X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24683
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Joanna Trybuła- Jargiło
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Aldona Borowska

Miejsce pracy w momencie rozpoczęcia stażu:
Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Woli Trzydnickiej;
Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Rzeczycy Ziemiańskiej;
Publiczna Szkoła Podstawowa w Łychowie Gościeradowskim;
Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzeczycy Księżej;
Niepubliczne Gimnazjum w Łysakowie.

Miejsce pracy w trakcie zakończenia stażu:
Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Woli Trzydnickiej;
Publiczna Szkoła Podstawowa w Łychowie Gościeradowskim;
Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzeczycy Księżej.

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010r.
Data zakończenia stażu: 28.04.2014r.
Nieobecności trwające dłużej niż 30 dni: 209 dni
(zwolnienia lekarskie i urlop macierzyński od 08.03.2011r. do 02.10.2011).

CEL GŁÓWNY: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Cele stażu:
1.Poszerzenie zakresu wiedzy;
2.Doskonalenie własnych umiejętności;
3.Doskonalenie warsztatu i metod pracy;
4.Podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki;
5.Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

WSTĘP

1 września 2006 roku rozpoczęłam pracę w zawodzie nauczyciela. Studia pedagogiczne: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych (pedagogika i plastyka)- specjalizacja malarstwo, dające mi uprawnienia do nauczania ukończyłam w 2001 r. w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. W 2002 r. w Wyższej Szkole Humanistyczno- Przyrodniczej w Sandomierzu ukończyłam studia podyplomowe- Sztukę (plastyka, muzyka). Natomiast w 2012 r. ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Wychowanie fizyczne w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu.
W ciągu sześciu poprzednich lat pracowałam jako Instruktor Terapii Zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej w Irenie.
Pierwszy rok pracy w zawodzie nauczyciela był dla mnie dużym wyzwaniem, gdyż podjęłam pracę aż w pięciu szkołach. W drugim roku było ich aż sześć (cztery szkoły podstawowe i dwa gimnazja). Miałam okazję pracować na różnych poziomach edukacyjnych, co dało mi możliwość poznania specyfiki pracy na obu tych etapach.
Jestem nauczycielem plastyki, muzyki oraz wychowania fizycznego. W ramach zajęć dodatkowych prowadzę również zajęcia koła plastycznego, chóru szkolnego, zajęcia artystyczne oraz rytmikę w oddziale przedszkolnym. Prowadziłam także Szkolne Koło Sportowe oraz zajęcia artystyczne w gimnazjum.
W roku 2007 uzyskałam stopień nauczyciela kontraktowego. Będąc nauczycielem w pięciu szkołach (w tym cztery szkoły znajdują się na terenie Gminy Trzydnik Duży), zwróciłam się z prośbą do Lubelskiego Kuratorium Oświaty o wyznaczenie szkoły, w której mogłabym odbywać staż na kolejny stopień awansu zawodowego.
Jako miejsce do odbycia stażu na stopień nauczyciela mianowanego wyznaczono mi Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Woli Trzydnickiej. Z dniem 1 września 2010 r. składając pisemny wniosek do dyrektora szkoły, po pozytywnym rozpatrzeniu rozpoczęłam staż w ZPPO w Woli Trzydnickiej. Moim opiekunem stażu została Pani mgr Aldona Borowska- nauczyciel języka polskiego. Mój staż trwał 2 lata i 9 miesięcy z przedłużeniem o 209 dni w związku ze zwolnieniami i urlopem macierzyńskim.
Ze względu na fakt, że mój wymiar pracy w żadnej ze szkół nie wynosił dziewięciu godzin,w swoich działaniach zmierzających do uzyskania awansu zawodowego uwzględniłam wszystkie z nich. Fakt, iż mogłam ubiegać się o kolejny stopień awansu zawodowego był dla mnie okazją, aby zdobyć nowe doświadczenia zawodowe oraz wzbogacić wiedzę merytoryczną odnoszącą się zarówno do procesów nauczania, jak i wychowania oraz organizacji oświaty. Starałam się doskonalić swój warsztat pracy oraz zdobywać nowe wiadomości i umiejętności a zdobytą wiedzę wykorzystywać dla dobra uczniów oraz dla lepszego funkcjonowania naszej szkoły. Cele, jakie sobie postawiłam wpłynęły na mój rozwój osobisty oraz zawodowy. W trakcie odbywania stażu tj. w okresie od 1 września 2010 roku do 28 kwietnia 2014 roku realizowałam zadania, które zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późniejszymi zmianami (Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r., Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).W trakcie odbywania stażu zrealizowałam zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego. Plan rozwoju zawodowego oparty był na wymaganiach określonych w § 7 ust. 2 pkt 1-5 i takie też są punkty mojego sprawozdania.

§ 7 ust.2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Poznawanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.
Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli:
- Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskania stopni awansu;
- Adekwatnych fragmentów Karty Nauczyciela.
Stworzenie na własny użytek biblioteczki tekstów aktów prawnych dotyczących awansu.
Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu, skonstruowanie planu rozwoju zawodowego, sprawozdania oraz prezentacji dorobku.
Uczestniczenie w radach pedagogicznych, kursach i warsztatach poruszających kwestie awansu zawodowego i jego aktualizacji.
Pogłębienie i uaktualnienie wiedzy na temat awansu zawodowego nauczycieli (portale internetowe i czasopisma dotyczące awansu).
Jednym z pierwszych kroków na drodze awansu zawodowego była szczegółowa analiza prawa oświatowego oraz wymagań, jakie stawiane są przed nauczycielem kontraktowym ubiegającym się o kolejny stopień awansu zawodowego oraz aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późniejszymi zmianami (Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r., Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli);
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst znowelizowany z 2003 r.);
• Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r.
Pomocne okazały się także liczne wskazówki dotyczące zasad zdobywania awansu zamieszczone na edukacyjnych portalach internetowych, lektura czasopism i fachowej literatury.
Aby odpowiednio zaplanować swoje działania, przed skonstruowaniem planu rozwoju zawodowego przeanalizowałam dokumentację szkół: Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny, Plan Pracy Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania. Na własny użytek stworzyłam biblioteczkę aktów prawnych dotyczących awansu.
Efektem analizy tych wszystkich przepisów oraz dokumentów było zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu prawa oświatowego oraz prawidłowe skonstruowanie planu rozwoju zawodowego. Na początku września złożyłam do dyrektora szkoły- pani mgr Elżbiety Kosikowskiej wniosek o rozpoczęcie stażu oraz plan rozwoju zawodowego. Przedstawiony przeze mnie plan rozwoju został zatwierdzony przez panią dyrektor. W trakcie trwania stażu w każdym semestrze opracowywałam sprawozdania okresowe. Po zakończeniu stażu skonstruowałam sprawozdanie z przebiegu stażu.W trakcie całego stażu pogłębiałam i uaktualniałam wiedzę na temat awansu zawodowego nauczycieli poprzez literaturę, czasopisma fachowe oraz środki elektroniczne (Internet). Gromadziłam i opisywałam dokumenty, działania, programy, scenariusze, itp. Uczestniczyłam w radach pedagogicznych, kursach i warsztatach poruszających kwestie awansu zawodowego i jego aktualizacji:
• W listopadzie 2010 r. ukończyłam kurs: „Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego” zorganizowany przez  Niepubliczną Placówkę SOF- OKLES w Kraśniku;
• W maju 2014 r., chcąc jeszcze raz usystematyzować swoją wiedzę na temat awansu zawodowego oraz prawidłowo skonstruować teczkę awansu i przygotować do egzaminu, ukończyłam szkolenie: - „Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego” zorganizowany przez  Niepubliczną Placówkę SOF- OKLES w Kraśniku;
Efekty:
• zapoznanie się z prawnymi podstawami awansu oraz przygotowanie do realizacji stażu;
• zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu prawa oświatowego;
• prawidłowe skonstruowanie planu rozwoju zawodowego;
• opracowanie sprawozdania z przebiegu awansu zawodowego.
2.Współpraca z opiekunem stażu.
Ustalenie zasad współpracy z opiekunem– zredagowanie kontraktu.
Korzystanie z pomocy opiekuna w prawidłowym sformułowaniu wniosku i planu rozwoju.
Opracowanie projektu sprawozdania.
Obecność na lekcjach prowadzonych przez opiekuna, omówienie zajęć.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły.
Omówienie przeprowadzonych oraz obserwowanych lekcji w celu doskonalenia umiejętności, ewaluacja.
Na początku roku szkolnego 2010 nawiązałam współpracę z przydzielonym przez dyrektora szkoły opiekunem stażu, panią mgr Aldoną B. Na jednym z pierwszych spotkań zawarłyśmy ,,kontrakt’’, w którym wspólnie określiłyśmy jasne, czytelne i możliwe do zrealizowania zasady współpracy oraz wzajemne zobowiązania. Pani Aldona udzieliła mi wskazówek dotyczących przebiegu stażu oraz zasad sporządzania planu rozwoju zawodowego. Następnie uzgodniłyśmy harmonogram spotkań, który miał doprowadzić do realizacji postawionych zadań. Ważnym elementem naszej współpracy była obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna- korzystając z wiedzy i doświadczenia pedagogicznego pani Aldony pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności, m. in. poszerzyłam swój warsztat pracy. W trakcie stażu uczestniczyłam także w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli, hospitowałam lekcje wychowania fizycznego oraz zajęcia pozalekcyjne: koło teatralne. Sama również regularnie prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu. Po każdych obserwowanych zajęciach sporządzałam notatki- Arkusze Obserwacji Lekcji wraz z uwagami i spostrzeżeniami na temat przebiegu zajęć. Zwracałam uwagę na nowe możliwości i formy stosowane na tych zajęciach, aby uatrakcyjnić później moje własne lekcje. Obserwowałam, jak nauczyciel wykorzystuje czas na lekcji, jakie pomoce dydaktyczne stosuje. Patrzyłam, jak ocenia, jak indywidualizuje proces nauczania. Zwracałam uwagę także na atmosferę panującą na lekcji oraz stosunek nauczyciela do uczniów. Po każdej lekcji konsultowałyśmy się nawzajem odnośnie danych zajęć. Po każdej lekcji przeprowadzonej przeze mnie także omawiałam jej przebieg. Wyjaśniałam celowość działań, metod i form pracy zastosowanych podczas lekcji oraz stopień realizacji założonych celów. Opiekun stażu przedstawiał mi swoją opinię na jej temat. Dzięki tej analizie wyciągałam wnioski do dalszej pracy, jak również doskonaliłam umiejętność tworzenia konspektów i scenariuszy zajęć. Na moich lekcjach obecni byli także dyrektorzy poszczególnych szkół. Przedstawiałam do wglądu i analizy konspekty oraz scenariusze lekcji z plastyki i muzyki, wychowania fizycznego oraz scenariusze zajęć pozalekcyjnych. Każdą z nich omawiałam ukazując zarówno mocne, jak i słabe strony. W trakcie ewaluacji w Publicznej Szkole Podstawowej w Łychowie Gościeradowskim, prowadziłam także lekcję otwartą dla wizytatorów z Lubelskiego Kuratorium Oświaty. Opiekun służył mi cennymi wskazówkami również podczas opracowania projektu sprawozdania.
