X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24823
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego języka angielskiego

§8 ust.2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej
i podniesienie jakości pracy szkoły
1. Analiza przepisów prawa oświatowego i dokumentacji szkolnej.
Opis i analiza
Przed przystąpieniem do pracy nad Planem Rozwoju Zawodowego dokonałem analizy przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego, aby w ten sposób móc jak najdokładniej i najrzetelniej opisać zakres działań na najbliższe 3 lata. Głównym celem tego działania było zdobycie wyższego stopnia awansu zawodowego oraz określenie kierunku mojego rozwoju zawodowego. Analizowane dokumenty to:
- Karta Nauczyciela Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami (Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli)
- Rozporządzenie MENiS z dn.3.08.2000r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580 z 2007r).

Efekty:
- Poznałem wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu na nauczyciela dyplomowanego.
- Złożyłem wniosek do Dyrektora Szkoły o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
- Poszerzyłem wiedzę na temat aspektów prawnych systemu awansu zawodowego.
- Opracowałem i wdrożyłem plan rozwoju zawodowego.
- Sporządziłem i złożyłem sprawozdanie z realizacji planu zawodowego.

Ważną czynnością organizacyjną było poznanie zasad funkcjonowania i organizacji placówki oświatowej jaką jest szkoła, w której obecnie uczę i szkoła, w której rozpocząłem staż na nauczyciela dyplomowanego. Zapoznałem się z obowiązującymi regulaminami
i wypracowanymi procedurami. Dokonałem analizy Statutu Szkoły, Programu Rozwoju Szkoły, Programu Wychowawczego i Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. Co roku zapoznawałem się również z koncepcjami pracy placówki na dany rok szkolny.

Efekty:
- Systematyczna kontrola i możliwość planowania swojej pracy.
- Wykonywanie zadań szkoły w codziennej pracy

2. Udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły

Opis i analiza:
Podczas stażu brałem udział w następujących formach doskonalenia zawodowego:
- Szkolenie nauczycieli języka angielskiego w ramach projektu Podkarpackie Szkolenie Informatyczno-Metodyczne(Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie II semestr 2010), w wyniku którego otrzymałem Certyfikat Kluczowych Kompetencji Podkarpackiego Nauczyciela w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej (30.05.2011)
- Rada szkoleniowa Wirtualna szkoła (21.09.2011)
- Kurs ICT – Using Technology in the Classroom (The University of Kent, 1.07 – 14.07.2012)
- Szkolenie on-line Blended Learning – What’s it all about (Pearson)
- Szkolenie on-line Digital Tools for Blended Learning (Pearson)
- Szkolenie on-line Speakout in a Digital Environment (Pearson)
- Szkolenie Platforma e-learningowa (24.09.2013)
- Szkolenie na temat e-dziennika (20.01.2014)
Efekty:
- zdobycie i wykorzystanie nowych wiadomości i umiejętności w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w nauczaniu języka angielskiego
- uatrakcyjnienie lekcji języka angielskiego poprzez wykorzystanie wiedzy zdobytej
w trakcie szkoleń
- wymiana doświadczeń, poglądów i spostrzeżeń z innymi nauczycielami, polskimi
i zagranicznymi, w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej
i komunikacyjnej w nauczaniu języków obcych
- przekazanie zdobytej wiedzy uczniom, którzy dzięki temu mają możliwość wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej do poszerzania wiedzy oraz rozwijania swoich umiejętności również poza szkołą


- Kurs Kierownik wycieczek szkolnych (Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży, 22 – 24.02.2012)
- Kurs Bezpieczna Szkoła (Studium Prawa Europejskiego, I – VI 2012)
- Szkolenie w dziedzinie BHP pracowników szkół i innych placówek oświatowych (Tarbonus, 17.10.2013)
Efekty:
- zdobycie wiedzy w zakresie oceny sytuacji stwarzających zagrożenie życia lub zdrowia oraz niesienia pierwszej pomocy przedmedycznej
- zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki w szkole
- uzyskanie większej świadomości odpowiedzialności nauczyciela podczas wyjazdów
z uczniami
- zdobycie wiedzy na temat zapobiegania przemocy, agresji i narkomanii w szkole

- Szkolenie Doskonalenie warsztatu nauczyciela (Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, 2008 – 2011)
- Szkolenie Zobacz, posłuchaj, zrób – metoda wielozmysłowa w nauczaniu gramatyki (Oxford University Press, 11.03.2011)
- Szkolenie metodyczne Which comes first: the chicken or the egg? Language development or exam preparation? (Pearson, 11.03.2011)
- Warsztaty metodyczne Thinking is Fun i Make Learning English an UnforgettableAdventure (Pearson, 3.02.2012)
- Szkolenie dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Techniki ułatwiające zapamiętywanie słownictwa (Oxford University Press, 17.03.2012)
- Seminarium dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Grammar awareness through the Gateway of communicative competence (Macmillan, 17.03.2012)
- Wykład dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnychThe Power of Choice in Matura Choices (Pearson, 17.03.2012)
- Szkolenie on-line Edukacja XXI wieku (Pearson, 15.02.2013)
- Szkolenie on-line Język obcy w kształceniu zawodowym (Pearson, 31.08.2013)
- Szkolenie on-line All together now? Why classes are mixed ability and what we can do about it? (Jeremy Harmer, Pearson, 19.06.2013)
- Szkolenie on-line O maturze 2015 wiemy wszystko (Pearson, 21.01.2014)
- Konsultacje metodyczne na temat zmian w egzaminie maturalnym z języka angielskiego w roku 2015 (Macmillan i Pearson, 27 i 29.08.2013)


Efekty:
- podniesienie jakości pracy szkoły dzięki zwiększeniu aktywności wdrażających innowacyjne działania
- pogłębienie wiedzy z zakresu pracy dydaktycznej i wychowawczej
- wzbogacenie warsztatu pracy o nowe materiały, które wykorzystuję jako nauczyciel przedmiotu
- uzyskanie w trakcie konsultacji metodycznych praktycznych wskazówek jak najefektywniej wykorzystać zawartość merytoryczną podręczników, z którymi pracuję na zajęciach
- otrzymanie dodatkowych bezpłatnych materiałów dydaktycznych urozmaicających pracę na lekcjach
- wyniesienie z warsztatów praktycznej wiedzy na temat różnych sposobów pracy
z uczniami, rozwijania ich umiejętności poznawczych i kreatywności
- zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami metodyki nauczaniu języka obcego
- zapoznanie się ze zmianami w egzaminie maturalnym z języka obcego w roku 2015
w celu skuteczniejszego przygotowania do niego uczniów
- poszerzenie znajomości nauczanego języka obcego


- Szkolenie psychologiczne on-line Rozwój emocjonalny ucznia (Pearson, 13.08.2013)
- Szkolenie on-line Dysleksja (Pearson, VIII 2013)
- Szkolenie Wprowadzenie do problematyki doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego – formy działań doradczych (Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Tarnobrzegu 20.12.2013, 20.02.2014)
Efekty:
- poszerzenie umiejętności wychowawczych służących efektywnemu radzeniu sobie
z dyscyplinowaniem uczniów w klasie
- poszerzenie wiedzy na temat metod stosowanych w postępowaniu z uczniami trudnymi wychowawczo i umożliwienie mi rozwiązywania bieżących problemów wychowawczych z uczniami
- zdobycie i stosowanie wiedzy na temat metod pracy z uczniami dyslektycznymi
- poszerzenie umiejętności w zakresie doradztwa zawodowego


