X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24751
Przesłano:

Sprawozdanie z awansu kończącego staż na nauczyciela dyplomowanego

Sprawozdanie z awansu kończące staż na nauczyciela dyplomowanego

Sprawozdanie składane do dyrekcji przedszkola po zakończeniu stażu na n-la dyplomowanego .Zawiera opis realizacji planu rozwoju zawodowego zgodnie z paragrafem 8 ust.2 rozporządzenia o uzyskiwaniu stopnia awansu zawodowego
Nauczyciel mianowany ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
za okres od 01.09.2010 do 31.05.2014r
Imię i Nazwisko: Agnieszka Mrozowicz.
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010r
Miejsce zatrudnienia: Przedszkole Publiczne nr 6 we Włocławku.
Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Data zakończenia stażu: 31.05. 2014r

Wstęp
Jestem nauczycielem mianowanym z 21 letnim stażem pracy .Posiadam wykształcenie
wyższe z tytułem magistra .Specjalnością moją jest wychowanie przedszkolne oraz nauczanie
wczesnoszkolne .Od 1993 r .pracowałam w kilku szkołach oraz w przedszkolu .Pracę w Przedszkolu nr 6 we Włocławku podjęłam 01.09.2009 r., gdzie u dyrektora przedszkola złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego w dniu 01.09.2010 r.
Obecnie mój staż dobiegł końca.Wyznaczone w planie zadania realizowałam z zaangażowaniem.Celem wszystkich moich działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych od początku mojej pracy zawodowej a także w czasie stażu był i jest wszechstronny rozwój dzieci. Szczególnie dbałam o poszerzanie wiedzy , wprowadzanie w świat wartości, kształtowanie postaw i nawyków oraz kształtowanie umiejętności i nabywanie sprawności w zakresie samoobsługi , motoryki dużej i małej , posługiwanie się mową. Stwarzałam warunki do podejmowania aktywności własnej .
Ważna dla mnie jest też współpraca z rodzicami, których starałam się pozyskać dla
wzbogacenia procesu edukacyjnego. Dążę do tego, aby czuli się ze mną współodpowiedzialni za wychowanie i nauczanie ich dziecka realizowane w przedszkolu .
Podjęte przez mnie działania przyniosły korzyści nie tylko mnie jako nauczycielowi, ale też
placówce, dzieciom i rodzicom. Zmieniające się środowisko wychowanków i ich rodziców oraz zmieniające się wytyczne sprawiają,że pragnąc sprostać wymaganiom nabywam wciąż nowe umiejętności i doświadczenia. Wzbogacam wiedzę merytoryczną i pedagogiczną. To wszystko pomaga mi podnosić jakość pracy przedszkola, promować placówkę na zewnątrz .

Poniżej przedstawiam przebieg mojego rozwoju zawodowego oraz uzyskane efekty.

§ 8 ust.2 rozporządzenia o uzyskiwaniu stopni awansu zawodowego.
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej , wychowawczej lub
opiekuńczej na skutek wdrażania działań mających na celu doskonalenie pracy
własnej i podniesienie jakości pracy szkoły .§ 8 ust.2 pkt. 1

