X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24727
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
MAGDALENY BŁACHOWIAK –
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO, PRZEDSZKOLA Nr 24 W GDYNI STARAJĄCEGO SIĘ O UZYSKANIE STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.

Imię i nazwisko: MAGDALENA BŁACHOWIAK
Miejsce zatrudnienia: PRZEDSZKOLE NR 24 W GDYNI
Staż pracy: 10 lat
Zajmowane stanowisko: NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY
Wykształcenie: WŻSZE ZAWODOWE Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM
Opiekun stażu: mgr ELIZA DONIEC
Rozpoczęcie stażu: 01.09.2011 R.
Zakończenie stażu: 31.05.2014 R.
„ W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, o to, żeby bardziej był, a nie tylko więcej miał; a więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również,
umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich”
Jan Paweł II


WPROWADZENIE

Nazywam się Magdalena Błachowiak jestem nauczycielką wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 24 w Gdyni. Pracę w tej placówce rozpoczęłam w marcu 2011 r. W 2001 roku ukończyłam wyższe studia zawodowe na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. W dniu 27 czerwca 2002 r. uzyskałam awans na stopień nauczyciela kontraktowego.
Z dniem 01. 09. 2011 r. uzyskałam pozwolenie na rozpoczęcie stażu na awans zawodowy na nauczyciela mianowanego. Pani dyrektor mgr Barbara Rzepiak przydzieliła mi opiekuna stażu, panią mgr Elizę Doniec, która jest nauczycielem z wieloletnim stażem. Szczegółowe poznanie wszelkich wymogów dotyczących awansu zawodowego pozwoliło mi bezproblemowo opracować plan rozwoju zawodowego, w którym wzięłam pod uwagę potrzeby placówki, podniesienie własnych kompetencji, potrzeby dzieci jak i również oczekiwania rodziców wobec przedszkola. We wrześniu 2011 r. podpisałam kontrakt z opiekunem stażu panią mgr Elizą Doniec, w którym zawarłyśmy zasady naszej współpracy, a także ustaliłyśmy cele wszelkich działań.
W okresie stażu starałam się realizować wszystkie założone w planie rozwoju zawodowego cele. Czas jego trwania był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie w planie rozwoju zawodowego.
Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności opiekuńczo – wychowawcze oraz dydaktyczne, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w sferze funkcjonowania przedszkola. Celem moich działań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych jest i był od początku mojej pracy zawodowej wszechstronny rozwój dzieci, przygotowanie ich do dalszej nauki i kształtowanie właściwych postaw. Starałam się stosować przy tym takie metody, żeby jak najbardziej zainteresować dzieci i dać im wiele radości z codziennych zajęć.
Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz ich efekty. Jednocześnie jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami opiekuńczo- wychowawczymi oraz dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i wiele jeszcze rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie.

REALIZACJA ZADAŃ UMOŻLIWIAJĄCYCH SPEŁNIENIE WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


W ramach realizacji zadań wynikających z § 7, ust. 2, pkt. 1 dotyczących umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

I.POZNANIE PROCEDURY AWANSU ZAWODOWEGO:
1.Analizowałam przepisy prawa oświatowego, których zmiany śledziłam na bieżąco. Zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego, dokonałam analizy prawa oświatowego:
- Ustawy Karta Nauczyciela z dnia26 stycznia 1982r. (Rozdział 3a, Awans zawodowy nauczycieli)
- Ustawy z dnia 18lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela
- Ustawy z dnia 15lipca 2004 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela,
• Zapoznałam się z rozporządzenie MEN z 14 listopada 2007 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U.Nr 2014, poz. 1580);
• Szczególnej analizie poddałam Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, które weszło w życie 27 marca 2013 r.
• Zapoznałam się z Kartą Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Rozdział 3a, Awans zawodowy nauczycieli), oraz przeanalizowałam Ustawę z dnia 18lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela
2. Pisałam plan rozwoju zawodowego.
3. Złożyłam PRZ razem z wnioskiem do Pani Dyrektor o zaakceptowaniu tego planu.
3. Złożyłam podanie o wyznaczenie dla mnie opiekuna stażu.
4. Uczestniczyłam w szkoleniu dotyczącym „Awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego”.

UZYSKANE EFEKTY
Znajomość przepisów prawa oświatowego pozwoliła mi na zrozumienie procedur awansu zawodowego, a tym samym ułatwiła mi przygotowanie planu rozwoju zawodowego i jego realizację.

II.NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY Z OPIEKUNEM STAŻU
1.Wspólpracowałam z opiekunem stażu panią mgr Elizą Doniec
• Przeprowadziłam wiele rozmów z opiekunem stażu
• Zawarłyśmy „Kontrakt” określający przejrzyste warunki współpracy
• Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu
- „Chcę być”- 06.09.2011 r.
- „Potęga wiatru „- 23.11.2011 r.
- „Święta tuż, tuż”- 20.12.2011 r.
- „Nasze misie przyszły dzisiaj”- 10.09.2012 r.
- „Co wiemy o mydle „- 17.09.2012 r.
- „Małe czerwone jabłuszko”- 5.10.2012 r.
- „Sprzątać, czy nie sprzątać” - 21.04.2013 r.
- „Motyle i kwiaty „ - 20.005.2013 r.
- „Kto nam pomoże „ - 15.01.2014 r.
- „ Jak powstaje papier” - 14.02.2014 r.
- „Dzień Ziemi „ -21.03.2014 r.
- „Ząbek z dziurką” - 13.04.2014 r.
- „Przygotowanie układów tanecznych. Musicalowy dzień Mamy i Taty” - 19.05.2014 r.
• Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna:
-„Pasowanie na przedszkolaka”- 18.11.2011r.
-„Andrzejki”- 27.11.2011r.
-„Dzień Babci i Dziadka”-19.01.2012r.
- „Smaczne i zdrowe posiłki”- 07.09.2012r.
-„Bezpieczna zima”- 18.02.2013r.
-„Kolorowe witaminy”- 09.05.2013r.
-„Biedroneczki są w kropeczki”-10.03.2013r
-„Słodki poczęstunek”- 10.01.2014r.
-„Przyjaciel zwierząt”- 03.03.2014r.
„Legendy naszej stolicy”- 03.04.2014r.
-„Nasza orkiestra”-16.05.2014r.
• Sporządziłam sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego, korzystając ze wskazówek opiekuna stażu
• Z pomocą mojego opiekuna określiłam mocne oraz słabe strony własnej działalności.

