X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24650
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Imię i nazwisko: Iwona S.
Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego
Posiadane kwalifikacje: pedagogika resocjalizacyjna, nauczanie zintegrowane i wychowanie przedszkolne.
Dyrektor szkoły: ......................
Opiekun stażu: ........................
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2014r.
Miejsce pracy: SP
WSTĘP
Jestem nauczycielem kontraktowym w SP w ..... Zawód nauczyciela wykonuję od 6 lat, starając się doskonalić swoje umiejętności i zdobywać nowe kompetencje. Od początku swojej kariery zawodowej z ogromną przyjemnością i pasją wypełniam obowiązki, jakie przede mną stawia codzienna praca z dziećmi. Awans zawodowy stał się dla mnie wyzwaniem do pogłębienia własnej wiedzy, a także umiejętności wykorzystania jej w praktyce.
Cele jakie postawiłam sobie rozpoczynając staż, to podniesienie efektywności działań wychowawczo – dydaktycznych i własny rozwój zawodowy. W okresie stażu wzbogaciłam się o nowe doświadczenia i wiedzę merytoryczną, co przyniosło korzyści zarówno dla mnie, dla dzieci jak i dla szkoły. Cały okres stażu starałam się podnosić jakość pracy własnej i przedszkola, a także poznawać siebie, jako nauczyciela, wychowawcę i opiekuna. Zadania, które wyznaczyłam sobie w Planie Rozwoju Zawodowego, a następnie wdrożyłam w życie, stanowiły kontynuację realizowanych wcześniej działań i stały się podstawą do podjęcia kolejnych zadań w ramach pełnionych przeze mnie obowiązków.
Poniżej zamieszczam opis zrealizowanych w trakcie stażu zadań (powinności) oraz ich efekty.
&7 ust. 1 pkt. 1
Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

Współpraca i wspomaganie działań organów szkoły w zakresie realizacji podstawowych zadań dydaktycznych i wychowawczych.

1. Poszerzenie wiadomości na temat zasad funkcjonowania i organizacji życia szkoły:
Analiza dokumentacji szkolnej. W celu należytej realizacji swoich obowiązków, jako nauczyciela, corocznie na początku roku szkolnego dokonywałam analizy dokumentacji szkolnej. Ponieważ dokumentacja szkolna corocznie ulegała modyfikacjom, dlatego za własny obowiązek uznałam konieczność analizowania pojawiających się zmian i dostosowywanie ich do własnych działań i planów pracy.
Uzyskane efekty:
Dzięki analizie podstawowych dokumentów szkolnych, na bieżąco aktualizowałam informacje dotyczące planowanych działań szkoły. Pozwoliło mi to na osiągnięcie większej efektywności w pracy wychowawczo - dydaktycznej i na dostosowanie swoich działań do potrzeb i wymagań szkoły.

2.Uczestniczenie w pracach organów szkoły:

Udział w pracach Rady Pedagogicznej. Jako członek Rady Pedagogicznej brałam czynny udział w pracach rady zgodnie z harmonogramem jej posiedzeń. Corocznie uczestniczyłam w radach plenarnych, organizowanych przed rozpoczęciem i po zakończeniu roku szkolnego, a także w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów. Ponadto brałam czynny udział we wszystkich Radach Pedagogicznych, na których dokonywano modyfikacji niektórych dokumentów szkolnych oraz w posiedzeniach Rad Szkoleniowych.
Współpraca z Gronem Pedagogicznym. W okresie stażu na bieżąco współpracowałam z Gronem Pedagogicznym. Podczas spotkań z nauczycielami edukacji przedszkolnej poruszałam kwestie współpracy na płaszczyźnie organizacji niektórych wspólnych zajęć, organizacji spotkań z przedstawicielami ciekawych zawodów oraz organizacji wyjazdów z dziećmi. Wspólnie z wychowawcami zajmowałam się także opracowywaniem scenariuszy niektórych imprez szkolnych i konsultowałam udział dzieci w konkursach.
Współpraca z Samorządem Uczniowskim. W okresie stażu na bieżąco współpracowałam z Samorządem Uczniowskim, przede wszystkim poprzez zachęcanie wychowanków do udziału w akcjach organizowanych przez SU. Co roku, wspólnie z dziećmi, uczestniczyłam w akcji zbierania plastikowych nakrętek, a także w zbiórce pod hasłem ,,Góra grosza”. W trakcie stażu pełniłam również opiekę podczas corocznej zabawy Andrzejkowej, którą organizował Samorząd Uczniowski. Współpraca z Radą Rodziców. Okres stażu to okres, w którym systematycznie współpracowałam z Radą Rodziców, uczestnicząc w zebraniach organizowanych w celu wspólnego planowania niektórych uroczystości i imprez szkolnych. Wspólnie z rodzicami planowałam Mikołajki dla dzieci, organizując paczki i upominki.
Uzyskane efekty:
Uczestnictwo w pracach organów szkoły pozwoliło mi czuć się współodpowiedzialną za wykonywanie zadań realizowanych dla usprawnienia pracy szkoły.

3. Realizacja zadań wynikających z pracy szkoły:

Udział w pracach zespołów dokonujących ewaluacji i zespołów zadaniowych. Zadania wynikające z pracy szkoły realizowałam poprzez udział w pracach zespołów zadaniowych, dotyczących Programu Wychowawczego i Profilaktycznego Szkoły, dotyczących nowelizacji Statutu Szkoły, a także w pracach jako członek Zespołu do spraw ewaluacji wewnątrzszkolnej. Corocznie, wspólnie z nauczycielami edukacji przedszkolnej brałam udział w spotkaniach zespołu wychowawczego, na których planowano działania i kierunki współpracy w realizacji niektórych założeń planów wychowawczych oddziałów przedszkolnych.
Udział w pracach zespołów nadzorujących przebieg konkursów. W trakcie stażu byłam członkiem Szkolnej Komisji Konkursowej ,, Konkursu języka angielskiego”
Udział w zajęciach otwartych organizowanych przez innych nauczycieli. Podczas stażu uczestniczyłam w zajęciach otwartych, organizowanych przez innych nauczycieli. Obserwacja tych zajęć pomogła mi w analizie moich słabych i mocnych stron, odnośnie prowadzonych przeze mnie zajęć i pozwoliła mi wyciągnąć wnioski do dalszej pracy.
Współpraca z nauczycielami przy organizacji uroczystości szkolnych i przedszkolnych oraz wyjazdów. Okres stażu to również okres mojej współpracy z innymi nauczycielami w zakresie organizacji niektórych uroczystości szkolnych i przedszkolnych oraz wyjazdów. Wspólnie z wychowawcami współorganizowałam takie uroczystości jak: Wizyta św. Mikołaja, Dzień Pluszowego Misia, Wigilia szkolna, Dzień Babci i Dziadka, Powitanie wiosny, Dzień Mamy i Taty, Piknik rodzinny. Współpracowałam z innymi nauczycielami przy organizacji wyjazdów dzieci na spektakle teatralne do MOK .
Uzyskane efekty:
Realizacja zadań wynikających z pracy szkoły dawała mi poczucie odpowiedzialności za bieżące, ważne sprawy szkoły i przede wszystkim zadowolenie i satysfakcję z bycia współodpowiedzialną za powierzone mi zadania.