- Dwutygodniowy staż w biurze i bibliotece w szkole językowej Pilgrims na Uniwersytecie Kent w Canterbury (sierpień 2013)
- Szkolenie dla beneficjentów projektu systemowego Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 11.09.2013)
- Staż nauczycieli Zespołu Szkół im. ks. St. Staszica w Portsmouth, Anglia Comparison of education systems in Europe in the age of educational reform / Porównanie systemów edukacyjnych w Europie w dobie reformy edukacyjnej w ramach projektu systemowego Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych (Training Vision Ltd, 3.03 – 7.03.2014)

Efekty:
- zdobycie wiedzy w zakresie możliwości wyjazdów zagranicznych nauczycieli w celu wymiany doświadczeń i realizowania projektów z nauczycielami w innych krajach
- zorganizowanie wyjazdu grupy nauczycieli z mojej szkoły macierzystej do Anglii
w celu porównania systemów edukacyjnych obu krajów
- poznanie angielskiego systemu edukacyjnego, jego struktury, organizacji, efektywności, programów kształcenia i wymagań egzaminacyjnych
- poznanie innowacyjnych rozwiązań dotyczących metod i form pracy, sposobów prowadzenia dokumentacji, wykorzystania technologii informacyjnej i przeniesienie ich na grunt szkoły macierzystej
- poznanie metod pozyskiwania informacji o uczniach potrzebujących pomocy pedagogicznej i psychologicznej
- zdobycie doświadczenia w pracy w środowisku międzynarodowym

3. Organizacja konkursów przedmiotowych
Opis i analiza
Zorganizowałem, współorganizowałem i przeprowadziłem następujące konkursy:
- Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego pod patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty – przygotowanie uczniów do etapu szkolnego i wojewódzkiego, przeprowadzenie etapu szkolnego (28.11.2011)
- Ogólnopolski Konkurs JęzykowyFox, przygotowanie uczniów,przeprowadzenie etapu szkolnego (luty 2013)
- Konkurs międzyszkolny Kultura krajów anglojęzycznych (English Across Cultures),przygotowanie uczniów, przygotowanie zagadnień konkursowych (kwiecień 2013), przeprowadzenie konkursu, sprawdzenie prac konkursowych (kwiecień 2014)
- Konkurs Piosenki Angielskiej organizowany przez Tarnobrzeski Dom Kultury i Szkołę Języków Obcych Word – praca w komisji konkursowej (kwiecień 2012)
Efekty:
- zwiększenie zainteresowania uczniów językiem angielskim
- poszerzanie wiedzy uczniów z nauczanego przedmiotu
- promocja szkoły na terenie miasta, powiatu i województwa
- rozwijanie talentów językowych uczniów
- zdobycie przeze mnie doświadczenia w organizowaniu konkursów
- sukcesy uczniów – uczennica klasy szóstej zakwalifikowała się do finału Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego, troje uczniów z klasy drugiej LO zajęło czołowe miejsca w konkursie Kultura krajów anglojęzycznych

4. Prowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego
Opis i analiza
W trakcie stażu prowadziłem następujące zajęcia dodatkowe z języka angielskiego:
- Kółko języka angielskiego dla uczniów zainteresowanych przedmiotem w Szkole Podstawowej nr 11, mające na celu przygotowanie uczniów do konkursów z języka angielskiego (2011/2012)
- Zajęcia English On-line w czasie ferii w Szkole Podstawowej nr 11 (luty 2012), mające na celu pokazanie uczniów jak wykorzystać zasoby internetowe do nauki języka obcego
- Zajęcia dodatkowe przygotowujące uczniów do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym (2012-2014)
- Szkolenie wideo na temat ustnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego (luty 2013)
Efekty:
- podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie językowym oraz znajomości kultury krajów anglojęzycznych
- zwiększenie samodzielności uczniów w zakresie zdobywania wiedzy i umiejętności
- lepsze przygotowanie uczniów do konkursów i egzaminów, skutkujące wyższymi wynikami
- rozwijanie talentów językowych uczniów zdolnych i wyrównywanie szans uczniów mających trudności z językiem angielskim


5. Pełnienie funkcji Koordynatora Zespołu ds. Wspierania Rozwoju Ucznia
Opis i analiza
Pracując w Szkole Podstawowej nr 11, pełniłem funkcję Koordynatora Zespołu ds. Wspierania Rozwoju Ucznia dla klas IV – VI . Celem działalności zespołu był wszechstronny rozwój uczniów pod względem zdobywania wiedzy, umiejętności oraz właściwego zachowania,rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego, szczególnych uzdolnień, specyficznych trudności w uczeniu się, przewlekłej choroby, sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, niepowodzeń edukacyjnych, zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Efekty:
- stworzenie optymalnych warunków dla wszechstronnego rozwoju uczniów
- skuteczniejsze wykrywanie i rozwiązywanie problemów uczniów
- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole i środowisku lokalnym

§8 ust. 2 pkt 2 Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1. Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej do pracy z uczniami
Opis i analiza
Z pomocą komputera i internetu pozyskiwałem i przygotowywałem materiały do prowadzonych zajęć, opracowywałem konspekty lekcji oraz pomoce dydaktyczne. Prowadziłem lekcje i zajęcia pozalekcyjne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii: komputera z dostępem do internetu, rzutnika, tablicy interaktywnej, platform
e-learningowych, materiałów interaktywnych na płytach CD-ROM i prezentacji multimedialnych. Opracowałem i wdrażam programy autorskie Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy z uczniem oraz Plan multimedialnego kółka języka angielskiego na lekcjach i w ramach zajęć dodatkowych. Korzystając z zasobów internetowych przygotowałem pytania do konkursu o kulturze krajów anglojęzycznych English across cultures.
Efekty:
- ciekawsze lekcje z języka angielskiego dzięki wykorzystaniu ćwiczeń opartych na technologii informacyjnej i komunikacyjnej
- poszerzenie umiejętności informatycznych uczniów poprzez zajęcia w pracowni komputerowej lub wykonanie zadań domowych z wykorzystaniem komputera oraz internetu
- podniesienie atrakcyjności procesu dydaktycznego powodujące wzrost motywacji uczniów do nauki języka obcego
- zwiększenie niezależności uczniów w poszukiwaniu potrzebnych informacji oraz samodzielnego zgłębiania wiedzy

