X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24818
Przesłano:

Sprawozdanie na stopień nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.
Nauczyciel kontraktowy mgr ...........................
Nauczany przedmiot: jezyk angielski
Miejsce pracy: ....................
Posiadane kwalifikacje:
• Studia licencjacie na kierunku Filologia Angielska ze specjalnością nauczycielska
• Studia magisterskie – dydaktyka jezyków obcych
Czas trwania stazu: 1 września 2007-31maja2010
Staż pracy : 6lat


1. Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań a także oceniania ich skuteczności i dokonywania stosowanych korekt w tych działaniach.
(Rozporządzenie MEN z 01.12. 2004r. §7 ust.2 p.1)

Jestem nauczycielką języka angielskiego z sześcioletnim stażem pracy i adekwatnym do zajmowanego przeze mnie stanowiska wykształceniem. Biorąc pod uwagę posiadane kwalifikacje oraz predyspozycje, podjęłam starania o uzyskanie kolejnego szczebla awansu zawodowego Odbywanie stażu rozpoczęłam od przeprowadzenia analizy i zapoznania się z odpowiednimi dokumentami prawnymi: Kartą Nauczyciela oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000r w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela (Dz. U. z 24 sierpnia 2000r) Na ich podstawie przygotowałam i złożyłam Pani Dyrektor mój plan rozwoju i wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Opracowując i realizując plan rozwoju brałam również pod uwagę założenia Statutu Szkoły, Planu Pracy Szkoły, Planu Wychowawczego i Profilaktycznego oraz potrzeby i oczekiwania uczniów. Celami i priorytetami jakie wyznaczyłam sobie na drodze mojego doskonalenia zawodowego były:
• poszerzenie wiedzy o obszarach pracy szkoły, uczestnictwo w pracach na rzecz placówki,
• pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe
• rozszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego
Starałam się aby mój plan rozwoju uwzględniał zarówno działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy nauczyciela, jak i zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły. Przez cały okres stażu starannie prowadziłam dokumentację realizacji zadań wynikających z planu rozwoju. Na jej podstawie w miesiącu maju przygotowywałam opracowanie opisujące przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju zawodowego, czego efektem jest to sprawozdanie
Kolejnym krokiem po zatwierdzeniu mojego Planu Rozwoju Zawodowego było nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Panią Urszulą Cłapińską. Zawarłyśmy kontrakt określający jasne, czytelne i możliwe do realizacji zasady naszej współpracy. W trakcie odbywania stażu punkty kontraktu zostały zrealizowane. Na początku każdego roku trwania stażu wraz z opiekunem opracowywałam harmonogram hospitacji lekcji oraz arkusze samooceny, a także arkusze pohospitacyjne. Realizując założone w planie rozwoju cele prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu, w pierwszym roku stażu hospitacje były prowadzone raz w miesiącu, natomiast w drugim i trzecim trzy razy w semestrze. Do prowadzonych zajęć opracowywałam pełne scenariusze, które konsultowałam oraz omawiałam z hospitującym. Zajęcia te były następnie przez nas omawiane i dyskutowane, co było dla mnie cennym doświadczeniem, z którego mogłam wyciągnąć wnioski do dalszej pracy. Starałam się przeprowadzać samoocenę wybranych lekcji oraz przeprowadzałam wśród uczniów ankiety z których wnioski często uwzględniałam przygotowując się do kolejnych zajęć.
Istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy była obserwacja lekcji prowadzonych przez mojego opiekuna stażu Pani mgr .................... zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Uczestniczyłam w zajęciach w trakcie których szczególną uwagę zwracałam na:
• wykorzystanie czasu na lekcji,
• rodzaje środków dydaktycznych i form pracy z uczniami,
• zasady stosowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
• indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i uczniów zdolniejszych,
• wykorzystanie różnorodności metod w czasie zajęć.
Obserwacja lekcji prowadzonych przez opiekuna pozwoliła mi poznać nowe nieznane dotąd techniki prowadzenia lekcji jak technika inscenizacji, dramy na lekcjach muzyki, chóru oraz godzinach wychowawczych. Systematycznie prowadziłam i uzupełniałam arkusze pohospitacyjne lekcji obserwowanych u opiekuna stażu.

