X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24663
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
ZA OKRES STAŻU OD 01.09.2011 DO 31.05.2014 ROKU

mgr inż. Iwona Dobrzyńska
nauczyciel matematyki i zajęć technicznych

WPROWADZENIE

Swoją pracę w Publicznym Gimnazjum im. POZ w Bodzanowie rozpoczęłam w dniu 1 września 2001 roku jako nauczyciel matematyki i zajęć technicznych.. Swój staż na nauczyciela dyplomowanego, jeszcze przed napisaniem planu rozwoju zawodowego, rozpoczęłam od wstępnej oceny własnych umiejętności. Musiałam się zastanowić, co jest dla mnie ważne, co chcę osiągnąć. Te wszystkie punkty i rozważania pomogły mi w opracowaniu mojej ścieżki awansu na nauczyciela dyplomowanego, którą realizowałam, starając się spełnić wymagania egzaminacyjne.
Opracowując plan rozwoju zawodowego wzięłam pod uwagę nie tylko długość stażu i wymogi ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, ale również realność osiągnięcia planowanych celów uwzględniając nauczane przeze mnie przedmioty, potrzeby własnego dalszego rozwoju zawodowego, a także potrzeby placówki, w której jestem zatrudniona.
Staż zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam 1 września 2011 roku, trwał 2 lata i 9 miesięcy, podjęłam go w celu doskonalenia swojego warsztatu pracy i podniesienia jakości pracy szkoły. Opracowałam plan rozwoju zawodowego , który został przyjęty i zatwierdzony przez Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. POZ w Bodzanowie 30 września
2011 roku.

W niniejszym sprawozdaniu przedstawię stopień realizacji założonych przeze mnie w planie rozwoju celów oraz postaram się dokonać oceny efektywności podjętych przeze mnie działań i ich przydatności dla szkoły, w której pracuję, jak i w procesie samodoskonalenia.
Forma sprawozdania będzie odzwierciedleniem wymagań niezbędnych w celu
uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.
W trakcie trwania stażu realizowałam zadania ujęte w art.8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, co obejmuje:


§ 8 ust.2 pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie, jakości pracy szkoły

1. POZNANIE PROCEDURY AWANSU ZAWODOWEGO

Realizację planu rozwoju zawodowego rozpoczęłam od podjęcia czynności organizacyjnych związanych z uzyskaniem stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego, co obejmowało:
- Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego w celu poznania procedury uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego.
W trakcie trwania stażu analizowałam przepisy prawa oświatowego koncentrując się zwłaszcza na wymaganiach ujętych w art. 8 ust 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu przez nauczycieli oraz podstawowych dokumentach oświatowych tj. Karcie Nauczyciela i Ustawie o Systemie Oświaty.

- Pogłębianie wiedzy dotyczącej awansu zawodowego nauczyciela
Chcąc prawidłowo opracować dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego studiowałam literaturę fachową, korzystałam ze specjalnych poradników opracowanych przez portale edukacyjne oraz wymieniałam doświadczenia z innymi nauczycielami. Ułatwiło mi to opracowanie sprawozdania z przebiegu stażu, dokonanie oceny efektów zrealizowanych zadań i analizy poprawności dokumentacji.

- Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.
Powtórnie przejrzałam następującą dokumentację:
- Statut Publicznego Gimnazjum im. POZ w Bodzanowie
- Program Wychowawczy
- Plan Rozwoju Szkoły
- Wewnątrzszkolny System Oceniania
- Program Profilaktyczny
- Regulamin Rady Pedagogicznej.

- Opracowanie planu rozwoju zawodowego, który został przyjęty i zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.

2. POSZERZANIE I DOSKONALENIE WIEDZY

Przez okres stażu gromadziłam odpowiednie materiały (notatki, scenariusze zajęć, materiały pomocnicze, zaświadczenia i certyfikaty) poświadczające realizację założonych zadań i przedsięwzięć.

- W czasie trwania stażu uczestniczyłam w wielu formach doskonalenia zawodowego takich jak: szkoleniowe rady pedagogiczne, warsztaty, konferencje metodyczne, które w dużym stopniu przyczyniły się do wzbogacenia mojego warsztatu pracy dydaktycznej i wychowawczej. Proponowane rozwiązania często inspirowały mnie do działania, a także zmuszały do refleksji.

● wewnątrzszkolne formy doskonalenia - rady pedagogiczne-szkoleniowe:

- szkolenie członków komisji egzaminacyjnej przed egzaminem gimnazjalnym – corocznie,
- „Odpowiedzialność prawna dyscyplinarna, porządkowa oraz karna w zawodzie nauczyciela”- marzec 2012
- „Frustracja wśród uczniów” i „Reakcja na frustrację” – luty 2012,
- szkolenie na temat pomocy psychologiczno – pedagogicznej w gimnazjum - wrzesień 2012 - Jolanta Wróbel
- szkolenie z obsługi dziennika elektronicznego „Wprowadzenie dodatkowych godzin dla nauczycieli” luty 2013 - Elżbieta Szymańska
- szkolenie „Polityka bezpieczeństwa informacji” 19 marzec.2013- Marek Kołodziejak,
- szkolenie BHP – wrzesień 2013

● zewnętrzne formy doskonalenia:
- „Nowy egzamin gimnazjalny – program przygotowań do egzaminu dla ucznia i nauczyciela” – grudzień 2011,
- „Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia w oparciu o opinię poradni psychologiczno – pedagogicznych” – luty 2012,
- „Dyscyplina w klasie” – marzec 2012,
- „Komunikacja interpersonalna” – kwiecień 2012,
- „Tworzenie i wykorzystanie interaktywnych, multimedialnych zasobów edukacyjnych wspomagających pracę z tablicą interaktywną – czerwie 2012,
- szkolenie z zakresu rozpoznawania indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów - czerwiec 2012,
- „Myślę, więc gram. Gram, więc myślę” – październik 2012,
- „Prowokacyjne zachowania uczniów – skuteczne sposoby reagowania” – listopad 2012,
- „Popchnąć do myślenia. Jak pracować z uczniem o różnych uzdolnieniach matematycznych” – luty 2013,
- „Wespół w zespół, czyli uczmy się i bawmy się jednocześnie” – październik 2013,
- Akademia Profesjonalnego Pedagoga – Edukacja Matematyczna z TIK – kwiecień – lipiec 2014.

Odbyte przeze mnie szkolenia i warsztaty z pewnością podniosły moje kwalifikacje dydaktyczno-wychowawcze. Starałam się wykorzystywać cenne wskazówki przekazywane przez prowadzących szkolenia. W związku z tym, iż nie wszyscy nauczyciele mogli uczestniczyć w tychże szkoleniach dało mi to możliwość dzielenia się z nimi wiedzą nabytą przeze mnie. Ponadto uważam, że ustawiczne samodokształcanie przeciwdziała zjawisku zwanym „wypaleniem zawodowym”. Warto jest również pamiętać, iż podnoszenie kompetencji zawodowych nauczyciela ma duży wpływ na podniesienie jakości pracy szkoły.

- Nie ukończyłam kursu dla egzaminatorów – złożyłam wniosek i czekam na odpowiedź.
- Istotną rolę w doskonaleniu mojego warsztatu pracy odgrywa studiowanie literatury fachowej oraz czasopism dla nauczycieli (najczęściej w formie elektronicznej ze względu na łatwość dostępu). Swój warsztat wzbogacałam wykorzystując informacje i porady zawarte na stronach internetowych np. www.plock.mscdn.pl, www.oke.warszawa, gwo.pl, www.operon.pl i tym podobne. W celu poszukiwania nowych metod aktywizujących i urozmaicenia zajęć korzystałam z materiałów zamieszczanych na www.literka.pl i www.profesor.pl. www.men.gov.pl, www.edux.pl,
www.eduseek.pl, www.portaloswiatowy.pl.3. PODNOSZENIE JAKOŚCI NAUCZANIA POPRZEZ DOSKONALENIE WŁASNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ


- Brałam czynny udział w opracowywaniu i ewaluacji dokumentów regulujących pracę szkoły. Doskonalenie i ewaluacja tych dokumentów wpływa również na podniesienie jakości pracy szkoły oraz moich kompetencji zawodowych.
W okresie stażu:
• pracowałam w Zespole do zmian Statutu. Wspólnie z członkami Zespołu przeanalizowałam Statut i dokonałam jego ewaluacji dostosowując go do nowych rozporządzeń, a w szczególności zmian dotyczących : zapisów o dzienniku elektronicznym, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Programu Profilaktycznego i Wychowawczego, a także Regulaminu Rady Pedagogicznej – wrzesień - listopad 2011.
Wypracowane wnioski pomogły mi w poprawieniu jakości mojej pracy. Uważam, że każdy nowy rok szkolny jest okazją do powtórnej ewaluacji systemu oceniania.

• zmiany Statutu skutkowały zaktualizowaniem PSO.

• we wrześniu opracowałam rozkłady materiałów dostosowując je do klas, w których uczę, opracowałam plan wychowawcy klasowego w oparciu o program wychowawczy i profilaktyczny naszego gimnazjum.

• w ramach Zespołu Wychowawczego pracowałam nad „Programem poprawy efektywności wychowawczej w szkole”, który został zatwierdzony przez Kuratorium w Płocku w dniu 14 lutego 2012 roku.

• w ramach Zespołu Wychowawczego pracowałam nad spisaniem procedur w nagłych wypadkach – kwiecień 2012.

• razem z członkami Zespołu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych dokonałam analizy szkolnego zestawu podręczników, sprawdzałam i dokonywałam analizy wyników próbnych egzaminów gimnazjalnych, wybierałam i analizowałam sprawdzian kompetencji wiedzy i umiejętności z matematyki dla uczniów klas pierwszych.

• w roku szkolnym 2012 / 2013 byłam członkiem Komisji Rekrutacyjnej. Zajmowaliśmy się przydziałem uczniów do pierwszych klas zgodnie z regulaminem. Pracę w Komisji zakończyliśmy ogłoszeniem list osób przyjętych do poszczególnych klas.

• w roku szkolnym 2013/2014 pracowałam w Zespole ds. Ewaluacji wewnętrznej badającej wymaganie: procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się w ramach, którego zostały opracowane narzędzia: ankiety dla uczniów, rodziców, nauczycieli, wywiad z Dyrektorem Szkoły. Wspólnie z koleżankami przeprowadziłyśmy analizę tych ankiet, wyciągnęłyśmy wnioski i napisałyśmy raport z ewaluacji w tym wymaganiu.

- Przez cały czas starałam się o podnoszenie atrakcyjności zajęć poprzez prezentowanie materiałów, zdjęć i wiadomości nabytych podczas szkoleń, wyszukanych w Internecie np. www.edukacja.edux.pl czy czasopismach np. Młody Technik, Matematyka w szkole. Na zajęciach wykorzystuję tablicę interaktywną, podręcznik multimedialny, interaktywne ćwiczenia, przygotowane prze ze mnie różne informacje na omawiany temat na lekcji, korzystam z gier matematycznych pozyskanych z wydawnictwa GWO, filmów edukacyjnych, foliogramów, interaktywnych krzyżówek drogowych, modeli brył wykonanych przez uczniów, jak również prezentacji multimedialnych.

