X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24792
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Nauczyciel odbywający staż:
mgr Justyna Steć (nauczyciel świetlicy)
Miejsce pracy: Społeczna Szkoła Podstawowa nr 35 im. Noblistów Polskich STO, ul. Targowa 22, 05 – 122 Legionowo
Imię i nazwisko dyrektora szkoły: mgr Iwona Bekisz
Czas trwania stażu: 02.09.2013 - 31.05.2014
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Bożena Pakuła

Z dniem 01.09.2013 r. rozpoczęłam dziewięciomiesięczny staż na stopień nauczyciela kontraktowego w Społecznej Szkole Podstawowej nr 35 im. Noblistów Polskich STO, przy ul. Targowej 22 w Legionowie.
W chwili rozpoczęcia stażu posiadałam dyplom:
-studiów licencjackich z pedagogiki resocjalizacyjnej,
- magistra pedagogiki ogólnej,
- ukończenia studiów podyplomowych na kierunku wczesna interwencja.
Zgodnie z procedurą awansu, przy pomocy opiekuna stażu, napisałam plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
W czasie trwania stażu realizowałam zadania ujęte w wyżej wymienionym planie, umożliwiające mi uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.


§ 6 ust.2 pkt 1

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły oraz dokumentacji funkcjonującej w szkole.

Moim pierwszym krokiem, jaki podjęłam w celu realizacji tego zadania, było zapoznanie się z dokumentacją obowiązującą w Społecznej Szkole Podstawowej nr 35
im. Noblistów Polskich STO. We wrześniu 2013 roku przeanalizowałam statut szkoły, regulaminy, szkolny program profilaktyki, program wychowawczy oraz wewnątrzszkolny system oceniania. Dzięki tej dokumentacji poznałam i lepiej zrozumiałam przepisy rządzące wewnętrznym funkcjonowaniem szkoły.
Kolejnym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Została nim pani Bożena Pakuła, z którą zawarłam stosowny kontrakt. Wspólnie określiłyśmy jasne, rzetelne i możliwe do realizacji zadania stawiane dla nauczycieli stażystów, ubiegających się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego.
Zapoznałam się również z przepisami prawnymi związanymi z funkcjonowaniem szkoły:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela z późn. zm,
- Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku, a także
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 1.12.2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Dodatkowo korzystałam z informacji zamieszczanych na stronach internetowych MENiS, jak również ze wskazówek zamieszczonych przez portale edukacyjne, m.in. edux.pl, literka.pl, szkolnictwo.pl. Dzięki temu poznałam procedurę awansu zawodowego nauczycieli, w szczególności na stopień nauczyciela kontraktowego, jak również zapoznałam się ze sposobem dokumentowania działań i porządkowania dokumentacji.
Na początku roku szkolnego zapoznałam się z tygodniowym planem zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkole, planem dyżurów i na podstawie tego organizowałam własną pracę. Zaznajomiłam się także ze sposobami prowadzenia dokumentacji szkolnej, między innymi sposobem wypełniania dziennika lekcyjnego oraz zajęć pozalekcyjnych. Zapoznałam się również z bardzo ważnym dokumentem, a mianowicie Księgą Protokołów Rady Pedagogicznej. Gromadziłam wszelkiego rodzaju notatki z wybranych dokumentów, dzięki którym moja praktyka będzie bogatsza i zyska na wartości.
Poprzez udział w zebraniach Rady Pedagogicznej uczestniczyłam w pracach organów szkoły, związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań. Brałam udział w posiedzeniach dotyczących następujących kwestii:
- 29.08.2013 r. – Rada Pedagogiczna rozpoczynająca rok szkolny. Opracowanie i zatwierdzenie rocznego planu pracy oraz przydziału obowiązków na rok szkolny 2013/2014,
- 05.09.2013 r. – Rada Pedagogiczna - zatwierdzenie planów pracy, nadzoru, WSO, PSO, programu wychowawczego i profilaktyki, regulaminów wewnętrznych,
- 24.10.2013 r. – Rada Pedagogiczna poświęcona organizacji pracy szkoły, sprawom bieżącym takim jak realizacja projektów zewnętrznych. Omówienie sprawdzianu szóstoklasisty,
- 17.12.2013 r. – Uroczysta Rada Pedagogiczna – Wigilia Pracowników Szkoły,
- 23.01.2014 r. – Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna za I semestr i podsumowująca pracę dydaktyczno-wychowawczą I semestru,
- 06.02.2014 r. – Rada Pedagogiczna w sprawie podsumowania pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej za I semestr roku szkolnego 2013/2014,
- 08.05.2014 r. – Rada Pedagogiczna poświęcona sprawom bieżącym szkoły tj. wyjazd na „Zieloną szkołę”, „Nobeliada”, zebranie z rodzicami, piknik rodzinny, dzień sportu.
Brałam czynny udział w pracy zespołu wychowawczego oraz zespołu edukacji wczesnoszkolnej. Zdobytą wiedzę mogłam sprawdzić, sporządzając protokół z zebrania zespołu wychowawczego. Miałam również możliwość bycia członkiem Komisji Konkursu Przyrodniczego na szczeblu szkolnym, gdzie dowiedziałam się o obowiązkach komisji członkowskiej.
Ważnym elementem w planie mojego rozwoju zawodowego jako nauczyciela rozpoczynającego pracę w szkole był udział w szkoleniu BHP, które uświadomiło mi istnienie potencjalnych źródeł zagrożeń bezpieczeństwa w szkole. Zapoznałam się z planem ewakuacyjnym, procedurą ewakuacji z budynku uczniów i pracowników na wypadek pożaru lub innego zagrożenia oraz z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Potwierdzeniem tego jest stosowanie poznanych zasad w pracy w szkole oraz poza nią w codziennej praktyce.
W trakcie trwania stażu starałam się systematycznie i konsekwentnie realizować zaplanowane zadania. Sprzyjało to doskonaleniu moich umiejętności pedagogicznych oraz podniesieniu efektywności mojej pracy.


