X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24698
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego

mgr Sławomira Biegańska

Zespół Szkół Specjalnych
im. Janusza Korczaka
w Ostrowie Wielkopolskim

Czas trwania stażu: 01.09.2011 r. – 31.05.2014 r.

Cele awansu:

1. Podejmowanie i organizowanie działań doskonalących warsztat pracy, zgodnie z potrzebami wychowanków i szkoły.
2. Poszerzanie zakresu wiedzy.
3. Współudział w kształtowaniu wizerunku własnej placówki, także poprzez podejmowanie działań wykraczających poza zakres obowiązków służbowych.
4. Uzyskanie, w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Wprowadzenie

Jestem nauczycielem – wychowawcą z 11 – letnim stażem. W Szkole Szpitalnej Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka pracuję od 2006 r. Staż zawodowy rozpoczęłam 1 września 2011 r., trwał 2 lata i 9 miesięcy. Podjęłam go w celu doskonalenia swojego warsztatu pracy i podniesienia jakości pracy szkoły. Odbyty przeze mnie staż był również okresem wzbogacania wiedzy i rozwijania umiejętności.
Na początku września 2011 roku sporządziłam plan rozwoju zawodowego, w którym zawarłam zadania stawiane do zrealizowania w ciągu trwania całego stażu. Zadania umieszczone w planie rozwoju systematycznie analizowałam i poddawałam ocenie pod kątem ich przydatności w dalszej pracy opiekuńczo – wychowawczej. Plan ten został przyjęty i zatwierdzony przez Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim.

Przystępując do odbywania stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, zapoznałam się z procedurami i wymaganiami awansu. Przestudiowałam akty prawne, odnoszące się do tych zagadnień i regulujące kolejne kroki awansu. Sięgnęłam przede wszystkim do:
Karty Nauczyciela (Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r., Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112),
Rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
Rozporządzenia MEN z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393),
strony internetowej MEN.

Poniżej przedstawiam przebieg mojego rozwoju zawodowego oraz uzyskane efekty.

Zadania określone w ramach paragrafu § 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Od początku swojej pracy samodoskonaliłam się oraz uczestniczyłam w kursach, warsztatach, seminariach, aby podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, stosować nowatorskie, atrakcyjne formy i metody nauczania.
W roku szkolnym 2011/2012 rozpoczęłam trzysemestralne Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne „Diagnoza i terapia pedagogiczna”. Studia podjęłam w Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej „Milenium”.

Dbałam i dbam o podnoszenie moich kwalifikacji oraz poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych formach zewnętrznych doskonalenia zawodowego:

- Kurs I stopnia „Mówimy z fonogestami” – luty 2012 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krotoszynie. Otrzymałam uprawnienia I stopnia do stosowania tego systemu w placówkach oświatowych.
- Warsztaty: „Metoda symultaniczno – sekwencyjna nauki czytania wg prof. dr hab. Jagody Cieszyńskiej” – marzec 2012 r. Zakres merytoryczny warsztatów obejmował zagadnienia realizacji symultaniczno – sekwencyjnej metody nauki czytania w pracy z dzieckiem/uczniem a także wymianę własnych praktyk i doświadczeń z osobą prowadzącą szkolenie oraz z innymi uczestnikami zajęć.
- Warsztaty: „Metoda czytania globalnego wg Glenna Domana” – marzec 2012 r. Moduły spotkania obejmowały czytanie globalne w pracy kadry pedagogiczno – terapeutycznej oraz poradnictwo w tym zakresie.
- Szkolenie: „Zabawy plastyczne – kwiaty z bibuły” – marzec 2012 r. Szkolenie zostało zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia w Kaliszu w wymiarze 10 godzin. Obejmowało zagadnienia teoretyczne oraz praktyczne tematu.
- Kurs: „Formy pracy opiekuńczo – wychowawczej w zakładach leczniczych” – wrzesień 2013 r. w ramach Grantu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty został zorganizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

Poszerzałam i doskonaliłam wiedzę w procesie aktywnego udziału w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli:

