X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24700
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
W ROKU SZKOLNYM 2013/2014


Nauczyciel odbywający staż mgr Zyta Derlukiwicz

Stanowisko nauczyciel matematyki

Miejsce odbywania stażu Szkoła Podstawowa Mała Akademia
z Oddziałem Przedszkolnym w Kijowcu

Posiadane kwalifikacje Wykształcenie wyższe magisterskie,
Akademia Podlaska, Wydział Nauk Ścisłych, matematyka finansowa.

Podyplomowe Studia Kształcenia Nauczycieli Matematyki

Data rozpoczęcia stażu 01.09.2013r.
Data ukończenia stażu 31.05.2014r.

Opiekun stażu Marian Perzyna


Staż na stopień nauczyciela kontraktowego rozpoczęłam 1 września 2013 roku w Szkole Podstawowej Mała Akademia z Oddziałem Przedszkolnym w Kijowcu na stanowisku nauczyciela matematyki. W trakcie odbywania stażu starałam się realizować cele założone w planie rozwoju zawodowego.


Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły:


1. Zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego
2. W celu efektywnego zorganizowania sobie pracy w okresie odbywanego stażu nawiązałam współpracę z opiekunem stażu panem Marianem Perzyną. Ustaliliśmy jasne, czytelne i możliwe do zrealizowania zasady współpracy.
3. Pod okiem opiekuna stażu opracowałam własny plan rozwoju zawodowego i przedłożyłam go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły pani Annie Rogólskiej.

4. Zapoznałam się z zasadami funkcjonowania szkoły oraz obowiązującą dokumentacją:
- Statutem szkoły
- Szkolnym programem wychowawczym
- Wewnątrzszkolnym systemem oceniania
- Szkolnym programem profilaktyki
- Rocznym planem rozwoju szkoły
- Regulaminem pracy
- Dziennikami zajęć
Dzięki tej lekturze zrozumiałam jak działa szkoła i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. Dowiedziałam się również jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły i jakie są moje prawa i obowiązki.
5. Zapoznałam się z tygodniowym planem zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkole, planem dyżurów i na podstawie tego organizowałam własną pracę.
6. Podczas ferii pełniłam dyżur w szkole, wraz z panią Bożeną Buraczyńską organizowałyśmy dzieciom różne gry i zabawy edukacyjne.
7. Zapoznałam się z rodzajem oraz zasadami prowadzenia dokumentacji szkolnej takiej, jak:
- dzienniki lekcyjne,
- dzienniki pozalekcyjne,
- arkusze ocen,
- dokumentacja potrzebna do organizacji wyjazdu uczniów na wycieczkę lub konkurs
8. Zapoznałam się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz przepisami ppoż.
9. Brałam udział w próbnym alarmie przeciwpożarowym.


Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły

1. Zapoznałam się z obowiązującą podstawą programową z matematyki.
2. Zapoznałam się z obowiązującymi podręcznikami, zeszytami ćwiczeń i poradnikami dla nauczycieli realizujących program : Matematyka z plusem (kl. IV, V i VI)
3. Na podstawie analizy wybranego programu nauczania oraz zestawów podręczników opracowałam plany wynikowe w kl. IV, V i VI na cały rok.
4. Na podstawie analizy wewnątrzszkolnego systemu oceniania opracowałam przedmiotowy system oceniania z wymaganiami na poszczególne oceny.
Z wymaganiami tymi zapoznałam uczniów.
5. Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
6. Brałam udział w spotkaniu nauczycieli matematyki organizowanym przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe oraz w warsztatach pt. Wespół w zespół, czyli uczymy się i bawimy jednocześnie,
a także w warsztatach organizowanych przez Lubelskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli:
- Aktywizujące metody nauczania w pracy nauczyciela
- Nauczanie na II etapie edukacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb czwartoklasistów
7. Swoją wiedzę pogłębiałam studiując literaturę fachową, m.in.:
- Harrie Broekman - „Zmieniający się obraz matematyki dla młodzieży szkolnej w wieku 10-16 lat”
- Sue Roffey – „Jak przetrwać w szkole?” – Przewodnik dla nauczycieli
- Dianne Schilling – „Jak wykształcić inteligencję emocjonalną”
8. Przeprowadziłam i dokonałam analizy sprawdzianu kompetencji na wejściu w klasie IV, V i VI
9. Samodzielnie opracowałam scenariusze lekcji z zastosowaniem metod aktywizujących uczniów ze szczególnym uwzględnieniem wymagań zawartych w podstawie programowej z matematyki oraz planach naprawczych powstałych po analizie sprawdzianu kompetencji na wejściu w klasie IV, V i VI.
10. Ponadto samodzielnie wykonałam pomoce dydaktyczne na prowadzone przez mnie zajęcia: wykresy, plansze, dodatkowe ćwiczenia i konkursy klasowe. Samodzielnie przygotowałam również materiały dotyczące sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów, takie jak: testy, kartkówki, sprawdziany, zadania powtórzeniowe i przygotowujące
do sprawdzianów oraz konkursów.
11. Przez pierwszy semestr prowadziłam zajęcia wyrównawcze z matematyki w klasach – IV, V, VI
12. W drugim semestrze prowadziłam zajęcia wyrównawcze w klasie VI, podczas których przygotowywałam uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty.
Prowadziłam także nadal zajęcia wyrównawcze w klasach IV, V które miały na celu pogłębianie wiedzy matematycznej i doskonalenie umiejętności. Na zajęciach tych często graliśmy w gry matematyczne typu domino, kalambury.
W ramach zajęć wyrównawczych organizowałam również uczniom różne turnieje, w których uczniowie zmagali się z zadaniami i łamigłówkami matematycznymi.
13. Zorganizowałam i przeprowadziłam wśród uczniów konkurs na najlepszego matematyka klas IV – VI
14. Przeprowadziłam kilka lekcji w obecności pani Dyrektor lub opiekuna stażu. Po każdych zajęciach omawiałam je z osobą w obecności której odbyły się. Omawianie moich lekcji przyczyniło się do wprowadzenia pewnych modyfikacji w sposobie prowadzenia lekcji. Były to cenne doświadczenia, które pomogły mi doskonalić warsztat pracy zawodowej. Efektem tych lekcji są przygotowane przeze mnie konspekty lekcji.
15. Uczestniczyłam także jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu a także innych nauczycieli oraz omawiałam je z osobą prowadzącą. W czasie obserwacji lekcji zwracałam szczególną uwagę na formy pracy, rodzaje środków dydaktycznych, rozplanowanie czasu na lekcji, sposób prowadzenia zajęć, komunikację z dziećmi. Dzięki tym zajęciem poznałam różne sposoby prowadzenia lekcji oraz zdobyłam nową wiedzę pedagogiczną i dydaktyczną, którą z pewnością postaram się wykorzystać na lekcjach prowadzonych samodzielnie.

16. W ramach wykorzystania w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjne przez cały okres stażu korzystając z komputera tworzyłam różnorodne dokumenty szkolne, m.in.:
a) Plan rozwoju zawodowego,
b) Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego,
c) Przedmiotowy system ocenienia,
d) Plany wynikowe,
e) Scenariusze zajęć,
f) Pomoce dydaktyczne,
g) Sprawdziany, testy, kartkówki, zadania powtórzeniowe i przygotowujące do sprawdzianów
17. Śledziłam w Internecie propozycje zadań, scenariuszy lekcji, oraz informacje na temat nauczania, wychowania, nowości wydawniczych, a także zmian w oświacie.
18. W swojej pracy korzystałam z następujących stron internetowych:
- www.gwo.pl
- www.men.gov.pl
- www.math.edu.pl
- www.edux.pl