§ 6 ust. 2 pkt. 2

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły.

Realizując to zadanie przez cały okres stażu pracowałam nad doskonaleniem swojego warsztatu pracy, aby w jak najlepszy sposób wypełniać swoje obowiązki zawodowe.
Na początku roku szkolnego opracowałam dokumentację wychowawcy świetlicy, a mianowicie plan pracy świetlicy szkolnej na rok szkolny 2013/2014. Opracowałam również regulamin pracy świetlicy, harmonogram pracy świetlicy szkolnej, a także konspekty zajęć świetlicowych, scenariusze imprez świetlicowych i konkursów.
Do zdobywania i poszerzania wiedzy pomocne okazały się również szkolenia, które odbyłam w Społecznej Szkole Podstawowej nr 35 w Legionowie. Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział w szkoleniowych radach pedagogicznych, które dotyczyły następujących kwestii:
- 30.08.2013 r. – szkolenie Bezpieczeństwo i Higiena Pracy,
- 19.09. 2013 r. – szkolenie Przeciwpożarowe,
- 19.09.2013 r. – szkolenie „Tak to robią skuteczni nauczyciele ...a Ty jak?”,
- 21.11.2013 r. – szkolenie „Motywowanie uczniów do nauki – szkoła podstawowa”,
- 08.05.2014 r. – szkolenie „Ochrona danych osobowych”.
Wszelkiego rodzaju zaświadczenia z udziału w kursach, szkoleniach są zamieszczone w teczce awansu. Konspekty z przeprowadzonych zajęć również dołączam do teczki awansu.
Wiele przydatnych informacji zdobytych w czasie szkoleń wykorzystuję w swojej codziennej pracy. Jednocześnie na bieżąco staram się śledzić nowości dotyczące polskiego systemu oświaty oraz szukać na stronach internetowych, w czasopismach, książkach i innych publikacjach z zakresu pedagogiki interesujących pomysłów do prowadzenia zajęć.
Przykładowe portale, fora dyskusyjne oraz edukacyjne strony internetowe, z których korzystałam w trakcie odbywania stażu są następujące:
• www.awans.net
• www.literka.pl
• www.profesor.pl
• www.edux.pl
• www.scholaris.pl
• www.eduseek.ids.pl.
Wszelkiego rodzaju pytania dotyczące awansu oraz spraw bieżących były regularnie konsultowane z opiekunem stażu. Miałam możliwość korzystania również z doświadczenia dyrektora, wychowawców oraz innych nauczycieli, co z kolei pomogło mi podnieść swoją wiedzę i umiejętności w pracy z dziećmi i rodzicami.
Jako wychowawca świetlicy studiowałam literaturę poszerzającą moją wiedzę na temat powstawania planów pracy świetlicy, zajęć pozalekcyjnych oraz organizacji czasu wolnego. Szczególnie dla mnie przydatne były następujące pozycje:
- „Alfabet świetlicowy – scenariusze zajęć świetlicowych”, Barbara Bartoszewska, Grażyna Kasperek, Magdalena Machowska, Barbara Sadowska,
- „Praca w świetlicy z elementami socjoterapii dla uczniów szkoły podstawowej (program, plan zajęć, przykłady zajęć)”, Danuta Sieszczyńska,
- „Miedzy nami. Scenariusze zajęć wychowawczych i świetlicowych dla uczniów szkoły podstawowej”, Jolanta Bąk, Elżbieta Wiewióra – Pyka.