Podczas trwania stażu brałam również udział w lekcjach otwartych i koleżeńskich prowadzonych przez nauczycieli praktyków np. lekcjach Pana .................................. pokazujących ciekawe możliwości wykorzystania komputerów, Internetu i programów multimedialnych w czasie lekcji języka angielskiego.
Konsekwentnie i stale starałam się podnosić poziom swoich kwalifikacji. Działania te zmierzały do nabycia umiejętności celem, których moja praca będzie wydajna
i efektywna na rzecz dzieci i placówki. Przez okres stażu systematycznie brałam udział w szkoleniach, warsztatach i seminariach. Odbyte przeze mnie formy samokształcenia wiązały się z następującymi grupami tematycznymi z zakresu których wiedza szczególnie mnie interesuje :
• wykorzystanie gier i zabaw w efektywnym nauczaniu języka u małych dzieci,
• doskonalenie umiejętności językowych; czytania i słuchania ze zrozumieniem, porozumiewania się i umiejętności pisania,
• przygotowanie uczniów kl III do egzaminu gimnazjalnego
• współpraca z rodzicami, wychowankami, instytucjami wspomagającymi,
• praca z uczniami szczególnie zdolnymi jak i wymagającymi dodatkowej pomocy w nauce.
• awans zawodowy nauczyciela.
Szkolenia w jakich brałam udział to min:........................................
Wiedze zdobytą w czasie szkoleń stosowałam w praktyce. W klasie I SP, którą stanowią ruchliwe i aktywne dzieci starałam się wykorzystywać przede wszystkim metodę gier, zabaw oraz dramy. Dzięki temu dzieci łatwo przyswoiły słownictwo i przezwyciężyły barierę komunikacji w obcym języku. Szkolenia z zakresu dostosowania wymagań i indywidualizacji w nauczaniu stały się szczególnie przydatne w klasie IVSP gdzie wielu uczniów posiada opinie PPP a praca z choć nielicznym to bardzo zróżnicowanym zespołem klasowym jest bardzo trudna. Staram się więc indywidualizować pracę uczniów, zadawać zróżnicowane prace domowe, stosować dodatkowe karty pracy o różnym stopniu trudności, rozmawiać z uczniami podczas przerw aby poznać ich oczekiwania i odczucia dotyczące nauki języka obcego. Jestem pewna, że czas przeznaczony na szkolenia oraz zdobyta na nich wiedza ułatwia mi prowadzenie ciekawych zajęć na których w wykorzystuje przede wszystkim metody aktywizujące, projektu, badawcze, elementy dramy, wykorzystuje programy komputerowe, filmy.
Jako nauczyciel języka anielskiego i wychowawca czułam się zobowiązana do dbałości o wyposażenie pracowni językowej. W tym celu wraz z uczniami przygotowywałam pomoce naukowe w formie plakatów, projektów i makiet przedstawiające znane miejsca w wielkiej Brytanii. Zgromadziłam książki w języku angielskim tworząc biblioteczkę klasowa, z której uczniowie chcący rozwijać swoje umiejętności lub przygotowujący się do konkursów mogą wypożyczać interesujące ich książki. Biblioteczka obejmuje również różnego rodzaju podręczniki do nauki języka angielskiego, czasopisma i gazety. Pozyskane od wydawnictw plakaty wiszące na ścianach i demonstrujące gramatykę oraz słownictwo ułatwiają uczniom naukę. Posiadam też kolekcję filmów anglojęzycznych, uczniowie mają dostęp do słowników językowych. Uaktualniam również klasowa gazetkę oraz kącik English Corner prezentujący ciekawostki z krajów brytyjskich oraz ciekawe prace uczniów. Wzbogacając własny warsztat pracy wykonywałam wiele materiałów dydaktycznych i pomocy, które wykorzystałam na lekcjach Języka Angielskiego. Były to miedzy innymi karty demonstracyjne, pomoce do wyjaśniania gramatyki, obrazki, plany, makiety. Pomoce dydaktyczne starałam się również pozyskiwać od wydawnictw językowych z którymi współpracuję. Były to zestawy podręczników dla nauczyciela, książeczki typu readers, plakaty, płyty z piosenkami dodatkowe podręczniki. Wydawnictwa te sponsorowały również nagrody w organizowanych przeze mnie konkursach językowych, tak aby każdy z biorących w nich udział mógł otrzymać drobny upominek a najlepsi książki lub słowniki. Klasę której byłam wychowawczynią nauczyłam dbałości o soją pracownie i szacunku dla pomocy dydaktycznych.