&7 ust. 1 pkt. 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

Organizacja i doskonalenie warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także ocenianie ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli:

Analiza przepisów prawa oświatowego. Śledzenie stron internetowych MEN. Po rozpoczęciu stażu przeanalizowałam dokumenty określające procedurę awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Korzystałam też ze wskazówek zamieszczonych na stronach internetowych MEN i portalach edukacyjnych i zapoznawałam się z wieloma publikacjami, omawiającymi zasady ubiegania się o stopień nauczyciela mianowanego.
Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu i PRZ. We wrześniu 2011r. złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, a następnie dokonałam wstępnej analizy swojej wiedzy i umiejętności, jako nauczyciela. Wnioski z własnej samooceny uwzględniłam konstruując plan rozwoju zawodowego. Planując zadania na okres stażu wzięłam pod uwagę nie tylko swoje predyspozycje i umiejętności, ale również specyfikę i potrzeby szkoły, w której miałam odbywać staż.
Uaktualnienie wiedzy na temat awansu zawodowego nauczycieli. W celu zdobycia większej wiedzy z zakresu prawa oświatowego, na początku stażu uczestniczyłam w dwóch szkoleniach dotyczącym awansu zawodowego nauczycieli. Korzystałam też z materiałów przygotowanych i udostępnionych przez organizatorów szkolenia. Zmiany w prawie oświatowym starałam się śledzić też na bieżąco na różnych stronach internetowych.

Uzyskane efekty:
Systematyczna aktualizacja wiedzy związanej z funkcjonowaniem oświaty pozwoliła mi właściwie zaplanować działania, przewidziane na okres stażu oraz modyfikować je i dostosowywać do zmieniających się przepisów prawa.

2. Współpraca z opiekunem stażu.

Ustalenie zasad współpracy i zawarcie kontraktu. Rozpoczynając staż podjęłam współpracę z opiekunem stażu. Wspólnie ustaliłyśmy zasady współpracy, które zawarłyśmy w kontrakcie. Warunki współpracy i wzajemne zobowiązania dotyczyły między innymi obserwacji i prowadzenia zajęć w obecności opiekuna stażu. Harmonogram współpracy zakładał comiesięczne spotkania instruktażowe i doradcze. Z opiekunem stażu konsultowałam także ofertę szkoleń i warsztatów przydatnych w mojej pracy i w drodze do mianowania.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz obserwowanie lekcji prowadzonych przez opiekuna stażu. Umiejętność prowadzenia zajęć doskonaliłam poprzez regularne prowadzenie ich w obecności opiekuna stażu. Odbywając staż przeprowadziłam 11 zajęć w obecności opiekuna stażu i uczestniczyłam w 10 lekcjach prowadzonych przez opiekuna stażu, prowadząc arkusze obserwacji tych zajęć.
Omawianie przeprowadzonych zajęć i obserwowanych lekcji, w celu doskonalenia i ewaluacji własnych oraz obserwowanych zajęć. Po każdych zajęciach prowadzonych i obserwowanych, wspólnie z opiekunem omawiałam ich przebieg, a uwagi, sugestie i rady stawały się dla mnie cennym źródłem pomocy przy planowaniu kolejnych zajęć. Najważniejsze uwagi dotyczyły doboru odpowiednich metod, ciekawych środków dydaktycznych, a także właściwego planowania czasu zajęć i aktywizacji dzieci, zwłaszcza mało aktywnych. Omawianie sposobu prowadzenia zajęć, wskazanie niedociągnięć, słabych i mocnych stron stawało się głównym tematem comiesięcznych spotkań instruktażowych z opiekunem stażu.

Uzyskane efekty:
Jasno ustalone formy współpracy zawarte w kontrakcie, ułatwiły nam systematyczne i bieżące wypełnianie wzajemnych zobowiązań oraz pozwoliły na właściwą realizację zaplanowanych zadań.

3. Doskonalenie umiejętności przygotowania i prowadzenia zajęć.

Opracowanie i realizacja własnych planów pracy. Na początku każdego roku szkolnego przygotowywałam rozkład materiału w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i program nauczania oraz opracowywałam Plan wychowawczy z elementami profilaktyki, który konsultowałam z rodzicami, uwzględniając jednocześnie ich propozycje, odnośnie niektórych działań. W ramach pracy wychowawczej w roku szkolnym 2011/2012 wdrażałam także opracowany przez siebie Plan działań ekologicznych.
Wzbogacanie metod i form pracy. Swój warsztat pracy starałam się wzbogacać o zastosowanie w pracy z dziećmi elementów programów Pedagogiki zabawy Klanza, Metody gimnastyki twórczej Labana, Kniessow, Orffa, Sherborne. W przyjemny dla dziecka sposób prowadziłam zajęcia, wykorzystując zestawy zabaw zaczerpnięte z tych programów. Ruch rozwijający W. Sherborne sprawia, że dzieci stają się bardziej otwarte na świat, rozwija się ich koordynacja ruchowa i manualna, uczą się pracować w grupie. Metoda gimnastyki ekspresyjnej R. Labana rozwija ekspresję ruchową i pomysłowość dzieci, płynność ruchu, poczucie rytmu i zwinność.
Przygotowanie i gromadzenie pomocy dydaktycznych. Przez cały okres stażu organizowałam zaplecze samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych. Na bieżąco gromadziłam karty pracy, przewodniki metodyczne, zestawy zabaw, inscenizacje ruchowe do piosenek, płyty CD, opowiadania, bajek itp. Przygotowałam wiele trwałych pomocy dydaktycznych, które wykorzystywałam podczas zajęć z dziećmi. W celu doskonalenia sprawności manualnych dzieci wyszukiwałam i gromadziłam obrazki konturowe, związane z tematyką realizowanych zajęć. Wyszukiwałam i drukowałam liczne ilustracje do zajęć w celu wzbogacenia wiedzy i dostarczania dzieciom konkretnych przykładów w zakresie omawianych zagadnień.
Dekoracje sali zgodnie z porami roku. Jako nauczyciel wychowania przedszkolnego byłam odpowiedzialna za sprawowanie opieki nad salą, w której prowadziłam zajęcia. Czułam się zobowiązana do dbałości o estetyczny wygląd i wyposażenie klasopracowni i dbałam, by wokół było kolorowo, przytulnie i podobało się dzieciom. Przygotowałam między innymi wiele ekspozycji ściennych i gazetek tematycznych, najczęściej zgodnych z realizowaną tematyką zajęć i aktualną porą roku. Wszystko to wpływało na ciekawsze, atrakcyjniejsze i łatwiejsze poznawanie realizowanych treści.
Analizowanie kart obserwacji i wytworów pracy dzieci. W procesie sprawdzania i monitorowania umiejętności dzieci stosowałam metodę obserwacji dzieci w różnych sytuacjach. Uzupełnieniem obserwacji bezpośredniej była również analiza wytworów pracy dziecka, jego tempa pracy i motywacji. Wszystko to dawało mi pogląd na możliwości dzieci i ich rzeczywiste umiejętności. Trzy razy w roku szkolnym badałam postępy dzieci w zakresie poszczególnych umiejętności za pomocą opracowanych przeze mnie arkuszy obserwacji, uzyskując dość jasny obraz postępów dzieci w zakresie poszczególnych umiejętności.
Prowadzenie zajęć w obecności innych nauczycieli i dyrektora, omawianie ich i wyciąganie wniosków. Jednym z zadań, mającym na celu doskonalenie własnego warsztatu pracy dydaktyczno – wychowawczej było prowadzenie zajęć w obecności pani Dyrektor i innych nauczycieli. W okresie stażu trzykrotnie prowadziłam zajęcia w obecności pani Dyrektor. W trakcie ostatniego roku stażu zorganizowałam i przeprowadziłam zajęcia otwarte dla nauczycieli, których celem było wykazanie aktywności dzieci i ukazanie ciekawych metod pracy z dziećmi. Dwa razy przeprowadziłam również zajęcia koleżeńskie, w trakcie których obecne były panie pracujące w innych grupach przedszkolnych.
Udział w lekcjach otwartych organizowanych przez innych nauczycieli. Ważnym elementem doskonalenia swojego warsztatu pracy była obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli naszej szkoły. Oprócz udziału w lekcjach opiekuna stażu, uczestniczyłam również w zajęciach pani ...., pani..., pani ... i pani .... W trakcie stażu miałam również możliwość uczestniczyć w zajęciach terapii logopedycznej, prowadzonej w grupie moich wychowanków przez logopedę szkolnego, panią .....

