X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24831
Przesłano:

Sprawozdanie za pierwszy rok stażu na nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE ROCZNE
ZA ROK SZKOLNY 2012/2013
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ

NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
NAUCZYCIEL: Elżbieta KańczewskaNAUCZANY PRZEDMIOT: - Religia
- Edukacja dla Bezpieczeństwa

POSIADANY STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO: Nauczyciel Mianowany

MIEJSCE ODBYWANIA STAŻU: Gimnazjum Nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły
w Działdowie

WYMIAR STAŻU: 2 lata i 9 miesięcy

TERMIN ROZPOCZĘCIA STAŻU: 1 września 2012

TERMIN ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31 maja 2015


WSTĘP

Okres stażu związanego z ubieganiem się przeze mnie o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego rozpoczął się 1 września 2012 r.
Podjęłam go w celu doskonalenia swojego warsztatu pracy i podniesienia, jakości pracy szkoły. Opracowany przeze mnie plan rozwoju zawodowego ma w swym założeniu stanowić kontynuację realizowanych wcześniej przedsięwzięć dydaktyczno–wychowawczych, a także podstawę
do podejmowania nowych zadań w ramach obowiązków zawodowych.
Przez cały pierwszy rok stażu dbałam o to, aby realizacja założonych zadań była zgodna z planem rozwoju szkoły, przebiegała zgodnie z założonymi terminami, a przede wszystkim z pożytkiem dla uczniów i szkoły.

OGÓLNA INFORMACJA NA TEMAT KONCEPCJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

Napisany i złożony plan rozwoju zawodowego uwzględnia specyfikę i potrzeby szkoły.
Jest spójny z założeniami programu wychowawczo - dydaktycznego, programu profilaktyki, planu pracy szkoły. Uwzględnia czynny udział w życiu szkoły oraz jej promowanie poprzez współuczestniczenie w organizowaniu uroczystości szkolnych, organizowaniu różnych akcji charytatywnych oraz aktywny udział w pracach zespołów nauczycielskich.
Konstruując plan rozwoju zawodowego kierowałam się zadaniami zawartymi w §8 ust. 2
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ POWINNOŚCI

§ 8 ust. 2 pkt.1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub
opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej
i podniesienie, jakości pracy szkoły.

1. Zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem:
a) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.– Karta Nauczyciela ze zmianami,
b) Ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie Karty Nauczyciela i zmianie niektórych innych ustaw,
c) Rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
2. Poszerzyłam swoje kompetencje zawodowe:
a) brałam udział w formach doskonalenia wewnątrzszkolnego (rady szkoleniowe w ramach WDN):
- „Jak efektywnie przygotowywać uczniów do osiągnięcia jak najlepszego wyniku na egzaminie gimnazjalnym”,
- „Multimedia w szkole. MAPPTIPE – edytor e-publikacji”,
- „Szkolenie z procedury przygotowania i przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego”,
- spotkaniu z metodykiem, w szkoleniu formacyjnym katechetów, „Współczesne problemy wychowawcze w pracy z dziećmi i młodzieżą”, w wymiarze 3 godzin,
b) podjęłam kształcenie na kursach doskonalących w zakresie: rozpoznawania i rozwiązywania problemów wychowawczych:
- Warsztatach – „W stronę lepszej szkoły”, Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Dar Działdowo, w wymiarze 40 godzin,
c) wzięłam udział w seminarium „Bezpieczna Szkoła 2013” organizowane przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie, w wymiarze 100 godzin,
d) wyszukiwałam nowe metody aktywizujące studiując czasopisma „Katecheta” i „Wychowawca”
e) Zapoznałam się z interesującą literaturą pedagogiczną i z publikacjami zamieszczonymi
na portalach edukacyjnych:
- “Katecheta”,
- “Wychowawca”,
- edux.pl,
- deon.pl,
- edunews.pl,
- eksperciwoswiacie.pl,
- oswiata.org.pl.
3. W trosce o osobistą formację duchową:
- wzięłam udział w rekolekcjach organizowanych przez Wydział Katechetyczny Diecezji Toruńskiej, na których uczestniczyłam 21-23 września 2012 w Hartowcu, których temat brzmiał „Gdzie jest Wasza wiara”,
- wzięłam udział w dekanalnym spotkaniach formacyjnym dla katechetów w ZS nr 2 w Działdowie 27.11.2012r,
4. Stwarzałam uczniom możliwość rozwijania zainteresowań związanych
z przedmiotem Edukacja dla bezpieczeństwa:
- powołałam działającą w szkole Drużynę Pierwszej Pomocy,
- opracowałam z uczniami prezentację multimedialną propagującą pierwszą pomoc przed medyczną,
5. Umożliwiłam uczniom rozwijanie zainteresowań związanych z wyznawaną wiarą:
- byłam współorganizatorem ogólnopolskich konkursów tematycznych:
- wiedzy o błogosławionym papieżu Janie Pawle II,
- „Biblia i Przypowieści biblijne”, w którym uczennica przygotowywana przeze mnie zajęła
8 miejsce,
- poszerzyłam księgozbiór podręcznej biblioteczki sali katechetycznej o nowy egzemplarz Pisma Świętego Starego Nowego Testamentu.
6. Zachęciłam uczniów do pozalekcyjnej aktywności w szkole:
a) opiekowałam się i koordynowałam działania młodzieży związane z „Ogólnopolskim Konkursem Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”, wynikiem działań szkoła otrzymała Certyfikat – Bezpiecznej Szkoły,
b) przygotowałam wraz z koleżanką Mirosławą G. uczniów do Powiatowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy organizowanych przez PCK pod patronatem Starostwa Powiatowego Działdowo, gdzie grupa naszej młodzieży zajęła trzecie miejsce.
c) przygotowywałam uczniów klas pierwszych do międzynarodowego konkursu matematycznego – Kangur, gdzie dwaj moi uczniowie osiągnęli bardzo wysokie wyniki(29.06.2012r.),
d) wspierałam uczniów w przeprowadzeniu zbiórki:
- podręczników i przyborów szkolnych dla młodzieży z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej naszej szkoły,
- świątecznych darów dla młodzieży naszej szkoły z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej
i dzieci z domu dziecka, poprzez zakupienie i podarowanie, w miarę moich możliwości finansowych, potrzebnych rzeczy,
e) przygotowałam wraz z koleżanką Emilią M. i uczniami szkolne przedstawienie świąteczne Jasełka – „Bóg się rodzi w naszym domu” dla uczniów, rodziców i pracowników szkoły,
f) przygotowałam z uczniami szkolną audycję z okazji I rocznicy ogłoszenia błogosławionym Papieża Polaka Jana Pawła II,
g) koordynowałam pracę zespołu młodzieży redagującej szkolną gazetkę o tematyce religijnej w sali katechetycznej oraz gazetkę o tematyce pierwszej pomocy w sali lekcyjnej 34,
h) indywidualizowałam pracę z uczniami dyslektycznymi, dysgraficznymi oraz z obniżonymi wymaganiami,
i) wspierałam i promowałam wolontariat „Góra grosza”, „Szlachetna paczka”.

EFEKTY:
- pogłębienie wiedzy na temat procedur awansu zawodowego,
- planowanie rozwoju zawodowego zgodnie z zasadami prawnymi,
- pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie metod pracy z uczniami,
- zdobycie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa na terenie szkoły oraz poza jej obszarem,
- uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych,
- pomoc potrzebującym,
- pomoc uczniom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
- reprezentowanie szkoły w środowisku,
- zdobycie nagród i wyróżnień,
- kształtowanie kultury słowa, poprawności wypowiedzi.