Do dokonywania późniejszej analizy mojej pracy przygotowywałam różnorodne narzędzia pomiaru dydaktycznego takie jak: ankiety, arkusze obserwacji, wywiad dotyczące oceny uczniów i rodziców atrakcyjności prowadzonych przeze mnie zajęć, sposobu ich prowadzenia, sposobu przekazywania wiedzy, notatki o uczniach i ich postępach w nauce
Aby moja praca była efektywna systematycznie dokonuję ewaluacji własnych dokonań za pomocą wypełnianych przez uczniów ankiet dotyczących prowadzenia przeze mnie lekcji. Staram się w miarę możliwości dopasować do oczekiwań uczniów, które opracowuje z wyników ankiet i skonstruowanych narzędzi pomiaru dydaktycznego; poświęcam więcej czasu omawianym zagadnieniom leksykalnym, staram się ponownie wytłumaczyć niezrozumiały temat, dostosować tematykę godzin wychowawczych do zainteresowań grupy , aktualnych problemów, wydarzeń zaistniałych w klasie. Aby sprawdzić czy stosowane przeze mnie metody i techniki są skuteczne przeprowadzam wśród uczniów testy badające przyrost wiedzy. Ich analiza i ewaluacja pokazuje mi którym obszarom należy poświecić więcej uwagi, gdzie należy zmienić metody czy techniki: np. po analizie wyników egzaminów gimnazjalnych gdzie słabym punktem okazało się słuchanie ze zrozumieniem po zwiększeniu ilości ćwiczeń, wprowadzeniu nauki słuchania przez piosenki problem znacznie się zmniejszył. Obecnie doskonalimy umiejętność określania głównej myli tekstu wykorzystując gazety anglojęzyczne. Staram się również w sposób wizualny przedstawiać czasy gramatyczne. Tu sprawdza się metoda kolorowych patyczków dzięki której za pomocą kolorów uczniowie łatwiej rozumieją przekształcanie zdań.
Warsztat moje pracy staram się bogacić również przez wprowadzanie w czyn wiadomości zdobytych podczas szkoleń i seminariów dopasowując je do potrzeb grupy : ucząc słownictwa wykorzystuje różnorodne techniki pracy z flashcards . Cennym źródłem wiedzy są dla mnie spotkania z opiekunem stażu i wspólna analiza zajęć czy pohospitacyjne rozmowy z Panią Dyrektor.
Staram się aktywnie włączać w życie szkoły angażując nie tylko siebie ale i uczniów oraz wychowanków w prace na rzecz szkoły. Wspólnie z opiekunem stażu przygotowałyśmy Wieczornicę – wieczór poezji śpiewanej dla rodziców, gdzie odpowiedzialna byłam za przygotowanie i prezentacje wierszy. Z Samorządem Uczniowskim, którego przez trzy lata byłam opiekunka, pomagałam w przygotowaniu dekoracji na wiele uroczystości i apeli szkolnych. Z wychowankami i SU przygotowywałam trzykrotnie część artystyczną z okazji Dnia Edukacji Narodowej, były to gala Złotych Ust, przedstawienie teatralne, koncert życzeń. Dla młodszych uczniów klas I-VI w ramach działalności koła językowego przygotowałam przedstawienie Bożonarodzeniowe. Brałam udział w organizacji, przygotowaniach, wypożyczeniu stroi z akademii filmowej, wykonywaniu dekoracji, folderów promujących szkołę i pomocy w kuchni podczas święta Szkoły, nadania szkole imienia, Pikniku Szkolnego – Żyjmy zdrowo na 100%. Wraz z wychowankami brałam udział w rajdach edukacyjnych. Zorganizowałam akcje „podziel się książką” dzięki której pozyskaliśmy wiele lektur i ciekawych pozycji książkowych do szkolnej biblioteki. Nadzorowałam Akcję góra Grosza w gimnazjum, Zorganizowałam Akcję I ty zostań świętym mikołajem na rzecz domu małego dziecka. Byłam organizatorką wielu szkolnych konkursów o których opowiem w kolejnej części mojego sprawozdania.
Prowadziłam zajęcia pozalekcyjne w postaci koła językowego na którym swoje zdolności mogli rozwijać uczniowie zdolni ale również uczniowie mający problemy w nauce mogli podczas nich utrwalić i usystematyzować swoją wiedzę. Na zajęcia wyrównawcze uczęszczała około ośmioosobowa grupa młodzieży, praca z tak nieliczna grupa oparta była głównie na indywidualizacji dzieci przyswajały wiedzę w dostosowanym do poziomu tempie i stopniu trudności. Dzięki uczęszczaniu na zajęcia wyrównawcze podniósł się ich poziom wiedzy, uzyskali tez wyższe oceny o odbudowali swoją pewność siebie w klasie.
W czasie mojej trzyletniej pracy z Zespole Szkolno Gimnazjalnym w ......... prowadziłam nieodpłatnie zajęcia w klasie 0. Odbywały się one raz w tygodniu i trwały 40 minut. Za pomocą gier, zabaw językowych, piosenek najmłodsze dzieci osłuchiwały się z językiem, uczyły podstawowego słownictwa, prostych wierszyków. Uczniowie bardzo chętnie brali udział w lekcjach j. angielskiego i przyswoili duzy zakres wiedzy , która ułatwi im z pewnością stary w klasie ISP.
W ramach dodatkowej godziny wynikającej z karty nauczyciela prowadziłam konsultacje z uczniami mającymi problemy w opanowaniu przerabianego materiału, ale również wraz z opiekunem stażu brałyśmy udział w akcji „ Bliżej Teatru” zorganizowanej przez teatr wielki w Łodzi. Dwa razy w semestrze wyjeżdżałyśmy z grupą uczniów na wieczorne, sobotnie spektakle operowe i operetki. Pomysł ten zainteresował uczniów gimnazjum, którzy chętnie obcowali z kulturą.
Przez dwa lata byłam przewodniczącą Zespołu Językowego. Na początku każdego roku szkolnego opracowywałam wspólnie z zespołem roczny plan działania i starłam się dopilnować aby jego założenia były systematycznie i terminowo realizowane. Przygotowywałam próbne egzaminy gimnazjalne dla klas drugich, które sprawdzałam i analizowałam, przekazując członkom zespołu wnioski do dalszej pracy. Opracowywałam również porównanie wyników egzaminu gimnazjalnego z ocenami końcowo rocznymi jakie otrzymali gimnazjaliści, oraz analizowałam końcowe egzaminy, z których wnioski wraz z zespołem wdrażaliśmy do pracy w kolejnym roku szkolnym. W czasie spotkań zespołu dzieliłam się wiedzą jaką zdobyłam podczas szkoleń z pozostałymi członkami, chętnie też korzystałam z przekazywanych przez członków zespołu rad i materiałów z odbytych przez nich szkoleń i konferencji.

2. Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
(Rozporządzenie MEN z 01.12.2004r. § 7 ust.2 p.2)

W czasie odbywania stażu moje działania skupiały się również wokół: współpracy z lokalnymi instytucjami, poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, pedagogizacji rodziców oraz prowadzeniu zajęć profilaktycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy.
W roku szkolnym 2007/2008 zostałam wychowawcą klasy Ib. Była to grupa 20 sympatycznych ale pochodzących z różnych środowisk dzieci o specyficznych potrzebach. Większość uczniów pochodziła ze środowiska wiejskiego, ale kilkoro uczniów pochodziło z Łodzi czy Zgierza, w klasie były tez wychowanice domu Dziecka, dziewczynka z niedosłuchem I stopnia, nieklasyfikowany uczeń drugoroczny oraz dzieci z poważnymi problemami zdrowotnymi. Podstawą istnienia takiej grupy musiała stać się wiec tolerancja i bardzo silna integracja zespołu. Moje wytężone wysiłki od samego początku skierowane były właśnie na ukształtowanie takich postaw. Przyglądając się mojej trzyletniej pracy wychowawczej mogę z zadowoleniem stwierdzić, ze przyniosła ona zamierzone efekty i udało mi się ukształtować zżytą, koleżeńską i asertywna klasę.
Jako nauczyciel wychowawca współpracowałam z pedagogiem szkolnym. Wspólnie z Panią pedagog w czasie godzin do dyspozycji wychowawcy prowadziłam zajęcia dotyczące profilaktyki, doradztwa zawodowego oraz integracji klasy. Takie warsztatowe lekcje miały miejsce zwykle trzy razy w semestrze. W ramach godzin wychowawczych uczniowie odbywali również zajęcia z psychologami z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Zgierzu. W czasie każdego roku szkolnego moi wychowankowie uczestniczyli w dwóch lub trzech tego typu spotkaniach. Był to spotkania min pt.: „Mosty”, „Kim będę”.........
Na lekcjach wychowawczych prowadziłam działania z zakresu:
• Profilaktyki uzależnień, m.in. przeprowadziłam lekcję na temat..........,
• Zajęcia niwelujące poziom agresji i radzenia sobie ze stresem
• Kształtowałam umiejętności odmawiania w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu,
• Rozwiązywania konfliktów, rozwiązywania problemów,
• Dbałam również o poszanowanie dla tradycji i historii, dwa razy w roku wybieraliśmy się na cmentarz i porządkowaliśmy groby żołnierzy poległych w czasei II wojny Światowej..