Uzyskane efekty: Wszystkie działania podjęte w celu doskonalenia umiejętności przygotowania i prowadzenia zajęć przyczyniły się do sprawnej realizacji planów pracy oraz ułatwiły wykorzystanie do aktywności tkwiącego w dzieciach potencjału.
4. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego podnoszących umiejętności i kompetencje.

Udział w warsztatach metodycznych, szkoleniach i konferencjach. Tematykę warsztatów i szkoleń wybierałam pod kątem przydatności i atrakcyjności, wybierając te, które byłyby pomocne w mojej pracy z dziećmi i w kontaktach z rodzicami. W trakcie trwania stażu uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia:
Warsztaty dotyczące rozwoju zawodowego nauczyciela:
,,Planowanie, realizacja i dokumentowanie rozwoju zawodowego nauczycieli w kontekście awansu zawodowego”
,,Nauczyciel kontraktowy na ścieżce awansu zawodowego - warsztaty prowadzone metodą blended – learning”
,,Organizacja warsztatu pracy młodego nauczyciela”
,,Kompetencje nauczyciela wychowawcy”
,,Kreowanie pozytywnego wizerunku nauczyciela”
,,Umiejętności interpersonalne w pracy nauczyciela”
,,Vademecum nauczyciela wychowawcy”
,,Komfort psychiczny nauczyciela. Jak chronić się przed wypaleniem zawodowym”
Warsztaty dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze:
,,Planowanie zajęć z wykorzystaniem metod aktywizujących”
,,Doskonalenie sprawności językowej u dzieci w wieku przedszkolnym”
,,Tańce i zabawy muzyczno – ruchowe w edukacji dziecka, cz. II”
,,Wymagania państwa wobec przedszkoli – obowiązujące od 1 września 2013r.”
,,Zrobię, zrozumiem, zapamiętam! Jak rozwijać myślenie matematyczne młodszych uczniów”
,,Metodyka zajęć umuzykalniających w przedszkolu, a praktyka”
,,Rodzice partnerami i sprzymierzeńcami szkoły”
Szkolenia:
,,Sztuka uczenia” (30.I.2013r.)
,,Polisensoryczne poznawanie muzyki z elementarzem XXI wieku”
,,Od piktogramu do książki – od ucznia do czytelnika”
,,Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej”
Konferencje dla nauczycieli:
,,Chcesz zostać Ekstranauczycielem? Jak wspierać wszechstronny rozwój dziecka?”
,,Działania na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i w klasach I – III szkoły podstawowej”. Aktywny udział w WDN, Szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
Podczas stażu uczestniczyłam w następujących szkoleniach wewnątrzszkolnych:
Rady Szkoleniowe:
- szkolenie o ewaluacji wewnętrznej
- szkolenie dotyczące organizacji sprawdzianu klasy VI
- zapoznanie z założeniami i zasadami realizowanych programów antytytoniowych: ,,Nie pal przy mnie, proszę”, ,,Czyste powietrze wokół nas”
- przedstawienie zaktualizowanych procedur interwencyjnych w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją
Szkolenia WDN:
,,Pierwsza pomoc przedmedyczna”
,,Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów”, prowadzone przez pracownika PPP
Uzyskane efekty:
Udział w szkoleniach poszerzył moją wiedzę, którą mogłam z kolei wykorzystać w codziennych działaniach edukacyjnych i wychowawczych. Dzięki warsztatom zdobyłam wiedzę na temat planowania i dokumentowania przebiegu stażu oraz poznałam zasady i formy współpracy z rodzicami.

Samodzielne doskonalenie zawodowe, gromadzenie literatury metodycznej i pedagogicznej. W trakcie stażu studiowałam literaturę fachową, poświęconą nie tylko zagadnieniom rozwojowym dzieci w wieku przedszkolnym, ale również docierałam do materiałów zawierających szereg ciekawych metod pracy z dziećmi, zwłaszcza metod aktywizujących. Bardzo pomocna w mojej pracy z dziećmi okazywała się literatura poświęcona zagadnieniom, dotyczącym adaptacji dzieci do przedszkola i agresji w grupie przedszkolnej.
Korzystanie z edukacyjnych publikacji i portali internetowych. W celu własnego doskonalenia i pogłębiania wiedzy, korzystałam z artykułów i opracowań dostępnych w Internecie oraz publikacji innych nauczycieli. Śledzenie portali edukacyjnych, pozwoliło mi zgromadzić wiele materiałów potrzebnych do pracy z dziećmi, a także wiele informacji na temat metod pracy, które wykorzystywałam we własnej pracy z dziećmi.
Uzyskane efekty:
Korzystanie z opracowań i publikacji dostępnych w Internecie, samodzielne studiowanie literatury, poświęconej rozwojowi dzieci, ich potrzebom, predyspozycjom i zachowaniom, pozwoliło mi na lepsze poznanie specyficznych różnic w osobowości każdego dziecka i jeszcze bardziej uświadomiła mi konieczność indywidualizacji pracy z dziećmi.

