X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24840
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY


Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Rafał Furtek
Stanowisko: nauczyciel wychowania fizycznego
Ubiega się o awans na stanowisko: nauczyciela kontraktowego
Szkoła: Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Bziance
Opiekun stażu: s. mgr Joanna Nowak
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2013r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2014r.


Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.
Pracę w Szkole Podstawowej rozpocząłem 1 września 2013 roku, tym samym rozpocząłem swój staż nauczycielski –pierwszy rok pracy w zawodzie nauczyciela.
Plan rozwoju zawodowego opracowałem w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli na podstawie art. 9g ust.10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz.674, z późn zm.) oraz zgodnie z planem rozwoju szkoły.
Rozpocząłem doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne , podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy, a przez to pracy szkoły.
W czasie trwania stażu realizowałem założone w planie rozwoju zawodowego cele umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego. W szczególności są to:


1.Znajomość zadań, organizacji i zasad funkcjonowania szkoły, w której odbywa się staż ( § 6 ust. 2 pkt 1)

Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu. Wspólnie z panią Joanną Nowak uzgodniliśmy harmonogram spotkań ZAŁĄCZNIK NR 1, zasady i normy współpracy. Umówiłem się z opiekunem na obserwację zajęć, daty przeprowadzenia przeze mnie lekcji w jego obecności oraz zasady przygotowania konspektów i omawiania lekcji.
Przystępując do realizacji zamierzeń uznałem, że bardzo istotne jest przygotowanie merytoryczne dotyczące awansu zawodowego. W związku z tym szczegółowo zapoznałem się z procedurą tego awansu, oraz dokonałam analizy prawa oświatowego na podstawie informacji zamieszczanych na stronach internetowych MENiS. Przeczytałem także dodatkowe publikacje omawiające zasady ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego i na podstawie tych dokumentów zredagowałem plan rozwoju zawodowego ZAŁĄCZNIK NR 2 i przedłożyłem go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.
Na początku stażu zapoznałem się z programem wychowawczym szkoły, statutem i zawartymi w nich regulaminami. Kolejnym zadaniem było poznanie funkcjonowania szkoły. Dokładnie przeanalizowałem statut szkoły, program wychowawczy z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, oraz podstawy programowe. Dzięki tej lekturze zrozumiałem jak działa szkoła i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. Dowiedziałem się, jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły i jakie są moje własne obowiązki i prawa. Zapoznałem się również ze sposobami prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, arkusze ocen. Bieżące wpisy w dziennikach umożliwiły mi poznanie struktury dziennika. Przeanalizowałem tygodniowy rozkład zajęć oraz dyżurów. Podczas ferii pełniłem dyżur w szkole. Zapoznałem się także z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące pracy w szkole i poza nią, oraz uczestniczyłem w szkoleniu BHP. Analiza tych przepisów uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.


2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
( § 6 ust. 2 pkt 2)