Efekty:
• poszerzenie moich wiadomości z zakresu metodyki i pedagogiki;
• stosowanie nowych metod pracy;
• poznanie różnorodnych technik prowadzenia zajęć;
• udoskonalenie i wzbogacenie własnego warsztatu pracy;
• podniesienie atrakcyjności lekcji;
• nowe pomysły i rozwiązania;
• eliminowanie błędów;
• wzbogacenie doświadczenia zawodowego.
3. Wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności, jako nauczyciela.
Autorefleksja, samoocena
Realizację tego zagadnienia rozpoczęłam od oceny własnych umiejętności i dotychczasowych dokonań zawodowych jako nauczyciela oraz określenia potrzeb i kierunku rozwoju zawodowego. Aby podnieść i rozszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe, rozpoczęłam studia podyplomowe na kierunku „Wychowanie fizyczne” w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu. Konstruując plan rozwoju zawodowego zgodnie z wymaganiami prawnymi ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli, wzięłam pod uwagę również realność spełnienia planowanych celów. Uwzględniłam potrzeby własnego dalszego rozwoju zawodowego oraz potrzeby placówki, w której jestem zatrudniona. W późniejszym czasie podczas realizacji planu niejednokrotnie dokonywałam autorefleksji i samooceny swoich działań. Będąc nauczycielem, zawsze starałam się wykonywać moją pracę najlepiej, jak umiałam. Udoskonalałam swoje metody pracy, co wpływało korzystnie także na pracę z dziećmi, kontakt z nauczycielami i rodzicami. Podczas zajęć starałam się przekazać dzieciom swoją wiedzę i umiejętności, pamiętając o tym, że uczeń jest podmiotem moich działań.
Efekty:
• poznanie swoich słabych i mocnych stron;
• zaplanowanie kierunku dalszego rozwoju zawodowego;
• podniesienie i rozszerzenie kwalifikacji zawodowych- rozpoczęcie studiów podyplomowych;
4. Dalsze poznawanie i prowadzenie obowiązującej dokumentacji nauczyciela
w tym dotyczącej zadań szkoły, nauczyciela przedmiotu, własnego awansu zawodowego.
Konstruowanie rocznych planów dydaktycznych z plastyki i muzyki, oraz planów pracy kół
zainteresowań, zajęć artystycznych i chóru szkolnego.
Opracowanie okresowych sprawozdań z przebiegu awansu zawodowego.
Doskonalenie umiejętności tworzenia scenariuszy zajęć.
Konstruowanie arkuszy obserwacji, ankiet i protokołów.
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji nauczyciela plastyki, muzyki.
Gromadzenie i opis dokumentów, działań, programów, scenariuszy.
W pierwszych tygodniach stażu ponownie przeanalizowałam dokumenty: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy oraz Szkolny Program Profilaktyki, Regulamin Pracy Rady Pedagogicznej, Regulamin Samorządu Uczniowskiego. W okresie odbywania stażu, przygotowywałam odpowiednią dokumentację, która pomagała mi w dobrym zaplanowaniu i prowadzeniu zajęć. Opracowywałam, plany dydaktyczne z plastyki, muzyki, wychowania fizycznego oraz programy zajęć dodatkowych:
• chóru szkolnego (prowadzonego w ZPPO w Woli Trzydnickiej w kl. IV- VI);
• koła plastycznego (ZPPO w Rzeczycy Ziemiańskiej oraz PSP w Łychowie Gościeradowskim);
• zajęć artystycznych (PSP w Rzeczycy Księżej oraz Niepubliczne Gimnazjum w Łysakowie);
• zajęć rytmiki w oddziale przedszkolnym (PSP w Łychowie Gościeradowskim);
• Szkolnego Koła Sportowego (PSP w Łychowie Gościeradowskim).
Po zapoznaniu się z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wydanymi przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną skonstruowałam także plan nauczania indywidualnego z plastyki i muzyki dla uczennicy III kl. Gimnazjum, Wioletty F. oraz plan nauczania indywidualnego z plastyki, dla uczennicy IV klasy PSP w Łychowie Gościeradowskim, Klaudii G. Napisałam także indywidualne plany nauczania z plastyki i muzyki dla ucznia kl. IV, Dominika R. z orzeczonym upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, dostosowałam program i obniżyłam wymagania z tych przedmiotów także dla uczennicy kl. IV, Pauliny L. w PSP w Łychowie Gościeradowskim. Opisywałam zamierzone cele wychowawcze i przedmiotowy system oceniania uwzględniając Szkolny Program Wychowania i Wewnątrzszkolny System Oceniania dla każdego nauczanego przeze mnie przedmiotu. Samodzielnie opracowywałam także różne pomoce dydaktyczne wykorzystywane na zajęciach: testy, gry dydaktyczne, rebusy, zestawy ćwiczeń, testy sprawnościowe, prezentacje i przykłady na zajęcia z plastyki. Opracowałam i opisałam regulamin Konkursu na Sportowca Roku w PSP w Łychowie Gościeradowskim, który przeprowadzany jest teraz każdego roku. Corocznie dokonywałam ewaluacji dokumentów, wprowadzając zmiany oraz uaktualniając je zgodnie z podstawą programową. Obserwowałam lekcje opiekuna stażu i wypełniałam arkusze obserwacyjne. Doskonaląc umiejętności tworzenia scenariuszy zajęć, na każdą hospitowaną lekcję przygotowywałam konspekty lekcji. Tworzyłam dokumenty wewnątrzszkolne na rady plenarne, klasyfikujące i zatwierdzające. Rozliczałam realizację podstawy programowej. Pisałam sprawozdania z zajęć pozalekcyjnych i działalności kół zainteresowań. Miałam również obowiązek dokonania diagnozy gotowości szkolnej dzieci kl. IV. Opracowywałam plany działań wspierających dla dzieci objętych dodatkową pomocą psychologiczno– pedagogiczną (wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych). Systematycznie i na bieżąco zapisywałam tematy lekcji w dziennikach lekcyjnych i dziennikach zajęć dodatkowych.
Opracowałam plan rozwoju zawodowego oraz prowadziłam dokumentację z jego realizacji, napisałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. W każdym semestrze, roku szkolnego przez cały okres trwania stażu pisałam okresowe sprawozdania z przebiegu awansu zawodowego. Systematycznie gromadziłam i opisywałam wszelkie informacje działania, programy i dokumenty dotyczące awansu zawodowego, oraz materiały ukazujące realizację zadań (scenariusze, sprawozdania, świadectwa, notatki, podziękowania, dyplomy i zaświadczenia z odbytych szkoleń, warsztatów i kursów).
Efekty:
• doskonalenie umiejętności, poprawnego konstruowania planów dydaktycznych;
• doskonalenie umiejętności, tworzenia scenariuszy zajęć;
• biegłość w prawidłowym prowadzeniu dokumentacji nauczania: dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć pozalekcyjnych;
• udokumentowanie przebiegu stażu, opracowanie okresowych sprawozdań;
• napisanie sprawozdania z planu rozwoju zawodowego;
• poprawne konstruowanie arkuszy obserwacji, ankiet i protokołów.
5. Samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych.
Praca w zespole nauczycieli humanistów.
Udział w zewnątrzszkolnych formach szkolenia zawodowego: kursach, seminariach, konferencjach metodycznych, warsztatach.
Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej.
Przeglądanie publikacji i portali internetowych dla nauczycieli.
Istotnym elementem mojego rozwoju zawodowego był udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego. Praca z dziećmi wymaga od nauczyciela ciągłego doskonalenia warsztatu pracy i własnych umiejętności. Wybór odpowiedniego szkolenia, kursów czy też warsztatów uzależniałam także od moich własnych zainteresowań i zapotrzebowań oraz od potrzeb szkoły. Brałam czynny udział w szkoleniowych radach pedagogicznych odbywających się w szkołach, m.in.:
• „Odpowiedzialność szkoły za kształcenie uczniów zdolnych wyzwaniem dla edukacji XXI wieku”;
• „Ujednolicenie dokumentów dotyczących analizy sprawdzianów wewnętrznych i zewnętrznych”;
• „Ochrona danych osobowych w oświacie”;
• „Coaching uczenia się, czyli pomysł na zaangażowanych uczniów”;
• „Ewaluacja wewnętrzna- skutecznie i użytecznie dla szkoły”.
Pracowałam w zespołach nauczycieli humanistów i w zespole nauczycieli kl. IV- VI.
Żeby poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą systemu oświaty a przede wszystkim wiedzę dotyczącą awansu zawodowego ukończyłam następujące kursy i szkolenia:
• Kurs „Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego” zorganizowany przez Niepubliczną Placówkę SOF-OKLES w Kraśniku; (2010r.);
• Kurs „Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego” zorganizowany przez Niepubliczną Placówkę SOF-OKLES w Kraśniku (2014r.).
Ukończyłam studia podyplomowe na kierunku „Wychowanie fizyczne” w Wyższej Szkole-Zarządzania i Administracji w Zamościu.
Brałam udział także w innych zewnętrznych formach szkolenia zawodowego (kursach, seminariach, konferencjach metodycznych, warsztatach):
• Kurs kierowników wycieczek (2008r.);
• Kurs „Ocenianie kształtujące, jako skuteczny sposób przygotowania ucznia do uczenia się przez całe życie” zorganizowany przez Niepubliczną Placówkę SOF- OKLES w Kraśniku (2010r.);
• „Klimat Społeczny w placówce - podmiotowe traktowanie wychowanków”– zorganizowany przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli „ SOF-OKLES”;
• „Pomoc Psychologiczno- pedagogiczna” - szkolenie zorganizowane przez ZPPO w Rzeczycy Ziemiańskiej (2012r.);
• „Ochrona danych osobowych”- zorganizowany przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli „ SOF-OKLES” (2012r.);
• „Pierwsza pomoc przedmedyczna” zorganizowany przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli SOF- OKLES w Kraśniku (2012r.);
• „Dlaczego dzieci lubią zajęcia artystyczne?”- konferencja zorganizowana przez WSiP (2012r.);
• „Ewaluacja wewnętrzna- skutecznie i użytecznie dla szkoły”- szkolenie zorganizowane przez niepubliczną placówkę szkolenia nauczycieli: Centrum rozwoju Edukacji A- Z (2013r.);
• Warsztaty teatralne (16 godzin) - zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku oraz Gminny Ośrodek Kultury W Trzydniku Dużym (2013r.);
• 80-cio godzinny kurs- projekt „Od zdolności do mądrości”- praca z uczniem zdolnym w kl. IV- VI w Lublinie, realizowany przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o. o. w Szczecinie w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (zakończenie projektu- lipiec2013)
• „Wykorzystanie wyników sprawdzianu do planowania pracy szkoły”- szkolenie zorganizowane przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR w Lublinie (2014r.).