UZYSKANE EFEKTY
- Wszystkie działania związane ze współpracą pomiędzy mną, a opiekunem stażu miały charakter motywujący do dalszej pracy
- Cenne uwagi i spostrzeżenia motywowały mnie do wzmożonej pracy i doskonalenia swoich umiejętności pedagogicznych
- Udział w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu pozwolił mi na praktyczne ocenienie swoich postępów i porównanie przebiegu swoich zajęć do tych, które są prowadzone przez doświadczonych nauczycieli.
- Możliwość poprowadzenia zajęć pod okiem opiekuna stażu w wielu przypadkach utwierdziła mnie w przekonaniu o słuszności swoich decyzji odnośnie sposobu prowadzenia zajęć wyboru metody, formy, pomocy dydaktycznych i doboru zadań do realizacji prac dzieci. Każde prowadzone przeze mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza z dokładnym określeniem celów szczegółowych oraz przebiegiem zajęć.
- Jestem osobą dobrze zorganizowaną we własnej pracy, pracowitą. Staram się podchodzić do wszelkiego rodzaju zadań kreatywnie, w czym pomaga stałe dokształcanie się. Również moją mocną stroną jest optymizm, dokładność, zapał, zaangażowanie, a przede wszystkim aktywny udział w życiu przedszkola. Mam bardzo dobry kontakt zarówno z dziećmi jak również z rodzicami. Moją słabą stroną jest słaba współpraca ze środowiskiem lokalnym, wiem, że mogłabym podjąć więcej działań, promujących nasze przedszkole.

III.POSZERZANIE WIEDZY I UMIEJETNOŚCI POPRZEZ UDZIAŁ W RÓŻNYCH FORMACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO ADEKWATNYCH DO POTRZEB WŁASNYCH I PRZEDSZKOLA.
1. Brałam udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego:
• 12.12.2012r - "Jak odkrywać i wspierać zdolności dzieci w wieku przedszkolnym"
• 28.03.2012r - „Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym uczniów"
• 05.06.2012r – „Jak budować u dzieci system wartości”- wykład Doroty Zawadzkiej – pedagoga i psychologa rozwojowego, Społecznego Doradcy Rzecznika Praw Dziecka
• 18.03.2013r – „Nauczyciel – pedagog i kreator”- szkolenie prowadzone przez Dorotę Krzywicką
• 16.05.2013r – „Dzieci i zjawiska wokół nich. Metody aktywne i ich istota”- szkolenie z cyklu „ Wartościowe przedszkole to sukces w szkole” prowadzone przez Dorotę Dziamską
• 28.03.201r – „Wspieranie rozwoju dziecka poprzez zastosowanie terapii muzyką”- warsztaty muzyczne dla nauczycieli przedszkolnych prowadzone przez Agnieszkę Chratanowicz
2. Brałam udział w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli:
• Zajęcia otwarte dla rodziców w grupie 5- latków Pt. „Lokomotywa” -13.09.2012r. prowadzone przez nauczyciela dyplomowanego panią mgr Katarzynę Drewniak
• Zajęcia w grupie 3- latków Pt. „Zabawa z muzyką”-28.02.2014r prowadzone przez nauczyciela mianowanego panią mgr Agnieszkę Makarską
• Zajęcia w grupie 2- latków pt. „Nasze zwierzaki” -11.12.2013r prowadzone przez panią mgr Wiesławę Czerniawską
• Zajęcia w grupie 5 –latków Pt „Co nam powie pani sowa?” -03.10.2013r oraz „Mały farmer” -06.03.2014r prowadzone przez panią Alicję Zwierzchowską
• Zajęcia w grupie 5-latków Pt. „Jedz warzywa i owoce” - 07.03.2014r prowadzone przez nauczyciela panią mgr Patrycję Marciniak
3. Samodzielnie studiowałam literaturę fachową:
• E.Gruszczyk- Kolczyńska „Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli”
• E.Gruszczyk- Kolczyńska „Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki”
• Adele Faber i Elanie Mazlish „ Jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”
• Lucyna Bzowska, Renata Kownacka, Maria Lorek, Anna Sowińska „ Z zabawa i bajką w świecie sześciolatka”
• Teresa Fiatowska „Przedstawienia na dzień dobry i na do widzenia”
• Zofia Wójcik „Zabawa w teatr”- wybór scenariuszy dla dzieci cz.2
UZYSKANE EFEKTY
- Wzbogaciłam swoją wiedzę i doświadczenia, rozwinęłam umiejętności oraz poszerzyłam możliwości zawodowe
-Zdobyta wiedzę podczas kursów, warsztatów, szkoleń wykorzystałam podczas zajęć z dziećmi i spotkań z rodzicami
- Wszystkie opisane w tym punkcie przedsięwzięcia wzbogaciły mój warsztat pracy i wpłynęły, na jakość pracy przedszkola