W ramach tego zadania zapoznałem się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania: Przeanalizowałem „Odkrywam siebie i świat” - Jolanta Faliszewska , Bernadeta Zientara dla klas II-III „Ruch- zdrowie dla każdego” Program nauczania wychowania fizycznego dla II i III etapu edukacyjnego. Żołyński Stanisław oraz „Moja sprawność i zdrowie” Program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej. Tomasz Frołowicz, B. Przysiężna, i na ich podstawie ułożyłem roczny plan pracy z uczniami w klasie II – III i IV-VI. Zapoznałem się z kryteriami oceniania z wychowania fizycznego jakie obowiązują w szkole. Utworzyłem własny warsztat pracy: sprawdziany, kryteria ocen cząstkowych, wytyczne dla uczniów odnośnie uzyskiwania i poprawy ocen cząstkowych. Zanim jednak utworzyłem swój warsztat pracy pierwszym krokiem, było przeprowadzenie przeze mnie wstępnej oceny umiejętności uczniów oraz ustalenie celów działań własnych w czasie stażu. Wstępną analizę przeprowadziłem we wrześniu 2013 roku. Obejmowała ona swoim zakresem zdolności koordynacyjno – kondycyjne i umiejętności uczniów. Umożliwiło mi to stworzenie właściwych planów pracy dla każdej klasy z uwzględnieniem możliwości ucznia oraz zadań szkoły. Przeprowadziłem również ankietę. Ankieta miała na celu poznanie zainteresowań sportowo-rekreacyjne uczniów oraz jakie maja oczekiwania związane z zajęciami wychowania fizycznego jak również wyłonić osoby zainteresowane reprezentowaniem szkoły w zawodach sportowych. Jako członek Rady Pedagogicznej brałem udział w spotkaniach i szkoleniach Rady Pedagogicznej. Szkolenie BHP, Szkolenie Pierwszej Pomocy.
Uważam wewnątrzszkolne spotkania nauczycieli za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami. Strefa osobista rozwoju zawodowego obejmowała także doskonalenie własnych umiejętności i sprawności fizycznej oraz wiedzy. Miało to odbicie w samodzielnym studiowaniu fachowej literatury pedagogicznej i metodycznej:
- „Metodyka nauczania ćwiczeń lekkoatletycznych”
- „Gimnastyka skrypt dla studentów AWF”
-„Atlas ćwiczeń korekcyjnych”- Stanisław Owczarek
- „Koszykówka metodyka nauczania i doskonalenia podstaw”
- „Piłka ręczna poradnik metodyczny”
- „Dziennik trenera i instruktora gier zespołowych”
- „Piłka siatkowa w szkole”
- Czasopisma „Lider”
- „Komunikacja werbalna dla nauczycieli i uczniów na lekcji”
- „Biologiczne i pedagogiczne podstawy systemu szkolenia sportowego”
- „Psychologia sportu”

W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałem publikacji w internecie ( strona internetowa: publikacje.edux.pl, wychowaniefizyczne.pl) mojego planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania, jak również przygotowałem dokumentację stażu w formie elektronicznej. Na bieżąco śledziłem propozycję zadań i scenariusze lekcji, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych: wychowaniefizyczne.pl, pwn.com.pl.
W czasie roku szkolnego prowadziłem 2 razy w tygodniu zajęcia SKS. W czwartki od 12.45-13.30 –klasy I- III- mini gry sportowe i zabawy ruchowe i piątki od 12:45-13:53 klasy IV-VI- piłka nożna i siatkówka. Na każdych zajęciach systematycznie uczestniczyło minimum 8 osób. W pierwszym semestrze zajęcia były poświęcone nauce i doskonaleniu techniki w piłce nożnej i siatkówce w grupie starszej. W grupie młodszej koncentrowałem się na przystosowaniu organizmu dziecka do wysiłku fizycznego oraz pobudzaniu procesów rozwojowych i przeciwdziałaniu niepożądanym zjawiskom rozwojowym. W drugim semestrze przygotowywałem grupę chłopców do Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej. Wpajałem im jak ważna jest współpraca w grze zespołowej. Doskonaliłem technikę gry i zgranie w zespole. Starałem się aby każde kolejne zajęcia szkolnego kółka sportowego były jeszcze bardziej atrakcyjne dla uczniów, propagując aktywność fizyczną i jej znaczenie dla zdrowia.
Występy i osiągnięcia:
1.Igrzyska Młodzieży Szkolnej -Tenis stołowy ( dz. i chł. ) - Rudna Wielka 27.02.2014 r.
Dziewczyny zajęły 4 miejsce, chłopcy 4 miejsce.
2.Igrzyska Młodzieży Szkolnej - czwórbój LA - stadion w Bratkowicach 23.05.2014 r
Dziewczyny zajęły ostatnie 5 miejsce z powodu niekompletnej drużyny- startowały dwie uczennice. Chłopcy zajęli 4 miejsce.
Poza występami w zawodach podczas ferii zimowych organizowałem i prowadziłem turniej tenisa stołowego dla wszystkich uczniów w naszej szkole z podziałem na grupy wiekowe. Turniej cieszył się sporym zainteresowaniem i obfitował w wiele emocji sportowych, szczególnie w grupie młodszej.
W poniedziałek 2 czerwca z okazji Dnia Sportu , który przypada w dzień dziecka, miałem za zadanie przygotować scenariusz imprezy sportowej i ją poprowadzić z pomocą nauczycieli. Wydaje mi się, iż udało mi się sprostać temu zadaniu. Zawody przebiegały według harmonogramu w atmosferze zaciętej rywalizacji i świetnej zabawy. Wszyscy- uczniowie jak i nauczyciele- miło i aktywnie spędzili czas.