2. Komputerowe opracowanie materiałów
Opis i analiza
Przy pomocy komputera sporządziłem plan rozwoju zawodowego nauczyciela
i sprawozdanie z jego realizacji.Przygotowałem również dokumentację awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego. Z zastosowaniem komputera przygotowywałem różne dokumenty, które następnie wykorzystywałem w swojej pracy, takie jak scenariusze zajęć, uroczystości i imprez szkolnych, karty pracy dla uczniów, arkusze diagnostyczne, ankiety, zaproszenia na uroczystości szkolne, konkursy, dyplomy konkursowe, protokoły z konkursów, zestawienia i sprawozdania do konferencji. Pracowałem z nowym programem komputerowym UONET+ umożliwiającym prowadzenie dziennika w wersji elektronicznej. Prowadziłem korespondencję elektroniczną z organizacją przyjmującą nauczycieli naszej szkoły na staż w Portsmouth. Przy pomocy programu Power Point przeprowadziłem prezentację dotyczącą stażu nauczycielskiego w Wielkiej Brytanii dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu.
Efekty:
- zwiększenie estetyki i przejrzystości materiałów i dokumentacji dzięki wykorzystaniu technologii informacyjne i komunikacyjnej
- szybsza, łatwiejsza i wydajniejsza praca związana z prowadzeniem dokumentacji
- zwiększenie atrakcyjności przekazywanych informacji dzięki zastosowaniu technologii cyfrowej

3. Wykorzystywanie internetu do komunikacji, kształcenia on-line
i pozyskiwania materiałów edukacyjnych
Opis i analiza
Prowadziłem korespondencję elektroniczną z organizacją przyjmującą nauczycieli naszej szkoły na staż w Portsmouth oraz wszystkimi uczestnikami tego projektu. Kontaktuję się z doradcami metodycznymi i przedstawicielami wydawnictw edukacyjnych za pomocą poczty elektronicznej oraz telefonicznych wiadomości tekstowych. Prowadzę korespondencję z nauczycielami języka angielskiego w różnych krajach poprzez portale społecznościowe, aplikacje Skype, Google+ i Hangouts. Wymieniam się doświadczeniami
z nauczycielami na całym świecie w grupach społecznościowych Teachers i English Language Study Group for Teachers and Learners. W sprawach zawodowych kontaktuję się
z nauczycielami mojej szkoły za pomocą poczty elektronicznej i portali społecznościowych. Zamieszczam istotne wiadomości dotyczące mojej działalności na stronie internetowej szkoły i korzystam z niej w planowaniu swojej pracy i obserwacji wydarzeń z życia szkoły. Korzystałem z zasobów internetowych w pozyskiwaniu materiałów edukacyjnych, które następnie wykorzystywałem na lekcjach języka angielskiego lub udostępniałem je moim uczniom w celu samodzielnego kształcenia. Uczestniczyłem w licznych formach kształcenia on-line:
- Szkolenie on-line Blended Learning – What’s it all about (Pearson)
- Szkolenie on-line Digital Tools for Blended Learning (Pearson)
- Szkolenie on-line Speakout in a Digital Environment (Pearson)
- Szkolenie on-line Edukacja XXI wieku (Pearson, 15.02.2013)
- Szkolenie on-line Język obcy w kształceniu zawodowym (Pearson, 31.08.2013)
- Szkolenie on-line All together now? Why classes are mixed ability and what we can do about it? (Jeremy Harmer, Pearson, 19.06.2013)
- Szkolenie on-line O maturze 2015 wiemy wszystko (Pearson, 21.01.2014)
- Szkolenie psychologiczne on-line Rozwój emocjonalny ucznia (Pearson, 13.08.2013)
- Szkolenie on-line Dysleksja (Pearson, VIII 2013)
Efekty:
- możliwość natychmiastowego przesyłania i otrzymywania informacji istotnych dla mojej pracy w szkole
- możliwość dzielenia się wiedzą i wymiany doświadczeń z nauczycielami z całego świata
- pozyskiwanie atrakcyjnych materiałów dydaktycznych motywujących uczniów do nauki języka angielskiego
- kształcenie on-line pozwala na ciągły rozwój zawodowy poprzez uczestniczenie
w szkoleniach prowadzonych przez wybitnych specjalistów, przy znikomym nakładzie poświęconego czasu i środków finansowych

4. Doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną
Opis i analiza
Doskonaliłem umiejętności posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną uczestnicząc w następujących formach kształcenia:
- Szkolenie nauczycieli języka angielskiego w ramach projektu Podkarpackie Szkolenie Informatyczno-Metodyczne (Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie II semestr 2010), w wyniku którego otrzymałem Certyfikat Kluczowych Kompetencji Podkarpackiego Nauczyciela w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej (30.05.2011)
- Rada szkoleniowa Wirtualna szkoła (21.09.2011)
- Kurs ICT – Using Technology in the Classroom (The University of Kent, 1.07 – 14.07.2012)
- Szkolenie on-line Blended Learning – What’s it all about (Pearson)
- Szkolenie on-line Digital Tools for Blended Learning (Pearson)
- Szkolenie on-line Speakout in a Digital Environment (Pearson)
- Szkolenie Platforma e-learningowa (24.09.2013)
- Szkolenie na temat e-dziennika (20.01.2014)
Efekty:
- bardziej efektywne i wszechstronne wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w nauczaniu języka angielskiego
- udoskonalenie swoich umiejętności informatycznych pozwalające wzbogacić warsztat pracy o nowe narzędzia
- zwiększenie atrakcyjności lekcji języka angielskiego poprzez wykorzystanie wiedzy zdobytej w trakcie szkoleń
- wykorzystanie doświadczeń innych nauczycieli, polskich i zagranicznych, w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w nauczaniu języka angielskiego
- zaznajomienie uczniów z możliwościami wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej do zdobywania wiedzy i umiejętności językowych

§8 ust. 2 pkt 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
1. Dzielenie się doświadczeniami i wiedzą nabytą na szkoleniach, warsztatach oraz kursach metodycznych
Opis i analiza
Będąc nauczycielem języka angielskiego, w pierwszym rzędzie staram się wymieniać informacjami i dzielić doświadczeniem z nauczycielami uczącymi języków obcych. Dlatego też wszelkie spotkania zespołu języków obcych są dla mnie dobrą okazją aby wymieniać się wiedzą i doświadczeniami oraz służyć pomocą w rozwiązywaniu problemów codziennej praktyki uczenia języka obcego.
Wiedzę nabytą na szkoleniach w Wielkiej Brytanii przekazałem całej kadrze nauczycielskiej w ramach szkoleniowych rad pedagogicznych oraz przedstawicielom innych szkół tarnobrzeskich za pomocą prezentacji multimedialnych dla nauczycieli i ich uczniów. Sprawozdanie z przebiegu szkoleń zostało również umieszczone na stronach internetowych szkoły i miasta. W ramach przygotowań do szkolenia nauczycieli
w Wielkiej Brytanii przeprowadziłem dla uczestników intensywny kurs języka angielskiego.
Informacje przydatne dla nauczycieli języka angielskiego udostępniam na portalach społecznościowych lub wysyłam pocztą elektroniczną. W ten sposób informuję nauczycieli o interesujących konferencjach i warsztatach metodycznych oraz udostępniam innowacyjne materiały do nauczania języka angielskiego. Corocznie przygotowuję testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego, które udostępniam wszystkim nauczycielom języka angielskiego.
Efekty:
- zaznajomienie nauczycieli z możliwościami skorzystania ze szkoleń krajowych, zagranicznych i internetowych
- podniesienie jakości pracy szkoły poprzez udostępnianie innym nauczycielom innowacyjnych materiałów dydaktycznych
- uatrakcyjnienie warsztatu pracy nauczycieli poprzez upowszechnienie metod nauczania opartych na technologii informacyjnej
- skuteczne monitorowanie stopnia przygotowania uczniów do egzaminów
- podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego nauczycieli uczestniczących w szkoleniu zagranicznym

