X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24824
Przesłano:

Sprawozdanie dla dyrekcji: Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

1. Poznanie procedur awansu zawodowego pozwalających ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
• Analizowałam dokumenty prawne poświęcone zagadnieniom awansu zawodowego, głównie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli (z późniejszymi zmianami).

• Regularnie czytałam forum dla nauczycieli poświęcone awansowi zawodowemu www.forum.awans.net. Poszukiwałam inspiracji, konsultowałam się z ekspertami i innymi nauczycielami.

• Studiowałam na bieżąco prawo oświatowe, w szczególności: ,
o Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
o Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
o Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty
o Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych
o Rozporządzenie Ministra Edukacji z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

• Analizowałam dokumentację szkolną: statut szkoły, program wychowawczy, wewnątrzszkolny system oceniania.

2. Dokumentowanie realizacji zadań wymaganych do uzyskania stopnia awansu.
• Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu.

• Zdefiniowałam potrzeby własnego rozwoju zawodowego, opracowałam plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego, który został przyjęty we wrześniu 2011 roku, przez ówczesnego Dyrektora szkoły mgr Anetę Latacz.

• Przygotowałam sprawozdanie dla dyrekcji. Opisałam działania podjęte w trakcie trwania stażu.

• Przygotowałam wniosek o rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego, gotowy do dołączenia do dokumentacji, po uzyskaniu oceny dorobku zawodowego.

§ 8 ust. 2 pkt 1
1. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia
zawodowego i wykorzystanie
zdobytej wiedzy oraz umiejętności
w podnoszeniu jakości pracy szkoły.
• Brałam udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej:
• Psychospołeczne warunki funkcjonowania w szkole i placówce. (07.09.2011)
• Obsługa tablic interaktywnych (01.09.2011)
• Tablice interaktywne przenośne – instrukcja użytkowania (22.11.2011);
• Kontrola realizacji podstawy programowej (19.09.2012 oraz 04.10.2012);
• Odpowiedzialność prawna nauczycieli (18.04.2013);
• Dziennik elektroniczny Librus (05.06.2013);
• Klucze do sukcesu: Szkolenie zapoznawcze z projektem, przydzielenie do zespołu zadaniowego realizującego założenia projektu w naszej szkole (13.10.2013);
• Klucze do sukcesu: Behawioralne sposoby zarządzania klasą (21.11.2013);
• Klucze do sukcesu: Spotkania zespołu zadaniowego (13.11.2013, 26.11.2013);
• Klucze do sukcesu: Metody i formy pracy aktywizujące uczniów (10.03.2014);
• Klucze do sukcesu: Uczyć ciekawie i efektywnie (24.03.2014);

• Samodzielnie studiowałam fachową literaturę metodyczną, w szczególności publikacje internetowe.: Metody aktywizujące na lekcjach języków obcych w szkole podstawowej (www.edukacja.edux.pl); Nowe techniki w nauczaniu języków obcych (www.edunews.pl); Rola motywacji w nauczaniu języka obcego (www.publikacje .edu.pl – mgr Iwona Kalińska);

• Brałam udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego, tj.: szkoleniach, warsztatach i wykładach, w ramach współpracy z wydawnictwami: Pearson Longman, Macmillan Polska oraz ośrodkami doskonalenia nauczycieli:
o Debata jako metoda nauczania. CEO Bytom (2012)
o Konferencja podsumowująca program Comenius (04.06.2013)
o Wytyczne do egzaminu szóstoklasisty. Spotkanie z ekspertem OKE p. Knapik. WOM. (23.10.2013)
o Procedury sprawdzianu szóstoklasisty z języka obcego. WOM (19.11.2013)
o Ocenianie kształtujące. CEO Bytom (19.11.2013)
o Przygotowanie dokumentacji nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. (2013)
o Panelowa konferencja metodyczna wyd. Pearson – Sprawdzian szóstoklasisty, Adam Jańczak; We’re All Different... Catering for the Varying Needs of the Upper Primary Classroom, Piotr Steinbrich (29.01.2014)
o On The Road. Macmillan. (13.02.3014)
o Jak przygotować się do rozmowy z komisją – awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego. (18.06.2014)

• Współpracowałam z doradcą metodycznym. Spotkanie z metodykiem j. angielskiego panią Ewą Szmidt-Sabat w sprawie wytycznych do wewnętrznego sprawdzianu umiejętności językowych. (21.10.2013). Pozostaję w stałym kontakcie mailowym i telefonicznym z metodykiem.

