X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24801
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego za II semestr roku szkolnego 2011/2012

Staż na uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 1 września 2011 roku.W niniejszym sprawozdaniu podsumowuję cele i zadania do zrealizowania postawione w planie rozwoju zawodowego zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.W drugim semestrze mojego stażu współpracowałam z Dyrektorem szkoły,Gronem Pedagogicznym,uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej zgodnie ze szkolnym harmonogramem.Brałam udział w przygotowaniach działań edukacyjno-wychowawczych w szkole.Sprawowałam opiekę nad uczniami podczas wyjazdów na basen.Pogłębiałam swoją wiedzę poprzez aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.Brałam udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej w ramach WDN :w szkoleniu na temat dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów,w szkoleniu na temat nowej podstawy programowej w planowaniu pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole.Na początku stażu zawarłam kontrakt z moim opiekunem stażu i ustaliłyśmy wspólne zasady współpracy.Przygotowałam plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego,który został zatwierdzony przez panią Dyrektor.Wspólnie z opiekunem stażu ustaliłyśmy wstępny harmonogram naszych spotkań.Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu,dzięki temu dowiadywałam się w jaki sposób mogę urozmaicić moje zajęcia,poznawałam nowe pomysły i sposoby na ciekawe zajęcia.Prowadziłam także zajęcia w obecności opiekuna stażu,omawiałyśmy je wspólnie,analizowałyśmy słabe i mocne strony.Doskonaliłam swój warsztat pracy poprzez wymianę doświadczeń z kierownikiem świetlicy,pedagogiem szkolnym i innymi nauczycielami.Starałam się motywować uczniów do pracy i aktywnego udziału w zajęciach.Podczas drugiego semestru opracowywałam także pomoce dydaktyczne potrzebne mi w pracy,jak również gazetki ścienne w pomieszczeniach świetlicowych.Wykonywałam systematycznie gazetki ścienne w holu szkoły i dekoracje na wszelkie uroczystości szkolne.Na bieżąco prowadziłam dokumentację szkolną(dzienniki zajęć z grupą świetlicową,dzienniki zajęć wynikających z art.42 Karty Nauczyciela).Współpracowałam z nauczycielem tworzącym stronę internetową naszej szkoły poprzez publikację bieżących informacji,dyplomów oraz zdjęć dotyczących życia szkoły i świetlicy szkolnej oraz wszelkich konkursów.Systematycznie prowadziłam kronikę świetlicową.Uczestniczyłam również w warsztatach plastycznych pt."Ozdoby wielkanocne-artystyczne inspiracje",uczestniczyłam w konferencji naukowo-metodycznej z cyklu edukacja muzealna-doskonalenie pracy nauczycieli w upowszechnianiu kultury w świetlicach szkolnych.Brałam aktywny udział w zebraniach wychowawców świetlic,analizie miesięcznych planów pracy.Wzbogaciłam o nowe publikacje moją biblioteczkę metodyczną,publikacje te są mi przydatne w mojej codziennej pracy.Brałam udział w zebraniach z rodzicami,konsultacjach indywidualnych oraz służyłam pomocą rodzicom i uczniom,którzy mają problemy z nauką.Współpracowałam z wychowawcami klas,pedagogiem szkolnym,koordynatorami ds.pomocy psychologiczno-pedagogicznej ,higienistką szkolną,jak również z rodzicami na temat uczniów mających problemy wychowawcze.Współpracowałam z Domem Kultury w ramach koordynowania wyjść klas 1-3 na edukację muzyczną i z Miejską Biblioteką Publiczną w Katowicach.Pełniłam funkcję kulturalno-oświatową.Zorganizowałam szkolny konkurs plastyczny dla klas drugich na "Kartkę wielkanocną"i na plakat związany z "Bezpiecznymi wakacjami".Zorganizowałam i prowadziłam wspólnie z innymi wychowawcami świetlicy świetlicowy bal karnawałowy,przygotowałam i prowadziłam zajęcia plastyczne i zabawy dla przedszkolaków podczas Dnia Otwartego w szkole.Byłam współorganizatorem Dnia Rodziny w świetlicy szkolnej z okazji zakończenia roku szkolnego jak również Marzycielskiej Poczty-była to akcja dla ciężko chorych dzieci-przygotowałam pisanki i kartki wielkanocne wraz z uczniami i ich rodzinami.Współpracowałam z opiekunem szkolnego koła PCK.W codziennej pracy stosuję techniki komputerowe,które są mi niezbędne podczas przygotowywania materiałów dla uczniów na zajęcia świetlicowe i na kółka realizowane w ramach art.42 Karty Nauczyciela.Dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnej mogłam uatrakcyjnić zajęcia z uczniami i stymulować ich aktywność.Korzystam z zasobów biblioteki szkolnej,interesuję się nowościami pedagogicznymi wśród książek i czasopism.Cały czas aktywnie pracuję nad samokształceniem.Starałam się poznawać sytuację rodzinną i życiową uczniów i odpowiednio do danej sytuacji pracować z dzieckiem.Każdego z moich uczniów traktowałam indywidualnie,na bieżąco rozwiązywałam zaistniałe problemy wychowawcze i rówieśnicze,a w razie potrzeby kontaktowałam się z wychowawcami klas.Wdrażałam wychowanków do systematycznej pracy nad doskonaleniem swoich umiejętności wyrównywaniem braków w wiadomościach.Na bieżąco aktualizuję swoją wiedzę na temat obowiązującego prawa oświatowego .Myślę że cele i zadania jakie postawiłam sobie w planie rozwoju zawodowego w większości zostały zrealizowane.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.