Wiadomości, zdobyte poprzez uczestnictwo w tych wszystkich formach szkolenia wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną. Pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy. Dzięki nim udoskonaliłam też swój warsztat pracy i mam nadzieję, że przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły. Materiały edukacyjne, które otrzymałam na szkoleniach wykorzystywałam w celu wzbogacenia własnych lekcji.
Poprzez studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej starałam się poszerzać swoją wiedzę także samodzielnie. Wybierałam literaturę przedmiotową, rozszerzałam wiadomości z dydaktyki i metodyki nauczanych przeze mnie przedmiotów. Przeglądałam publikacje i portale internetowe dla nauczycieli oraz pogłębiałam i uaktualniałam wiedzę na temat awansu zawodowego nauczycieli.
Efekty:
• wzbogacenie wiedzy merytorycznej i udoskonalenie warsztatu pracy;
• pogłębienie wiedzy pedagogicznej dotyczącej dzieci;
• dokładniejsze poznanie i stosowanie w praktyce metod i form pracy;
• zwiększenie świadomości i podniesienie jakości prowadzonych przeze mnie zajęć edukacyjnych;
• podniesienie jakości pracy nauczyciela i rozwój ucznia;
• podniesienie jakości pracy szkoły.
6. Tworzenie i rozbudowa własnego warsztatu pracy.
Gromadzenie biblioteczki pedagogicznej.
Uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowywanych pomocy i środków dydaktycznych (albumy, czasopisma fachowe i artystyczne, płyty, podkłady itp.), starania o zakup nowych materiałów z budżetu szkoły.
Tworzenie narzędzi pomiaru dydaktycznego.
Stosowanie metod aktywizujących.
Ważną rzeczą było dla mnie podwyższanie jakości pracy szkoły, co może być realizowane tylko w momencie, kiedy nauczyciel sam doskonali swój warsztat pracy. Sumiennie pracowałam nad doskonaleniem własnego warsztatu pracy mając na względzie własny rozwój, a co za tym idzie rozwój moich uczniów. Przez cały okres stażu starałam się krytycznie oceniać swoją pracę nauczyciela. W celu uzupełnienia swojej wiedzy i umiejętności w zakresie psychologii, pedagogiki oraz metodyki nauczanych przeze mnie poszczególnych przedmiotów cały czas korzystałam z zasobów Bibliotek Pedagogicznych. Studiowałam odpowiednią literaturę, korzystałam także z publikacji zamieszczonych w Internecie, przez cały okres stażu gromadziłam i aktualizowałam własną bibliotekę przedmiotową:
• H. Rudolph Schaffer – „Psychologia dziecka”;
• M. Biała – „Przedszkolaki, Co każdy rodzic i nauczyciel wiedzieć powinien”;
• Deborah M. Plummer- „Jak kształtować umiejętności społeczne”;
• Thomas Gordon "Wychowanie bez porażek";
• Beata Dyrda- „ Edukacyjne wspieranie uczniów zdolnych”;
• Elżbieta Jarmołkiewicz pr. zb.: „Wielka księga eksperymentów”;
• Fleck-Bangert: „O czym mówią rysunki dzieci”;
• M. Daszyńska: „Techniki graficzne powielane i odbijane. Rzeźby z papieru”;
• J. Barankiewicz: „ABC sprawności fizycznej”;
• R. Trześniowski: „Gry i zabawy ruchowe. Warszawa 1972”;
• K. Barański pr.zb.: „Technika i metodyka nauczania podstawowych ćwiczeń gimnastycznych”;
• L.Walszyk, R. Szkutnik: Piłka ręczna: „Zasób ćwiczeń dla dzieci i młodzieży”;
• H. Skrobanski, A. Wieczorek: „Przewodnik do ćwiczeń z piłki siatkowej”;
• J. Bergier: „Mini piłka nożna”;
• M. Nowak: „Gimnastyka przy muzyce w szkole”;
• T. Kasperczyk: „Poradnik ćwiczeń korekcyjnych”;
• S. Strzyżewski: „ Proces wychowania w kulturze fizycznej”;
• M. Markowska: „Ćwiczenia i zabawy ruchowe dla przedszkola”;
oraz czasopism:
• „Mały Artysta’’;
• „Wielcy malarze”.
Po przeanalizowaniu ofert wydawniczych w katalogach i Internecie, wybrałam najlepsze moim zdaniem zestawy podręczników i programów nauczania do poszczególnych przedmiotów. Wiedząc jak bardzo ważny jest warsztat pracy nauczyciela wykorzystywany w celu uatrakcyjniania zajęć nieustannie uzupełniałam zaplecze samodzielnie przygotowywanych pomocy i środków dydaktycznych. Przez cały czas gromadziłam różne pomoce, które pozwalały mi uatrakcyjnić zajęcia: albumy, książki, czasopisma fachowe i artystyczne (szczególnie cenna była seria „Wielcy Malarze”, gdzie oprócz dużych, pięknych reprodukcji dzieł zamieszczono wiele ciekawych wiadomości, historii, anegdot- uczniowie bardzo chętnie je przeglądali, a mnie uatrakcyjniły niejedną lekcję), kasety, filmy, podkłady i płyty z nagraniami piosenek szkolnych, młodzieżowych, okolicznościowych, kolęd, pieśni patriotycznych, płyty CD z piosenkami dla dzieci w wieku przedszkolnym, dzieła wielkich mistrzów, różnych epok i gatunków. Przy wyszukiwaniu piosenek, podkładów muzycznych i tekstów oraz innych pomocy korzystałam także z zasobów internetowych. Prowadząc lekcje, jako przykłady często wykorzystywałam także swoje własne prace wykonane podczas studiów, jak i w późniejszym okresie (obrazy, grafiki, matryce, odbitki, wyroby rzemiosła artystycznego). Zorganizowałam pomoce dydaktyczne i narzędzia niezbędne w prowadzeniu zajęć kółek i lekcji (blejtramy, farby olejne, kanwa, schematy i wzory itp.), starałam się o zakup nowych materiałów z budżetu szkoły. Dzięki uprzejmości dyrektorów, zakupiłam farby oraz różnorodne materiały plastyczne i papiernicze, jak również kilkanaście kompletów kijków do nordic walking oraz stroje sportowe. Przy opracowywaniu scenariuszy zajęć korzystałam z encyklopedii multimedialnych i programów edukacyjnych. Lekcje bardzo uatrakcyjniła i wzbogaciła tablica interaktywna. Lekcje często były prowadzone w pracowni komputerowej. Na bieżąco opracowywałam narzędzia pomiaru dydaktycznego: testy, sprawdziany, kartkówki, które służyły mi do badania osiągnięć uczniów. Swój warsztat pracy, starałam się wzbogacić także dzięki stosowaniu metod aktywizujących. Często stosowałam: rozmowę dydaktyczną, gry dydaktyczne, zabawy dramowe, mapy mentalne, scenki sytuacyjne, prace plastyczne, burzę mózgów, zabawy ruchowo- muzyczne, piosenki, zabawy organizacyjno- porządkowe, tematyczne, zabawy pantomimiczne.
Efekty:
• poszerzenie wiadomości metodycznych;
• wzbogacenie warsztatu pracy;
• motywacja do dalszej efektywnej pracy;
• podniesienie jakości mojej pracy i pracy szkoły;
7. Okresowe diagnozowanie osiągnięć, dokonywanie korekty i modyfikacji pracy z uczniami, porównywanie uzyskanych wyników i ocena skuteczności podejmowanych działań.
Nanoszenie korekt do planów pracy.
Opracowywanie nowych metod pracy oraz narzędzi podnoszących jej atrakcyjność.
Okresowe ankietowanie uczniów na temat prowadzonych lekcji.
Prowadziłam bieżącą oraz semestralną diagnozę osiągnięć uczniów, która wskazywała mi stopień opanowania podstawy programowej oraz elementy wymagające ponownego wyjaśnienia. Sprawdzanie osiągnięć dało mi pogląd na możliwości uczniów i pomogło w doborze metod pracy. Jak już wcześniej wspomniałam, na początku każdego roku szkolnego tworzyłam plany zajęć dydaktycznych do przedmiotów i zajęć dodatkowych w poszczególnych szkołach, corocznie modyfikowałam te dokumenty, dostosowywałam je do nowej podstawy programowej i nowego podręcznika. Nanosiłam korekty oraz uzupełnienia, wprowadzałam do nich zadania strategiczne na dany rok szkolny, wyróżniałam treści wykraczające poza podstawę programową, umieszczałam treści ścieżek między przedmiotowych.
Modyfikując je, brałam pod uwagę również potrzeby edukacyjne uczniów. Dokonywałam korekty obniżając poziom wymagań dla uczniów z orzeczeniami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej (indywidualne plany nauczania). Wprowadzałam nowe zadania i treści do programów pracy kół.
Opracowywałam narzędzia podnoszące atrakcyjność zajęć. Systematycznie poszerzałam swoją wiedzę na temat metod nauczania, zwłaszcza o te aktywizujące. Stwarzały możliwość zabawy na lekcji, a tym samym pobudzały aktywność uczniów.  Zastosowanie ich na zajęciach sprawiało, że dzieci z trudnościami w nauce łatwiej i szybciej mogły opanować materiał i przyswoić nowe wiadomości.
W celu poszukiwania i opracowywania nowych, interesujących metod pracy, brałam także udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli (lekcje prowadzone przez opiekuna stażu, lekcje prowadzone przez nauczyciela wychowania fizycznego).
Indywidualizowałam proces wychowawczo – dydaktyczny nie tylko w przypadku dzieci z trudnościami, ale też szczególnie uzdolnionych. Proponowałam im np. dodatkowe zadania do wykonania, motywowałam do uczestnictwa w kołach zainteresowań oraz udziału w różnorodnych konkursach. Dyskutowałam z moimi uczniami na temat ich podejścia do przedmiotu oraz satysfakcjonujących ich metod nauczania.