IV. UDZIAŁ W PRACACH RADY PEDAGOGICZNEJ, WSPÓŁPRACA Z GRONEM PEDAGOGICZNYM
W czasie trwania stażu uczestniczyłam w realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych wynikających ze statutu placówki. Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz w posiedzeniach zespołów samokształceniowych przedszkola. Czynnie uczestniczyłam we wszystkich uwzględnionych w harmonogramie pracy placówki, posiedzeniach szkoleniowych.
- 22.02.2011r - W sprawie opiniowania aneksu do projektu organizacji przedszkola,
- 9.03.2011r - Nowelizacja statutu przedszkola,
- 6.04.2011r - Rada szkoleniowa "Kiedy maluchy zmieniają się w zuchy?"
- 18.05.2011r - Rada szkoleniowa "ADHD - nadpobudliwość psychoruchowa w praktyce",
- 20.05.2011r - Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
- 21.06.2011r - Rada podsumowująca rok szkolny 2010/2011,
- 23.01.2012r. - Dopuszczenie do użytku programu profilaktycznego "Można inaczej",
- 27.01.2012r - Przyjęcie procedury postępowania z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze (agresja, ADHD) w placówce,
- 6.03.2012r - Rada szkoleniowa, „Co robić, gdy dziecko zachowuje się dziwnie, niepokojąco, nietypowo?",
- 17.04.2012r - Rada szkoleniowa "Bajkowe warsztaty dla nauczycieli"
- 29.09.2012r - Nowelizacja "Procedury oceny pracy zawodowej nauczycieli Przedszkola 24 w Gdyni"
- 9.10.2012r - Opracowanie narzędzi badawczych, przyjęcie załączników do planu pracy i nadzoru pedagogicznego,
-6.03.2012r - "Agresja w przedszkolu i sposoby jej niwelowania?- 5.02.2013r - Wprowadzenie procedur w sprawie organizacji spacerów i wycieczek zgodnie z zarządzeniem Dyrektora z dnia 25.01.2013r,
- 12.02.2013r - Rada szkoleniowa "Jak odkrywać i wspierać zdolności dzieci w wieku przedszkolnym".
Prowadziłam szkolenia:
- 22.05.2012r - Rada szkoleniowa "Wpływ środków masowego przekazu, a zwłaszcza telewizji na rozwój emocjonalny dziecka?
UZYSKANE EFEKTY
- Jako członek Rady Pedagogicznej starałam się rzetelnie i czynnie współuczestniczyć w przygotowaniach dokumentów organizujących pracę przedszkola
- Zdobyłam wiedzę, która pozwoliła mi zgodnie ze specyfiką przedszkola określić zadania, jakie ma do wypełnienia nauczyciel –wychowawca

V. TWORZENIE WŁASNEGO WARSZTATU PRACY,
1. W miarę potrzeb korzystałam z wyżej wymienionej literatury pedagogicznej
2. Sumiennie i estetycznie tworzyłam własny warsztat pracy i materiały dydaktyczne, które wykorzystywałam na zajęciach z dziećmi.
3. Wykorzystując swoje zdolności plastyczne dbałam o estetyczny wygląd sali. Wykonując dekorację dbałam, aby była ona zgodna z tematyką kącików zainteresowań dzieci oraz aktualną porą roku. Takie działania przyczyniły się do podniesienia estetyki całego przedszkola i wpłynęło na jego zewnętrzny wizerunek.
4. Wzbogaciłam własną bazę audystyczną o płyty CD z bajkami i piosenkami dla dzieci w wieku przedszkolnym a także płyty CD z różnymi rodzajami muzyki (poważna, taneczna, relaksacyjna).
5. Bieżące czerpanie pomysłów zainspirowanych opracowaniami i materiałami zawartymi w miesięczniku „Nauczycielka Przedszkola”, kwartalniku „Hobby” i „Mały artysta” pozwoliło mi na ustawiczne poszerzanie własnego warsztatu pracy.
6. W trakcie trwania stażu korzystałam z publikacji pedagogicznych takich jak: „Bliżej przedszkola”, „Wychowanie w przedszkolu”, gdzie wyszukałam wiele propozycji literatury pedagogicznej jak i wiele przydatnych publikacji na temat sposobów rozwijania indywidualnych potrzeb i możliwości przedszkolaków.
UZYSKANE EFEKTY

- Wzbogacenie warsztatu pracy.
- Podniesienie jakości mojej pracy i pracy przedszkola.
- Motywacja do dalszej efektywnej pracy.


VI. DOKUMENTOWANIE REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO, ORAZ PROWADZENIE DOKUMENTACJI PRZEDSZKOLNEJ

W czasie trwania mojego stażu gromadziłam dokumenty swojej pracy, które znajdują się w placówce.
• Regularnie opracowywałam miesięczne plany pracy dydaktyczno –opiekuńczo- wychowawczej w oparciu o podstawę programową
• Na bieżąco prowadziłam dokumentacje przedszkolną: dziennik zajęć, karty obserwacji, scenariusze zajęć, uroczystości, imprez.
• Miałam również obowiązek dokonania diagnozy gotowości szkolnej dzieci 5, 6 l oraz analizę i podsumowanie wyników diagnozy w grupie. Diagnoza ta składa się na „wstępną”, którą przeprowadzałam na przestrzeni m-cy październik – listopad a także „końcową”, którą przeprowadzamy w kwietniu.
• Pisałam informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole
• Dokumentowałam kontakty z rodzicami moich wychowanków w formie protokołów zebrań z rodzicami
• Przygotowałam projekt sprawozdania realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
UZYSKANE EFEKTY
- Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej dały mi umiejętności lepszej organizacji i doskonalenia swojego warsztatu pracy
- Napisanie sprawozdania z realizacji zadań za okres stażu

W ramach realizacji zadań wynikających z § 7 ust. 2, pkt. 2 dotyczących umiejętności uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych


I.PROWADZENIE DZIAŁAŃ UWZGLĘDNIAJACYCH POTRZEBY ROZWOJOWE DZIECI.
• W celu lepszego zrozumienia zachowań dziecka, jego rozwoju lub braku rozwoju różnorodnych umiejętności prowadziłam obserwacje dzieci trzy, cztero i pięcioletnich na podstawie „Arkuszy Obserwacji’, kart pracy do zajęć, kart prac plastycznych.
• W swojej pracy dydaktycznej i wychowawczej starałam się zawsze postrzegać każde dziecko indywidualnie, rozpoznawać jego potencjał rozwojowy i dopasować metody i tempo pracy do możliwości dziecka.
• W pracy z dziećmi wykorzystywałam metody aktywizujące między innymi burza mózgów, drama, symulacje, gry planszowe. Stosowałam również dużo elementów z Metody Dobrego Startu-M. Bogdanowicz, Klanzy, ruch rozwijający według W. Sherborne, a także wybrane elementy ruchu według metody Labana, pedagogikę zabawy oraz autorski program mojego opiekuna stażu pani Elizy Doniec „Gimnastyka ciała i umysłu”

II. WŁĄCZENIE SIĘ W ORGANIZACJĘ RÓŻNORODNYCH KONKURSÓW PRZEDSZKOLNYCH I MIĘDZYPRZEDSZKOLNYCH
• 24.10. 2011 r.- Między przedszkolny konkurs plastyczny Pt. „DRZEWA W BARWACH JESIENI”
• 28.05.2012 r. Ogólnopolski konkurs plastyczny Pt. „PRAWA DZIECKA WG JANUSZA KORCZAKA” Celem tego konkursu było: poznanie praw dziecka; rozwijanie zdolności i zainteresowań plastycznych; integracja środowiska rodzinnego z przedszkolnym
• "Julian Tuwim wiersze w formie przedstawienia" - konkurs wewnątrz przedszkolny.
• Konkurs wewnątrz przedszkolny Pt. „NAJPIĘKNIEJSZE WIERSZE JULIANA TUWIMA”
• Miedzy grupowy konkurs recytatorski Pt „WIERSZE MOJEGO DZIECIŃSTWA”- w ramach Kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom z pomocą koordynatora tej kampanii Elizy Doniec

III. PROMOWANIE PLACÓWKIPOPRZEZ UCZESTNICTWO W RÓŻNORODYCH KONKURSACH I AKCJACH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY
• Udział w konkursie plastycznym i zdobycie 1-go miejsca organizowanym przez Stowarzyszenie Hospicjum im Św. Wawrzyńca w Gdyni Pt „ŚWIĄTECZNA KARTKA WIELKANOCNA”- 22.04.2012r.
• Udział w Gdyńskim konkursie Pt „ Z MATEMATYKĄ ZA PAN BRAT OD NAJMŁODSZYCH LAT”- ozdoba bożonarodzeniowa- 22. 01. 2014r
• Udział w KAMPANII „ODPROWADZAM SAM” organizowanej przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni – mającej na celu propagowanie zdrowego trybu życia, poprawę stanu środowiska naturalnego oraz redukcję natężenia ruchu ulicznego w miastach (rok szkolny 2012/2013, 2013/2014)

UZYSKANE EFEKTY
- Zdobywanie przez dzieci nagród, wyróżnień w konkursach i przeglądach
- Rozwijanie aktywności i motywacji dzieci i rodziców do uczestnictwa w konkursach u przeglądach
- Przełamywanie barier nieśmiałości dzieci w czasie publicznych występów
- Propagowanie aktywnego życia w zdrowym środowisku naturalnym

IV. ORGANIZOWANIE I PRZYGOTOWYWANIE UROCZYSTOŚI I IMPREZ PRZEDSZKOLNYCH

Przez cały okres mojego stażu obejmujący prawie trzy lata organizowałam samodzielnie oraz z pomocą koleżanek różnego rodzaje uroczystości i imprezy przedszkolne mające na celu integracje z rówieśnikami, zapoznawanie się z tradycjami oraz wdrożenie do aktywnego życia przedszkola rodziców.
a). rok szkolny 2011/2012 grupa 3-latki (PINGWINKI)
- PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA (18.11.2011r)
- ANDRZEJKI (27.11.2011r)
- WIIGILIA GRUPOWA Z UDZIAŁEM RODZICÓW (21.12.2011r)
- WIGILA PRZEDSZKOLNA (19.12.2011r)
- DZIEŃ BABCI I DZIADKA (19.01.2012r)
- DZIEN PRZEDSZKOLAKA (16.02.2012r)
- WIOSENNY POCHÓD – MARSZ WIOSENNY Z MARZANNĄ (21.03.2012r)
- DZIEŃ MAMY I TATY – FESTYN RODZINNY (25.05.2012r)

b). rok szkolny 2012/2013 grupa 4 –latki (FOCZKI)
- UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA (21.01.2012r)
- JASEŁKA DLA RODZICÓW (18.12.2012r)
- DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA- DZIEŃ AKTYWNOŚCI- zajęcia badawcze (14.02.2013r)
- DZIEŃ CZEKOLADY – W KRAINIE CZEKOLADY (11.02.2013 r)
- BAL KARNAWAŁOWY (07.02.2013r)
- DZIEŃ MARCHEWKI (01.03.2013r)
- DZIEŃ ZIEMI- podchody wiosenne (22.04.2013r)
- UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI DZNIA MAMY I TATY (24.05.2013r)
- DZIEŃ DZIECKA W PRZEDSZKOLU (03.06.2013r)

c). rok szkolny 2013/2014 grupa 5- latki (DELFINKI)
- DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ – uroczysty występ dla pracowników przedszkola (14.10.2013r)
- HALLOWEEN- zabawa integracyjna z rodzicami (30.10.2013r)
- MIKOŁAJKI (06.12.2013r)
- WIGILIA GRUPOWA (18.12.2013R)
- WIGILIA WSZYSTKICH ODDZIAŁOW PRZEDSZKOLNYCH (20.12.2013r)
- WYSTĘP Z OKAZJI DZNIA BABCI I DZIADKA (5.01.2014r)
- DZIEN PRZEDSZKOLAKA – KRAINIE FIGUR GEOMETRYCZNYCH (14.02.2014r)
- ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI (22.04.2014r)
- DZIEŃ MAMY I TATY (23.05.2014r)

W czasie mojego stażu oprócz imprez i uroczystości z udziałem całej społeczności przedszkolnej organizowałam również inne spotkania, i zabawy wewnątrzgrupowe takie jak:
DZIEŃ CHŁOPAKA, DZIEŃ DZIEWCZYNKI, URODZINOWE SPOTKANIAZ ANIMATORKĄ.

