X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24877
Przesłano:

Plan rozwoju na nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO
NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego:
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Dyrektor placówki:
Placówka:
Data rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2011
Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maj 2014
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Podstawa prawna awansu zawodowego nauczyciela:
- Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z póź. Zm.),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1580).

§ 7 ust. 2 pkt 1
„Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach”

Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli
• Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego:
a) Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu
b) adekwatnych fragmentów Karty Nauczyciela
• Tworzenie na użytek własny biblioteczki tekstów aktów prawnych dotyczących awansu
• Korzystanie ze wskazówek zamieszczanych przez portale internetowe poświęcone awansowi przy tworzeniu planu rozwoju, sprawozdania, prezentacji dorobku
• Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju, sprawozdania i przygotowanie prezentacji dorobku
• Uaktualnianie wiedzy n/t awansu (portale internetowe oraz czasopisma fachowe)

IX.2011

Poznanie i pogłębianie znajomości przepisów prawa oświatowego

Wszczęcie postępowania
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

• Ustalenie zasad współpracy
• Sporządzenie kontraktu ( umowy o współpracy pomiędzy opiekunem stażu a stażystą
• Korzystanie z pomocy opiekuna w prawidłowym sformułowaniu wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju i sprawozdania ze stażu
• Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu
• Omawianie prowadzonych i obserwowanych zajęć w celu doskonalenia umiejętności omawiania i ewaluacji własnych i obserwowanych zajęć IX.2011

Zawarcie kontraktu z opiekunem,
ustalenie harmonogramu spotkań.

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu

• Obserwacja zajęć według wcześniej przygotowanych narzędzi, omówienie jej wyników

Raz w semestrze
Umiejętność obserwacji, wnioski z obserwacji, korzystanie z doświadczeń innych

Prowadzenie zajęć
w obecności opiekuna stażu
• Prowadzenie zajęć w obecności Opiekuna

Raz w semestrze
Konspekty zajęć, wnioski opiekuna stażu po obserwacji

Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejetności zawodowych
• Udział w wewnątrz przedszkolnych formach szkolenia zawodowego:
a) Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
• Udział w zewnątrz przedszkolnych formach szkolenia zawodowego:
a) Udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach metodycznych
• Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych:
a) Studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej
b) Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli, prenumerata czasopism
Cały okres stażu
Wzbogacenie warsztatu pracy, nabycie nowych umiejętności
Zaświadczenia o ukończeniu kursów, warsztatów, szkoleń

Tworzenie własnego warsztatu pracy

• Opracowanie scenariuszy zajęć, zabaw i uroczystości
• Opracowanie i gromadzenie pomocy dydaktycznych
• Poszukiwanie nowych, ciekawych metod i form pracy z dziećmi
• Opieka nad salą (gazetki, tablice informacyjne, wystrój sali)

Cały okres stażu
Wzbogacanie warsztatu pracy
Podejmowanie dodatkowych wewnątrz przedszkolnych działań

• Realizacja działań mających na celu podniesienie jakości pracy

Cały okres stażu Nabycie umiejętności w organizowaniu imprez

Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej

• Konstruowanie miesięcznych planów pracy
• Konstruowanie miesięcznych planów pracy
• Dokumentowanie realizowanej pracy wychowawczo – dydaktycznej w dzienniku zajęć

Cały okres stażu

Wzbogacenie warsztatu pracy

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

• Regularne gromadzenie dokumentów.
• Gromadzenie materiałów w postaci: świadectw, zaświadczeń, scenariuszy zajęć i uroczystości .

Cały okres stażu
Poprawne napisanie sprawozdania z realizacji stażu

§ 7 ust. 2 pkt 2
„Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych
uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych”

ZADANIA FORMY I SPOSÓB REALIZACJI TERMIN OCZEKIWANE EFEKTY UWAGI
Poznanie środowiska rodzinnego dzieci
• Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków: analiza kart zgłoszeniowych dzieci, ankieta dla rodziców, indywidualne rozmowy z rodzicami wynikające z zainteresoawnia i potrzeb rodziców, obserwacja dzieci Wrzesień każdego roku

