X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24548
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Marta N...


Staż zawodowy na nauczyciela mianowanego odbywany w okresie
od 01.09.2011 do 31.05.2014

Gimnazjum im. Królowej Jadwigi
w Zagórowie

Zagórów, dnia 02.06.2014

"Im więcej ludzi rozwinie się dzięki Tobie,
tym pełniejsza będzie Twoja własna realizacja"

James Clerk Maxwell

I. Wprowadzenie

Pracę na stanowisku nauczyciela języka angielskiego w Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Zagórowie rozpoczęłam 14 września 2006 roku. W czerwcu 2009 roku uzyskałam stopień nauczyciela kontraktowego po odbyciu stażu w tymże Gimnazjum. Aby kontynuować swój rozwój zawodowy i podnieść kwalifikacje, w 2011 roku rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego, kiedy to złożyłam wniosek do dyrektora szkoły pani mgr Anny.... o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego. Plan rozwoju zawodowego opracowałam na okres stażu trwający 2 lata i 9 miesięcy, tj. od 1 września 2011 do 31 maja 2014 roku w oparciu o powinności i wymagania, które nakłada na nauczyciela kontraktowego rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego. Został on przyjęty przez dyrektora szkoły 1 września 2011 roku.
Przez cały okres stażu pogłębiałam wiedzę i umiejętności dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania szkoły oraz aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.

II. Sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych w okresie stażu

Sporządzony przeze mnie plan rozwoju zawodowego przewidywał realizację zadań umożliwiających mi uzyskanie wymagań niezbędnych do osiągnięcia stopnia nauczyciela mianowanego. Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji za-mierzonych w planie rozwoju zawodowego zadań. Ponadto, w niniejszym sprawozdaniu zawarłam również szereg zadań, których podjęłam się w trakcie stażu, a nie były wcześniej przeze mnie zaplanowane. Pracując w czasie stażu w gimnazjum ciągle po-szukiwałam nowych pomysłów na różne przedsięwzięcia oraz chętnie podejmowałam się dodatkowych zajęć w celu własnego rozwoju, satysfakcji zawodowej, zaangażowania uczniów czy pogłębienia współpracy z innymi nauczycielami lub rodzicami uczniów. Dlatego też niniejsze sprawozdanie jest poszerzone o wiele zadań, których nie mogłam przewidzieć pisząc plan rozwoju zawodowego we wrześniu 2011 roku. Pomysły na dane przedsięwzięcia zrodziły się w trakcie odbywania stażu bądź wynikały ze szkolnego kalendarza imprez. Jednocześnie, jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i jeszcze wielu rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie. Jednakże, dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu, wiem jak to robić dobrze, z korzyścią dla uczniów i siebie.
Wszystkie zaplanowane działania z zakresu wymagań z Rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004 obejmujące § 7 ust.1 pkt1 - § 7 ust.1 pkt. 3 zostały zawarte w sprawozdaniu z ustępu nr 2 w celu uniknięcia powtarzania opisu działań , które pokrywają się w danych ustępach.

§ 7 ust. 2 pkt. 1

„Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach”

Poznanie procedury awansu zawodowego.

Awans zawodowy ma służyć doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, ale żeby go udoskonalić , trzeba wiedzieć jak ten staż odbyć. W tym celu dokładnie zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego: Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami, Kartą Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. oraz rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. z późniejszymi zmianami w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczy-cieli. Powtórnie przeanalizowałam również dokumenty regulujące funkcjonowanie szkoły takie jak: Statut Szkoły, Program Wychowawczy i Program Profilaktyki Szkoły, Roczny Plan Pracy Gimnazjum. Po analizie tej dokumentacji i aktów prawnych przygotowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego i opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez panią dyrektor Annę Eicke. Dodatkowo odbyłam szkolenie: „Od nauczyciela kontraktowego do nauczyciela mianowanego: kluczowe ogniwo w rozwoju zawodowym pracowników oświaty ( w świetle aktualnych uregulowań prawnych)”,zorganizowanym przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

