X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2542
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Magdalena Marszałek
Nauczyciel kontraktowy
Nauczany przedmiot: matematyka, informatyka

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2011

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop.red.)

§7 ust.1 pkt1
UCZESTNICZENIE W PRACACH ORGANÓW SZKOŁY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH WYNIKAJĄCYCH ZE STATUTU SZKOŁY ORAZ POTRZEB SZKOŁY I ŚRODOWISKA LOKALNEGO

Zadania do realizacji
Formy realizacji
Sposób dokumentowania
Termin

1.Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji.
-Uczestniczenie w pracach Rady Pedagogicznej
Potwierdzenie obecności
Wg harmonogramu
2.Pełnienie roli koordynatora ds. bezpieczeństwa
- opracowanie planu pracy koordynatora
-realizacja planu pracy koordynatora
Plan pracy koordynatora
Wrzesień 2008
2008/2009
3.Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu.
-Rozmowa z opiekunem,
-zawarcie kontraktu
Kontrakt
Wrzesień 2008
4.Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
-Sporządzenie planu rozwoju zawodowego i zatwierdzenie przez dyrektora szkoły
Plan rozwoju zawodowego
Wrzesień 2008
5.Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
-Opis realizacji planu rozwoju zawodowego
Sprawozdanie
Maj 2011
6. Prowadzenie lekcji koleżeńskich(w obecności opiekuna)
- opracowanie konspektu
- przygotowanie pomocy dydaktycznych
- przeprowadzenie i omówienie lekcji
Konspekty, arkusze pohospitacyjne
XI 2008
V 2008
X 2009
IV 2010
X 2011
II 2011
7. Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły
-opracowanie konspektu
-wypełnienie arkusza hospitacji
-przeprowadzenie i omówienie lekcji
Konspekty, arkusze
Wg harmonogramu hospitacji dyrektora
8. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli
- Hospitowanie zajęć
prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
- Omówienie hospitowanych lekcji
Konspekty
Wg potrzeb
9. Przygotowanie uczniów do konkursów interdyscyplinarnych
- rozwiązywanie zadań konkursowych
- organizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych
Protokoły po konkursach
Lista uczestników konkursu
Wg harmonogramu konkursów
10.Przeprowadzenie uroczystości szkolnych.
Przygotowanie uczniów do akademii szkolnych :
-Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja
-Choinka
-Dzień Matki
-Zakończenie roku szkolnego
sprawozdania, zdjęcia
Wg harmonogramu imprez szkolnych
11.Uwzględnianie w pracy wychowawczej potrzeb i zainteresowań uczniów.
-Dostosowanie tematyki godzin wychowawczych do potrzeb wychowanków
Scenariusze zajęć, zeszyt wychowawcy
Okres stażu
12. Realizacja zadań opiekuńczych
- bezpieczeństwo podczas wycieczek
- sprawowanie opieki podczas ogniska klasowego, zajęć poza budynkiem szkoły
-sprawowanie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych
Wpisy w dzienniku
Harmonogram dyżurów
IX 2008, 2009,2010
Cały okres stażu
13. Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.
-Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu.
-Korzystanie ze stron MEN, www.literka.pl,
-Poszerzanie i aktualizowanie wiedzy matematycznej za pośrednictwem stron internetowych
Wykaz stron internetowych
Okres stażu
14 .Czynny udział w akcji „Sprzątanie Świata”
Przeprowadzenie akcji „Sprzątanie Świata” w szkole.
Potwierdzenie dyrektora szkoły
IX 2008, 2009,2010
15. Zorganizowanie Szkolnego Konkursu matematycznego
Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu wśród uczniów klasy VI. Opracowanie regulaminu konkursu, dobór pytań i zadań konkursowych
Potwierdzenie dyrektora szkoły, zdjęcia
XI 2010
16.Stosowanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.
Opracowywanie testów, sprawdzianów, scenariuszy zajęć przy pomocy komputera. Sporządzanie dokumentacji szkolnej: planów pracy, planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Testy, scenariusze zajęć
Okres stażu
17. Publikacje w Internecie
- Opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego
Zaświadczenie
X 2008