5. Dzielenie się wiedzą, doświadczeniem i ich promocja.
Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców, opracowywanie referatów dla rodziców.
W ramach spotkań grupowych wprowadzałam elementy pedagogizacji rodziców, odczytując referaty i uświadamiając im wpływ środowiska rodzinnego i znaczenie postaw rodzicielskich na wychowanie dzieci. Ponadto dzieliłam się z rodzicami wiedzą, jak aktywnie spędzać czas z dzieckiem, uczestnicząc we wspólnych zabawach podczas zajęć otwartych organizowanych dla rodziców.
Organizowanie konkursów i uroczystości w przedszkolu. Podczas odbywania stażu byłam organizatorem następujących konkursów dla dzieci przedszkolnych:
,,Przedszkolny konkurs wiedzy o zdrowiu i zdrowym odżywianiu” (2011/2012);
konkurs plastyczny ,,Wszyscy lubimy bajki” (2011/2012);
konkurs recytatorski ,,Lubimy wiersze Jana Brzechwy” (2012/2013);
konkurs plastyczny ,,Portret mojej mamy” (2012/2013);
,,Przedszkolny konkurs wiedzy o zdrowiu i zdrowym odżywianiu” (2012/2013);
konkurs – quiz o zdrowiu ,,Żyj zdrowo” (2013/2014);
konkurs recytatorski ,,Wiersze Juliana Tuwima” (2013/2014);
konkurs – quiz ,,W świecie bajek” (2013/2014);
konkurs wiedzy o przyrodzie ,,Dbamy o przyrodę” (2013/2014).
Wspólnie z rodzicami w każdym roku szkolnym organizowałam uroczystość ,,Pasowania na przedszkolaka” i ,,Zakończenia roku w przedszkolu”.
Uzyskane efekty:
Działania te z całą pewnością wpłynęły na postawy rodziców wobec wychowania ich dzieci i uświadomiły rodzicom rolę wspólnych zabaw oraz znaczenie literatury dziecięcej dla rozwoju dzieci.

6. Prowadzenie dokumentacji.

Wpisy w dzienniku zajęć, opracowanie planów pracy, prowadzenie kart obserwacji dzieci. Będąc wychowawcą, na bieżąco prowadziłam dokumentację przedszkolną: dziennik zajęć, karty obserwacji dzieci, teczka wychowawcy. Regularnie i sumiennie opracowywałam plany pracy dydaktyczno – wychowawczej i uzupełniałam trzy razy w roku szkolnym karty obserwacji dzieci.
Protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej, raporty ewaluacyjne, sprawozdania z pracy wychowawczo – dydaktycznej. Dwa razy w ciągu roku szkolnego pisałam sprawozdania z pracy wychowawczo – dydaktycznej w grupie 3,4 latków, które przedstawiałam na Radzie Pedagogicznej klasyfikacyjnej. Jako członek zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej sporządziłam raport z przydzielonego mi obszaru ewaluacji, a także protokołowałam niektóre posiedzenia Rad Pedagogicznych.
Uzyskane efekty:
Systematyczne prowadzenie dokumentacji pozwoliło mi właściwie organizować własny warsztat pracy i na bieżąco dokumentować realizowane zadania.

7. Dokumentowanie i analizowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.

Gromadzenie dokumentacji potwierdzających wykonanie planowanych zadań. Wszystkie działania związane ze stażem dokumentowałam w założonej przez siebie teczce dokumentacji nieformalnej z przebiegu stażu w formie potwierdzeń, zaświadczeń, notatek, arkuszy obserwacji, konspektów, sprawozdań, raportów itp.
Sprawozdanie cząstkowe (półroczne) z realizacji planu rozwoju wraz z wnioskami. Na koniec każdego semestru sporządzałam sprawozdanie cząstkowe, półroczne z realizacji PRZ, umieszczając na końcu wnioski do pracy na przyszły okres.
Uzyskane efekty:
Bieżące, systematyczne dokumentowanie przebiegu stażu ułatwiło mi skonstruowanie sprawozdania końcowego z realizacji PRZ.

8. Przygotowanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.

Podsumowanie całości pracy w pisemnym sprawozdaniu. W ostatnim roku stażu zadbałam o uporządkowanie wszystkich zgromadzonych dokumentów i materiałów, które potwierdzały realizację wykonanych zadań i opracowałam sprawozdanie z PRZ, podsumowując całość moich dokonań dydaktyczno – wychowawczych za okres stażu.
Dokonanie samooceny za okres stażu. Pisząc sprawozdania cząstkowe z realizacji PRZ analizowałam własne działania podjęte w okresie stażu i w ten sposób dokonywałam samooceny, określając swoje mocne i słabe strony i wyciągając wnioski do dalszej pracy. Każda taka samoocena wpływała na doskonalenie w sobie tego, co jeszcze mogłabym robić lepiej. Uważam, że mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w życie szkoły, chęć i radość z organizowania i przygotowania uroczystości i udana, owocna współpraca z rodzicami. Za słabą stronę uważam brak umiejętności angażowania najmłodszych dzieci do przestrzegania przyjętych w grupie zasad.

Uzyskane efekty:
Analizując i oceniając skuteczność podejmowanych przeze mnie działań, mogłam na bieżąco i w miarę potrzeb modyfikować je, a także wprowadzać nowe, ciekawsze przedsięwzięcia.

Uwzględnienie w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców.

Zbieranie informacji o dzieciach podczas wywiadu z rodzicami i według przygotowanych narzędzi (ankiety informacyjne). Potrzeby rozwojowe dzieci poznawałam poprzez analizę kart zapisu dzieci do przedszkola, podczas wywiadu, prowadzonego w trakcie indywidualnych kontaktów z rodzicami oraz na podstawie ankiety skierowanej do rodziców, w której znajdowały się pytania dotyczące dzieci, ich zainteresowań, przyzwyczajeń, a także przebytych chorób i ewentualnych problemów alergicznych. Zebrane informacje przybliżyły mi sytuację rodzinną dziecka oraz relacje panujące w jego najbliższym otoczeniu. Dzięki informacjom uzyskanym z ankiet już przy pierwszym kontakcie z dziećmi posiadałam dość sporo wiadomości na ich temat, co niewątpliwie ułatwiło mi pracę w pierwszych miesiącach roku szkolnego.

Uzyskane efekty:
Informacje uzyskane podczas wywiadu dawały mi możliwość lepszego poznania nie tylko dzieci, ale także ich rodziców. Dzięki temu mogłam brać pod uwagę różne warunki rodzinne, emocjonalne i zdrowotne dziecka, a następnie dostosować własne oddziaływanie pedagogiczne do poszczególnych sytuacji dzieci.

2. Obserwacja i analiza możliwości dziecka.

Obserwacja dzieci podczas zajęć, zabaw dowolnych, wycieczek, imprez i uroczystości szkolnych i przedszkolnych. Będąc wychowawcą na bieżąco prowadziłam obserwację dzieci, a jej wyniki odnotowywałam na kartach obserwacji. Dzieci obserwowane były zarówno w naturalnych przedszkolnych warunkach, podczas swobodnej działalności, dowolnych zabaw, wycieczek, imprez i uroczystości, jak również podczas zorganizowanych zajęć. Doskonałym narzędziem badawczym były dla mnie także wszelkie wytwory pracy dzieci – rysunki, prace i konstrukcje.

