X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24863
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O AWANS NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Imię i nazwisko: Lidia Czerwińska
Adres zamieszkania: ulica, kod, miejscowość
Nazwa szkoły: Specjalny Ośrodek Szkolno –
Wychowawczy nr 1 im. Jana Matejki
w Krakowie

Nauczany przedmiot: przedmioty ogólnokształcące
Wykształcenie: magister filologii polskiej ze specjalizacją
pedagogiczną, teatrologiczną i edytorską
oraz kwalifikacjami z zakresu Oligofrenopedagogiki

Stopień awansu: nauczyciel kontraktowy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008 r.
Wymiar odbywania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Staż pracy: 01.04.2004 r.
Opiekun stażu: mgr Krystyna Kapera

Założone cele opracowanego planu rozwoju:
• Poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz określenie możliwości podejmowania działań w ich zakresie poprzez uczestnictwo w pracy organów szkoły.
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.
• Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.
• Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły.
• Rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

Wymagania egzaminacyjne / Zadania do wykonania / Formy i sposoby realizacji / Termin realizacji Przewidywane efekty/wypracowane dokumenty / Uwagi o przebiegu realizacji stażu
*§7 ust.1 pkt.1
uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego 1. Aktywne uczestnictwo w pracach organów szkoły. a)Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
b) uczestnictwo w pracach Komisji Wnioskowej,
§ pisanie wniosków z posiedzeń Rady Pedagogicznej.
§ cały okres stażu
§ rozwój i doskonalenie własnych umiejętności
§ kopie protokołów.
c)przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i międzyszkolnych
d)zorganizowanie wycieczki krajoznawczo-turystycznej trasą zabytków naszego regionu,
e)zmodyfikowanie rozkładu materiału i dostosowanie do potrzeb uczniów
§ cały okres stażu
§ zaspakajanie potrzeb uczniów zdolnych, ich rozwój/dyplomy, zaświadczenia;
§ rozwijanie wiedzy
o kulturze i historii własnego regionu i jej związkach z kulturą narodową
§karta wycieczki;
§ opracowanie rozkładu materiału dla uczniów-
§rozkład materiału;
§ kopie protokołów.

f) uczestnictwo w pracach Zespołu Wychowawców Klasowych
§opracowanie Programu Wychowawczego
§ cały okres stażu
§ Program Wychowawczy

g)współorganizowanie uroczystości szkolnych (wg harmonogramu i przydziału obowiązków).
§ cały okres stażu
§ scenariusze organizowanych uroczystości.

2. Współpraca z rodzicami.
a) prowadzenie spotkań klasowych. Od roku szkolnego 2009/2010
§ kopie protokołów

b) zapraszanie rodziców na imprezy szkolne, klasowe, np. Ślubowanie, Mikołajki, Wigilię Klasową,
Jajko Wielkanocne
§ według harmonogramu imprez klasowych
§ zachęcanie rodziców do aktywnego udziału w życiu szkoły

c) indywidualne spotkania z rodzicami;
§ pomoc rodzicom mającym problemy wychowawcze, wspólne rozwiązywanie problemów uczniów, analizowanie wyników nauczania i frekwencji,
§ współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym, z wychowawcami szkoły, z kuratorami,
§ cały okres stażu
§ rozwiązywanie problemów uczniów mających trudności w nauce, analizowanie wyników nauczania i frekwencji / wpisy do dziennika

*§7 ust.1 pkt.2
pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego 1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez udział w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego.

2.Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
a) aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu, w radach szkoleniowych.;
b) uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego ukierunkowanych na działania wychowawcze
§ cały okres stażu
§ IX/X 2008
§ poszerzenie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez aktywny udział w szkoleniach /zaświadczenia uczestnictwa w kursach.
c) uczestnictwo w kursach, warsztatach, konferencjach metodycznych i szkoleniowych
z uwzględnieniem pracy szkoły
§dwuletnie studia podyplomowe z logopedii
§ cały okres stażu
§2007/2009
§ podjęcie różnych form dokształcania zawodowego/ zaświadczenia;
§ ukończenie studiów podyplomowych z zakresu terapii zaburzeń w mówieniu, czytaniu i pisaniu,
§ wykorzystanie zdobytej wiedzy
w praktyce.
d) tworzenie własnego warsztatu pracy ;
§ budowanie bazy materiałów dydaktycznych, tekstów, czasopism itp.,
§ korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, multimedialnych,
§ wykorzystanie oprogramowania do tworzenia scenariuszy zajęć, dokumentacji przebiegu awansu zawodowego itp.
§ wykorzystanie Internetu do przygotowania zajęć.
§ cały okres stażu
§ szybsze i efektywniejsze przygotowania się do lekcji;
§ baza testów, łączy internetowych, bibliografia dydaktyczno-metodyczna.
§strony internetowe,
§scenariusze zajęć,
§przygotowywanie dokumentacji stażu.


*§ 7 ust.1 pkt.3
poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

1. Analiza dokumentacji
Ø ustawy o Systemie Oświaty
Ø znowelizowanej Karty Nauczyciela,
Ø rozporządzeń w sprawie szkolnictwa specjalnego
Ø przepisów dotyczących pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich a) samodzielna lektura i analiza przepisów dotyczących systemu oświaty;
§ aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego,
§ dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,
§ okres trwania stażu
§ wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce pedagogicznej: podczas promowania uczniów, wystawania ocen, przygotowywania do sprawdzianów, pracy z uczniem z deficytami psychofizycznymi

2. Poznanie procedury awansu zawodowego
a) zapoznanie się z odpowiednimi przepisami dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli;
§ sporządzenie Planu Rozwoju Zawodowego,
§ sporządzenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
§ IX 2008
§ znajomość przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego;
§ Plan Rozwoju Zawodowego;
§ wniosek o rozpoczęcie stażu.

3. Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet).
a) samodzielna lektura i analiza publikacji interpretujących zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego;
§ dokumentowanie osiągnięć związanych
z ubieganiem się o stopień nauczyciela mianowanego.
§ okres trwania stażu
§ posługiwanie się zdobytą wiedzą w praktyce
§ dokumenty: świadectwa, zaświadczenia, scenariusze


*§7 ust.2 pkt.1
umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
1. Wstępna ocena własnych umiejętności.
a) ewaluacja własnych działań; monitorowanie własnych osiągnięć;
§ cały okres stażu
§ umiejętność określenia we własnej pracy obszarów wymagających doskonalenia;
a) konsultacje z opiekunem stażu;
§ sprecyzowanie zasad współpracy,
§ zawarcie kontraktu,
§ ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
§ cały okres stażu
§ kontrakt

2.Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
a) obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli;
b) prowadzenie zajęć w obecności opiekuna.
§ cały okres stażu
§ udoskonalanie sposobu przeprowadzonych zajęć poprzez:
Ø efektywne wykorzystanie czasu lekcji;
Ø analizowanie efektów własnej pracy;
Ø wykorzystywanie różnorodnych środków dydaktycznych;
§ wykaz zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu; wykaz zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu.

3. Stosowanie nowoczesnych metod nauczania pozwalających na kształcenie umiejętności kluczowych zawartych w podstawie programowej.
a) stosowanie metod aktywnych na lekcjach.
§ cały okres stażu
§ stwarzanie korzystnych warunków zdobywania wiedzy (uczenie się przez doświadczenie)/wpisy do dziennika lekcyjnego.
b) organizowanie wyjść plenerowych, wycieczek do teatru, kina, muzeów.
§ cały okres stażu
§ stwarzanie korzystnych warunków zdobywania wiedzy (uczenie się przez doświadczenie)/karta wycieczki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.