W celu przeanalizowania i ocenienia atrakcyjności moich lekcji, trafności zastosowanych metod i sposobu podania materiału, wśród uczniów poszczególnych szkół przeprowadziłam anonimową ankietę ewaluacyjną lekcji plastyki i muzyki.
Efekty:
• wzbogacenie warsztatu pracy;
• podniesienie jakości mojej pracy i pracy szkoły;
• uwzględnienie i dostosowanie się do potrzeb edukacyjnych uczniów;
• indywidualizacja nauczania dzieci;
• umożliwienie korekty zaburzeń rozwojowych;
• motywacja do dalszej efektywnej pracy.

§7 ust.2 pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1.Poznawanie struktury i problemów środowiska uczniowskiego i lokalnego.
Zapoznanie się z dokumentami zgromadzonymi w szkole:
- opinie i orzeczenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej;
- zapisy w protokołach.
Poznawanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez rozmowy z uczniami, konsultacje
z rodzicami oraz wychowawcami.
Współpraca z pedagogiem szkolnym.
Uwzględnianie w planie pracy specyficznych elementów środowiska lokalnego i jego potrzeb.
Indywidualne kontakty z dzieckiem.
Obecność na zebraniach z rodzicami.
Spotkania indywidualne z rodzicami(konsultacje).
Współpraca z pedagogiem szkolnym.
Uwzględnianie w pracy potrzeb rozwojowych uczniów posiadających opinie i orzeczenia
z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
Rozmowy z uczniami i ich kolegami w celu poznania środowiska lokalnego.
Jednym z moich nadrzędnych celów była opieka i pomoc uczniom z trudnościami w nauce. W celu zorganizowania tej pomocy, podjęłam współpracę z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną. Najskuteczniejszą formą pomocy która umożliwiała maksymalną integrację społeczną uczniom posiadającym opinie i orzeczenia z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej było indywidualizowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej. Na początku, każdego roku szkolnego, we wrześniu zapoznawałam się z dokumentami zawierającymi informacje, opinie i orzeczenia poradni dostosowując wymagania do potrzeb i możliwości uczniów. W oparciu o opinie i orzeczenia dostosowałam do nich metody i formy pracy.
Zastosowanie metod aktywizujących na zajęciach sprawiało, że uczniowie ci potrafili współpracować z resztą klasy i angażowali się bardziej w pracę na lekcji. Pomoc koleżeńska, do której często zachęcałam, także znacząco wpływała na ich integrację z grupą. W okresie stażu utrzymywałam stały kontakt z wychowawcami klas i rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów. Poprzez współpracę i stały kontakt z wychowawcami klas i dziećmi, starałam się poznać środowisko i sytuację rodzinną moich uczniów. Rozmawiałam także z innymi nauczycielami oraz w razie potrzeby konsultowałam się z pedagogiem szkolnym i logopedą.
Tworzyłam indywidualne plany dydaktyczne dla uczniów z orzeczeniami z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Pomagałam dzieciom, które miały trudności z opanowaniem zadań wynikających z podstawy programowej. Nie pozostając obojętną na specjalne potrzeby uczniów z różnego rodzaju dysfunkcjami, starałam się prowadzić lekcje w ciekawy sposób, a materiał i formę przekazu dostosowywać do możliwości percepcyjnych i umysłowych tychże uczniów. Kształtowałam samodzielność uczniów, właściwą samoocenę oraz chęci do nauki poprzez wzmacnianie ich dobrych stron.
Na lekcjach, stosowałam metody nauczania wykorzystujące różne formy zabawy (np. gry edukacyjne). Poszukiwałam nowych rozwiązań, nowych form i sposobów przekazywania wiedzy wykorzystując gotowe lub zrobione samodzielnie pomoce dydaktyczne. Niejednokrotnie organizowałam pomoc koleżeńską dla tych uczniów (np. prosiłam kolegę o pożyczenie zeszytu w celu uzupełnienia notatki, zapisywałam ją na tablicy dla uczniów, którzy mieli problemy z pisaniem).
Byłam obecna na różnorodnych zebraniach z rodzicami, niektóre z nich prowadziłam wspólnie z wychowawcą klasy. Brałam udział w wywiadówkach. Na bieżąco kontaktowałam się, przeprowadzałam rozmowy telefoniczne z rodzicami uczniów sprawiającymi problemy wychowawcze lub mającymi kłopoty z nauką. Rodzice mieli także możliwość indywidualnych konsultacji ze mną podczas ustalonych przez szkoły dyżurów.
Dzięki tym rozmowom zapoznawałam się z sytuacją rodzinną uczniów, rodzajami problemów,z którymi się borykają. Dowiadywałam się, w jakim stopniu rodzice zaangażowani są w szkolne sprawy swoich pociech i jak wygląda sytuacja materialna poszczególnych uczniów. Mogłam wówczas zadbać o udzielenie im odpowiedniej pomocy, zrozumieć przyczyny ich zachowania, (kserowałam dla nich podręczniki, udostępniałam swoje prywatne materiały, pomagałam w staraniu się o stypendia). Starałam się nawiązać jak najlepsze stosunki na linii nauczyciel – uczeń i zachęcić uczniów do daleko idącej współpracy. Często rozmawiałam z uczniami, obserwowałam moich podopiecznych także w trakcie lekcji i zajęć dodatkowych, podczas przerw, imprez szkolnych. Starałam się zapoznać z ich zainteresowaniami, możliwościami, problemami i potrzebami rozwojowymi. Uczniowie zawsze mogli liczyć na moje wsparcie i pomoc.
Wspólne doświadczenia i rozmowy sprawiły, że potrafili mi zaufać i zwrócić się do mnie ze swoimi problemami, zarówno tymi szkolnymi, jak i osobistymi. Jeżeli istnieje taka potrzeba, potrafię poświęcić swój czas prywatny aby pomóc im w trudnej sytuacji szkolnej, życiowej czy rodzinnej. Sprawowałam opiekę nad uczniami podczas różnorodnych wycieczek, wyjść i wyjazdów: na zawody sportowe, na basen, do kina, dbałam o ich bezpieczeństwo. Moje działania ukierunkowałam również na to, by dzieci czuły się komfortowo przebywając wśród kolegów i koleżanek, okazywały sobie szacunek i akceptację.
Efekty:
• wzbogacenie wiedzy rodziców o dziecku;
• indywidualizowanie pracy dydaktyczno- wychowawczej;
• kształtowanie pozytywnych postaw społecznych uczniów poprzez organizację pomocy
koleżeńskiej;
• zwiększenie motywacji uczniów do pracy i związane z tym lepsze wyniki nauczania;
• utrzymanie przyjacielskich stosunków z uczniami;
2.Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz wychowania
Współpraca z Biblioteką Gminną, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Urzędem Gminy oraz Starostwem Powiatowym w Kraśniku:
- konkursy plastyczne;
- imprezy środowiskowe.
Moja praca dydaktyczno- wychowawcza nie ograniczała się tylko do szkoły. Podejmowałam również współpracę z innymi organizacjami lokalnymi. Jedną z nich jest na pewno Urząd Gminy w Trzydniku Dużym, który jest organem prowadzącym naszą szkołę. Współpracowałam także z Biblioteką Gminną, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Trzydniku Dużym, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zaklikowie, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a także Starostwem Powiatowym w Kraśniku i Urzędem Wojewódzkim w Lublinie. W moim przypadku współpraca ta odbywała się głównie poprzez uczestnictwo w licznych i różnorodnych konkursach organizowanych przez te instytucje: plastycznych, wokalnych i sportowych. Poprzez uczestnictwo w tych konkursach promowałam również twórcze dokonania dzieci w środowisku lokalnym. Dzieci chętnie uczestniczyły w różnego rodzaju konkursach odbywających się zarówno w szkole jak i poza nią, dzięki czemu wszechstronnie rozwijały się na różnych polach działalności własnej, umacnia się w przekonaniu, że to co robią cieszy się uznaniem innych.
W trakcie trwania stażu wielokrotnie włączałam się w aktywne uczestnictwo w życiu społeczności szkolnej i lokalnej, będąc współorganizatorem imprez kulturalnych, szkolnych, rodzinnych, integracyjnych i środowiskowych. Tworzyłam wystawki prac uczniów dla rodziców i gości.
Przygotowywałam oprawę muzyczną i plastyczną na szkolne apele i uroczystości. Wykonywałam scenografie do szkolnych przedstawień.
Uczestniczyłam w organizacji imprez integracyjnych i środowiskowych, w których uczestniczyli rodzice i mieszkańcy Gminy, m.in. pikniki i majówki rodzinne. Byłam pomysłodawcą oraz organizatorem Kiermaszów Świątecznych w poszczególnych szkołach, na których oprócz prac uczniów wystawiałam także prace wykonane własnoręcznie. Sami uczniowie oraz rodzice chętnie kupowali stroiki, obrazy i ozdoby a dochody ze sprzedaży przeznaczane  były na szkolne potrzeby dla poszczególnych klas lub Samorządu Szkolnego. Podczas Świętojańskiego Festynu Rodzinnego w Łychowie Gościeradowskim zorganizowałam autorską wystawę malarstwa. W trakcie festynu, zaprezentowałam tam również także twórczość uczniów w formie wystawy pt. „Na ludową nutę”.
Efekty:
• kształtowanie, pozytywnych postaw wśród młodych ludzi;
• podejmowanie działań na rzecz integracji szkoły z lokalnym środowiskiem;
• promowanie środowiska szkolnego w środowisku lokalnym;
• propagowanie idei integracji;
• wyrabianie u dzieci odpowiedzialności za podejmowane działania.
3.Uaktywnianie środowiska szkolnego i lokalnego na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i cywilizacyjnych, ekologicznych.
Udział, w akcji o charakterze ekologicznym (np. Sprzątanie świata).
Realizacja programów profilaktycznych, dotyczących przemocy, uzależnień, komunikacji w grupie, stresu.
Udział w różnorodnych konkursach o tematyce prozdrowotnej i ekologicznej.