- Na bieżąco poszerzałam swoją wiedzę na temat aktywizujących metod nauczania. Starałam się jak najwięcej wykorzystywać je na zajęciach w celu uatrakcyjniania lekcji. O metodach dowiadywałam się ze szkoleń, od innych nauczycieli, a także sama szukałam ich np. w Internecie. Wspólnie z koleżanką w marcu 2014 roku napisałyśmy projekt „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego , w którym scharakteryzowałyśmy innowacyjne rozwiązania na zajęciach w ramach projektu. Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast. Projekt przeznaczony jest dla 20 uczniów klas trzecich naszego gimnazjum. 20 godzin w miesiącu zostało podzielonych na 5 zajęć (przedmiotów):
• doradztwo zawodowe - 8g
• język angielski – 4g
• zajęcia matematyczno-przyrodnicze – 8g z podziałem na:
- matematyka -4 g
- chemia – 4g.

4. DOSKONALENIE KOMPETENCJI WYCHOWAWCZEJ

- W okresie stażu w roku szkolnym 2011/2012 zostałam wychowawcą klasy Ia, a w 2012/2013 została mi przydzielona ponownie funkcja wychowawcy klasy Ic. W celu poznania moich wychowanków, ich rodziców, opiekunów oraz środowisk, z których pochodzą przeprowadzałam liczne rozmowy i wywiady. Pomocna okazała się tutaj współpraca z pedagogiem szkolnym i nauczycielami mieszkającymi w tym samym środowisku co moi uczniowie. Razem z wychowawcami klas I zorganizowaliśmy: ognisko integracyjne w leśniczówce w Miszewie Nowym, wyjazd integracyjny do kina do Płocka. Braliśmy udział w Otrzęsinach klas pierwszych zorganizowanych przez Samorząd Uczniowski. Wspólnie z moimi wychowankami zorganizowaliśmy również kilka imprez klasowych, takich jak: dzień chłopaka, dzień kobiet, mikołajki klasowe oraz wigilie klasowe, które pozwoliły nam na lepszą integrację i wzajemne poznanie się.

- Jako wychowawca klasy, starałam się, aby moi wychowankowie czuli się bezpiecznie w nowym środowisku., wśród nowych nauczycieli i kolegów, stawiając czoła nowym, trudniejszym wymaganiom. Organizując spotkania z rodzicami dążyłam do tego, aby rodzice byli moimi partnerami w pracy wychowawczej. Spotkania te nie ograniczały się tylko do spraw dydaktyczno-wychowawczych, ponieważ poruszaliśmy wspólnie różne bieżące tematy nurtujące rodziców. W wyniku prowadzonych rozmów i wywiadów starałam się poznać warunki w jakich żyją uczniowie mojej klasy. Interesowałam się ich sytuacją zdrowotną i materialną. Zdobyte informacje służyły mi do indywidualizacji w pracy wychowawczej i dydaktycznej. Zawsze byłam otwarta na uwagi rodziców dotyczące edukacji ich dzieci. Wspólnie staraliśmy się rozwiązywać napotkane problemy. Uważam, że współpraca z rodzicami jest jednym z ważnych czynników wpływających na jakość pracy szkoły.
W pracy wychowawczo - opiekuńczej staram się zadbać o kontakt z uczniem nie tylko w szkole, ale również na zewnątrz, wpajając młodym ludziom zasady dobrego i bezpiecznego zachowania oraz odpowiedniej uczniowskiej postawy.


5. PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW DO KONKURSÓW I ORGANIZACJA KONKURSÓW

- Dbając o uczniów, którzy w szczególny sposób interesują się nauczanymi prze ze mnie przedmiotami organizowałam konkursy szkolne i ogólnopolskie oraz przygotowywałam do nich uczniów na spotkaniach indywidualnych. Organizowałam transport jeśli konkursy odbywały się w innych miejscowościach. Były to:
- eliminacje Turnieju „Bezpieczna droga do szkoły” organizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego – etap szkolny - wrzesień 2011
- powiatowy Turniej „Bezpieczna droga do szkoły” – październik 2011, - przedmiotowy konkurs z matematyki organizowany przez Kuratorium – etap szkolny, w którym udział wzięły trzy uczennice klasy IIIa – październik 2011
- powiatowy konkurs matematyczny organizowany przez Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Sikorzu – etap szkolny i powiatowy. Jedna z uczennic z klasy IIIa zakwalifikowała się do II etapu konkursu, który odbył się w szkole w Sikorzu – luty – marzec 2011
- Ogólnopolski Turniej Ruchu Drogowego organizowanego przez WORD - eliminacje gminne. Reprezentacja naszej szkoły zdobyła drużynowo II miejsce. Indywidualnie II miejsce wywalczył uczeń klasy Ic, IV miejsce uczeń klasy Ib – marzec 2012
- szkolny konkurs ze Statutu – marzec 2012
- szkolny konkurs na najładniejszy latawiec – marzec 2012
- przedmiotowy konkurs z matematyki organizowany przez Kuratorium – etap szkolny, w którym udział wzięło dwóch uczniów z klasy IIIa - październik 2012
- konkurs matematyczny „Jagiellończyk” – organizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Płocku - w którym udział wzięło dwóch uczniów z klasy IIIa – luty 2013
- ogólnopolski konkurs z matematyki – EDI, w którym udział brało 7 uczniów z klasy Ia i IIc – listopad 2013
- ogólnopolski konkurs z matematyki – OLIMPUS, w którym udział wzięły dwie uczennice z klasy IIc. Jedna z nich otrzymała dyplom laureata tego konkursu – listopad 2013
- powiatowy konkurs matematyczny organizowany przez
Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Sikorzu – etap szkolny i powiatowy. Uczennica z klasy IIIa zakwalifikowała się do II etapu konkursu, który odbył się w szkole w Sikorzu – luty – marzec 2014
- wiosenna edycja ogólnopolskiego konkursu z matematyki – OLIMPUS, w którym udział wzięło 10 uczniów z klas: Ia, IIc i IIIa - kwiecień 2014
- Finału powiatowego Konkursu „Bezpieczna droga do szkoły” organizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego Nasze gimnazjum reprezentowało pięciu uczniów z klas I - II. Jedna uczennica została zakwalifikowana do drugiego etapu i przystąpiła do części praktycznej zdobywając III miejsce - kwiecień 2014
- Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Turniej organizowany jest przez Polski Związek Motorowy oraz Komendę Główną Policji, Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, Instytut Transportu Samochodowego – wraz z odpowiednimi strukturami terenowymi. Współorganizatorem Turnieju jest Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. Nasza reprezentacja wygrała etap gminny, który odbył się 15 kwietnia 2014 roku i w dniu 28 kwietnia 2014 roku wzięliśmy udział w eliminacjach powiatowych. Drużyna zajęła II miejsce i zakwalifikowała się do eliminacji wojewódzkich. Jednocześnie uczeń z klasy IIIa zajął indywidualnie I miejsce zdobywając puchar i nagrodę.

- Na konkursach spotykałam się z innymi nauczycielami, gdzie wymieniałam z nimi poglądy na różne ciekawe tematy, wymieniłam doświadczenia z pracy z uczniami, nauczycielami, współpracy z rodzicami.

6. WSPÓŁTWORZENIE ZASAD FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

- W roku szkolnym2012/1013 byłam przewodniczącą Zespołu Wychowawczego. Na wniosek nauczycieli za zgodą Dyrektora zwoływałam zebranie ZW, na którym omawiane były bieżące problemy wychowawcze i podejmowane decyzje. Ze spotkań spisywane były protokoły, a na posiedzeniu Rady Pedagogicznej przedstawiałam sprawozdanie z realizacji prac Zespołu Wychowawczego. Spotykałam się również z rodzicami uczniów, których problemy omawiane były na spotkaniach w celu przekazania im ustaleń Zespołu.
Obecnie jestem członkiem ZW, co dwa miesiące przedstawiam na spotkaniu Zespołu sytuację w swojej klasie: zagrożenia, frekwencję i problemy wychowawcze.

- W roku szkolnym 2011/1012 byłam członkiem pięcioosobowego Zespołu do spraw pomocy psychologiczno- pedagogicznej i uczestniczyłam w jej pracach. Głównym celem pracy Zespołu było planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowi. Do zadań Zespołu należało: ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia, określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji. Zespól opracowywał indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub plan działań wspierających dla ucznia posiadającego opinię PPP. Zespół prowadził kartę indywidualnych potrzeb ucznia, dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
W latach 2012 -2014 byłam obecna na każdym spotkaniu Zespołu, które odbywały się według harmonogramu. Na tych spotkaniach analizowano opinie i orzeczenia, aktualizowano pomoc psychologiczno – pedagogiczno, dokonywano podsumowywania i omawiano uzyskane efekty pracy.

- W roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 byłam również współorganizatorem Dnia Otwartego przygotowanego dla uczniów szkół podstawowych stojących przed wyborem szkoły gimnazjalnej. W ramach tego dnia przygotowałam trzy uczennice do prezentacji klasy matematycznej z wykorzystaniem tablicy interaktywnej na lekcjach matematyki.

- Sprawdzałam próbne egzaminy gimnazjalne z części matematycznej.
Każdego roku byłam odpowiedzialna za sprawdzenie próbnych egzaminów swoich uczniów. W latach 2011/2012, 2012 / 2013 i były to dwukrotnie przeprowadzane egzaminy, a w 2013/2014 trzy próbne egzaminy z matematyki – CKO, Operonu i zgłosiłam klasę IIIa do edycji : Lepsza Szkoła i przeprowadziłam trzeci próbny egzamin współpracując z wydawnictwem GWO. Program LEPSZEJ SZKOŁY od 2002 roku pomaga w weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz w przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych.
Próbny egzamin podobnie jest niezwykle istotnym wydarzeniem nie tylko dla uczniów, ale też i dla nauczyciela prowadzącego, ponieważ niesie ze sobą informację o efektach pracy obu stron. Z każdego egzaminu próbnego przygotowywałam szczegółowe analizy wyników, które przedstawiane były podczas posiedzeń rady pedagogicznej, a także spotkań z rodzicami klas trzecich.

- W pracach komisji egzaminacyjnej nadzorującej przebieg egzaminu gimnazjalnego brałam udział rokrocznie nie tylko w okresie stażu. W roku szkolnym 2012/2013 oraz 2013/2014 byłam przewodniczącą komisji egzaminacyjnej w części humanistycznej i języka angielskiego. W czasie egzaminu czuwałam nad jego prawidłowym przebiegiem. Po jego zakończeniu wykonywałam wszystkie obowiązki, jakie wynikały z racji pełnienia roli przewodniczącego komisji.