Realizując obowiązki wychowawcy klasy stosowałam różnorodne formy pracy mające na celu integrację zespołu klasowego. Organizowałam imprezy klasowe, w które aktywnie włączałam rodziców. Do imprez takich należały: Dzień Chłopca, Dzień Kobiet, Andrzejki, Mikołajki, Spotkanie Wigilijne, Rajdy Piesze, wycieczki min do Sejmu i Senatu, zieloną szkołę w Bieszczadach wyjazdy do kina, teatru ( co najmniej raz w semestrze). Wraz z klasą aktywnie uczestniczyłam w życiu szkoły włączając się w imprezę szkolnych lub międzyszkolnych imprez, organizując kawiarenkę, zaplecze techniczne, angażując się w prace porządkowe lub przygotowując cześć artystyczna na imprezę..
Aby poznać lepiej uczniów i ich sytuację rodzinną przeprowadziłam rozmowy indywidualne z uczniami i ich rodzicami oraz ankiety. Po zdiagnozowaniu sytuacji rodzinnej uczniów starałam się w miarę moich możliwości udzielić pomocy. Wraz z rodzicami dziewczynki z uszczerbkiem słuchu wystąpiłam o stypendium, uczniom z mniej zamożnych rodzin wraz z pedagogiem szkolnym zapewniłyśmy darmowy ciepły posiłek na terenie szkoły, który możliwy był dzięki środkom pozyskanym z fundacji Maciuś , Danone czy pomocy społecznej. Starałam się o dofinansowanie do wyjazdów min. do zielonej szkoły, na kolonie, obozy dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej.
Uważam, że zintegrowanie rodziców ze społecznością szkolną jest szalenie ważne. To rodzice decydują, co dzieje się z dzieckiem. Pozyskanie ich zaufania i współpracy daje gwarancję sukcesu. W ramach integracji rodziców ze środowiskiem szkolnym starałam się włączać rodziców uczniów w przygotowania imprez szkolnych: Balu Karnawałowego, działalności w kawiarenkach szkolnych w czasie imprez i pikników, dyskotekach.
Zawsze byłam do dyspozycji rodziców. Odbywałam wiele spotkań indywidualnych i rozmów telefonicznych. Spotkania z rodzicami prowadziłam rzeczowo informując ich w pełni zarówno o postępach dzieci w nauce i zachowaniu oraz o działalności szkoły, zmianach organizacyjnych, pranych. Ponieważ zaistniała potrzeba pedagogizacji rodziców, na zebraniach klasowych wygłosiłam referaty na temat:
• „
• „Rola rodziców w kształtowaniu właściwych postaw u dzieci”,


3. Umiejętność wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej w pracy dydaktycznej.
( Rozporządzenie MEN z 01.12.2004r. § n7 ust2 p.4)