Wspólnie z moimi uczniami brałam udział w akcjach „Sprzątanie świata”. Poprzez aktywne uczestnictwo, starałam się wpływać na kształtowanie świadomości ekologicznej, poczucia odpowiedzialności i właściwych postaw wobec środowiska. Przez cały rok szkolny propagowałam zdrowy, sportowy styl życia. Na lekcjach wychowania fizycznego promowałam aktywne formy spędzania wolnego czasu i bezpośredni kontakt z przyrodą. Podczas ferii w czasie zimowiska prowadziłam warsztaty plastyczne, na których uczniowie wykonywali plakaty o tematyce profilaktycznej. Zorganizowałam także warsztaty rzeźbiarskie. Realizowałam programy profilaktyczne, elementy dotyczące przemocy, komunikacji w grupie, uzależnień, stresu. Do programów nauczania wprowadziłam treści dotyczące wybranych problemów środowiska lokalnego, problemów społecznych i cywilizacyjnych oraz zdiagnozowanych zainteresowań uczniów poprzez przygotowywanie lekcji w oparciu o te właśnie treści. W związku z tym, przeprowadziłam szereg lekcji, na których poruszyłam takie przykładowe zagadnienia, jak: sport, muzyka, moda, film, komputery, Internet, zagrożenia środowiska, sposoby spędzania wolnego czasu, święta, telewizja, przemoc itp.
Udział w różnorodnych konkursach o tematyce profilaktycznej, prozdrowotnej i ekologicznej:
• „Bezpiecznie na wsi- czy upadek to przypadek”- ogólnopolski konkurs zorganizowany przez KRUS;
• „Zdrowa i piękna mama”- coroczny powiatowy konkurs plastyczny ogłoszony przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku;
• „20 lat Państwowej Straży Pożarnej- Jak nas widzą- tak nas malują”- ogólnopolski konkurs zorganizowany przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej;
• Ogólnopolski konkurs plastyczny: „Zapobiegajmy pożarom” ”- ogólnopolski konkurs zorganizowany przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej;
Efekty:
• włączenie uczniów w działania profilaktyczne;
• kształtowanie świadomości ekologicznej, poczucia odpowiedzialności;
• kształtowanie właściwych postaw.
4. Motywowanie i wspieranie uczniów w rozwoju.
Zaplanowanie działań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych służących rozwojowi uczniów zdolnych (przygotowanie do udziału w konkursach przedmiotowych i artystycznych).
Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach plastyki obrzędowej związanych ze Świętami Bożego Narodzenia i Świętami Wielkanocnymi organizowanych corocznie przez GOK w Trzydniku Dużym.
Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych uczniów poprzez organizację pomocy koleżeńskiej, udział w uroczystościach lokalnych.
Tak, jak wspomniałam, proces wychowawczo– dydaktyczny indywidualizowałam nie tylko w przypadku dzieci z trudnościami, ale też szczególnie uzdolnionych. Jako nauczyciel starałam się poszerzać wiedzę i umiejętności uczniów w dziedzinie plastyki, muzyki oraz wspierać talenty sportowe. W ramach, pracy z uczniem zdolnym w poszczególnych szkołach prowadziłam zajęcia pozalekcyjne w formie kół zainteresowań: koło plastyczne, zajęcia artystyczne w szkole podstawowej i gimnazjum, chór szkolny oraz Szkolne Koło Sportowe. Zajęcia te służyły rozwijaniu pasji, zdolności, zainteresowań. Zachęcałam, motywowałam do uczestnictwa w różnorodnych konkursach plastycznych, wokalnych i zawodach sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim. Przygotowywałam uczniów do udziału w konkursach plastyki obrzędowej związanych ze Świętami Bożego Narodzenia i Świętami Wielkanocnymi organizowanych corocznie przez GOK w Trzydniku Dużym.
Podsuwałam ciekawe techniki i pomysły na prace plastyczne. Pomagałam dobrać repertuar, przygotowywałam podkłady muzyczne oraz organizowałam przesłuchania do konkursów wokalnych.
Doskonaliłam umiejętności sportowe przeprowadzając dodatkowe treningi. Dodatkowo pełniłam opiekę nad uczniami podczas wyjazdów na konkursy i zawody.
Kształtowałam pozytywne postawy społeczne uczniów poprzez organizację pomocy koleżeńskiej oraz udział w uroczystościach lokalnych. Angażowałam uczniów do pomocy w tworzeniu dekoracji a także oprawy plastycznej i wokalnej uroczystości.
Motywowaniu i wspieraniu uczniów w rozwoju służyło także wdrażanie nowatorskich form pracy na lekcji.
Efekty:
• udział w konkursach plastycznych, muzycznych i zawodach sportowych;
• rozwijanie talentów uczniów poprzez udział w zajęciach dodatkowych;
• kształtowanie pozytywnych postaw społecznych uczniów poprzez udział w uroczystościach lokalnych.
5.Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych.
Opieka nad uczniami podczas imprez szkolnych.
Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów przy organizacji wyjść kulturalnych oraz imprez środowiskowych.
Udział i współorganizowanie uroczystości szkolnych i apeli, oprawa muzyczna i plastyczna.
Głównym celem działań podejmowanych w zakresie realizacji zadań opiekuńczych było niewątpliwie podniesienie stopnia bezpieczeństwa dzieci podczas zajęć lekcyjnych, wszelkiego rodzaju imprez szkolnych, wyjść i wyjazdów pozaszkolnych.
Na początku każdego roku szkolnego, na pierwszych lekcjach, na zajęciach z wychowania fizycznego zapoznawałam uczniów z zasadami bezpieczeństwa. Uczniowie poznawali regulamin boiska szkolnego.
Podczas trwania stażu wielokrotnie pełniłam funkcje kierownika i opiekuna wycieczki Opiekowałam się uczniami podczas wyjazdów do kina, na konkursy wokalne i sportowe. W poprzednim i bieżącym roku szkolnym sprawowałam opiekę nad uczniami podczas wyjazdów na pływalnię miejską do Ożarowa na zajęcia z pływania. Zwracałam uwagę na bezpieczeństwo dzieci podczas imprez szkolnych. Sprawowałam tą opiekę samodzielnie, jak również i we współpracy z innymi nauczycielami.
Uczniowie chętnie brali aktywny udział we wszystkich formach wyjść, prezentowali wysoki poziom kultury osobistej, oraz postawy zrozumienia i dostosowania się do obowiązujących norm społeczno– obyczajowych. Przestrzegali przepisów obowiązujących na danym obiekcie, jak również potrafili wcielić w życie zasady „fair play” podczas zawodów sportowych.
Jednym z celów realizacji zadań wychowawczych był udział i współorganizowanie uroczystości szkolnych i apeli. Współpracując z innymi nauczycielami aktywnie wspomagałam organizację tych uroczystości. Wykonywałam dekoracje, dobierając repertuar muzyczny odpowiednio do okazji i ćwicząc z dziećmi wybrane pieśni i piosenki, dbałam o oprawę muzyczną.
Efekty:
• zapewnienie opieki uczniom podczas różnorodnych wyjść i wyjazdów;
• udział i współorganizowanie uroczystości szkolnych i apeli.

§ 7, ust.2, pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.Wykorzystanie komputera i technologii informacyjnej w codziennej pracy nauczyciela.
Korzystanie z encyklopedii multimedialnych i programów edukacyjnych przy opracowywaniu scenariuszy zajęć.
Opracowywanie przy wykorzystaniu materiałów komputerowych pomocy i środków dydaktycznych.
Przygotowywanie dokumentacji awansu zawodowego.
Tworzenie testów, materiałów dodatkowych oraz dokumentów szkolnych (plany, sprawozdania, wnioski) przy użyciu edytora.
Wykorzystanie scenariuszy dostępnych w Internecie.
Aktywny udział w życiu portali internetowych.
Korzystanie z publikacji dostępnych w Internecie, encyklopedii multimedialnej.
Stworzenie bazy potrzebnych/pomocnych linków do portali edukacyjnych.
Dyżury w Centrum Informacji Multimedialnej.
Komputer stanowi nieodzowny element mojej pracy. Systematyczne wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej jest prostym i bogatym sposobem wspierania procesów edukacyjno–wychowawczych. Ułatwia pracę i czynności nauczyciela. Korzystałam z niego przy opracowywaniu scenariuszy zajęć: poszukiwałam scenariuszy i materiałów do zajęć i lekcji oraz świeżych pomysłów na nie. Na stronach Internetowych o tematyce edukacyjnej mogłam znaleźć wiele podpowiedzi i ciekawych pomysłów. Internet umożliwiał mi również korzystanie z encyklopedii multimedialnych oraz programów edukacyjnych. W celu realizacji procesu dydaktycznego również nieustannie korzystałam z komputera i Internetu. Za pomocą komputera, tworzyłam materiały, pomoce i środki dydaktyczne. Wykorzystując programy komputerowe tworzyłam prezentacje multimedialne, podkłady muzyczne na lekcje muzyki, zajęcia chóru szkolnego i różnego rodzaju konkursy, apele i występy, wykonywałam elementy gazetek, zaproszenia i dyplomy na różne uroczystości szkolne, drukowałam prace plastyczne.
Komputer, służył mi także do przygotowania całej dokumentacji związanej z awansem zawodowym: (plan rozwoju, sprawozdanie, sprawozdania okresowe, zaświadczenia). Przy użyciu edytora tekstu opracowywałam różne dokumenty: m.in. plany pracy, testy, kartkówki, scenariusze lekcji, ankiety, regulaminy, testy sprawnościowe, dokumenty szkolne, rozkłady materiału, PSO z nauczanych przeze mnie przedmiotów, opisywałam zamierzone cele wychowawcze moich zajęć, monitorowałam realizację podstawy programowej, tworzyłam listy uczestników, zgody rodziców na wyjazd itp.
Brałam aktywny udział w życiu portali internetowych. Internet i portale edukacyjne były dla mnie źródłem scenariuszy ciekawych lekcji z plastyki, muzyki i wychowania fizycznego. Pomysły innych nauczycieli niejednokrotnie wykorzystywałam w planowaniu własnych zajęć, szczególnie zajęć z wychowania fizycznego. Stwarzały możliwość wymiany doświadczeń, konsultacji, uzyskiwania porad i wskazówek. Korzystałam ze stron internetowych o tematyce oświatowej. Wyszukiwałam informacje z zakresu prawa oświatowego, dotyczące awansu zawodowego. Śledziłam nowości i zmiany w przepisach prawa oświatowego umieszczone na stronach kuratoryjnych (www.kuratorium.lublin.pl) oraz  ministerialnych(www.men.gov.pl). Kolejną możliwością wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej było tworzenie własnej bazy danych. Na własny użytek stworzyłam zbiór potrzebnych/pomocnych linków do portali edukacyjnych.
