X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24842
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego z religii

mgr Kamila Smolińska Brodnica, 24. 06. 2014 r.
nauczyciel mianowany religii
Zespół Szkół nr 1 im. Karola Wojtyły – Jana Pawła II;
Szkoła Podstawowa nr 7 w Brodnicy


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


( wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
wraz z późniejszymi zmianami )


Jestem nauczycielem religii w Szkole Podstawowej nr 7 w Brodnicy. Posiadam tytuł magistra teologii, który uzyskałam w 2003 roku na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie. Jestem nauczycielem mianowanym. Od 4 lat uczę w klasach I – III szkoły podstawowej.
Okres stażu związany z ubieganiem się przeze mnie o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego trwał 2 lata i 9 miesięcy. Staż rozpoczęłam 1 września 2011 roku, a ukończyłam 31 maja 2014 roku. Tworząc swój plan rozwoju zawodowego opierałam się na założeniach Statutu Szkoły, Planie Wychowawczym, Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania oraz innych dokumentach obowiązujących w szkole. Brałam również pod uwagę potrzeby i oczekiwania uczniów.
Od początku pracy w zawodzie nauczyciela postrzegałam swoją pracę jako wspieranie uczniów w rozwoju, wobec tego moje działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze nastawione były na wszechstronny rozwój dzieci, przygotowanie ich do dalszej nauki. W swojej pracy szczególną uwagę zwracam na sferę wychowawczą. Wspomagam uczniów w pracy nad kształtowaniem własnej osobowości i charakteru. Właśnie w tym celu wspieram uczniów w akceptowaniu wartości chrześcijańskich, tak bliskich przecież Patronowi naszej szkoły – Janowi Pawłowi II. Zawód nauczyciela wymaga ciągłego udoskonalania warsztatu, metod pracy. W tym celu w okresie stażu pogłębiałam swoją wiedzę, doskonaliłam swój warsztat poszukując nowych metod pracy.
Napisany przeze mnie plan rozwoju zawodowego wyznaczył mi kierunki aktywności zawodowej w okresie stażu. Dlatego starałam się, aby realizacja planu przebiegała zgodnie z założonymi wcześniej zadaniami. W tym celu podjęłam współpracę z innymi nauczycielami, parafią św. Katarzyny Aleksandryjskiej oraz środowiskiem lokalnym.
Okres realizacji planu rozwoju zawodowego stał się dla mnie czasem nowych wyzwań. Przyniósł mi też osobistą satysfakcję oraz wzbogacił o nową wiedzę merytoryczną, pedagogiczną i nowe doświadczenie zawodowe. Przedłożone sprawozdanie ukazuje realizację zadań zamieszczonych w planie rozwoju zawodowego.


