X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24906
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Ewa Adamczyk
Posiadane kwalifikacje:

Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, studia licencjackie I stopnia, kierunek: Pedagogika – wczesna edukacja z nauczaniem j. angielskiego (2007-2010)

Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku, studia magisterskie II stopnia,
kierunek: Pedagogika – wczesna zintegrowana edukacja (2010-2012)
Nazwa i adres placówki:
Przedszkole nr 1 „Tęczowa Jedyneczka”
ul. Władysława IV 14 80-547 Gdańsk
Czas trwania stażu: 2.09.2013 – 31.05.2014
Imię i nazwisko opiekuna stażu: Anna Pałkowska
Dyrektor przedszkola: Małgorzata Bidzińska

Plan opracowany na podstawie:
1. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity DZ.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami),
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.(Dz. U. Nr 260, poz. 2593) (Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1580).
CEL GŁÓWNY: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych
i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
a. wewnątrz placówki
b. poza placówką
c. samokształcenie.
7.Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
8. Rozwijanie współpracy z rodzicami.

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola
§ 6 ust. 2 pkt 1 (Rozporządzenie MENiS z dnia 01-12-2004 r. ze zmianami)

Zadania Forma realizacji Sposób dokumentacji Osoby współpracujące Termin realizacji
1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego oraz rozporządzeń prawa oświatowego Analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, tj. Karta Nauczyciela Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. Plan rozwoju zawodowego Opiekun stażu Wrzesień 2013
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Rozmowa dotycząca przebiegu stażu, określenie formy współpracy.
Ustalenie terminów i tematyki zajęć obserwowanych i prowadzonych.
Napisanie planu rozwoju zawodowego we współpracy z opiekunem stażu. Kontraktu o wzajemnej współpracy nauczyciela stażysty z opiekunem stażu

Plan rozwoju zawodowego

Opiekun stażu Wrzesień 2013

Wrzesień 2013

3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego Przygotowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go Dyrektorowi Przedszkola. Zatwierdzony plan rozwoju zawodowego Dyrektor Przedszkola Wrzesień 2013
4. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola - analiza dokumentacji przedszkola:
Statut Przedszkola,
Roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej,
- udział w zebraniach Rad Pedagogicznych;
- zapis w dokumentacji przebiegu stażu,
- protokoły z Rad Pedagogicznych,
- zapisy w dzienniku,
- scenariusze zajęć.
Poznanie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego, zapoznanie się z programami realizowanymi
w placówce:
1. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci „Nasze przedszkole”,
2. "Program Edukacji Regionalnej dla dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat",
3. "Program Adaptacji Wstępnej dzieci trzyletnich do przedszkola " Chcę być przedszkolakiem". Notatki własne

Zapis w dokumentacji przebiegu stażu Opiekun stażu

Wrzesień 2013

Cały okres trwania stażu
5. Poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie przedszkola Zapoznanie się z regulaminem BHP w placówce oraz regulaminem przeciw pożarowym. Potwierdzenie odbycia szkolenia Opiekun stażu
Dyrektor placówki Wrzesień 2013
6. Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia dokumentacji obowiązującej w przedszkolu Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej
w przedszkolu dokumentacji. opracowywanie planów miesięcznych, wpisy do dziennika zajęć, opracowywanie scenariuszy zajęć, protokołowanie posiedzeń rady pedagogicznej oraz zebrań z rodzicami Opiekun stażu
Nauczycielki przedszkola Cały okres trwania stażu
7. Poznanie Ramowego Rozkładu Dnia oraz zasad współpracy Dyrektora z pracownikami
Obserwacja.

Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej. Zapisy w dzienniku zajęć, plany miesięczne,
notatki z Rad Pedagogicznych Opiekun stażu
Dyrektor placówki Wrzesień 2013
8. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie dokumentów dotyczących realizacji planu rozwoju zawodowego Teczka stażysty Opiekun stażu Cały okres trwania stażu
9. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi Przedszkola Przygotowanie projektu sprawozdania - opis realizacji sporządzonego planu rozwoju. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Opiekun stażu Czerwiec 2014

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w którym nauczyciel odbywa staż (§6 ust.2 pkt. 2)

Zadania Forma realizacji Sposób dokumentacji Osoby współpracujące Termin realizacji
1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu. Wyciąganie wniosków z obserwacji, omawianie ich z opiekunem stażu, wypełnianie kart hospitacji. Karty hospitacji , notatki, scenariusze zajęć Opiekun stażu
Inne nauczycielki 1 raz w miesiącu
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu Prowadzenie zajęć oraz omawianie ich z opiekunem stażu, przedstawianie przygotowanych scenariuszy zajęć opiekunowi, uwzględnianie wskazówek i zaleceń z hospitacji w dalszej pracy. Dobór odpowiednich metod i form pracy na zajęciach dydaktycznych. Scenariusze zajęć, notatki z konsultacji z opiekunem stażu – wnioski i uwagi do realizacji na przyszłość Opiekun stażu 1 raz w miesiącu
3. Wzbogacenie własnego warsztatu pedagogicznego Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego:
1. Wykorzystanie instrumentarium Orffa w nauczaniu początkowym,
2. Nauka przez zabawę – wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela przedszkola i nauczania początkowego,
3. Tablice interaktywne jako narzędzia pracy w procesie efektywnego nauczania,
4. Ruch rozwijający dla dzieci – wprowadzenie do Metody Weroniki Sherborne,
5. Awans zawodowy nauczycieli - KONFERENCJA Zaświadczenia o ukończonych kursach i warsztatach Opiekun stażu
Cały okres trwania stażu
4. Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjnej Korzystanie z publikacji dotyczących edukacji.
Przygotowanie dokumentacji stażu z wykorzystaniem technik komputerowych.
Redagowanie scenariuszy zajęć, drukowanie zaproszeń, dyplomów i pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi.
Wykorzystanie tablicy interaktywnej w pracy z dziećmi. Teczka stażysty

Płyta z zapisem elektronicznym

Teczka stażysty

Cały okres trwania stażu
5.Współprowadzenie zajęć kompensacyjno - wyrównawczych Praca z dziećmi wymagającymi pomocy. Potwierdzenie opiekuna stażu Opiekun stażu Cały okres trwania stażu

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§ 6 ust. 2 pkt. 3)
Zadania Forma realizacji Sposób dokumentacji Osoby współpracujące Termin realizacji
1. Współpraca z rodzicami Rozmowy indywidualne z rodzicami:
-wypełnianie kart obserwacji
-sprawy bieżące.

Informowanie rodziców na bieżąco o postępach i zachowaniu dziecka.

Zebrania z rodzicami.
Zaangażowanie rodziców w przygotowania uroczystości w grupie.

Zachęcanie rodziców do akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

Przygotowanie artykułów prezentujących tematy nurtujące rodziców i wspomagające ich w wychowaniu dzieci:
- „ W co się bawić z przedszkolakiem”,
- „Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

Pisanie kalendarza imprez informującego rodziców o działaniach przedszkola.

Przygotowanie dla rodziców tekstów piosenek oraz wierszy uczonych w grupie.

Organizowanie spotkań z rodzicami w formie warsztatów i wspólnych zabaw:
1. Uroczystości przedszkolne,
2. Warsztaty wielkanocne pt.: „Bliźniacze jaja”,
3. Warsztaty plastyczne „Na szkle malowane”,
4. Zajęcia „ Szanty”. Wspólna nauka i śpiew przy gitarze piosenek o tematyce morskiej.