Wymienione pozycje ułatwiły mi planowanie pracy w świetlicy. Książki te prezentowały ciekawe pomysły na organizację zajęć z zakresu integracji grupy, komunikacji interpersonalnej czy profilaktyki zdrowia. Autorzy prezentowali propozycje różnych zabaw i imprez dla grupy, pomocnych w planowaniu ciekawych form aktywności. Ułatwiało mi to realizację zadań zawartych w opracowanym przeze mnie rocznym planie pracy oraz stanowiły inspirację dla własnych pomysłów. Niezwykle cenna była dla mnie lektura książki Mazlish Elaine, Faber Adele „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”. W codziennej pracy korzystałam również z wielu propozycji zabaw dla dzieci, zebranych w pozycjach, takich autorów jak:
- R. Portmann, „Gry i zabawy przeciwko agresji”,
- J. Griesbeck, „Zabawy dla grup”.
Książki te dostarczały mi pomysłów, dzięki którym każdą wolną chwilę można było zmienić w wesołą zabawę, a zarazem sposobność do nauki. Poszczególne zabawy znakomicie wypełniały wolne chwile, zapobiegały nudzie, urozmaicały czas i pozwalały rozładować napięcie.
Zgłębianie teorii było istotnym elementem samodoskonalenia mojego warsztatu pracy, jednak najcenniejsze były dla mnie praktyczne umiejętności zdobywane na drodze codziennych doświadczeń. W świetlicy szkolnej organizowałam różnorodne formy zajęć: zajęcia tematyczne, plastyczno-techniczne, sportowe, z wykorzystaniem środków audiowizualnych, o charakterze socjoterapeutycznym, o charakterze gier, zabaw ruchowych i konkursów. Ponadto dużo radości dawały uczniom gry i zabawy umysłowe, takie jak zagadki, rebusy, krzyżówki, wykreślanki, rozsypanki sylabowe, itp. Uczniowie mieli również możliwość rozwijania swoich pasji komputerowych, z zachowaniem bezpieczeństwa treści, które do nich trafiały. Częstym elementem powtarzającym się było poznawanie literatury, między innymi były to: bajki terapeutyczne, bajki oraz legendy polskie, jak również literatura rozrywkowa. Niejednokrotnie uczniowie byli uczestnikami słuchowiska muzycznego. Z okazji Dnia Nauczyciela uczniowie zapoznali się z piosenką nawiązującą do tegoż święta. W okresie świątecznym czas umilały nam polskie kolędy i pastorałki. Uczestnicy świetlicy niejednokrotnie mieli możliwość wysłuchania utworów muzyki klasycznej w nawiązaniu do przeprowadzanych zajęć. Niemal codziennym punktem dnia były zabawy na świeżym powietrzu. Wychodziliśmy także na spacery poza teren szkoły. Były one związane ze Świętem Zmarłych – spacer na pobliski cmentarz oraz z utrwaleniem przepisów bezpiecznego poruszania się po drodze jako pieszy. Wielokrotnie spacerowaliśmy także w pobliskim lesie w poszukiwaniu oznak budzącej się przyrody oraz zaginionej piłki. Dzieci były zaangażowane podczas zajęć, z dumą prezentowały swoje osiągnięcia rodzicom, pokazywały dyplomy. Świetlica stała się miejscem, gdzie każdy mógł zaistnieć i się wykazać.
Zorganizowałam i przeprowadziłam następujące konkursy i imprezy świetlicowe:
- andrzejki szkolne – 29.11.2013 r.
W czasie ich trwania sprawowałam opiekę nad stanowiskami wróżbiarskimi mieszczącymi się w świetlicy szkolnej. Pomagałam podczas wróżb lania wosku oraz przygotowałam rekwizyty niezbędne do tej wróżby. Sporządziłam również fotoreportaż z wydarzenia.