UZYSKANE EFEKTY

- Organizacja uroczystości rodzinnych miała za zadanie integrować wszystkich rodziców
z całego przedszkola, rozwijać umiejętności współdziałania w zespole, postawy koleżeńskie, uczyć przestrzegania zasad i reguł zabaw.
- Organizacja uroczystości i zabaw dla dzieci była okazją do stwarzanie wspólnej, radosnej zabawy, dobrego samopoczucia, integrowania się z rówieśnikami i kolegami z innych grup, czerpania radości z posiadanych umiejętności, budzenia wiary we własne możliwości.

V. ORGANIZOWANIE WYCIECZEK SPOŁECZNO- PRZYRODNICZYCH
Organizowanie wycieczek to nic innego jak wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka w relacjach ze środowiskiem społecznym. Podczas mojego stażu byłam organizatorem wielu wycieczek, spacerów i wyjść w ciekawe miejsca:
• Wycieczka do Tuchomka na Święto pieczonego ziemniaka (21.09.2012r)
• Wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni na spektakl Pt. „Pinokio”(30.01.2013r)
• Wycieczka do Fokarium na Helu (07.03.2013r)
• Wyjazd do Multikina na przedstawienie pt. „WILK I ZAJĄC. NOC W MUZEUM” (06.06.2013r)
• Wycieczka do Żelistrzewa na Antyczną Przygodę (22.06.2013r)
• Wycieczka do Brodnicy Górnej pt. „Robimy zapasy na zimowe czasy”(24.09.2013r)
• Piesza wycieczka na korty tenisowe ”ARKA” w Gdyni na lekcje pokazowa gry w tenisa ziemnego(20.09.2013r)
• Piesza wycieczka do Parku Naukowo -Technologicznego w Gdyni z okazji Dnia Chłopaka (01.10.2013r)
• Wyjście do teatru Miejskiego w Gdyni na spektakl pt. „KRÓLOWA ŚNIEGU” (17.10.2013r)
• Wdo kina na przedstawienie teatru krakowskiego pt.” Przygody Pirata Karmazyna”(10.02.2014r)
• Wycieczka na Komisariat Policji (25.10.2013r)
• Wyjście do Teatru Muzycznego w Gdyni na przedstawienie świąteczne pt. „MAGIA ŚWIĄT”(13.01.2014r)
• Wyjście do biblioteki szkolnej mieszczącej się w Szkole Podstawowej nr 34 na lekcje biblioteczną (24.02.2014r)
• Wyjście do Szkoły Podstawowej nr 34 na „Wiosenne przedstawienie”(28.03.2014r)
• Wyjazd do Teatru MINIATURA w Gdańsku na spektakl pt. „Piotruś Pan”(04.04.2014r)
• Wyjście do kina na przedstawienie teatru z Krakowa Pt. ”Alibaba i czterdziestu rozbójników” (06.05.2014r)
• Wycieczka do ZOO z okazji Dnia Dziecka(30.05.2014r)


UZYSKANE EFEKTY
- Każdy proces wychowawczo-dydaktyczny zmierza do tego, by w umiejętnościach i systemie wartości wychowanków zaszły określone zmiany. Uczenie się dzieci w przedszkolu odbywa się poprzez działanie, zabawę, przygodę i doświadczenie. Dlatego prowadziłam zajęcia tak, aby je zaciekawić. Takiemu uczeniu sprzyjał bezpośredni kontakt ze środowiskiem społecznym mającym wpływ na edukację dzieci. Wycieczki są formą zajęć zorganizowanych i zaplanowanych. Przyczyniają się do kształtowania odpowiednich postaw w kontakcie z poznawanym otoczeniem społecznym, przybliżają dzieciom środowisko lokalne, budzą przywiązanie do rodzinnego krajobrazu, historii i tradycji.

VI.WDROŻENIE DZIAŁAŃ PROPAGUJACYCH OGÓLNOPOLSKĄ KAMPANIĘ SPOŁECZNĄ „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”
1.Nawiązałam współpracę z koordynatorem kampanii Panią Elizą Doniec, która pomogła mi przygotować spotkanie dla rodziców, i podzieliła się swoim doświadczeniem i wiedzą oraz materiałami dotyczącym kampanii.
2. Zorganizowałam spotkanie z rodzicami, podczas którego mogli obejrzeć film Pt. „Wychowanie przez czytanie”. Zapoznałam ich z celem Kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom, rozdałam broszury dotyczące roli głośnego czytania dzieciom oraz „Złotą listą” książek proponowanych przez Fundację.
3. W ramach akcji RODZICE -DZIECIOM przygotowałam dwa przedstawienia w wykonaniu rodziców Pt. „Kopciuszek” i „Dziewczynka z zapałkami”
4.Kontynuuję codziennie głośne czytanie dzieciom w przedszkolu i zapraszam rodziców do czytania dzieciom książek w przedszkolu.
UZYSKANE EFEKTY
- Codzienne czytanie dziecku dla przyjemności jest najskuteczniejsza metodą wychowania czytelnika- człowieka samodzielnie myślącego, posiadającego wiedzę i umiejętności jej poszerzania, kulturalnego, etycznego, który umie radzić sobie w życiu przy pomocy rozumu, a nie pięści.
- Codzienne głośne czytanie zbudowało mocną więź miedzy nauczycielem, dorosłym i dzieckiem oraz zapewniło emocjonalny rozwój.
- Głośne czytanie pozwala zapobiec uzależnieniu od telewizji i komputerów oraz chroni przed nudą.

