X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24844
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego za rok szkolny 2013/2014

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
ZA ROK SZKOLNY 2013/2014


Imię i nazwisko: Agnieszka Szymanowska
Miejsce pracy: Przedszkole w Białej Rawskiej


ZADANIA ZREALIZOWANE W ZAKRESIE WYMAGAŃ:


1.

§7ust.2 pkt 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Opracowałam roczny plan pracy dla grupy 3 -latków oraz systematycznie w ciągu roku opracowywałam miesięczne plany pracy zgodne z podstawą programową oraz założeniami Programu Rozwoju Przedszkola jak również Programu Profilaktycznego i Ekologicznego.
2. Systematycznie doskonaliłam własny warsztat pracy, na bieżąco gromadziłam i aktualizowałam własną bibliotekę oraz organizowałam zaplecze samodzielnie przygotowanych trwałych środków dydaktycznych, plansz dydaktycznych, kart pracy, a także scenariuszy zajęć. Wspólnie z dziećmi gromadziłam materiały przyrodnicze, które wykorzystywałam podczas zajęć plastycznych czy przygotowując przedszkolaki do nauki matematyki; manipulowania, rozróżniania kształtów, kolorów, przeliczania i porównywania. Eksponowałam prace przedszkolaków na tablicach. Uczestniczyłam wraz z dziećmi w konkursach, tworzyłam scenariusz zajęć otwartych dla rodziców.
W celu poszukiwania i wdrażania nowych metod pracy z grupą studiowałam czasopisma i literaturę pedagogiczną dotyczącą zwłaszcza przedszkola,
z których korzystałam w pracy dydaktyczno – wychowawczej:
• „Nauczycielka przedszkola”, „Mały Artysta”, „Window color”, „Bliżej przedszkola”
3. Prowadziłam dokumentację wychowawcy grupy zgodnie z zasadami obowiązującymi w przedszkolu ( dziennik zajęć, karty obserwacji dzieci, zeszyt kontaktów z rodzicami).
4. Aktywnie uczestniczyłam w WDN poprzez udział w Szkoleniowej Radzie Pedagogicznej „Świąteczne kartki bożonarodzeniowe” oraz przeprowadziłam wraz z koleżanką Wiolettą Bartosiak – Grzyb, Radę Szkoleniową „Wychowanie fizyczne w przedszkolu”
5. Poszerzałam swoją wiedzę i umiejętności przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
• „VI Kiermasz Edukacyjny „Gdzie jesteśmy – dokąd zmierzamy? Edukacja w Polsce”
• Kurs doskonalący „Wychowanie fizyczne w przedszkolu i klasie I-III”
• Kurs doskonalący „Muzyka/rytmika w przedszkolu i w klasie I-III”
• Kurs doskonalący „Tańce i zabawy przy muzyce w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”
• Kurs doskonalący ”Jak zachować właściwe relacje we współpracy z roszczeniowymi rodzicami?”
• Warsztaty metodyczne „Uczeń 6 plus: Papier i papieroplastyka wiosenna. Cz. 1: Wielkanoc”
• Warsztaty metodyczne „Kreatywnie: Papieroplastyka – tylko gazeta”
• Warsztaty metodyczne „Strefa rękodzieła – Pająki, pajęczyny, nietoperze na zamku: warsztaty przygodowe”
6. Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu, Pani Dyrektor, Pani Wizytator oraz innych nauczycieli. Uczestniczyłam w zajęciach, prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli.
7. Przygotowywałam grupę trzylatków do uroczystości przedszkolnych wynikających z harmonogramu oraz byłam odpowiedzialna za zorganizowanie wigilii przedszkolnej dla pracowników.
8. Prowadziłam dokumentację własnych działań zgodnie z wymaganiami Dyrektora i opiekuna stażu.


