X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24837
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Urszula Bęben
Stanowisko: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Ubiega się o awans na stanowisko: nauczyciela kontraktowego
Szkoła: Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Bziance
Opiekun stażu: s. mgr Weronika Małgorzata Jurczak
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2012r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2013r.


Wstęp

Z dniem 1 września 2012 roku (rok szkolny 20012/2013) rozpoczynając pracę
w Publicznej Szkole Podstawowej Sióstr Nazaretanek w Bziance, podjęłam starania o uzyskanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego. W tym celu dokonałam analizy przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
Nadrzędnym założeniem działań realizowanych poprzez okres stażu związanego z ubieganiem się o w/w awans, było zdobycie doświadczenia w zawodzie nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Chcąc osiągnąć powyższe zamierzenia, sporządziłam plan rozwoju zawodowego w oparciu o rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825).

W czasie trwania stażu realizowałam założone w planie rozwoju zawodowego cele umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego.
W szczególności są to:
1. Znajomość zadań, organizacji i zasad funkcjonowania szkoły, w której odbywa się staż
( § 6 ust. 2 pkt 1)
2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż
( § 6 ust. 2 pkt 2)
3. Znajomość środowiska uczniów , ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
(§6 ust.2 pkt 3)
4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
(§6 ust.2 pkt 4)

Poniższe sprawozdanie zawiera opis realizacji kolejnych zadań.


1. Znajomość zadań, organizacji i zasad funkcjonowania szkoły, w której odbywa się staż
( § 6 ust. 2 pkt 1)

Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu, co znalazło wyraz we wspólnie omówionym kontrakcie ZAŁĄCZNIK NR 1. Wspólnie z opiekunem stażu, siostrą Weroniką Małgorzatą Jurczak przeprowadziłyśmy rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu. W czasie spotkań uzyskałam szereg cennych wskazówek do dalszej pracy. Umówiłam się z opiekunem na obserwację zajęć, daty przeprowadzenia przeze mnie lekcji w jego obecności oraz zasady przygotowania konspektów i omawiania lekcji.

Przystępując do realizacji zamierzeń uznałam, że bardzo istotne jest przygotowanie merytoryczne dotyczące awansu zawodowego. W związku z tym szczegółowo zapoznałam się z procedurą tego awansu, oraz dokonałam analizy prawa oświatowego na podstawie informacji zamieszczanych na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Przeczytałam także dodatkowe publikacje omawiające zasady ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego i na podstawie tych dokumentów zredagowałam plan rozwoju zawodowego ZAŁĄCZNIK NR 2. i przedłożyłam go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.

Na początku stażu zapoznałam się z planem zajęć w szkole, dyżurami oraz zasadami współpracy dyrektora z pracownikami. Brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
W celu poznania organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły przeanalizowałam podstawowe akty prawne regulujące pracę szkoły: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, programem wychowawczy szkoły. Dzięki tej lekturze zrozumiałam jak działa szkoła i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. Dowiedziałam się, jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły i jakie są moje własne obowiązki i prawa. Zapoznałam się również ze sposobami prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, arkusze ocen, protokół Rady Pedagogicznej, dziennik zajęć pozalekcyjnych, karty wycieczki. Bieżące wpisy w dziennikach umożliwiły mi poznanie struktury dziennika.
Zapoznałam się także z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące pracy w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi. Uczestniczyłam w szkoleniu BHP. Analiza tych przepisów uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.
W czasie trwania stażu na bieżąco gromadziłam dokumentację, zaświadczenia i scenariusze lekcji. Przygotowałam również niniejsze sprawozdanie opisujące przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju zawodowego z uwzględnieniem zmian i modyfikacji planu rozwoju.2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły
( § 6 ust. 2 pkt 2)