§ 8 ust. 2 pkt. 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystywałam technologię informacyjną w pracy pedagogicznej
a) przygotowywałam przy pomocy komputera i z wykorzystaniem technologii informacyjnej pomoce dydaktyczne dla uczniów:
- opracowywałam testy, między innymi. do sprawdzenia wiedzy młodzieży po przeprowadzonej, szkolnej debacie związanej z konkursem „Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny Uczeń”, na temat: „Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel”
- sprawdziany,
- prezentacje multimedialne,
- gry dydaktyczne, krzyżówki,
- przy użyciu programu komputerowego Excel, opracowywałam analizy ankiet przeprowadzonych w naszym gimnazjum, na temat:
„Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne”,
„Tytoń, narkotyki, dopalacze-jak się przed tym bronić?”
„Kibole, blokersi, grupy podwórkowe - co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do paczki?”,
„Mój przyjaciel jest inwalidą - jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność?”,
„Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia”.
b) podnosiłam atrakcyjność moich zajęć poprzez wykorzystanie zasobów internetowych i programów edukacyjnych często współpracując ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie;
c) wykorzystywałam tablice multimedialna podczas zajęć lekcyjnych,
d) uwzględniałam zasoby internetowe w przygotowaniach do lekcji religii, edukacji dla bezpieczeństwa i konkursów tematycznych, korzystając z materiałów dostępnych na portalach internetowych Natan, YouTube,WAM,
e) opracowałam przedmiotowe zasady oceniania, wymagania oraz plan pracy na rok szkolny 2012/2013 przy wykorzystaniu programów komputerowych,
f) wykorzystywałam na zajęciach tzw. materiały autentyczne: gazety, gry planszowe, fantom, materiały do pozoracji urazów.

EFEKTY:
- zwiększenie efektywności i sprawności pracy dydaktycznej,
- podniesienie, jakości kształcenia i wychowania,
- wypracowanie dokumentów służących podniesieniu, jakości pracy szkoły,
- umiejętność konstruowania narzędzi diagnostycznych,
- podnoszenie efektów kształcenia.


§ 8 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1.Podejmowałam współpracę z innymi nauczycielami i udostępniałam przygotowane materiały edukacyjne:
a) dzieliłam się swoimi doświadczeniami pedagogicznymi i wiedzą zdobytą na szkoleniach z innymi nauczycielami w szkole:
- współpracując w ramach realizacji projektu Szkoła Promująca Zdrowie,
- współpracując w ramach realizacji projektu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń,
- współpracując w ramach realizacji konkursów na etapie szkolnym:
Konkurs literacki ”Co się powinno zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi?”
Konkurs plastyczny „Bądźmy sobie bliscy, szanujmy siebie nawzajem”,
Konkurs plastyczny i literacki – „Rodzina o jakiej marzę”,
b) brałam aktywny udział w pracy zespołu komisji języka ojczystego oraz zespołu dydaktycznego:
- pomagałam przy sprawdzaniu testów z próbnych egzaminów gimnazjalnych,
- brałam udział w pracach Zespołu Nadzoru Pedagogicznego podczas egzaminów gimnazjalnych,
- opracowywałam analizę frekwencji rodziców na zebraniach szkolnych,
- opracowywałam wraz z zespołem komisji języka ojczystego, plan pracy analizę egzaminów próbnych,
- na bieżąco prowadzę zeszyt protokołów Zespołu Dydaktycznego.
c) włączałam się w przygotowanie szkolnych uroczystości:
- byłam współorganizatorką przedstawienia – „Bóg się rodzi w naszym domu”,
- przygotowałam szkolną audycję z okazji I rocznicy ogłoszenia Papieża Polaka błogosławionym,
- pomagałam przy organizacji Święta Szkoły oraz „Show the Flow”- Światowy Dzień Tańca.

2. Podałam do zamieszczenia na stronie internetowej szkoły artykuły tematycznie związane z moją pracą oraz informacje o ciekawych pracach i osiągnięciach uczniów.