2. Popularyzacja wiedzy z zakresu
nauczanego przedmiotu oraz promowanie kultury krajów Unii Europejskiej.
• Sporządziłam arkusz próbnego sprawdzianu dla piątoklasistów, który posłużył mi jako swoista diagnoza umiejętności i przygotowania uczniów do sprawdzianu w 2015 roku. Na podstawie materiałów treningowych udostępnionych przez wydawnictwo Pearson, samodzielnie skonstruowałam test oraz przygotowałam gotowe płyty CD z nagraniami ścieżek dźwiękowych do zadań z umiejętności słuchania. Przeanalizowałam diagnozę i sporządziłam plan naprawczy.

• Wspomagałam uczniów zdolnych jak również uczniów mających trudności w nauce. Organizowałam zajęcia dodatkowe w ramach art. 42 oraz indywidualne konsultacje w miarę potrzeb. W 2013 roku zmieniłam zasady organizowania zajęć dodatkowych i powołałam do życia kółko „The Eagles”, na którym uczniowie szczególnie uzdolnieni mogą szlifować swoje umiejętności językowe na poziomie wykraczającym poza wymagania podstawy programowej.

• Przygotowywałam uczniów do konkursów i olimpiad.
o Rok szkolny 2011/2012:
 Bytomska Olimpiada Języka Angielskiego (17 osób);
 Proverbs Quiz (4 miejsce)
 Konkurs wiedzy o Danii;
o Rok szkolny 2012/2013:
- Bytomska Olimpiada Języka Angielskiego (Mateusz Blaut – awans do II etapu);
- My Little English Book;
- Brilliant Kids;
- Konkurs wiedzy o Irlandii z okazji Balu Karnawałowego Klubów Europejskich;
- Mały Globtroter – Walia;
Konkurs Piosenki Anglojęzycznej;
o Rok szkolny 2013/2014:
- Bytomska Olimpiada Języka Angielskiego;
- Brilliant Kids (4 miejsce);
- Sport Is My Hobby – miejski konkurs językowy (II miejsce);
- Miejski Konkurs Języka Angielskiego The King of English Language (III miejsce);
- Miejski konkurs English Dictation o tytuł mistrza ortografii angielskiej (awans do finału);
- Champion Of English (awans do II etapu);
- Bieg terenowy o Europejskie Gwiazdki;
- Minieurowizja z okazji Majówki Bytomskiej.
- Konkurs w układaniu flag europejskich z bibułek.

• Zachęcałam uczniów do korespondowania z uczniami z innych krajów w języku angielskim, do korzystania z języka na forach poświęconych grom i aktywnościom czasu wolnego. Niejednokrotnie pełniłam rolę tłumacza pomagającego zrozumieć zawiły język specjalistyczny i potoczny używany w środowisku graczy komputerowych. Za każdym razem starałam się przyglądać uważnie językowej działalności pozaszkolnej moich uczniów i wprowadzać na lekcje treści powiązane z codziennym życiem i zainteresowaniami uczniów.

• Prowadziłam biblioteczkę języka angielskiego „Little English Library” posiadającą w swoim zbiorze książeczki Penguin Readers. Była ona dostępna dla wszystkich uczniów klas IV-VI. Przedstawiałam także wybrane pozycje na lekcjach języka angielskiego, przedstawiając uczniom zalety czytania w języku angielskim i zachęcając do korzystania z biblioteczki.
Biblioteczne książeczki cieszyły się szczególnym powodzeniem na zajęciach kółka „The Eagles”. Uczniowie brali chętnie udział w kółkowych konkursach tłumaczeniowych. Przysparzało im to zawsze wiele radości jak i wymiernych korzyści w postaci kształcenia umiejętności tłumaczenia tekstów prozy angielskiej.

• Aktualizowałam i zagospodarowywałam gazetki korytarzowe znajdujące się obok sali do języka angielskiego. Tworzyłam gazetki poświęcone zagadnieniom języka angielskiego oraz aktualizowałam rubrykę Breaking News, informującą o nadchodzących konkursach anglojęzycznych oraz o osiągnięciach konkursowych naszych uczniów.

• Opiekowałam się pracownią języka angielskiego. Dbałam o wystrój sali, aktualizację gazetek ściennych. Zakupiłam z własnych środków flagi brytyjskie i angielskie, które powiesiłam w oknach. Poświęciłam czas i wkład finansowy na renowację mebli w klasie.

3. Aktywny udział w pracach na rzecz szkoły.
• Aktywnie uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

• Przygotowywałam uroczystości szkolne: dni otwarte dla przedszkolaków, pikniki szkolne, rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego (2012 rok – rozpoczęcie roku, 2014 rok – zakończenie), akademie z okazji świąt państwowych.

• Aktywnie pełniłam dyżury nauczycielskie w trakcie przerw śródlekcyjnych.

• Pełniłam zastępstwa za nieobecnych nauczycieli.

• Brałam udział w pracach humanistycznego zespołu samokształceniowego.

