X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24705
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2005 r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy


W okresie od 1 września 2005 r. do 31 maja 2008 r. realizowałam opracowany przez siebie plan rozwoju zawodowego, wypełniając zaplanowane zadania z poszczególnych sfer rozwoju zawodowego.


SFERA ORGANIZACYJNA:

Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego.

W dniu 1 września 2005 r. wystąpiłam do Dyrektora z wnioskiem o rozpoczęcie stażu, który został przyjęty. Staż rozpoczęłam z dniem 1 września 2005 roku. Sporządziłam Plan Rozwoju Zawodowego, który został potwierdzony i zaakceptowany przez Dyrektora szkoły. Zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego oraz przeanalizowałam prawo oświatowe dotyczące awansu zawodowego (Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MEN). Uzyskane wiadomości wykorzystałam w praktyce zawodowej oraz w trakcie gromadzenia dokumentacji w okresie stażu

Zapoznałam się z aktami prawnymi związanymi z funkcjonowaniem szkoły jako zakładu pracy (Statut Szkoły, Plan Pracy Szkoły, Program Wychowawczy Szkoły, Regulamin Rady Rodziców, Regulamin Samorządu Uczniowskiego, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Profilaktyczny Szkoły. Wzięłam udział w szkoleniu dotyczącym awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego oraz posiedzeniach Rady Pedagogicznej dotyczących zmian w procedurach awansu zawodowego. Zapoznałam się ze swoimi obowiązkami – zadaniami programowymi i dodatkowymi. Prowadziłam zgodnie z przepisami prawa oświatowego dokumentację pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, diagnoza osiągnięć
edukacyjnych, dokonywanie korekt i modyfikacji metod pracy z uczniami.

Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu popartą zawarciem kontraktu określającego jej warunki oraz zakres wspólnie podejmowanych działań. Współpraca ta dotyczyła konsultacji, obserwacji lekcji, prowadzonych przez opiekuna stażu, hospitacji moich zajęć oraz wspólnego podejmowania przedsięwzięć w ramach działań prowadzonych przez zespół wychowawczy oraz realizacji zadań zawartych w Planie Rozwoju Zawodowego.
W wyniku współpracy z opiekunem stażu, wymiany spostrzeżeń, wniosków z obserwacji dokonywałam korekty i modyfikacji metod pracy z uczniami.


Poznanie zasad funkcjonowania szkoły.

W czasie trwania stażu zapoznałam się z zasadami funkcjonowania
szkoły, sposobem prowadzenia dokumentacji oraz przepisami BHP obowiązującymi Szkole Przeanalizowałam następującą dokumentację szkoły:
• Wewnątrzszkolny System Oceniania
• Statut Szkoły
• Program Wychowawczy Szkoły
• Program Profilaktyczny Szkoły
• Plan Pracy Dydaktycznej i Wychowawczej Szkoły
• Regulamin Samorządu Uczniowskiego
• Konwencję praw Dziecka
• Regulamin Rady Rodziców


Uczestniczenie w pracach organów Szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.

W okresie stażu aktywnie uczestniczyłam w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.


• Brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
• Wdrażałam Wewnątrzszkolny System Oceniania oraz opracowane przeze mnie kryteria oceniania dla klas I –III oraz IV – VI
• Brałam aktywny udział w pracach zespołu wychowawczego
• Brałam udział w pracach zespołu przygotowującego szkolny program realizacji ścieżek edukacyjnych
• Brałam udział w pracach zespołu edukacji europejskiej oraz Szkolnego Klubu Europejskiego
• Opracowałam ścieżki edukacyjnych realizowane na lekcjach języka angielskiego w klasach IV – VI
• Wdrażałam opracowane przeze mnie dostosowania wymagań edukacyjnych dla wybranych uczniów na podstawie orzeczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zawierciu
• Prowadziłam systematyczną współpracę z rodzicami podczas spotkań indywidualnych oraz zebrań
• Uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego
• Ukończyłam magisterskie studia uzupełniające na kierunku nauczyciel języka angielskiego
• Uczestniczyłam w pracach komisji nadzorującej przebieg sprawdzianu gimnazjalnego.

Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi, innymi organizacjami.

W okresie trwania stażu współpracowałam ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji. Szukam i pozyskuję sojuszników w strukturach samorządowych, w różnorodnych organizacjach i instytucjach.
Organizacje i instytucje z którymi współpracuję to:

• Współpraca ze służbą zdrowia.

Od początku swojej pracy zawodowej współpracuję z pielęgniarką szkolną, która służyła pomocą przy realizacji ścieżki prozdrowotnej. Odbyły się pogadanki dotyczące zdrowego odżywiania, udzielania pierwszej pomocy, higieny ciała, chorób przenoszonych przez niektóre zwierzęta.

• Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, pracującą na rzecz zawierciańskiej oświaty, zawsze była dla mnie istotna.. Moja – jako wychowawcy - współpraca z Poradnią dotyczyła wspólnych działań, mających na celu rozwiązywanie problemów dydaktyczno – wychowawczych, pomoc uczniom mającym trudności w nauce lub sprawiającym kłopoty wychowawcze. Na mój wniosek wielu uczniów oraz ich rodziców skorzystało z profesjonalnej pomocy psychologów, pedagogów i logopedów z poradni. Zapoznałam się opiniami i orzeczeniami Poradni i pracowałam zgodnie z zawartymi w nich wytycznymi. Odpowiednio postępowałam z uczniami o specjalnych wymaganiach, dostosowałam wymagania edukacyjne do ich indywidualnych potrzeb i możliwości.

• Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Kultury.

Moja wieloletnia współpraca z miejskim Ośrodkiem Kultury „Centrum” opiera się między innymi na udziale wraz z młodzieżą w imprezach kulturalnych i oświatowych organizowanych przez tę placówkę, a przede wszystkim:
- projektach filmowych (m. in. Ekranizacjach lektur szkolnych),
- spektaklach teatralnych,
- przedstawieniach profilaktycznych,
- spotkaniach z ciekawymi ludźmi ze świata kultury, sztuki i sportu.

• Współpraca z pedagogiem szkolnym.

Przez cały okres stażu współdziałałam z pedagogiem szkolnym, zapoznałam się z opiniami pedagoga na temat uczniów ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi i wychowawczymi. Wspólnie rozwiązywałyśmy problemy uczniów, w razie potrzeby kierując ich na badania do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

• Udział władz Miasta oraz władz oświatowych w uroczystościach
szkolnych.

W okresie stażu współorganizowałam następujące uroczystości szkolne i pozaszkolne, zapraszając na nie władze miasta i władze oświatowe:
- Festyny Świąteczno – Rodzinne,
- Jubileusz 90-lecia Szkoły P,
- Festyny i żakinady organizowane z okazji Dnia Dziecka, Dni Miasta Zawiercia,
- Festiwal Piosenki Angielskiej.

Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.

Na bieżąco opracowywałam konspekty oraz scenariusze lekcji, ankiety ewaluacyjne. W pracy starałam się wykorzystać wszystkie dostępne materiały (Internet, filmy video, fotografie).
Przez cały okres stażu gromadziłam dokumenty potwierdzające realizację mojego Planu Rozwoju Zawodowego: zaświadczenia, świadectwa, dyplomy.


SFERA OSOBISTA:

Poszerzanie wiedzy i umiejętności – aktywny udział w wewnętrznym i zewnętrznym doskonaleniu nauczycieli.

W trakcie stażu systematycznie poszerzałam swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, doskonaleniu zawodowym, warsztatach i szkoleniach. Poprzez samodzielne , refleksyjne studiowanie literatury pedagogicznej oraz źródeł internetowych doskonaliłam warsztat pracy i metody pracy pedagogicznej; dokonywałam ewaluacji własnych działań i wprowadzałam stosowne korekty.

• Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli:

W ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego uczestniczyłam w następujących szkoleniach, które poszerzyły moje kwalifikacje i wiedzę:

- BHP i udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

- Co to jest Wewnątrzszkolny System Zapewniania Jakości? (Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”)

- Mierzenie Jakości Pracy Szkoły . (Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”)

- Współpraca z rodzicami – aspekt prawny. (Centrum Doskonalenia Nauczycieli „EDUKATOR”)

- Praca z uczniem zdolnym. (Grupa Edukacyjna MAC EDUKACJA)

- Metody aktywizujące ucznia do samodzielności i wykorzystania umiejętności w praktyce. (Ośrodek Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego „ELEMENTARZ”)

- Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. (Grupa Edukacyjna MAC EDUKACJA)

- Trudny uczeń w szkole. Techniki relaksacyjne.

Uczestniczyłam także w konferencji szkoleniowej NT. innowacji pedagogicznych oraz w lekcjach otwartych celem których była hospitacja diagnozująca:
- „O stylach rządzenia...” – Ignacy Krasicki „Wół i minister” w kl. V
- „Rachunek pamięciowy i pisemny w zbiorze liczb naturalnych” w kl. V
- „Her father is Italian” w kl. V

• Podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego

Ukończyłam uzupełniające studia magisterskie na kierunku nauczyciel języka angielskiego.
Temat pracy magisterskiej brzmiał : „Opowiadania jako pomoc w doskonaleniu umiejętności mówienia w nauczaniu języka obcego” a jej głównym celem było dostarczenie zarówno teoretycznej jak i praktycznej wiedzy dotyczącej użycia opowiadań w procesie uczenia się i nauczania języka obcego. Jako że współczesna metodologia nauczania języków obcych ogromny nacisk kładzie na rozwój umiejętności płynnego komunikowania się głównym pytaniem na które poszukiwałam odpowiedzi było: „Czy przy użyciu opowiadań możliwe jest rozbudzenie w uczniach chęci i zainteresowania umiejętnością płynnego komunikowania się językiem obcym?”. Głównym narzędziem badawczym były kwestionariusze wypełniane przez uczennice po każdej z przeprowadzonych na bazie opowiadań, bajek i legend sześciu lekcji. W oparciu o część teoretyczną pracy oraz sam przebieg badania sformułowany został następujący wniosek: opowiadania wpływają pozytywnie na stopień zaangażowania uczniów, motywują ich do mówienia, pobudzają wyobraźnie i pozwalają na redukcję stresu i strachu które hamują komunikatywność językową zwłaszcza na niższych poziomach kompetencji językowej.

Z chwilą rozpoczęcia stażu brałam udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, poświęconych następującej tematyce:

- „My name’s Culture, John Culture.” – warsztaty metodyczne (Pearson Longman)
- „Welcoming Children to English with a New Series developer Specially for Poland” - konferencja metodyczna (Express Publishing)
- “Left Brain vs Right Brain: Which Side Are You On?” - konferencja metodyczna (Express Publishing)
-“Turning Mirrors into Windows.” - konferencja metodyczna (Express Publishing)
- “Język angielski nie tylko w klasie – jak zmotywować uczniów do pracy w domu?” – warsztaty metodyczne (Pearson Longman)
- „Nauczanie nastolatków to wyzwanie – jak mu sprostać?” – warsztaty metodyczne (Pearson Longman)
- „Uczyć przygotowując do matury czy przygotować do matury ucząc?” – warsztaty metodyczne (Pearson Longman)
- „Dni Języka Angielskiego 2007” - warsztaty metodyczne (Pearson Longman)
- „Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela” – konferencja metodyczna (Szawal – Sieć Księgarni Językowych)
- „Dni Języka Angielskiego2006” - warsztaty metodyczne (Pearson Longman)
- Szkolenie dotyczące awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego – ZO ZNP w Zawierciu
- „English World? – My World!” - warsztaty metodyczne (Pearson Longman)
- “Exam? – Practice makes perfect” - warsztaty metodyczne (Pearson Longman)
- “Developing vocabulary for life...and Matura exam” - warsztaty metodyczne (Pearson Longman)

W trakcie trwania stażu skoncentrowałam się głównie na stosowaniu w mojej pracy metod I technik aktywizujących, sprzyjających samodzielności myślenia I działania u dzieci a także kształtują pozytywną motywację do uczenia się.
Uczestnictwo w ww. warsztatach przyniosło mi wymierne korzyści w postaci zwiększenia efektywności, sprawności mojej pracy pedagogicznej jak również uatrakcyjnienia zajęć.