3.Współpraca ze środowiskiem rodzinnym dzieci.
Prowadzenie indywidualnych rozmów z rodzicami, dotyczących dziecka. Pełniąc rolę wychowawcy dbałam o częste, indywidualne kontakty z rodzicami. Z opinii rodziców wiem, że ta forma kontaktów była najbardziej przez nich preferowana. Z uwagi na duże zainteresowanie konsultacjami, jedną godzinę w tygodniu pełniłam dyżury, podczas których zainteresowani rodzice mogli porozmawiać na temat dzieci. Najczęstszym problemem z jakim zwracali się do mnie rodzice były obawy związane z przedłużającą się adaptacją dziecka do warunków przedszkolnych.
Prowadzenie zebrań z rodzicami poświęconych tematyce związanej z potrzebami, zainteresowaniami, problemami i zagrożeniami charakterystycznymi dla wieku rozwojowego dzieci (pedagogizacja rodziców). Na początku każdego roku opracowywałam plan współpracy z rodzicami, z którym zapoznawałam rodziców. Będąc wychowawcą starałam się podnosić świadomość pedagogiczną rodziców podczas zebrań grupowych, jak również w miarę potrzeb w trakcie trwania roku szkolnego. Były to spotkania, podczas których prezentowałam rodzicom karty pracy, wytwory pracy dzieci i ich umiejętności, przedstawiałam propozycję planu wychowawczego i organizację działań w grupie na dany rok szkolny, zwracałam uwagę na zagadnienia, dotyczące rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym, odczytując referaty. Chętnie służyłam pomocą i poradą rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci.
Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców. Współpracując z rodzicami dbałam o to by kontakty z nimi miały różne formy. Z tego też powodu na bieżąco angażowałam rodziców do aktywnego udziału w życie przedszkola, zachęcając ich do uczestnictwa w zajęciach otwartych. W każdym semestrze organizowałam rodzicom zajęcia, podczas których mogły obserwować swoje dzieci, a także wesoło spędzić czas na wspólnych zabawach.
Angażowanie rodziców do aktywnego udziału w życiu przedszkola i szkoły. W miarę możliwości, na bieżąco angażowałam rodziców w pracę na rzecz grupy. Swoją postawą zawsze starałam się zachęcać rodziców do współpracy i współdecydowania o sprawach przedszkola. Większość z rodziców chętnie pomagała przy organizacji niektórych uroczystości, służyła pomocą podczas wyjazdów i podczas dekorowania sali. Zdarzało się, że niektórzy rodzice wzbogacali salę o zabawki, którymi ich starsze dzieci już się nie bawią.

Uzyskane efekty:
Poprzez ciągły kontakt z rodzicami, okazane im zainteresowania i moje zaangażowanie, dobrze poznałam środowisko rodzinne dzieci oraz relacje panujące między nimi, a rodzicami. Wszystko to pozwoliło mi na trafniejszy wybór tematyki referatów wygłaszanych podczas spotkań . Dzięki temu nawiązałam też dobrą i zadowalającą współpracę z rodzicami.

4. Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z dziećmi z uwzględnieniem różnic wiekowych, rozwojowych i ich zainteresowań.

Prowadzenie i organizowanie zabaw badawczych oraz zajęć z wykorzystaniem metod aktywizujących. W swojej pracy z dziećmi stosowałam takie metody i formy pracy, aby dziecko mogło wielostronnie się rozwijać. Organizowałam zabawy badawcze, praktyczne i aktywizujące, czyli takie, w których dziecko było bardziej aktywne od nauczyciela. W prowadzonych zajęciach dodatkowych wykorzystywałam różne sposoby pobudzania dzieci do działania, a tym samym do uczenia się przez zabawę. Najczęściej stosowane przeze mnie metody aktywizujące to pantomima, zabawy integracyjne, ,,burza mózgów” i metoda ewaluacji ,,Buźki smutne i uśmiechnięte”.
Uzyskane efekty:
Stosując metody aktywizujące mogłam łączyć aktywności dziecka z działaniem i przeżywaniem, co umożliwiło dzieciom zrozumienie i utrwalenie wiedzy.

5. Rozwijanie twórczych uzdolnień (praca z dzieckiem zdolnym).

Organizowanie zajęć dodatkowych. W oparciu o własne obserwacje indywidualizowałam proces wychowawczo – dydaktyczny nie tylko w przypadku dzieci z trudnościami, ale także szczególnie uzdolnionych. Często stosowałam zabawy ruchowo – muzyczne, scenki sytuacyjne, dramę, inscenizacje, które prowadziłam podczas realizowanych przeze mnie zajęć dodatkowych. Prowadziłam zajęcia muzyczno – ruchowe dla dzieci przedszkolnych, w trakcie których dzieci mogły zaspokoić potrzeby ruchowe oraz rozwijać pamięć ruchową i muzyczną, zajęcia ,,Mały artysta”, podczas których rozwijały zdolności plastyczne oraz kształtowały wrażliwość na piękno i zajęcia artystyczne ,,Tańczę, maluję, recytuję”, których celem było rozbudzanie zainteresowań plastycznych, muzycznych i teatralnych.
Przygotowanie do udziału w konkursach szkolnych i przedszkolnych, inscenizacjach. Najlepszym sposobem na rozwijanie zdolności dzieci było zachęcanie ich do udziału w konkursach szkolnych i przedszkolnych, w których mogły się wykazać nie tylko dzieci uzdolnione plastycznie, czy muzycznie, ale również dzieci posiadające wiedzę o przyrodzie i o zdrowiu oraz mające umiejętności recytatorskie. Podczas trwania stażu przygotowałam dzieci do udziału w 26 konkursach. Dzieci brały też udział w inscenizacjach z okazji różnych uroczystości.

Uzyskane efekty:
Uczestnictwo dzieci w konkursach, inscenizacjach i zajęciach dodatkowych przyczyniło się nie tylko do rozwijania ich zainteresowań i uzdolnień, ale również pozwoliło prezentować nabyte w trakcie zajęć umiejętności taneczne i recytatorskie.

6. Praca z dzieckiem wymagającym pomocy.

Nauka przez zabawę, zabawy, gry i ćwiczenia z elementami logopedii. W pracy z dziećmi wykorzystywałam zabawę, jako podstawową formę aktywności, która pomaga dziecku poznawać świat poprzez naśladowanie, próbowanie i konstruowanie. W trakcie różnych zabaw dzieci zdobywały umiejętności, odnosząc się do sytuacji życiowych, codziennych, bliskich dzieciom. Pozwalałam dzieciom samodzielnie działać, doświadczać, przeżywać, wyciągać wnioski, pokonywać trudności, nie wyręczać lecz wspomagać. Dla poprawienia poziomu mowy dzieci trzyletnich, opracowałam zestaw ćwiczeń usprawniających i stymulujących aparat mowy. Ćwiczenia z elementami logopedii wykorzystywałam w pracy z dziećmi, usprawniając ich narządy artykulacji.
Dostosowanie procesu edukacji do możliwości dziecka. Dokładna wiedza o posiadanych umiejętnościach dzieci, uzyskana w drodze analizy wyników kart obserwacji i wiedza o tym z czym mają problemy, pomogła mi w doborze odpowiednich metod pracy, a niejednokrotnie decydowała o zmianie tempa pracy. W oparciu o tę wiedzę indywidualizowałam proces wychowawczo – dydaktyczny w przypadku dzieci słabszych, z trudnościami. W pracy z dzieckiem słabszym szczególną uwagę zwracałam na odpowiednie motywowanie dzieci i dostrzeganie ich najdrobniejszych osiągnięć. Pomagałam swoim wychowankom w pokonywaniu nieśmiałości, nieufności i starałam się minimalizować stres związany z adaptacją.
Uzyskane efekty:
Praca z dziećmi wymagającymi pomocy przynosiła pożądane efekty w postaci widocznego, większego ich zaangażowania w różne działania grupy i radość z najdrobniejszych sukcesów. Dzieci nauczyły się doprowadzać rozpoczęte działania do końca, co dało im satysfakcję i większą pewność siebie.