7. DZIAŁANIA NA RZECZ PROMOCJI SZKOŁY W ŚRODOWISKU

- Przez cały okres stażu na bieżąco pisałam krótkie informacje o podjętych przeze mnie działaniach między innymi: udziale w konkursach, przygotowanych akademiach i imprezach, wiadomości o odbytych spotkaniach uczniów ze szkołami ponadgimnazjalnymi, relacji z wycieczek. Napisane tzw. artykuły po zatwierdzeniu przez Dyrektora zamieszczane były na stronie internetowej szkoły.

- W okresie stażu, ale również i wcześniej brałam czynny udział w uroczystościach szkolnych, które odbywały się na terenie naszej gminy. Wymienić tu mogę np. Dzień Patrona – opieka nad uczniami w czasie mszy św. i akademii, a także złożeniu kwiatów na grobach pomordowanych mieszkańców Bodzanowa, opieka nad uczniami w czasie pielgrzymki do Kępy Polskiej, pełnienie dyżuru podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, kilkumiesięczna praca jako koordynator nad projektem „Biznes. Klasa. UNICEF” zakończony w lutym 2013 roku „Galą Biznesu” na którą zostali zaproszeni goście: przedstawiciele lokalnego biznesu, firm, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, mali przedsiębiorcy, pracownicy Urzędu Gminy. Uczniowie przedstawili swoje biznesplany i zachęcali do przekazania darowizny na rzecz dzieci z najbiedniejszych krajów świata. W ramach projektu uczniowie podjęli szereg akcji charytatywnych między innymi zorganizowali kawiarenkę, sprzedaż dekoracji świątecznych, których wpływy zostały przekazane na konto UNCEF. W tamtym roku szkolnym i obecnym byłam w zespole organizującym Piknik Rodzinny, który niestety dwukrotnie nie doszedł do skutku z braku odpowiedniej ilości chętnych rodzin naszego gimnazjum.

8. PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

Opracowałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego przedstawiając realizację założonych przeze mnie celów oraz dokonałam oceny efektywności podjętych przeze mnie działań – maj/czerwiec 2014.Wszystkie opisane przeze mnie działania w znaczący sposób wpłynęły na doskonalenie mojej pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz na podwyższenie jakości pracy szkoły i przyniosły następujące efekty:
dla szkoły:
• kreowanie pozytywnego obrazu nauczyciela w środowisku lokalnym
• podniesienie jakości pracy
• podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli
• podniesienie wartości procesu dydaktyczno – wychowawczego
• promowanie szkoły w lokalnym i ogólnopolskim środowisku
• współpraca z innymi podmiotami
dla mnie:
• uatrakcyjnienie zajęć
• satysfakcja z możliwości korzystania przez wychowanków w trakcie procesu edukacyjnego z multimedialnych form nauczania
• podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej i metodycznej
• kształtowanie kreatywności i pomysłowości
• zdobycie satysfakcji zawodowej z sukcesów odnoszonych przez uczniów
• nabywanie umiejętności organizacyjnych
• budowanie pozytywnych relacji między szkołą a rodzicami
dla ucznia:
• bezpośredni kontakt z nowoczesnymi metodami, pomocami i środkami dydaktycznymi
• kształtowanie umiejętności pracy w grupie
• zdobywanie wiedzy w nowoczesny i ciekawy sposób
• inspirowanie do rozwijania swoich uzdolnień poprzez udział w konkursach.§8 ust.2 pkt. 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej


1. WYKORZYSTANIE W PRACY NAUCZYCIELA TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ

Nowe technologie nieustannie i nieodwracalnie wkraczają do wszystkich aspektów naszego życia, a szczególnie technologia informacyjna i komunikacyjna. Przed nauczycielami stoi ważne zadanie, polegające na integrowaniu zaawansowanej technologii z zadaniami szkoły. Komputer stał się więc nieodzownym narzędziem w pracy każdego nauczyciela, w tym także mojej. W swoich działaniach edukacyjnych, wychowawczych oraz życiu codziennym bardzo często korzystam z umiejętności komputerowych. Każdego dnia w pracy pedagoga i wychowawcy, organizując swój warsztat pracy, wykorzystuję umiejętność posługiwania się komputerem.

- Opracowałam plan rozwoju zawodowego oraz całą dokumentację z awansu.

- Na początku każdego roku szkolnego piszę na komputerze rozkłady lub dokonuję ich ewaluacji, plan pracy wychowawcy.

- W pracy w szczególności korzystam z programów MS Word, Excel i Power Point. Korzystam z zasobów Internetu i informacji przesyłanych pocztą elektroniczną.

- Opracowuję:
- scenariusze imprez – np. scenariusz Otrzęsin, akademii z okazji Dnia Edukacji, scenariusz Gali Biznesu,
- scenariusze lekcji,
- karty pracy,
- sprawdziany z matematyki ,
- testy,
- prezentacje – głównie na zajęcia techniczne np. skrzyżowania, narzędzia i przyrządy itp.
- ankiety – np. w ramach ewaluacji wewnętrznej ,
- sprawozdania – np. na posiedzenia rady pedagogicznej, czy sprawozdanie z awansu zawodowego
- dyplomy za udział w konkursach
- informacje na gazetki klasowe
- informacje zamieszczane na stronie internetowej szkoły.

- Wyszukuję w Internecie pomocnych materiałów i narzędzi pracy, które uatrakcyjniają prowadzone przeze mnie zajęcia, co niewątpliwie wpływa na podniesienie jakości pracy szkoły. Sieć Internet zawiera ogromną liczbę portali internetowych przeznaczonych dla uczniów oraz nauczycieli każdego przedmiotu. Śledzenie w/w portali edukacyjnych pozwoliło mi na zgromadzenie w czasie stażu pokaźnej liczby materiałów dydaktycznych, prezentacji multimedialnych, testów z matematyki, wychowania komunikacyjnego, a także konspektów lekcji.

- Dokonując analiz próbnych egzaminów gimnazjalnych czy testów kompetencji dla klas pierwszych również korzystam z komputera, sporządzam wykresy, tabele, opisy.

- W pracy wykorzystuję program komputerowy do wypisywania świadectw i arkuszy ocen swoich wychowanków.

- Od roku szkolnego 2012 / 2013 w naszej szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny LIBRUS, którym posługuję się codziennie, kontrolując frekwencję swoich uczniów, wpisując oceny oraz tematy zajęć, wymieniam korespondencję z rodzicami, uczniami oraz innymi nauczycielami.

- W okresie stażu pisałam protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej w wersji elektronicznej, jak również wysyłałam pocztą elektroniczną sprawozdania w postaci załączników na rady innym protokolantom.

2. KORZYSTANIE Z NOWOCZESNEJ TECHNOLOGI KOMUNIKACYJNEJ

Prowadząc zajęcia korzystałam z urządzeń multimedialnych: komputer, rzutnik, tablica interaktywna.

- Na zajęciach z wychowawcą realizowałam tematy dotyczące technologii informacyjnych, użytkowania komputera i Internetu np. Porozumiewam się z ludźmi, ale jak?, Czego słuchamy i co oglądamy najchętniej?, Korzyści i zagrożenia wynikające z dostępu do Internetu.

- W czasie stażu za pomocą e – maili, forum dyskusyjnych wymaniałam swoje poglądy, spostrzeżenia, doświadczenia i uwagi z innymi nauczycielami.

- Wzięłam odział w szkoleniu Akademia Profesjonalnego Pedagoga –Edukacja Matematyczna z TIK, które obejmowało:
• Model odwróconej lekcji:
- specyfikę procesu dydaktycznego w modelu odwróconej lekcji.
- analizę wybranych, bezpłatnych baz zawierających materiały edukacyjne do wykorzystania podczas tworzenia odwróconych lekcji.
• Narzędzia TOC w matematyce
- filozofię uczenia się z wykorzystaniem narzędzi TOC.
- wprowadzanie zasad matematycznych przy użyciu schematu typu przykład-wniosek.
• Nowe trendy w zakresie nauczania i uczenia się wspomaganego TIK - szkolenie on – line
- nowe trendy w zakresie nauczania wspomaganego TIK wraz z przykładami
- wykonanie quizu
- uczestnictwo w forum dyskusyjnym
• Kształcenie myślenia matematycznego z wykorzystaniem TIK - szkolenie on - line
- zastosowanie programu GeoGebra do wspomagania nauczania matematyki
- zastosowanie gotowych aplikacji dostępnych w sieci do wspomagania procesu nauczania i
uczenia się matematyki
- moja lekcja - projektowanie scenariusza zajęć z zastosowaniem metody odwróconej klasy
- kształcenie kompetencji nauczycieli matematyki w zakresie zastosowania narzędzi, serwisów i platform Web 2.0 do tworzenia lekcji, zestawów materiałów edukacyjnych, testów, schematów.
• Nauczanie z TIK XXI wieku
- mądre i użyteczne korzystanie z Internetu
- świat multimediów.

- Na szkoleniu APN poznałam dużo portali matematycznych, zapoznałam się z zasobami takimi jak: filmy, interaktywne ćwiczenia itp., które wzbogacą moją pracę na lekcjach.

- Na bieżąco staram się śledzić strony internetowe np. www.plock.mscdn.pl czy www.gwo.pl pod kątem wyszukiwania szkoleń oraz ważnych w pracy nauczyciela informacji. Wypełniałam formularze zgłoszeniowe na szkolenia na stronach WWW, a także deklaracje pracy z podręcznikami np., wydawnictwa GWO.

Reasumując, dzięki stałemu pogłębianiu umiejętności posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną moja praca wychowawcy i pedagoga
przyniosła następujące efekty:
dla szkoły:
• podniesienie jakości pracy szkoły poprzez samodoskonalenie się nauczyciela
• rozpowszechnienie działań szkoły na portalach internetowych
• kontakt z rodzicami przez stronę dziennika elektronicznego LIBRUS
dla mnie:
• usprawnienie wykonywania różnorodnych zadań wynikających z potrzeb tworzenia ankiet, testów i sprawdzianów
• opracowanie trwałych materiałów dydaktycznych, prezentacji
• rozwój przez samodokształcanie
• poszerzanie wiedzy metodycznej i merytorycznej
• otwarcie się na nowe możliwości kształcenia i komunikacji
dla uczniów:
• rozwijanie wyobraźni, kreatywności, pomysłowości poprzez kontakt z nowoczesnymi środkami dydaktycznymi
• urozmaicenie i uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych
• kształtowanie bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnej
• zdobywanie nowych umiejętności
• rozbudzanie zainteresowania technologiami informatycznymi

§8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenia zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Aby móc dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem trzeba mieć pewne niezbędne cechy, które ułatwiają ten proces. Przed przystąpieniem do pisania planu rozwoju zawodowego analizowałam swój potencjał, zastanawiałam się, jakie cechy posiadam, które mogę wykorzystać współpracując z nauczycielami. Stwierdziłam, że jest to otwartość, kreatywność, opanowanie, cierpliwość oraz zaangażowanie w pracę.