• Wraz z zespołem wychowawczym przeprowadziłam wewnątrzszkolną ewaluację w obszarze przestrzegania norm i zasad społecznych na terenie szkoły. Przeprowadziłam i zanalizowałam ankietę dla uczniów z wymienionego obszaru.

• Reprezentowałam naszą szkołę podczas obchodów uroczystości związanych ze Świętem Niepodległości w dniu 11.11.2011. Byłam członkiem pocztu sztandarowego.

4. Doskonalenie metod pracy wychowawczej.
• Pełniłam funkcję wychowawcy klasy:
o zbierałam i analizowałam informacje o sytuacji rodzinnej moich uczniów,
o na bieżąco reagowałam na problemy wychowawcze zaistniałe w mojej klasie, starając się rozwiązywać je z wykorzystaniem wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej dziecka, w tym celu studiowałam fachową literaturę, min: „Attachment Parenting: Instinctive Care for Your Baby and Young Child” autorstwa Williama Searsa, Katie Allison Granju i Betsy Kennedy; „Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat” Frances L. Ilg, Louise Bates Ames, Sidney M. Baker;
o realizowałam treści programu wychowawczego szkoły stosując nowoczesne metody pracy takie jak: drama, filmy edukacyjne, burze mózgów;
o systematycznie informowałam rodziców o zachowaniu i postępach uczniów w nauce.

• Opracowałam programy wychowawcze dla klas IV i VI.
• Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną kierując uczniów z trudnościami w nauce na badania i diagnostykę problemu.

• Opracowywałam i wdrażałam indywidualne metody pracy z uczniem trudnym wychowawczo i mającym problemy w nauce. Na podstawie swoich obserwacji zdecydowałam o przygotowaniu dokumentacji KIPU i PDW dla kilku moich wychowanków.

• Integrowałam społeczność –uczniowie, rodzice, nauczyciele, środowisko lokalne zapraszając rodziców uczniów do aktywnego udziału w pracach na rzecz szkoły oraz do uczestniczenia w imprezach środowiskowych organizowanych przez naszą szkołę. Nawiązywałam i utrzymywałam serdeczne relacje z rodzicami wychowanków. Starałam się wytworzyć silną więź rodzic – wychowawca, reagując na każdy problem zgłaszany przez rodziców, budując zaufanie i udzielając kompetentnych rad.

• W roku szkolnym 2012/2013 zostałam wybrana na opiekuna Samorządu Uczniowskiego, przez uczniów naszej szkoły. W związku z tą funkcją zrealizowałam szereg wydarzeń takich jak: spotkania z samorządami klas, dyskoteki szkolne, konkurs na „Super Chłopaka” z okazji Dnia Chłopaka, obchody rocznicy uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka; happening plastyczny dla klas I-III pt.: „Mam prawo do...” oraz projekt literacki dla klas IV-VI „W moim idealnym świecie...”, wystawa prac artystycznych na parterze szkoły; akcja UNICEF „Wszystkie Kolory Świata”; konkurs z okazji Dnia Kobiet na „Najsympatyczniejszą Koleżankę”; obchody pierwszego dnia wiosny pt.: „Zielono mi i wiosennie”; udział w IV Zlocie Samorządów Uczniowskich w Katowicach i warsztaty na temat tolerancji dla niepełnosprawnych; organizacja Dni Samorządności w czerwcu i wybór nowego zarządu oraz opiekuna SU.
• Organizowałam klasowe obchody imprez: Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Wigilia klasowa, Mikołajki.

• Przeprowadziłam w klasie wychowawczej program profilaktyczny pt.: „Znajdź właściwe rozwiązanie” mający na celu zaznajomić uczniów z negatywnymi skutkami palenia tytoniu oraz nauczyć skutecznej asertywności w przypadku gdy grupa rówieśnicza naciska i przekonuje do spróbowania używek.
• Wraz z wychowankami uczestniczyłam w obchodach Dnia Ziemi zorganizowanego w C.H. Agora przez Urząd Miejski w roku szkolnym 2012/2013. Uczniowie brali udział w konkursie układania kolorowych obrazów z plastikowych nakrętek i zajęli III miejsce. Nakrętki zostały przekazane na cele charytatywne.
• Pełniłam funkcję opiekuna Szkolnego Klubu Europejskiego „EuroKids”. Wraz z członkami klubu uczestniczyliśmy w miejskich obchodach Dni Unii Europejskiej.
o W 2013 roku braliśmy udział w Bytomskich Spotkaniach Europejskich, na których zaprezentowaliśmy plakat z dokonaniami klubu w roku szkolnym 2011/2012. Przygotowałam także członków klubu do Bytomskiej Majówki Europejskiej. Wspólnie stworzyliśmy przedstawienie złożone z tańca średniowiecznego prezentowanego przez uczniów oraz prezentacji multimedialnej nt.: „Prawa i obowiązki mieszkańców średniowiecznej Florencji”. Przedstawienie zostało pokazane w Bytomskim Centrum Kultury. Przygotowałam także czerwone lilie w technice orgiami, nawiązujące do symboliki średniowiecznego herbu Florencjii, które rozdaliśmy uczestnikom obchodów.
o W 2014 roku uczestniczyliśmy w Bytomskiej Majówce Europejskiej, tematycznie związanej z obchodami rocznicy przystąpienia Polski do UE. Przygotowałam uczniów do udziału w Biegu Terenowym o Europejskie Gwiazdki (dwa zespoły po trzech uczniów), Minieurowizji (hiszpańska piosenka prezentowana przez dwie uczennice) oraz Konkursu układania flag państw europejskich z bibułek (trzy uczennice).