- Seminarium: „Ochrona danych osobowych” – listopad 2011 r. Seminarium uświadomiło mi jak ważną rzeczą jest poznanie praw obowiązujących w placówkach oświatowych oraz w pracy współczesnego nauczyciela.
- Warsztaty metodyczne: „Od butelki do guzika, czyli wesoła muzyka”, „Od wiosny do zimy razem się bawimy” – listopad 2011, były to spotkania prowadzone przez Centrum Szkoleniowe Klanza, podczas których poznałam zabawy muzyczno - ruchowe, metody plastyczne i muzyczne pobudzające wyobraźnię, zabawy fabularyzowane oraz inne działania na podstawie pedagogiki zabawy.
- Seminarium: „Zadania nauczyciela związane z planowaniem, realizacją oraz monitorowaniem nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej i gimnazjum” – maj 2012, otrzymałam wiadomości na temat działalności edukacyjnej szkoły na wszystkich etapach edukacyjnych.
- Seminarium: „Ewaluacja wewnętrzna” – październik 2012, zdobyłam umiejętność wprowadzenia prawidłowych działań podczas ewaluacji wewnętrznej.
- Szkolenie: „Makaton – zabawy” – marzec 2012, Ta forma doskonalenia pozwoliła mi poznać metodę wspomagającą porozumiewanie się osób z zaburzeniami mowy i języka.
- Zajęcia szkoleniowo – warsztatowe:
• „Wspieranie osoby z niepełnosprawnością intelektualną na drodze dzieciństwo – dorastanie – dorosłość” – listopad 2012.
• „Jak edukować seksualnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną? Porady praktyczne dla specjalistów” – wrzesień 2013
• Warsztaty: „Rola fizjoterapii we wspomaganiu rozwoju emocjonalnego i kognitywnego dzieci i młodzieży z różnego rodzaju niepełnosprawnościami na podstawie wybranych programów terapeutycznych – listopad 2013
• „Autyzm – wprowadzenie teoretyczne, zasady budowania relacji, metody pracy, trudne zachowania” – kwiecień 2014
Pragnąc zaspokajać aktualne zapotrzebowanie szkoły oraz moje, starałam się uczestniczyć w szkoleniach wspomagających rozwój dziecka niepełnosprawnego ruchowo oraz upośledzonego umysłowo. Na powyższych spotkaniach otrzymywałam wiedzę jak pracować z dzieckiem upośledzonym umysłowo także ze sprzężeniami , aby praca ta była efektywna i satysfakcjonująca zarówno dla mnie jak i dla opiekunów dziecka.
- Szkolenie: „Wczesne strategie komunikacyjne” – grudzień 2013, pracując kilka lat z uczennicą cierpiącą na Mózgowe Porażenie Dziecięce wyszukuję wciąż nowych metod porozumienia się z nią. Szkolenie dało mi dużą wiedzę na temat wprowadzania strategii komunikacji podczas zajęć z uczennicą.
- Szkolenie: „Savoir – vivre w placówce oświatowej. Praktyczne zastosowanie w kreowaniu wizerunku placówki” – luty 2013, otwartość i pozytywne nastawienie jest niezbędne w mojej pracy. Podczas szkolenia skorygowałam wiedzę na temat prawidłowych postaw i wprowadzania ich w życie prywatne a także w pracę.
- „Szkolenie teoretyczne i praktyczne z podstawowych zabiegów ratujących życie (BLS) według międzynarodowych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji 2010” – kwiecień 2012, Uczestnictwo w tym szkoleniu pozwoliło mi na zdobycie i utrwalenie podstawowych wiadomości w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

W ciągu trwania stażu byłam osobą współprowadzącą Kronikę Szkoły Szpitalnej. Wraz z innymi nauczycielami, włączając również w pracę uczniów, tworzyłam przede wszystkim szatę graficzną księgi. Współpracując z personelem medycznym przekazywałam także zdjęcia i informacje z odbytych imprez do Kroniki Oddziału Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej.
Rozpoczynając pracę w szpitalu miałam na celu załagodzenie u uczniów – pacjentów traum związanych z zabiegami i hospitalizacją. Chcąc przekazać wychowankom moje indywidualne podejście do nich stworzyłam gazetkę ścienną, na której zawieszane były narysowane dłonie dzieci z ich imionami oraz rysunkami. Z biegiem czasu gazetka została przekształcona w nazwany przez dzieci „Pamiętnik łapkowy”. Jest to segregator z rysunkami dzieci przedstawiające tak jak wcześniej na gazetce ściennej dłonie.

Corocznie przygotowuję uczniów do udziału w różnorodnych konkursach:

1. Konkursy plastyczne organizowane przez Fundację Orange:
• „Jak mogę wykorzystać komputer i telefon, aby czas spędzony w szpitalu mijał szybko i ciekawie” (2011)
• „Jaką przygodę chcę przeżyć podczas pobytu w szpitalu, z kim się bawić, kogo spotkać i jak mogę spędzić swój wolny czas?” (2012)
• „Moja bajka o telefonie do mamy” (2013)

2. Konkursy organizowane przez Spółkę „Magellan – Na zdrowie uśmiech”:
• „Eko – świat. Stwórz to sam”. V edycja – Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla szkół i świetlic przyszpitalnych (2012)
• „Świat za sto lat, czyli okiem małego wynalazcy”. VI edycja – Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla szkół i świetlic przyszpitalnych (2013)
• „Sport to zdrowie”. VII edycja – Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla szkół i świetlic przyszpitalnych (2014)

3. Konkursy organizowane przez Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia:
• „Szpital w Unii Europejskiej oczami małego pacjenta” – II (2012) i III (2013) edycja.

4. Powiatowe konkursy literackie organizowane przez Bibliotekę Publiczną w Ostrowie Wielkopolskim – Filia nr 3 (biblioteka szpitalna) oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Sieroszewicach:
• I Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Pawła Brylińskiego (2011)
• „Superksiążka – jak zachęciłabyś/zachęciłbyś do przeczytania swojej ulubionej książki”(2013, 2014)
• „Opowiedz mi bajkę”(2012, 2013)
• „Walentynkowy wiersz miłosny” (2014)

Sprawia mi radość odkrywanie talentów wśród uczniów. Największą satysfakcję podczas zajęć sprawia mi „zarażanie” wszystkich uczniów nawet tych, którzy myślą, że nie posiadają zdolności, swoją pasją czyli wytworami plastyczno – technicznymi. Pomaga mi to w zachęcaniu uczniów do brania udziału w powyższych konkursach. Aby rozładować u wychowanków negatywne emocje organizowałam mini konkursy i potyczki w grach planszowych takich jak „Chińczyk” czy „Warcaby”, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Zadania określone w ramach paragrafu § 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