2. Opieka nad nauczycielem stażystą
Opis i analiza
Z początkiem roku szkolnego 2011/2012 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 powierzył mi funkcję opiekuna stażu nauczyciela stażysty. Moim podopiecznym został pedagog szkolny. Nasza współpraca rozpoczęła się na początku września zawarciem wspólnie zredagowanego kontraktu, który zawierał warunki naszej współpracy. Ustaliliśmy terminy spotkań, w czasie których omawialiśmy bieżące sprawy i planowaliśmy dalsze działania. Moim pierwszym zadaniem jako opiekuna stażu była pomoc w napisaniu planu rozwoju zawodowego. Zapoznałem mojego podopiecznego z dokumentami obowiązującymi w szkole i w całym sektorze edukacyjno-oświatowym. Obserwowałem jego zajęcia z uczniami oraz umożliwiałem mu obserwację moich lekcji.
Nasza współpraca układała się dobrze, mój podopieczny chętnie korzystał z mojej pomocy, a ja również chętnie dzieliłem się z nim moim doświadczeniem.
Efekty:
- wzbogacenie warsztatu pracy stażysty o nowe formy i metody pracy;
- umożliwienie stażyście zapoznania się z funkcjonowaniem szkoły
- poznanie własnych mocnych i słabych stron poprzez omawianie lekcji prowadzonych w obecności stażysty

3. Praca w zespole nauczycieli języków obcych

Opis i analiza

Wraz z rozpoczęciem pracy w Zespole Szkół im. ks. St. Staszica zacząłem aktywnie uczestniczyć w pracach zespołu nauczycieli języków obcych. W ramach wspólnych działań dzieliliśmy się wiedzą na temat materiałów edukacyjnych przy wyborze podręczników do nauki języków obcych, współtworzyliśmy próbne zadania egzaminacyjne do tzw. mini matur oraz testów rocznych, analizowaliśmy wyniki próbnych i właściwych egzaminów maturalnych oraz opracowywaliśmy na ich podstawie wnioski do przyszłej pracy.
Prace zespołu obejmowały również planowanie, organizację i przeprowadzanie imprez i wydarzeń pozalekcyjnych związanych z językami obcymi; wieczorów poezji obcojęzycznej, kolędowania w językach obcych i dni języków obcych w naszej szkole.
Na zebraniach zespołu dzieliliśmy się wiedzą na temat zmian wprowadzanych do egzaminów maturalnych z języków obcych w roku 2015, w celu właściwego przygotowania uczniów do zadań nowego typu.
Praca w zespole językowym była bardzo efektywna. Przyczyniła się do wymiany uwag, doświadczeń i materiałów dydaktycznych, które są przydatne w pracy i sprawiają, że proces nauczania jest bardziej skuteczny . Współpraca w zespole języków obcych to również okazja do wdrażania nowych, wspólnie wypracowanych pomysłów. Zaangażowanie wszystkich członków zespołu, ich uwagi i opinie często były bodźcem do wprowadzenia zmian i doskonalenia indywidualnego warsztatu pracy.

Efekty:

- wnioski poegzaminacyjne skutkujące podniesieniem poziomu nauczania
- podniesienie wyników z egzaminów maturalnych z języków obcych
- spełnianie oczekiwań uczniów co do językowych imprez szkolnych
- podniesienie umiejętności organizacyjnych
- zdobywanie nowych doświadczeń i kształtowanie umiejętności interpersonalnych
- wprowadzanie innowacyjnych metod pracy
- inspiracja do podejmowania bardziej efektywnych działań


4. Lekcje otwarte dla nauczycieli, prezentujące nowatorskie rozwiązania metodyczne
Opis i analiza
W trakcie stażu przeprowadziłem trzy lekcje otwarte dla nauczycieli szkół, w których pracowałem. Pierwsza z lekcji otwartych dotyczyła wprowadzenia nowego słownictwa związanego z pogodą, druga zawierała porównanie dwóch czasów teraźniejszych, prostego i ciągłego, a trzecia poruszała różnice kulturowe między Polską a krajami anglojęzycznymi na przykładzie obchodzenia świąt Bożego Narodzenia w Stanach Zjednoczonych. Lekcje były obserwowane przez przedstawicieli dyrekcji szkoły
i nauczycieli języków obcych, głównie języka angielskiego. W trakcie lekcji zaprezentowałem nowatorskie rozwiązania metodyczne oparte na technologii informatycznej i komunikacyjnej, wykorzystując tablicę interaktywną, komputer, rzutnik oraz zasoby internetowe i materiały edukacyjne na nośnikach elektronicznych.
W realizacji tego zadania niezbędne okazały się umiejętności nabyte na szkoleniach informatyczno-metodycznych w kraju i w Wielkiej Brytanii. Oprócz wykorzystania rozwiązań opartych na technologii, zastosowałem również znane i sprawdzone metody aktywizujące, takie jak praca w parach i grupach, niezbędne w ćwiczeniach komunikacyjnych.
Efekty:
- podniesienie poziomu kształcenia uczniów poprzez wzrost wiedzy kadry nauczycielskiej na temat wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w procesie edukacyjnym
- poszerzenie wiadomości nauczycieli na temat skuteczności metod aktywizujących w procesie dydaktycznym
- ułatwienie innym nauczycielom języków obcych pracy dydaktycznej

5. Publikacja własnych materiałów na portalach edukacyjnych
Opis i analiza:
W trakcie trwania stażu opublikowałem następujące własne materiały na portalu edukacyjnym www.edux.pl :
- plan multimedialnego kółka języka angielskiego
- plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego starającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego
- sprawozdanie z realizacji stażu nauczyciela mianowanego starającego się
o stopień nauczyciela dyplomowanego
Efekty:
- ułatwienie innym nauczycielom języków obcych planowania własnego rozwoju zawodowego oraz opisu działań podjętych w czasie stażu
- inspirowanie nauczycieli do korzystania z technologii informacyjnej
i komunikacyjnej na zajęciach pozalekcyjnych
- nabycie umiejętności publikacji własnych materiałów w internecie