• Współorganizowałam wycieczki klasowe:
o Czerwiec 2012 – wycieczka do Planetarium w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie;
o Maj 2013 – wycieczka do Muzeum Techniki oraz Ogrodu Doświadczeń w Krakowie;
o Czerwiec 2014 – wycieczka dwudniowa do Warszawy, zwiedzanie Starego Miasta, Traktu Królewskiego, Pomnika Nieznanego Żołnierza, Stadionu Narodowego, spacer w Łazienkach, wizyta naukowa w Centrum Nauki Kopernik.
o Wielokrotne wyjścia do kina;


§ 8 ust. 2 pkt 2
1. Wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.
• Wykorzystywałam technologię komputerową do:
o przygotowania dokumentacji nauczyciela języka angielskiego (sprawdzian próbny, ćwiczenia, plakaty, gazetki klasowe i korytarzowe, wystroje sali gimnastycznej na uroczystości szkolne) oraz wychowawcy klasy (zestawienia, analizy, pedagogizacje rodziców, klasyfikacje, opinie uczniów do sądu i kuratorów, komputerowe protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, dyplomy i podziękowania, świadectwa szkolne wypełniane komputerowo),
o przygotowania materiałów służących sprawdzaniu wiedzy uczniów (testy, kartkówki).
o napisania planu rozwoju zawodowego,
o sporządzania dokumentacji potwierdzająca jego realizacje - opisy, analiza, wnioski, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

• Opublikowałam plan rozwoju zawodowego na portalu www.edukacja.edux.pl.

• Stawiając na rozwój warsztatu pracy zrezygnowałam z programu PowerPoint na rzecz nowocześniejszego – Prezi, wykorzystującego animacje komputerowe. Stworzyłam i jednocześnie opublikowałam w charakterze dostępu publicznego, na macierzystej stronie Prezi.com, prezentacje:
o dotyczącą aktualnych zagadnień poruszanych na lekcjach języka angielskiego (Question Formation),
o konkursową użytą na potrzeby lekcji otwartej dla rodziców i nauczycieli oraz dyrekcji szkoły (Revision. Units 13-16.)
o wychowawczą użytą na warsztatach pedagogizacji rodziców (Jak pomóc dziecku w nauce języka angielskiego, samemu tego języka nie znając.)

• Opracowywałam samodzielnie materiały do użycia na tablicy interaktywnej. Korzystałam ze stron internetowych poświęconych edukacji językowej dzieci, takich jak: www.eslgamesplus.com, www.espressoenglish.net, www.englishexercises.org, www.e-ang.pl. Wykorzystywałam tablicę interaktywną niemal codziennie podczas zajęć. Używałam oprogramowania do tablicy interaktywnej firmy Smart.

• Zachęcałam uczniów do korzystania z internetowych słowników angielsko – polskich, takich jak: www.diki.pl, www.megaslownik.pl, www.ling.pl, www.macmillandictionary.com czy Longman Dictionary of Comtemporary English. Niejednokrotnie na lekcjach wykorzystywałam dane słowniki bezpośrednio na tablicy interaktywnej ucząc uczniów korzystania z nich. Zachęcałam do instalowania słownika diki.pl na smartfonach uczniowskich i codziennego korzystania z nich w czasie pozaszkolnym, w kontaktach z obcokrajowcami poprzez fora internetowe i emaile.

• Stale korzystałam z Internetu podczas całego okresu stażu.

• Wykorzystywałam skaner, ksero, drukarkę i aparat cyfrowy.

