X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2462
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i Nazwisko stażysty: mgr Dorota Pawłowska
Opiekun stażu: mgr I. D.
Czas trwania stażu: - od 1.09.2008 r. do 30.05.2009 r.
Posiadane kwalifikacje:
- Studia Podyplomowe -Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Kierunek: Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza i Praca Socjalna

- Studia magisterskie - Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku –
Kierunek: Pedagogika Resocjalizacyjna

- Studia Licencjacie - Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku
Kierunek: Pedagogika Resocjalizacyjna

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
A. Cel szczegółowy:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole.
3. Poznawanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku.
4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w świetlicy.
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego
- wewnątrzszkolnych
- pozaszkolnych
- samokształcenia
7. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
8. Współorganizowanie konkursu między świetlicowego.
9. Pomaganie uczniom w nauce, wyrównywanie braków szkolnych.
10. Pogłębianie kontaktów z rodzicami i wychowawcami klas.

B. Plan działania
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§6 ust.2 pkt 1).

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Lp
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody dokumentowania

1 Poznanie procedury awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem wymagań na stopień nauczyciela kontraktowego.
Zapoznanie się z kartą nauczyciela.
Poznanie przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
Napisanie i zatwierdzenie przez Dyrektora szkoły planu rozwoju zawodowego nauczyciela
Wrzesień 2008r.
Opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego.

2 Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, zawarcie pisemnego kontraktu z opiekunem.
Wrzesień 2008r.
Opracowanie zasad współpracy,rozmowy, hospitacje.

3 Opracowanie Planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.
Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.
Wrzesień 2008r.
Plan rozwoju zawodowego

4 Ustalenie z opiekunem terminów i zajęć na czas stażu, ustalenie hospitowanych i prowadzonych zajęć.
Opracowanie zakresu i tematów zajęć
Dwa razy w miesiącu.
Scenariusze zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu

5 Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego
Gromadzenie i opis dokumentów, działań programów, scenariuszy wydarzeń itp.
Na bieżąco.
Teczka stażysty.

6 Przygotowanie projektu sprawozdania
Samoocena efektywności własnej pracy.
Maj 2009r.
Sprawozdanie z realizacji stażu.

7 Poznanie organizacji i zasad funkcjonowania organizacji szkoły Aktywny udział w Radach Pedagogicznych oraz w zespole samokształceniowym nauczycieli świetlicy.
Cały rok.
Lista obecności.

8 Poznanie:
- dokumentów obowiązujących w szkole: Statut szkoły, program wychowawczy,
- dokumentów związanych z zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi: dziennik zajęć wychowawczych, rozkłady zajęć itp.
Analiza dokumentacji, dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników.
Opracowaniu projektu planu pracy opiekuńczo-wychowawczego świetlicy. Wrzesień 2008r.
Wpisy w dziennikach.
Planu pracy świetlicy

9 Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami i zasadami współpracy dyrektora z pracownikami. Obserwacja, udział w spotkaniach, zespołów ds. opieki i wychowania, spotkaniach Rady Pedagogicznej, rozmowa z innymi nauczycielami
Zgodnie z wyznaczonym planem.
Organizacja zajęć własnych, udział w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej.

10 Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciw pożarowych.
Udział w szkoleniu BHP.
30 września 2008r
Świadectwa udziału w przebytych szkoleniach BHP.

11 Rola wychowawcy świetlicy szkolnej.
Bezpośrednia rozmowa i obserwacja własna.
Na bieżąco.
Uwagi w autorefleksji


Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły (§6 ust.2 pkt 2).

1 Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela. Obserwacje według wcześniej opracowanych narzędzi, oraz omówienie ich z nauczycielem prowadzącym zajęcia.
Trzy razy w miesiącu.
Wnioski z obserwacji.

2 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna, innego nauczyciela lub dyrektora
Opracowanie scenariusza zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja
Dwa razy w miesiącu.
Scenariusze z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji.

3 Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności
Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy.
Na bieżąco.
Autorefleksja, autoanaliza

4 Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrz szkolnym, pozaszkolnym i samokształceniowym.
Udział w kursach i szkoleniach, tj.:
- Stażysta na starcie w CEN.
- Różne sposoby konstruowania scenariuszy zajęć edukacyjnych w GODN.
- Niepowodzenia w czytaniu i pisaniu u dzieci starszych i młodszych-seminarium w GODN.
- Sztuka efektywnego czytania w GODN.

Lektura czasopism pedagogicznych i psychologicznych np. Wychowawca, Świetlica, Charaktery.
Książek o tematyce pedagogiczno-psychologicznej np.: A.Birch, T.Malim, Psychologia rozwojowa w zarysie. J.Rumpf Krzyczeć, bić, niszczyć. M.Chylińska Jak prowadzić świetlice szkolną.
W ciągu trwania stażu.
Zaświadczenie, potwierdzenia udziału w formach doskonalenia.
Omówienie tematyki wybranych artykułów czasopism.

5 Wspomaganie aktywności twórczej dzieci.
Pomaganie wychowankom w konkursach międzyświetlicowych.
Współorganizowanie konkursu plastyczno- literackiego pt.: Świąteczna gazetka świetlicowa.
Cały rok.
Potwierdzenia od organizatorów,dyplomy
Sprawozdania z organizacji konkursów.

6 Pomoc w nauce i wyrównywaniu braków szkolnych.
Odrabianie z dziećmi zadań domowych, gry i zabawy edukacyjne
Cały rok.
Potwierdzenie opiekuna stażu

7 Doskonalenie multimedialnych technik pracy.
Publikacja w Internecie planu rozwoju
Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej
W trakcie stażu.
Teczka stażysty, dyskietka/płyta z zapisem elektronicznym


Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust.2 pkt 3)

1 Poznanie sytuacji wychowawczej wychowanków Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy
Na bieżąco.
Analiza kart zgłoszeniowych.
Segregowanie kart w teczkach grup.

2 Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków
Udział w szkoleniach WDN organizowanych w szkole oraz w kursach organizowanych przez Gdański CEN -Animator pracy twórczej w zajęciach edukacyjnych i wychowawczych w CEN W trakcie stażu.
Zaświadczenia, dyplomy.

3 Rozszerzanie wiedzy z zakresu problemów środowiska wychowanków, w stopniu umożliwiającym współpracę z tym środowiskiem
Konsultacje z wychowawcą, pedagogiem i psychologiem szkolnym.
Rozmowy z rodzicami.
W trakcie stażu.
Zapis w dzienniku.


Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4)
1 Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli
Obserwacja zajęć według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie spostrzeżeń
W trakcie stażu.
Wnioski z obserwacji i hospitacji

2 Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem.
W trakcie stażu Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć
3 Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Samoocena. Maj 2009 r. Teczka stażysty

Podpis stażysty
Zatwierdzam do realizacji


........................................ ........................................
Miejscowość i data Podpis i pieczęć dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.