§ 8 ust. 1 pkt Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Poznanie procedur awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
Realizując to zadanie zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego oraz przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.
- Karta Nauczyciela ( tekst jednolity z 2006 r.,Dz.U. Nr 97, poz 674, ze zm. ),
- Ustawa z dnia 15 lipca 2004r. o zmianie ustawy Karty Nauczyciela ( Dz. U. z 2004r. Nr 179, poz. 1845 ),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. W sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. Nr 260, poz. 2593, zm. Dz. U. z 2007r., Nr 214, poz. 1580 ),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego nauczycieli ( Dz. U. Nr 214 z 16 listopada 2007 r. Poz. 1580 ).
Przeanalizowałam dokumentację obowiązującą w szkole.
Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego.
Opracowałam plan rozwoju zawodowego.
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Przez okres stażu gromadziłam zaświadczenia, programy, sprawozdania z realizacji określonych działań.
3. Poszerzenie aktualnej wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, dydaktycznej i teologicznej.
W trakcie stażu starałam się podnosić wiedzę i umiejętności poprzez lekturę:
- fachowych czasopism:
,, Katecheta'', ,, Wychowawca'', ,,Gość Niedzielny'', ,, Miłujcie się''.
- lekturę pozycji książkowych:
,, Jak motywować uczniów do nauki ?'', ,, Zasady edukacyjne w katechezie '',
, Sztuka opowiadania, sztuka słuchania '', ,, Nowe pomysły zabaw na lekcje
religii '', ,, Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej '',
,, Metody aktywizujące w katechezie '', ,, Zarys dydaktyki katechetycznej '',
,, Kompedium Katechizmu Kościoła Katolickiego '', ,, Inscenizacje na Boże
Narodzenie i Wielkanoc cz. 1 '', ,, Inscenizacje na Wielkanoc i inne święta '',
,, Spragnieni chleba – rekolekcje szkolne dla dzieci i młodzieży'',
,, Jak przeciwstawiać się złu. Demonologia na dzisiejsze czasy '',
Śledziłam tematyczne strony internetowe:
www.natan.pl – serwis katechetyczny
www.katecheta.pl – serwis katechetyczny
Korzystałam oprócz tego z innych stron internetowych np:
- Edukacyjnych:
www.45minut.pl
www.edux.pl
www.scholaris.pl
www.szkolazklasa.pl
www.awans.pl
www.profesor.pl
- Religijnych:
www.lutownica.pl
www.adonai.pl
www.opoka.org.pl.
www.katolik.pl
www.wiara.pl.
4. Podnosiłam jakość nauczania poprzez pracę nad własnym rozwojem zawodowym i religijnym.
W trakcie stażu uczestniczyłam w:
- trzydniowych rekolekcjach dla katechetów:
w Domu Misyjnym Księży Werbistów w Laskowicach w 2012r., Gietrzwałdzie w 2011, Nowym Mieście Lubawskim w 2013r.
- spotkaniach organizowanych przez wizytatora dekanalnego ( dwa razy w roku ).
- rejonowych spotkaniach katechetów w Nowym Mieście Lubawskim : ,,Maryja nauczycielką wiary '' w 2012 r.
- VII Diecezjalnym Forum Katechetycznym ,, Kościół miłującym domem ''.
- spotkaniach formacyjno – metodycznych organizowanych dla katechetów parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej ( kilka razy w roku ).
W czasie trwania stażu brałam aktywny udział w realizacji zadań zespołu samokształceniowego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Uczestniczyłam w opracowaniu harmonogramu pracy na dany rok szkolny. Brałam udział w realizacji poszczególnych zadań zespołu. Poprowadziłam radę szkoleniową dla nauczycieli nauczania zintegrowanego pt. ,, Motywowanie uczniów. Jak zwiększać poczucie pewności siebie ?'' w 2014r.
Brałam udział w warsztatach i innych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczania w klasach I – III szkoły podstawowej oraz potrzeb szkoły:
- Konstruowanie programów do zajęć pozalekcyjnych – warsztaty.
- Obsługa tablic interaktywnych
- Quilling oraz ozdoby i kartki wielkanocne – warsztaty plastyczne.
- Kurs komputerowy dla nauczycieli UONET ( obsługa dziennika elektronicznego ).
- Jak wykorzystać film podczas zajęć przedmiotowych z uczniami
- Multimedia w edukacji jako nośnik informacji – warsztaty.
- Tworzenie ćwiczeń interaktywnych do tablicy SMART – warsztaty.
- Bezpieczeństwo i odpowiedzialność karna, cywilna oraz zawodowa nauczyciela, wypadki w szkole rada szkoleniowa.
- Na drodze Krzyżowej ze św. Pawłem. Przeżyciowe metody pracy z Biblią- warsztaty.
- Monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego – rada szkoleniowa.
- Wykorzystanie form plastycznych w pielęgnowaniu tradycji adwentowych i bożonarodzeniowych – warsztaty.
- Drogi i dróżki do piękniejszego świata – warsztaty plastyczne.
- Być jak nauczyciel z Nazaretu- konferencja metodyczna.
- Dostosowanie wymagań do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
5. Przeprowadziłam analizę własnej pracy.
W okresie stażu byłam hospitowana przez dyrektora szkoły zgodnie z planem nadzoru. Dokonałam samooceny i ewaluacji hospitowanych zajęć.
6. Podejmowałam działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy.
Systematycznie studiowałam czasopismo ,, Katecheta '' poszukując inspiracji na ciekawe zajęcia. Zapoznałam się z wieloma metodami i ciekawymi pomysłami, którymi wzbogaciłam swój warsztat pracy.
W pierwszym roku stażu na bieżąco aktualizowałam gazetkę ścienną na korytarzu szkolnym zgodnie z rokiem liturgicznym i ważnymi wydarzeniami.
7. Podejmowałam dodatkowe zadania w celu rozwijania zainteresowań i twórczej działalności uczniów.
W trosce o rozwijanie zainteresowań przygotowywałam uczniów do udziału w konkursach:
- Międzyszkolnym konkursie wiedzy ,,Jan Paweł II – Nasz Papież ''dla klas III szkoły podstawowej.
Osiągnięcia moich uczniów w 2012 roku:
II miejsce zespół: Bartosz Rupiński, Julia Kłosowska, Batek Mańka
- Szkolnym konkursie wiedzy o Janie Pawle II.
Osiągnięcia moich uczniów w 2013 roku:
I miejsce zespół: Marysia Łukaszewska, Wiktoria Błaszkiewicz, Monika Chwiałkowska.
Osiągnięcia moich uczniów w 2014 roku:
I miejsce zespół : Nicola Woźniak , Daria Robak, Ida Czyżykowska.
- Konkursie Poezji Religijnej o zasięgu powiatowym.
Osiągnięcia moich uczniów w 2011 roku:
I miejsce Amelia Dulka
III miejsce Jagoda Bąkowska
Osiągnięcia moich uczniów w 2012 roku:
I miejsce Amelia Dulka
III miejsce Adrian Mańkowski
Osiągnięcia moich uczniów w 2013 roku:
I miejsce -Antonina Bartnicka
II miejsce Kinga Kwaśniewska
III miejsce Adam Pawłowski
- Konkursie Piosenki Religijnej o zasięgu powiatowym.
Osiągnięcia moich uczniów w 2012 roku:
I miejsce Wiktoria Bielawa.
- Konkursie plastyczny ,, Kościół naszym domem'' w kategorii szkoły podstawowe kl. I – III :
Osiągnięcia moich uczniów w 2011 roku:
I miejsce Dominika Lomania
- Przeglądzie Widowisk Bożonarodzeniowych i Zapustnych
Osiągnięcia moich uczniów w 2013 roku:
II miejsce w kategorii kl. I- III.
Na terenie szkoły byłam współorganizatorem następujących konkursów:
- Międzyszkolnego konkursu wiedzy ,, Jan Paweł II – Nasz Papież '' dla uczniów kl. III .
- Szkolnego konkursu wiedzy o Janie Pawle II dla uczniów kl. III.
- Konkursu plastycznego ,, Wakacje – odkrywamy Boga w pięknie stworzonego świata ''
- Konkursu plastycznego ,, Logopedyczne wierszyki łamiące języki ''.