2.
§ 7 ust. 2 pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Współpracowałam z instytucjami oraz środowiskiem lokalnym przede wszystkim poprzez:
• Udział w konkursie plastycznym „Kartka świąteczna” – Miejskie Przedszkole nr 57 im. Krasnala Hałabały w Katowicach;
• Udział w konkursie plastycznym „Kartka bożonarodzeniowa” – MGOK Biała Rawska;
• Udział w przedstawieniu teatralnym pt: „Chatka zająca” – organizator Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna Biała Rawska;
• Udział w konkursie plastycznym „Ozdoba wielkanocna” – Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Świętoszkowie;
• Udział w Ogólnopolskim Programie Edukacji Zdrowotnej – pod patronatem Aquafresh;
• Udział w Programie Ekologicznym „Czyste powietrze wokół nas” – pod patronatem Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej;
• Udział w paradzie z okazji Dni Białej;
2. Prowadziłam zebranie grupowe dla rodziców dzieci trzyletnich. W ciągu roku szkolnego systematycznie kontaktowałam się z rodzicami, odbywając indywidualne rozmowy dotyczące postępów dzieci a także bieżących problemów. Zachęcałam rodziców do czynnego udziału w pomocy przy organizowaniu uroczystości przedszkolnych. Dążyłam do pedagogizacji rodziców poprzez umieszczanie następujących artykułów na stronie internetowej przedszkola:
• Co każdy rodzic przedszkola wiedzieć powinien!
• Jak zadbać o zdrowie dziecka? – kilka wskazówek;
Prowadzę również gazetkę ścienną „Przedszkolaczek” na której znajdują się informacje dotyczące funkcjonowania grupy, ciekawostki oraz zdjęcia.
3. Prowadziłam obserwację dzieci, wykorzystując arkusz obserwacyjny.
Służył on do określenia dynamiki rozwoju dziecka w zakresie sfer: fizycznej, umysłowej i społeczno-emocjonalnej. Poczynione obserwacje pomagały mi w indywidualnym traktowaniu dzieci, weryfikacji własnych oczekiwań i osiągnięć przedszkolaków, wprowadzaniu zmian w planach pracy oraz modyfikowaniu metod stosowanych na zajęciach.
Poprzez prowadzone obserwacje mogłam poznać swoich uczniów, ich zainteresowania, mocne strony i zdolności.
4. Uwzględniałam w pracy z dziećmi problematykę środowiska lokalnego, problemy społeczne, stosując przy tym dobór odpowiedniej literatury do zajęć.
5. Realizowałam Program Profilaktyczny Przedszkola, dobierając odpowiednią literaturę i tematykę zajęć.
6. Współpracowałam z gazetą lokalną „Głos Rawy” promując poczynania przedszkola oraz przedszkolaków. Zostały zamieszczone następujące artykuły:
• Dzień Dziecka na wesoło.
• Początek wiosny, dzień radosny.
• Najwspanialsza na świecie – mama.
7. Udział w akcji „Sprzątanie świata” oraz realizowanie Programu Ekologicznego „Cztery Pory Roku” – uwrażliwianie dzieci na problemy ekologii.


3.
§ 7 ust. 2 pkt 3

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej


1. Systematycznie korzystałam z technologii informacyjnej i komputerowej do opracowywania miesięcznych planów pracy wychowawczo- dydaktycznej, scenariuszy zajęć, uroczystości, imprez okolicznościowych, spotkań z rodzicami, referatów. Przygotowywałam karty obserwacji dzieci, sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego i sprawozdania wychowawcy. Wykonywałam pomoce do zajęć, karty pracy, materiały dekoracyjne, elementy gazetek ściennych, drukowałam ogłoszenia dla rodziców. Dokumentowałam własne działania w podczas stażu.
2. Korzystając z Internetu pozyskiwałam aktualne informacje związane z prawem oświatowym, awansem zawodowym i ewentualnymi zmianami w istniejących przepisach. Wiadomości wyszukiwałam głównie na stronach www.menis.gov.pl, www.profesor.pl, www.czasdzieci.pl, www.scholaris.pl, www.publikacje.edu.pl, www.literka.pl i innych.
3. Internet stanowił źródło wiedzy oraz niezastąpione narzędzie komunikacji. Odwiedzałam strony internetowe utworzone przez innych nauczycieli, portale wychowania przedszkolnego, poszukując ciekawostek tematycznych, scenariuszy uroczystości i zajęć. Internet służył mi też informacjami na temat organizowanych kursów dokształcających, szkoleń, do śledzenia nowych pozycji książkowych z zakresu pedagogiki oraz poradników pedagogicznych.
4. Prowadziłam stronę internetową Przedszkola w Białej Rawskiej. Zamieszczając ciekawostki z życia przedszkola, zdjęcia oraz informacje dla rodziców. Jak również prowadziłam kronikę dzieci z grupy Misia Uszatka używając programów komputerowych.