• W 2012 roku otrzymałam uprawnienia administratora i możliwość współtworzenia szkolnej witryny internetowej www.sp44.bytom.pl. Od tego momentu służę pomocą moim współpracownikom i umieszczam przysłane mi mailowo materiały i zdjęcia na witrynie szkolnej. Redaguję i publikuję także własne materiały z aktualności życia szkoły. Szczególną uwagę poświęcam aktualizacji podstrony internetowej naszego Klubu Europejskiego „EuroKids” znajdującej się pod adresem http://www.sp44.bytom.pl/?szkolny-klub-europejski-eurokids-,62.

• Wykorzystywałam pocztę mailową do kontaktu z nauczycielami naszej szkoły, innych szkół i pracownikami Urzędu Miejskiego (wysyłanie zgłoszeń na konkursy, konsultacje związane z przygotowaniami do uroczystości miejskich). Aktywnie korespondowałam z rodzicami za pomocą smsów, powiadamiałam ich o zbliżających się zebraniach, nadchodzących wydarzeniach, warsztatach, zachowaniu uczniów. Pozostawałam w stałym kontakcie mailowym z niektórymi uczniami, przesyłając im materiały pomocne w przygotowaniu do konkursów a także służąc pomocą z zakresu języka angielskiego używanego w trakcie czasu wolnego.

• Współadministrowałam dziennik elektroniczny Librus. Na bieżąco korzystałam z dziennika w trakcie lekcji. Służyłam także pomocą z zakresu obsługi dziennika elektronicznego dla moich współpracowników.

• Korzystałam z przenośnego projektora i laptopa przy obsługiwaniu prezentacji na uroczystościach szkolnych. Codziennie korzystam z własnego laptopa na lekcjach.

• Korzystam z materiałów multimedialnych wydawnictw Pearson i Macmillan. Na bieżąco posługuję się płytami CD dołączonymi do podręczników. Zachęcam uczniów do korzystania z CD dołączonych do zeszytów ćwiczeń. Posiłkuję się witrynami wyżej wymienionych wydawnictw, w szczególności e-panelem nauczycielskim firmy Pearson, na którym udostępnione są cyfrowe wersje podręczników, pomocne na lekcji, w przypadku braku podręczników u uczniów.


§ 8 ust. 2 pkt 3
1. Wymiana doświadczeń i doskonalenie się w ramach zespołów nauczycielskich.
• Przeprowadziłam lekcję otwartą dla nauczycieli i dyrekcji naszej szkoły, na której zrealizowałam konkurs klasowy w ramach powtórki materiału oraz zaprezentowałam możliwości wykorzystania tablicy interaktywnej. Lekcja odbyła się w dniu 10.12.2013 roku, pod tematem: „Revision. Units 13-16”, w klasie 6a.

• W roku szkolnym 2012/2013 pełniłam opiekę nad praktykantką mgr Anną Turowską. Prowadziłam zajęcia pokazowe a także byłam obserwatorem zajęć. Wspólnie analizowałyśmy przeprowadzone lekcje, formułowałyśmy wnioski do dalszego wykorzystania aby podnieść jakość naszej pracy.

• Przeprowadziłam lekcję pokazową dla praktykantki wychowania fizycznego pani Izabeli Krawczyk, z zakresu metod i form pracy z uczniem.

• Przekazywałam materiały dydaktyczne z zakresu nauczanego przedmiotu i pracy wychowawczej innym nauczycielom w ramach pomocy koleżeńskiej. Zachęcałam do korzystania ze stworzonych przeze mnie prezentacji oraz materiałów dydaktycznych. Referowałam wiadomości zdobyte na szkoleniach zewnętrznych.

• Przeprowadziłam akcję zmiany podręcznika do języka angielskiego w klasach IV-VI. Przeanalizowałam podręczniki dostępne na rynku a wnioski przedstawiłam pozostałym nauczycielom języka angielskiego w naszej szkole. Na podstawie moich sugestii wybrałyśmy podręcznik najbardziej odpowiadający potrzebom uczniów wynikającym z uwarunkowań środowiskowych oraz ich możliwości psychofizycznych.

• Aktywnie uczestniczyłam w pracach zespołu nauczycieli bloku przedmiotów humanistycznych:
- wymiana doświadczeń, wzajemna pomoc w doborze podręczników, pomocy naukowych, programów nauczania, metod nauczania.

• Współpracowałam z nauczycielami innych przedmiotów podczas organizacji konkursów oraz imprez. Służyłam pomocą w zakresie moich umiejętności graficznych (plakaty, dekoracje, obsługa technologiczna), jak również wiedzy dydaktycznej i wychowawczej.