6. Dzielenie się doświadczeniami dydaktycznymi i wychowawczymi z nauczycielami polskimi i zagranicznymi.
Opis i analiza:
W lipcu 2012 roku wziąłem udział w szkoleniu informatyczno-metodycznym organizowanym przez szkołę językową Pilgrims na Uniwersytecie Kent w Canterbury,
w Wielkiej Brytanii. W tym samym czasie, w szkoleniach różnego typu brało udział około dwustu nauczycieli języka angielskiego z większości krajów Unii Europejskiej. Zakwaterowanie w kapusie uniwersyteckim i wspólne uczęszczanie na zajęcia obowiązkowe i opcjonalne sprzyjało owocnej wymianie doświadczeń pomiędzy nauczycielami z różnych krajów. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem dotyczyło tematów poruszanych w trakcie szkolenia oraz wielu innych obszarów w dziedzinie edukacji i wychowania.
Rok później (sierpień 2013) odbyłem dwutygodniowy staż w biurze i bibliotece szkoły Pilgrims. Ze względu na znajomość miasteczka uniwersyteckiego i atrakcji turystycznych hrabstwa Kent oraz nabyte uprzednio doświadczenie, służyłem radą i wszechstronną pomocą uczestnikom szkoleń. W wolnym czasie uczęszczałem na zajęcia w ramach warsztatów metodycznych, co jeszcze bardziej przyczyniło się do wymiany doświadczeń
i dzielenia się wiedzą z innymi nauczycielami pochodzącymi z wielu krajów.
W marcu 2014 roku, wraz z siedmioma innymi nauczycielami naszej szkoły, wziąłem udział w stażu nauczycielskim Porównanie systemów edukacyjnych w Europie w dobie reformy edukacyjnej w ramach projektu systemowego Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych zorganizowanym przez instytucję szkoleniową Training Vision Ltd w Portsmouth w Wielkiej Brytanii. Jako koordynator grupy służyłem pozostałym nauczycielom radą i pomocą w nieznanym dla nich środowisku oraz w razie potrzeby tłumaczyłem bardziej zawiłe aspekty szkolenia na język polski. Staż był również okazją do wszechstronnej wymiany doświadczeń edukacyjnych i wychowawczych między nauczycielami polskimi i angielskimi.
Efekty:
- wzbogacenie własnego warsztatu pracy i innych nauczycieli w kraju i za granicą
o nowe formy i metody pracy
- zapoznanie się nauczycieli naszej szkoły z funkcjonowaniem analogicznych szkół
w Anglii
- przeniesienie wartościowych rozwiązań edukacyjnych i wychowawczych stosowanych w szkołach Unii Europejskiej na grunt naszej szkoły
- zdobycie doświadczenia w pracy w środowisku międzynarodowym

§8 ust. 2 pkt 4a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych, związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Opracowanie i wdrożenie programu wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy z uczniem zdolnym.
Opis i analiza:
Korzystając z wiedzy nabytej na szkoleniach informatyczno-metodycznych, wybrałem metody, techniki i programy, które według mnie są najefektywniejsze w samodzielnym zdobywaniu wiedzy przez uczniów. W tym celu konsultowałem się za pomocą poczty elektronicznej z wykładowcami i trenerami, którzy uczyli mnie zastosowania technologii informacyjnej w nauczaniu języka angielskiego na w/w szkoleniach. Ostateczny program przekazywałem sukcesywnie swoim uczniom, którzy wykazywali szczególne zainteresowanie językiem angielskim. Program zawierał takie aspekty zgłębiania wiedzy jak: korzystanie ze słowników i encyklopedii internetowych, teoria i ćwiczenia gramatyczne on-line, elementy kultury krajów anglojęzycznych, wykorzystanie materiałów pisanych, na przykład blogów, oraz audio-wizualnych, w tym radia i telewizji on-line, piosenek i filmów. Działanie te przyczyniły się do poszerzenia wiedzy
i umiejętności uczniów, co miało odzwierciedlenie w ich sukcesach w konkursach
o tematyce związanej z językiem angielskim.
Efekty:
- możliwość wykorzystania przez uczniów technologii informacyjnej i komunikacyjnej do poszerzania wiedzy oraz rozwijania swoich umiejętności również poza szkołą
- podniesienie umiejętności informatycznych uczniów poprzez zajęcia w pracowni komputerowej lub zadania domowe z wykorzystaniem komputera i internetu
- większa atrakcyjność procesu edukacyjnego, idąca w parze z większą motywacją uczniów do nauki języka angielskiego
- większa niezależność uczniów w poszukiwaniu potrzebnych informacji oraz samodzielnej nauce
- sukcesy uczniów w konkursach na szczeblu miejskim, powiatowym i wojewódzkim


2. Opracowanie programu „Multimedialne kółko języka angielskiego.”
Opis i analiza:
Inspiracją do opracowania programu był mój udział w kursach: Podkarpackie Szkolenie Informatyczno-Metodyczne, ICT – Using Technology in the Classroom, Blended Learning – What’s it all about oraz Digital Tools for Blended Learning. Program multimedialnego kółka zawiera między innymi następujące zagadnienia:
- Bezpieczeństwo w sieci, ochrona danych i bezpieczne hasła
- Tworzenie konta gmail, czat tekstowy i czat video
- Tworzenie i wysyłanie wiadomości audio i video
- Słowniki i encyklopedie internetowe
- Blog jako narzędzie do ćwiczenia umiejętności językowych
- Wykorzystanie internetowych zasobów audio i video
- Interaktywne programy i strony internetowe do nauki języka angielskiego
- Materiały on-line wydawnictw językowych
- Webquest - zaawansowane wyszukiwanie informacji w Internecie
- Światy wirtualne i ich wykorzystanie w nauce języka angielskiego

Program kółka multimedialnego został wykorzystany przeze mnie na zajęciach dodatkowych z uczniami zainteresowanymi poszerzaniem swojej wiedzy
i zdobywaniu nowych umiejętności z pomocą komputera z dostępem do internetu. Zajęcia cieszyły się dużą popularnością wśród uczniów, którzy byli mile zaskoczeni faktem, że naukę można pogodzić z ich ulubioną formą spędzania czasu wolnego jaką jest komputer i internet.
Efekty:
- zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w sieci poprzez uświadomienie im potencjalnych zagrożeń
- poszerzenie wiedzy i umiejętności językowych uczniów na zajęciach pozalekcyjnych i w domu ucznia
- podniesienie umiejętności informatycznych uczniów poprzez zajęcia dodatkowe
w pracowni komputerowej
- podniesienie atrakcyjności procesu edukacyjnego i większa motywacja uczniów do nauki języka angielskiego
- większa autonomia i skuteczność uczniów w docieraniu do potrzebnych informacji
- efektywniejszy kontakt uczniów z nauczycielem dzięki technologii informacyjnej
i komunikacyjnej

3. Opracowanie i wdrożenie planu motywowania uczniów do nauki języka angielskiego.
Opis i analiza:
Mając na uwadze konieczność osiągania optymalnych wyników przez wszystkich moich uczniów, również tych, których motywacja do nauki jest poniżej niezbędnego minimum, opracowałem i wdrożyłem plan motywowania uczniów do nauki języka angielskiego. W ramach planu uwzględniłem następujące działania:
- Organizacja i przeprowadzanie konkursów językowych. Dla uczniów mających trudności z językiem angielskim przewidziałem konkursy językowe połączone
z twórczością muzyczną i plastyczną.
- Przygotowanie i prezentacja przedstawień teatralnych w języku angielskim
- Organizacja spotkań z rodzimymi użytkownikami języka angielskiego z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Australii i Nowej Zelandii
- Zastosowanie systemu plusów i minusów, nagradzającego aktywność uczniów na lekcjach i karzącego niewykonywanie poleceń nauczyciela
- Rozpoznanie różnych stylów przyswajania wiedzy przez uczniów
i zastosowanie zróżnicowanych technik nauczania uwzględniające preferencje wzrokowców, słuchowców i kinestetyków
- Zachęcanie uczniów do uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, zarówno wyrównawczych jak i poszerzających zakres materiału obowiązkowego
- Zachęcanie uczniów do przygotowywania prezentacji i referatów na lekcje języka angielskiego i odpowiednie ich nagradzanie
- Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w celu uatrakcyjnienia prezentacji materiału na lekcjach oraz zadań domowych uczniów
- Rozmowy indywidualne z uczniami i pogadanki na forum całej klasy mające na celu motywowanie uczniów do lepszego opanowania języka angielskiego