W mojej pracy nieodzownym źródłem wiedzy i informacji stał się Internet. Staram się nadążać z nowinkami technicznymi za moimi wychowankami. Dlatego komputer służy mi do:
- wyszukiwania wiedzy i informacji w różnorodnych słownikach, encyklopediach multimedialnych, albumach jak np. „Encyklopedia dla dzieci”, „Encyklopedia PWN”, „Encyklopedia Wiem”, „Dla dzieci”itp.,
- zaznajamiania się z aktualnymi aktami prawnymi w zakresie prawa oświatowego odwiedzając witrynę internetową MEN – www.men.waw.pl
- korzystania z serwisów przeznaczonych dla nauczycieli:
- www.awans.oswiata.org.pl
- www.odn.kalisz.pl
- www.odn.poznan.pl
- www.ko.poznan.pl
- www.literka.pl
oraz przydatnych nauczycielowi świetlicy:
- www.matematyka.wroc.pl (dotyczy origami modułowego)
- www.etsy.com
- www.youtube.com
- wyszukiwania potrzebnych informacji, obrazów i instrukcji przydatnych podczas tworzenia np. form z papieroplastyki (poprzez przeglądarki internetowe takie jak „Mozilla”, „Opera” czy „Chrom”),
- przygotowywania się do zajęć oraz tworzenia i projektowania dokumentów, dyplomów, podziękowań, plakatów i in.,
- przekazywania informacji, notatek, zdjęć różnym instytucjom, które zamieszczają te wiadomości na portalach i stronach internetowych (http://www.zssostrow.pl/, http://www.powiat-ostrowski.pl/folder/25, https://www.facebook.com/pages/Szkoła-Szpitalna/4474346387066115),
- kupowania programów do prawidłowego działania oraz zabezpieczenia komputera, programów wspomagających pracę świetlicy, ciekawych i bezpiecznych gier,
- tworzenia szeregu pomocy dydaktycznych, takich jak: środków dydaktycznych, referatów, ankiet, elementów dekoracyjnych i in.

W roku szkolnym 2007/2008 przy moim współudziale powstała w szkole szpitalnej klasopracownia internetowa. Wyposażona została w cztery komputery wraz z całym wyposażeniem i Internetem. Została nawiązana współpraca z Fundacją TP/Orange, która trwa nadal. W roku szkolnym 2012/2013 nawiązałam współpracę z firmą Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o., która zakupiła do szkoły szpitalnej cztery programy antywirusowe oraz cztery programy Open Office.
Po zakończeniu stażu na stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego umieściłam na stronie internetowej www.edux.pl dokument „Sprawozdanie z realizacji planu zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego”.

W roku szkolnym 2013/2014 zainicjowałam i zostałam administratorem strony internetowej na portalu społecznościowym Facebook „Szkoła Szpitalna”: https://www.facebook.com/pages/Szkoła-Szpitalna/4474346387066115)
Na stronie są umieszczane zdjęcia i informacje z życia codziennego oraz z uroczystości, imprez, ciekawych spotkań mających miejsce w dwóch oddziałach świetlic szpitalnych a także filmy, informacje, zagadki, konkursy. W tworzeniu wszystkich informacji brali udział nauczyciele oraz wolontariusze szpitala, pracownicy biblioteki i inne osoby będące uczestnikami danego wydarzenia.

Zadania określone w ramach paragrafu § 8 ust. 2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Podczas swojej pracy kilkakrotnie przeprowadzałam lekcje otwarte dla nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim, dla rodziców oraz dla zainteresowanych nauczycieli:
- W roku szkolnym 2011/2012 przeprowadziłam zajęcia „Kartka dla najbliższych” dla dzieci w wieku 7, 9 i 10 lat. W spotkaniu brali udział zaproszeni nauczyciele pracujący w Szkole Szpitalnej.
- W roku szkolnym 2012/2013:
o „Wielkanocne kurczaki” – dla rodziców i dzieci przebywających na Oddziale Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej.
o „Origami modułowe – kule dla wytrwałych” – dla nauczycieli Szkoły Szpitalnej.
Od września 2013 r. pełniłam funkcję opiekuna stażu nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego. Po nawiązaniu współpracy z panią XXXX XXXX podpisałyśmy kontrakt i omówiłyśmy formy działania. Przez cały okres stażu służyłam radą, pomogłam w napisaniu planu rozwoju oraz innych dokumentów a także w kompletowaniu teczki nauczyciela stażysty. Dokonałam analizy przebiegu rozwoju zawodowego stażystki, zaprojektowałam ocenę dorobku zawodowego za okres stażu. Zaproponowałam pozytywną ocenę dorobku zawodowego dla p.XXXX XXXX.
Od momentu rozpoczęcia pracy w Zespole Szkół Specjalnych do roku 2012 aktywnie uczestniczyłam w pracach zespołu problemowego Klas Szpitalnych. Zadaniami zespołu było rozwiązywanie problemów opiekuńczo – wychowawczych, spraw techniczno – porządkowych, organizacja imprez, uroczystości, spotkań i warsztatów zgodnie z kalendarzem a także innych działań wynikających z bieżących potrzeb szkoły.
W roku 2013/2014 brałam udział w zebraniach „Zespołu RW i NI” czyli zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz nauczania indywidualnego. Podczas spotkań trwały prace nad tworzeniem, aktualizacją i ewaluacją dokumentów, dzienników, doskonaleniem pracy z dzieckiem niepełnosprawnym umysłowo, wysłuchaniem prelekcji na temat metod i technik
W ramach zespołu wygłosiłam referat: „Zabawy paluszkowe jako metoda stymulacji polisensorycznej dla dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu głębokim”.

