X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24553
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Monika Dutkiewicz
nauczyciel wychowania przedszkolnego

Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2013 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31.05.2016

§ 8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1.Poznanie procedury awansu zawodowego.
-Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.
-Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
-Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach dotyczących awansu zawodowego.
2.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
-Założenie teczki „ Awans zawodowy”.
-Gromadzenie dokumentacji.
3.Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
-Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.
4.Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
-Aktywny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkolnej .
-Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: warsztaty, kursy, konferencje.
-Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
5.Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej oraz interesujących artykułów w czasopismach pedagogicznych, poszukiwanie nowości wydawniczych.
-Czytanie literatury, czasopism pedagogicznych.
6.Stosowanie różnorodnych metod pracy. Uatrakcyjnienie i wzbogacenie zajęć poprzez stosowanie różnych metod pracy.
-Zajęcia i zabawy.
7. Obserwacja i analiza możliwości dzieci.
-Obserwacja i analiza możliwości dzieci.

§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
-Opracowywanie scenariuszy zajęć, scenariuszy uroczystości, referatów, kart pracy, dyplomów, zaproszeń, ankiet, ogłoszeń, materiałów na gazetki tematyczne oraz wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym.
-Przygotowanie pomocy dydaktycznych.
-Systematyczne prowadzenie kącika informacyjnego dla rodziców.
2.Wykorzystanie internetu jako dodatkowego źródła informacji.
-Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych.
-Śledzenie aktualności na portalach internetowych.
-Wykorzystywanie serwisów edukacyjnych w celu wymiany poglądów i doświadczeń związanych z wychowaniem przedszkolnym i awansem zawodowym.
-Udział w systematycznym uaktualnianiu strony internetowej przedszkola.
3.Publikacje w internecie.
-Opracowanie i opublikowanie w internecie scenariuszy zajęć, referatów
4. Poszerzanie wiedzy informatycznej i wykorzystywanie jej w codziennej pracy.
-Samokształcenie i dokształcanie się w zakresie obsługi komputera

§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1.Wymiana doświadczeń na Radach Pedagogicznych.
-Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, przekazywanie uwag i materiałów tematycznych na posiedzeniach rady
2.Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli.
-Organizacja i prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli
3.Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystanie przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych.
-Opracowywanie scenariuszy i innych materiałów, dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach, wymiana doświadczeń z nauczycielami.
4.Opracowanie i przeprowadzenie szkoleniowych Rad Pedagogicznych
-Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w ramach Szkoleniowej Rady Pedagogicznej.
5.Organizowanie zajęć otwartych i imprez okolicznościowych dla rodziców.
-Opracowanie scenariuszy, prowadzenie zajęć otwartych i imprez okolicznościowych.

§ 8 ust.2 pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie programu działań profilaktycznych „Zdrowy przedszkolak”.
-Opracowanie działań profilaktycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym.
2.Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
-Podejmowanie działań mających na celu przybliżenie rodzicom pracy przedszkola: kontakty indywidualne, pedagogizacja rodziców, prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców, uroczystości przedszkolne.

§ 8 ust.2 pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych.
-Ukończenie kursu kwalifikacyjnego.
2. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
3. Doskonalenie własnych kompetencji zawodowych, wzbogacające metody i formy pracy z dziećmi.
Udział w radach szkoleniowych i poza przedszkolnych formach doskonalenia.
-Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi oraz we współpracy z rodzicami i nauczycielami placówki.
4. Organizacja imprez, akcji, uroczystości przedszkolnych.
-Organizacja imprez, akcji, uroczystości dla dzieci i rodziców
5. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów przedszkolnych oraz przygotowywanie dzieci do udziału dzieci w ogólnopolskich konkursach plastycznych.
-Organizowanie konkursów plastycznych.
-Udział dzieci w ogólnopolskich konkursach plastycznych.
6. Organizacja wycieczek przedszkolnych.
Organizowanie wyjazdów i wycieczek przedszkolnych

§ 8 ust.2 pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1.Współpraca z rodzicami. Zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola.
-Harmonogram współpracy
-Zajęcia otwarte
-Uroczystości przedszkolne
-Wycieczki przedszkolne
-Zebrania z rodzicami
-Pedagogizacja rodziców
-Tablica informacyjna
2. Dążenie do nowych rozwiązań metodycznych, inspirowania twórczej aktywności dzieci.
-Współpraca z placówkami kulturalnymi, innymi przedszkolami w udział dzieci w różnych konkursach
3. Współpraca z logopedą z Miejskiego Zespołu Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej.

§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1.Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych bądź wychowawczych.
-Zdiagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
-Ustalenie metod pracy z dziećmi i opis podjętych działań
-Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu
-Uzyskane rezultaty i wnioski końcowe

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.