Efekty:
- podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów poprzez większą motywację do nauki języka angielskiego
- wyrównanie szans uczniów wyróżniających się, średnich i mających trudności
z nauką języka angielskiego
- uświadomienie uczniom korzyści z dobrej znajomości języków obcych
- podwyższenie atrakcyjności lekcji języka angielskiego

4. Opracowanie i stosowanie planów pracy z poszczególnymi klasami
Opis i analiza:
Na początku każdego roku szkolnego opracowywałem plany pracy z poszczególnymi klasami, uwzględniające założenia podstawy programowej oraz minimalną wymaganą ilość godzin w zależności od profilu klasy. Ze względu na szeroki zakres oferty edukacyjnej Zespołu Szkół plany pracy poszczególnych klas często różniły się między sobą. Największe wyzwanie stanowiło sporządzenie planu dla języka zawodowego w klasie informatyczno-matematycznej i klasie o specjalizacji mechanik samochodowy, jako że programy te najbardziej odbiegały od standardowego programu nauczania języka angielskiego. Wszystkie opracowane przeze mnie plany zrealizowałem podczas zajęć lekcyjnych, poszerzając swoją wiedzę na temat specjalistycznego języka technicznego, w szczególności w dziedzinie informatyki i mechaniki samochodowej.
Efekty:
- zdobycie umiejętności opracowania i wdrożenia własnego planu pracy
- usystematyzowanie pracy dydaktycznej i zapewnienie realizacji podstawy programowej
- podnoszenie własnych umiejętności dydaktycznych poprzez sporządzenie i realizację specjalistycznych planów pracy, uwzględniających potrzeby klas z językiem profilowym

5. Przeprowadzanie analiz wyników egzaminów próbnych i maturalnych oraz wyznaczenie celów do dalszej pracy.
Opis i analiza:
Corocznie przeprowadzałem analizy wyników egzaminów próbnych i maturalnych
i na ich podstawie opracowywałem cele szczegółowe do dalszej pracy. Wyniki opracowywałem statystycznie i określałem obszary językowe wymagające najbardziej wytężonej pracy. Z reguły były to sprawności określane jako produktywne, czyli mówienie i pisanie, ale zdarzało się również, że najsłabiej wypadało czytanie, jako że uczniowie w coraz większym stopniu zaniedbują tę sprawność zarówno w języku ojczystym jak i obcym. Szczególne znaczenie miało przeprowadzenie egzaminów końcoworocznych, mających również charakter próbnych egzaminów maturalnych,
w roku 2014 ze względu zmiany w pisemnym egzaminie maturalnym z języka angielskiego planowane na rok 2015. Zadania egzaminacyjne, które uwzględniały planowane zmiany, pozwoliły na ocenę stopnia przygotowania naszych uczniów do przyszłorocznego egzaminu i opracowanie wniosków do dalszej pracy.
Efekty:
- skuteczniejsze przygotowanie uczniów do egzaminów maturalnych z języka angielskiego
- podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności językowych w obszarach określonych
w analizach jako najsłabsze
- wzbogacenie własnego warsztatu pracy o umiejętność przeprowadzania analizy wyników egzaminów i określania celów do dalszej pracy

§8 ust. 2 pkt 4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
1. Pedagogizacja rodziców
Opis i analiza:
Będąc jeszcze nauczycielem Szkoły Podstawowej nr 11 w Tarnobrzegu, przeprowadziłem w dniu 20.09.2011 zajęcia dla rodziców moich uczniów, mające na celu przedstawienie metod pomocy swoim dzieciom w nauce języka angielskiego. W trakcie zajęć podkreśliłem fakt, że na tym etapie nauki rodzic nie musi znać języka obcego aby pomóc dziecku w jego nauce, jako że komponenty kursu będące w posiadaniu uczniów zawierają materiały na nośnikach elektronicznych, doskonale nadające się do wspólnej pracy w domu.
W Zespole Szkół im. ks. St. Staszica uczestniczyłem w comiesięcznych konsultacjach
z rodzicami, informując ich o postępach lub ewentualnych problemach ich dzieci. Udzielałem im również rad mających na celu optymalne opanowanie przez uczniów materiału z języka angielskiego. W sytuacjach wymagających pilnej interwencji uczestniczyłem w klasowych spotkaniach z rodzicami, organizowanych przez wychowawcę klasy, na których przedstawiałem problemy i szukałem ich rozwiązań, biorąc pod uwagę zdanie rodziców.
Efekty:
- poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów
- pomoc uczniom w rozwiązywaniu ich problemów edukacyjnych i wychowawczych
- wspomaganie psychicznego i społecznego rozwoju uczniów
- współpraca z rodzicami mająca na celu przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym

2. Współpraca z Tarnobrzeskim Domem Kultury
Opis i analiza:
Podczas trwania stażu uczestniczyłem jako koordynator i opiekun w licznych przedstawieniach, koncertach, projekcjach filmowych, spotkaniach z ciekawymi ludźmi i innych imprezach organizowanych przez Tarnobrzeski Dom Kultury dla uczniów szkół,
w których uczyłem.
Jako nauczyciel związany od dziesięciu lat ze Szkołą Języków Obcych Word współpracowałem z Tarnobrzeskim Domem Kultury w przeprowadzaniu organizowanych corocznie festiwali piosenki angielskiej oraz przeglądów teatrów obcojęzycznych. W kwietniu 2012 brałem udział w pracach komisji festiwalu piosenki angielskiej oceniającej wykonanie uczestników. Na niektóre przeglądy teatrów zapraszani byli aktorzy z Wielkiej Brytanii, których uwagi dla młodych aktorów tłumaczyłem na język polski.

Efekty:
- rozwijanie zainteresowań artystycznych uczniów
- poszerzanie horyzontów myślowych uczniów
- podniesienie poziomu języka angielskiego uczniów poprzez zajęcia artystyczne
- poznanie przez uczniów dorobku artystycznego krajów anglojęzycznych


3. Organizacja szkolnych imprez okolicznościowych
Opis i analiza
Zorganizowałem i współorganizowałem następujące imprezy szkolne:
- Przedstawienia słowno-muzyczne z okazji Dnia Kobiet organizowane corocznie w Szkole Podstawowej nr 11
- Spotkanie uczniów z amerykańskimi koszykarzami z klubu sportowego Siarka Jezioro Tarnobrzeg (20.01.2012)
- Wieczory twórczości obcojęzycznej, organizowane corocznie w Zespole Szkół im. ks. S. Staszica
- Kolędowanie w językach obcych, organizowane corocznie w Zespole Szkół im. ks. S. Staszica
- Koncert charytatywny Warto mieć marzenia – przygotowanie i udział (marzec 2013)
- Dni Języków Obcych, organizowane corocznie w Zespole Szkół im. ks. S. Staszica
- Jasełka w Zespole Szkół im. ks. S. Staszica – udział (styczeń 2014)
Efekty:
- pobudzanie aktywności uczniów i rozwijanie ich talentów
- upowszechnianie dorobku kulturowego własnego kraju i świata
- nawiązanie lepszych relacji z nauczycielami i uczniami
- kształtowanie postaw tolerancji i szacunku dla wszystkich kultur