Od roku szkolnego 2013/2014 pełniłam rolę przewodniczącej Zespołu Rady Pedagogicznej „Zajęć opiekuńczo – wychowawczych (Szpital A i B)”, który spotykał się jeden raz w miesiącu oraz w miarę aktualnych potrzeb. Tematyką spotkań było:
- opracowanie planu pracy,
- rozwiązywanie problemów opiekuńczo – wychowawczych,
- organizacja dokumentacji, analiza i poprawki,
- organizacja kalendarza imprez i uroczystości,
- zakres współdziałania obu oddziałów świetlic Szkoły Szpitalnej,
- wygłaszanie referatów,
- organizacja szkoleń dla nauczycieli – wychowawców,
- wymiana doświadczeń, informacji o ciekawych kursach, konkursach, stronach internetowych,
- organizowanie zakupów niezbędnych do pracy świetlic,
- rozwiązywanie bieżących spraw.

W ramach zespołu zorganizowałam dwa szkolenia dla nauczycieli:
1. Kurczak i żaba z karbowanego papieru.
2. Zwierzaki z wełny.

Wygłosiłam także referat: „Lęki dziecięce”.

Będąc nauczycielem pracującym w Szkole Szpitalnej nawiązywałam również współpracę z innymi nauczycielami Rady Pedagogicznej:
- konsultowałam się w sprawach dotyczących uczniów naszej szkoły odbywających leczenie w szpitalu,
- prowadząc zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z uczniami ZSS konsultowałam się z ich wychowawcami i innymi nauczycielami dzieci.

Współpracując z innymi nauczycielami wykonywałam oprawę plastyczno – techniczną przedsięwzięć:
- 60 – lecie Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim (stroje dla dzieci oraz plansze ze zdjęciami przedstawiające Szkołę Szpitalną),
- dwukrotna współpraca podczas organizacji Narodowego Święta Niepodległości (wykonanie z dziećmi prac plastycznych i kotylionów oraz dużego formatu kotylionu, który został podarowany Parze Prezydenckiej w Warszawie),
- przygotowanie dekoracji oraz ozdób na Kiermasz Wielkanocny,
- wykonanie dekoracji na Dzień Angielski oraz Dzień Amerykański,
- kilkukrotne przygotowanie wianków, bukietów i kwiatów z okazji Pierwszego Dnia Wiosny,
- warsztaty papieroplastyczne technik quilling oraz Iris Folding podczas „Spotkania z Es-ką”,
- coroczne przygotowanie upominków z okazji świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia dla Organu Prowadzącego szkołę oraz dla osób współdziałających z placówką.

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2011/2012 wspólnie z koleżanką XXXX XXXX zorganizowałam i przeprowadziłam warsztaty plastyczno – techniczne dla dzieci i rodziców przebywających w szpitalu o tematyce jesiennej „Lampiony i kwiaty z liści”. Celem warsztatów była integracja rodziców z dziećmi podczas wspólnej zabawy oraz ukazanie jak ciekawie i inspirująco można spędzić razem czas.

Wykonując swoją pracę starałam się także przenieść wiedzę, zamiłowania i umiejętności poza mury szkoły.
W drugim półroczu roku szkolnego 2013/2014 byłam pomysłodawcą, organizatorem i osobą prowadzącą warsztaty plastyczne „Wielkanocne cuda” dla nauczycieli przedszkola „Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach. Tematyką szkolenia były wielkanocne kurczaki i wiosenne kwiaty. Nauczycielki poznały różnorodne techniki papieroplastyki, które dostosowałam do pracy z młodszym dzieckiem, czyli wychowankiem grupy przedszkolnej. Uczestniczki warsztatów pracowały z wielkim zaangażowaniem i wyraziły ogromną chęć uczestnictwa w następnych spotkaniu prowadzonym przeze mnie.

W okresie stażu aktywnie uczestniczyłam we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Poznawałam zasady funkcjonowania szkoły, zdobywałam wiedzę jak tworzyć dokumentację szkolną i jak wprowadzać potrzebne poprawki. Tworzyłam notatki w celu doskonalenia własnego warsztatu pracy. Dwukrotnie byłam członkiem Komisji Uchwał i Wniosków. Wynotowane informacje przekazywałam drogą elektroniczną protokolantowi.

Pragnąc udoskonalić siebie a także zdobyć wiedzę w jaki sposób przekazywać wiadomości innym przeprowadziłam cykl zajęć szkoleniowo – warsztatowych dla chętnych nauczycieli:

„Nowe techniki z papieroplastyki wykorzystywane w pracy świetlicy szkolnej”
1. 16.12.2013 r. „Cztery pory roku w świetlicy – gwiazdka na choince”.
2. 09.06.2014 r. „Cztery pory roku w świetlicy – kolorowo i wiosennie”.
Celem zajęć było dostarczenie odbiorcom wiadomości oraz umiejętności w zakresie papieroplastyki oraz wykorzystanie ich w codziennej pracy w ciągu całego roku szkolnego podczas wprowadzania różnorakiej tematyki.