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy
ze środowiskiem uczniów

1. Nawiązałam współpracę z wychowawcami oraz pozostałymi nauczycielami pracującymi w szkole. Konsultowałam się z nimi w sprawie zachowania uczniów oraz postępów w nauce.
2. Starałam się poznać sytuację ucznia poprzez np.: rozmowę z samymi uczniami i ich rodzeństwem, rozmowy z rodzicami uczniów, udział w zebraniach z rodzicami oraz rozmowy z wychowawcami.
3. Na swoich zajęciach starałam się pokazać uczniom, że matematyka nie musi być nudna i że można naprawdę dobrze się bawić ucząc się matematycznego myślenia: „Sudoku”, rebusy matematyczne. Poza tym zwracałam szczególną uwagę na to, by na lekcjach rozwiązywać zadania związane z życiem codziennym, po to by uzmysłowić dzieciom, że z matematyką mamy do czynienia każdego dnia i że bez znajomości podstawowych rzeczy nie da się żyć.
4. Brałam udział w różnych wydarzeniach z życia szkoły:
- Akcja „Sprzątanie świata”
- Wycieczka uczniów do biblioteki multimedialnej w Białej Podlaskiej
- Choinka szkolna
5. Zorganizowałam wraz z panią Anną Domańską 3-dniowy obóz szkolny w Białce k/Parczewa
6. Zorganizowałam wraz z panią Elżbietą Szepeluk jasełka bożonarodzeniowe,
które wystawialiśmy przed świętami Bożego Narodzenia a także na choince szkolnej.


Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
1. Obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
Po każdej lekcji omawiałam je z opiekunem stażu lub innym nauczycielem, zwracałam szczególną uwagę na sposób wykorzystania czasu na lekcji oraz rodzaje stosowanych metod pracy z uczniami.
W ciągu trwania stażu przeprowadziłam także lekcje w obecności pani Dyrektor.
Do każdej z przeprowadzonych przeze mnie lekcji przygotowałam konspekt lekcji
z określeniem celów oraz przebiegiem lekcji.
Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu
i Panią dyrektor wpłynęła na urozmaicenie i poprawę jakości moich lekcji.
Przed zajęciami analizowaliśmy i omawialiśmy scenariusz lekcji. Zaś po przeprowadzeniu każdej takiej lekcji omawiałam jej przebieg i wyciągałam wnioski dotyczące mojej pracy. Zawsze starałam się wcielić w życie uwagi opiekuna stażu i pracować tak , aby każda kolejna lekcja była lepsza od poprzedniej.

Podsumowanie:
Dziewięciomiesięczny staż a także doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej.
W szkole poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem bardzo wytężonej pracy. Myślę, że podejmowane działania pozwoliły mi na wypracowanie ufności
i uśmiechu moich uczniów, co pozwoliło mi wierzyć, że moja praca jest potrzebna i przynosi zamierzone efekty.
Uważam, że mocną stroną mojej działalności jest łatwość nawiązywania kontaktu z uczniami, wzbudzanie ich zaufania, zaangażowanie w pracę z uczniem i zachęcanie uczniów do systematycznej nauki i poszerzania własnej wiedzy poprzez zainteresowanie matematyką uczniów.
Słabą stroną mojej pracy zawodowej jest prowadzenie dokumentacji zawodowej. Zdaję sobie sprawę z jej wagi, jednak wciąż przedkładam wartość ucznia jako człowieka i pracę z nim nad dbanie o systematyczne dokumentowanie pracy zawodowej, ale starałam się w miarę możliwości na bieżąco prowadzić wszelką dokumentację do teczki awansu zawodowego.
Przebieg stażu utrwalił we mnie wielką potrzebę doskonalenia swoich umiejętności, aby być dobrym nauczycielem.
Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić swój warsztat pracy a także podnosić kwalifikacje.
Chciałabym, aby moje lekcje i wszelkie inne działania stawały się z roku na rok coraz lepsze.Kijowiec, 18.06.2014r. Opracowała:
Zyta Derlukiewicz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.