Technologia komputerowa odgrywa w mojej pracy bardzo dużą rolę, co związane jest możliwością tworzenie pomocy dydaktycznych, znacznego ułatwienia sobie pracy oraz dostępem do najświeższych informacji.
W swojej pracy komputer wykorzystuje miedzy innym do tworzenia:
• testów sprawdzających dla uczniów,
• zadań na prace klasowe,
• statystyki wyników nauczania,
• zestawienia z wynikami uczniów na zebrania z rodzicami,
• pisałam sprawozdania i protokoły,
• przygotowuje materiały na gazetki ścienne
• pomoce dydaktyczne do nauczania języka angielskiego takich jak karty pracy, scenariusze, plansze demonstracyjne.
Dokumentowałam na nim również efekty swojej pracy i archiwizowałam je.
Istnieje wiele multimedialnych programów do nauczania języka angielskiego, które wykorzystywałam w swojej pracy. Należały do nich: Profesor Henry, Angielski w pigułce, . Uczniowie chętniej uczą się wykorzystując tego typu technologię, a ćwiczenia interaktywne są dla nich dużo ciekawsze niż podręcznikowe. Również zadając prace domowe starałam się wykorzystywać dołączone do podręczników płyty interaktywne.
Publikowałam swoje prace, pomysły i scenariusze w Internecie przesyłając je do kącika Teachers for Teachers MacMillana. Opisywałam prowadzone przez siebie konkursy, uroczystości szkolne, które wspólnie z nauczycielem informatyki zamieszczałam na stronie internetowej szkoły.
Osobiście uważam Internet za źródło cennej wiedzy, wskazówek i nowości dla nauczycieli i uczniów, których w czasie lekcji zachęcałam do wykorzystywania jego anglojęzycznych zasobów w tworzeniu projektów, prezentacji itp. Zachęcałam również uczniów do tworzenia multimedialnych prezentacji i przedstawiania ich klasie. Sama również tworzyłam i wykorzystywałam na lekcjach prezentacje dotyczące zabytków, sławnych postaci historycznych i tradycji Wielkiej Brytanii. Posiadanie przeze mnie konta internetowego umożliwiało również mailowy kontakt z uczniami, którzy mogli w czasie swojej nieobecności przesyłać zadane prace, co okazało się dla nich nową i interesującą formą pracy.

Dzięki umiejętności korzystania z programów komputerowych, Internetu tworzyłam gazetkę Szkolną pt. „Szczawik” .Przez cały okres stażu prowadziłam również kronikę klasową wykorzystując technikę komputerową. Do tworzenia ciekawych pomocy dydaktycznych zwłaszcza dla uczniów szkoły podstawowej wykorzystywałam min następujące strony internetowe: www.messenglish.pl, www.anglisci.pl, www.pearsonlongman.pl, www.oxford.pl. Założyłam również własny bloog na którym publikowałam dodatkowe zagadnienia dla uczniów szkoły podstawowej, którzy chcieli utrwalić lub doskonalić swoje umiejętności językowe.
Dzięki sieci informatycznej miałam możliwość pobrania przykładowych testów egzaminacyjnych dla uczniów klas drugich i trzecich gimnazjum, które wykorzystałam na zajęciach przygotowujących do egzaminu prowadzonych w tych klasach.
Korzystając z Internetu uzyskałam też materiały takie jak: Karta Nauczyciela, przepisy i rozporządzenia publikowane na stronach MEN związane z awansem zawodowym nauczyciela.

Technologia informatyczna jest bardzo przydatna w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Pozwala na ciekawe przedstawienie nauczanych treści. Dzięki Internetowi jest możliwe zdobycie najświeższych informacji, nie dostępnych inną drogą.
Za swoje wielkie osiągnięcie uważam zdobycie przeze mnie umiejętności korzystania z narzędzi i metod informatyki posługuję się bardzo dobrze komputerem, umiem skorzystać z programów edukacyjnych, programów multimedialnych, Internetu.
Moim zamiarem jest kontynuacja wykorzystywania w procesie dydaktycznym zdobytych przeze mnie umiejętności w zakresie obsługi komputera i korzystania z najnowszych technologii informatycznych, co ogromnie wzbogaciło prowadzone przeze mnie lekcje i usprawniło ich przebieg, pozwoliło także na wprowadzenie wielu ciekawych pomysłów, zaczerpniętych z internetowych stron dla nauczycieli.