Odwiedzałam strony: www.edux.pl, www.profesor.pl, www.literka.pl, www.awans.net, www.publikacje.topka.pl, www.edusek.pl., www.oswiata.org.pl, www.publikacje.edu.pl, www.gwo.pl, www.oswiata.org.pl, www.interklasa.pl, www.wsip.pl. Dotyczyło to także zapisywania na komputerze testów, scenariuszy, ankiet czy dokumentacji tworzonej w celu uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego. Przygotowane w ten sposób materiały mogłam w razie potrzeby modyfikować i uzupełniać, udostępniać poprzez pocztę elektroniczną innym nauczycielom. Dzięki poczcie elektronicznej mogłam zgłaszać swój udział w szkoleniach, kursach i warsztatach, również tą drogą w razie pytań i wątpliwości kontaktowałam się z organizatorami szkoleń i otrzymywałam informacje zwrotne. Raz w tygodniu pełniłam dyżury w Centrum Informacji Multimedialnej w ZPPO w Rzeczycy Ziemiańskiej.
Efekty:
• podniesienie atrakcyjności zajęć;
• usprawnienie własnego warsztatu pracy;
• podnoszenie poziomu pracy.
2. Wykorzystanie Internetu w życiu codziennym i pracy zawodowej.
Wykorzystanie zasobów Internetu do przygotowywania zajęć i konkursów szkolnych.
Opublikowanie w Internecie planu rozwoju i sprawozdania z przebiegu stażu.
Opublikowanie wybranych scenariuszy zajęć.
Tak jak już wcześniej wspomniałam, Internet i portale edukacyjne były dla mnie źródłem scenariuszy ciekawych lekcji z plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz opracowywania pomocy dydaktycznych regulaminów konkursów planów wycieczek, list uczestników projektowania dyplomów. Za pomocą komputera mogłam wymieniać swoje doświadczenia z innymi nauczycielami. Aby dzielić się wiedzą z innymi, przesyłam prace i dokumenty drogą internetową. Na portalu www.edux.pl opublikowałam materiały dotyczące awansu zawodowego: plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie. Na stronach internetowych zamieściłam także scenariusze wybranych lekcji (scenariusz lekcji plastyki w kl. IV- Sztuka użytkowa- wykonanie figury szachowej).
Znajomość obsługi komputera oraz wykorzystywanie Internetu jako narzędzia pracy w dużym stopniu ułatwiła mi pracę w przygotowaniu dokumentacji przebiegu stażu, a także wpłynęła na mój samorozwój dzięki dostępowi do informacji na temat szkoleń czy materiałów dydaktycznych.
Efekty:
• ułatwienie w przygotowaniu zajęć i wzbogacenie warsztatu pracy;
• opracowanie dokumentów nauczyciela oraz dokumentów szkolnych;
• opublikowane przeze mnie materiały mogą okazać się pomocne innym nauczycielom.
3.Wykorzystanie komputera i Internetu na zajęciach.
Prowadzenie lekcji plastyki i muzyki w pracowni komputerowej.
Wykorzystanie na zajęciach narzędzi multimedialnych, encyklopedii multimedialnych, słowników, programów edukacyjnych, graficznych, Internetu.
Zastosowanie technologii komputerowej w edukacji uczniów wspiera proces edukacyjny, sprzyja ich aktywizowaniu oraz daje możliwość oddziaływania wielozmysłowego. Usprawnia koordynację wzrokowo – ruchową, wzbogaca o ilustracje, procesy i poznawane obiekty, które znacznie ułatwiają dzieciom zrozumienie danego tematu czy problemu.
Pamiętając o tym, starałam się, aby chociaż część z prowadzonych przeze mnie lekcji mogła odbyć się w pracowni komputerowej. Na zajęciach plastyki uczniowie mieli możliwość wykonywania prac w programach graficznych. Przeprowadziłam lekcję pt. „Grafika komputerowa- obrazy niemożliwe do osiągnięcia innymi środkami”. Uczniowie za pomocą programu Power Point mieli stworzyć pejzaż. Wykonywaliśmy również plakaty oraz okładkę książki. Uczniowie mogli także sami zaprojektować strój.
Dzięki zasobom Internetu dzieci mogły odbywać wycieczki po wirtualnych muzeach, wyszukiwać wiadomości dotyczące historii sztuki, oglądać koncerty, śledzić mecze, poznawać zasady różnych dyscyplin sportowych. Organizowałam i przeprowadzałam lekcje multimedialne wykorzystując zasoby dodatkowe na nośnikach cyfrowych (materiały audiowizualne CD, akompaniamenty midi i wave). Na lekcjach wykorzystywałam także, tablicę interaktywną, dzięki temu mogłam używać elektronicznych podręczników na lekcjach z plastyki i muzyki. Większość wycieczek, wyjazdów, imprez szkolnych utrwalałam przy pomocy aparatu cyfrowego. Podczas codziennych zajęć edukacyjnych często korzystałam z dostępnych pomocy audio - video:
Magnetofonu i odtwarzacza CD, komputera przenośnego, odtwarzacza DVD, telewizora.
Efekty:
• podniesienie atrakcyjności zajęć;
• wzrost motywacji do pracy na lekcji.
4.Podnoszenie własnych umiejętności i kwalifikacji wykorzystania komputera.
Doskonalenie umiejętności obsługi komputera poprzez korzystanie z niego w życiu codziennym.
Poznawanie podstawowych programów i wykorzystanie ich technicznych możliwości.
Uczestnictwo w różnego rodzaju formach dokształcania.
W czasie całego mojego stażu komputer był nieodzownym narzędziem wykorzystywanym przeze mnie w codziennej pracy. Współczesna szkoła nie może obyć się bez korzystania z nowoczesnej technologii komputerowej, nauczyciele muszą znać podstawy obsługi komputera oraz wykazywać się umiejętnością korzystania z programów komputerowych. Komputer stał się więc powszechnie stosowanym przeze mnie narzędziem pracy które znacznie ułatwia mi pracę oraz umożliwia dostęp do najnowszych informacji. Codziennie używam go zarówno do celów zawodowych jak i osobistych.
Dzięki podstawowym programom komputerowym takim jak Word, Power Point, jestem w stanie tworzyć prezentacje, które wykorzystuję przedstawiając niektóre elementy materiału w czasie moich lekcji. Ogromnie pomocnym jest w szczególności edytor tekstowy Word, dzięki któremu mogę między innymi opracowywać testy, plany wynikowe, czy inne materiały dydaktyczne potrzebne w mojej pracy. Dzięki komputerowi opracowuję dyplomy z okazji organizowania różnych konkursów, ćwiczenia dla uczniów na zajęcia czy chociażby regulaminy Konkursu na Sportowca Roku w PSP w Łychowie Gościeradowskim.
 Znalezione w Internecie materiały niejednokrotnie wykorzystywałam w czasie swoich lekcji, dzięki czemu zajęcia te stawały się o wiele atrakcyjniejsze. Równie często wzbogacałam program nauczania o dodatkowe treści pobierane z Internetu. Materiały wyszukane w Internecie niejednokrotnie były dla mnie inspiracją do tworzenia własnych narzędzi dydaktycznych przystosowanych na miarę możliwości moich uczniów i potrzeb szkoły. Swoje kompetencje poszerzyłam także o umiejętność korzystania z tablicy multimedialnej, dzięki temu mogłam wykorzystywać elektroniczne podręczniki na lekcjach z plastyki i muzyki. Korzystanie z tablicy sprawia, że nauka i uczenie są przyjemnością dla nauczyciela i wielką atrakcją dla dzieci. Dzięki niej mogę wykorzystywać wiele programów interaktywnych w celu powtarzania przerobionego materiału, programy te sprawiają, że standardowa lekcja staje się przeżyciem dla dzieci. Dostęp do nowoczesnych technologii w naszej szkole był również dla mnie zachętą do współpracy z nauczycielką informatyki.
Śmiało mogę stwierdzić, że wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie kształcenia jest wyjątkowo korzystne dla moich uczniów. Wskazują na to wyniki nauczania, zwiększenie zainteresowania przedmiotem i wzrost motywacji do nauki. Możliwość wykorzystywania w swojej pracy komputera, wszelkich programów multimedialnych oraz Internetu sprawia, że moje zajęcia dydaktyczne są ciekawsze, bardziej urozmaicone, a praca jaką wykonuję nie odbiega od standardów stawianych przez współczesne realia życia w XXI wieku.
Efekty:
• estetyczne opracowanie dokumentów;
• urozmaicenie zajęć;
• zwiększenie zainteresowania przedmiotem.

§ 7, ust.2,pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1.Uzupełnianie i aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
Udział w kursach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki pracy.
Samokształcenie przez studiowanie literatury pedagogicznej.
Korzystanie z zasobów Internetu w celu wzbogacenia i poszerzenia wiadomości.
Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy nauczyciela.
W okresie stażu nieustannie rozszerzałam i uzupełniałam swoją wiedzę w zakresie psychologii, pedagogiki i dydaktyki. Brałam udział w posiedzeniach rady pedagogicznej. Uczestniczyłam w różnorodnych szkoleniach i kursach (wymienione wyżej). W celu aktywnej pracy nad samokształceniem studiowałam literaturę psychologiczną, pedagogiczną (książki, poradniki, czasopisma, referaty). W sprawie godnej polecenia literatury chętnie korzystałam także z sugestii kolegów i koleżanek nauczycieli. Dobierając literaturę starałam się szukać w niej podpowiedzi na prowadzenie ciekawych i urozmaiconych zajęć oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Dużo interesujących informacji, porad i wskazówek na temat, jak interesująco prowadzić zajęcia, zachęcać dzieci do pracy i rozwiązywać problemy pozyskałam, zgłębiając publikacje nauczycieli w Internecie. Starałam się sumiennie realizować, program wychowawczy oraz profilaktyczny. Opracowałam zamierzone cele wychowawcze dla swoich przedmiotów. Poznawałam sytuację rodzinną uczniów. Odbywałam indywidualne konsultacje z rodzicami dotyczące problemów poszczególnych uczniów. Współpracowałam z nauczycielami w ramach zespołu nauczycieli humanistów oraz nauczycieli uczących w kl. IV- VI. Współpraca z nauczycielami zespołu stwarzała możliwości dyskusji, wymiany doświadczeń, poglądów, pomysłów metodycznych, dydaktycznych czy wychowawczych w organizacji zajęć, wpłynęła na doskonalenie metod i form pracy z uczniami zgodnie z ich możliwościami i potrzebami. Wspólnie staraliśmy się, aby nauczanie zaspokajało potrzeby wszystkich uczniów, nasze działania były zaplanowane i uzupełniały się. Wymiana doświadczeń ułatwiła mi także dokonywanie ewaluacji działań dydaktycznych.
