X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24545
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan Rozwoju Zawodowego
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego
Nauczyciel mianowany: Małgorzata Łosiak

Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2011 r.
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Termin zakończenia stażu: 31.05.2014 r.


Czynności organizacyjne:
 
Lp.
Zadania do realizacji
Sposoby realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
1.
Wstępna analiza własnych umiejętności
Autorefleksja
VIII – IX. 2011
Teczka osiągnięć zawodowych
2.
Nawiązanie współpracy z doradcą metodycznym .
Współpraca z innymi nauczycielami plastyki
Udział w konferencjach metodycznych
konsultacje, rozmowy obserwowanie lekcji otwartych prowadzonych przez metodyka lub nauczycieli plastyków.
Okres stażu
Potwierdzenie udziału,
scenariusze lekcji otwartych.
3.
Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
IX. 2011
Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęciu stażu zatwierdzony
przez Dyrektora Szkoły. Plan rozwoju zawodowego.
4.
Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego.
Systematyczne gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację planu rozwoju zawodowego
Okres stażu
Zgromadzona dokumentacja.
 5.
Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Pisemne sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
1.05.2014
Sprawozdanie.
6
Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.
Dokonanie ewaluacji dotychczasowych działań
1.05.2014
Wnioski do dalszej pracy.
 
 
Zadania wynikające z rozporządzenia:


§ 8 ust. 2 pkt. 1
«Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej  i podniesienie jakości pracy szkoły».
Lp.
Zadania do realizacji
Sposoby realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
1.
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły.
Kursy doskonalące organizowane przez Ośrodek Doskonalenia Kadr „ Atena” w Słupsku:
1. „ Metody stosowane w terapii pedagogicznej”.
2. „ Praca z dzieckiem z zaburzeniami zachowania i emocji – terapia behawioralna zachowań trudnych”.
Okres stażu
Świadectwa ukończenia,
materiały szkoleniowe.
2.
Aktywny udział w wewnątrz — szkolnym doskonaleniu.
Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
Okres stażu
Potwierdzenia udziału,
materiały ze szkoleń.
3
Pełnienie dodatkowych funkcji i zadań w szkole
1.Wychowanie komunikacyjne i bezpieczeństwo ruchu drogowego:
- konkursy plastyczne,
-wystawy artystyczne.

2. Gazetki plastyczne, tematyczne na korytarzach.
3. Przygotowanie sali na Rady Pedagogiczne.
Okres stażu
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły,
fotografie,
protokoły z konkursów.

4.
Opieka nad plastycznym wizerunkiem szkoły
Aktualizacja tablic szkolnych,
ekspozycja prac plastycznych uczniów naszej szkoły,
wystrój szkoły z okazji świąt.
Okres stażu
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły,
fotografie.

5.
Oprawa plastyczna uroczystości szkolnych
Współpraca z nauczycielami odpowiedzialnymi za daną uroczystość szkolną,
praca nad scenografią.
Okres stażu
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły,
fotografie

6
Samodzielne działania pogłębiające własną wiedzę i umiejętności, rozwój jako pedagoga, artysty, człowieka otwartego na współczesne wydarzenia w szeroko pojętej sztuce i kulturze.
Studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli,
analiza nowości wydawniczych w wybranych obszarach. Udział w wystawach, wydarzeniach artystycznych.
Na bieżąco
Notatki,
wykaz, przyswojonych pozycji.

7
Aktywny udział w tworzeniu dokumentów szkolnych
Praca w zespole do spraw ewaluacji wewnętrznej. Przydział zadań statutowych dla nauczycieli na rok 2011/2012.
Okres stażu
Protokół z pracy zespołu,
opracowane materiały,
potwierdzenie Dyrektora Szkoły.


§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
 
Lp.
Zadania do realizacji
Sposoby realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji

1.
Korzystanie z Internetu w życiu codziennym i w pracy zawodowej
Śledzenie aktualności na portalach internetowych, korzystanie z zasobów Internetu, programów multimedialnych,
wprowadzanie informacji   z realizacji własnych działań zawodowych na stronie internetowej szkoły,
wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
Okres stażu
Wydruki stron internetowych

2.
Stosowanie technologii komputerowej do organizowania warsztatu pracy
Wykorzystanie edytora tekstu, Power Pointa do wykonania pomocy dydaktycznych,
wykorzystanie programów graficznych, encyklopedii multimedialnych.
Okres stażu
Przykładowe pomoce dydaktyczne wykonane technologią komputerową.

3.
Wykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym
Opracowanie wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela oraz pracy szkoły.
Okres stażu
Teczka -Awans zawodowy.
 
 
§ 8 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć.
 
Lp.
Zadania do realizacji
Sposoby realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji

1.
Prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli stażystów i kontraktowych
Przeprowadzanie lekcji pokazowych, obserwacja zajęć, pomoc i doradztwo związane z pracą z dziećmi ( p. M. Augustynowicz, p. M. Józefowicz, p. A. Chudziak, p. M. Szpak, p. D.Kosucho).
Okres stażu
Dokumentacja zajęć.

2.
Publikacja w Internecie
Znalezienie portalu internetowego oraz opublikowanie w nim «Planu Rozwoju Zawodowego», scenariuszy zajęć.
Okres stażu
Opublikowane materiały.

3.
Opracowanie materiałów dotyczących edukacji plastycznej
Opracowanie teczki z pracami plastycznymi uczniów wykonanych różnymi technikami plastycznymi z opisem ich wykonania
przekazanie materiałów do biblioteki szkolnej do wykorzystania przez innych nauczycieli.
Okres stażu
Wykonana teczka «Techniki plastyczne»
potwierdzenie.
 