VII WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
Kontakty z rodzicami są podstawowym elementem współdziałania przedszkola z domem rodzinnym dziecka. Przedszkole wyposaża je w system wiadomości, wartości, a społeczną osobowość dziecka kształtuje rodzina.
• Uwzględniając potrzeby i możliwości dzieci organizowałam edukacje przedszkolną z czynnym udziałem rodziców, wobec których pełniłam funkcje doradczą i wspierającą działania wychowawcze.
• Samodzielnie oraz z pomocą koleżanki z grupy organizowałam spotkania i wycieczki integracyjne:
- wycieczka do Tuchomka – „ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA”
- wycieczka do Żelistrzewa – „ANTYCZNA PRZYGODA”
- spotkanie integracyjne – „NASZA GRUPA TO PINGWINKI”
- zajęcia integracyjne w ramach zdrowego odżywiania –„KISZENIE KAPUSTY”
- zajęcia integracyjne –„ŚWIATECZNE FIGURKI BOŻONARODZENIOWE”
- zajęcia integracyjne – „ZAJĄC I KURKA DO KOSZYCZKA WIELKANOCNEGO”
- wspólną zabawę Andrzejkową, Halloween, wigilię grupowa połączoną z Jasełkami w wykonaniu dzieci
- zorganizowałam cykl spotkań w grupie 5- latków Pt „Moja autoprezentacja”, gdzie dzieci wraz z rodzicami prezentowały swoje zainteresowania, uzdolnienia oraz zamiłowania.
Prowadziłam spotkania indywidualne i grupowe, w trakcie których rodzice mogli:
- uzyskać informacje na temat pracy w grupie, do której uczęszcza ich dziecko;
- przeprowadzić rozmowę o trudnościach, z jakimi borykają się ich dzieci, oraz o postępach,
- przeanalizować sprawy związane z bezpieczeństwem dzieci, higieną przy pracy i zabawie,
- uzgodnić wszelkie spawy finansowe, np. wyprawka przedszkolaka, zajęcia dodatkowe, ubezpieczenie itp.;
- zadać nurtujące pytania i uzyskać wyczerpujące odpowiedzi
Organizowałam regularne wystawy prac dzieci, wykonanych w trakcie zajęć. Dzięki nim rodzice mogli na bieżąco analizować prace i obserwować rozwój manualnych umiejętności swoich pociech.
Prowadziłam kącik informacyjny dla rodziców, w którym zamieszczane były co miesiąc informacje na temat:
- wprowadzanych wiadomości ;
- zadań przyjętych do realizacji;
- informacji dotyczących wyjść, wycieczek, zbliżających się uroczystości
Kącik informacyjny umożliwiał rodzicom przyłączenie się do wspólnej pracy nad umiejętnościami dziecka oraz kontynuacji zabawy rozpoczętej w przedszkolu.

UZYSKANE EFEKTY

- W ramach integracji rodziców ze środowiskiem przedszkolnym starałam się włączać rodziców dzieci w przygotowania i realizację wielu imprez.(uroczystości przedszkolnych i grupowych, wyjazdów integracyjnych, sponsoringu na rzecz grupy np. zabawek edukacyjnych)
- Dzięki różnym formom współpracy z rodzicami mogłam lepiej poznać potrzeby dzieci, przyczyny ich zachowań, zainteresowania, frustracji i niezadowolenia.
- Zajęcia integracyjne, na które zapraszałam rodziców wyzwalały i wykorzystywały różne formy aktywności dziecka, angażując przy tym ich rodziców.
- W ramach współpracy z rodzicami prowadziłam zebrania, na których zapoznawałam ich z dokumentami przedszkola, informowałam o postępach w edukacyjnych oraz zachowaniu moich wychowanków. Po zajęciach i zebraniach rodzice mogli wymienić swoje uwagi i spostrzeżenia dotyczące zajęć oraz przekazać i skonsultować obawy dotyczące zaobserwowanych zachowań swojego dziecka. Szczególnie cenne były dla mnie uwagi i spostrzeżenia rodziców dotyczące pracy z ich dzieckiem, które wykorzystałam w pracy wychowawczej.
- Różnego rodzaju uroczystości, wycieczki, konkursy kształtują dziecko rozwijając jego wychowanie umysłowe, społeczno - moralne, estetyczno - techniczne i fizyczno - zdrowotne.

W ramach realizacji zadań wynikających z § 7 ust. 2, pkt. 3 dotyczących umiejętności wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

WYKORZYSTYWANIE INTERNETU I KOMPUTERA DO POSZUKIWANIA INFORMACJI, ZAMIESZCZANIA SWOICH PUBLIKACJI ORAZ PODIESIENIA JAKOŚCI ZAJĘĆ

