X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24560
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego


Patrycja Kulpa
nauczyciel mianowany

Okres stażu:
01.09.2012 – 31.05.2015

Cel główny:
Doskonalenie jakości pracy opiekuńczo-wychowawczej ze szczególnym ukierunkowaniem na promocję zdrowego trybu życia i nauczenia wrażliwości na potrzeby osób potrzebujących.

Cele szczegółowe:
podniesienie efektywności własnych działań opiekuńczo-wychowawczych w zakresie promocji zdrowego trybu życia i pomocy społecznej,
podniesienie jakości pracy internatu,
realizacja zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki zawodowe,
uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego.


& 8 ust. 2 pkt. 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesie jakości pracy szkoły.

Zadania
Forma realizacji
Dowody realizacji
Termin
1. Poznanie procedur awansu zawodowego nauczyciela
Przegląd i analiza stosownych przepisów zakresu prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela (ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela; Rozporządzenie ministra ws. awansu nauczycieli
z dnia 1 grudnia 2004 r. wraz z
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. )
Śledzenie nowości w prasie nauczycielskiej i na stronach internetowych.
1. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
2. Plan rozwoju zawodowego
IX 2012
2. Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z podniesieniem jakości szkoły.
Analiza dokumentacji szkolnej:
- Statut Szkoły,
- Program wychowawczy,
- Program profilaktyki,
- Regulamin Internatu,
- Koncepcja pracy Internatu.

Okres stażu
3. Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z usprawnieniem przepływu informacji o wychowankach.
Opracowanie i wdrożenie w życie nowego arkusza obserwacji wychowanka.
Arkusz obserwacji
IX/X 2012
4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności dydaktycznych poprzez udział w doskonaleniu zawodowym.
Uczestnictwo w różnych formach zewnętrznego i wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego:
- warsztaty,
- szkolenia, kursy doskonalące,
- szkolenia w ramach posiedzeń Rady Pedagogicznej.
Okres stażu
5. Doskonalenie własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej. Poszerzenie wiedzy dotyczącej profilaktyki uzależnień, promocji zdrowego stylu życia, pomocy społecznej.
- Prowadzenie samooceny i analizy własnej pracy.
- udział w szkoleniach oraz samodzielne studiowanie i analiza literatury dotyczącej tematu.
- nawiązanie współpracy ze specjalistami w zakresie profilaktyki uzależnień, pomocy społecznej.
6.Podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej ekologii, profilaktyce prozdrowotnej,
Przeprowadzenie konkursów w internacie.
scenariusz
Okres stażu

& 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania
Formy realizacji
Dowody realizacji
Termin
1. Dzielenie się i korzystanie z wiedzy i doświadczenia środowiska nauczycielskiego dostępnej w internecie
- opublikowanie swojego planu rozwoju zawodowego i scenariuszy zajęć na stronach portalu edukacyjnego,
- śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego.
Potwierdzenie
Okres stażu
2. Podnoszenie własnych kwalifikacji.
Udział w kursach i szkoleniach za pomocą metody e-learningu.
Zaświadczenia
Okres stażu
3. Podniesienie wydajności pracy poprzez wykorzystanie komputera do rożnych zadań.
- opracowywanie dokumentacji, sprawozdań, ankiet, scenariuszy zajęć,
- wykorzystywanie do pracy różnych programów komputerowych,
- wymiana informacji z innymi wychowawcami, nauczycielami drogą internetową.
Wzory ankiet, scenariusze
Okres stażu
4. Stwarzanie dobrego wizerunku internatu w środowisku.
Redagowanie i prowadzenie strony internetowej placówki.
Strona www
Okres stażu
5. Korzystanie w pracy z wychowankami technologii informacyjnej i komunikacyjnej
- angażowanie wychowanków do pracy w tworzeniu strony internetowej,
- zachęcenie do wykorzystywania technologii informacyjnej do prezentacji swojej wiedzy.