3. Byłam opiekunem praktyk pedagogicznych:
- przeprowadziłam lekcje w obecności praktykanta oraz obserwowałam zajęcia przeprowadzane przez studenta.
- dzieliłam się wiedzą i doświadczeniem z praktykantem, studentem Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, Panem Arturem G.

EFEKTY:
- wymiana poglądów z innymi nauczycielami,
- dzielenie się wiedzą i umiejętnościami,
- udostępnienie wypracowanych materiałów,
- właściwa organizacja i przebieg uroczystości,
- rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów.


§ 8 ust. 2pkt. 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Brałam udział w działaniach wspierających rodziców w procesie wychowania:
- służyłam informacją i radą zainteresowanym rodzicom w ramach spotkań w szkole i w parafii,
- pozyskiwałam od rodziców informacje o uczniach potrzebne w wspieraniu procesu wychowania ich dzieci na lekcjach religii, edukacji dla bezpieczeństwa i spotkaniach pozalekcyjnych,

2. Promowałam osiągnięcia wychowanków i działania szkoły:
- opracowywałam i podawałam do zamieszczenia ciekawe prace wychowanków na łamach strony internetowej naszej szkoły i „Gazety Działdowskiej”.

EFEKTY:
- włączenie rodziców w życie szkoły,
- właściwa współpraca z rodzicami,
- promowanie twórczości uczniów,
- wzbogacenie strony internetowej szkoły,
- tworzenie wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.

§ 8 ust. 2 pkt. 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Kontynuuję współpracę z parafią pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Działdowie:
- byłam współorganizatorką szkolnych rekolekcji wielkopostnych,
- przygotowywałam młodzież do czynnego uczestniczenia w liturgii Mszy świętej i nabożeństw,
- brałam wraz z całą społecznością szkolną, udział w przygotowaniu ołtarza przy naszym gimnazjum związanego z Świętem Bożego Ciała.

2. Kontynuowałam współpracę ze Szkolnym Klubem Przyjaciół i Szkolnym Kołem Caritas:
- wspierałam młodzież w zbiórce podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów znajdujących
się w trudnej sytuacji materialnej,
- współorganizowałam pomoc uczniom potrzebującym wsparcia materialnego,
- wspierałam zbiórkę i organizowanie paczek świątecznych dla uczniów naszej szkoły i dzieci z domu dziecka oraz Szlachetnej Paczki.

EFEKTY:
- zaangażowanie uczniów w życie szkoły i Kościoła.
- kultywowanie tradycji religijnych,
- czynny udział młodzieży w nabożeństwach,
- głębsze przeżycie Eucharystii,
- właściwa współpraca z parafią.

§ 8 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1. Rozwijałam umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów:
- zorganizowałam spotkania młodzieży z przedstawicielami: policji, straży pożarnej, służby ochrony kolei, szpitalnego oddziału ratunkowego
- systematycznie współpracowałam z pedagogiem szkolnym i zespołami wychowawczym i dydaktycznym w procesie wspierania uczniów o specjalnych wymaganiach edukacyjnych i wychowawczych.

EFEKTY:
- właściwa pomoc w rozwiązywaniu problemów,
- lepsze poznanie swoich uczniów,
- uczniowie znają i stosują zasady bezpieczeństwa,
- zorganizowanie spotkań z przedstawicielami prawa i bezpieczeństwa.


IV PODSUMOWANIE

Staż mobilizuje mnie do podejmowania nowych zadań, które staram się wykonywać starannie i z zaangażowaniem. Realizacja planu zawodowego skłania mnie do wnikliwej analizy i oceny własnej pracy.
Nadal zamierzam doskonalić kwalifikacje, podnosić, jakość swojej pracy, wykorzystywać doświadczenia zawodowe innych nauczycieli i dzielić się własnymi doświadczeniami, by móc dobrze realizować zadania szkoły. Ponadto chcę dbać o formację duchową, aby jak najlepiej wypełniać misję nauczyciela katechety, we współczesnej szkole.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.