Tworzyłam dla uczniów warunki do rozwijania zainteresowań plastycznych, muzycznych i sportowych. Zachęcałam do promocji zdrowego trybu życia poprzez udział w zajęciach sportowych organizowanych w szkole i na terenie gminy. Promowałam życie bez nałogów. Przeciwdziałałam agresji wdrażając w życie codzienne zachowania godne sportowca: „fair play”, „pomagam słabszym”. Sprawowałam opiekę nad uczniami podczas wyjazdów. Sprawowałam dyżury podczas przerw międzylekcyjnych. Efektem podejmowanych w tym zakresie działań było niewątpliwie podniesienie stopnia bezpieczeństwa dzieci zarówno w szkole, jak i podczas wszelkiego rodzaju wyjść pozaszkolnych. Współpracowałam przy organizacji uroczystości szkolnych integrujących społeczność szkolną i lokalną.
Efekty:
• pogłębienie swojej wiedzy metodycznej i merytorycznej;
• lepsze planowanie swojej pracy;
• zwiększenie świadomości i podniesienie jakości prowadzonych przeze mnie zajęć edukacyjnych;
• dokładniejsze poznanie i stosowanie w praktyce metod i form pracy z dziećmi;
• pogłębienie wiedzy pedagogicznej dotyczącej dzieci;
• wdrażanie różnorodnych propozycji metodycznych;
• przeciwdziałanie agresji, czyli wdrażanie w życie codzienne zachowań godnych sportowca:
„fair play”, „ pomagam słabszym”;
• rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
2. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych
Stosowanie metod aktywizujących.
Poznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków, obserwacja uczniów, współpraca z pedagogiem szkolnym i rodzicami, konsultacje z rodzicami.
Bieżące diagnozowanie i rozwiązywanie trudności edukacyjnych.
Praca z uczniem słabym, wyrównywanie braków szkolnych.
Nauczanie indywidualne z plastyki i muzyki.
W swojej pracy starałam się dostrzegać potrzeby wszystkich uczniów i wychodzić im naprzeciw poprzez indywidualizowanie procesu nauczania oraz stosując na lekcjach interesujące i ułatwiające naukę metody pracy. Motywowałam uczniów do dalszego poszerzania wiedzy poprzez udział w zajęciach dodatkowych i konkursach. Zawsze pomagałam im się do nich przygotowywać. Realizując zadania wychowawcze i opiekuńcze zapoznawałam się także z sytuacją rodzinną uczniów. Dzięki rozmowom z moimi uczniami, ich obserwacji, a także dzięki rozmowom z wychowawcami i innymi nauczycielami, kontaktom z rodzicami poznawałam ich sytuację rodzinną. Bieżące ocenianie i diagnozowanie uczniów pozwoliło mi odpowiednio zaplanować dalszą pracę oraz pomogło rozwiązywać trudności.
Tak, jak opisywałam wyżej, najbardziej skuteczną formą pomocy uczniom z trudnościami w nauce było indywidualizowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej.
Na początku roku zapoznawałam się z orzeczeniami i opiniami PPP poszczególnych uczniów i dostosowałam metody i formy pracy z uczniami w oparciu o te opinie i orzeczenia.
W ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej opracowałam IPETy dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Razem z nauczycielami innych przedmiotów w organizacji zajęć edukacyjnych uwzględnialiśmy indywidualne predyspozycje młodzieży, aby nauczanie zaspokajało potrzeby wszystkich uczniów. Nasze działania były zaplanowane wspólnie i uzupełniały się. Prowadziłam nauczanie indywidualne z plastyki i muzyki dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Opracowywałam także indywidualne plany nauczania obniżając i dostosowując wymagania dla uczniów z orzeczeniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Efekty:
• indywidualizowanie pracy z dzieckiem;
• rozwiązywanie trudności edukacyjnych;
• udział uczniów w konkursach szkolnych i zewnętrznych;
• opracowanie IPETów dla uczniów szczególnie uzdolnionych.


§7, ust.2, pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Przeanalizowanie aktów prawnych i poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli.
Udział w warsztatach szkoleniach, śledzenie dokumentów.
Opracowanie dokumentacji koniecznej do rozpoczęcia stażu.
Rozpoczynając staż przystąpiłam do czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego.
Brałam udział w warsztatach i szkoleniach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. Jeszcze raz wymienię tutaj:
• Kurs - „Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela
mianowanego” zorganizowany przez Niepubliczną Placówkę SOF- OKLES w Kraśniku;
2010r.;
• Kurs - „Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela
mianowanego” zorganizowany przez Niepubliczną Placówkę SOF- OKLES w Kraśniku 2014r.
Przeanalizowałam akty prawne i poznałam procedury nadawania stopni awansu. Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Prawidłowo opracowałam dokumentację konieczną do rozpoczęcia stażu.
Opracowanie dokumentacji koniecznej do rozpoczęcia stażu rozpoczęłam od dokładnego przeanalizowania tekstu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późniejszymi zmianami (Rozporządzenie MEN z 14 listopada 2007r., Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r.). Przeanalizowałam także dokumenty: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst znowelizowany z 2003 r.) oraz Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r.
W dalszej kolejności złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, opracowałam plan rozwoju zawodowego i rozpoczęłam procedury związane z awansem zawodowym. Zapoznałam się z nowym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Wiedza ta umożliwiła mi na realizowanie wszystkich wytycznych zawartych w tej dokumentacji i prawidłowe wywiązywanie się z moich obowiązków jako nauczyciela.
Po ukończeniu stażu sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań oraz przygotowałam odpowiednią dokumentację dla komisji egzaminacyjnej.
Efekty:
• znajomość przepisów prawa oświatowego pozwoliła mi na prawidłowe opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z jego realizacji;
• zdobycie wiedzy dotyczącej zasad organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki.
2. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
Analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie dotyczących pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich, współpracy z sądem i kuratorem do spraw nieletnich.
Wykazywanie się znajomością przepisów w konkretnych działaniach.
Gromadzenie własnych zasobów tekstów aktów w formie pisemnej i elektronicznej.
Na bieżąco analizowałam akty prawne dotyczące systemu oświaty, akty wykonawcze do tych ustaw oraz śledziłam zachodzące w nich zmiany. Dokonywałam również aktualizacji wiedzy na temat obowiązującego prawa poprzez umiejętne wykorzystywanie zasobów internetowych. Przeanalizowałam podstawowe akty prawne dotyczące pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich, współpracy z Sądem i kuratorem do spraw nieletnich:
• Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
• Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych;
• Rozporządzenie Ministra sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych;
• Konwencja Praw Dziecka.
Odnosiłam się do tych przepisów w przypadku Michała J., ucznia kl. V ZPPO w Woli Trzydnickiej. Znajomość prawa i przepisów daje mi poczucie bezpiecznego postępowania. Poznałam źródła, do których sięgam w sytuacjach problemowych. Poznałam zasady funkcjonowania i organizacji szkoły. W celu łatwiejszego i szybszego dostępu do tych źródeł, teksty aktów prawnych zgromadziłam w postaci własnych zasobów w formie pisemnej i elektronicznej.
Efekty:
• zdobycie nowych i cennych doświadczeń;
• wzbogacenie warsztatu pracy;
• pogłębienie wiedzy na temat przepisów prawa odnośnie powyższych kwestii.
3. Aktywne uczestnictwo w pracach organów szkoły oraz kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.
Udział w radach pedagogicznych i zespole wychowawczym opracowujących i modyfikujących różne dokumenty wewnątrzszkolne.
Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
Praca w zespołach nauczycielskich.
Udział w pracach zespołu nauczycieli humanistów.
Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach, olimpiadach na etapie szkolnym, gminnym, wojewódzkim, ogólnopolskim.
Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach plastyki obrzędowej związanych ze Świętami Bożego Narodzenia i Świętami Wielkanocnymi, organizowanych corocznie przez GOK w Trzydniku Dużym, Starostwo Powiatowe w Kraśniku i innych.
Udział w pracach różnorodnych komisji konkursowych.
Dbanie o wystrój szkoły (gazetki na szkolnych korytarzach).
Przygotowanie oprawy plastycznej i muzycznej szkolnych apeli i uroczystości oraz scenografii i dekoracji do szkolnych przedstawień.
Współorganizowanie uroczystości szkolnych (wg harmonogramu).
Bardzo ważnym momentem w czasie odbywania przeze mnie stażu było zapoznanie się z zasadami funkcjonowania i organizacji zadań szkoły. W tym celu dokładnie przeanalizowałam dokumentację szkoły: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy oraz Szkolny Program Profilaktyki, Regulamin Pracy Rady Pedagogicznej, Regulamin Samorządu Uczniowskiego. Ich wytyczne stosowałam w swojej pracy.
Uczestniczyłam w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez współpracę z pedagogiem szkolnym, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, wychowawcami i rodzicami. Współpraca przebiegała pomyślnie i służyła poznaniu środowiska rodzinnego uczniów, a także wspieraniu rodziców w procesie wychowawczym i edukacyjnym dzieci.
Brałam udział w radach pedagogicznych i zespołach opracowujących, aktualizujących i modyfikujących różne dokumenty wewnątrzszkolne. Wspólnie z zespołem nauczycieli pracowałam nad aktualizacją dokumentacji szkoły. Prowadziłam dokumentację szkolną, brałam udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych w ramach prac rady pedagogicznej oraz w pracach klasyfikujących i zatwierdzających, podsumowujących rad pedagogicznych, co dało mi szansę wykorzystania mojej wiedzy w praktyce.
Zawsze cieszę się z osiągnięć moich uczniów i zachęcam ich do dalszej wytrwałej pracy. Ważnym elementem moich działań było odkrywanie talentów u dzieci, dlatego zachęcałam je do udziału w różnorodnych konkursach: plastycznych, muzycznych i sportowych. Każdy uczeń miał możliwość wykazania się swoimi uzdolnieniami. Wielu z nich odniosło efektowne sukcesy, zdobywając nagrody. Największym osiągnięciem okazał się niewątpliwie wojewódzki konkurs zorganizowany przez Wojewodę Lubelskiego oraz firmę Dreamtec Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu pod hasłem: „RPO zmienia przyszłość- namaluj swój świat”. Uczennica kl. IV PSP w Łychowie Gościeradowskim- Klaudia G. zdobyła I miejsce i cenną nagrodę dla szkoły. Nagrodą była tablica interaktywna. Udział w konkursie oraz zdobycie tak wspaniałej nagrody stworzyły możliwość uatrakcyjnienia wszystkich zajęć. Każdego roku, przez cały okres trwania stażu, wspierając dzieci w aktywności twórczej, przygotowywałam uczniów do udziału w konkursach plastyki obrzędowej związanych ze Świętami Bożego Narodzenia i Świętami Wielkanocnymi organizowanych corocznie przez GOK w Trzydniku Dużym, konkursów ogłaszanych przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku  i wielu innych. Uczniowie, uczestniczyli także w zawodach sportowych. Dodatkowo zachęciłam uczniów do wzięcia udziału w następujących konkursach:
• Ogólnopolski konkurs plastyczny pt. „ Obiady Stanisławowskie”- zorganizowany przez PZU;
• Konkurs plastyczny pt. „Pszczoła to skarb” zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku;
• Konkurs plastyczny „Malowane dźwiękiem” zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku i Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym;
• Gminny konkurs związany ze Świętami Bożego Narodzenia zorganizowany przez GOK w Zaklikowie;
• „Jan Paweł II”- konkursie zorganizowanym przez Wójta Gminy Zaklików oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zaklikowie;
Ogólnokształcących w Zaklikowie.