1. PROWADZENIE LEKCJI OTWARTYCH
Jednym ze sposobów dzielenie się wiedzą z nauczycielami jest organizowanie i prowadzenie lekcji koleżeńskich oraz dzielenie się spostrzeżeniami podczas obserwacji lekcji otwartych. W trakcie odbywania stażu starałam się na bieżąco śledzić nowe trendy. Wiele pomysłów zaczerpnęłam też z warsztatów metodycznych i szkoleń, na których byłam obecna.
- Pełniłam obowiązki opiekuna stażysty dla nauczyciela kontraktowego z języka niemieckiego. Wykonywałam zadania związane z tą funkcją:
• Zawarłam kontrakt
• Organizowałam i przeprowadzałam konsultacje z nauczycielem kontraktowym
• Obserwowałam zajęcia prowadzone przez młodego nauczyciela
• Prowadziłam zajęcia w jego obecności
• Pomagałam w realizacji planu rozwoju zawodowego
• Wskazywałam na sposób dokumentowania pracy
• Służyłam pomocą w przygotowaniu sprawozdania
• Opracowałam projekt oceny dorobku zawodowego.
Realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem, a nawet pojawiły się nowe zadania, których realizacji podjęłyśmy się wspólnie, np. przygotowanie Otrzęsin w 2012 roku, powitanie pierwszego dnia wiosny w marcu 2013.
Koleżanka obserwowała prowadzone przeze mnie lekcje, a ja prowadzone przez nią. Zawsze omawiałyśmy obejrzane lekcje, dzieliłyśmy się uwagami, co do ich przebiegu. Nasza współpraca układała się bardzo dobrze, moja podopieczna chętnie korzystała z mojej pomocy, a ja również chętnie dzieliłam się z nią moim doświadczeniem.
Opieka nad młodym stażem nauczycielem pozwoliła mi na inne spojrzenie na pracę własną, stała się przyczyną do wprowadzenia pozytywnych zmian dla dobra ucznia, a tym samym i szkoły. Myślę, że moja podopieczna skorzystała na współpracy ze mną, nabyła doświadczenia w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
- Przez cztery tygodnie prowadziłam lekcje otwarte, w których udział brali rodzice uczniów z klasy IIIa. Prowadząc lekcję skupiłam się na pokazaniu rodzicom aktywności uczniów oraz stosowaniu różnych metod. Po zakończeniu zajęć rodzice zawsze mieli okazję do rozmów indywidualnych ze mną, wymiany spostrzeżeń i uwag na temat zajęć.
- Prowadziłam trzykrotnie zajęcia obserwowane przez Dyrektora szkoły.
W ten sposób mogłam podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz nowymi pomysłami. Podczas lekcji stosowałam metody aktywizujące, a także korzystałam z technologii informacyjno-komunikacyjnej, co niewątpliwie wpłynęło na atrakcyjność tych zajęć oraz na większe zaangażowanie uczniów.

2. WYKORZYSTANIE WSPÓŁPRACY Z NAUCZYCIELAMI W CODZIENNEJ PRAKTYCE SZKOLNEJ

- Moje umiejętności i wiedza, którymi mogłam dzielić się z innymi są skutkiem udziału w radach szkoleniowych, warsztatach, konferencjach oraz samokształcenia.
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem rozpoczyna się już w momencie wielu rozmów i dyskusji na przerwach, po lekcjach oraz na spotkaniach zespołów przedmiotowych. Najczęściej dzieliłam się wiedzą na temat stosowanych przez mnie metod pracy, sposobu oceniania na lekcjach, oceniania oraz rozwiązywania problemów wychowawczych i organizacyjnych.
Dzieliłam się wiedzą oraz materiałami pomocnymi do realizacji konkretnych tematów na lekcjach wychowawczych i przedmiotowych. Przekazywałam pomysły, artykuły z gazet i Internetu, testy, sprawdziany i materiały ćwiczeniowe innym nauczycielom. Współpraca między nami przejawiała się również podczas organizowania imprez szkolnych, dyskotek, konkursów, wycieczek. Polegała na wspólnym planowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu wszelkiej działalności dydaktyczno-wychowawczej.
3. WSPÓŁPRACA Z INNYMI NAUCZYCIELAMI W RAMACH ZESPOŁÓW

Współpraca z innymi nauczycielami jest nieodłącznym elementem moich działań dydaktyczno-wychowawczych na terenie szkoły.
- Brałam czynny udział w spotkaniach zespołu przedmiotowego : wraz z koleżankami z zespołu przygotowywałam wyniki próbnych egzaminów, a także egzaminów końcowych w latach 2012, 2013 i 2014, co pozwoliło nam ocenić mocne i słabe strony naszych uczniów oraz skłoniło nas do podjęcia działań w celu podniesienia wyników na właściwym egzaminie.
- Aktywnie uczestniczyłam w pracach Zespołu Wychowawczego współpracując z nauczycielami. Omawialiśmy problemy wychowawcze, prowadziliśmy dyskusje, które kończyły się i wspólnie wyciągniętymi wnioskami.
- Aktywnie uczestniczyłam w pracach Zespołu do spraw pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Na spotkaniach: diagnozowano sytuację rodzinną uczniów, dostosowywano wymagania edukacyjne wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychoedukacyjnych uczniów.
4. STUDIOWANIE LITERATURY PEDAGOGICZNEJ
Pogłębiałam wiedzę z psychologii, pedagogiki i dydaktyki studiując literaturę pedagogiczną:
- „Jak uczyć lepiej? Czyli refleksyjny praktyk w działaniu” M. Taraszkiewicz
- „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?” Faber A., Mazlish E.
- „Stawanie się refleksyjnym uczniem i nauczycielem” Scott G. Paris, Linda R. Ayres
- „Inteligencja emocjonalna” Goleman D.
- Cooper P., Ideus K. : ,,Zrozumieć dziecko z nadpobudliwością psychoruchową: poradnik dla rodziców i nauczycieli”

- „Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących” Budnik E., Moszyńska A., Owczarska B, Kielce 2000
Wnioski i uwagi dotyczące przeczytanych książek przyczyniły się do analizy moich działań wychowawczych. Zdobyte wiadomości wykorzystywałam w codziennej pracy dydaktyczno - wychowawczej z dziećmi. Interesujące i przydatne pozycje polecałam również kolegom i koleżankom. Dobierając i czytając literaturę starałam się szukać tak by znaleźć w niej podpowiedzi lub rozwiązania interesujących mnie kwestii.
5. PRZYGOTOWANIE REFERATÓW
W grudniu 2012 roku przeprowadziłam na Radzie Pedagogicznej szkolenie WDN nt. Powakacyjne zachowania uczniów – skuteczne sposoby reagowania. Przygotowałam więc referat z uczestnictwa na warsztatach w dniu 12.11.2012 roku, które zostały zorganizowane przez MSCDN Wydział w Płocku i trwały 6 godzin. Przeprowadziłam również wśród nauczycieli test: Predyspozycje osobiste w sytuacjach konfliktowych. Dokonałam analizy tego testu i wyniki przedstawiłam na kolejnym posiedzeniu rady pedagogicznej.

Moja współpraca przyniosła następujące efekty:
dla mnie:
• dzielenie się swoją wiedzą sprawia mi przyjemność
• zrewanżowanie się koleżankom i kolegom
• uwagi mobilizują mnie do lepszej pracy
• dobre pomysły kuszą mnie do wykorzystania ich w mojej pracy
• zawsze mogę liczyć na pomoc i przychylność koleżanek i kolegów
• satysfakcja z dobrze wykonanej pracy
• doskonalenie pracy własnej.
dla szkoły:
• tworzenie pozytywnego wizeruneku szkoły
• współpraca z innymi nauczycielami zacieśnia stosunki interpersonalne pracowników szkoły, a tym samym powoduje powstanie przyjaznej atmosfery pracy
• osiąganie efektywniejszej pracy jest możliwe dzięki wspólnemu wysiłkowi kilku nauczycieli
• osiąganie lepszych wyników nauczania dzięki pokaźnym i nowoczesnym zbiorom pomocom dydaktycznym
• rodzice uczestniczący w lekcji bliżej poznali metody pracy, problemy szkoły, uczniów i nauczycieli
• poprawienie jakości realizowanego w szkole procesu dydaktyczno – wychowawczego
• lepsza wymiana informacji


§8 ust.2 pkt. 4 lit. a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną
lub postępowaniem w sprawie nieletnich

1. OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU AUTORSKIEGO

- Opracowanie i realizacja programu koła matematycznego – nie zrealizowano. W zeszłym roku szkolnym nie napisałam programu, a w ty roku szkolnym nie prowadziłam takich zajęć.

- Program pracy z uczniem słabym
W roku szkolnym 2013/2014 prowadziłam zajęcia wyrównawcze dla klas pierwszych, drugich i trzecich. Była to grupa uczniów słabych. Pracę na zajęciach utrudniał fakt, iż tempo przyswajania wiedzy przez tychże uczniów było bardzo wolne. Chcąc umożliwić tym uczniom odpowiedni stopień przygotowania się opracowałam „Program pracy na zajęciach wyrównawczych”, którego celem miało być opanowanie w stopniu dostatecznym zakresu materiału ujętego w podstawie programowej z matematyki. Oprócz tego poprzez wdrożenie programu chciałam rozwinąć w uczniach poczucie własnej wartości oraz wiary we własne siły, a także nauczyć ich dobrej organizacji pracy, systematyczności i pracowitości. Na zajęciach uczniowie mieli możliwość nadrobienia zaległości, wyjaśnienia niejasności i przećwiczenia niezbędnych umiejętności wymaganych podczas
egzaminu gimnazjalnego.

W końcu roku szkolnego dokonałam częściowej ewaluacji programu opierając się na wynikach semestralnych i zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolnego oraz obserwacji ich pracy w ciągu roku. Dało się zauważyć, że możliwość dodatkowego przećwiczenia pewnych zagadnień omawianych na lekcji pozytywnie wpływała na wyniki uzyskiwane na lekcjach. Ponadto, uczniowie sami zauważyli, iż systematyczna praca przynosi dobre efekty. Oprócz tego sami uczniowie podkreślali fakt, że zajęcia dodatkowe są okazją do dopytania o nurtujące ich zagadnienia i problemy.
- Od września 2011 roku jestem szkolnym koordynatorem doradztwa zawodowego w związku z tym opracowałam, plan pracy doradcy zawodowego. Głównymi celami planu jest przygotowanie młodzieży gimnazjum do podjęcia decyzji o dalszym kształceniu i przyszłej aktywności zawodowej, wyposażenie uczniów w umiejętności służące podejmowaniu właściwych decyzji życiowych, określenie przez uczniów własnych predyspozycji i zainteresowań, tworzenie i systematyczna aktualizacja bazy edukacyjno – informacyjnej z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego, pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu, współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, współpraca z przedstawicielami szkół średnich i grup zawodowych,
Plan został napisany dla uczniów naszego gimnazjum. Dzięki czemu mają możliwość poznanie siebie, swoich zainteresowań zawodowych, mogą kształtować umiejętność planowania dalszego rozwoju edukacyjno-zawodowego kontynuowania nauki w szkołach programowo wyższych. Nie należy zapominać również o tym, że uczniowie mają także możliwość określania swoich celów życiowych, sprawnego komunikowania, autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem.