W trakcie trwania stażu przygotowałam i przedstawiłam referaty:
1. „Adaptacja dziecka do warunków szpitalnych” (2011/2012)
2. „Rola świetlicy szkolnej w zaspokajaniu potrzeb dziecka hospitalizowanego” (2012/2013 I okres)
3. „Papieroplastyka w świetlicy”(2012/2013 II okres)
4. „Arteterapia – przez sztukę po zdrowie” (2013/2012)

Wzbogacając swoje doświadczenia brałam udział w różnych festynach malując twarze uczniom i przedszkolakom. Działalność ta udoskonaliła mój warsztat i wykorzystuję umiejętność malowania twarzy wychowanków oraz własnej podczas takich uroczystości w szkole jak Dzień Dziecka, Dzień Pluszowego Misia.

W miarę potrzeb starałam się dzielić własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami z innymi nauczycielami. Udostępniałam przygotowane przeze mnie pomoce dydaktyczne (szablony, kolorowanki, wzory dyplomów, podziękowań, zaproszenia), różnorodne urządzenia do prac plastycznych, książki, albumy, czasopisma poradnikowe, adresy stron internetowych; udzielałam wskazówek co do doboru metod pracy z uczniami w świetlicy, organizacji imprez, nawiązywania kontaktów z organizacjami i instytucjami pożytku publicznego, a także w kwestii rozwiązywania problemów wychowawczych i opiekuńczych.

Zadania określone w ramach paragrafu § 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych

Praca świetlic szkolnych została szeroko udokumentowana w różnych źródłach, artykułach, książkach, portalach internetowych. Natomiast podczas swojej pracy w szpitalu spotkałam się z brakiem dokumentacji dotyczącej świetlic szpitalnych. Chcąc wypełnić tę lukę przygotowałam i opracowałam „Program terapeutyczno – opiekuńczo – wychowawczy dla świetlicy przyszpitalnej dla Oddziałów Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej oraz Pediatrii”. Program został zatwierdzony oraz wdrożony do pracy w roku szkolnym 2013/2014 i otrzymał numer V/2/2013/2014.
Program powstał, aby pomóc uczniowi – pacjentowi w przystosowaniu się do nowego, obcego i stresującego otoczenia jakim jest szpital. Odreagowanie negatywnych emocji poprzez działanie i zamiana ich na pozytywne. Głównym celem jest cel terapeutyczny, czyli wprowadzanie takich działań, aby dziecko w dobrym stanie psychofizycznym wróciło do domu i dobrze funkcjonowało po odbytej hospitalizacji.
Na podstawie programu został opracowany „Plan pracy nauczyciela zajęć opiekuńczo – wychowawczych w świetlicy na Oddziałach Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej i Pediatrii” w wymiarze 24 godzin tygodniowo na rok szkolny 2013/2014.
Tematyka została oparta na rocznym cyklu pracy świetlicy oraz na zmienności pór roku poprzez terapię zajęciową. Nauczyciel ma możliwość elastycznego doboru treści, zajęcia dostosowuje się w danym momencie indywidualnie do wieku dziecka, rodzaju schorzenia i możliwości psychofizycznych ucznia – pacjenta, jego zainteresowań i chęci współdziałania. Nie są tutaj ważne zdolności dziecka gdyż program oparty jest na działaniach arteterapeutycznych czyli ważne jest przede wszystkim, że działamy, tworzymy, rozładowujemy napięcia a nie to, że praca ma zostać oceniona najwyższym stopniem i umieszczona na wystawie. Wprowadzając tematy nauczyciel wychowawca ma także możliwość dopasowania treści do własnych zainteresowań, doświadczeń i zdolności. Pomocne jest to w nawiązaniu pozytywnego kontaktu emocjonalnego między nauczycielem a wychowankiem.
Ewaluacji podlegały metody pracy, chęć uczestnictwa dzieci w zajęciach oraz atrakcyjność programu dla uczniów w różnym wieku. Narzędzia, które temu służyły to przede wszystkim rozmowy z uczniami i rodzicami, obserwacje nauczyciela, ankieta oraz wpisy do zeszytu oceniającego pracę świetlicy. Opinie po zakończeniu pracy w roku szkolnym 2013/2014 okazały się być bardzo pozytywne i zachęcają do kontynuacji działań. Najchętniej w zajęciach uczestniczyły dzieci w wieku przedszkolnym i klasy 1-3 oraz 4-6. Mimo wszystko pozytywną ocenę wystawili także starsi uczestnicy.

W pierwszym roku pracy w ZSS otrzymałam godziny nauczania indywidualnego z uczennicą upośledzoną umysłowo w stopniu głębokim. Corocznie przygotowuję „Indywidualny program rewalidacyjno – wychowawczy” dla uczennicy. Wspólnie z koleżanką XXXX XXXX także pracującą z tą uczennicą dokonujemy ewaluacji i wprowadzamy potrzebne zmiany. Prowadzimy także „Zeszyt obserwacji” dla uczennicy, w którym notujemy informacje dotyczące zmian w zakresie małej i dużej motoryki, aktywności, koncentracji, uwagi, współdziałania z nauczycielem i innymi osobami, opanowania nowych umiejętności, zmian nastroju i emocji, kontaktu, samoobsługi, zachowań trudnych i regresyjnych.