8. Przygotowanie apeli i przedstawień okolicznościowych.
Każdego roku przygotowuję dla uczniów klas I – III:
- apel o Janie Pawle II z okazji dnia patrona szkoły
- przedstawienie z okazji Bożego Narodzenia


§ 8 ust. 2 pkt 2 Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.

1. Zastosowanie technologii komputerowej i informatycznej.
Zastosowałam technologię komputerową i informatyczną w przygotowaniu:
- dokumentacji szkolnej ( planów wynikowych, planu rozwoju, wewnątrzszkolnego systemu oceniania z religii, sprawozdań, konspektów )
- pomocy dydaktycznych m.in. krzyżówek, materiałów do gazetki ściennej
- testów, sprawdzianów, scenariuszy uroczystości szkolnych i przedstawień bożonarodzeniowych
- regulaminów konkursów, zestawów pytań konkursowych, dyplomów
Wykorzystuję zasoby internetu na potrzeby katechezy. Zbieram konspekty, pomysły i inspiracje na stronach internetowych i wykorzystuję je na zajęciach.
Wykorzystuję własną wideotekę i płytotekę oraz korzystam z programów multimedialnych.
Współpracuję ze stronami katechetycznymi i edukacyjnymi publikując na ich stronach konspekty, regulaminy konkursów, scenariusze uroczystości szkolnych, przedstawień, programy własne.
Opracowałam informacje dotyczące wyników konkursów, działalności koła religijnego i przekazałam je do umieszczenia na stronie internetowej szkoły.
Wykorzystuję pocztę elektroniczną do kontaktowania się z innymi nauczycielami i katechetami. Wymieniam się doświadczeniami, informacjami.
Przygotowałam prezentacje multimedialne, które wykorzystuje na apelach szkolnych.
Staram się wdrażać uczniów do korzystania z technologii komputerowej poprzez zadania domowe wymagające korzystania z programów komputerowych i internetu.
Doskonaliłam umiejętności posługiwania się technologią komputerową i informatyczną poprzez udział w szkoleniach i warsztatach:
- kursie komputerowym dotyczącym dziennika elektronicznego UONET
- szkoleniu ,, Obsługa tablic interaktywnych''
- warsztaty ,, Tworzenie ćwiczeń interaktywnych do tablicy SMART ''.