1.09.2009 r rozpoczęłam pracę w Przedszkolu Publicznym im.”Planeta radości” nr 6 we Włocławku jako nauczyciel mianowany, po roku pracy w placówce złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na kolejny stopień awansu. Niestety musiałam zawiesić swój okres stażu awansu ze względu na stan zdrowia. Po powrocie do pracy 1.10.2011 roku przeprowadziłam wnikliwą analizę dokumentacji placówki tj. statutu ,programów autorskich, zapisów w dziennikach , planów pracy i innych pozwoliła mi poznać środowisko przedszkola ,jego potrzeby i specyfikę , co było niezbędne podczas opracowania planu rozwoju zawodowego .
Zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego i na bieżąco śledziłam zmiany np.
13 grudnia 2010 r. w Dzienniku Ustaw nr 235, poz. 1543 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Na bieżąco zapoznawałam się ze zmianami dot. podstawy programowej (rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r.) , warunkami dopuszczania do użytku szkolnego podręczników i programów nauczania (rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009 r.) .
Efektem była rzetelnie prowadzona dokumentacja ,merytoryczna opieka nad stażystą ,praca z dziećmi zgodna z wymaganiami i dostosowana do ich możliwości ,wybór programu – złożenie wniosku oraz opiniowanie w sprawie dopuszczenia do użytku programu adaptacyjnego dl dzieci 3-letnich „Moje dziecko idzie do przedszkola”. Kwalifikacje zawodowe podnosiłam przez cały okres mojej pracy nauczycielskiej .W okresie stażu tj. w latach 2010-2014 doskonaliłam się na kursach i warsztatach. Najważniejsze to :
- Szkolenie okresowe BHP dla nauczycieli;
- Edukacja teatralna w przedszkolu; - Uczeń z ADHA;
- Planowanie miesięcznej dzienne pracy nauczyciela;
- Metody monitorowania podstawy programowej;
- Efektywne formy współpracy z rodzicami;
- warsztaty :Mały artysta”;
- Szkolenie „Kształtowanie odporności emocjonalnej”;
- Kurs kwalifikacyjny „Terapia pedagogiczna”;
- „Inwentaryzacja w oświatowej placówce budżetowej”;
- „Odkrywam matematykę”;
- „Emisja głosu”;
- Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla nauczycieli; - Sztuka uczenia; - Na dobry start w przygotowaniu do szkoły „Tropiciele roczne przygotowanie przedszkolne”;
- Dwu- i trzylatki w przedszkolu i w domu. Jak świadomie je wychowywać i uczyć. Pozostałe związane z wykorzystaniem różnych metod dziećmi pracy z dziećmi . Na bieżąco zapoznawałam się z literaturą fachową .
Efektem był rozwój osobisty ,pozyskanie nowych kompetencji , napisanie programu autorskiego dotyczącego adaptacji dzieci 3-letnich w przedszkolu , wprowadzanie atrakcyjnych i efektywnych metod pracy z dziećmi .
Powierzone mi zadania dodatkowe wypełniałam z zaangażowaniem. Przez cały ten okres dbałam o wystrój sezonowy przedszkola co wpłynęło na pozytywny wizerunek naszej placówki ,przez ostatni rok prowadziłam stronę internetową przedszkola, odbyłam stosowne szkolenie , by móc być redaktorem strony na BIP. Organizowałam lub współorganizowałam imprezy ,akcje, uroczystości ,festyny zgodnie z kalendarzem imprez .Zapraszałam do naszego przedszkola znakomitości osobowe z różnych dziedzin związanych z aktualną tematyką podjętą w kolejnych latach. W pierwszym roku, roku związanego ze sportem, zaprosiłam na pokazy i zajęcia v-ce mistrzynię olimpijską p. Anetę Szczepańska wraz z grupą dzieci trenującą judo, następnie w roku o tematyce plastyka, zaprosiłam p. Małgorzatę Waszkiewicz- osobę niepełnosprawną malująca stopami oraz panów Jacka Puzio i Jacka Cudnego-autora wierszy i ilustratora „Cudnolandii” , a w roku związanym z muzyką Zespół pieśni i Tańca „Kujawy” oraz muzykującą rodzinę „Więznioki”.
Prowadziłam lub współprowadziłam różne działania oraz wdrażałam uczestnictwo w akcjach: „Kubusiowi Przyjaciel przyrody”, „Akademia przedszkolaka”,” Aqafersh- zdrowe zęby” oraz byłam inicjatorem różnych świąt tj, „Dzień postaci z bajek”,” Dzień pluszowego misia”, „Święto zabawek”. W ten sposób przyczyniłam się do wzbogacenia oferty przedszkola kierowanej ku rodzicom i dzieciom , o atrakcyjną i estetyczną formę tej oferty .
Dbałam o dobre relacje z rodzicami budując atmosferę zaufania oraz poczucie wspólnej
odpowiedzialności za rozwój, wychowanie i bezpieczeństwo dzieci .Starałam się być dla nich
źródłem solidnej wiedzy teoretycznej i praktycznej .Aby to osiągnąć byłam zawsze do dyspozycji rodziców – rozmowy , konsultacje ,kontakt telefoniczny i mailowy .Prowadziłam zebrania , zajęcia otwarte , adaptacyjne ,zapraszałam do uczestnictwa w spacerach, wycieczkach ,wspólnych uroczystościach , akcjach .Dzieliłam się ciekawymi artykułami .
W efekcie rodzice nie tylko z zaufaniem i spokojem pozostawiają swoje dzieci w naszym
przedszkolu ale też aktywnie uczestniczą w jego życiu w sposób praktyczny – organizują wycieczki , prowadzą imprezy ,uczestniczą w konkursach przedszkolnych jak jury, czy w konkursie oceniającym kandydatów na stanowisko dyrektora naszej placówki .Podjęte działania przyniosły korzyści dzieciom ,rodzicom ,mnie i placówce .