1. Współpraca z opiekunem stażu

W celu prawidłowego rozwijania i doskonalenia swoich umiejętności nawiązałam, na samym początku stażu, współpracę z moim opiekunem – panią mgr Emilią...., nauczycielką języka niemieckiego. Na wstępie opracowałyśmy kontrakt, na okres stażu od 1 września 2011 do 31 maja 2014, w którym określiłyśmy zasady wzajemnej współpracy.
W trakcie trwania stażu obserwowałam zajęcia prowadzone w większości przez opiekunkę stażu, ale również przez innych nauczycieli. Uczestniczyłam także w lekcjach z języka angielskiego, a także w lekcjach wychowawczych. Szczególną uwagę zwracałam na sposób wykorzystania czasu w trakcie zajęć, rodzaj stosowanych metod pracy z uczniami oraz indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem potrzeb uczniów słabszych i tych zdolniejszych. Zwracałam także uwagę na atmosferę panującą na zajęciach. Obserwacja lekcji pozwoliła mi poznać warsztat pracy doświadczonego nauczyciela, mogłam również udoskonalić swoje umiejętności, zyskałam nowe pomysły do realizacji lekcji w sposób ciekawy i motywujący uczniów do pracy.
Prowadziłam także lekcje w obecności opiekuna stażu oraz w obecności dyrekcji szkoły. Pani Emilia Komorowska hospitowała również moje audycje radiowe z okazji Halloween oraz Dnia Europy. Wszystkie przygotowane przeze mnie zajęcia były pro-wadzone w oparciu o autorskie konspekty bądź scenariusze, co znacznie ułatwiło określanie moich mocnych i słabych stron oraz wyciąganie wniosków na przyszłość. Wspólnie z opiekunem stażu omawialiśmy przebieg lekcji, zastosowane metody i środki dydaktyczne, tempo pracy i aktywność uczniów oraz sposoby oceniania uczniów. Spotkania te pozwoliły mi na ewaluację działań własnych oraz eliminację ewentualnych błędów. Zawsze po przeprowadzonych zajęciach chętnie wysłuchiwałam opinii na ich temat a w późniejszym okresie swojej pracy korzystałam z rad dotyczących sposobu prowadzenia zajęć, czy też osiągania założonych celów.
W roku szkolnym 2013/2013 przeprowadziłam także otwarta lekcję wychowawczą z klasą III B nt. „ Jak radzimy sobie ze stresem? ” , podczas warsztatów przygotowujących do realizacji programu zajęć wychowawczo – profilaktycznych „SPÓJRZ INACZEJ”. Obserwatorami tej lekcji była dyrekcja szkoły, wychowawcy klas oraz pani pedagog i prowadzący warsztaty pan profesor Andrzej Kołodziejczyk.
Z opiekunką stażu odbywałyśmy liczne spotkania, w czasie, których rozwiązywałyśmy problemy, dzieliłyśmy się swoimi sukcesami i porażkami oraz udzielałyśmy sobie wzajemnych rad dotyczących codziennej pracy. Efekty współpracy z opiekunką wpłynęły na podniesienie jakości mojej pracy oraz udoskonalenie moich poczynań jako nauczyciela.
W roku szkolnym 2013/2014 pełniłam funkcję zakładowego opiekuna praktyk z języka angielskiego, z którego to przedmiotu moja opiekunka odbywała praktyki w ramach studiów na kierunku filologia angielska. Pełniąc tę funkcję, to ja miałam okazję dzielić się własnymi spostrzeżeniami, wskazówkami dotyczącymi nauczania języka, jak również przekazywać praktykantce, a zarazem opiekunce stażu, własne pomysły, metody oraz sposoby na ciekawe lekcje. W ramach tej opieki hospitowałam lekcje języka angielskiego prowadzone przez panią Emilię Komorowską, po czym omawiałyśmy mocne i słabe strony oraz wymieniałyśmy się spostrzeżeniami na przyszłość.

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej

Od początku swojej pracy zawodowej starałam się na bieżąco analizować, a przede wszystkim doskonalić swój warsztat pracy. Przez cały okres stażu pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności zawodowe, aktywnie uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach, kursach, warsztatach metodycznych i konferencjach. Wybór formy doskonalenia podyktowany był potrzebą efektywnej i skutecznej realizacji założeń programowych, przydatnością danej umiejętności w praktyce, czy też poznaniem nowych rozwiązań metodycznych.
W okresie stażu, wzięłam udział w wymienionych poniżej formach doskonalenia:
- Uczestnictwo w szkoleniu dotyczące przeprowadzania nowej formy egzaminu gimnazjalnego z języków obcych - Konin 21. 09. 2011 r.
- Szkolenie Rady Pedagogicznej „Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela w świetle obowiązujących aktów prawnych” – 25.01.2012 r. (Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie)
- Szkolenie Rady Pedagogicznej „Indywidualizacja procesu kształcenia”- 13.02.2012 r.
- Konferencja metodyczna: „ Rozwijanie kompetencji kluczowych w procesie uczenia, czyli edukacyjne klucze do przyszłości ucznia” – wrzesień 2012 r. (ODN Konin)
- udział w e-szkoleniu: „ The lexical plan for the gimnazjum exam preparation „ Wrze-sień 2012 Wydawnictwo MacMillan
-E-szkolenie: “ The fashion for a tailor-made exam focus lesson “ Wrześień 2012 Wy-dawnictwo MacMillan
- Uczestnictwo w szkoleniu nt. pracy i organizacji projektu unijnego Zagrajmy o Sukces- 27.05.2012
- Szkolenie Rady Pedagogicznej „Rola konsekwencji w działaniach wychowawczych i dyscyplinujących w pracy indywidualnej i grupowej” – 10. 10. 2012r. ( Ośrodek Do-skonalenia Nauczycieli w Koninie)
- Konferencja: „ Jak budować u dzieci i młodzieży system wartości?” – 11. 10. 2012 ( Doradcy Metodyczni miasta Gniezno)
- Szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień – 08.11. 2012r. ( PeDaGo Personal Devel-opment and Growth Center w Krakowie)
- Warsztat przygotowujący do realizacji programu zajęć wychowawczo – profilaktycz-nych „SPÓJRZ INACZEJ” w klasach IV – VI szkoły podstawowej i gimnazjum. – od 17.11 do 23.11.2012r. (Ośrodek Szkolenia Nauczycieli Stowarzyszenie Psychoprofilak-tyki „Spójrz Inaczej” w Starachowicach)
-Udział w szkoleniu w ZSP Zagórów - „ Zachowania prowokacyjne uczniów” –
27. 02.2013
- Udział w e-szkoleniu wydawnictwa Macmillan - ”On a path to spoken fluency” -kwiecień 2013
- Udział w video –szkoleniu metodycznym: „ Matura 2015 – część pisemna: co się zmieni i co to znaczy”, wydawnictwa MacMillan. - 06.09.2013
- Udział w video –szkoleniu metodycznym: „Language study outside the classroom”, wydawnictwa MacMillan - 06.09.2013
- Udział w video-szkoleniu metodycznym : „ Ideas for innovative grammar practice” wydawnictwa Macmillan
-Udział w video- szkoleniu metodycznym :”Back to the game! Teaching grammar for the basic matura 2015 “, wydawnictwa MacMillan. 15.09.2013
-Udział w szkoleniu- Pierwsza Pomoc Przedmedyczna 21.09.2013
-Szkolenie rady pedagogicznej „ Młodzi- wolni od nałogów”
-Udział w szkoleniu – Tablica interaktywna cz.I 25.10.2014
-Udział w szkoleniu pt. „Ciekawe i efektywne lekcje języka obcego, czyli o wykorzystaniu metody projektu na zajęciach językowych „ organizowanym przez CDN Konin.
14/ 26 .11.2013
- Szkolenie „ Jak skutecznie uczyć mówienia w języku angielskim”, organizowanym przez CDN Konin 25 stycznia 2014.
-Szkolenie „Od nauczyciela kontraktowego do nauczyciela mianowanego: kluczowe ogniwo w rozwoju zawodowym pracowników oświaty (w świetle aktualnych uregulowań prawnych)”, zorganizowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. – 12/19 marca 2014
- Szkolenie: ” Kierownik wypoczynku dzieci i młodzieży” , organizowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie 23/ 30 kwietnia 2014
Poprzez te szkolenia, jak również przez aktywny udział w zebraniach zespołu przedmiotowego, moja wiedza na temat pracy w szkole znacznie się pogłębiła, a zdobyte informacje staram się wykorzystywać w codziennej pracy z uczniem. Powyższe formy doskonalenia zawodowego dały mi również możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku. Ponadto zwiększyły one mój poziom umiejętności zawodowych i wiedzy merytorycznej, wpłynęły na podwyższenie poziomu pracy z uczniem.