• Przygotowałam i przekazałam pozostałym wychowawcom, do przeczytania na zebraniach, referat pedagogizujący rodziców, pt.: „Komunikacja z dzieckiem, czyli jak rozmawiać w rodzinie” (24.04.2012)

• W roku szkolnym 2013/2014 zostałam przydzielona do zespołu zadaniowego przy realizacji projektu „Klucze do sukcesu”. Wraz z pozostałymi członkami zespołu opracowałyśmy plan pracy dla szkoły w zakresie poprawy komunikacji z rodzicami oraz podniesienia efektywności na tle sprawdzianu szóstoklasisty. Opracowałyśmy i wdrożyłyśmy ankiety dla rodziców, projekt „Dążę do doskonałości, więc...” mający na celu zmotywowanie uczniów do wzmożonej aktywności szkolnej, w którym każdy wychowawca sporządził i prowadził w swojej klasie tablicę pozytywnych czynności wykonywanych przez uczniów. Byłam także odpowiedzialna za przygotowanie i wyeksponowanie gazetki pt.: Rodzicu! Przeczytaj, zapamiętaj, działaj!”, która miała na celu uświadomienie rodzicom pełnienia bardzo ważnej roli w procesie edukacyjnym ich dzieci.


§ 8 ust. 2 pkt 4 a
1. Opracowanie programu zajęć dodatkowych. • Na podstawie wywiadów z uczniami stworzyłam kółko językowe „The Eagles” dla uczniów szczególnie uzdolnionych językowo.

• Opracowałam i wdrożyłam własny program zajęć „The Eagles” pt.: „Program pracy z uczniem zdolnym na zajęciach z języka angielskiego, z elementami metody bezpośredniej”. Program został przyjęty w poczet programów szkolnych uchwałą Rady Pedagogicznej w sierpniu 2013 roku i został zdeponowany w dokumentacji szkolnej.

• Przeprowadziłam podsumowanie i ewaluację programu na podstawie ustnych wywiadów i diagnoz z uczniami a także osiągnięć konkursowych w roku w którym realizowałam program.


§ 8 ust. 2 pkt 4 c
1. Działania pedagogizujące rodziców. • Przygotowałam i przeprowadziłam warsztaty dla rodziców pt.: „Jak pomóc dziecku w nauce języka angielskiego, samemu języka nie znając”. Zaproponowałam na nich praktyczne sposoby pomocy dziecku w nauce, z wykorzystaniem podręcznika używanego na lekcji oraz przedstawiłam strony internetowe oferujące ćwiczenia sprawdzające umiejętności językowe. Za pomocą prezentacji multimedialnej przedstawiłam rodzicom istotę konieczności nadzoru nad dzieckiem odrabiającym zadanie domowe oraz fundamentalną potrzebę udzielania wsparcia dziecku uczącemu się. (luty 2014)

• Nawiązałam współpracę z panią Justyną Rup, psychologiem Centrum Interwencji Kryzysowej w Bytomiu. Zorganizowałam warsztaty dla rodziców szóstoklasistów pt.: „Moje dziecko w gimnazjum – jak poradzić sobie z buntem nastolatka”. (czerwiec 2014)

• Współpracowałam z rodzicami oraz prawnymi opiekunami uczniów:
- spotkania z rodzicami w/g harmonogramu wywiadówek,
- indywidualne konsultacje;
- bieżące rozmowy na temat rozwiązywania istniejących oraz rodzących się problemów wychowawczych i dydaktycznych;

• Przeprowadziłam lekcję otwartą z języka angielskiego dla rodziców uczniów klasy 6a. (grudzień 2013)

2. Organizacja imprez, uroczystości i akcji.  Brałam aktywny udział w organizacji Dni Otwartych Szkoły dla przedszkolaków. Przygotowywałam wraz z uczniami mojej klasy, zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, znacznie uatrakcyjniającej lekcje języka angielskiego w naszej szkole. Przedstawialiśmy ciekawe możliwości nauki nowych słówek poprzez oglądanie i śpiewanie piosenek anglojęzycznych a także wykonywanie skeczy i słuchanie aktualnych hitów muzycznych. (wielokrotnie wciągu ostatnich 3 lat).

- Włączyłam się twórczo w organizację prestiżowego wydarzenia jakim było nadanie szkole imienia. Przygotowałam reprezentację uczniów do ślubowania na sztandar szkoły, ćwicząc intensywnie układ wejścia i wyjścia oraz sam akt ślubowania. Przeprowadziłam także przygotowania pocztu sztandarowego do przyjęcia nowego sztandaru szkoły. W obydwu tych czynnościach mogłam wykorzystać fakt, iż przez większość życia byłam harcerzem ZHP a także czasowo drużynową gromady zuchowej i nieobce są mi zagadnienia „musztry” oraz kroku defiladowego.

- Współorganizowałam obchody pierwszej rocznicy nadania szkole imienia. Przygotowałam, wraz z uczniami klas szóstych, wystrój części piętra zgodny z tematyką imprezy na który składały się: obozowisko rdzennych mieszkańców Mongolii, jurta, zagroda mongolska, gazetki ścienne o tematyce poruszającej zagadnienia języka mongolskiego, kuchni mongolskiej, narodowego stroju mongolskiego. Zorganizowaliśmy degustację napojów i potraw kuchni regionalnej Mongolii.