- Opracowałam plan pracy Samorządu Uczniowskiego
We wrześniu 2013 roku zostałam wybrana przez uczniów na opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Napisałam więc plan pracy SU. Samorząd realizuje zadania wynikające z regulaminu szkoły, planu wychowawczego i statutu oraz realizuje własne założenia mające na celu wzbudzenie aktywności wśród uczniów. Do zadań SU należy: organizowanie zebrań, współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas, prowadzenie gazetki ściennej Samorządu Uczniowskiego, udział w akcjach charytatywnych, patronowanie uroczystościom gimnazjalnym i państwowym, organizacja dyskotek, przygotowywanie akademii, rozwijanie samorządności poprzez prowadzenie sklepiku.
Podstawą działania Samorządu Uczniowskiego jest prawo uczniów do aktywności w szkole i w środowisku lokalnym. Samorząd nadaje szkole wymiar instytucji demokratycznej i obywatelskiej. Zaangażowanie uczniów w rozwój szkoły i przyjęcie za nią współodpowiedzialności sprzyja tworzeniu partnerskich relacji między uczniami , nauczycielami a dyrekcją.
- Opracowałam wspólnie z koleżankami: plan działań wspierających i indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla uczniów wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej
Plan działań wspierających zawiera: cele do osiągnięcia w zakresie, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej, działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych form pomocy i sposobów udzielania uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej, metody pracy z uczniem, zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, działania wspierające rodziców, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, poradniami specjalistycznymi.
Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny określa:
zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości ucznia, rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, formy i metody pracy z uczniem, formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, działania wspierające rodziców oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, specjalistycznymi, zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne oraz inne odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby ucznia, zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia.

Efekty z realizacji:
dla mnie:
• praca z uczniami daje wiele satysfakcji nauczycielowi,
• możliwość rozwijania swoich kompetencji dydaktycznych, które potem wykorzystałam na lekcjach
• lepsze relacje nauczyciel – uczeń.
• pozytywne efekty pracy
dla szkoły:
• funkcjonowanie takich zajęć uatrakcyjnia ofertę dydaktyczno-wychowawczą
• wzmacnia realizację celów programowych szkoły
• przyniosły pozytywne efekty w pracy dydaktycznej, wychowawczej
dla ucznia:
• pozytywne efekty pracy
• zajęcia dostarczają satysfakcji z powodu osiągniętych sukcesów
• rozwijanie samorządności
• zwiększenie zaangażowania ucznia
• umiejętność podjęcia decyzji

§8 ust.2 pkt. 4 lit. b

Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej
Tego punktu nie udało mi się jeszcze zrealizować. Złożyłam wniosek i czekam na zakwalifikowanie mnie na szkolenie.

§8 ust.2 pkt. 4 lit. c

Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

W celu poszerzenia zakresu działań szkoły oraz podniesieniu jakości własnej pracy w okresie mojego stażu podejmowałam szereg dodatkowych działań dydaktycznych i wychowawczych:
- przez cały okres stażu pełniłam rolę wychowawcy klasowego
- zostałam koordynatorem doradztwa zawodowego
- zostałam koordynatorem ogólnopolskiego Projektu BiznesKlasa UNICEF
- zostałam opiekunem Samorządu Uczniowskiego


1. PROPAGOWANIE UCZESTNICTWA UCZNIÓW W RÓŻNYCH FORMACH ŻYCIA KULTURALNEGO
- Organizacja wyjść do kina i na wystawy
Jako wychowawca klasy Ic byłam współorganizatorem wyjazdu uczniów z klas pierwszych do kina HELIOS w Płocku, której celem była integracja zespołów klasowych.

- Organizacja wycieczek szkolnych, klasowych
W trakcie trwania stażu zorganizowałam lub byłam opiekunem kilku wycieczek:
- w listopadzie 2011roku – zorganizowałam wycieczkę z doradztwa zawodowego do gospodarstwa rolnego Państwa Garlej w Krawieczynie, której celem było poznanie zawody współczesnego rolnika. Wizyta na Posterunku Policji w Bodzanowie, której celem było poznanie zawodu policjanta i odwiedzenie Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie oddział w Bodzanowie, gdzie uczniowie poznali specyfikę pracy tego zawodu
- 20 marca 2012 roku zorganizowałam wyjazd dla uczniów klas trzecich na VI Targi Edukacyjne i Pracy Szkół Ponadgimnazjalnych organizowane w Małej Wsi. Uczniowie mogli uzyskać informacje o kierunkach kształcenia i warunkach rekrutacji do tych szkół
- 22 marca 2012 roku zorganizowała wyjazd uczniów klas trzecich na warsztaty organizowane w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku w ramach obchodzonych tam Dni Przedsiębiorczości. W tym dniu uczniowie wzięli również udział w lekcji z Secesji w Muzeum Mazowieckim w Płocku
- 20 marca 2013 roku zorganizowałam wyjazd uczniów z klas trzecich do Płocka na warsztaty „Mój zawód – moja pasja” zorganizowane przez Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa A.J. Nowowiejskiego w Płocku. Udział w zajęciach warsztatowych umożliwił gimnazjalistom planowanie i podjęcie decyzji o dalszej drodze edukacyjnej i zawodowej
- 22 marca 2013r zorganizowałam wyjazd dla uczniów klas trzecich na VII Targi Edukacji i Pracy szkół ponadgimnazjalnych w Małej Wsi
- 17 października 2013r byłam opiekunem naszych uczniów na wycieczce do Warszawy. Zwiedzaliśmy wraz z przewodnikiem: Łazienki Warszawskie, Pałac w Wilanowie, Stare Miasto, a także Centrum Nauki Kopernik
- w styczniu 2014 roku próbowałam zorganizować wyjazd na lodowisko na Stadion Narodowy do Warszawy, ale z powodu dużych kosztów wycieczka nie doszła do skutku
- 14 lutego 2014 roku byłam opiekunem wycieczki do Płocka na lodowisko i do kina Helios.

- Organizacja lub współorganizacja imprez szkolnych i środowiskowych
O jakości pracy szkoły świadczą uroczystości szkolne, skupiające całą szkolną społeczność, a także zaproszonych gości. W okresie trwania mojego stażu aktywnie uczestniczyłam w przygotowaniu następujących imprez i akademii:
- 21 marca 2012 roku byłam współorganizatorem powitania Pierwszego Dnia Wiosny. Nasi uczniowie zaprezentowali się w licznych konkursach, konkurencjach klasowych i indywidualnych. Najpierw uczniowie musieli się wykazać znajomością Statutu naszej szkoły- praw i obowiązków ucznia oraz systemu oceniania, następnie odbyły się wybory Miss Wiosny 2012. Kolejne konkurencje to:
- puszczanie latawców,
- skoki na skakance do tyłu,
- dmuchanie piłeczek na odległość,
- kręcenie hula-hop techniką dowolną,
- bieg w parach ze związanymi nogami,
- przeciąganie liny,
- rzut ringo do celu.

- w listopadzie 2012 roku grupa 36 uczniów przystąpiła do ogólnopolskiego Projektu BiznesKlasa UNICEF, którego byłam koordynatorem. ”BiznesKlasa UNICEF” był projektem edukacyjno-pomocowym opracowanym i przygotowanym przez Polski Komitet Narodowy UNICEF. Celem projektu było: edukacja młodzieży na temat problemów współczesnego świata, kształtowanie wśród młodych ludzi postawy zaangażowania społecznego, kształtowanie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości – dostrzegania potrzeb i znajdowania adekwatnych rozwiązań, zebranie środków na ratowanie życia dzieci w najbiedniejszych krajach świata. W ramach Projektu podjęliśmy następujące działania:
- odbywaliśmy spotkania – konsultacje z nauczycielami, braliśmy udział w szkoleniu: Jak napisać biznes plan? Przeprowadzonym przez panią Jolantę Wróbel
- podzieliliśmy się na trzy zespoły: Woda, Edukacja, Zdrowie
- w zespołach przeprowadziliśmy w szkole na godzinach wychowawczych zajęcia edukacyjne – na temat sytuacji dzieci w krajach rozwijających się. W oparciu o specjalnie przygotowane, unikalne materiały dydaktyczne omówiliśmy problemy związane z dostępem do edukacji na świecie, niedożywieniem, brakiem dostępu do wody pitnej oraz szczepień
- przygotowaliśmy dekoracje świąteczne, sianko, piekliśmy również świąteczne pierniki, które były podziękowaniem dla darczyńców za wsparcie akcji charytatywnej
- zorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy w niedzielę 23 grudnia 2012 roku przed kościołem w Bodzanowie. Udało się pozyskać 475 złotych.
- wcieliliśmy się w rolę Menagerów Pomocy Humanitarnej i w zespołach opracowaliśmy biznesplany

- 12 lutego 2013r. byłam odpowiedzialna za przygotowanie i przeprowadzenie w naszej szkole Gali Biznesu na Rzecz Dzieci, czyli spotkania z przedsiębiorcami oraz przedstawicielami władz gminy w ramach projektu BiznesKlasa UNICEF. Uczennice przedstawiły prezentacje dotyczące sytuacji dzieci na świecie oraz sposoby skutecznej pomocy humanitarnej. Następnie odbyła się część artystyczna. Później zaproszono wszystkich do przekazania darowizny na rzecz dzieci z najuboższych zakątków świata oraz odwiedzenia kawiarenki przygotowanej przez rodziców, nauczycieli i uczniów. Podczas Gali zebrano 1028,07 zł, które w całości zostały przekazane na cele humanitarne z pomocą organizacji UNICEF. Po tej uroczystości ukazał się artykuł w Tygodniku Płockim: „Uczyli, jak pomagać", a także otrzymaliśmy List gratulacyjny Starosty Powiatowego Michała Boszko
- 21 marca 2013 roku byłam współorganizatorem Pierwszego Dnia Wiosny. Wspólnie z koleżanką opracowałam harmonogram imprezy. Uczniowie brali udział w następujących konkursach:
1. „Moda na Wiosnę”, gdzie uczestnicy prezentowali się w strojach wiosennych
2. Policzenie liter w swoim imieniu i nazwisku. 3. „Najwyższy uczeń/uczennica w szkole”
4. Zadanie dla przewodniczących klas: policzenie blondynek i blondynów w klasie
5. Czytanie wspak
6. Konkursy sportowe: skakanie na skakance na jednej nodze, kręcenie hula-hop, robienie przysiadów, wykonywanie pompek, odbijanie piłeczki pingpongowej. Wszystkie te zadania trzeba było wykonać jak najwięcej razy w ograniczonym czasie.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursów czuwała komisja konkursowa, a zwycięzcy otrzymali dyplomy.