Agitowanie rodziców do udziału w akcjach charytatywnych. Notatki z rozmów z rodzicami

Karty obserwacji

Listy obecności

Potwierdzenie zaproszonego gościa

Dokumentacja fotograficzna Opiekun stażu
Nauczycielki poszczególnych grup Cały okres trwania stażu, według ustalonego terminarza

2. Poszerzenie wiedzy w zakresie potrzeb opiekuńczo- wychowawczych dzieci i sposobów ich zaspokajania Prowadzenie kart obserwacji.
Stała obserwacja dziecka.
Rozmowy indywidualne z dzieckiem.

Współpraca z rodziną.

Konsultacje z rodzicami.

Udział w warsztatach szkoleniowych dotyczących różnych problemów dziecka:
- Jak pracować z uczniem nadruchliwym, z deficytem uwagi i koncentracji, w oddziale przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Arkusze obserwacji dziecka
Zapisy własne w karcie obserwacji dziecka

Spotkania indywidualne z rodzicami, zapisy w karcie obserwacji dziecka

Zaświadczenia Opiekun stażu Cały okres trwania stażu
3.Poznanie instytucji, które
wspomagają przedszkole w
pracy wychowawczej
Poszukiwania własne,
Uzyskanie informacji od dyrektora i bogatszych w doświadczenie nauczycieli. Spis kontaktów do instytucji wspomagających przedszkola w pracy wychowawczej Opiekun stażu
Dyrektor
Nauczycielki innych grup Cały okres trwania stażu
4.Realizacja planu rocznego oraz innych planów obowiązujących w przedszkolu poprzez realizację powierzonych zadań oraz czynności dodatkowych. Uczestnictwo w życiu przedszkola. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
Organizowanie i współorganizowanie imprez przedszkolnych.

Przygotowanie oraz zaprezentowanie programu artystycznego na oficjalnej uroczystości z okazji 55 – lecia Przedszkola.

Tworzenie dzieciom warunków do samorzutnej zabawy twórczej i eksperymentalnej poprzez tworzenie kącików konstrukcyjno – technicznych.

Organizacja lekcji w księgarni na ul. Św. Ducha w Gdańsku.

Udział w przedsięwzięciu „Teatr – nauczycielki dzieciom”.

Przygotowanie ciekawostek i artykułów dla rodziców, które zostaną wywieszone na tablicy w holu.

Zorganizowanie między przedszkolnego "Konkursu Piosenki Morskiej i Regionalnej" wspólnie z nauczycielką Anną Plust.


Zaproszenie do przedszkola studentów Uniwersytetu Medycznego oraz zorganizowanie akcji pt.: „Szpital pluszowego misia”.

Organizacja imprezy okolicznościowej i rodzinnej wpisanej na stałe w tradycję przedszkolną: Mikołajki wspólnie z nauczycielką Magdaleną Kućko.

Organizacja spotkań z rodzicami w formie warsztatów i wspólnych zabaw:
1. Warsztaty wielkanocne pt.: „Bliźniacze jaja”,
2. Warsztaty plastyczne „Na szkle malowane”,
3. Zajęcia „ Szanty”. Wspólna nauka i śpiew przy gitarze piosenek o tematyce morskiej.

Organizacja akcji charytatywnej na rzecz dzieci z Domu Dziecka.

Dbanie o wystrój i dekorację przedszkola.

Notatki, scenariusze, zdjęcia, regulaminy wybranych imprez

Opiekun stażu Cały okres trwania stażu
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt. 4)

Zadania Forma realizacji Sposób dokumentacji Osoby współpracujące Termin realizacji
1. Poznawanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć Rozmowa z opiekunem stażu.
Notowanie spostrzeżeń.
Wnioski własne.
Notatki, wnioski własne Opiekun stażu Wrzesień/październik 2013
2. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności Uwzględnianie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z dzieckiem. Teczka stażysty Opiekun stażu Cały okres trwania stażu
3. Poznanie zasad oraz konstruowanie planów miesięcznych Samodzielne opracowywanie miesięcznych planów pracy Kserokopia miesięcznych planów pracy Opiekun stażu Cały okres trwania stażu


Podpis stażysty Podpis opiekuna stażu
..................................... ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.