§ 8 ust. 2 pkt. 4

Realizacja co najmniej 3 z następujących zadań:


§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp.
Zadania do realizacji
Sposoby realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji

1.
Opracowanie programu innowacji pedagogicznej - zajęć z arteterapii.
Arteterapia ( 1 godz. tygodniowo z godzin dotyczących art. 42 KN dla grupy czterech uczniów z zaburzeniami w komunikacji, wycofanymi, nieśmiałymi, nie odnoszącymi sukcesów w nauce). Wdrażanie do realizacji zaplanowanych działań, przeprowadzanie stałej ewaluacji sposobu przeprowadzania działań.
Rok szkolny 2012/2013
Zatwierdzony program
 

§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp.
Zadania do realizacji
Sposoby realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji

1.
Zorganizowanie i wdrożenie własnych pomysłów dydaktyczno -wychowawczych
Organizowanie na terenie szkoły i innych szkół - kiermaszów świątecznych,
organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi  z naszej okolicy (p. Janiną Dylewską – ceramikiem ze Słupska, p. Joanną Sobolewską – malarką z gminy Damnica), propagowanie kultury, sztuki naszego powiatu słupskiego. Prowadzenie „Galerii szkolnej.”
Okres stażu
Sprawozdania,
fotografie.
2.
Organizowanie na terenie szkoły konkursów plastycznych dla uczniów lub współpraca z innymi nauczycielami w ich przeprowadzaniu.
Opracowanie regulaminów konkursów,
powołanie komisji konkursowej,
wykonanie dyplomów,
czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursów.
Okres stażu
Dokumentacja konkursowa i pokonkursowa.

3.
Udział uczniów w konkursach plastycznych. Zainteresowanie uczniów rozwijaniem swoich talentów, możliwością sprawdzenia swoich umiejętności.
Wyszukiwanie propozycji od różnych instytucji dotyczących konkursów plastycznych,
przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach,
praca indywidualna z uczniem zdolnym.
Okres stażu
Podziękowania,
fotografie,
dyplomy.

4.
Uczestniczenie  wraz z uczniami w różnych formach kultury i sztuki.
Organizowanie wycieczek, wyjazdów do Muzeum Książąt Pomorskich w Słupsku i Lęborku, Galerii Współczesnej i Baszty Czarownic w Słupsku.
Okres stażu
Dokumentacja wycieczek,
fotografie,
zaświadczenia.
 
 
§ 8 ust. 2 pkt. 4e 
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawie nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
 
Lp.
Zadania do realizacji
Sposoby realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji

1
Współpraca z Zespołem Szkół w Damnicy ( przedszkolem, szkołą podstawową) i Liceum Profilowanym im. Wł. Sierpińskiego
Zajęcia integracyjne - zabawy plastyczne, pomoc w wykonaniu prac na kiermasz,
Kiermasz w SP w Damnicy i w Liceum w Słupsku.
Listopad,
grudzień,
marzec,
kwiecień
Potwierdzenie udziału , fotografie.

2.07.2012
Współpraca z biblioteką gminną – zajęcia w bibliotece gminnej w Damnicy.
Wspólne czytanie książek we współpracy z panią bibliotekarką.
Wykonanie ilustracji do omawianej literatury.
Wystawa prac młodzieży.
Korzystanie z internetu – w czytelni internetowej. Wykorzystanie ciekawych pomysłów, technik plastycznych ze stron internetowych przez młodzież.
Okres stażu
Potwierdzenie kierownika biblioteki,
fotografie.

3
Współpraca z pedagogiem szkolnym i udział w TEAM – ach klasowych.
Rozmowy w sprawie uczniów mających problemy w nauce, sprawiających problemy wychowawcze,
wspólne rozmowy z nauczycielami – dzielenie się doświadczeniami i wiedzą.
Prowadzenie obserwacji pedagogicznej.
Udział w opracowaniu diagnoz funkcjonalnych uczniów i IPET – ów.
Okres stażu
Potwierdzenie pedagoga szkolnego.
Potwierdzenia wychowawców klas.
 

§ 8 ust. 2 pkt. 4f

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.
 
Lp.
Zadania do realizacji
Sposoby realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji

1.
Organizowanie konkursów plastycznych na szczeblu gminnym, powiatowym ( o tematyce prozdrowotnej, morskiej dotyczącej postaci marynarza – patrona szkoły) - promocja szkoły w środowisku i poza szkołą.
Opracowanie regulaminów, karty zgłoszeń
powołanie komisji konkursowej
koordynacja przebiegu całego przedsięwzięcia
pozyskanie sponsorów
nagrody.
Kwiecień,maj,
czerwiec
Protokoły z przebiegu konkursów
regulaminy konkursów
potwierdzenie Dyrektora Szkoły
fotografie

2. Sukcesy uczniów  w konkursach plastycznych.
Przygotowywanie uczniów do konkursów organizowanych przez Kuratorium w Gdańsku.
Przygotowanie dekoracji i pomoc w scenografii przy imprezach: „Konfrontacje Kulturalne”, „Damnickie Betlejki” oraz „Powiatowe Dni Godności Osoby Niepełnosprawnej”.
Okres stażu
Nagrody,
podziękowania,
wyróżnienia,
listy gratulacyjne,
fotografie.
Umieszczenie nazwisk laureatów na stronie internetowej szkoły, w dokumentach biblioteki.
 

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp
Zadania do realizacji
Sposoby realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji

1
Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych
a). Ucznia mającego problemy manualne (niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu umiarkowanym).
b). Ucznia zdolnego - utalentowanego plastycznie
( niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu umiarkowanym).
Okres stażu
Analiza dwóch przypadków wychowawczych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.