- w marcu i kwietniu 2013 roku byłam odpowiedzialna jako koordynator doradztwa zawodowego za organizacje spotkań z przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych z powiatu płockiego. Szkoły promowały się w różny sposób, najczęściej były to: prezentacje multimedialne, filmy, plakaty, ulotki, a także występy uczniów czy przygotowane dla naszych trzecioklasistów drobne upominki. Na tych spotkaniach gimnazjaliści dowiadywali się :
- o ofertach edukacyjnych przygotowanych na rok szkolny 2013/2014
- wymaganych dokumentach
- bazie dydaktycznej
- co dana szkoła zapewnia
- dniach otwartych
- gdzie można znaleźć później pracę.
Gimnazjum w Bodzanowie odwiedziły następujące szkoły:
- Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. A. J. Nowowiejskiego w Płocku;
- Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku;
- Zespół Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą;
- Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku;
- Zespól Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku;
- Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Płocku;
- VII Liceum Ogólnokształcące w Płocku;
- Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie.

- 26 września 2013 roku jako opiekun SU zorganizowałam powitanie pierwszoklasistów, czyli „OTRZĘSINY”. Na początku klasy I zaprezentowały się w konkurencji jaką był „Koci strój”, później pierwszaki zareklamowały swoje klasy. Każda klasa przygotować miała również piosenkę o swojej klasie na melodię „Stokrotki”.
Dalszą cześć zabawy stanowiły konkursy:
- „wyścig do szkoły”
- „złota rączka” (mundurek gimnazjalisty z gazet, papieru, bibuły)
- quiz wiedzy o naszej szkole
- „taniec to mój żywioł”
- „wywiad z wychowawcą”, czyli, co uczniowie wiedzą o swoim wychowawcy?
- jedzenie kisielu z zawiązanymi oczami
Nad prawidłowością przebiegu konkursów czuwała Komisja, która przyznawała za każdą konkurencję punkty. Wszystkie punkty zostały zsumowane i wyłoniona została zwycięska klasa. Po konkurencjach klasy pierwsze z wychowawcami miały zrobione wspólne zdjęcie. Każda klasa pozowała do zdjęcia otrzymując wcześniej plaster cytryny. Następnie uczniowie klas I złożyli ślubowanie.
Wychowawcy odebrali pamiątkowe dyplomy, a pierwszoklasistom wszyscy podziękowali brawami. Otrzęsiny zakończyły się wspólną dyskoteką

- 11 października 2013 roku przygotowała i zorganizowałam jako opiekun SU akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie zaprezentowali przedstawienie słowno – muzyczne, w którym słowa poetów były wyrazem wdzięczności i podziękowania za cierpliwość, serdeczność i wyrozumiałość okazywane na co dzień. Następnie prowadzący w imieniu wszystkich uczniów złożyli życzenia dziękując za najpiękniejszy dar, za wiedzę. Uczestnicy występu na zakończenie wręczyli kwiaty nauczycielom i pracowników obsługi

- byłam współodpowiedzialna za Akcję „Góra Grosza”, która jest przeprowadzana w szkołach w całej Polsce od 25 listopada do 6 grudnia 2013 r. Polega na zbiórce monet (od 1 gr do 5 zł). Celem jest uświadomienie dzieciom i młodzieży, że najdrobniejsze monety zebrane w tak dużej ilości mogą stworzyć fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie pomoc bardzo wielu ich koleżankom i kolegom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Po raz czternasty patronat nad akcją objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Żeby zachęcić wszystkich do udziału w akcji, Samorząd Uczniowski i koło wolontariatu ogłosiło konkurs na największą ilość zebranych monet. Akcja „Góra Grosza” zakończyła się w naszym gimnazjum 13 grudnia 2013r. W dniu 16 grudnia 2013r., komisja składająca się z członków SU i koła wolontariatu pod kierunkiem opiekunów dokonała podsumowania akcji „Góra Grosza” licząc zebrane pieniądze. Zebrano 14485 monet o łącznej wartości 303,80 zł. Wyniki konkursu ogłoszono w dniu 19 grudnia 2013r., nagrodą dla zwycięzców były dodatnie punkty za zachowanie

- 10 marca 2014 roku byłam jako koordynator doradztwa zawodowego odpowiedzialna za przygotowanie i organizację I Szkolnych Targów Edukacyjnych dla uczniów i rodziców klas trzecich. Na zaproszenie do działu w Targach odpowiedziało 12 szkół ponadgimnazjalnych z Płocka i okolic. Opracowałam harmonogram spotkania i wysłałam do każdej zainteresowanej szkoły. Czas Targów przewidziany był od godziny 815 do 1320. Dla każdej szkoły zostały przygotowane miejsca tzw. stoiska, gdzie zostały rozłożone ulotki, foldery, informacje o szkole, a także, gdzie uczniowie indywidualnie mogli zapytać się o interesujące ich zagadnienia. Czas prezentacji dla poszczególnych szkół został ustalony na ok. 22 minuty. Szkoły przygotowały bardzo ciekawe prezentacje. Były filmy, piosenki, tańce, pokazy fryzur, curlingu itp. W Targach udział wzięły następujące szkoły ponadgimnazjalne: Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Małej Wsi, Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku, VII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 5 w Płocku, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku, Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku, -Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa A. J. Nowowiejskiego w Płocku, Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku, Zespół Szkół Technicznych "Siedemdziesiątka" w Płocku, Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie, Zespół Szkół Ekonomiczno – Kupieckich w Płocku, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku ul. Ułańska, I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 4 Pułku Strzelców Konnych w Płocku

- 21 marca 2014 roku byłam jako opiekun SU współorganizatorem powitania Pierwszego Dnia Wiosny. Zaczęło się od Turnieju Warcabowego, SU przygotował „Konkursy wiosenne” i oprawę muzyczną imprezy. Uczniowie mogli wykazać się swoimi zdolnościami i talentami w następujących konkursach:
1. Plakat o tematyce wiosennej
2. Zwiastuny wiosny
3. Wiosenne kalambury
4. Wiosenne natchnienie
5. Tekst śpiewany na melodię piosenki o wiośnie
6. Czytanie wspak
7. Konkurencje sportowe: odbijanie piłeczki pingpongowej, kręcenie hula-hop.
Zwycięzcy poszczególnych konkurencji nagradzani byli gromkimi brawami oraz słodkimi upominkami ufundowanymi przez Samorząd Uczniowski.

- Współpraca z Samorządem Uczniowskim
W czasie trwania stażu współpracowałam z SU, czego wynikiem są wspólnie organizowane imprezy np., pierwszy dzień wiosny - 2012, 2013, Otrzęsiny -2012, czy opieka nad uczniami podczas dyskotek organizowanych przez SU.
Od września 2013 roku jestem Opiekunem SU. Na początku przeprowadziłam wybory do SU, opracowałam plan pracy SU. Organizowałam wyżej wymienione uroczystości i imprezy, a także dyskoteki szkolne. SU samodzielnie przygotował karty świąteczne z życzeniami dla nauczycieli i pracowników naszej szkoły, zorganizował pocztę walentynkową, przygotował wróżby andrzejkowe, ale dyskoteka nie doszła do skutku ze względu na uszkodzony sprzęt grający. Przez cały rok nadzorowałam pracę sklepiku prowadzonego przez SU, prowadziłam rozliczenia, kontrolowałam wydatki, współpracowałam z dostawcą towarów do sklepiku. Praca w Samorządzie Uczniowskim uczy młodzież odpowiedzialności za powierzone zadania, uczciwości, jak również pracy w grupie.
Będąc opiekunem staram się rozwiązywać problemy wychowawcze, rozmawiać z uczniami o wszystkich ważnych dla nich sprawach, mam przez to lepszy kontakt z młodzieżą.

2. ORGANIZACJA LUB WSPÓŁORGANIZACJA KONKURSÓW
Pamiętając o rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień moich wychowanków zorganizowałam konkursy szkolne, do których opracowywałam regulaminy, zestawy zadań i karty odpowiedzi oraz przygotowywałam nagrody i dyplomy.
- Organizacja konkursu ekologicznego – nie zrealizowałam. Konkurs, który zaplanowałam w swoim planie realizowany był wcześniej w ramach projektu „Dwa Brzegi”, który z wiadomych przyczyn nie odbył się w czasie mojego stażu.
- Organizacja szkolnego konkursu z matematyki – w ubiegłym roku szkolnym wspólnie z koleżanką podjęłam przygotowania do konkursu, który miał odbyć się w trakcie Pikniku Rodzinnego, jednak został odwołany, a konkursu nie przeprowadziłam.
- Konkurs ze znajomości Statutu naszej szkoły – przeprowadzony w dniu 21 marca 2012 roku. Byłam współorganizatorem tego konkursu. Został opracowany regulamin konkursu, pytania, a także odpowiedzi. Celem konkursu było wspieranie działalności samorządowej w szkole, kreowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych i obywatelskich młodzieży, propagowanie wiedzy o prawach i obowiązkach ucznia, kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne środowisko rówieśnicze. W wyniku konkursu wyłonione i nagrodzone zostały najlepiej udzielające odpowiedzi zespoły klasowe.
- 19 grudnia 2013 roku jako opiekun SU przeprowadziłam świąteczny konkurs na NAJŁADNIEJ UDEKOROWANĄ KLASĘ. Opracowałam regulamin konkursu. Komisję konkursową tworzyło dwóch nauczycieli, pracownik szkoły i trzech przedstawicieli SU. Każdy z członków miał do dyspozycji 10 punktów., czyli maksymalnie klasa mogła uzyskać 60 punktów. Zwycięzcami konkursu zostali:
I miejsce – klasa matematyczna – IIC – 59 punktów
II miejsce – klasa geograficzna – IIIA – 51 punktów
III miejsce – klasa projekcyjna – IB – 51 punktów
Wyniki konkursu zostały ogłoszone w czasie wigilii szkolnej.
Nagrodą w konkursie były dyplomy i przyznane punkty dodatnie za pracę na rzecz klasy:
za I miejsce : 20 pkt.
II miejsce : 15 pkt.
III miejsce : 10 pkt.
3. WYKONYWANIE GAZETEK ŚCIENNYCH
- Jako koordynator doradztwa zawodowego prowadziłam gazetkę na szkolnym korytarzu., gdzie zamieszczałam informacje o typach szkół ponadgimnazjalnych, co warto o nich wiedzieć, ciekawe adresy stron internetowych, gdzie można znaleźć różne informacje o szkołach, informacje o zawodach, o grupach zawodów, a także typy szkół gdzie można zdobyć dany zawód, informacje, które mogą pomóc uczniom w wyborze dalszego kształcenia, plansze pt: Co dalej gimnazjalisto? Plakaty, które przychodziły do szkoły z informacjami szkół ponadgimnazjalnych z Płocka i okolic o kierunkach kształcenia, dniach otwartych. Zamieściłam na gazetce krótkie informacje o typach szkół ponadgimnazjalnych: liceum ogólnokształcącym, technikum i zasadniczej szkole zawodowej, gdzie uczniowie zapoznać się mogli z podstawowymi informacjami o tych szkołach: ile czasu trwa nauka, jakich przedmiotów będą się uczyć obowiązkowo w stopniu podstawowym, jakich w stopniu rozszerzonym. Jak przebiegają egzaminy w tych szkołach i co dalej po nich mogą robić uczniowie.