7. Współpraca z logopedą w zakresie realizacji zajęć logopedycznych.

Konsultacje z logopedą w zakresie realizacji zajęć logopedycznych. Uwzględniając potrzeby rozwojowe dzieci, podjęłam współpracę z logopedą szkolnym. W ramach tej współpracy konsultowałam z nimi udział dzieci w zajęciach terapii logopedycznej i odbywałam rozmowy i spotkania dotyczące udzielanej dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej .

8. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Udział w spotkaniach z przedstawicielami instytucji publicznych. W okresie stażu współpracowałam ze środowiskiem lokalnym, poprzez organizację spotkań z przedstawicielami ciekawych zawodów. Dzieci brały udział w spotkaniu z policjantem, strażakiem, leśnikiem, lekarzem, stomatologiem, pielęgniarką, logopedą szkolnym i higienistką szkolną. Wszystkie spotkania były dla dzieci cennym źródłem wiedzy i nowego doświadczenia, a także wielką atrakcją, z racji prezentowanych przez gości sprzętów używanych w codziennej pracy.

9. Pełnienie dodatkowych funkcji związanych z pracą w przedszkolu.

Redagowanie Kroniki Przedszkolnej i prowadzenie Kącika dla rodziców. Przez cały okres stażu prowadziłam Kronikę Przedszkolną, która jest trwałym odzwierciedleniem działalności wychowawczej w grupie oraz wszystkich wydarzeń z udziałem dzieci w przedszkolu i szkole. Promując w ten sposób przedszkole, opisywałam w Kronice wydarzenia z życia przedszkola, umieszczałam zdjęcia z uroczystości, ważnych wydarzeń, konkursów, wyjazdów i spotkań. Informacje dotyczące najciekawszych wydarzeń w przedszkolu zamieszczałam również w prowadzonym przeze mnie Kąciku dla rodziców, w którym rodzice mogli także znaleźć teksty pedagogizujące oraz podstawowe dokumenty pracy przedszkola.
Prowadzenie dodatkowych zajęć społecznie. Dodatkową funkcją, jaką pełniłam podczas trwania stażu było prowadzenie dodatkowych zajęć społecznie w wymiarze jednej jednostki lekcyjnej tygodniowo. Zajęcia te były skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym i zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Opieka nad stołówką szkolną i opieka nad dziećmi dojeżdżającymi. W roku szkolnym 2013/2014 powierzono mi dodatkową funkcję, jaką była opieka nad stołówką . Pełniąc tę funkcję dbałam o wygląd stołówki, wykonując różne elementy dekoracyjne – szablony warzyw i owoców, plakat z piramidą zdrowia, itp., co z pewnością upiększyło wnętrze pomieszczenia. Przez cały okres stażu, wspólnie z wychowawcami oddziałów przedszkolnych pełniłam poranne dyżury nad dziećmi dojeżdżającymi, dbając o ich bezpieczeństwo w drodze do szkoły.
Przygotowanie dzieci do inscenizacji dla grup przedszkolnych. Obserwując dzieci, zauważyłam, że większość z nich bardzo chętnie bierze udział w różnego rodzaju inscenizacjach i przedstawieniach. Chcąc sprostać zainteresowaniom niektórych dzieci często przygotowywałam je do prezentacji krótkich scenek, które następnie prezentowały swoim rówieśnikom i starszym kolegom. Dzieci przygotowały następujące inscenizacje ,,Czerwony Kapturek – brudasek”, ,,Każdy przedszkolak wie, co ekologią się zwie”, ,,Czystość to zdrowie”, ,,Jasełka”, „Na straganie”, ,,Dobra to chatka, gdzie mieszka matka”.

Uzyskane efekty:
Pełnienie dodatkowych funkcji przyniosło korzyści nie tylko dzieciom, rodzicom i szkole, ale również mi dało satysfakcję z tego, że mogłam poczuć się odpowiedzialna za powierzenie mi zadania.

9. Stwarzanie dzieciom możliwości wyrażania swoich przeżyć poprzez twórczość plastyczną i artystyczną - organizowanie konkursów i uroczystości przedszkolnych.

Zastosowanie różnorodnych technik plastycznych. W trakcie pracy wychowawczej stwarzałam dzieciom możliwość wyrażania swoich przeżyć poprzez twórczość plastyczną i stosowanie różnorodnych technik plastycznych. Dzieci z wielkim zaangażowaniem wykonywały prace plastyczne, korzystając z proponowanych dodatkowych zajęć plastycznych.
Przygotowanie przedstawień okolicznościowych, przygotowanie dzieci do udziału w konkursach. (Opis realizacji w &7 ust.1 pkt.2 – zadanie: Rozwijanie twórczych uzdolnień ( praca z dzieckiem zdolnym )
Organizowanie imprez i uroczystości przedszkolnych. Na początku roku szkolnego, corocznie, wspólnie z rodzicami organizowałam uroczystość ,,Pasowania na Przedszkolaka”, zaś na końcu roku szkolnego uroczystość ,, Zakończenia roku w przedszkolu”. Na wszystkie te uroczystości przygotowywałam dzieci do krótkich inscenizacji, bądź recytacji wierszy, śpiewu piosenek i tańców. Niejednokrotnie dbałam o wystrój stosowny do poszczególnych uroczystości, wykonując wspólnie z rodzicami potrzebne dla dzieci kostiumy.

Uzyskane efekty:
Dzięki wystąpieniom dzieci przed publicznością, kształtowałam u nich odporność emocjonalną, uczyłam współpracy w grupie i radzenia sobie z tremą na scenie.

