X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2457
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Joanna Pręgowska
Nauczyciel- wychowawca w świetlicy w Szkole Podstawowej w Warszawie
Opiekun stażu-
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2011

§ 7 ust. 2 pkt 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań , a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli, o których mowa w art.1 ust. 1 a Karty Nauczyciela - umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
- analiza przepisów oświatowych, dotyczących awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia
- IX. 2008
- Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Plan rozwoju zawodowego

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
- rozmowa z opiekunem stażu, sprawy organizacyjne
- IX. 2008
- Przejrzyste zasady wzajemnej współpracy

3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu, i prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
- Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli, omówienie tych zajęć.
Opracowanie scenariuszy zajęć i omówienie przeprowadzonych zajęć
- Okres stażu
- Karty hospitacji, konspekty zajęć

4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w wewnątrz-szkolnym i zewnątrz-szkolnym doskonaleniu
- Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego tj. –kursy doszkalające
-kursy metodyczne
-warsztaty
- Okres stażu
- Zaświadczenia

5. Doskonalenie warsztatu i metod pracy dydaktycznej
- Śledzenie nowości wydawniczych pedagogicznych, przeglądanie stron WWW
- Na bieżąco
- Notatki

6. Aktywna realizacja zadań opiekuńczych i wychowawczych nauczyciela wychowawcy
- Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym
- Okres stażu
- Zaświadczenia

7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
-Gromadzenie dokumentacji
- Okres stażu
- Potwierdzenie opiekuna stażu

8. Przygotowanie projektu sprawozdania
- Opis realizacji planu rozwoju zawodowego
- V.2011
- Sprawozdanie z realizacji rozwoju zawodowego

§ 7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględnienia w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznanie struktury i problemów środowiska lokalnego
-Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez rozmowy z wychowawcami, nauczycielami, uczniami, rodzicami
- Okres stażu
- Dokumentacja własna

2. Motywowanie i wspieranie uczniów w rozwoju
-Kształcenie pozytywnych postaw społecznych uczniów poprzez organizowanie pomocy koleżeńskiej
- Okres stażu
-Dokumentacja własna

3. Uwrażliwienie uczniów na problemy społeczne i cywilizacyjne
- Konkurs „Dbam o środowisko naturalne”
- II.2010
- Dokumentacja własna

§ 7 ust. 2 pkt 3

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie technologii internetowej w pracy pedagogicznej
- Sporządzanie dokumentów własnych i pomocy dydaktycznych, gazetek świetlicowych. Dokumentowanie przebiegu stażu
- Okres stażu
- Potwierdzenie Dyrektora szkoły

2. Wykorzystanie nowoczesnej technologii w czasie zajęć
-Wykorzystanie sprzętów audio i wideo podczas zajęć.
- Okres stażu
-Dokumentacja własna

3. Publikacje w Internecie.
- Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej- Plan rozwoju zawodowego
-X.2008
- Ksero publikacji

§ 7 ust.2 pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez n-la zadań.

1. Przeciwdziałanie przemocy w szkole i poza nią
- Ćwiczenie technik zastępowania agresji zachowaniem pożądanym
- Okres stażu
- Dokumentacja własna

2.Zdobywanie wiedzy pedagogicznej i z zakresu dydaktyki w celu lepszej pomocy uczniom z rodzin zaniedbanych
-Udział w radach szkoleniowych. Prowadzenie zajęć z uczniami z rodzin zaniedbanych i patologicznych. Pomoc dzieciom nieśmiałym mającym trudności z aklimatyzacją w środowisku szkolnym
-Okres stażu
-Potwierdzenie Dyrektora Dokumentacja własna

§ 7 ust.2 pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,

1.Aktywne uczestnictwo w pracach Rady Pedagogicznej-Przygotowanie i wygłoszenie referatu dla Rady Pedagogicznej
-W trakcie stażu
- Referat
Potwierdzenie Dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.