4. Organizowanie wycieczek i spotkań z ciekawymi ludźmi
Opis i analiza:
Brałem udział jako opiekun i organizator w następujących wycieczkach i imprezach dla uczniów poza terenem szkoły:
- spotkanie z aktorką i reżyser Marią Ciunelis w ramach orientacji zawodowej dla klas drugich (listopad 2012)
- rajd pieszy wokół Jeziora Tarnobrzeskiego ze zwiedzaniem cmentarza wojskowego
z okresu I Wojny Światowej (czerwiec, 2013)
- rajd pieszy do Koprzywnicy ze zwiedzaniem zakładu piekarniczego i zabytkowego klasztoru (październik, 2013)
- wycieczka do Warszawy, zwiedzanie Zamku Królewskiego i udział w przedstawieniu teatralnym w Teatrze Powszechnym (listopad 2013)
- wycieczka do Mielca i Dębicy, wizyta w Urzędzie Celnym w Mielcu, jazda na łyżwach na lodowisku w Dębicy (grudzień 2013)
Efekty:
- integracja zespołów klasowych i zacieśnianie więzów koleżeńskich
- nawiązanie dobrych kontaktów nauczycieli z uczniami
- kształtowanie u młodzieży postaw odpowiedzialności i samodzielności
- wskazywanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego przez młodzież
- rozbudzenie wrażliwości na piękno natury
- wdrożenie zasad kultury i właściwego zachowania
- poznanie historii i wartości kulturowych własnego kraju
- podniesienie świadomości uczniów w dziedzinie orientacji zawodowej

5. Udział w programach wymiany Comenius i Zagranicznej Mobilności Szkolnej Kadry Edukacyjnej
Opis i analiza:
W kwietniu 2013 roku nasza szkoła gościła w ramach projektu Comenius grupę dwudziestu uczniów ze szkoły średniej w Turcji. Celem pobytu było odbycie praktyk zawodowych w tarnobrzeskich firmach, poznanie naszego regionu i kraju oraz integracja z uczniami naszej szkoły. Wraz z innym nauczycielem naszej szkoły byłem koordynatorem pobytu delegacji tureckiej, służąc pomocą w kontaktach z firmami przyjmującymi uczniów na praktyki zawodowe, zakwaterowaniu i wyżywieniu oraz programie zwiedzania naszego regionu. Byłem przewodnikiem grupy tureckiej podczas zwiedzania Tarnobrzega, Sandomierza i Baranowa Sandomierskiego. Zorganizowałem ognisko i inne imprezy mające na celu integrację młodzieży z Turcji i Polski.
W marcu 2014 roku wziąłem udział w stażu nauczycielskim Porównanie systemów edukacyjnych w Europie w dobie reformy edukacyjnej w ramach projektu systemowego Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych w Portsmouth w Wielkiej Brytanii zorganizowanym przez instytucję szkoleniową Training Vision Ltd. Byłem koordynatorem ośmioosobowej grupy nauczycieli z naszej szkoły podczas przygotowania i odbycia stażu. W trakcie szkoleń zaznajomiliśmy się szczegółowo z systemem szkolnictwa w Wielkiej Brytanii i dokonaliśmy porównania
z systemem polskim, zwracając uwagę na dynamiczne zmiany dokonujące się w ramach reform edukacji. Określiliśmy również możliwości przeniesienia pewnych rozwiązań zastosowanych w Wielkiej Brytanii na grunt szkoły polskiej. Zapoznaliśmy się również
z dziedzictwem kulturowym odwiedzanego regionu, zwiedzając miasto naszego pobytu, Portsmouth, historyczne miasto Winchester oraz stolicę Wielkiej Brytanii, Londyn.Po powrocie do kraju rozpowszechniliśmy zdobytą wiedzę gronie nauczycieli naszej szkoły na posiedzeniach zespołu przedmiotowego języków obcych i na radzie szkoleniowej. Wykonaliśmy prezentację multimedialną i zamieściliśmy materiały dotyczące stażu na stronach internetowych szkoły i miasta oraz w lokalnej prasie. Zaprezentowaliśmy nasze doświadczenia zdobyte podczas wyjazdu na spotkaniach z uczniami i nauczycielami różnych szkół.
Efekty:
- kształtowanie u uczniów postaw tolerancji wobec innych narodowości, kultur,wyznań i światopoglądów
- rozbudzenie zainteresowania młodzieży kulturą innych narodów
- podniesienie jakości pracy szkoły poprzez przeniesienie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych stosowanych w Wielkiej Brytanii na grunt naszej placówki
- podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego przez nauczycieli biorących udział w stażu
- zdobycie przez nauczycieli umiejętności pracy w międzynarodowym środowisku
- uzyskanie dokumentu Europass Mobilność, potwierdzającego kompetencje
i umiejętności zdobyte podczas pobytu w innym kraju europejskim
- upowszechnienie rezultatów stażu poprzez spotkania, prezentacje i informacje na stronach internetowych i w prasie

§8 ust. 2 pkt 4e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
1. Udział w akcjach charytatywnych
Opis i analiza:
Brałem udział w następujących akcjach charytatywnych organizowanych przy udziale szkół, w których byłem zatrudniony:
- Zbiórka żywności dla rodzin potrzebujących organizowana z Bankiem Żywności przed każdymi świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy
- Zbiórka pieniędzy dla dzieci przewlekle chorych pod nazwą Niedziela Palmowa dla bliźniego (1.04.2012)
- Zbiórka darów dla rodziny wielodzietnej, której jedno z dzieci jest uczennicą naszej szkoły (listopad 2012)
- Koncert charytatywny Warto mieć marzenia zorganizowany w celu pomocy uczniom naszej szkoły dotkniętymi przez wypadki i ciężkie choroby (luty 2013)
Efekty:
- kształtowanie u młodzieży postaw wrażliwości na krzywdę i cierpienie innych
- pomoc uczniom naszej szkoły, umożliwiająca im naukę i normalne życie
- pomoc ludziom będącym w potrzebie