Jednym z ważniejszych zadań świetlicy Szkoły Szpitalnej jest zapewnienie uczniom – pacjentom ciekawego spędzenia czasu wolnego. Wypełnienie godzin nudy między zabiegami, posiłkami, oczekiwaniem na odwiedziny rodziny, przyjaciół. By urozmaicić swoją ofertę dla dzieci w trakcie trwania stażu prowadziłam dwa koła dla dzieci i młodzieży:
- „Koło plastyczne dla dzieci zdolnych” – lata od 2011 do 2013
- Koło plastyczne „Quilling – świat z pasków papieru” – lata od 2011 do 2014.

Koło plastyczne dla dzieci zdolnych miało na celu integrację grupy, rozwijanie ogólnej wrażliwości na otaczający świat i doświadczanie przez dzieci nowych technik plastycznych. Zajęcia wspomagały rozwój twórczy, dzieci miały możliwość uczestniczenia w działaniach, które lubią a przez to nabierały pewności siebie i ciekawie spędzały wolny czas. Uczniowie bardzo chętnie brali udział w zajęciach a w efekcie były to nie tylko dzieci zdolne ale także takie, które wykazywały chęć uczestnictwa. Dlatego w roku szkolnym 2013/2014 zwiększyłam liczbę godzin koła opartego na nauce techniki „quilling”, w którym brały udział wszystkie chętne dzieci. Okazało się, że cieszą się one jeszcze większym zainteresowaniem.

Quilling to technika polegająca na zwijaniu cienkich pasków papieru w różnych kolorach odpowiednio dobranych i formowaniu ich w różne kształty za pomocą naciętej wykałaczki lub specjalnej igły do quillingu. Tematykę koła rozszerzyłam z czasem o wykonywanie w podobny sposób róż z koła, stokrotek z ponacinanych grubszych pasków i różnego rodzaju liści do ozdabiania wymienionych wyżej detali. Z gotowych elementów przygotowywałam z dziećmi kartki okolicznościowe, podziękowania, zaproszenia, ozdoby świąteczne czy ozdoby na gazetki ścienne oddziałów a przede wszystkim dzieci tworzyły ciekawe prace wykorzystując do tego własną wyobraźnię i inwencję twórczą.
Tematykę zajęć oparłam na porach roku, imprezach i uroczystościach zawartych w terminarzu imprez oraz na bieżących zapotrzebowaniach świetlicy czy pomysłach uczniów.

Od początku mojej pracy czynnie działałam na polu promocji świetlicy Szkoły Szpitalnej wśród personelu medycznego, rodziców, opiekunów, gości oddziałów ale przede wszystkim przedstawiałam dzieciom pracę świetlicy oraz zachęcałam je do działania i uczestnictwa w zajęciach. Cele te pomagały mi realizować gazetki ścienne świetlicy i oddziałów a także różnego rodzaju dekoracje przygotowywane z innymi nauczycielami z okazji świąt, pór roku, imprez i uroczystości. Uczniowie pomagali mi tworzyć i gromadzić materiały takie jak informacje, plakaty, prace plastyczno – techniczne, ciekawostki, zdjęcia, konkursy i inne.

Zadania określone w ramach paragrafu § 8 ust.2 pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Pracując na Oddziałach Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej oraz Pediatrii (jeśli jest taka możliwość także Laryngologii) staram się jeśli stan dzieci na to pozwala zapoznać pacjentów ze sobą. Jest to sposób na ciekawe spędzenie czasu na oddziałach ale także na przetrwanie trudnego dla dziecka czasu. Niejednokrotnie są to przyjaźnie, które za pomocą Internetu i telefonów nie kończą się po wyjściu ze szpitala. W celu integracji ze środowiskiem corocznie przygotowuję spotkania, imprezy i uroczystości szkolne zgodne z kalendarzem imprez i uroczystości. Są to także imprezy i akcje wynikające z aktualnych potrzeb świetlicy, między innymi: „Dzień Chłopca”, „Andrzejki”, „Mikołajki”, wigilie, „Dzień Babci i Dziadka”, „Walentynki”, „Dzień Pielęgniarki i Położnej”, „Zajączek”, „Dzień Mamy i Taty”, „Dzień Dziecka”.
Integruję wychowanków, rodziców i opiekunów także podczas różnych akcji:
- Dzień Pluszowego Misia
- Kartka dla Oliwii
- przedstawienia w wykonaniu różnych szkół, kół czytelniczych,
- lekcje otwarte z okazji świąt prowadzone przez zaprzyjaźnionych nauczycieli z innych szkół.

Podczas wszystkich akcji, spotkań, dużych i małych uroczystości występują goście zaproszeni przeze mnie do współpracy:
- iluzjonista „Carlos”
- Studio Piosenki i inni pracownicy Ostrowskiego Centrum Kultury,
- Fundacja Dr Clown,
- Państwowe Pomaturalne Studium Animatorów Kultury w Kaliszu,
- wolontariusze szpitalni z Ostrowskiego Centrum Wolontariatu,
- pracownicy bibliotek,
- słuchacze Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i inni.