Stosowanie aktywnych metod nauczania
Dzisiejsza szkoła stoi przed nowymi zadaniami, powinna wykształcić ucznia kreatywnego, samodzielnego, posiadającego umiejętność samokształcenia i samodoskonalenia. W związku z tym zmieniła się pozycja nauczyciela w procesie nauczania. Nauczyciel staje się doradcą, obserwatorem i organizatorem procesu uczenia się. Jego zadaniem jest czuwanie nad poczynaniami uczniów oraz naprowadzanie ich na właściwą drogę w procesie kształcenia. Realizację tych zadań niewątpliwie ułatwiają aktywizujące metody nauczania. Stosowanie tych metod w procesie dydaktycznym sprzyja pogłębieniu zdobytej wiedzy, jej operatywności i trwałości. Uczniowie uczą się właściwych stosunków międzyludzkich, zrozumienia i tolerancji.
W swojej pracy najczęściej stosuję metodę dramy i burzy mózgów. Staram się również angażować uczniów w metodę projektu, która bywa dużym wyzwaniem. Jest to metoda nauczania kształtująca wiele umiejętności oraz integrująca wiedzę z różnych przedmiotów. Istotą tej metody jest samodzielna praca uczniów w zespołach, wykorzystujących wiedzę z wielu dziedzin, prowadząca do realizacji określonego celu. W roku szkolnym 2011/2012 byłam koordynatorem projektu : „ Jak Polacy postrzegają obchody święta Halloween ? ”. Efektem tego przedsięwzięcia był dwujęzyczny ( polsko-angielski ) apel z montażem słowno-muzycznym dotyczącym obchodów Halloween, połączonym z zabawami i konkursami dla uczniów. W pracę nad tym projektem zaangażowałam uczniów klas II a oraz III d. W roku szkolnym 2012/2013 brałam udział w projekcie unijnym „ Zagrajmy o sukces”, organizowanym przez Szkolny Związek Sportowy WILEKOPOLSKA. W ramach tego projektu uczniowie klasy II a uczestniczyli w prowadzonych przeze mnie zajęciach pozalekcyjnych w zakresie języka obcego, jak również zajęć sportowych. Realizując ten projekt prowadziłam zajęcia z historii USA, podczas których gimnazjaliści mieli okazję zapoznać się z najważniejszymi wydarzeniami Stanów Zjednoczonych, jak również uczestniczyłam wraz z uczniami w zajęciach sportowych. W bieżącym roku szkolnym, natomiast podjęłam się pracy nad dwoma projektami. Pierwszy, pt. „Czy audycja radiowa może pomóc w nauce języka obcego?”, realizowany wraz z moimi wychowankami z klasy III a , miał na celu pracę nad przygotowaniem audycji radiowej w języku obcym. Efektem było słuchowisko z okazji Halloween w wydaniu polsko-angielskim. Podczas pracy nad scenariuszem uczniowie mieli okazję poznać słownictwo w języku obcym związane z obchodami tego święta. Oprócz nowego słownictwa, które poznali młodzi konferansjerzy, praca nad projektem była lekcją poprawnej wymowy w języku angielskim. Drugi projekt, pt. „ Czy przez grę aktorską uczymy się języka? ”, nad którym pracowałam z uczniami klas pierwszych miał na celu przygotowanie i odegranie ról z codziennych sytuacji w języku angielskim. Końcowym efektem tej pracy, przewidzianym na czerwiec bieżącego roku szkolnego, jest nagranie video z odtworzeniem konwersacji w restauracji i kawiarni. Ten projekt wymagał dużego wkładu uczniów, lecz okazał się najbardziej ciekawym i motywującym do pracy. Uczniowie mogli wcielić się w role aktorów i filmowców, pracując w prawdziwych lokalach, co znacznie wpłynęło na jakość odbioru.
Stosowanie aktywizujących metod nauczania prowadzi do zwiększenia efektywności tego procesu. Uczniowie zaczynają być samodzielni, rozwijają własną strategię uczenia się, wyzwalają w sobie autentyczną motywacją i ciekawość uczenia się.