W okresie stażu, jak i wcześniej starałam się maksymalnie wykorzystać i doskonalić umiejętność stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej, która pomogła mi w podniesieniu poziomu swojej pracy, a także w doskonaleniu i podwyższaniu, jakości pracy przedszkola.
• Korzystałam z informacji zawartych na różnych portalach internetowych takich jak www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl , www.edux.pl w celu uzyskania wiedzy na temat awansu zawodowego, oraz zmian w rozporządzeniach MENiS
• Projektowałam i wykonywałam technika komputerową pomoce dydaktyczne, dyplomy, karty pracy dla dzieci, arkusze gotowości szkolnej dziecka, plany pracy, scenariusze zajęć i hospitacji, opracowywanie artykułów, informacji w ramach pedagogizacji rodziców, oraz całą dokumentację związaną z moim awansem zawodowym
• Zamieściłam na stronie internetowej www.edux.pl mój Plan Rozwoju Zawodowego oraz dwa scenariusze zajęć :”KTO SIĘ UKRYŁ W TRAWIE” i „STRACHY NA LACHY”
• Z pomocą komputera przygotowywałam również dekoracje na gazetkę przedszkolną, informacje dla rodziców, ciekawostki związane z grupą oraz wycinki do prowadzenia kroniki przedszkolnej, którą prowadziłam w latach 2013/2014

UZYSKANE EFEKTY
- Wzbogaciłam warsztat pracy w nowe i ciekawe pomoce dydaktyczne
- Przygotowywałam karty pracy dla dzieci na różnych poziomach
- Poszerzyłam swoja wiedzę z zakresu pracy z dziećmi oraz kontaktów z rodzicami
- Podczas samodzielnego odwiedzania stron internetowych związanych z moja pracą poznawałam nowe metody i formy pracy
- Dzięki technologii komputerowej moja dokumentacja jest prowadzona przejrzyście i czytelnie


W ramach realizacji zadań wynikających z § 7 ust. 2, pkt. 4 dotyczących umiejętności zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Zapoznanie się z literaturą z zakresu psychologii i pedagogiki w ciągu ostatnich lat oraz uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego zwiększyło efektywność i sprawność mojej pracy wychowawczo- dydaktycznej . Często korzystałam z zasobów portali i stron internetowych oraz propozycji zawartych w czasopismach pedagogicznych takich jak „Bliżej przedszkola” czy „Nauczycielka przedszkola”.
W trakcie trwania stażu uczestniczyłam w warsztatach i szkoleniach z zakresu psychologii i pedagogiki , które zostały wymienione na początku mojego sprawozdania.
Uczestnictwo we wszystkich tych szkoleniach usystematyzowało moją wiedzę w zakresie wybranych zagadnień psychologii i pedagogiki dotyczących pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
Staż na nauczyciela mianowanego rozpoczęłam w oddziale I , grupie dzieci 3 - letnich.
Moja pracę w tym oddziale poprzedziło przygotowanie przeze mnie spotkania dla rodziców tych dzieci. Myślą przewodnią spotkania z rodzicami był proces adaptacji i towarzyszące mu zjawiska i sytuacje dotyczące zachowania się i emocji przeżywanych przez dzieci. W celu sprawnego przebiegu tego spotkania przygotowałam ulotki i materiały dla rodziców informujące ich o tym jak wspólnie nauczyciele i rodzice mogą pomoc dziecku przetrwać pierwsze dni w przedszkolu.
Kolejnym etapem wychowawczo-dydaktycznym w mojej pracy było wdrażanie młodszych dzieci do podejmowania samodzielnych prób ubierania się , jedzenia, korzystania z toalety i umywalki. Z czasem wszystkie dzieci były bardziej samodzielne w trakcie spożywania posiłków, w toalecie i podczas przebierania się w stroje gimnastyczne lub piżamę.
Drugi rok mojego stażu spędziłam pracując w grupie 4- latków. Tutaj specyfika pracy wychowawczo-dydaktycznej była nieco inna, dzieci wdrażałam do kulturalnego zachowania się podczas posiłków i zabaw, do utrzymywania wokół siebie ładu i porządku i odkładania na swoje miejsce zabawek i przyborów .
Trzeci rok stażu spędziłam , pracując w grupie 5-latków, gdzie specyfika pracy wychowawczej była bardzo podobna do tej sprzed roku.
W każdym roku szkolnym po wstępnej obserwacji dzieci w zależności od potrzeb opracowywałam plan pracy korekcyjno- kompensacyjnej lub indywidualnej.
Moja wiedza z zakresu wybranych zagadnień psychologii , pedagogiki i dydaktyki została wzbogacona dzięki studiowaniu literatury z tego zakresu tematycznego. Na bieżąco w trakcie stażu zapoznawałam się z różnorodnymi pozycjami książkowymi i czasopismami np. :
• „ ABC mądrego rodzica”,
• Faber, Mazlish „ Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?”
• Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci, twoja droga do szczęśliwszej rodziny” Adele Faber i Elaine Mazlish;
• Gry i zabawy z dziećmi” Jackie Silberg;
• Gry i zabawy z maluchami” Jackie Silberg
Dzięki temu, iż korzystałam z różnorodnej literatury , wzbogacałam własną pracę i potrafiłam rozwiązywać i przeciwdziałać problemom głównie dydaktycznym, ale i wychowawczym poprzez odpowiednią rozmowę, organizowanie dla dzieci licznych dodatkowych zajęć, na których mogły one nabyć potrzebne im umiejętności, wyrównać i nadrobić wiadomości i umiejętności lub udoskonalić te wcześniej nabyte, np.:
• ćwiczenia doskonalące sprawności manualne prawej lub lewej dłoni, przygotowujące do nauki pisania, np.: cięcie nożyczkami, przewlekanie sznurka przez dziurki, układanie puzzli, lepienie z plasteliny, malowanie suchym palcem na stole, kolorowanie obrazka, ćwiczenia graficzne, wyklejanie, lepienie;
• ćwiczenia doskonalące prawidłową wymowę oraz budowanie zdań, np. opowiadanie o tym, co znajduje się na ilustracji, wyszukiwanie i nazywanie przedmiotów, rozwiązywanie rebusów, ćwiczenia oddechowe;
• ćwiczenia relaksujące, np. ćwiczenia oddechowe;
• ćwiczenia doskonalące koncentrację, np. układanie ilustracji z dużych i małych elementów, przelewanie wody z naczynia do naczynia, łączenie w pary elementów, układanie rysunków wg kolejności;
• ćwiczenia wspomagające koordynację wzrokowo – słuchowo – ruchową, np. dobieranie części do całego obrazka, naprzemienne ćwiczenia palców przed lustrem na polecenie na polecenie nauczycielki, naśladowanie obserwowanego ruchu;
• ćwiczenia doskonalące pamięć muzyczną, np. powtarzanie wyklaskiwanego rytmu;
• ćwiczenia doskonalące orientację przestrzenną, np. wykonywanie określonych ruchów na polecenie.
Przeprowadziłam w swojej grupie ćwiczenia indywidualne i zespołowe z dziećmi w ramach zajęć dodatkowych doskonalących lub uzupełniających ich umiejętności. Miały one również pomóc dzieciom w lepszym radzeniu sobie z własnymi słabościami lub problemami.
W pracy z dziećmi wykorzystywałam metody aktywizujące między innymi burza mózgów, drama, symulacje, gry planszowe. Stosowałam również elementy z Metody Dobrego Startu-M. Bogdanowicz, program działań edukacyjnych opracowany przez mgr Elizę Doniec „Gimnastyka ciała i umysłu”, ruch rozwijający według W. Sherborne, a także wybrane elementy ruchu według metody Labana i pedagogikę zabawy.