§7 ust.1 pkt2
POGŁĘBIANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH, SAMODZIELNIE LUB PRZEZ UDZIAŁ W RÓŻNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

1.Udział w zewnętrznych formach doskonalenia.
-Ukończenie szkolenia „Dostosowanie wymagań edukacyjnych do opinii Poradni Psychologiczno Pedagogicznej”
- Ukończenie kursu dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego
-Udział w szkoleniach organizowanych przez placówki doskonalenia nauczycieli, wydawnictwa edukacyjne
- udział w konferencjach przedmiotowo-metodycznych
Zaświadczenia
2008
2008
Okres stażu
2. Samodoskonalenie
- Studiowanie aktów prawnych
- studiowanie literatury z zakresu metodyki nauczania przedmiotów i problemów wychowawczych
- Poznawanie literatury pomocnej w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych:
- Podjecie studiów podyplomowych z przyrody
Wykaz przeczytanych pozycji
Dyplom ukończenia studiów
Okres stażu
3.Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
-Korzystanie na bieżąco z informacji zamieszczanych na stronach internetowych
-wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych szkół
-Budowanie bazy materiałów dydaktycznych: testów , gazetek ściennych, pokazy w Power Poincie itp.
-praca na lekcjach matematyki z programami multimedialnymi,
-praca z komputerem, rzutnikiem
- Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.
-Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o merytoryczne jego wartości.
Karty pracy, krzyżówki, testy, gazetki, pokazy
Płyty CD
Nr programów nauczania
Okres stażu
Okres stażu
4.Wspieranie rodziców w działaniach wychowawczych
-Zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne.
- Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
Wpisy w dzienniku
Okres stażu
5. Zaplanowanie tematyki godzin wychowawczych zgodnie z Programem Wychowawczym Szkoły.
-Opracowanie planu pracy wychowawczej.
- Pomoc uczniom w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych.
Scenariusze zajęć
IX 2008,2009,2010
6. Prowadzenie dokumentacji szkolnej
-systematyczne uzupełnianie dziennika
-prowadzenie dziennika zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
-arkusze ocen
Notatki w dzienniku, arkusze
Okres stażu

§7 ust.1 pkt3
POZNAWANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH SYSTEMU OŚWIATY

1.Poznanie procedury awansu zawodowego.
-Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 1 grudnia 2004 r.
-Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet).
Wrzesień 2008
Na bieżąco
2.Zapoznanie się z Konwencją Praw Dziecka.
Analiza Konwencji Praw Dziecka
Okres stażu
3.Analiza dokumentów szkoły
-Statut Szkoły,
- WSO,
-Program Wychowawczy Szkoły,
-Program Profilaktyczny
-inne dokumenty
Okres stażu
4. Opracowanie PSO
- Zapoznanie z Rozporządzeniem dotyczącym oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
-Zapoznanie ze standardami wymagań
- zapoznanie z podstawa programową kształcenia ogólnego
-studiowanie przepisów prawa oświatowego
- Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowe
Okres stażu
5.Udzielanie rodzicom pomocy w kierowaniu uczniów do PPP.
Rozmowy z rodzicami, udzielanie porad.
Potwierdzenia rodziców
Okres stażu
6.Udział w organizowaniu wycieczek klasowych.
-współorganizowanie biwaku do Ciężkowic
-Zapewnienie dzieciom opieki podczas wycieczki do Krynicy i innych planowanych wycieczek
karta wycieczki, zdjęcia
VI 2009
IX 2008
Okres stażu
7.Konstruowanie dokumentów potrzebnych w pracy nauczyciela.
-planu pracy wychowawczej
- planu zajęć dydaktyczno –wyrównawczych z matematyki
Plan pracy wychowawczej
Plan pracy zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
IX 2008,2009, 2010
8. Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.
- udział w pracach różnorodnych komisji(np. podczas sprawdzianu, konkursu)
Protokoły z komisji
Okres stażu


Podpis nauczyciela kontraktowego ........................................
Podpis opiekuna stażu ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.