Aktywny udział w zespołach, pracujących w obrębie Rady Pedagogicznej

W trakcie stażu regularnie uczestniczyłam także w pracy zespołów przedmiotowych, początkowo w Zespole Humanistycznym, a od września 2012 roku w Zespole Nauczycieli Języków Obcych. Odkąd jestem wychowawcą klasy jestem również członkiem Zespołu Problemowego, w którym wraz z panią pedagog, Barbarą Kasznią, zajmujemy się głównie sferą wychowawczą naszych uczniów, ale również takimi zagadnieniami jak: pomoc psychologiczno – pedagogiczna, sytuacja rodzinna naszych wychowanków, itp.
Regularnie uczestniczę w spotkaniach Zespołu Nauczycieli Języków Obcych, na których wymieniamy i konsultujemy informacje dotyczące konkursów, egzaminu gimnazjalnego, analizujemy materiały nowej podstawy programowej, przydatność nowych ofert podręcznikowych, omawiamy formy doskonalenia zawodowego, udział w szkoleniach i kursach, dzielimy się wiedzą dotyczącą zmian w prawie oświatowym. Współpraca nauczycieli języków obcych przyniosła szczególnie pozytywne efekty w zakresie organizowania wspólnych imprez szkolnych oraz konkursów językowych czy organizacji i uczestniczenia w wymianie niemiecko-polskiej. Spotkania zespołu oraz współpraca indywidualna między nauczycielami języków obcych zaowocowała szczególnie w za-kresie dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. W ramach pracy zespołu nauczycieli języków obcych na bieżąco zajmuję się także diagnozowaniem osiągnięć uczniów. W ramach pracy w zespole, przygotowałam między innymi podsumowanie badania diagnostycznego w klasie trzeciej gimnazjum z języka angielskiego, analizę wyników egzaminów zewnętrznych, analizę badania wiadomości i umiejętności z języka angielskiego w klasach pierwszych. Przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego analizowałam program nauczania języka angielskiego w gimnazjum, a także dokonywałam jego oceny. Wspólnie z inną nauczycielką języka angielskiego zaktualizowałam przedmiotowy system oceniania, jak również opracowałam analizę tegorocznego próbnego i właściwego egzaminu gimnazjalnego.
Praca w zespołach pozwoliła mi na wnikliwe zaznajomienie się z wybranymi przepisami prawa oświatowego, a udział w lekcjach otwartych wzbogacić moją wiedzę o nowe doświadczenia, którą staram się wykorzystywać w mojej pracy zawodowej.

3. Publikowanie własnych prac na stronach internetowych.

W ciągu całego okresu stażu przygotowywałam własne materiały niezbędne na lekcje, karty pomocnicze lub testy. Niektóre z nich opublikowałam w ostatnich miesiącach stażu na portalu edukacyjnym www.edux.pl oraz chomikuj.pl. Materiały udostępnione przeze mnie to:
- Bank funkcji językowych
- Język angielski- podstawowe słownictwo
- Czasowniki nieregularne- quiz
- Sprawdzian ze słownictwa do podręcznika New Inspiration , rozdział 8.
Materiały te wykorzystałam na lekcjach i mam nadzieję, że posłużą w pracy innym nauczycielom oraz uczniom.
Aby dzielić się wiedzą z innymi nauczycielami opublikowałam w Internecie materiały dotyczące awansu zawodowego. Były wśród nich: plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie czy przykładowy arkusz obserwacji zajęć.

4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.

Przez cały okres stażu systematycznie dokumentowałam realizację planu rozwoju zawodowego. We wrześniu każdego roku szkolnego opracowywałam plany pracy i na bieżąco gromadziłam świadectwa, zaświadczenia, dokumenty, scenariusze zajęć, opracowane karty pracy i wiele innych materiałów szkolnych. Na bieżąco prowadziłam dzienniki lekcyjne i pozalekcyjne, wypełniałam arkusze ocen, oraz skrupulatnie pro-wadziłam teczkę wychowawcy.
Zebrane przeze mnie dokumenty stanowią nie tylko potwierdzenie moich kwalifikacji i umiejętności, ale również okazały się pomocne przy redagowaniu sprawozdania z realizacji założeń planu zawodowego za cały okres stażu.

5. Okresowa diagnoza osiągnięć edukacyjnych, analiza testów, sprawdzianów, dokonywanie korekty pracy, porównywanie uzyskanych wyników i ocena skuteczności podejmowanych działań.

W ciągu całego stażu na bieżąco dokonywałam korekt i uwag do planów pracy, uwzględniając przy tym program naprawczy szkoły.

. Diagnoza wiedzy i umiejętności
Odkąd pracuję w Zagórowie przygotowuję i przeprowadzam własne, wewnętrzne badania wiedzy i umiejętności uczniów z języka angielskiego, mające na celu zdiagnozowanie dotychczasowych umiejętności uczniów, zwłaszcza klas pierwszych. Badanie, które ma formę testu pisemnego, różni się od prac klasowych tym, że zadania są jednakowe dla wszystkich klas danego poziomu. Testy obejmują zadania sprawdzające: umiejętność czytania ze zrozumieniem, reagowania w określonej sytuacji komunikacyjnej, jak również stosowania struktur leksykalno-gramatycznych. Nie zawierają natomiast zadań sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu. Sprawność tą, po-dobnie jak sprawność mówienia można zbadać w czasie lekcji języka angielskiego przez nauczyciela uczącego daną klasę. Badanie ma na celu podsumowanie wyników osiągniętych przez uczniów poszczególnych klas na danym etapie nauki oraz określenie przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów. Ponadto wyniki te pomagają mi także w wy-borze właściwego programu nauczania dla danej grupy lub klasy. Dzięki badaniu mogę uzyskać informacje o efektywności stosowanych metod i form pracy, uczniowie natomiast – informacje zwrotne o swoich postępach. Także rodzicom uczniów badanie po-winno umożliwić orientację w osiągniętym przez ich dzieci poziomie wiedzy i umiejętności.
W ubiegłym roku szkolnym uczniowie klas pierwszych z bieżącego roku szkolnego pisali test już pod koniec klasy szóstej szkoły podstawowej, który również opracowałam. Osiągnięte przez nich wyniki pozwoliły mi podjąć decyzję o utworzeniu grup o różnym poziomie zaawansowania. Tego typu test przygotowałam również dla uczniów obecnych klas szóstych szkoły podstawowej. Testy końcoworoczne, które przeprowadzam we własnym zakresie w różnych klasach, podsumowują naukę na danym etapie i pozwalają dokonać diagnozy dotychczasowych efektów. Po przeprowadzeniu testu dokonywałam również analizy wyników, a raporty przedstawiałam na spotkaniu zespołu przedmiotowego.
Analiza uzyskanych wyników pozwala mi poznać mocniejsze i słabsze strony moich uczniów a tym samym określić zakres materiału, który należałoby szczególnie ćwiczyć i utrwalić w dalszej pracy dydaktycznej. Jako nauczyciel uzyskuję dzięki badaniu informacje o stopniu opanowania przez moich uczniów wiedzy i umiejętności.
Samodzielne tworzyłam inne, różnorodne formy sprawdzania wiedzy (spraw-dziany, kartkówki, karty pracy), w których zwracałam uwagę na odpowiednie formuło-wanie pytań, tak, by sprawdzały nie tylko wiedzę uczniów, ale np. umiejętności wykorzystania lub tworzenia informacji. Analiza osiągnięć uczniów na pracach pisemnych dała mi pogląd na możliwości uczniów, pomogła w odpowiednim doborze treści i metod pracy.