UZYSKANE EFEKTY

- Zdobyte wiadomości wykorzystałam w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi i spotkaniami z rodzicami;
- Fachowa literatura i czasopisma były mi pomocne w opracowywaniu ciekawszych, bardziej urozmaiconych zajęć, uroczystości, innych spotkań, które odbywały się w przedszkolu;
- Poszerzałam swoją wiedzę z zakresu pracy z dziećmi i kontaktów z rodzicami;
- W swojej codziennej pracy stawałam często przed problemami, przy rozwiązywaniu których niezbędna okazała się wiedza z psychologii, pedagogiki czy dydaktyki. Począwszy od pomocy w nauce, rozwiązywaniu konfliktów i sporów, po radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi, lub odwrotnie z postawą wycofania, strachu, braku wiary we własne siły. Dzięki wiedzy i doświadczeniu, a także wsparciu ze strony rady pedagogicznej jak i ścisłej współpracy z rodzicami, trudności udawało się bardzo szybko rozwiązać.
- Wszystkie zdobyte umiejętności przyczyniły się do podniesienia jakości mojej pracy , nawiązania rzetelnej współpracy z rodzicami a przez to podniesienia jakości funkcjonowania przedszkola .

W ramach realizacji zadań wynikających z § 7, ust. 2, pkt. 5 dotyczących umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. Po analizie najważniejszych aktów prawnych, takich jak: Ustawa karta nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli rozpoczęłam procedury związane z awansem zawodowym. Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, opracowałam plan rozwoju zawodowego.
Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Po ukończeniu stażu sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań oraz przygotowałam odpowiednią dokumentację dla komisji egzaminacyjnej.
Zapoznałam się z aktami prawnymi regulującymi pracę przedszkola, analizowałam:
• Statut Przedszkola nr 24 - dokument wewnętrzny placówki, stanowiący o specyfice pracy naszej placówki, uwzględniający kompetencje Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, prawa i obowiązki nauczycieli i pracowników administracyjnych oraz dyrektora
• Uchwały Rady Pedagogicznej
• Program Wychowawczy
• Plan Nadzoru Pedagogicznego
Analizując różnorodne przepisy zapoznałam się także z Konwencją Praw Dziecka.
Znajomość przepisów prawa była mi potrzebna przy organizowaniu wycieczek dla przedszkolaków ,a także pozwoliła mi na opracowanie niniejszego sprawozdania z realizacji zadań zawartych w Planie Rozwoju Zawodowego.
Przez cały okres stażu interesowałam się wszystkim tym, co dotyczyło rozwoju, zainteresowań dzieci w wieku przedszkolnym, miało mi to pomagać w pracy z dziećmi .Wiedza ta była poszerzana poprzez rozmowy z dziećmi, innymi nauczycielami i rodzicami, różne kursy, szkolenia, różne strony internetowe, książki i czasopisma.
UZYSKANE EFEKTY

- Analizując powyższe dokumenty zapoznałam się z prawnymi podstawami mojej pracy.
- Zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego nauczyciela.
- Znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia, oraz sposób postępowania w tych trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.
- Bliższa znajomość prawa umożliwiła mi właściwą realizację zadań dydaktyczno –wychowawczo - opiekuńczych, dbania o bezpieczeństwo powierzonych mi wychowanków.

„W wychowaniu dziecka chodzi nie tylko o to, żeby się dla niego poświęcać.
Chodzi o to, żeby się poświęcać w sposób mądry - tak, aby wychować je do prawdziwej miłości.
Do prawdziwej miłości wychowuje się także wymagając, ale tylko miłując można wymagać.
Można wymagać, wymagając od siebie.”
Jan Paweł II

PODSUMOWANIE
Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je.
Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, jak kursy, szkolenia, warsztaty, podwyższając własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii i pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej szkoły. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych wynikających ze statutu naszej szkoły.
W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.
Zadowolenie dała mi także aktywność w różnych obszarach działań, chętnie podejmowałam zadania wynikłe z potrzeb przedszkola.
Nadal będę prezentowała postawę otwartości i aktywności.
Sądzę, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Wiele zadań, to działania o charakterze ciągłym lub zadania kilkuletnie, dlatego zamierzam w dalszym ciągu rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się i dzielić swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami.
Starałam się zawsze rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone zadania.
Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania przedszkola.
Jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami opiekuńczymi i dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i jeszcze wiele rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie. Jednakże dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu wiem, jak to robić dobrze, z korzyścią dla siebie i uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.