- Zostałam opiekunem klasy matematycznej i przez cały czas staram się dbać o jego wygląd i wyposażenie. Zadbałam o to, aby klasa swoim wyglądem przypominała klasopracownię matematyczną. Razem ze swoimi wychowankami na bieżąco aktualizujemy dwie gazetki ścienne. Uczniowie pod moja opieką przygotowali gazetki nt.: Patron Szkoły, Dzień Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości, jesień, święta Bożego Narodzenia, zima, ferie zimowe, Walentynki, Dzień Kobiet, wiosna, Święta wielkanocne, Święto Konstytucji 3 – go Maja, Dzień Dziecka, Dzień Matki, wakacje, gazetki matematyczne: bryły obrotowe, sudoku, pola figur płaskich, obwody figur.
- Jako opiekun Samorządu Uczniowskiego wspólnie z uczniami z SU dbaliśmy i na bieżąco aktualizowaliśmy gazetkę ścienną na górnym korytarzu.
- Przygotowałam gazetkę na korytarzu szkolnym o tabletach,
z pracami uczniów z papieroplastyki.

Prowadzenie oraz częsta aktualizacja gazetek pozwala na informowaniu uczniów o bieżących wydarzeniach, pozwala uczniom aktywnie uczestniczyć w przygotowaniu szkolnych gazetek ściennych, a także mają możliwość
współudziału w życiu szkoły.

4. PROWADZENIE ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

- W okresie stażu prowadziłam przez rok koło matematyczne w wymiarze 1 godziny lekcyjnej, które adresowane było do uczniów gimnazjum wykazujących uzdolnienia matematyczne i przede wszystkim dla tych co byli zainteresowani pogłębieniem oraz rozszerzeniem swojej wiedzy z zakresu matematyki. W czasie zajęć uczniowie poszerzali i pogłębiali wiedzę oraz umiejętności nabyte w czasie lekcji matematyki. Realizowane były nowe wykraczające poza podstawę programową treści oraz rozwiązywane trudniejsze problemy związanych z tematami omawianymi w ramach lekcji.
Nauczyciel powinien dążyć, aby uczeń nie tylko nabył umiejętności dotyczące treści matematycznych, ale również rozwijał myślenie i osobowość. Prowadzenie dodatkowych, pozalekcyjnych zajęć dla uczniów interesujących się matematyką ma służyć tym właśnie celom.

- W ubiegłym roku szkolnym prowadziłam zajęcia dodatkowe dla uczniów klas pierwszych „Koło ruchu drogowego” w wymiarze jednej godziny tygodniowo w każdą środę na siódmej godzinie lekcyjnej. Zajęcie te skierowane były do uczniów klas pierwszych. Celem głównym tych zajęć było zdobycie wiadomości dotyczących ruchu drogowego: poznanie ogólnych przepisów, znaków drogowych, pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach, a co za tym idzie przygotowanie uczniów do zdawania egzaminu na kartę motorowerową.
- W okresie stażu prowadziłam zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu gimnazjalnego – „Blok z matematyki” w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Celem tych zajęć było przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego, utrwalenie wiadomości zdobytych na lekcjach matematyki, kształtowanie umiejętności wypełniania karty odpowiedzi, uświadomienie przydatności wiedzy i umiejętności matematycznych, uzupełnienie zaległości i braków, przywrócenie wiary we własne siły i możliwości i zmotywowanie uczniów do samodzielnej pracy. Koncentrowałam się głównie na potrzebach ucznia związanych z egzaminem, ale również na kształtowaniu umiejętności komunikatywnych wykorzystywanych poza szkołą.
- W okresie stażu prowadziłam również zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów na wszystkich poziomach, w wymiarze jednej godziny lekcyjnej na dany poziom. Na zajęciach wyrównawczych uzupełniano braki w wiadomościach matematycznych. Uczniowie praktycznie utrwalali umiejętności zdobytych na lekcjach matematyki, rozwijali umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem, a także rozwijali sprawność rachunkową. Wskazywałam im ich mocne i słabe strony motywując do większego wysiłku i samodzielnej pracy.

Uzyskane efekty:
dla szkoły:
• aktywny udział rodziców w życiu klasy i szkoły;
• opracowanie uroczystości szkolnych i klasowych
• reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym.
• integracja środowiska szkolnego
• uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych i zachęcanie do niesienia bezinteresownej pomocy
• uatrakcyjnianie i urozmaicanie procesu nauczania i wychowania;
dla mnie:
• umożliwienie samooceny własnych działań.
• zapewnienie dzieciom bezpiecznego i atrakcyjnego wypoczynku, spędzania czasu nie tylko na lekcjach
• poprawa relacji nauczyciel – uczeń
• obserwacja zachowań uczniów poza obowiązkowymi zajęciami
dla ucznia:
• integracja uczniów
• zmotywowanie dzieci do różnorodnych działań artystycznych
• przedstawienie artystycznego dorobku dzieci
• rozbudzenie zdolności organizatorskich wśród uczniów
• poczucie własnej wartości
• współodpowiedzialność za życie kulturalne naszej szkoły
• nauczenie dzieci zasad zdrowej rywalizacji;
• uwrażliwienie na potrzeby innych

§8 ust.2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami
samorządowymi lub innymi podmiotami

W trakcie stażu współpracowałam z:
1. PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ
- Dbałość o zapewnienie fachowej opieki diagnozującej niedobory rozwojowe uczniów
Dbając o fachowość opieki diagnozującej niedobory rozwojowe uczniów uczestniczyłam w ww. szkoleniach :
- „Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia w oparciu o opinię poradni psychologiczno – pedagogicznych” – luty 2012,
- szkolenie z zakresu rozpoznawania indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów - szkolenie organizowane przez Pracownię Testów Psychologiczno – Pedagogicznych - czerwiec 2012.

- Redagowanie opinii na temat funkcjonowania ucznia w szkole
W zeszłym roku szkolnym pisałam opinię o swojej uczennicy, która ma specyficzne kłopoty w nauce i została skierowana na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Uczennica otrzymała orzeczenie PPP w Płocku o upośledzeniu w stopniu lekkim.

2. KURATORAMI SPOŁECZNYMI
- Systematyczny kontakt z kuratorami społecznymi uczniów
W swoim planie rozwoju założyłam, że będę utrzymywała stały kontakt z kuratorami. Jednak do końca nie zrealizowałam tego punktu, gdyż w swojej klasie, której jestem wychowawcą nie mam opieki kuratora nad żadnym uczniem, ani rodziną. Sporadycznie rozmawiałam z kuratorami innych uczniów. Dwa razy rozmawiałam z kuratorem ucznia z klasy IIIa o jego postępach w nauce z matematyki, i obecności ucznia na tych zajęciach, a także raz z kuratorem rodzinnym ucznia z klasy Ic.

- Pisanie opinii uczniów do sądu
Na wniosek skierowany do szkoły z Sądu Rejonowego w Płocku pisałam wspólnie z pedagogiem szkolnym opinię o mojej uczennicy (sprawa o alimenty).
3. PEDAGOGIEM SZKOLNYM
Wychowawca, nawet zaopatrzony w gruntowną wiedzę psychologiczno-pedagogiczną, jest w głównej mierze dydaktykiem. Dlatego współpraca z pedagogiem szkolnym jest konieczna. Dobry nauczyciel-wychowawca zauważa problemy, w miarę swoich możliwości zapobiega im. W międzyczasie sygnalizuje o nich pedagogowi, by wspólnie opracować bardziej skuteczne metody przeciwdziałania trudnościom ucznia. Pedagog szkolny jest w stanie odciążyć nauczyciela-wychowawcę w wielu obszarach pracy pedagogicznej. W jednych miejscach wesprzeć, w innych przejąć rolę, a w jeszcze innych współdziałać w osiąganiu zamierzonego celu.
W roku szkolnym 2011 / 2012 współpracowałam z panią pedagog Jolantą Wróbel, a od września 2012 roku współpracuję z panią pedagog Janiną Wiśniewską.
W mojej pracy wychowawczej kontakty z pedagogiem dotyczyły:
• pomocy przy organizowaniu i przeprowadzaniu godzin do dyspozycji wychowawcy;
• organizacji zajęć integracyjnych dla klasy pierwszej;
• rozeznania w specyficznych kłopotach uczniów w nauce i kierowania ich na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej;
• rozwiązywania konfliktów powstałych w zespole klasowym;
• pomocy w kontaktach z rodzicami;
• problemu ucieczek uczniów z wybranych lekcji.

Kilkakrotnie współpracowałyśmy podczas spotkań Zespołu Wychowawczego, kiedy to próbowałyśmy zaradzić problemom wychowawczym z kilkoma uczniami mojej klasy. Wspólnie rozwiązywałyśmy powstały konflikt między moimi dwiema uczennicami. Pani pedagog przeprowadziła w mojej klasie na godzinach wychowawczych trzy lekcje nt. właściwych relacji uczeń – uczeń, uczeń – nauczyciel, rywalizacji w klasie. Współpracowałam z pedagogiem także w Zespole ds. Ewaluacji i Zespole do spraw pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
Dzięki współpracy z pedagogiem szkolnym udawało mi się na bieżąco rozwiązywać problemy, z którymi zetknęłam się w mojej pracy wychowawczej. Myślę, że takie współdziałanie usprawnia działalność wychowawczą i znacznie ułatwia pracę nauczycielowi. Jest również korzystne dla młodzieży
potrzebującej wsparcia.

4. WYDAWNICTWAMI

- Od wielu lat współpracuję z przedstawicielami wydawnictw zawodowych oraz księgarniami: Nowa Era, OPERON, GWO, WSiP prowadzącymi sprzedaż podręczników do nauki matematyki i zajęć technicznych. Dzięki tej współpracy pozyskałam wiele podręczników i pomocy dydaktycznych, jak książki do lekcji powtórzeniowych, sprawdziany, przykładowe zestawy testów egzaminacyjnych, które mogę wykorzystać podczas zajęć. Poprzez korzystanie na zajęciach z różnych materiałów, nie tylko podręczników, uczniowie mogą poszerzyć swoją wiedzę, a nauczyciel jest w stanie dopasować ćwiczenia do poziomu umiejętności w klasie.