W ramach tego zadania dokonałam analizy podstawy programowej. Przeanalizowałam program edukacji wczesnoszkolnej „Odkrywam siebie i świat.”
Przygotowywałam pomoce dydaktyczne (załączone w scenariuszach). Utworzyłam własny warsztat pracy: teczki z pracami dzieci dla rodziców, tablice na których dzieci prezentują swoje prace, tworzyłam gazetkę w sali zajęć.
Brałam udział w szkoleniach dla nauczycieli:
- 16.10.2012 „Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej” , Akademia Cogito
- 12.12.2012 „Monitorowanie realizacji podstawy programowej w szkole”, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
- 12.12.2012 „Anioły do mnie wysyłają- propozycje dekoracji”, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
- 12.01.2013 „Tańce integracyjne w pracy z dziećmi przedszkolnymi cz. I”, LATartGROUP
- 5.03.2013 „Sztuka uczenia”, Wydawnictwo Juka
- 19.03.2013 „Komfort psychiczny nauczyciela- jak chronić siebie przed wypaleniem zawodowym”, Wydawnictwo Nowa Era
ZAŁĄCZNIK NR 3.
Udział w szkoleniach i kursach pomógł mi poszerzyć wiedzę i sprawił, że moje zajęcia stały się ciekawsze zarówno dla dzieci jak i dla mnie.
Na bieżąco korzystałam z książek i czasopism o tematyce psychologiczno-pedagogicznej:
- Dagiel M. „Pozwólmy dzieciom bawić się słowami- o doświadczeniach językowych trzecioklasistów.” Warszawa 2011.
- Dąbrowski M. „ Pozwólmy dzieciom myśleć! O umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów.” Warszawa 2008.
- Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E.„Dziecięca matematyka.” Warszawa 2007.
- Kalinowska A. „Pozwólmy dzieciom działać- mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego.”
- Murawska B. „Pozwólmy dzieciom czytać.” Warszawa 2011.
- Żytko M. „Pozwólmy dzieciom mówić i pisać- w kontekście badań umiejętności językowych trzecioklasistów.” Warszawa 2010.
- „Wychowawca”- miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich (red. naczelny.) Winiarski J.
- „Kwartalnik Edukacyjny”- Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Rzeszowie (red. naczelny.)- Kalandyk M.
ZAŁĄCZNIK NR 4.

W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy wykorzystywałam zdobyte umiejętności w swojej pracy pedagogicznej poprzez: zapisy planów konspektów, scenariuszy zajęć w formie elektronicznej. Korzystałam z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu.
Przygotowałam dokumentację stażu w formie elektronicznej (płyta).
Na bieżąco śledziłam propozycje zadań i scenariuszy lekcji, a także nowości wydawnicze na edukacyjnych stronach internetowych:
• www.superkid.pl
• www.mac.pl,
• www.nowaera.pl
• www.literka.pl
• www.awans.net
• www.men.waw.pl
Przygotowując lekcje korzystałam też z programów multimedialnych.

Realizując postawione zadania wynikające z planu rozwoju zawodowego i planu pracy szkoły , podczas mojego stażu korzystałam z doświadczenia Siostry Dyrektor, opiekuna stażu, i innych nauczycieli, co pomogło mi w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności w pracy z dziećmi .


3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
(§6 ust.2 pkt 3)

W prowadzonych działaniach edukacyjnych starałam się uwzględniać rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby , potencjał rozwojowy i zainteresowania. W tym celu na początku roku szkolnego przeprowadziłam diagnozę umiejętności zdobytych przez uczniów w toku dotychczasowej edukacji. Poprzez ciągły kontakt z rodzicami, rozmowy z nimi, poznałam i zgromadziłam informacje o środowisku uczniów i wychowanków, nawiązywałam dobre kontakty z uczniami oraz współpracę z rodzicami. Zapoznałam się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów.