10. Udział w realizacji programów profilaktycznych.

Organizowanie zajęć z elementami profilaktyki, dotyczących zagrożeń współczesnego świata. W oparciu o Program Wychowawczy oraz Profilaktyczny Szkoły podejmowałam działania mające na celu realizowanie zagadnień związanych z: dbałością o zdrowie i sprawność fizyczną, bezpieczeństwem własnym i innych, koniecznością przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia, właściwym zachowaniem się w ruchu ulicznym, radzeniem sobie w sytuacjach życiowych, szacunkiem i ochroną przyrody.
Prowadzenie zajęć i konkursów promujących zdrowy styl życia. W związku z cyklem zajęć związanych ze zdrowiem dzieci uczestniczyły w zajęciach z przedstawicielami służby zdrowia - stomatologiem, pielęgniarką, lekarzem i higienistką szkolną, na których utrwalały wiedzę na temat zachowań zdrowotnych. Promując zdrowy styl życia wśród wychowanków, zorganizowałam dwa konkursy o tematyce zdrowotnej, których celem było motywowanie dzieci do dbałości o zdrowie i higienę.
Realizacja Planu działań ekologicznych. W ramach pacy wychowawczej stwarzałam wychowankom okazję do poznawania wybranych fragmentów świata przyrody, wdrażając opracowany przez siebie Plan działań ekologicznych. Realizując kolejno założenia planu organizowałam dzieciom spacery po okolicy, wyjścia do sadu, ogrodu i na łąkę, gdzie mogły poznawać przyrodę, obcując z nią na co dzień. Działania edukacyjne w zakresie ekologii, realizowane w toku zajęć z grupą, przyczyniały się nie tylko do poznawania przyrody, ale również do wyrabiania w nich właściwych postaw ekologicznych, kształtowania szacunku do przyrody i wrażliwości na piękno natury.
Udział w akcji edukacyjnej Nadleśnictwa. Wspólnie z dziećmi uczestniczyłam w akcji edukacyjnej ,,Pożar – zagrożeniem dla lasu” oraz akcji ,,Uwaga! Pożar!”, organizowanej przez Nadleśnictwo. W ramach tych akcji dzieci wzięły udział w spotkaniu z leśnikiem i przygotowały grupową pracę plastyczną pod hasłem ,,Ogień niszczy i zabija”.

Uzyskane efekty:
Udział w realizacji programów profilaktycznych przybliżył dzieciom zagrożenia współczesnego świata i uświadomił im w konieczność zachowania bezpieczeństwa i ostrożności w konkretnych sytuacjach, z którymi mogą się spotkać.

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy technologii komputerowej i informacyjnej:

Technologia informacyjna od samego początku odgrywała w mojej pracy dużą rolę. Okres stażu to czas, w którym jeszcze częściej korzystałam z komputera i Internetu w celu zdobywania nowych informacji.
Udział w szkoleniach z wykorzystaniem metody zdalnego nauczania (metodą on line). Rozpoczynając staż wzięłam udział w 10 godzinnych warsztatach dotyczących awansu zawodowego, prowadzonych metodą blended – learning.

Uzyskane efekty:
Udział w szkoleniu dał mi nie tylko możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu objętego tematyką szkoleń, ale również wpłynął na doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

2. Korzystanie z programów komputerowych i internetu w pracy dydaktycznej:

W swojej pracy pedagogicznej wykorzystywałam internet i programy komputerowe do przygotowywania dokumentacji przedszkolnej oraz wzbogacania pracy pedagogicznej.
Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego. Pozyskiwałam internet w celu uzyskania informacji, dotyczących prawa oświatowego i awansu zawodowego. Na bieżąco śledziłam zmiany w tych przepisach i korzystałam z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż.
Przygotowanie pomocy dydaktycznych, dokumentacji przedszkolnej i dokumentacji ze stażu. Za pomocą programu Open Office przygotowywałam scenariusze, plany zajęć, sprawozdania, protokoły, plany pracy, referaty, podziękowania, informacje dla rodziców, ankiety, arkusze obserwacji, artykuły na stronę internetową szkoły itp. W celu urozmaicenia zajęć sięgałam też do różnych stron internetowych po nagrania dźwiękowe, piosenki i ciekawe scenariusze zajęć i uroczystości, a także wyszukiwanie informacji na różne tematy. Za pomocą komputera systematycznie opracowywałam i gromadziłam dokumentację z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz napisałam PRZ i sprawozdanie z PRZ.

Uzyskane efekty:
Dostęp do Internetu ułatwił mi pozyskanie szybkich informacji i materiałów na zajęcia, a tym samym znacznie ułatwił mi pracę. Internet pozwolił mi również w szybki sposób zdobyć informacje na temat szkoleń i warsztatów, na które rejestrowałam się także za pomocą Internetu.

3. Publikacja w internecie własnych opracowań:

Uwzględniając w swojej pracy wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej opublikowałam kilka własnych materiałów na portalach informacyjnych. Na stronie www.publikacje.edu.pl. opublikowałam swój Plan Rozwoju Zawodowego, scenariusz zajęć otwartych ,, Baśniowy pociąg”, a także sprawozdanie z realizacji PRZ.
Uzyskane efekty:
Publikacja własnych opracowań na portalach internetowych dała mi okazje do podzielenia się własnymi materiałami z innymi nauczycielami.

Zastosowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty.

1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki.

Uczestnictwo w formach doskonalenia pozwalających zdobywać i aktualizować wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki. Uczestnictwo w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego w dużej mierze przyczyniło się do zdobycia przeze mnie większej wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki, a niejednokrotnie pozwoliło mi zaktualizować dotychczasową wiedzę w tym zakresie.
Samodzielne studiowanie literatury psychologiczno – pedagogicznej. ( Opis realizacji &7 ust.1 pkt.2 - zadanie: Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego podnoszących umiejętności i kompetencje.)

Uzyskane efekty:
Zdobyte w literaturze fachowej informacje wykorzystałam w codziennej pracy dydaktyczno – wychowawczej z dziećmi oraz podczas kontaktów z rodzicami, co niewątpliwie wpłynęło pozytywnie na moje doświadczenie zawodowe.
2. Zastosowanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych.

Organizowanie spotkań z rodzicami, mających na celu pedagogizację oraz służących rozwiązywaniu problemów wychowawczych, dydaktycznych oraz wspieranie rodziców w ich działaniach, w uzyskaniu pomocy. Organizując spotkania z rodzicami na bieżąco starałam się rozwiązywać wszystkie problemy i wspierać rodziców w ich działaniach wychowawczych. Rozmowy indywidualne z rodzicami pozwoliły mi lepiej poznać sytuację społeczno – ekonomiczną rodzin. Rodzicom, którzy poinformowali mnie o trudnej sytuacji materialnej udzielałam informacji, dotyczących możliwości ubezpieczenia dziecka z budżetu szkoły.
Rozwiązywanie problemów wychowawczych i konfliktów w grupie; integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez stosowanie metod aktywizujących (aktywizowanie przy pomocy ruchu i muzyki). Pojawiające się problemy wychowawcze rozwiązywałam za pomocą aktywizowania dzieci przy pomocy ruchu, muzyki, tańca, zapobiegając przy tym agresji. Do tego rodzaju metod aktywizujących wykorzystywałam chustę animacyjną, z którą zabawy doskonale wpływały na integrację grupy i wyzwalały u dzieci pozytywne emocje. Ważnym krokiem w rozwijaniu umiejętności społecznych dzieci było stworzenie ,,kontraktu grupowego”, który był umową, wprowadzającą nakazy i zakazy postępowania w grupie. W sytuacjach konfliktowych powoływałam się na kontrakt, przypominając o konieczności jego przestrzegania.
Aktywizacja dzieci zdolnych poprzez udział w konkursach i zajęciach dodatkowych. Kierując się zasadą indywidualizacji zachęcałam dzieci zdolne do udziału w konkursach i zajęciach dodatkowych, rozwijających ich zainteresowania i predyspozycje. Dzieci chętnie korzystały z tych form aktywności, angażując się w prowadzone zajęcia.
Pomoc dzieciom z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi. Podczas pracy dydaktycznej kierowałam się zasadą indywidualizacji, poprzez dostosowywanie czasu pracy do możliwości dziecka i stawianie zróżnicowanych zadań. Z dziećmi, które wykazywały niski poziom niektórych umiejętności oraz trudności w opanowaniu wymagań, prowadziłam ćwiczenia i zabawy utrwalające i zachęcałam do aktywności, kierując do nich częstsze polecenia. Wielokrotnie powtarzałam niektóre czynności, a także chwaliłam za najdrobniejsze osiągnięcia.
Aktywna realizacja zadań wychowawczych wynikających z planu pracy wychowawczej. W trakcie pracy wychowawczej w grupie kształtowałam u dzieci odpowiedzialność, dojrzałość, znajomość własnych korzeni i dbałość o własne i innych zdrowie i bezpieczeństwo. Angażowałam dzieci do udziału w akcjach organizowanych na terenie szkoły i do udziału w życiu szkoły.