3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (6 ust.2 pkt.3)

W prowadzonych działaniach edukacyjnych starałem się uwzględnić rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania. W tym celu na początku roku szkolnego odbyłem rozmowę z każda klasą na temat ich zainteresowań różnymi formami aktywności fizycznej, a także przeprowadziłem ankietę o której już pisałem wcześniej. Ankieta pytała o zainteresowania uczniów, oczekiwania związane z zajęciami wychowania fizycznego oraz miała na celu wyłonienie osób zainteresowanych reprezentowaniem szkoły w zawodach. W celu lepszego kontaktu z uczniami i poznania ich środowiska starałem się być otwarty i aktywny w życiu szkoły .Poprzez częsty kontakt z gronem pedagogicznym, rozmowy z nauczycielami i gromadzeniem informacji o środowisku uczniów, nawiązałem dobre kontakty z uczniami oraz współpracowałem z wychowawcami i rodzicami.
Współpracowałem również z pedagogiem szkolnym, z którym przeprowadziłem wywiad na temat tego na co nauczyciel wychowania fizycznego powinien zwracać uwagę podczas zajęć z wychowania fizycznego względem uczniów. Pedagog szkolny podpowiedział mi, że to właśnie my nauczyciele wychowania fizycznego na naszych lekcjach jesteśmy w stanie zauważyć najwięcej niepokojących oznak wśród uczniów, obserwując ich reakcje emocjonalne w trakcie rywalizacji sportowej, sposób poruszania się, nastrój, wady postawy i wiele innych rzeczy. Dowiedziałem się także kiedy zwrócić się i z jakimi problemami do pedagoga, a kiedy do wychowawcy klasy. Rozmawialiśmy również o profilaktyce uzależnień poprzez sport.


4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (6 ust. 2 pkt. 4)

Raz w miesiącu obserwowałem lekcje prowadzone przez opiekuna stażu. Szczególną uwagę zwracałem przede wszystkim na sposób wykorzystania miejsca, przyborów oraz czasu na lekcji, rodzaju stosowanych metod pracy z uczniami oraz na indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i uczniów zdolniejszych. Prowadziłem notatki z obserwacji ZAŁĄCZNIK NR 3. Raz w miesiącu prowadziłem lekcje w obecności opiekuna stażu i Siostry Dyrektor.
Każde prowadzone przeze mnie zajęcia poprzedzałem przygotowaniem scenariusza, z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć. Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć. Przed zajęciami analizowaliśmy i omawialiśmy scenariusze lekcji. Po każdym zaś działaniu omawiałem przebieg, wyciągałem wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności w mojej pracy.
Na bieżąco wymieniałem się doświadczeniami z opiekunem stażu oraz innymi nauczycielami, co umożliwiło mi poszerzenie swoich umiejętności metodycznych, merytorycznych i organizacyjnych niezbędnych w pracy nauczyciela wychowania fizycznego.


PODSUMOWANIE

Dziewięciomiesięczny staż oraz doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej.
W okresie stażu, starałem się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki.
W szkole poszerzyłem swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłem o nowe doświadczenia. Bieżący rok szkolny był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Myślę, że podejmowałem działania, które pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii grona nauczycieli, ufności i uśmiechów moich wychowanków.
Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w pracę szkoły, nauczanie i wychowywanie młodzieży, a także ustawiczne dokształcanie, wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy.
W przyszłości chciałbym nadal się dokształcać i ukończyć kolejne kursy i szkolenia, które pozwolą mi jeszcze lepiej wywiązywać się z powierzonych mi zadań. Będę się starał pracować i poprawić swoje działania na rzecz wdrażania młodzieży do przestrzegania ustalonych zasad, i motywacji do częstszej aktywności fizycznej co niekiedy stanowiło problem.
Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być dobrym nauczycielem. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy. Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałbym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne. Zamierzam również nadal gromadzić literaturę przedmiotu, wykorzystując również technologię komputerową i informacyjną.


....................................
podpis stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.