Aktywna praca nad samokształceniem, zapoznanie z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z dziedziny psychologii, pedagogiki i dydaktyki przedmiotu.

W czasie trwania stażu sukcesywnie zapoznawałam się z publikacjami na temat psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki przedmiotu język angielski. Gromadziłam i aktualizowałam własną bibliotekę przedmiotu, zawartość której zawiera ciekawe wskazówki dydaktyczne, wychowawcze, scenariusze lekcji, opisy ciekawych gier i zabaw z zakresu nauczania języka angielskiego. Wykorzystywałam wybrane materiały w swojej pracy dydaktycznej.
W grupie dziewcząt – uczennic klasy szóstej przeprowadziłam badanie z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego, dotyczące skuteczności zastosowania opowiadań w nauczaniu języka obcego. Jako że wynik badania był bardzo pozytywny, nadal używam bajek i opowiadań jako narzędzi pracy podczas lekcji języka angielskiego.


Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole.

Od 2004 r. jako członek zespołu edukacji europejskiej jestem jednym z opiekunów szkolnego klubu europejskiego. W tym czasie organizowałam wiele akcji i konkursów (Festiwal Piosenki Angielskiej), a także obchody Dnia Języków, Halloween – konkurs na najciekawszy lampion, akcję – piszemy list do świętego Mikołaja, Walentynki, konkurs na ilustrację przysłowia w języku angielskim, ilustracje do bajek, które czytałam dzieciom w klasach.. Opiekuję się również kroniką Klubu Europejskiego.
W czasie trwania stażu prowadziłam z własnej inicjatywy koło języka angielskiego, na których to zajęciach wykorzystywałam elementy dramy lecz również bajki i opowiadania jako sprawdzoną, pozytywną w odbiorze oraz podnoszącą motywację uczniów metodę pracy.
Sprawowałam opiekę nad studentką kierunku filologia angielska odbywającą praktykę Szkole
Przygotowałam uczniów z powodzeniem do wielu konkursów przedmiotowych oraz z zakresu edukacji europejskiej:
Wspólnie z Dyrekcją i gronem pedagogicznym od kilku lat realizuję projekt mający na celu wzmocnienie więzi między szkołą a środowiskiem. Najważniejszym punktem tych działań są Festyny Świąteczno – Rodzinne odbywające się z okazji Świąt bożego narodzenia, Wielkanocy i nie tylko. Do każdego z nich przygotowuję wspólnie z uczniami dekorację korytarzy oraz stoisk. Działalność ta wpływa na pobudzenie rodziców do działania na rzecz szkoły, wpływa na promowanie szkoły w środowisku lokalnym.
Na wzmocnienie więzi pomiędzy szkołą a środowiskiem lokalnym wpływ mają także wspólne projekty szkół i władz lokalnych – Żakinada, obchody Dnia Dziecka. Od kilku lat wspólnie z koleżankami i uczniami biorę udział w tych uroczystościach, m.in. przygotowując stoisko promujące szkołę.
Współorganizowałam Festiwal Piosenki Angielskiej (od 2005 r.) celem którego było zachęcenie uczniów szkół zawierciańskich do głębszego zainteresowania piosenką jako formą przekazu medialnego i narzędzia nauki języka obcego jednocześnie.
Nawiązałam współpracę z ambasadami krajów europejskich, w wyniku której uzyskałam wiele cennych pomocy dydaktycznych (książki, płyty CD)


SFERA DYDAKTYCZNA:

Zaznajomienie się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania

Zapoznałam się z podstawami programowymi przedmiotu język angielski, przeanalizowałam wiele programów nauczania pod kątem zgodności programu nauczania z założeniami Ministerstwa Edukacji narodowej, dostosowania treści nauczania do wieku i możliwości uczniów na danym poziomie kształcenia oraz wewnątrzprzedmiotową korelację treści nauczania. Po wnikliwej analizie, konsultacjach z innymi nauczycielami, przedstawicielami poszczególnych wydawnictw edukacyjnych oraz na podstawie analizy przedmiotu warsztatów metodycznych dokonałam wyboru programu nauczania oraz podręcznika.

Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.

Przez cały okres stażu regularnie raz w miesiącu uczestniczyłam w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu. Obserwacje te pomogły mi doskonalić własny warsztat pracy. Stosowane metody i formy pracy aktywizowały uczniów do pracy. Odpowiednio dobrane środki i pomoce dydaktyczne ułatwiły uczniom przyswajanie nowych wiadomości.
Wnioski wyciągnięte na podstawie obserwowanych zajęć pozwoliły mi również wypracować własny system dyscypliny na zajęciach, umiejętność ciekawego, rzeczowego, zwięzłego przekazywania informacji w sposób ciekawy jak również wzbogaciły ilość znanych mi metod aktywizujących również w formie zabawy. Panująca na zajęciach życzliwa, serdeczna atmosfera sprawiała, że uczniowie chętnie brali udział w lekcjach, a ich motywacja do nauki wzrastała.

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.

Trakcie trwania stażu nie tylko systematycznie obserwowałam prowadzone przez opiekuna stażu lekcje, lecz także prowadziłam lekcje w jego obecności. Opracowywałam scenariusze lekcji, które konsultowałam z opiekunem stażu, . Wspólnie analizowałyśmy przeprowadzone lekcje. Pomogło mi to w odpowiednim doborze metod pracy, sposobów prowadzenia lekcji. Ponadto podczas przeprowadzania badania niezbędnego w mojej pracy magisterskiej, wspólnie z opiekunem stażu dokonałam wyboru odpowiedniego do badania materiału z zakresu bajek, legend, opowiadań.
Starałam się poznać potrzeby edukacyjne każdego ucznia , bądź to przez samodzielną obserwację, bądź analizowanie opinii z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, rozmowy z rodzicami, pedagogiem szkolnym, innymi nauczycielami. Opracowałam dostosowanie wymagań edukacyjnych dla każdego ucznia zgodnie z zaleceniami Poradni. Dodatkowo na lekcjach wprowadziłam elementy gier i zabaw poznanych podczas wielu szkoleń, warsztatów, kursów.

Przygotowanie uczniów do konkursów, wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.

Przygotowałam uczniów do konkursów szkolnych, międzyszkolnych i regionalnych w ramach swoich kompetencji. Rozwijałam zainteresowania uczniów, motywowałam ich do aktywnej i twórczej pracy. Pod moim kierunkiem uczniowie brali udział w konkursach, osiągali sukcesy, promowali szkołę.:

Na bieżąco gromadzę i aktualizuję swoją biblioteczkę przedmiotową. Przy pomocy technologii komputerowej stworzyłam bazę środków dydaktycznych i w miarę możliwości urządzam pracownię.
W swojej pracy jako nauczyciel doskonaliłam umiejętności w zakresie stosowania technologii komputerowej i informacyjnej. Umiejętności te wykorzystuję opracowując np.: pomoce dydaktyczne (testy), materiały edukacyjne (krzyżówki), sporządzając świadectwa, jak również przygotowując dokumentację związaną z awansem zawodowym. Zachęcam uczniów do korzystania z technologii komputerowej podczas przygotowywania różnorodnych materiałów. Korzystałam z zasobów sieci Internet: odwiedzałam portale edukacyjne i oświatowe, uczestniczyłam w internetowych forach dyskusyjnych, aktualizowałam wiedzę na temat przepisów prawa oświatowego.
Regularnie odwiedzałam również portale wydawnictw edukacyjnych śledząc nowości wydawnicze, informacje związane z organizowanymi szkoleniami i warsztatami, a także korzystając z bezpłatnych materiałów edukacyjnych.

Współpraca z wydawnictwami językowymi OXFORD, LONGMAN, EXPRESS PUBLISHING. Współpraca z ambasadami krajów europejskich.