&7 ust.1 pkt.3
Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty. ( z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły.)

Posługiwanie się przepisami dotyczącymi systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły.
1. Posługiwanie się aktami dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli.

Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli.
Zapoznanie z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego nauczycieli.

(Opis realizacji powyższych zadań - &7 ust.1 pkt.2, zadanie: Poznanie procedury awansu zawodowego naucz.)

2. Poszerzenie wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów dotyczących oświaty.

Aktualizowanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego, poprzez śledzenie stron internetowych MEN i portali edukacyjnych. Aktualizowałam wiedzę z zakresu prawa oświatowego poprzez samodzielnie studiowanie aktów prawnych na stronach internetowych MEN. Przez cały okres stażu zapoznawałam się z bieżącymi rozporządzeniami MEN, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur.
Śledzenie zmian w przepisach i gromadzenie podstawowych aktów prawnych.
Na bieżąco śledziłam zmiany zachodzące w przepisach i aktach prawnych. Wykorzystując zasoby internetowe gromadziłam te dokumenty w formie biblioteczki najważniejszych aktów prawnych dotyczących oświaty.

Uzyskane efekty.
Systematyczna aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego pozwoliła mi zaplanować działania przewidziane na dany rok szkolny oraz modyfikować je i dostosowywać do zmieniających się przepisów prawa.

3. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.

Udział w Radach Pedagogicznych i zespołach opracowujących i modyfikujących dokumenty wewnątrzszkolne. W okresie stażu brałam udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych w ramach prac Rady Pedagogicznej, co dało mi szansę wykorzystania mojej wiedzy w praktyce. Corocznie brałam udział w pracach zespołu powołanego do tworzenia i modyfikowania Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktycznego, a także uczestniczyłam w pracach nad nowelizacją Statutu Szkoły.

Uzyskane efekty.
Udział w pracach zespołów powołanych do opracowywania i modyfikowania dokumentów wewnątrzszkolnych pozwolił mi na nabycie doświadczenia w współtworzeniu dokumentów oraz dał szansę wykazania posiadanej wiedzy w praktyce.

4. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego

Dokładna analiza dokumentów szkoły. Dążąc do umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, przystąpiłam do ponownej analizy dokumentów szkoły. W codziennej pracy zawodowej starałam się na bieżąco posługiwać zasadami nakreślonymi w tych dokumentach.

Uzyskane efekty:
Znajomość prawa wewnątrzszkolnego ułatwiła mi nie tylko realizację zadań dydaktyczno – wychowawczych ale także umiejętne korzystanie z nich.
5. Umiejętne korzystanie z prawa w praktyce w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki.

Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Znajomość przepisów dotyczących prowadzenia dokumentacji okazała się również niezbędna podczas prowadzenia dokumentacji przedszkolnej i protokołowania niektórych posiedzeń Rady Pedagogicznej.
Zapoznanie dzieci z ich prawami i ich respektowanie, umieszczenie praw w widocznym miejscu. Na początku każdego roku szkolnego zapoznawałam swoich wychowanków z ich prawami, wykorzystując w tym celu obrazkowy kodeks praw i obowiązków dzieci. Wszystkie prawa dzieci były starannie przeze mnie respektowane i zawsze przypominałam osobom, uczestniczącym w wychowaniu dzieci o konieczności ich przestrzegania.
Udzielanie pomocy w kierowaniu dzieci do specjalistów. Pełniąc funkcję wychowawcy starałam się poznawać bardzo dokładnie dzieci, ich predyspozycje, zainteresowania, ale także ich słabe strony, to z czym sobie nie radzą i to, co powinno być wsparte pomocą specjalistyczną. Widząc potrzebę udzielenia dziecku pomocy specjalistycznej zachęcałam rodziców do konsultacji z logopedą, pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, lekarzami i specjalistami.
Organizowanie i współorganizowanie wycieczek i spacerów z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. Znajomość prawa okazała się niezbędna również podczas organizacji wycieczek i spacerów po okolicy. Realizując to zadanie zawsze kierowałam się regulaminem dotyczącym wycieczek i wyjazdów, zwracając szczególną uwagę na zachowanie zasad bezpieczeństwa, zarówno przeze mnie, jak i przez dzieci. W trakcie mojego stażu zorganizowałam dzieciom wyjazdy na teatrzyki do MOK, wyjazd do sali zabaw ,,Smyk”, wyjazd na ,,Wystawę dinozaurów” i ,,Warsztaty paleontologiczne”.
Uzyskane efekty:
Dobra znajomość prawa umożliwiła mi należytą realizację zadań dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych oraz właściwe dbanie o bezpieczeństwo powierzonych mi wychowanków.
PODSUMOWANIE
Realizacja planu rozwoju zawodowego dała mi dużo satysfakcji, a zadania, które założyłam sobie rozpoczynając staż, starałam się wykonywać sumiennie i z właściwym zaangażowaniem. Wszystkie podjęte działania, które planowałam i nie planowałam podejmując staż, z całą pewnością przyczyniły się do wzrostu jakości mojej pracy, a także pozytywnie wpłynęły na wizerunek szkoły. W okresie stażu starałam się, aby moja praca przyniosła korzyści także wychowankom, których potrzeby rozwojowe stawiałam zawsze na pierwszym miejscu. Uczyłam się, jak być lepszym nauczycielem, uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego, organizując imprezy przedszkolne i szkolne, czytając literaturę, posługując się techniką komputerową. Najwięcej jednak uczyłam się poprzez obserwowanie i słuchanie wychowanków, rodziców, a także korzystając z doświadczenia innych nauczycieli. Wszystko to nie było by możliwe, gdyby nie miła i wyjątkowa atmosfera panująca w pracy oraz motywująca postawa pani Dyrektor, która sama jest doskonałym przykładem, potrafi docenić wysiłki nauczycieli, a także stwarza optymalne warunki do kreatywnej i twórczej pracy.
Zamierzam w dalszym ciągu doskonalić swoje umiejętności, podnosić kwalifikacje oraz jakość własnej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania placówki, potrzeby wychowanków, a także rodziców. Mam nadzieję, że każdy kolejny rok pracy przyniesie mi jeszcze więcej satysfakcji, a moje zaangażowanie i energię docenią dzieci, rodzice i inni nauczyciele.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.