6. Wieczorek muzyczny
Wykorzystanie zestawu komputerowego oraz programu „VanBasco” wraz z projektami multimedialnymi do zorganizowania wieczorku muzycznego o charakterze karaoke.
Sprawozdanie
Okres stażu

& 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania
Forma realizacji
Dowody realizacji
Termin
1. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielem stażystą w ramach pełnienia funkcji opiekuna stażu.

Pomoc w prowadzeniu dokumentacji.
Konsultacje i pomoc w dziedzinie dydaktycznej, organizacyjnej, wychowawczej.
Wzajemne obserwowanie zajęć, dzielenie się spostrzeżeniami.

Kontrakt,
Projekt oceny

Rok szkolny 2012/2013

2. Wymiana doświadczeń z innymi wychowawcami
Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych wychowawców.

Współpraca z innymi wychowawcami w zakresie m.in.: przygotowania uroczystości, imprez.
Scenariusze zajęć

Scenariusze zajęć

Okres stażu

Okres stażu

3.Publikacje internetowe
Www.45minut.pl i inne portale edukacyjne,
potwierdzenie
Okres stażu
4.Poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów wychowawczych.
- wymiana informacji z wychowawcami, kadrą pedagogiczną,
- poszukiwanie adekwatnych rozwiązań danego przypadku

Okres stażu


& 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pracą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania
Forma realizacji
Dowody realizacji
Termin
1. Przygotowanie wychowanków do funkcjonowania na rynku pracy
Opracowanie i wdrożenie programu „Pierwsze kroki w kierunku kariery zawodowej”
Program , sprawozdanie
I i II rok stażu
2.Pokazanie wychowankom twórczych sposobów spędzania czasu wolnego.
Opracowanie i wdrożenie program profilaktyczny „Czas przestać marnować czas” – zarządzanie czasem, aktywne i twórcze formy spędzania czasu wolnego
(włączenie do współpracy innych wychowawców)
Program , sprawozdanie
Okres stażu
3. Starania o spójność działań wychowawczych szkoły i internatu.
Współpraca z opiekunami klas pierwszych.
Wpis w dzienniku zajęć wychowawczych.
Okres stażu
4.Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły
Poznanie i stosowanie przepisów – ustaw w praktyce zawodowej:
Analiz ustaw: o systemie oświaty, opiece społecznej, postępowaniu w sprawach nieletnich
Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami
Stosowanie przepisów w konkretnych sytuacjach

Okres stażu


& 8 ust. 2 pkt. 4C
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania
Forma realizacji
Dowody realizacji
Termin
1. Podejmowanie zadań w celu rozwijania zainteresowań, talentów, przygotowanie do wystąpień publicznych.
Przygotowanie wychowanków do imprez okolicznościowych w internacie i poza nim, np. Andrzejki, Wigilia, Pożegnanie abiturientów, Konkurs Wielkanocny.
Scenariusze
Okres stażu
2. Systematyczne poszerzanie bazy pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w pracy wychowawczej.
Przygotowanie pomocy dydaktycznych niezbędnych do pracy opiekuńczo-wychowawczej

Okres stażu
3. Pogłębianie relacji i współpracy z rodziną wychowanka.
Zorganizowanie spotkań z rodzicami.
Sprawozdanie
IX 2012
IX 2013
IX 2014


& 8 ust. 2 pkt. 4E
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania
Forma realizacji
Dowody realizacji
Termin
1.Podniesienie poziomu wiedzy wychowanków na temat substancji uzależniających, w szczególności „dopalaczy”
Zorganizowanie spotkania ze specjalistą od uzależnień.
Sprawozdanie
Okres stażu
2. Podniesienie poziomu wychowanków na temat bezpieczeństwa w czasie wolnym.
Zorganizowanie spotkania z przedstawicielem Straży Miejskiej.
Sprawozdanie
Okres stażu
3. Korzystanie z dóbr kultury przez wychowanków w czasie wolnym jako alternatywy dla zachowań patologicznych.
Współpraca CKiS „Fabryka Sztuki”
Sprawozdanie
Okres stażu


& 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania
Forma realizacji
Dowody realizacji
Termin
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
Opis i analiza dwóch przypadków rozwiązywania problemu.
Przygotowanie planu naprawczego.
Opis i analiza
Okres stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.