- ogólnoszkolny konkurs na najładniejszą rodzinną szopkę bożonarodzeniową – 18.12.2013r.
W głosowaniu brała udział cała społeczność szkolna, laureaci otrzymali dyplomy oraz gratulacje.
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 12.01.2014 r.
Świetlica miała również swój udział w akcji charytatywnej WOŚP. Przygotowaliśmy maski na bal karnawałowy, zorganizowany w szkole w czasie zbiórki pieniędzy, a także prace na kiermasz na rzecz WOŚP. Ponadto miałam swój wkład w przygotowanie i wystrój szkoły na 22. finał WOŚP.
- walentynkowy bal karnawałowy – 14.02.2014 r.
Wspólnie z uczestnikami świetlicy wykonaliśmy ozdoby i dekoracje oraz zawiesiliśmy je
w sali, w której miał odbyć się bal. Sprawowałam także opiekę nad uczniami klas I-III
w trakcie trwania balu.
- świetlicowy turniej ping ponga – 13- 14.03.2014 r.
Turniej był przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych, dla klas I – III oraz IV – VI. Uczniowie z wielkim entuzjazmem wzięli w nim udział. Laureaci otrzymali gratulacje oraz dyplomy.
- mini konkurs świetlicowy „Wielkanocne tradycje i zwyczaje” – 16.04.2014 r.
Jako świetlica zaangażowaliśmy się w wykonanie kartek świątecznych z życzeniami oraz zaproszeniami, które zostały rozesłane do poszczególnych instytucji i gości.
Brałam udział w organizacji uroczystości związanych z życiem szkoły, takich jak:
- organizacja pikniku integracyjnego – 24.09.2013 r. wraz z opiekunem stażu,
- ogólnoszkolny Dzień Praw Człowieka – 10.12.2013 r. wraz z pedagogiem szkolnym.
Obserwując pracę dzieci podczas odrabiania prac domowych w świetlicy szkolnej, zauważyłam, iż część uczniów ma braki szkolne, potrzebuje wsparcia edukacyjnego. Wychodząc naprzeciw potrzebom moich wychowanków, systematycznie pracowałam z dziećmi słabszymi w nauce oraz pomagałam im w odrabianiu zadań domowych. Starałam się zachęcać ich do systematyczności w nauce i do samodzielnego uczenia się. Zauważyłam, że niektórzy uczniowie przyjęli to za stały element swojego dnia.
Podczas trwania stażu wykonywałam dekoracje okolicznościowe oraz dbałam o wygląd gazetki ściennej, na której na bieżąco eksponowane były prace uczniów, związane z aktualną porą roku oraz kalendarzem najważniejszych wydarzeń. Starałam się utrzymywać estetyczny i atrakcyjny wygląd świetlicy. Dbałam wspólnie z uczniami o to, by zawsze było w niej przytulnie i miło.
Przez cały czas trwania stażu rozwijałam swoje umiejętności wykorzystania technologii komputerowej, która w dzisiejszych czasach jest niezbędna nauczycielowi w pracy. Wielokrotnie wykorzystywałam programy komputerowe, tj. Word i Point do przygotowywania konspektów zajęć, pomocy dydaktycznych, dyplomów, prezentacji.
W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy opublikowałam w Internecie wybrane scenariusze zajęć, plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz przygotowałam dokumentację stażu w formie elektronicznej.
W tej chwili nie wyobrażam sobie mojej pracy bez wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej.