5. UDZIAŁ W ZBIÓRKACH RZECZOWYCH NA CELE CHARYTATYWNE
- Udział w zbiórkach rzeczowych na rzecz dzieci z naszej szkoły – tego punktu nie udało mi się zrealizować. W pierwszym roku mojego stażu weszło rozporządzenie podpisane przez Panią Wójt, które zakazywało zbiórek rzeczowych bez całkowitej akceptacji i zgody Wójta, więc koleżanka, która zajmowała się organizacją tej akcji więcej jej nie przeprowadziła.
- Każdego roku jako wychowawca byłam zaangażowana wraz z moimi wychowankami w akcje charytatywne przeprowadzane na terenie naszego gimnazjum. Zachęcałam i motywowałam swoich uczniów do bezinteresownej pomocy na rzecz innych. Dzieci z mojej klasy wzięły udział w następujących akcjach:

• Góra Grosza, czyli zbiórka monet jednogroszowych dla potrzebujących dzieci
• ogólnopolski Projektu BiznesKlasa UNICEF – akcja humanitarna
• Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

- Współpraca z pracownikami Posterunku Policji
Współpraca z policją polegała na:
- zorganizowaniu spotkania na Posterunku Policji w Bodzanowie w ramach orientacji zawodowej - poznanie znaczenia pracy policjanta – listopad 2011
- zorganizowaniu egzaminu na kartę motorowerową, część praktyczna tj. jazda motorowerem po miasteczku była przeprowadzana przez policjanta. Egzamin zakończył się pogadanką z policjantem na temat zasad poruszania się po drodze – czerwiec 2012.

- Współpraca z Polskiem Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowie oddział w Bodzanowie zorganizowanie spotkania dla uczniów z pracownikami banku w celu poznania specyfiki pracy w tym zawodzie.

Wszystkie podejmowane działania poszerzające zakres działań szkoły bezpośrednio wpływają, na jakość jej pracy. Efekty moich działań:
dla szkoły:
• poszerzenie oferty szkoły
• promowanie szkoły w środowisku lokalnym
• integracja z różnymi instytucjami i podmiotami
• efektywna współpraca grona pedagogicznego w celu realizowania wymienionych zadań
dla mnie:
• podnoszenie zdolności organizacyjnych
• poszerzanie współpracy z instytucjami
• pogłębianie wiedzy na temat wychowanków i metod pracy
• usprawnienie pracy wychowawcy.
dla uczniów:
• uczenie dzielenia się z innymi,
• aktywizacja w procesie dydaktyczno- wychowawczym
• kształcenie postaw prospołecznych
• integracja ze środowiskiem lokalnym
• zindywidualizowanie procesu nauczania§8 ust.2 pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. OBSERWACJA I ANALIZA TRUDNOŚCI EDUKACYJNYCH I WYCHOWAWCZYCH W PRACY Z UCZNIAMI
- Obserwacja i analiza możliwości ucznia i jego środowiska rodzinnego
Istotą zadań należących do wychowawcy klasy jest sprawowanie bezpośredniej opieki nad uczniami i kierowanie życiem zespołowym klasy. Prowadząc planową pracę wychowawczą zmierzałam do pełnej realizacji celów wychowawczych szkoły przede wszystkim przez stworzenie zwartego zespołu uczniowskiego. Aby było to możliwe musiałam poznać swoich wychowanków, ich cechy psychiczne, warunki życia, sytuację rodzinną i środowiskową.
Po otrzymaniu wychowawstwa prowadziłam wywiady z uczniami, nauczycielami, rodzicami w celu lepszego poznania uczniów. Poznanie sytuacji rodzinnej pozwoliło mi w późniejszym czasie zrozumieć pewne zachowania młodych ludzi i ich przyczyny. Ważne jest również poznanie, w jaki sposób uczeń organizuje sobie czas wolny, gdyż wpływa on na wyniki w nauce, informacje te uzyskałam za pomocą wywiadów z uczniami i ich rodzicami.
Przez cały okres pełnienia obowiązków wychowawcy klasy starałam się poświęcać dużo czasu na indywidualne rozmowy z uczniami na temat ich smutków, radości, niepowodzeń w szkole. Wnikliwie i systematycznie obserwowałam postępy dydaktyczne i wychowawcze uczniów wykorzystując dziennik elektroniczny. W przypadku pojawienia się problemów wewnątrzklasowych omawialiśmy je wspólnie na godzinach wychowawczych stosując zasadę tolerancji i zaufania. Niejednokrotnie zwracałam się o pomoc do pedagoga szkolnego. Wspólnie omawiałyśmy możliwe sposoby rozwiązania problemu, rozmawiałyśmy uczniami starając się znaleźć wyjście z sytuacji. Również rodzice moich wychowanków mogli kontaktować się z pedagogiem w razie pojawienia się niepokojących sygnałów.
Dzięki poznaniu młodzieży nie tylko usprawniłam pracę wychowawczą, wspomogłam również rozwój psychiczny i społeczny wychowanków.

- Rozmowy indywidualne z rodzicami i uczniami w celu zdiagnozowania problemu
W trakcie trwania stażu byłam wychowawcą najpierw klasy Ia, a później znowu Ic – obecna IIc.. W ramach współpracy z rodzicami organizowałam spotkania rodzicielskie, na których omawiałam bieżące sprawy klasowe oraz szkolne, informowałam rodziców o wynikach w nauce oraz o frekwencji. Ponadto, z rodzicami uczniów sprawiających największe kłopoty byłam w stałym kontakcie telefonicznym i elektronicznym. Rodzice byli na bieżąco informowani o zaistniałych problemach i podjętych działaniach wychowawczych. Zawsze byłam gotowa podjąć rozmowy na temat problemów moich uczniów z ich rodzicami, służyłam radą, wyjaśniałam sytuacje problemowe, wspólnie ustalaliśmy odpowiednie środki zaradcze i sposoby ich zastosowania. Wspólnie z panią pedagog przeprowadziłyśmy również kilka spotkań z rodzicami uczniów.

- Współpraca z nauczycielami, pedagogiem i psychologiem w celu ustalenia form pomocy
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole jest realizowana przez każdego nauczyciela w bieżącej pracy z uczniem. Polega ona w szczególności na: dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego potrzeb, rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki nauczania, indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych, dostosowanie warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia. Współpraca nasza polegała na wspólnym planowaniu pomocy potrzebującym uczniom, spotkaniach wg harmonogramu ustalonego przez pedagoga w ramach Zespołu, rozmowach podczas przerw, wymianie spostrzeżeń i uwag.

- Opis i analiza dwóch przypadków z zakresu rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych
Spełniając wymogi kwalifikacyjne skonstruowałam opracowanie dwóch zdiagnozowanych przypadków. W okresie stażu rozpoznawałam i rozwiązywałam szereg problemów zarówno edukacyjnych jak i wychowawczo – opiekuńczych. Dołączam dwa z nich :

1. Opis i analiza przypadku – uczeń nadpobudliwy
2. Opis i analiza przypadku – uczeń słaby

Efekty realizacji:
dla mnie:
• lepsze poznanie uczniów
• pomaganie uczniom w rozwiązywaniu problemów
• nawiązanie kontaktu z rodzicami
dla szkoły:
• wspomaganie psychicznego i społecznego rozwoju uczniów
• współpraca w przeciwdziałaniu niepowodzeniom szkolnym


PODSUMOWANIE

Okres stażu był dla mnie czasem bardzo intensywnej pracy. Pozwolił mi na rozwój osobowości. Mam satysfakcję, że stałam się bardziej otwarta, nie obawiam się już opinii innych. Cenię uwagi i dobre rady. Relacje między uczniami, nauczycielami i rodzicami uważam za dobre. Nabrałam zaufania do siebie i poczucia wartości. Zdobyte przeze mnie umiejętności i wiedza przyniosły nie tylko korzyści dla mnie, ale również niewątpliwie dla szkoły. Zaplanowane w planie rozwoju zadania starałam się realizować na bieżąco. W trakcie stażu, niespodziewanie pojawiały się nowe pomysły, którym także postanowiłam dać szanse. Stałam się bardziej poszukująca, twórcza i kreatywna. Zrozumiałam, że moim zadaniem jest kształtowanie u uczniów samodzielnego poszukiwania wiedzy, rozwijania własnych zainteresowań i umiejętności porozumiewania się. Na każdym kroku staram się zwracać uczniom uwagę na umiejętność słuchania się nawzajem i prowadzenia dyskusji. W mojej pracy kieruję się rozbudzaniem w uczniach zapału i chęci do własnego rozwoju. Motywuję i rozbudzam ciekawość uczniów. Stosuję na lekcjach metody aktywizujące. Uważam, że nie ma ludzi nieomylnych i potrafię przyznać się do błędu lub niewiedzy. Niestety mimo wielu zaplanowanych zadań, które zostały przeze mnie zrealizowane znalazły się też i takie, których realizacja nie udała mi się. Nie odbieram jednak tej sytuacji, jako swojej porażki, ponieważ każdy plan rozwoju zawodowego jest z reguły dość ogólny i ramowy, a nauczyciel nie jest w stanie ściśle przewidzieć i zaplanować wszystkich swoich działań z góry na trzy lata. Jestem świadoma tego, że tworzę pewien wizerunek szkoły, a efekty mojego nauczania zależą ode mnie, od tego jak jestem odbierana i akceptowana przez innych. Biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, oraz studiując literaturę pedagogiczną podnoszę jakość swojej pracy. Wiem, że w nauczaniu nie mogę poprzestać tylko na podawaniu książkowej wiedzy. Mam świadomość tego, że nauczyciel musi ciągle szukać nowych, ciekawych rozwiązań na prowadzenie zajęć oraz zainteresowanie uczniów przedmiotem. Lekcje prowadzone nowoczesnymi metodami, z pomocami naukowymi, komputerem rozbudzają zainteresowania.
Realizacja planu rozwoju zawodowego dała mi bardzo dużo satysfakcji. Myślę, że to, co zrobiłam przyczyniło się do wzrostu, jakości pracy szkoły oraz lepszego jej funkcjonowania. Mimo dużej pracy, jaką wkładam w wykonywanie zawodu, zaangażowania, wkładu finansowego i czasowego z całą odpowiedzialnością przyznaję, że mój wybór jest właściwy. Staż miał dla mnie bardzo duże znaczenie. Przede wszystkim, skłaniał mnie do jeszcze częstszej niż zazwyczaj autorefleksji. Bez niej niemożliwe jest dalsze doskonalenie własnej pracy. Staż dopinguje i motywuje do dalszej pracy. Niektórych rzeczy nie zrobiłabym, gdyby nie staż. Przede wszystkim nie spędziłabym wielu godzin przy studiowaniu i analizowaniu aktów prawnych regulujących zasady awansu zawodowego oraz przepisów dotyczących funkcjonowania szkoły i nauczyciela. W tym zakresie moja wiedza poszerzyła się i może być z pożytkiem wykorzystana w szkole.


Opracowała:
Iwona Dobrzyńska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.