6. Tworzenie własnego warsztatu pracy

Istotnym elementem mojego doskonalenia zawodowego jest również samo-kształcenie. Rozumiem przez to inwestycję w samą siebie, osobisty wkład pracy w rozwój swojej osobowości, pracę na rzecz poszerzania swojej wiedzy, kompetencji i umiejętności, tak, aby w konsekwencji poprawić jakość pracy zawodowej.
Od wielu lat samodzielnie studiuję literaturę fachową, uaktualniając i poszerzając wiedzę odnośnie metod nauczania języka obcego oraz dydaktyki. Na bieżąco zapoznaję się z ofertami wydawniczymi oraz śledzę czasopisma poświęcone nauczaniu języków obcych tj. „ The Teacher”, „ Modern English Teacher”, „English Teaching Professional “, czy „Języki obce w szkole“,
Innym ważnym źródłem samokształcenia jest oczywiście Internet. Wśród odwiedzanych przeze mnie stron znalazły się m.in. www.englishformyjob.com , www.angprofi.pl , www.kluczdokariery.pl, www.edux.pl , www.youtube.com, www.elesson.pl, www.teacher.pl, www.men.gov.pl, www.profesor.pl, www.interklasa.pl, www.filo.pl, www.nauczyciel.pl, www.oke.pl, www.nowaera.pl i wiele innych.
Uzyskaną w ten sposób wiedzę wykorzystuję w praktyce podczas pisania scenariuszy zajęć, kart pracy oraz ciekawych ćwiczeń czy pomocy wideo.
Na bieżąco też gromadzę i aktualizuję materiały i pomoce dydaktyczne oraz samodzielnie je tworzę. Współpracuję także z wydawnictwem Macmillan oraz Pearson Longman, zapoznając się z ofertą wydawniczą a także pozyskując nagrody na konkursy, czy pozycje książkowe do biblioteki szkolnej. Od kilku lat udaje mi się pozyskiwać książki wydawnictwa Macmillan, które przeznaczam na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach. Współpraca z wydawnictwem Macmillan zaowocowała podpisaniem umowy patronackiej na rok szkolny 2013/2014. Dzięki tej współpracy udało mi się pozyskać podręczniki do nauki języka angielskiego dla najbardziej potrzebujących uczniów, pozycje książkowe do biblioteki szkolnej, tabliczki na drzwi do sali językowej, oraz oprogramowanie do tablicy interaktywnej do podręcznika Interface 1.
Podczas stażu wspólnie z innymi nauczycielami języków obcych sprawowałam opiekę nad pracownią językową. Dbałam o wystrój sali lekcyjnej przygotowując gazetki oraz prezentując prace uczniów.


7. Współpraca z innymi placówkami.

7.1 Współpraca z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kosta-neckich w Zagórowie.

Współpracę z ZSP Zagórów rozpoczęłam już w roku 2005 , kiedy to rozpoczęłam tam pracę na stanowisku nauczyciel, która trwała cały rok szkolny. W czasie trwania stażu, w roku szkolnym 2012/2013 ponownie miałam przyjemność pracować w tej szkole. W czasie pracy w Gimnazjum podjęłam się również obowiązkom pracy jako nauczyciel języka angielskiego oraz nauczyciel języka obcego zawodowego w klasach: Technikum Turystycznego oraz w klasie Szkoły Zawodowej w ZSP, gdzie przez rok zastępowałam jedną z nauczycielek języka angielskiego. Bardzo chętnie podjęłam się tym obowiązkom, głównie z uwagi na własny rozwój. Praca ta pozwoliła mi poznać specyfikę prowadzenia lekcji ze starszą młodzieżą, co różni się od pracy z gimnazjalistami. Po części było to poważne wyzwanie, gdyż część zajęć prowadziłam w klasie Szkoły Zawodowej, gdzie uczniami byli sami chłopcy, często sprawiający problemy wychowawcze oraz mało chętni do nauki, zwłaszcza języka obcego. Ogromnym sukce-sem dla mnie okazał się fakt, że udało mi się zmotywować do współpracy grupę prawie dorosłych mężczyzn, którzy na samym początku roku szkolnego wyraźnie dawali do zrozumienia, że jedynym podjętym wysiłkiem może być pojawienie się na zajęciach. Jednak po kilku tygodniach ci sami uczniowie oprócz obecności na lekcjach, czynnie uczestniczyli w spotkaniach i zdobywali pozytywne oceny.
Praca w tej szkole była okazją sprawdzenia się w innym środowisku a zarazem przyczyną do własnego rozwoju.