§ 6 ust.2 pkt.3

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.


Podczas stażu podjęłam się realizacji zadania rozpoznania środowiska uczniów, ich problemów oraz nabycia umiejętności współpracy z ich rodzicami oraz środowiskiem.
W prowadzonych przeze mnie działaniach opiekuńczo - wychowawczych starałam się uwzględniać wszystkie potrzeby dziecka, cały jego potencjał rozwojowy i zainteresowania.
W tym celu pozostawałam w stałym kontakcie z rodzicami, wychowawcami oraz całym gronem pedagogicznym. Każdego dnia, gdy rodzic odbierał dziecko ze świetlicy, starałam się chwilę z nim porozmawiać. Informowałam nie tylko o samopoczuciu dziecka, ale również o jego aktywności i zachowaniu. Dzięki tym rozmowom udało mi się zgromadzić wiele cennych informacji o środowisku uczniów, dzięki czemu moja praca była efektywniejsza.
Chętnie służyłam pomocą i poradą rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących ich dzieci (np. udzielenie porady na bazie posiadanej wiedzy, rozwiązywanie konfliktów między uczniami, rodzeństwem). Zachęcałam rodziców do konsultacji z innymi osobami wspierającymi rozwój dzieci w naszej szkole i poza nią (np. szukanie wsparcia
u trenerów piłki nożnej, w przypadku chłopców trenujących tę dyscyplinę).
Swoją postawą zawsze starałam się zachęcić rodziców do współpracy, prowadząc z nimi rozmowy indywidualne, dostarczając jak największej ilości informacji, dziękując za wniesioną pomoc w poprawę funkcjonowania ich dziecka w grupie.
W celu podejmowania właściwych działań niejednokrotnie korzystałam z wiedzy i doświadczenia opiekuna stażu oraz nauczycieli pracujących w szkole. Niezwykle cenne były dla mnie spotkania zespołu wychowawczego, w których uczestniczyłam. Dzięki nim mogłam lepiej zapoznać się z programem wychowawczym szkoły i postępować zgodnie z jego założeniami.
Byłam współorganizatorką następujących uroczystości szkolnych:
- Piknik integracyjny „Sport i święto ziemniaka na pożegnanie lata” wraz z opiekunem stażu,
- Dzień Praw Człowieka i Dziecka wraz z pedagogiem szkolnym,
- zaangażowałam się również w andrzejki szkolne.
Wszystkie te uroczystości pomogły mi zintegrować się z uczniami, zobaczyć ich z zupełnie innej strony, lepiej poznać.
W pierwszym semestrze sprawowałam również opiekę nad powstawaniem kroniki szkolnej.