Przygotowując takie przedsięwzięcia szukam nowych kontaktów, możliwości, sponsorów indywidualnych lub firm czy Fundacji. Spotkania takie dają dzieciom kontakt ze światem poza szpitalem i nadzieję na szybki powrót do tego środowiska. Podczas większych przedsięwzięć zapraszam media lokalne, które przekazują informacje, artykuły i reportaże mieszkańcom Ostrowa Wielkopolskiego i okolic.
W trakcie takich uroczystości a także w trakcie przygotowań i po imprezie staram się integrować i włączać w działania zespół rodziców przebywających ze swoimi dziećmi w szpitalu. Są oni chętni do pomocy, gdyż tak samo jak mali pacjenci, mają wiele czasu wolnego. Przede wszystkim zapraszam opiekunów do prac dekoracyjnych i organizacyjno – technicznych a także porządkowych. Rodzice poprzez takie działanie rozładowują stresy i mają okazję do poznania się wzajemnie.

W procesie wychowawczym ważne jest, aby uwrażliwiać uczniów na coraz częściej występujące problemy społeczne i cywilizacyjne. W tematykę planu pracy co roku wprowadzam zajęcia przybliżające uczniom między innymi ochronę przyrody, potrzebę dbania o zwierzęta, ochronę własnego organizmu przed zjawiskami występującymi podczas zmienności pór roku oraz wyniszczającymi procesami cywilizacji. Uczyłam jak dbać o zdrowie, co jeść aby prawidłowo funkcjonować, jak się ubierać odpowiednio do pór roku. Przed mrozami umieszczałam z dziećmi karmnik dla ptaków za oknem świetlicy i wprowadzałam zagadki dotyczące rozpoznawalności przybyłych ptaków.
Wykorzystywałam metody typu mapy tematyczne odnośnie Dnia Ziemi czy Sprzątania Świata. Uczyliśmy się w jaki sposób segregować odpady.

W roku szkolnym 2011/2012 wzięliśmy udział w konkursie Spółki Magellan – w V edycji Konkursu Plastycznego „Eko – Świat. Stwórz to sam”. Praca promowała stworzenie ciekawej formy plastycznej z produktów przeznaczonych do recyklingu. Została ona umieszczona w galerii internetowej strony Spółki.

W pracy świetlicy niezmiennie korzystałam z elementów do wtórnego przetworzenia w celu wykonania prac papieroplastyki. Zbierałam i wykorzystywałam butelki, nakrętki, resztki papierów oraz elementów papierowo – tekturowych przeznaczonych do utylizacji, które przekazywały mi różne firmy i osoby prywatne.

W roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 ogłosiłam w bibliotece szpitalnej zbiórkę materiałów pasmanteryjnych i wełny. Zebrane materiały przeznaczałam do pracy z dziećmi w świetlicy. Zbiórki są już stałym elementem biblioteki i cieszą się wciąż dużym zainteresowaniem.

Trzykrotnie w okresie stażu organizowałam wraz z koleżankami XXXX XXXX, XXXX XXXX oraz XXXX XXXX półkolonie letnie dla dzieci przebywających w szpitalu. Zajęcia przeprowadzałyśmy w taki sposób, aby zachęcić wychowanków do udziału w zabawach, grach i pracach plastycznych oraz technicznych. Celem spotkań z dziećmi było oderwanie ich od klimatu oddziałów i hospitalizacji. Dzieci zapominały o stresie, chorobie i wracały w dobrej formie psychofizycznej do zdrowia.

Podczas cieplejszych dni jesiennych oraz wiosennych co roku, gdy tylko była możliwość, zabierałam dzieci na spacery po parku szpitalnym. Pozwalało się to dzieciom wyciszyć i pobyć choć chwilę poza warunkami panującymi na oddziałach. W trakcie całego roku szkolnego organizowałam wyjścia do biblioteki szpitalnej w celu poznania pracy bibliotekarki, założenia kart bibliotecznych i wypożyczenia książek.

Byłam w ciągłym kontakcie z rodzicami i opiekunami dzieci. Służyłam wsparciem, radą a najczęściej byłam powiernikiem trosk i zmartwień zestresowanych rodziców. Po przyjęciu pacjenta na oddział przeprowadzałam z rodzicami wywiad na temat dziecka, jego możliwości psychofizycznych związanych z chorobą, zainteresowań, charakteru. Było mi to pomocne w ustaleniu jakie zajęcia mogłabym dziecku zaproponować i czym zachęcić do udziału.
Kilka razy w roku przeprowadzałam z rodzicami pogadanki i rozmowy na temat bezpieczeństwa w Internecie. Pracując w klasopracowni komputerowej okazywało się, że częściej posiadałam większą wiedzę niż rodzice na temat pracy ich dziecka przy komputerze i w sieci.

W ciągu roku szkolnego, w miarę potrzeb a częściej z chęci rodziców, organizowałam mini warsztaty technik plastyczno – technicznych dla dzieci i rodziców. Były one często spontaniczne i wynikały z zapotrzebowania opiekunów na dany temat. Bardzo często taka wymiana doświadczeń i umiejętności owocowała przekazaniem przez rodzica do świetlicy kolorowanek, materiałów papierniczych i innych pomocy niezbędnych w funkcjonowaniu świetlicy.