7.2 Współpraca z Centrum Języków Obcych ELMUNDO w Słupcy.

W czasie trwania stażu podjęłam współpracę z Centrum Języków Obcych Elmundo z siedzibą w Słupcy. Współpraca, która trwa nadal, a rozpoczęła się w styczniu 2014 , polega na mojej pracy w roli lektora języka angielskiego. Jest to kolejna, świetna okazja sprawdzenia własnych możliwości, jak również rozwoju. Zajęcia które prowadzę z Centrum odbywają się z uczniami w różnych przedziałach wiekowych, a tym samym z młodzieżą o różnych potrzebach. Mam przyjemność współpracy z uczniami uczęszczającymi do szkoły podstawowej, gimnazjum oraz liceum ogólnokształcącego. Praca ta ma różnorodny charakter. Prowadzę indywidualne zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego, zajęcia przygotowujące do egzaminów wstępnych do językowych szkół średnich, zajęcia przygotowujące do sprawdzianów oraz rozwijające umiejętność mówienia. Przeprowadzane przeze mnie lekcje są bardzo cenne dla mnie z racji ich różnorodności i odmienności od lekcji prowadzonych w dużych grupach. Mam możliwość wykorzystywania różnych metod oraz zmierzenia się z różnymi potrzebami, jak również pracy z uczniami wyłącznie zdolnymi, co nie zawsze jest spotykane w szkołach publicznych


§ 7 ust. 2 pkt. 2

„Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych”

1. Poznanie potrzeb, zainteresowań uczniów oraz ich sytuacji rodzinnej.

Rozpoczynając kolejny rok pracy, we wrześniu 2011, zapoznałam się z sytuacją rodzinną uczniów klas pierwszych, którzy rozpoczynali naukę w Gimnazjum, jak również uczniów wyższych klas, czerpiąc informację od wychowawców, od pedagoga szkolnego oraz rozmawiając z rodzicami. We współpracy z pedagogiem szkolnym, z początkiem roku szkolnego 2012/2013 przeprowadziłam w klasie, w której jestem wychowawcą, ankietę pomagającą określić sytuację rodzinną uczniów. Na bieżąco rozmawiam i mam kontakt z innymi nauczycielami, uczniami oraz rodzicami. Natomiast stały kontakt utrzymuję z rodzicami, bądź opiekunami prawnymi tych uczniów, którzy mają specjalne potrzeby wychowawcze i dydaktyczne. Moim zdaniem poznanie środowiska, w jakim przebywają uczniowie, ich sytuacji rodzinnej oraz aktualnych problemów jest bardzo ważne, przede wszystkim, dlatego, aby w razie ewentualnych kłopotów z nauką wykazać im zrozumienie, dostosować wymagania edukacyjne do ich indywidualnych potrzeb i pomóc tym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji. Pełniąc funkcję wychowawcy klasy starałam się poznać sytuację rodzinną i materialną moich wychowanków oraz w miarę możliwości organizowałam pomoc osobom potrzebującym. W procesie nauczania uwzględniałam orzeczenia i opinie wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.


Współpraca z rodzicami

Przez wszystkie lata pracy współpracowałam z rodzicami, rozmawiając z nimi podczas wywiadówek, dyżurów nauczycielskich lub indywidualnych spotkań. Od września 2011 roku jestem wychowawcą klasy, dlatego też mam jeszcze większy kontakt z rodzicami, szczególnie z rodzicami uczniów mojej klasy. Rodzice chętnie dzielą się ze mną swoimi spostrzeżeniami, jak również problemami jakie mają ze swoimi dziećmi czy też ich nauką. Zawsze staram się służyć radą i utrzymywać z nimi ścisły kontakt, tak, aby ich dzieci nie sprawiały problemów wychowawczych, a ich edukacja była jak najskuteczniejsza. W bieżącym roku szkolnym swoją współpracę z rodzicami poszerzyłam o pracę nad organizacją Balu Gimnazjalnego klas trzecich. Jako, że klasa , której jestem wychowawcą kończy w bieżącym roku szkolnym Gimnazjum, a tradycją jest czerwcowy bal, podjęłam się pomocy w jego organizacji. W tym celu zajęłam się kwestią sali, zaproszeń oraz kamerzysty. Na potrzeby tego przedsięwzięcia przygotowywałam również uczniów mojej klasy do montażu słownego. Wspólna praca nad tym przed-sięwzięciem pozwoliła mi na częstszy kontakt z rodzicami.
Współpraca z rodzicami polegała na spotkaniach ogólnych, klasowych (wywiadówkach) i indywidualnych- comiesięcznych konsultacjach z zainteresowanymi rodzi-cami. Częstymi formami kontaktu były również rozmowy telefoniczne i wiadomości przesyłane drogą elektroniczną


2. Współpraca z wychowawcami klas, pedagogiem i psychologiem szkolnym.

Będąc opiekunem klasy, współpracowałam z innymi wychowawcami oraz aktywnie uczestniczyłam w spotkaniach Zespołu Problemowego. W bieżącym roku szkolnym zostałam przewodniczącą zespołu wychowawców klas trzecich. W ramach tej funkcji, przygotowałam plan lekcji wychowawczych na rok szkolny 2013/2014, opracowałam również scenariusze lekcji wychowawczych i dzieliłam się nimi z innymi wychowawcami klas trzecich. Wspierałam ich w przygotowywaniu prelekcji na zebrania z rodzicami. We współpracy z wychowawcami klas trzecich podjęłam się pracy nad przygotowywaniem uroczystości, zbliżającego się, końca roku szkolnego.
W trakcie odbywania stażu systematycznie kontaktowałam się z pedagogiem szkolnym p. Barbarą K.... oraz kilkakrotnie z panią psycholog Iwoną H.... w sprawie zachowań problemowych niektórych uczniów, dotyczących pracy na lekcji, ucieczek z zajęć oraz ocen niedostatecznych. Współpraca ze specjalistami szkolnymi polegała, przede wszystkim na wspólnym rozwiązywaniu problemów w realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego i planowaniu wzajemnych oddziaływań wobec uczniów z problemami w funkcjonowaniu szkolnym. Realizowałam również zadania wyznaczone w programie wychowawczym i szkolnym programie profilaktyki. Jako wychowawca co roku przeprowadzałam w klasie ankiety dotyczące zagrożeń współczesnego świata, a jako przewodnicząca zespołu wychowawców klas trzecich dokonałam analizy i podsumowania tych ankiet na poziomie klas.