§ 8 ust. 2 pkt 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym poprzez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Współpraca nauczycieli w ramach zespołu przedmiotowego katechetów parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy.
Brałam systematyczny udział w spotkaniach zespołu katechetów parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej, podczas których dzielono się uwagami, wymieniano scenariusze, konspekty, opracowania.
Brałam również udział w spotkaniach katechetów dekanatu brodnickiego.
2. Prowadzenie zajęć otwartych dla katechetów oraz innych osób zainteresowanych.
W okresie stażu przeprowadziłam zajęcia otwarte, na które zaprosiłam innych katechetów i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Chętnym udostępniłam scenariusze:
- ,,Bóg najpełniej przemawia do nas przez Jezusa Chrystusa '' kl.II
- ,,Słuchamy Pana Jezusa '' kl.I
3. Udostępnienie innym nauczycielom swoich opracowań, scenariuszy uroczystości szkolnych.
Opublikowałam na różnych stronach www scenariusze, konspekty, sprawdziany, testy, pytania konkursowe.
Przekazałam innym katechetom m.in.scenariusz I komunii świętej , apelu o Janie Pawle II.
Przekazałam katechetom opracowany z koleżanką scenariusz zajęć:
,, Abraham i Maryja wzorem wiary'' .
4. Udział w spotkaniach zespołu samokształceniowego.
W okresie stażu systematycznie uczestniczyłam w spotkaniach zespołu samokształceniowego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Brałam udział w pracach związanych z opracowaniem harmonogramu pracy i realizacją poszczególnych zadań zespołu np. pracą nad zmianami w wewnątrzszkolnym systemie oceniana, organizowaniem uroczystości, apeli o Janie Pawle II, konkursów.
5. Praca w komisjach szkolnych i konkursowych.
Byłam członkiem komisji nadzorującej egzamin szóstoklasistów.
Brałam udział w pracach komisji konkursowej:
- konkursu plastycznego dla kl. III ,, Wakacje – odkrywamy Boga w pięknie stworzonego świata ''
- konkursu plastycznego dla kl. I – III ,, Logopedyczne wierszyki łamiące języki ''.
6. Współpraca w przygotowaniu rekolekcji szkolnych w parafii św. Katarzyny.
Współpracowałam z innymi katechetami i księżmi w przygotowywaniu rekolekcji wielkopostnych. Brałam udział w opracowaniu harmonogramu rekolekcji, przygotowałam liturgię słowa. Sprawowałam opiekę nad dziećmi w trakcie rekolekcji.


§ 8 ust. 2 pkt 4a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć koła ,,Miłośnicy Jana Pawła II''.
Opracowałam program koła ,,Miłośnicy Jana Pawła II'', który został zatwierdzony i wdrożony do realizacji.
Opracowałam program przygotowania do Sakramentu Pokuty i I Komunii.