Chętnie służyłam pomocą i poradą rodzicom. Swoją postawą zawsze starałam się zachęcić rodziców do współpracy, prowadząc z nimi rozmowy indywidualne, dostarczając jak największej ilości informacji. Przygotowałam program wychowawczy klasy.
Współpracowałam także z szkolnym logopedą. Jego wskazówki co do pracy okazały się bardzo pomocne. W celu podejmowania właściwych działań, sięgałam do literatury tematu. Korzystałam również z doświadczeń opiekuna stażu i nauczycieli pracujących w szkole.
Wspólnie z klasą uczestniczyliśmy w następujących uroczystościach szkolnych:
1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
2. Apel z okazji Święta Niepodległości.
3. Spotkanie z Mikołajem.
4. Wigilia klasowa.
5. Jasełka.
6. Rekolekcje wielkopostne.
7. Prezentacja akademii z okazji uchwalenia konstytucji 3 Maja.
Prowadziłam koło matematyczne.
Byłam szkolnym koordynatorem konkursu matematycznego KANGUR oraz przygotowywałam do niego uczniów ZAŁĄCZNIK NR 5.
Zorganizowałam konkurs matematyczny dla klasy 2 i 3. ZAŁĄCZNIK NR 6.
Pomagałam w organizacji wycieczek oraz byłam opiekunem w czasie ich trwania. Napisałam scenariusz , wykonałam dekoracje i przygotowałam uczniów do akademii z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Pełniłam dyżur w czasie ferii.


5. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
(§6 ust.2 pkt 4)

Raz w miesiącu obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna stażu. ZAŁĄCZNIK NR 7. Biorąc udział w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu, miałam możliwość poznać zaplecze pracy doświadczonego nauczyciela, metody oraz formy pracy zastosowane w nauczaniu, bazę dydaktyczną, czy sposoby wprowadzania środków zwiększających dyscyplinę w czasie zajęć. Ponadto poznałam sposoby aktywizacji, motywowania uczniów do pracy, system oceniania i nagradzania uczniów w toku obserwacji lekcji.
Nabyłam wiedzę i umiejętności, które w efekcie wykorzystałam w czasie prowadzenia własnych zajęć lekcyjnych. Szczególną uwagę zwracałam przede wszystkim na sposób wykorzystania czasu na lekcji, rodzaje stosowanych metod pracy z uczniami oraz na indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i uczniów zdolniejszych.
Raz w miesiącu prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu lub siostry dyrektor. ZAŁĄCZNIK NR 8 . Każde prowadzone przez mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza, z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć . Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności Siostry Dyrektor i opiekuna stażu wpłynęła na poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć. Przed zajęciami spotykałam się z Siostrą Dyrektor lub opiekunem stażu w celu omówienia i przeanalizowania scenariusza lekcji. Po każdym zaś działaniu omawiany był przebieg lekcji, a ja miałam możliwość wyciągnięcia wniosków dotyczących sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności w mojej pracy.


Podsumowanie

Dziewięciomiesięczny staż oraz doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. W okresie stażu, starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki.
W szkole poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii rodziców, ufności i uśmiechu moich wychowanków, co pozwoli mi wierzyć, że podejmowane działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty.
Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w szkołę, nauczanie i wychowywanie dzieci, a także ustawiczne dokształcanie, wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy, właściwe wyciąganie wniosków z błędów i niepowodzeń, oraz dobry kontakt z uczniami.
Słabą stroną mojej pracy zawodowej są trudności z dyscyplinowaniem uczniów, będę się starała pracować i poprawić swoje działania na rzecz wdrażania dzieci do przestrzegania ustalonych zasad. Moją słabą stroną jest również nieumiejętność efektywnego aktywizowania uczniów biernych, mała liczebność mojej klasy utrudniała mi dodatkowo to zadanie.
Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być dobrym nauczycielem.
Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy. Po zakończeni stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje.
Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne. Zamierzam również nadal gromadzić literaturę przedmiotu, oraz przygotowywać efektywniejsze i atrakcyjniejsze dla dzieci zajęcia.


.................................
podpis stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.