4.
§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Planowałam pracę wychowawczo – dydaktyczną z uwzględnieniem poziomu rozwoju i umiejętności dzieci.
2. Starałam się systematycznie aktualizować swoją wiedzę, szczególnie w zakresie psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki poprzez samokształcenie. Poszukiwałam nowości wydawniczych z interesujących mnie dziedzin, pozycji książkowych, artykułów na nurtujące mnie tematy, sytuacje problemy występujące w grupie przedszkolnej. Poszerzałam swoja wiedzę w danym zakresie korzystając z zasobów Biblioteki Przedszkola oraz Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Rawskiej i Biblioteki Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej jak również z zasobów Internetu.
3. Zdobytą wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki wykorzystuję na co dzień w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz podczas spotkań z rodzicami. W codziennej praktyce stawałam często przed problemami, począwszy od rozwiązywania konfliktów i sporów, po radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi, lub odwrotnie z postawą wycofania, strachu, braku aktywności, odizolowania, czy też brakiem posłuszeństwa, nadpobudliwością przy rozwiązywaniu których niezbędna okazała się wiedza z psychologii, pedagogiki czy dydaktyki. Na pomoc w rozwiązywaniu tych problemów mogłam zawsze liczyć ze strony opiekuna stażu czy dyrekcji. W swojej pracy stosowałam elementy różnorakich aktywizujących metod:
• Pedagogiki zabawy – Klanza
• Metody Dennisona
• Elementy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
• Techniki C. Freineta
• Elementy programu „Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
• Metody J. Majchrzak
• Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz
• Metody gimnastyki twórczej Labana, Kniessów, Orffa,5.
§ 7 ust. 2 pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Na bieżąco zapoznawałam się i analizowałam podstawowe akty prawne regulujące system oświaty: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst znowelizowany z 2003 r.) oraz Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r., Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późniejszymi zmianami (Rozporządzenie MEN z 14 listopada 2007r., Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r.), Rozporządzenie MENiS dotyczące podstawy programowej, Rozporządzenie MENiS dotyczące programów nauczania, Konwencja o Prawach Dziecka, Rozporządzenie w sprawie BHP itp. Zapoznałam się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego w prasie oświatowej jak i na stronach internetowych. Uczestniczyłam w Radach Pedagogicznych opracowując i modyfikując rozmaite dokumenty wewnątrz przedszkolne. Posłużyłam się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu, sprawozdania,
Zapoznałam się z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań Przedszkola: Statut Przedszkola, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny. Zapoznałam się z podstawę programową wychowania przedszkolnego. Uzyskaną wiedzę miałam okazję wykorzystać prowadząc dokumentację wychowawcy grupy trzylatków. Przeanalizowałam akty prawne i poznałam procedury nadawania stopni awansu. Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Prawidłowo opracowałam dokumentację konieczną do rozpoczęcia stażu.
2. Uczestniczyłam w realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych wynikających ze statutu placówki. Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Starałam się rzetelnie i czynnie współuczestniczyć w przygotowaniach dokumentów organizujących pracę placówki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.