W trakcie odbywania stażu współpracowałam a wydawnictwami Oxford, Longan i Express Publishing. Poza udziałem w organizowanych przez wydawnictwa warsztatach edukacyjnych i szkoleniach metodycznych współpraca ta polegała również na pozyskiwaniu materiałów edukacyjnych, książeczek, słowników przeznaczonych do uzupełniania biblioteczki szkolnej a także różnego typu nagród przeznaczonych na konkursy.
Zwróciłam się także z prośbą do ambasad krajów europejskich o materiały z zakresu realioznawstwa. Pozyskane w ten sposób książki, foldery, mapy i inne okazały się szczególnie pomocne w przygotowaniu uczniów do konkursów czy na zajęciach kółka języka angielskiego.

Doskonalenie warsztatu oraz pracy pedagogicznej.

W celu doskonalenia warsztatu i metod pracy uczestniczyłam w konferencjach i warsztatach metodycznych nauczycieli języka angielskiego, nawiązałam współpracę i wymieniałam się doświadczeniami z nauczycielami innych szkół. Samodzielnie studiowałam literaturę pedagogiczną i dydaktyczną, uczestniczyłam w kursach doskonalących. Brałam udział w lekcjach otwartych prowadzonych przez moje koleżanki w ramach hospitacji diagnozującej. Stosowałam aktywizujące formy i metody pracy, pozwalające poprawić atmosferę na lekcjach, rozwijały wyobraźnię, myślenie, spostrzeganie uczniów, co zachęciło ich do systematycznej, twórczej i aktywnej pracy na lekcjach.

Obserwacja i analiza możliwości ucznia

Obserwowałam i badałam możliwości i potrzeby uczniów za pomocą różnych narzędzi diagnostycznych. Wyniki obserwacji starałam się poddać wnikliwej analizie w celu podniesienia efektywności pracy z uczniami i opanowania zakresu umiejętności i wiadomości wchodzących w skład standardów edukacyjnych
Podczas trwania mojego stażu prowadziłam zajęcia pozalekcyjne, na których pracowałam z uczniami przejawiającymi zainteresowanie językiem angielskim Opracowałam tematykę zajęć z uczniem zdolnym. Zajęcia prowadziłam raz w tygodniu. Celem zajęć było przede wszystkim rozbudzanie zainteresowania nauką języka angielskiego jako uniwersalnego i niezbędnego systemu komunikacji z ludźmi z całego świata. Ważną formą pracy Koła Języka Angielskiego było przygotowanie uczniów do konkursów z języka angielskiego. Uczniowie zawsze zajmowali czołowe miejsca w konkursach międzyszkolnych, co roku zajmowali wysokie miejsca w Ogólnopolskim konkursie Języka Angielskiego FOX.
Pracowałam również z uczniami słabymi, mającymi trudności w nauce. Opracowałam indywidualne dostosowania wymagań edukacyjnych zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej


SFERA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA:

Zapoznanie się z Programem Wychowawczym Szkoły i określenie zadań nauczyciela wychowawcy.

W trakcie odbywania stażu zostałam wychowawcą klasy czwartej. Na podstawie Programu Wychowawczego szkoły określiłam zadania nauczyciela wychowawcy. Przeanalizowałam Wewnątrzszkolny System Oceniania pod kątem oceny zachowania uczniów. Na początku roku szkolnego zapoznałam dzieci z ich prawami i obowiązkami oraz sposobem ustalania oceny zachowania.

Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb uczniów.

Obserwowałam i analizowałam możliwości i potrzeby uczniów. Opracowałam plan pracy wychowawczej na poszczególne lata dla klasy której jestem aktualnie wychowawcą i wdrażałam go do realizacji.
Prowadziłam ścisłą współpracę z pedagogiem szkolnym, mającą na celu rozstrzyganie spraw uczniów wymagających konsultacji pedagoga. Zapoznałam się z opiniami pedagoga oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na temat uczniów ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi i wychowawczymi. Stała współpraca z pedagogiem i z wychowawcami poszczególnych klas pomagała mi analizować zachowania poszczególnych uczniów i ich postępy w nauce. starałam się poznać środowisko uczniów poprzez wywiad z pedagogiem szkolnym, zdiagnozować potrzeby uczniów, uwzględnić spostrzeżenia w swojej pracy i określić priorytety wychowawcze w klasach.

Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych.

Przez cały okres stażu współpracowałam z rodzicami którzy kontaktowali się ze mną w czasie zebrań z rodzicami, a także w godzinach przeznaczonych do dyspozycji rodziców, dzięki czemu na bieżąco mogą otrzymać informacje dotyczące postępów w nauce i zachowaniu swoich dzieci. Rodzice zostali zapoznani z zasadami szkolnego systemu oceniania, klasyfikacji i promowania. Rodzice dzieci sprawiających zarówno trudności w nauce jak i wychowawcze utrzymują ze mną stały kontakt, co pozwala na wspólne analizowanie i zapobieganie kolejnym trudnościom. Rodzice wnieśli także duży wkład w przygotowanie uroczystości i przedsięwzięć szkolnych (przygotowanie domowych wypieków na festyny, pomoc w organizacji wycieczek, pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas wszystkich grupowych wyjść).
Ukończyłam szkolenie i jestem w trakcie realizacji programu wczesnej profilaktyki alkoholowej „Domowi Detektywi”. Celem programu jest opóźnienie momentu tzw. Inicjacji alkoholowej, zmniejszenie spożycia alkoholu wśród nastolatków. A także zbudowanie postawy asertywnej u uczniów.
Organizowałam uroczystości szkolne (wigilia klasowa, Festiwal Piosenki Angielskiej) i pozaszkolne (Żakinada), sprawowałam opiekę nad uczniami podczas imprez karnawałowych, andrzejkowych i dyskotek. Organizowałam wycieczki klasowe:

Z własnej inicjatywy prowadziłam w okresie stażu kółko języka angielskiego, organizowałam imprezy klasowe, międzyklasowe i międzyszkolne. Do największych przedsięwzięć zaliczyć mogę organizowany już po raz czwarty Festiwal Piosenki Angielskiej, cieszący się dużą popularnością którego jestem współorganizatorem.
Głównym celem mojej pracy było i jest motywowanie dzieci do aktywnej pracy nad sobą, czynnego udziału w życiu szkoły poprzez uczestnictwo w różnego typu uroczystościach i imprezach, rozwijanie nawyku systematycznej i aktywnej nauki, języka angielskiego.


SAMOOCENA EFEKTÓW ZREALIZOWANYCH ZADAŃ:

Sprawozdanie obejmuje okres dwóch lat i dziewięciu miesięcy podczas których realizowałam zadania zawarte w Planie Rozwoju Zawodowego, a także inne zadania które wyniknęły np. z faktu że zostałam wychowawcą klasy. Zadania te udało mi się zrealizować, co dostarczyło mi ogromnej satysfakcji i przyczyniło się do wzrostu poziomu mojej pracy a tym samym lepszego funkcjonowania szkoły w której pracuję. Okres ten był czasem wytężonej pracy. W rozwiązywaniu problemów zawsze mogłam liczyć na Dyrektora szkoły, opiekuna stażu oraz innych nauczycieli. Udzielano mi pomocy w rozszerzaniu wiedzy przedmiotowej jak i wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii, w czym pomogło mi również uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego. Rozwijałam i doskonaliłam własne umiejętności , wyciągałam wnioski do dalszej pracy, lepiej poznałam własne możliwości.
Moje obecne doświadczenie dotyczące realizacji zadań z pewnością ułatwi mi organizację dalszej pracy, lepsze wykorzystanie swojej wiedzy, umiejętności, czasu, a tym samym przyczyni się z pewnością do lepszych wyników uczniów w nauce. Zdobyta wiedza z pewnością okaże się przydatna w dalszej pracy zawodowej i zdobywaniu kolejnych stopni awansu. Uważam, iż udało mi się zrealizować wytyczone sobie cele i zrealizować opracowany w 2005 r. Plan Rozwoju Zawodowego.
Mam nadzieję, że dokumentacja zgromadzona przez mnie w trakcie realizacji zadań, w pełni i w zadowalający sposób przedstawi moje poczynania i osiągnięcia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.