4. Znajomość zagadnień z psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela.
( Rozporządzenie MEN z 01.12 2004r. § 7 ust.2 p.4)

5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której odbywa się staż.
( Rozporządzenie MEN z 3.08.2000r. § 4 ust.2 p.5)
Rozpoczęcie procesu ubiegania się o stopień nauczyciela mianowanego w moim przypadku zbiegło się z rozpoczęciem pracy w nowej szkole, dlatego tez bardzo uważnie zapoznałam się z wewnatrzszkolymi dokumentami: Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnymi Zasadami Nauczania, Planem Profilaktyki, przepisami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa podczas sprawowania opieki nad uczniami, odbyłam również Szkolenie BHP. Dzięki odbytemu szkoleniu w zakresie podstawowych przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wiem jak prowadzić zajęcia w higieniczny I bezpieczny sposób
Jak każdy nauczyciel w swojej biblioteczce posiadam spis aktów prawnych w zakresie funkcjonowania placówki:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 1991r. – System Oświaty, oraz DZ. U. z 1998r. nr 117, poz 759, art.; ustawa z dnia 25 lipca 1998r, zmiana ustawy o systemie oświaty,
• Dz. U. z 1999r. nr14, poz. 128; rozporządzenie z 15 lutego 1999r. –
Ramowe plany nauczania w szkołach publicznych,
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego i podręczników oraz zalecania środków dydaktycznych,
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 marca 2001r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,
• Standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych,
• Dz. U. z 1993r. nr 74, poz.350; rozporządzenie z dnia 4 sierpnia 1993r. Warunki, formy, tryb przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów,
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 sierpnia 1992 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych(Dz. U. Nr 65, poz. 331), (Zmiana: Dz. U. z 1996 r. Nr 119, poz. 562),
• Karta nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r z dnia 26 stycznia 1982 r.Karta Nauczyciela(Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291 i Nr 122, poz. 1323), z późniejszymi zmianami,
• Tekst jednolity ogłoszony 25 stycznia 2002 r. w Dz. U. Nr 11 z 13 lutego 2002 r., poz. 109, Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Samodzielnie analizowałm równiez dokumentację prawną związana z:
● Ustawa o systemie oświaty
● Karta Nauczyciela
● Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli.
● Karta Praw Dziecka
● Procedury postępowania nauczycieli i metody
wspólpracy z policją w sytuacji zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją.
Starałam się śledzić strony internetowe MEN i Kuratorium Oświaty w Łodzi aby moja wiedzę na temat obowiązującego prawa oświatowego była aktualna.
Dowiedziałam się jakie są procedury postępowania w konkretnych sytuacjach kryzysowych oraz w jaki spoób mogę wspólpracować z policją, w razie, gdyby zaszła taka potrzeba w czasie ukończonych kursów pt.:
Jak rozpoznawać i reagować na kryzysowe zachowania dzieci i młodzieży w okresie
dojrzewania ze szczególnym uwzględnieniem przejawów zachowań destrukcyjnych” oraz
“Procedury postępowania nauczycieli i metody wspólpracy szkoły z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją” prowadzone przez pana Arkadiusza Walczaka.
Przystępując do ubiegania się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego zapoznałam się z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 3 sierpnia 2000 r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 24 sierpnia 2000r.). W szczególności w zakresie obowiązku dokumentowania swoich osiągnięć w okresie odbywania stażu i wymagań egzaminacyjnych stawianych przed nauczycielami ubiegającymi się o awans zawodowy. Zgodnie z rozporządzeniem przez cały okres stażu gromadziłam dokumentację potwierdzającą zrealizowane zadania. Dostosowałam również sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku (z poźniejszymi zmianami).
Przez cały okres stażu starałam się zapoznać z przepisami prawa oświatowego. Ze względu na ogrom zagadnienia z pewnością nie udało mi się poznać wszystkich przepisów prawa. Starałam się jak najbardziej zapoznać z istotnymi dla wykonywania zawodu nauczyciela przepisami, w czym istotnie pomógł mi internet, oraz ustawy zamieszczone w poradniku dla nauczycieli „Rozwój i awans zawodowy nauczyciela” J. Pielachowskiego.
Współpraca z opiekunem stażu, dyrektorem oraz całym gronem pedagogicznym udoskonaliły moje umiejętności dotyczące prawa oświatowego. Wiem jak znaleźć rozwiązania dotyczące problemów codziennego życia nauczycieli, umiem radzić sobie z rozwiązywaniem problemów uczniowskich, organizować imprezy czy wycieczki szkolne ze strony prawnej jako opiekuna.
Znajomość przepisów prawa oświatowego pozwoliła mi na kompetentne opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem efektów podjętych działań.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.