Znajomość warunków życia, tradycji i zwyczajów rodzin dzieci – uwzględnienie ich w działalności nauczyciela
Zintegrowanie środowiska rodzinnego z przedszkolem
Praca z dziećmi z trudnościami i z dzieckiem zdolnym.
• Opracowanie indywidualnych planów pracy z dzieckiem wykazującym zdolności i z dzieckiem mającym trudności
• Prowadzenie pracy indywidualnej z dzieckiem zdolnym
• Ewaluowanie rozwoju umiejętności dziecka
Cały okres stażu

Według potrzeb Znajomość indywidualnych
możliwości dziecka

Optymalizacja rozwoju
dziecka

Współpraca ze specjalistami

• Ustalenie z logopedą zakresu współpracy
• Korzystanie z wskazówek logopedy dotyczących pracy z dzieckiem w zakresie kształcenia poprawności wymowy
• W ramach potrzeby zorganizowanie spotkania z psychologiem
• W porozumieniu z rodzicami kierowanie dzieci do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o ile wynika taka potrzeba

Cały okres stażu Optymalizacja rozwoju dziecka

Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi
• Wykorzystywanie twórczych metod na zajęciach
Cały okres stażu
Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi pracę przedszkola
• Nawiązanie współpracy z Gminną Biblioteką, ze Strażą Pożarną , Policją, Pocztą, Urzędem Gminy, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w Wieruszowie, z lokalną gazetą „Łącznik”
• Zorganizowanie spotkań z : pielęgniarką, leśnikiem, bibliotekarzem, rzeźbiarzem, przedstawicielem gminy – wójtem
Cały okres stażu Integrowanie przedszkola ze środowiskiem lokalnym
Organizowanie i przygotowywanie imprez przedszkolnych

• Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez: ,,Światowy dzień pluszowego misia”, ,,Jasełka”, Dzień babci i dziadka” ,,Dzień matki”, „I dzień wiosny”, scenariusz Festynu ”Mama, tata i ja”, „Dzień nauczyciela”, „11 listopada” „Spotkanie z Mikołajem”, „Światowy dzień przedszkolaka”
Cały okres stażu

Współpraca z innymi nauczycielami

• Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami w zakresie organizowania imprez przedszkolnych:

Cały okres stażu Wzbogacenie stosunków interpersonalnych
Zdobycie doświadczenia związanego z organizacją imprez
Współudział w wdrażaniu wszelkich akcji, projektów, na terenie placówki

Wdrażanie w placówce akcji:
• „Cała Polska Czyta Dzieciom”
• Akcji o charakterze ekologicznym: „Dzień Ziemi”, „Sprzątanie Świata”
• Akcji Charytatywnych
• projektów: „Piramida żywienia przedszkolaka”, „Akademia
Auqa fresh, „Bezpieczny przedszkolak”, „Zostań Kubusiowym przyjacielem natury”, „Czyste powietrze wokół nas”

Cały okres stażu
Integracja przedszkola ze środowiskiem lokalnym
Wspieranie akcji lokalnych
Promocja przedszkola
Udział dzieci w konkursach wewnątrz przedszkolnych i zewnątrz przedszkolnych

• Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach np. plastycznych, muzycznych, recytatorskich, o wiedzy
• Udział dzieci w konkursach gminnych, powiatowych, ogólnopolskich

Cały okres stażu Prezentacja umiejętności wychowanków
Promocja przedszkola

Zorganizowanie Gminnego Konkursu Plastycznego

• Przygotowanie: regulaminu konkursu,dyplomów, podziękowań, wybranie jury.
• Zakup nagród, wyszukiwanie sponsorów.

W okresie stażu
Prezentacja umiejętności plastycznych wychowanków
Promocja przedszkola
Uczestnictwo w różnych formach kultury i rekreacji w ramach współpracy z innymi nauczycielami
• Pełnienie funkcji opiekuna podczas wycieczek do kina, zoo
• Sprawowanie opieka w czasie wyjścia na spacer, do parku, na teatrzyk, przedstawienie itd
Cały okres stażu Wzbogacenie stosunków interpersonalnych
Integracja przedszkola

§ 7 ust. 2 pkt 3
„Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”

ZADANIA FORMY I SPOSÓB REALIZACJI TERMIN OCZEKIWANE EFEKTY UWAGI
Wykorzystywanie Internetu w pracy dydaktyczno-wychowawczej
• Wykorzystywanie Internetu w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
• Regularne śledzenie informacji dotyczących spraw oświaty i wychowania.
• Korzystanie z internetowych edukacyjnych newsletter’ów.
• Wymiana uwag dotyczących wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej z innymi nauczycielami na stronach forum przeznaczonych dla pedagogów.