Pełnienie roli wychowawcy i opiekuna

W roku szkolnym 2011/2012 objęłam wychowawstwo w klasie pierwszej Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Zagórowie. Obowiązki wychowawcy pełniłam przez cały okres stażu. Obserwowałam i poznawałam swoich wychowanków na zajęciach lekcyjnych, przerwach, oraz na innych spotkaniach, wycieczkach szkolnych i imprezach klasowych. W wyniku częstych rozmów z samymi uczniami oraz ich rodzicami na co-miesięcznych spotkaniach z wychowawcą, poznałam ich sytuację socjalną i problemy, jakie istnieją w środowisku domowym. Zajęcia z wychowawcą, oprócz realizowanych treści zawartych w Programie Wychowawczym i Szkolnym Programie Profilaktyki, służyły do rozwiązywania pojawiających się nieporozumień oraz problemów szkolnych i pozaszkolnych. Omawiano m.in. takie treści jak: asertywność, agresja, przemoc, narkomania i alkoholizm, bezpieczeństwo. Jako wychowawca klasy stosowałam różnorodne formy i metody pracy, które miały na celu zintegrować zespół klasowy. Organizowałam wiele imprez klasowych: Wigilia, Dzień Chłopaka, Dzień kobiet, ogniska klasowe, klasowe grillowanie czy wycieczki:
- wycieczka do Berlina na Wyspę Tropikalną
- wycieczka do Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie
- wyjazd do Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie na spektakl pt. „Zemsta „
Dążyłam do tego, aby uczniowie darzyli się szacunkiem, by między nimi panowała przyjazna atmosfera. Z wychowankami byliśmy odpowiedzialni za przygotowanie akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2011/2012, akademii z okazji rocznicy wybuch Drugiej Wojny Światowej w roku szkolnym 2013/2014. Obecnie pracuję z wychowankami nad uroczystością Zakończenia Roku szkolnego 2013/2014 oraz organizacją Balu Gimnazjalnego, zaplanowanego na czerwiec 2014 . Wraz z klasą przez dwa lata regularnie przygotowywaliśmy ścienne gazetki z okazji świąt, uroczystości, rocznic lub innych ważnych dla szkoły i uczniów przedsięwzięć.
Jako wychowawca jestem zobligowana by dbać o realizację celów wychowawczych. Jednak uważam, że każdy nauczyciel jest wychowawcą młodzieży i powinien realizować zadania z tego obszaru. W każdej klasie, w której nauczam, na pierwszych zajęciach ustalamy wspólnie zasady wzajemnego funkcjonowania, które ułatwiają nam dalszą współpracę i sprzyjają budowaniu pozytywnej atmosfery. Dzięki temu, uczniowie wiedzą, jakich zachowań powinni się wystrzegać, a za jakie czeka ich uznanie i pochwała.
Wypełniając codzienne obowiązki nauczyciela dyżurnego sprawuję opiekę nad uczniami podczas przerw śródlekcyjnych troszcząc się o ich bezpieczeństwo. Obserwuję wówczas zachowania uczniów, a oni wiedzą, że mogą zwrócić się do mnie z każdym swoim problemem. Dzięki temu nawiązałam życzliwy i dobry kontakt z uczniami, co zapewnia im poczucie komfortu i bezpieczeństwa, a mi daje poczucie satysfakcji zawodowej.
Ważnym aspektem opiekuńczym jest też udział w wycieczkach szkolnych. Poznajemy wtedy uczniów z innej strony, stają się bardziej otwarci i skorzy do rozmowy. Od początku pracy w zagórowskim gimnazjum byłam wielokrotnie opiekunem wycie-czek podczas organizowanej w naszej szkole wymiany uczniowskiej ze szkołą w Herne ( wycieczki m.in. do Herne, Warszawy, Poznania,). W ciągu stażu byłam opiekunem wycieczki uczniów gimnazjum m.in. do Zakopanego i na Mazury.