- Jako opiekun klubu europejskiego „EuroKids”, działającego w naszej szkole od wielu lat, zorganizowałam wraz z członkami klubu Dni Europejczyka.

o W 2012 roku zorganizowałam Dni Brytyjskie podczas których odbył się wernisaż prac o tematyce brytyjskiej, wykonanych przez reprezentacje wszystkich klas naszej szkoły oraz radiowęzłowy konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii. Przygotowałam samodzielnie wystrój parteru, odpowiadający kolorami fladze Wielkiej Brytanii.
o W 2013 roku odbyły się Dni Europejskie pod hasłem: „Średniowiecze – epoka rycerstwa”. Były one nawiązaniem do bytomskich obchodów nadania miastu praw miejskich i Bytomskiej Majówki Europejskiej pod hasłem „Prawa i obowiązki mieszkańców średniowiecznych miast Europy”. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Śląskiej Chorągwi Rycerstwa Polskiego, którzy przybyli do naszej placówki na moje zaproszenie. Na spotkaniu uczniowie mogli zapoznać się z tradycjami i życiem średniowiecznego rycerza. Odbył się konkurs międzyklasowy na szybkość ubierania się w prawdziwy strój rycerski.
W tym roku przygotowałam także ścienną klubową gazetkę informacyjną na temat systemów edukacji w krajach europejskich.
o W 2014 roku zaznajomiłam uczniów z zagadnieniem nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego poprzez przygotowanie klubowej gazetki informacyjnej.
Przygotowałam i przeprowadziłam Dzień Europejski pod hasłem: „PL10latwUE”. Członkowie klubu przygotowali radiową akademię na temat najważniejszych faktów z życia UE. Na korytarzu pierwszego piętra zawisła obszerna gazetka informująca o aspektach Unii Europejskiej oraz o rozwoju Polski po przystąpieniu do UE. Na parterze zaprezentowany został wernisaż plakatów wykonanych przez uczniów klas I-III nt.: „10 lat Polski w UE”.

• 2012 – zorganizowałam konkurs literacki na wiersz własnego pomysłu, pt.: „Polska wiosną”. Uczniowie napisali wiersze wychwalające polską przyrodę rodzącą się do życia. Prace zostały zaprezentowane w postaci gazetki na I piętrze szkoły.

• W roku szkolnym 2011/2012 byłam członkiem zespołu nauczycieli koordynujących projekt „Szkoła z klasą 2.0”. Program miał na celu wypracowanie zasad dotyczących korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji. Pomagał rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł i wykorzystywania wiedzy w praktyce. W ramach projektu odbył się szereg wydarzeń, min.: spotkanie otwierające na którym określiliśmy zasoby sprzętowe i infrastrukturalne szkoły, umiejętności technologiczne kadry szkolnej oraz zbudowaliśmy plan działań wprowadzających dobre praktyki TIK w naszej szkole (14.10.2011); debata szkolna poprzedzona debatami klasowymi, owocująca skonstruowaniem i przygotowaniem Kodeksu 2.0 – zbioru zasad wykorzystania TIK w naszej szkole (08.12.2011); Szkolny Festiwal Nauki – podsumowanie projektu: prezentacje prac uczniów, konkursy i degustacje. We wszystkich akcjach projektowych uczestniczyłam z wielkim zaangażowaniem, pomagałam uczniom w przygotowaniu prezentacji multimedialnych, organizowałam i nadzorowałam klasową debatę, przygotowałam wystrój parteru w tematyce HERBATA. Uczniowie klas szóstych przygotowali pod moim nadzorem, na lekcji, prezentacje multimedialne z wiadomościami gramatycznymi z języka angielskiego, wykorzystywane w dalszym etapie jako pomoce naukowe dla młodszych roczników.

• Organizowałam charytatywną zbiórkę nakrętek plastikowych dla Oliwii Krupowies.

3. Przygotowanie spotkań z ciekawymi ludźmi.
W ramach preorientacji zawodowej, zorganizowałam dla uczniów klas szóstych spotkania z przedstawicielami ciekawych zawodów, na których uczniowie dowiadywali się o ciekawych przypadkach spotykanych w zawodzie, procedurach uzyskania kwalifikacji zawodowych. Odbyły się:
- 14.02.2014 spotkanie z panią mgr inż. Jadwigą Bujoczek, przedstawicielką zawodu architekt krajobrazu;
- 09.06.2014 spotkanie z panią mgr inż. Magdaleną Świękosz przedstawicielką zawodu technik weterynarii.