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej .§ 8 ust.2 pkt

Jako nauczyciel, który chce sprostać wymaganiom współczesności , w swojej codziennej pracy korzystam z zalet komputeryzacji i traktuje komputer jako jedno z podstawowych narzędzi. Dzięki umiejętności obsługi komputera przygotowałam: dokumentację nauczyciela ( miesięczne plany pracy, karty obserwacji dziecka 3, 4 i 5 letniego, scenariusze zajęć i uroczystości, materiały do pedagogizacji rodziców ,ogłoszenia i informacje) ,mogłam opracować materiały na WDN ,gazetki przedszkolne, przygotować pomoce do zajęć (karty pracy, ilustracje, podpisy do ilustracji, imiona dzieci ),pozyskać pomysły i wzory do dekoracji sali ,zaprojektować zaproszenia ,podziękowania ,regulaminy i zasady konkursów i wiele innych .
Mogłam prowadzić dokumentację związaną z awansem zawodowym własnym.
Na bieżąco mogłam komunikować się Dyrektorem , nauczycielkami, rodzicami odbierać i odpowiadać na maile dotyczące spraw zawodowych .
Mogłam też wzbogacać swój warsztat kupując w księgarniach internetowych pozycje książkowe . Znajomość obsługi komputera pozwoliła redagować przedszkolna stronę BIP oraz prowadzić stronę internetową przedszkola.
Dzięki dostępowi do Internetu korzystałam z portali edukacyjnych dla nauczycieli, gdzie
pozyskiwałam ciekawe rozwiązania dydaktyczne i wychowawcze, miałam stały dostęp do aktów prawnych związanych z prawem oświatowym oraz stron dla dzieci z opowiadaniami , zagadkami kolorowankami ,. Najczęściej odwiedzane przeze mnie strony to:
menis.gov.pl ;literka,pl ; edux.pl ; eduforum.pl ; edukator.org.pl ; awans.net ;
WychowaniePrzedszkolne.pl ; Dzieci w wp.pl ; wyspa.interia.pl .
Na stronach edux.pl. eduforum.pl, wychowanieprzedszkolne.pl umieszczałam swoje publikacje : edux.pl
• scenariusz na temat: Każdy z nas ma równe prawa i obowiązki – rozumienie znaczenia tolerancji i stosunków partnerskich.
• Zabawy stosowane w terapii nadpobudliwości psychoruchowej z Arturem Ch.
wychowanieprzedszkolne.pl: Program adaptacyjny dla dzieci 3-letnich „Moje dziecko idzie do przedszkola”

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadcz. z innymi nauczycielami .§ 8 ust.2 pkt. 3

Dzieliłam się wiedzą z zakresu znajomości prawa oraz z zakresu wykorzystania aktywnych metod pracy z dziećmi w przedszkolu . Przyjmowałam praktykantki z różnych uczelni, które odbywały praktyki studenckie w naszym przedszkolu: p. Katarzynę H., p. Annę P. oraz panie z Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku .Jako opiekun praktyk studenckich uczestniczyłam i organizowałam sytuacje edukacyjne. Dokonałam analizy przebiegu praktyk, zaprojektowałam ocenę za ten okres.
Aktywnie uczestniczyłam w spotkaniach Rady Pedagogicznej oraz spotkaniach WDN.
Efektem jest zapoznanie koleżanek z najnowszą wiedzą dotyczącą technik plastycznych oraz przekazanie opracowanych materiałów .
Dzieliłam się też wiedzą w formie elektronicznej publikując materiały własne na stronie
internetowej Wychowania Przedszkolnego .

Wybór co najmniej trzech spośród podanych w § 8 ust.2 pkt. 4.

(Wybieram 4a, 4c, 4g, 4f )

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych ,wychowawczych,
opiekuńczych lub związanych odpowiednio z oświatą ,pomocą społeczną lub
postępowaniem w sprawach nieletnich .§ 8 ust.2 pkt. 4A

Opracowałam program adaptacyjny dla dzieci 3-letnich”Moje dziecko idzie do przedszkola” merytoryczna pomogły mi napisać rzetelnie ten program .Wdrożyłam go prowadząc dni adaptacyjne 19-23.08.2013 dla dzieci 3-letnich w naszym przedszkolu. W zajęciach zorganizowanych w trakcie dni adaptacyjnych uczestniczyło 27 dzieci wraz z rodzicami.
Efektem jest poszerzenie oferty przedszkola , uczestnictwo nowych przedszkolaków w pierwszych, trudnych dniach pobytu w placówce .