Cały okres stażu Podniesienie skuteczności poziomu kształcenia poprzez szybszy dostęp do informacji,

Możliwość ciągłego aktualizowania danych

Wykorzystanie komputera do prowadzenia dokumentacji pracy dydaktycznej.
• Samodzielne tworzenie pomocy dydaktycznych, materiałów tematycznych
• Pisanie sprawozdań, planów pracy, scenariuszy zajęć i uroczystości
• Przygotowywanie materiałów na gazetkę dla rodziców
• Przygotowywanie dla dzieci dyplomów

za udział w konkursach.
• Tworzenie i zastosowanie prezentacji multimedialnych (Power Point)

Cały okres stażu Urozmaicanie własnego warsztatu pracy

Publikacje w Internecie.

Opublikowanie w portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego” i innych materiałów dydaktycznych.( scenariusza zajęć i uroczystości szkolnej)
Cały okres stażu Dzielenie się wiedzą , doświadczeniem z innymi nauczycielami

§ 7 ust. 2 pkt 4
„Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień
z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań”

ZADANIA FORMY I SPOSÓB REALIZACJI TERMIN OCZEKIWANE EFEKTY UWAGI

Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu dydaktyki, psychologii oraz pedagogiki.
• korzystanie ze zbiorów biblioteki przedszkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma),
• udział w kursach, warsztatach, szkoleniach,
• czytanie fachowej literatury, czasopism
• aktywna praca nad samokształceniem, współpraca z innymi nauczycielami, wymiana doświadczeń

Cały okres stażu

Wzbogacenie wiedzy. Wykorzystanie zdobytych
wiadomości w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych.
• Nawiązanie współpracy z rodzicami – plan współpracy z rodzicami
• Organizowanie zebrań grupowych i spotkań indywidualnych
• Systematyczne informowanie rodziców o postępach i trudnościach edukacyjnych i wychowawczych dzieci
• Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców celem integracji wspólnych oddziaływań, zaprezentowanie rodzicom na zajęciach otwartych sposobów pracy z dziećmi
• Pedagogizacja rodziców
• Angażowanie rodziców w pracę na rzecz grupy, przedszkola
• Zorganizowanie tablicy informacyjnej dla rodziców

Cały okres stażu Wzbogacenie i potwierdzenie posiadanej wiedzy

Dzielenie się zdobytą wiedzą z rodzicami

Aktywne uczestnictwo w ramach pracy rady pedagogicznej
• Protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej,
• Aktywne uczestnictwo przy tworzeniu Rocznego Planu Pracy Przedszkola, Programu wychowawczego, Planu współpracy ze środowiskiem rodzinnym
i lokalnym
Zgodnie z terminami posiedzeń Rady Pedagogicznej
Podniesienie jakości własnej pracy a tym samym pracy przedszkola.

§ 7 ust. 2 pkt 5
„Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbył staż”

ZADANIA FORMY I SPOSÓB REALIZACJI TERMIN OCZEKIWANE EFEKTY UWAGI

Analiza przepisów prawa oświatowego
• Przeanalizowanie podstawowych aktów prawnych, śledzenie na bieżąco wszelkich zmian w przepisach.
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
• Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004 roku Nr 260, poz. 2593)
• Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2007 roku Nr 214, poz. 1580)

Cały okres stażu
Znajomość przepisów

Analiza dokumentacji przedszkolnej
• Dokładna analiza dokumentów przedszkola: statutu, planów, regulaminów i programów
• udział w radach pedagogicznych i zespołach opracowujących i modyfikujących rozmaite dokumenty wewnątrzszkolne.
Cały okres stażu Znajomość dokumentów i przepisów regulujących prace przedszkola

Podpis stażysty

.....................

Podpis opiekuna stażu

...........................

G....., dnia ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.