§ 8 ust. 2 pkt 4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Prowadzenie koła religijnego i koła ,,Miłośnicy Jana Pawła II''.
W okresie stażu zachęcałam uczniów do rozwoju duchowego, moralnego , także poszerzania wiedzy poprzez udział w prowadzonych przeze mnie zajęciach koła ,,Miłośnicy Jana Pawła II'' .
W pierwszym roku stażu prowadziłam również koło religijne dla kl. I – III.
2. Organizowanie konkursów o zasięgu szkolnym i miejskim.
W każdym roku stażu organizowałam szkolny konkurs wiedzy o Patronie Szkoły – Janie Pawle II dla uczniów kl.III.
Byłam współorganizatorem międzyszkolnego konkursu wiedzy ,,Jan Paweł II – Nasz Papież''.
Zorganizowałam szkolny konkurs plastyczny ,,Wakacje – odkrywamy Boga w pięknie stworzonego świata''.
3. Zorganizowanie wycieczki oraz wyjść w celach poznawczych.
Zorganizowałam wycieczkę do Muzeum Misyjnego ks. Werbistów w Laskowicach Pomorskich.
Współorganizowałam wycieczkę do Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie.
Zorganizowałam wycieczkę do Sanktuarium Matki Bożej w Oborach.
4. Stała współpraca z parafią św. Katarzyny w Brodnicy.
Przygotowanie dzieci do Spowiedzi i I Komunii wymaga stałej współpracy z parafią św. Katarzyny. Na terenie parafii prowadzę co roku spotkania z dziećmi i ich rodzicami. Systematycznie towarzyszę dzieciom w nabożeństwach, Mszach Świętych. Prowadzę również we współpracy z księżmi próby do uroczystości komunijnej.
Przygotowuję dzieci do sakramentu pokuty. Prowadzę próby, przygotowuję liturgię słowa.
Raz na miesiąc prowadzę z dziećmi liturgię słowa podczas Mszy niedzielnej dla dzieci.
Uczestniczę z dziećmi w rekolekcjach szkolnych. Sprawuję funkcje opiekuńcze podczas nauk rekolekcyjnych.


§ 8 ust. 2 pkt 4e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z Brodnickim Centrum Caritas Diecezji Toruńskiej.
Zapoznałam uczniów z akcjami organizowanymi przez Caritas: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom oraz Wielkopostna Skarbonka. W ramach akcji Wielkopostna Skarbonka zachęcałam uczniów do jałmużny, przekazałam papierowe skarbonki Caritas. Uzbierane pieniądze dzieci przekazały na rzecz osób chorych podczas niedzielnej Mszy dla dzieci.
2. Współpraca z Domem Opieki Społecznej w Brodnicy ,,Pomocna Dłoń''.
W ramach współpracy uczniowie odwiedzili mieszkańców Domu Opieki. Dzieci sprezentowały drobne upominki z okazji Świąt Bożego Narodzenia , zaśpiewały kolędy i złożyły życzenia.
3. Współpraca z parafią św. Katarzyny w Brodnicy.
Sprawowałam opiekę nad uczniami podczas rekolekcji.
Przygotowałam uroczystość I Komunii świętej.
Przygotowałam uroczystość Rocznicy I Komunii świętej.
Przygotowałam dzieci do udziału w procesji Bożego Ciała.
Spotkania z rodzicami i dziećmi w ramach przygotowania do I Komunii.
4. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
W trakcie stażu realizowałam zadania ujęte w programie wychowawczym szkoły. Systematycznie konsultowałam się z pedagogiem szkolnym w celu omówienia problemów wychowawczych.
5. Współpracowałam z Brodnickim Domem Kultury.
Współpracowałam z BDK poprzez konsultowanie treści regulaminu konkursów organizowanych w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. Omawianie konkursu dokonywano na spotkaniach zespołu katechetów parafii św. Katarzyny w Brodnicy.
6. Współpraca z rodzicami.
Na bieżąco poznawałam sytuację i środowisko rodzinne uczniów. Współpracowałam w tym celu z rodzicami, wychowawcami klas.
Zgodnie z potrzebami prowadziłam indywidualne rozmowy z rodzicami w celu omówienia spraw edukacyjnych i wychowawczych.
Współpracowałam z rodzicami w sprawach związanych z organizacją uroczystości komunijnej.


§ 8 ust. 2 pkt 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Dokonałam rozpoznania problemu edukacyjnego i wychowawczego. Poddałam analizie zaistniałe problemy oraz podjęłam działania zmierzające do ich rozwiązania.Opracowała :

........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.