§6 ust.2 pkt 4

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

Współpracę z opiekunem stażu rozpoczęłyśmy od omówienia głównych celów i zasad naszej współpracy. Zawarłyśmy kontrakt, w którym określiłyśmy cele, metody pracy oraz uzgodniłyśmy harmonogram spotkań i hospitacji, a także ich tematykę i terminy. W ramach naszej współpracy raz w miesiącu obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna stażu bądź innego nauczyciela. Uczestniczyłam w lekcjach języka polskiego, matematyki, edukacji wczesnoszkolnej, lekcji szachów w klasach I, II, IV, V i VI. Zajęcia te obserwowałam z wykorzystaniem opracowanych przeze mnie arkuszy obserwacji. Szczególną uwagę zwracałam na stosowane metody i techniki pracy, sposób przedstawienia celu zajęć, sposoby komunikowania się z dziećmi, wykorzystanie czasu lekcji, a także na indywidualizację pracy z uczniami słabszymi i zdolniejszymi. Poprzez obserwacje i rozmowy z opiekunem stażu i nauczycielami wzbogaciłam swoją wiedzę dotyczącą sposobu prowadzenia zajęć. Wdrożyłam również w swój warsztat pracy niektóre metody, które zaobserwowałam.
Opiekun stażu obserwował także moje zajęcia raz w miesiącu, zgodnie z terminarzem hospitacji. Dodatkowo jedne zajęcia były hospitowane przez wicedyrektora szkoły. Wspólna analiza po zakończonych zajęciach pozwoliła mi na ocenę własnych umiejętności oraz mocnych i słabych stron własnej działalności, dotyczącej dyscyplinowania uczniów, wykorzystania czasu i pomocy dydaktycznych oraz stosowania różnych form nagradzania i karania. Każde prowadzone przeze mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza, z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć. Wszystkie zajęcia były omówione i przeanalizowane. Wnioski i spostrzeżenia wynikające z analizy zajęć uwzględniałam w planowaniu swojej pracy. Dzięki temu podniosłam jej jakość.

Podsumowanie

Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres dziewięciu miesięcy mojej pracy pedagogicznej. Zostały w nim przedstawione działania, jakie podjęłam, aby spełnić wymogi określone dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego oraz w pełni móc realizować własne ambicje zawodowe. Praca nad realizacją Planu Rozwoju Zawodowego miała duży wpływ na mój rozwój zawodowy i osobisty, przyniosła dużo doświadczeń, satysfakcji, a przede wszystkim dała wiele cennych wskazówek. W czasie stażu starałam się zgromadzić jak najwięcej wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy. Starałam się także, aby wszystkie działania, jakie podjęłam, przyczyniły się do rozwoju dzieci i zadowolenia ich rodziców, a także sprostały wymaganiom i potrzebom szkoły. Cieszy mnie fakt, iż udało mi się nawiązać dobry kontakt z moimi wychowankami, zrozumieć ich, wywołać uśmiech na ich twarzach. Myślę, że podejmowane przeze mnie działania pozwoliły mi uzyskać pozytywne opinie rodziców i akceptację mojej osoby przez dzieci. Pozwoliło to mi uwierzyć, że podejmowane działania są słuszne, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty.
Praktycznie wszystkie zaplanowane przeze mnie w planie rozwoju zawodowego zadania zostały zrealizowane. Wiele działań, które wykonywałam w okresie stażu, ma charakter ciągły i chciałabym je kontynuować.
Po zakończeniu stażu w dalszym ciągu chcę doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. W najbliższej przyszłości planuję podjąć studia podyplomowe na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Myślę również o podjęciu większej aktywności w zaangażowanie się w życie szkoły. Dziewięciomiesięczny staż oraz zdobyte doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. Moją słabą stroną, nad którą będę starała się pracować, jest umiejętność angażowania całej grupy dzieci do skupienia uwagi podczas organizowanych zajęć. Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w pracę zawodową, a także konsekwencja w działaniu. Zauważyłam, że najlepsze efekty wychowawcze daje konsekwentne i stanowcze przestrzeganie istniejących reguł i zasad, to sprzyja utrzymaniu dyscypliny i porządku. Do każdego wychowanka należy podejść w indywidualny sposób. Starałam się poznać każdego z moich uczniów, a także zrozumieć ich zachowania i reakcje oraz wpływać na ich postawy, niwelować niestosowne zachowaniai przejawy agresji.
Przebieg stażu utrwalił we mnie potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być dobrym nauczycielem. Myślę, że działania podjęte przeze mnie przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy.
W czasie trwania mojego stażu spotkałam się z życzliwością wielu osób w środowisku szkolnym. Jestem za to bardzo wdzięczna. Uważam, że ogromną rolę odgrywa współpraca zawodowa i kontakty koleżeńskie. Tylko wspólne działania i wysiłki mogą przynieść oczekiwane efekty.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.