• Konkurs plastyki obrzędowej związany ze Świętami Wielkanocnymi zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Zaklikowie.
• Konkurs plastyczny pt. „”Klasa ze snów- Wyprawa na Marsa”;
• „20 lat Państwowej Straży Pożarnej- Jak nas widzą- tak nas malują”- ogólnopolski konkurs zorganizowany przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej;
• „Bezpiecznie na wsi- czy Upadek to przypadek”- ogólnopolski konkurs zorganizowany przez KRUS;
• „Zdrowa i piękna mama”- powiatowy konkurs ogłoszony przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku (corocznie);
• „Figurka moich marzeń”- konkurs zorganizowany przez Fabrykę Porcelany w Ćmielowie;
• „RPO zmienia przyszłość”- wojewódzki- zorganizowany przez Wojewodę Lubelskiego oraz firmę Dreamtec Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ( I nagroda dla uczennicy kl. IV PSP w Łychowie Gościeradowskim- Klaudii G.- tablica interaktywna dla szkoły)
• Konkurs na kartkę pocztową gminy Trzydnik Duży- zorganizowany przez GOK w Trzydniku Dużym;
• Konkurs plastyczny pt. „Wnukowie i dziadkowie- międzypokoleniowa magia”, zorganizowany przez GOK w Trzydniku Dużym;
• Ogólnopolski konkurs plastyczny: „Zapobiegajmy pożarom”, zorganizowany przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej;
• Konkurs Wielkanocnej Plastyki Obrzędowej zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym;
• Konkurs plastyczny pt. „Trzydnickie drogowskazy wiary” zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym;
• Ogólnopolski konkurs plastyczny: „Zapobiegajmy pożarom”- kolejna edycja;
• Gminny konkurs „Jan Paweł II – Polak, Patriota, Święty”.
Konkursy muzyczne i wokalne:
• Przegląd Grup Kolędniczych zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku i Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym;
• „A ja śpiewam...”- gminny konkurs wokalny zorganizowany przez PSP w Olbięcinie;
• XIII Powiatowym Przeglądzie Twórczości Wokalnej Przedszkoli i Szkół Podstawowych „Motylek” zorganizowanym przez Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku,;
• XIV Powiatowym Przeglądzie Twórczości Wokalnej Przedszkoli i Szkół Podstawowych
„Motylek” zorganizowanym przez Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku;
• „A ja śpiewam...”- gminny konkurs wokalny zorganizowany przez PSP w Olbięcinie;
•XIV Powiatowy Przegląd Twórczości Wokalnej Przedszkoli i Szkół Podstawowych
„Motylek” zorganizowany przez Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku;
Konkursy i zawody sportowe:
• Konkurs na Sportowca Roku 2012/2013 PSP w Łychowie Gościeradowskim;
• Konkurs na Sportowca Roku 2013/2014 PSP w Łychowie Gościeradowskim;
• Międzyszkolne zawody w piłce halowej w  Trzydniku Dużym;
• Międzyszkolne zawody w tenisa stołowego;
• Międzyszkolne zawody lekkoatletyczne czwórboju w Trzydniku Dużym.
W ramach programu: „Zwierzęta są naszymi przyjaciółmi, my jesteśmy przyjaciółmi zwierząt” zorganizowałam szkolny konkurs plastyczny pod hasłem: „Mój czworonożny przyjaciel”.
Corocznie przygotowałam uczniów oraz przeprowadziłam eliminacje wewnątrzszkolne do konkursu wokalnego: „ A ja śpiewam...”
Uczniowie bardzo chętnie zgłaszali się do udziału w konkursach. Zdobyli bardzo wiele nagród.
Brałam udział w pracach różnorodnych komisji konkursowych:
• Zasiadałam w Komisji Konkursowej w międzyszkolnym konkursie plastycznym dla przedszkolaków- „Moja ulubiona bajka”;
• Oceniałam najlepsze prace w konkursie plastycznym pt. „Julian Tuwim- czarodziej słowa”- zorganizowanym przez PSP w Łychowie Gościeradowskim;
• Zasiadałam w Komisji Konkursowej w konkursie plastycznym z języka angielskiego: „My vocabulary zoo”;
• Byłam członkiem komisji podczas egzaminu gimnazjalisty w Publicznym Gimnazjum w Trzydniku Dużym.
Ze względu na to, że jestem plastykiem, to właśnie głównie na mnie z tego powodu spoczywał obowiązek dbania o estetykę i wystrój wszystkich szkół. Dbałam o gazetki na szkolnych korytarzach. Systematycznie dokonywałam zmian elementów w dekoracjach stałych i okazjonalnych, związanych ze zmianą pór roku, ze świętami lub uroczystościami odbywającymi się na terenie szkoły, które w większym stopniu wykonywałam samodzielnie, prezentowałam także prace przestrzenne. Ściany szkół dekorowałam także własnymi pracami. Prezentowałam najlepsze prace uczniów w formie wystawek. Moim obowiązkiem było, również dbanie o oprawę plastyczną i muzyczną szkolnych apeli i uroczystości. Co roku wykonywałam dekoracje oraz dbałam o oprawę muzyczną następujących uroczystości:
• Pasowanie na ucznia;
• Dnia Edukacji Narodowej;
• Rocznicy Odzyskania Niepodległości;
• Apeli z okazji Świąt Bożego Narodzenia;
• Uroczystych apeli z okazji Świąt Wielkanocnych;
• Dnia Kobiet;
• Obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
• Obchodów Dnia Babci i Dziadka;
• Dnia Matki;
• Zakończenia roku szkolnego i pożegnania kl. VI;
Pomagałam w przygotowaniu uroczystości:
• „140 lat powstania Szkoły w Rzeczycy Ziemiańskiej”;
• Apelu „Jan Paweł II- Papież Rodzinny”.
• Uroczystości z okazji kanonizacji Św. Jana Pawła II;
Tworzyłam również scenografie do szkolnych przedstawień. Brałam czynny udział w realizacji kalendarza imprez szkolnych. Każdego roku byłam współautorką i współorganizatorką uroczystości szkolnych, gminnych i środowiskowych: Wykonywałam scenografie i rekwizyty do szkolnych przedstawień i na zabawy choinkowe. Współpracowałam z innymi nauczycielami przy organizacji Pikników Rodzinnych.
Efekty:
• rozwijanie zdolności i talentu dziecka;
• poszukiwanie nowych form i metod pracy;
• kształtowanie pozytywnego stosunku dziecka do zdobywania wiedzy poprzez działanie i zabawę;
• promowanie twórczych dokonań dzieci w środowisku szkolnym i lokalnym.
• oprawa muzyczna i plastyczna apeli, uroczystości szkolnych i lokalnych.
PODSUMOWANIE
Okres stażu był bardzo aktywnym okresem w mojej pracy zawodowej. Przez cały starałam się, aby realizacja planu przebiegała zgodnie z założonymi celami. Każdy rok przynosił nowe wyzwania i nowe doświadczenia.
Realizacja celów, które zawarłam w planie miała dać mi w efekcie wzrost różnorakich umiejętności oraz doświadczeń, wzbogacić o nową wiedzę merytoryczną i pedagogiczną, jak również podnieść jakość mojej pracy a tym samym pracy szkoły. Były one ściśle powiązane z programem pracy szkoły oraz potrzebami i oczekiwaniami uczniów i ich rodziców. Stanowiły kontynuację realizowanych wcześniej zadań i stały się podstawą do podejmowania nowych, w ramach pełnionych przeze mnie obowiązków.
Doskonaliłam swój warsztat pracy, współpracowałam z innymi nauczycielami i specjalistami, rozwiązywałam pojawiające się problemy.
Czas ten przeznaczyłam na podnoszenie swoich kwalifikacji i kompetencji, umiejętności dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych. Doskonaliłam także znajomość prawa oświatowego oraz uczestniczyłam aktywnie w realizacji zadań ogólnoszkolnych.
Starałam się wypełniać zadania wychowawcze szkoły, realizować program wychowawczy oraz profilaktyczny. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej Szkoły. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze Statutu Szkoły.
Od początku mojej pracy w szkole starałam się także przekazywać moim uczniom w jasny i klarowny sposób zdobytą wiedzę i umiejętności oraz zapewnić im wszechstronny rozwój.
Cały czas uczę się czegoś nowego. Jako nauczyciel staram się być kreatywna. Dążę do tego, by każde prowadzone przeze mnie zajęcia były ciekawe i zapadały w pamięć uczniów. Cały czas odkrywam nowe rozwiązania, stosuję ciekawsze metody i pomysły. Cały czas poszukuję nowych talentów plastycznych, muzycznych i sportowych. Przekonałam się, że w każdym tkwi potencjał możliwości– należy go tylko odkrywać i umiejętnie rozwijać.
Realizacja zadań, które zawarłam w planie rozwoju, pokazała mi także jakim jestem nauczycielem, jakie są mocne strony mojej pracy, a jakie słabe, nad którymi muszę jeszcze popracować.
Dużą satysfakcję sprawił mi fakt, że moja praca i starania były zauważane przez dyrektorów poszczególnych szkół, czego dowodem było otrzymanie nagrody dyrektora w 2010 r., 2011r., 2012 i 2013r. za rzetelną pracę oraz wkład wniesiony w rozwój szkoły. Jednak największą satysfakcję przyniosły mi sukcesy i osiągnięcia moich uczniów.
Dzień, w którym zakończyłam staż, nie oznacza końca podejmowanych działań, nie jest dniem w którym zakończyłam swoją aktywność zawodową. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje zawodowe i jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować powierzone mi zadania. , by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.
Analizując swoje dotychczasowe działania mogę stwierdzić, że założone przeze mnie cele zostały osiągnięte. Zdobyta wiedza i umiejętności, pozytywnie wpłynęły na poprawę jakości mojej pracy jak i całej instytucji. Sądzę, że w ciągu trwania mojego stażu, spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.