Zadania określone w ramach paragrafu § 8 ust.2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Często zdarza się, że do szpitala trafiają dzieci z rodzin biedniejszych, patologicznych czy zaniedbanych. Podczas hospitalizacji są bez rodziny (rodzice czy opiekunowie pozostawiają je same na większą część leczenia). Takie dzieci potrzebują więcej wsparcia psychicznego, zwrócenia na nie uwagi, a także pomocy w nauce czy nadrobieniu zaległości szkolnych. W takich sytuacjach w miarę możliwości starałam się pomagać i wspierać, pomagałam w odrabianiu zadań domowych, wyszukiwaniu informacji potrzebnych dziecku, przepisywaniu lekcji.

Od początku mojej pracy w świetlicy szpitalnej chcąc urozmaicić moją ofertę dla dzieci byłam organizatorem spotkań, przedstawień, akcji, imprez i uroczystości. Nawiązywałam wciąż nowe i coraz ciekawsze kontakty z:
- wolontariuszami ze Stowarzyszenia „Centrum wolontariatu” w Ostrowie Wielkopolskim,
- firmą Natur Produkt Zdrowit Sp. z o.o., która zakupiła do szkoły szpitalnej programy antywirusowe oraz Open Office,
- Fundacją Orange, która przekazywała nam gry komputerowe i materiały papiernicze,
- Iluzjonistą „Carlosem”,
- Fundacją Dr Clown,
- Studiem Piosenki z Ostrowa Wielkopolskiego,
- panami XXXX XXXX oraz XXXX XXXX, którzy pomagali w organizacji, narracji i nagłośnieniu imprez,
- Państwowym Pomaturalnym Studium Animatorów Kultury w Kaliszu,
- Biblioteką Publiczną w Ostrowie Wielkopolskim,
- Biblioteką Publiczną filia nr 3 (biblioteka szpitalna),
- Biblioteką Publiczną Gminy Błaszki,
- Studiem tańca Dance Academy w Ostrowie Wielkopolskim,
- Ostrowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku,
- Sponsorami indywidualnymi oraz Firmami wspomagającymi świetlicę,
- Posterunkiem Policji w Ostrowie Wielkopolskim.

Współpracowałam także i nadal współpracuję z placówkami oświatowymi:
- Przedszkolem nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim,
- IV Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim,
- Zespołem Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim,
- Gimnazjum nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim,
- Szkołami Podstawowymi nr 1 i nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim,
- Szkołą Podstawową Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim,
- Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach,
- Przedszkolem „Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach,
- Szkołą Muzyczną w Ostrowie Wielkopolskim.

W mojej codziennej pracy współpracuję z personelem medycznym, konsultuję się w sprawach psychofizycznych moich wychowanków. Współorganizuję wyjścia dzieci poza oddziały i do świetlicy. Wymieniam informacje z Pielęgniarką Oddziałową, która pomaga mi w sprawach organizacyjnych podczas przygotowania spotkań i uroczystości.

Zadania określone w ramach paragrafu § 8 ust.2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły.

Pragnąc zdobyć wiedzę na temat pracy świetlicy niemal codziennie prowadziłam z moimi wychowankami rozmowy, pogadanki oraz zadawałam pytania co je najbardziej zainteresowało podczas pobytu w szpitalu oraz zajęć w świetlicy. Na prośbę dzieci powstał zeszyt, w którym rodzice, opiekunowie, uczniowie oraz inne osoby zainteresowane, mogą wpisywać swoje opinie na temat pracy świetlicy. Przeprowadziłam także wśród dzieci ankietę, aby stwierdzić jakie zmiany należy wprowadzić, co zmienić. Z wniosków wyciągniętych po odbytej ankiecie, po rozmowach i wywiadach wynika, iż zajęcia są bardzo ciekawe, pobyt w szpitalu mniej uciążliwy. Często powrót do domu okazuje się już nie taki prosty, gdyż dzieci nadal wyrażają chęć uczestnictwa w zajęciach świetlicowych. Niektórzy moi wychowankowie odwiedzają mnie w świetlicy już po odbytej hospitalizacji, wykazują chęć uczestnictwa w zajęciach mimo, że nie są już pacjentami. Cieszą się i z daleka witają ze mną podczas spotkań poza szpitalem. Z niektórymi uczniami nadal mam kontakt poprzez Internet a niektórzy z nich powrócili do szpitala jako wolontariusze i pomagają mi podczas zajęć.

Dokonałam opisu i analizy dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemu uczniów:
- uczennicy upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim, cierpiącej na Mózgowe Porażenie Dziecięce, padaczkę oraz obustronny zanik nerwu wzrokowego,
- uczennicy sprawiającej problem opiekuńczo – wychowawczy, opóźnienia i zaniedbania w nauce.

Podsumowanie:
Powyższe sprawozdanie jest zebraniem elementów z mojego prawie trzy letniego wycinka pracy. Na tym etapie mogę stwierdzić, że udało mi się w znacznym stopniu zrealizować zadania jakie postawiłam sobie w planie rozwoju zawodowego. Wzbogaciłam swoją wiedzę, warsztat pracy, zdobyłam nowe umiejętności. Doskonaląc swoją pracę przyczyniłam się do podwyższenia jakości pracy szkoły. Pragnę w dalszym ciągu po zakończeniu stażu doskonalić się i podejmować nowe cele oraz wyzwania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.