§ 8 ust. 2 pkt 4 e
1. Współpraca z pedagogiem szkolnym. • Współpracowałam z pedagogiem szkolnym. Opracowałam arkusze KIPU oraz PDW dla wybranych uczniów klasy wychowawczej.

• Na bieżąco konsultowałam z pedagogiem sprawy bieżące, wynikające z rodzących się problemów wychowawczych. Kierowałam uczniów na rozmowy dyscyplinujące.

2. Współpraca z pracownikami MOPR – u oraz kuratorami sądowymi. • Konsultowałam się w sprawie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz uczniów pod nadzorem kuratorów sądowych. Przeprowadziłam długie rozmowy telefoniczne na temat wychowanków. Aktualizowałam informacje o rodzinie i środowisku dzieci. Poszukiwałam najlepszych metod zapobiegania niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji.

• W przypadku jednego z wychowanków, konsultowałam się z jego kuratorem sądowym, prosiłam wielokrotnie o natychmiastową interwencję. W przypadkach rażącego naruszania regulaminu szkolnego, informowałam na bieżąco kuratora sądowego o wszelkich zaistniałych faktach. Poprosiłam o zwołanie spotkania rodzice – kurator – dyrekcja – wychowawca, w celu wspólnego ustalenia sposobu działania w świetle reakcji na pogłębiające się problemy wychowawcze z uczniem.

3. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. • Dostosowywałam metody pracy do indywidualnych potrzeb, możliwości i umiejętności uczniów. Zapoznawałam się z opiniami wydawanym przez PPP i stosowałam wytyczne do sposobu pracy z uczniami z dysfunkcjami i dostosowaniami wymagań do możliwości psychofizycznych ucznia.

• Podejmowałam kroki w celu kierowania uczniów na badania i konsultacje w PPP. Objaśniałam rodzicom uczniów konieczność przeprowadzenia badań diagnozujących problemy edukacyjne. Kontrolowałam przebieg diagnostyki, w miarę możliwości udzielałam rodzicom dodatkowego wsparcia i motywacji.

• Zaobserwowałam i zareagowałam na problem wychowawczy jednego z wychowanków, posiadającego już orzeczenie PPP. Po wielokrotnych rozmowach z matką ucznia, skierowałam go na dodatkową terapię psychologiczną oraz konsultacje psychiatryczne w PPP.

4. Współpraca z przedstawicielami wydawnictw edukacyjnych. • Systematycznie pozyskiwałam materiały dodatkowe w postaci plakatów, kart obrazkowych „Flashcards”, materiałów ćwiczeniowych.

• Mając na uwadze sytuację materialną uczniów naszej szkoły, pozyskałam i zdeponowałam w pracowni do języka angielskiego dodatkowe egzemplarze podręczników oraz ćwiczeń do języka angielskiego, używanych w naszej szkole. Z materiałów korzystały, na zasadzie wypożyczenia, dzieci, które nie mogły sobie pozwolić na zakup swoich własnych podręczników.

• Na bieżąco konsultowałam z przedstawicielami wydawnictw Pearson, Macmillan i Oxford nowości wydawnicze oferowane szkołom podstawowym. Zasięgałam rady i informacji w sprawie zmian dotyczących wprowadzania nowej podstawy programowej i związanych z tym innowacji w podręcznikach. Szczególnie waże okazały się informacje na temat dotowania podręczników oraz przystosowania ich do wieloletniości.

5. Współpraca z Urzędem Miejskim w Bytomiu • Współpracowałam systematycznie z Urzędem Miejskim w Bytomiu w sferze organizacji Bytomskich Spotkań Europejskich oraz Majówek Europejskich.
o Wraz z klubami europejskimi działającymi przy bytomskich szkołach podstawowych zorganizowaliśmy w 2013 roku pochód średniowiecznych mieszkańców, na który przygotowałam członków naszego klubu.
o Obsługiwałam także punkt konkursowy w Biegu o Europejskie Gwiazdki podczas Bytomskiej Majówki Europejskiej w 2014 roku.


§ 8 ust. 2 pkt 5
1. Rozpoznanie i próba rozwiązania problemu edukacyjnego lub wychowawczego. • Zaobserwowanie niepokojących sytuacji dotyczących ucznia, sytuacji i problemu w szkole.

• Identyfikacja problemu.
• Ocena genezy, dynamiki zjawiska i przyczyny.
• Określenie znaczenia problemu.
• Propozycje rozwiązania i wdrażania oddziaływań.
• Obserwowanie i ewaluacja działania prób naprawczych problemu.

Analizy przypadku dołączone do niniejszego sprawozdania pod postacią Załącznika 1 oraz Załącznika 2.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.