2. Współpraca z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
Opis i analiza:
W trakcie całego okresu stażu ściśle współpracowałem z pedagogiem szkolnym. Jako nauczyciel zauważałem problemy i w miarę swoich możliwości zapobiegałem im.
W razie potrzeby sygnalizowałem o nich pedagogowi, by wspólnie opracować bardziej skuteczne metody przeciwdziałania trudnościom ucznia. Pedagog szkolny odciążał mnie
w wielu obszarach pracy pedagogicznej. W pewnych przypadkach wspierał, w innych przejmował rolę, a w jeszcze innych współdziałał w osiąganiu zamierzonego celu. Dzięki współpracy z pedagogiem szkolnym udawało mi się na bieżąco rozwiązywać problemy, z którymi zetknąłem się w mojej pracy wychowawczej. Współdziałanie to usprawniło moją działalność wychowawczą i znacznie ułatwiło pracę. Było również korzystne dla młodzieży potrzebującej wsparcia.
W okresie stażu współpracowałem również z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnobrzegu. Sugerowałem skierowanie do poradni rodzicom i wychowawcom uczniów, którzy mieli różnorodne problemy w nauce i zachowaniu. Dzięki temu uzyskiwałem specjalistyczna diagnozę oraz opinie dotyczącą kierunków, form dalszej opieki i pomocy dla danego dziecka. Współpraca ta miała na celu dążenie do poszukiwania optymalnych form i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej, wykorzystanych w działaniach profilaktycznych i terapeutycznych.
Efekty:
- rozeznanie specyficznych kłopotów uczniów w nauce i kierowanie ich na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej
- rozwiązywanie konfliktów powstałych w zespole klasowym
- uzyskanie pomocy w kontaktach z rodzicami
- zapobieganie uzależnieniom, wagarom i innym problemom wychowawczym
- rozwiązywanie na bieżąco problemów wychowawczych i dydaktycznych
- wzrost bezpieczeństwa na terenie szkoły

3. Pełnienie funkcji koordynatora w programie „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń.”
Opis i analiza:
W pierwszym półroczu 2012 roku pełniłem funkcję koordynatora programu Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń. Celem programu było przekazanie nauczycielom szerokiej wiedzy z zakresu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa na terenie szkoły, jak i poza jej obszarem. W rezultacie moich działań Szkoła Podstawowa nr 11 w Tarnobrzegu uzyskała
w maju 2012 roku tytuł Bezpiecznej Szkoły oraz członkostwo Ogólnopolskiego Klubu Bezpiecznej Szkoły.
Efekty:
- wzrost bezpieczeństwa w szkole i poza jej terenem
- wzrost bezpieczeństwa systemów informatycznych
- zapobieganie przestępczości, agresji, narkomanii i innych uzależnień w szkole
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinach uczniów

4. Współpraca z Samorządem Szkolnym
Opis i analiza:
Współpracowałem z Samorządem Szkolnym przy organizacji różnego rodzaju imprez szkolnych i środowiskowych, takich jak akcja Sprzątanie Świata. Poza tym Samorząd Szkolny naszej szkoły, przy moim udziale, często brał udział w uroczystościach poza szkołą, takich jak obchody Święta Niepodległości, rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, oraz innych związanych z naszą miejscowością. Bardzo chętnie wspieram akcje niosące pomoc i staram się osobiście angażować uczniów w tych przedsięwzięciach. We współpracy z Samorządem Szkolnym zajmowałem się organizacją imprez szkolnych i akcji charytatywnych na rzecz potrzebujących uczniów naszej szkoły.
Efekty:
- promocja szkoły w środowisku lokalnym
- pomoc rodzinom uczniów z trudnościami materialnymi
- zaangażowanie uczniów w życie szkoły
- kształtowanie postaw odpowiedzialności za środowisko lokalne
- krzewienia patriotyzmu wśród młodzieży


5. Pozyskiwanie sponsorów konkursów szkolnych i międzyszkolnych
Opis i analiza:
Od początku mojej pracy w szkole współpracuję z przedstawicielami wiodących wydawnictw pedagogicznych, takich jak Pearson, Oxford University Press i Macmillan. Dzięki współpracy pozyskałem liczne nagrody w postaci książek, słowników, przyborów szkolnych
i maskotek, które wykorzystałem do nagradzania zwycięzców w konkursach szkolnych
i międzyszkolnych. W przypadku konkursu międzyszkolnego English Across Cultures udało nam się również pozyskać środki finansowe od Prezydenta Miasta Tarnobrzega, za które zakupiliśmy atrakcyjne nagrody.
Efekty:
- podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów poprzez większą motywację do nauki języka angielskiego
- umożliwienie organizacji konkursów językowych zwiększających zainteresowanie uczniów nauczanym przedmiotem

§8 ust. 2 pkt 4f Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
1. Nagroda Dyrektora Szkoły
Opis i analiza:
W październiku 2010 otrzymałem nagrodę Dyrektora Szkoły nr 11 w Tarnobrzegu za przykładne wykonywanie obowiązków oraz aktywne uczestnictwo w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i organizacyjnych.
2. Osiągnięcia uczniów
Opis i analiza:
W trakcie odbywanego stażu moi uczniowie obu szkół, w których pracowałem osiągnęli następujące sukcesy:
- W roku szkolnym 2011/2012 uczennica klasy szóstej zakwalifikowała się do finałowego etapu Konkursu Języka Angielskiego pod patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty
- W kwietniu 2013 roku troje uczniów z klasy drugiej zajęło trzy czołowe miejsca
w konkursie międzyszkolnym English Across Cultures

3. Pozyskanie materiałów dydaktycznych
Opis i analiza:
Od wielu lat współpracuję z przedstawicielami wydawnictw językowych takich jak Pearson, Oxford University Press i Macmillan. Dzięki tej współpracy pozyskałem wiele podręczników i pomocy dydaktycznych, jak książki, ćwiczenia i materiały audiowizualne do języka angielskiego ogólnego i specjalistycznego czy przykładowe zestawy maturalne, które wykorzystywałem podczas lekcji. Regularnie otrzymywałem materiały do kopiowania w wersji elektronicznej w celu przeprowadzania lekcji okolicznościowych. Dzięki uczestnictwie w stażu nauczycieli w Wielkiej Brytanii pozyskałem materiały do nauczania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w języku angielskim. Poprzez korzystanie na zajęciach z różnych materiałów, nie tylko podręczników, uczniowie mogli poszerzyć swoją wiedzę, a ja byłem w stanie dopasować ćwiczenia do poziomu umiejętności w klasie.


Efekty:
- zwiększenie motywacji uczniów do nauki poprzez wykorzystanie zróżnicowanych materiałów na lekcjach
- poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów w dziedzinie języka angielskiego ogólnego i specjalistycznego przez wykorzystanie dodatkowych materiałów
- satysfakcja dla nauczyciela i ucznia z osiągnięć i nagród
- wdrożenie zasad uczciwej rywalizacji w konkursach
- przełamanie własnych barier
- promocja szkoły

§8 ust. 2 pkt 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
1. Udział w szkoleniach dotyczących rozwiązywania problemów wychowawczych
Opis i analiza:
Wziąłem udział w następujących szkoleniach dotyczących rozwiązywania problemów wychowawczych:
- Rada szkoleniowa Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach ( 8.11.2011)
- Kurs Bezpieczna Szkoła (Studium Prawa Europejskiego, I – VI 2012)
- Rada szkoleniowa na temat utrzymywania dyscypliny w szkole ( październik, 2012)
- Szkolenie psychologiczne on-line Rozwój emocjonalny ucznia (Pearson, 13.08.2013)
Efekty:
- poszerzenie umiejętności wychowawczych
- efektywne radzenie sobie z dyscyplinowaniem uczniów w klasie
- poszerzenie wiedzy na temat metod stosowanych w postępowaniu z uczniami trudnymi wychowawczo
- umożliwienie rozwiązywania bieżących problemów wychowawczych z uczniami
- zdobycie praktycznej wiedzy na temat zapobiegania przemocy, agresji i narkomanii w szkole

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.