X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24565
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Agnieszka Gucwa


Rozpoczęcie stażu: 3września 2012 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2015 r.


Gorlice, wrzesień 2012 r

WSTĘP

Jestem nauczycielem wychowania fizycznego w Miejskim Zespole Szkół nr 6 w Gorlicach. Posiadam ośmioletni staż pracy.
Praca w zawodzie nauczycielskim wymaga stałego i systematycznego doskonalenia zawodowego. Dlatego będę doskonaliła swój warsztat pracy w realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych, co pozwoli mi pełniej oddziaływać na dzieci i młodzież, rozwijać wśród niej szereg zainteresowań i zamiłowań, uczyć kreatywnego i twórczego myślenia.
Celem mojego stażu będzie rozwój osobisty i zawodowy a dopełnieniem tego okresu uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
W okresie stażu jako nauczyciel mianowany będę realizował powinności i wymagania kwalifikacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. Nr 260, poz. 2593), a w szczególności następujące punkty:

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej, lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Efektem realizacji w/w punktów zawartych w planie rozwoju zawodowego będzie wyższy standard mojej pracy a w konsekwencji wzrost kompetencji uczniów i jakości pracy szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej, lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego.

Realizacja zadań związanych z usprawnianiem pracy szkoły i przedszkola

Doskonalenie warsztatu pracy i podniesienie jakości pracy szkoły i przedszkola

- Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego.
- Przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego.

- Analiza dokumentów (statut szkoły, WSO, plan wychowawczy).
- Udział w wspołtworzeniu dokumentów szkolnych(dostosowanie wymagań edukacyjnych itp.)

- Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikający z potrzeb własnych i szkoły (kursy, szkolenia, warsztaty metodyczne, konferencje, studia podyplomowe).

- Systematyczne pogłębianie wiedzy poprzez studiowanie literatury fachowej.

- Stosowanie aktywizujących metod nauczania.

- Obserwacja i analiza umiejętności uczniów.


§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Wykorzystanie w pracy technologii komputerowej.

Wykorzystanie internetu.

Doskonalenie umiejętności obsługi komputera
- Prowadzenie dokumentacji własnej, szkolnej i diagnostycznej uczniów w formie elektronicznej.

- Wykorzystywanie techniki komputerowej do opracowywania tabel i wyników osiągnięć sportowych uczniów.

- Opracowywanie dla potrzeb własnych i szkoły dyplomów, komunikatów, zaproszeń itp. na zawody sportowe.

- Wykorzystanie internetu, jako źródła wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli.

- Korzystanie ze stron MEN (śledzenie zmian w przepisach oświatowych).

- Gromadzenie i zamieszczanie materiałów dotyczących sportu szkolnego na stronie internetowej szkoły we współpracy z nauczycielami informatyki

-Udział w kursie.


8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Przygotowywanie uroczystości szkolnych, klasowych i przedszkolnych
- Prowadzenie zajęć
otwartych z wychowania fizycznego i zajęć z wychowania przedszkolnego dla nauczycieli i rodziców

- Konsultowanie się, prezentowanie materiałów uzyskanych podczas szkoleń, pomoc nauczycielom będącym na drodze awansu zawodowego ze szkoły macierzystej i innych szkół.

- Opracowywanie nowych i udostępnianie posiadanych konspektów zajęć, planów, scenariuszy.
-Prezentowanie własnych rozwiązań w zakresu dydaktyki na forum zespołu przedmiotowego lub R


§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Opracowanie programu imprez organizowanych na terenie szkoły i przedszkola

Wykorzystywanie wiedzy do rozwiązywania problemów

Opracowanie programu sportowych zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć dodatkowych

- program Pikniku Rodzinnego, dyskoteki andrzejkowej itp

- Wdrażanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów , konfliktów


§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Organizacja wycieczek, imprez szkolnych i przedszkolnych

Organizacja konkursów i turniejów sportowych: szkolnych i międzyszkolnych. Organizowanie konkursów przedszkolnych

Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków.

Podejmowanie działań na rzecz poszerzenia oferty programowej szkoły

Organizowanie otwartych zajęć przedszkolnych dla rodziców i opiekunów celem promocji placówki oraz rozwijania współpracy z rodzicami
-Organizacja wycieczek szkolnych, rajdów,kuligów
- Współorganizacja i organizacja imprez:

• Andrzejki
• Piknik Rodzinny
• Rajdy Szkolne
• Imprezy przedszkolne

- Organizacja zawodów klasowych, międzyklasowych, konkursów przedszkolnych

-Prowadzenie zajęć rekreacyjno sportowych w ramach zajęć pozalekcyjnych z koszykówki

-Diagnozowanie środowiska rodzinnego uczniów.

- Rozmowy z rodzicami bądź prawnymi opiekunami.

- Przeprowadzenie ankiety dla rodziców i jej analiza
- Organizowanie pomocy.

- Udział w kursach, szkoleniach w celu poszerzenia wiedzy i umiejętności
Zajęcia otwarte


§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Współpraca ze strukturami samorządowymi.

Współpraca z pedagogiem szkolnym.

Współpraca w organizowaniu akcji prowadzonych przez szkołę i przedszkole

Działalność społeczna na rzecz szkoły i przedszkola

- Współpraca z przedstawicielami miasta, instytucji celem pomocy przy organizowaniu imprez szkolnych i przedszkolnych

- Konsultacje i współpraca w organizowaniu pomocy uczniom potrzebującym,

- Współorganizowanie akcji : Zbiórka makulatury, Sprzątanie Świata, szlachetna paczka itp.

Prowadzenie społecznych zajęć z pływania, gimnastyki korekcyjnej


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp. Zadania do realizacji
Forma/Metoda
realizacji Termin wykonania Dowody realizacji

1.
Opis i analiza problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
- Opis dwóch problemów: ucznia mającego trudności w opanowaniu materiału, bądź wykazującego niechęć do jakiejkolwiek aktywności sportowej oraz ucznia zdolnego;
- zdiagnozowanie wybranych problemów
- ustalenie i wdrożenie środków
zaradczych,
- wyciągnięcie wniosków.
W okresie stażu

Opis i analiza przypadków.

Opracowała: mgr Agnieszka Gucwa


-Dopuszcza się zmiany w wyżej opracowanym planie rozwoju zawodowego nauczyciela.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.