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych
wychowawczych lub opiekuńczych.§ 8 ust.2 pkt. 4c.,

Promowanie placówki na zewnątrz i poszerzanie zakresu jej działań było jednym z
przyjemniejszych zadań w toku realizacji planu rozwoju zawodowego ponieważ wymagało
kreatywności , zaangażowania a udana realizacja przyniosła wiele satysfakcji .
Wespół z koleżankami przeprowadziłam konkurs międzyprzedszkolny z kalendarza
imprez przedszkolnych– ,, Potyczki międzyprzedszkolne” Przygotowywałam do konkursów dzieci ze swojej grupy „Tuwim dzieciom”, nadmienię tylko, że brało udział w tym konkursie recytatorskim dziecko 3-letnie Bartosz B.. Zdobywaliśmy nagrody i wyróżnienia
Prezentowaliśmy nasze przedszkole na zewnątrz w okresie przedrekrutacyjnym , rozdając z
dziećmi ulotki i plakaty .
Cykl spotkań adaptacyjnych pozwolił rodzicom zainteresowanym naszym przedszkolem
oraz ich dzieciom poznać środowisko przedszkola , bazę , kadrę wraz z ich potencjałem
opiekuńczym i dydaktycznym .
Działalność moja i moich koleżanek wypromowała Przedszkole w różnych środowiskach. Występowałyśmy cyklicznie „Jasełkami” oraz „programem z okazji Dnia Babci i Dziadka” w Domu Pomocy Społecznej we Włocławku , prowadziłyśmy kiermasz charytatywny” I ty możesz zostać św. Mikołajem”
Nauczyciele Przedszkola postrzegani są jako ludzie przyjaźni i bezinteresowni .
Celem tych działań było zaprezentowanie placówki , podtrzymanie pozytywnego wizerunku
Przedszkola w środowisku .
Uzyskałam dodatkowe kwalifikacje kończąc kurs pracy z programem do tworzenia
prezentacji multimedialnych Power Point , przyczyniłam się do pogłębienia umiejętności kadry przedszkola.

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty ,pomocy społecznej lub postępowania w
sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami , instytucjami lub podmiotami
§ 8 ust.2 pkt. 4g ,

Udział w akcjach charytatywnych – WOŚP , zbiórki dla Domu Małego Dziecka we Włocławku „Pielucha dla Malucha”, „Drzewko za butelkę”, Gorączka złota” ,
Pomoc zwierzętom bezdomnym poprzez zbiórkę potrzebnych schronisku rzeczy: koce, karma, itp. – uwrażliwiły dzieci i rodziców na potrzeby innych .
Udział w akcji ogólnopolskiej Cała Polska Czyta Dzieciom pozwoliła przybliżyć rodzicom
problem zaspokajania potrzeb dzieci – w tym potrzebę bezpośredniego spędzania czasu z mamą i tatą .
Wprowadzając do pracy z dziećmi elementy programu profilaktycznego „Akademi przedszkolaka”- promująca zdrowe żywienie dzieci pogłębiłam wiedzę i świadomość dzieci dotyczącą zbilansowanej diety dziecka w okresie wzrostu oraz zdrowego sposobu życia, „Aquafresh- profilaktyka zdrowego uśmiechu” – dzieci nabyły umiejętność oraz wiedzę dotyczącą właściwej higieny jamy ustnej.
Pomagałam też mamom w trudnych sprawach opieki nad dziećmi pisząc opinie o Gabrysi dotyczącą jej zachowania oraz postępów przyrostu wiedzy. Opinię tę rodzice przedstawili rodziców Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku.
Zaufanie rodziców oraz możliwość oferowania im pomocy jest dla mnie bardzo ważna .
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej; § 8 ust.2 pkt. 4f
W okresie mojego stażu otrzymałam nagrodę Dyrektora w 2012r, redagowałam i wydalam gazetkę przedszkolną „Echo Przedszkola” oraz napisałam program autorski „Moje dziecko idzie do przedszkola”- program adaptacyjny dla dzieci 3- letnich. Publikowałam plan mojego rozwoju na stronie internetowej wychowanieprzedszkolne.pl.Są to czynniki ,które mobilizują mnie do dalszej pracy .
Agnieszka Mrozowicz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.