3. Opracowanie planu pracy dla uczniów z trudnościami w nauce.

Z ewaluacji osiągnięć uczniów wyciągałam wnioski i starałam się tak planować działania dydaktyczne i wychowawcze, by eliminować niepowodzenia i porażki uczniów. Jednak w każdej klasie obok uczniów zdolnych, dobrych i przeciętnych są też uczniowie słabi, którzy mają trudności z uczeniem się języków obcych. W pracy z uczniem z trudnościami w nauce istotne znaczenie ma skupienie się głównie na zadaniach z poziomu wymagań koniecznych i podstawowych. Pozwoli to słabemu uczniowi nabyć sprawności językowe konieczne do kontynuowania nauki. W związku z tym selekcyjnie dobierałam ćwiczenia, zarówno do pracy na lekcji, jak i na pracę domową. Zawsze doceniałam włożony wysiłek w pracę oraz umożliwiałam uzyskanie pozytywnej oceny każdemu uczniowi, który systematycznie pracował i uczęszczał na lekcje. Dobre efekty pracy z uczniem z trudnościami w nauce przynosiły zajęcia w nielicznych grupach, co najwyżej czteroosobowych. Sprawdzała się także praca w parach w jednej ławce. Uczeń z trudnościami w nauce dobrze pracował z uczniem przeciętnym, gdyż wolniejsze tempo pracy ucznia średniego powodowało, że uczeń słaby miał większą odwagę poprosić o pomoc i wyjaśnienie problemu. W grupach trzy- czy czteroosobowych o wyrównanym poziomie uzdolnień każdy uczeń ma okazję włączyć się do pracy. Uczeń z trudnościami w nauce jest, więc zmuszony do wysiłku i zaprezentowania wspólnej pracy. Przy takim podziale na grupy konieczne jest dostosowanie stopnia trudności zadań do możliwości grup. Najważniejszą sprawą dla mnie było, jest i będzie to, aby każdy uczeń czuł się na moich zajęciach bezpiecznie i nie bał się wypowiadać w języku angielskim. Zawsze uświadamiam uczniom, że pomyłki, zła intonacja czy akcent to, w nauce języka obcego, rzecz zupełnie naturalna, uczymy się przecież na błędach i je poprawiamy. W celu zmotywowania słabych uczniów do większego wysiłku doceniam każdy rodzaj aktywności i podkreślam nawet drobne osiągnięcia. Ostateczna ocena ucznia słabego, jak i pozostałych uczniów musi wynikać z oceny wszystkich sprawności językowych, wypowiedzi ustnych jak i prac pisemnych.
Z uczniem posiadającym trudności w nauce pracowałam podczas zajęć wyrównawczych organizowanych w miarę potrzeb w ciągu całego czasu trwania stażu. W bieżącym roku szkolnym na zajęciach wyrównawczych pracowałam z uczniami klas trzecich, jak również pierwszych. Zwracałam uwagę na potrzeby i możliwości edukacyjne uczniów posiadających opinie i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, a swoje wątpliwości konsultowałam z pedagogiem szkolnym. W trakcie mojego stażu prowadziłam w ramach tzw. „godzin karcianych” zajęcia dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Głównym celem tych zajęć było uzupełnianie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów. Były one przeznaczone dla tych uczniów, którzy mieli problemy z nauką języka angielskiego. W ramach zajęć z Art. 42 dwa razy w tygodniu prowadziłam również zajęcia dla uczniów klas trzecich przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego. Podczas tych zajęć chętni uczniowie mieli możliwość powtórzenia oraz pogłębienia swojej wiedzy dotyczącej słownictwa i gramatyki języka. Mogli zmierzyć się z wieloma przykładowymi arkuszami egzaminacyjnymi z zakresu umiejętności rozumienia ze słuchu, czytania oraz posługiwania się funkcjami i środkami językowymi. Z moich obserwacji wynika, że dodatkowy czas, który jest poświęcony uczniom na takich zajęciach daje efekty. Moja pomoc odbierana była pozytywnie i motywowała do wysiłku. Te zajęcia dają uczniom dużą swobodę i bezpieczeństwo emocjonalne, ponieważ przebywanie w grupie uczniów z podobnymi problemami w nauce nie zniechęca ich do pracy.

Praca z uczniem dyslektycznym

Diagnozując problem dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych w pierw-szej kolejności dotarłam do artykułów dotyczących dysleksji, ponieważ jest ona szeroko opisywana. Następnie zdiagnozowałam ilu uczniów o takiej dysfunkcji mam w klasach, w których uczę oraz zapoznałam się szczegółowo z opiniami z poradni psychologiczno – pedagogicznej, czego efektem było wypracowanie zasad pracy z uczniem dyslektycznym. Są to moje następujące zasady pracy:
- uczeń siedzi blisko nauczyciela, aby móc go obserwować, gdy będzie miał trudności;
- oceniam wiadomości ucznia w miarę możliwości na podstawie wypowiedzi ustnych;
- oceniam wysiłek ucznia a nie tylko efekty trudu włożonego w wykonanie zadania;
- udzielam pochwały po każdej poprawnej odpowiedzi;
- prace pisemne oceniam przede wszystkim pod katem merytorycznym;
- nie ponaglam tempa czytania czy pisania;
- cierpliwie czekam, aż uczeń odpowie, jeżeli odpowie źle, zadaję pytania pomocnicze;
- daje uczniowi dodatkowy czas lub mniejszą część materiału do opanowania pamięciowego;
- odpytuje z miejsca, ponieważ gwałtowne wywołanie do tablicy zwiększa napięcie emocjonalne i utrudnia myślenie;
- zawsze przekazuję uczniowi swoje spostrzeżenia na temat jego pracy, zauważam po-stępy, dostrzegam sukcesy, egzekwuję i nagradzam systematyczną pracę w domu.
Moim zdaniem nauczanie będzie zawsze efektywne, jeżeli nie będzie opierało się na negatywnych emocjach tj. strachu, poczuciu wstydu, bezradności, zaniżonej samoocenie, ale na pozytywnym odbiorze tj. zainteresowaniu, wierze we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesu.

4. Opieka nad uczniami zdolnymi.

Wspierając zainteresowania uczniów często pracowałam z nimi dodatkowo na zajęciach indywidualnych i grupowych. Przez cały okres stażu prowadziłam zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego.
Praca z uczniem zdolnym polegała także na przygotowaniu młodzieży do różne-go rodzaju konkursów językowych. W roku szkolnym 2013/2013 przygotowywałam uczennice klasy III do konkursu kuratoryjnego z języka angielskiego, Ogólnopolskiego Konkursu Pingwin oraz Panda, jak również do szkolnego konkursy z języka angielskiego. Ponadto, pracując z uczniami wiele razy motywowałam uczniów bardziej utalentowanych językowo do intensywniejszej pracy, przygotowując dla nich prace projektowe. Efekty ich pracy można było oglądać podczas uroczystości otwarcia nowego budynku gimnazjum, Dnia Europy i Dnia Patrona, gdzie były prezentowane prace uczniów, a tak-że podczas szkolnych obchodów Halloween, kiedy to uczniowie prezentowali swoje umiejętności językowe podczas inscenizacji lub audycji radiowych z tej okazji.

5. Organizacja konkursów, imprez szkolnych.

Od początku mojej pracy zawodowej w gimnazjum, a w szczególności w okresie stażu chętnie i aktywnie uczestniczyłam w życiu szkoły, organizując lub współorganizując imprezy szkolne, konkursy, wycieczki, a przede wszystkim międzynarodową wymianę uczniowską. Od kilku lat jestem szkolnym koordynatorem ds. organizacji i przeprowadzania w szkole Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego PINGWIN oraz PANDA.
W pierwszym semestrze każdego roku szkolnego przeprowadzałam konkurs kuratoryjny z języka angielskiego. Ponadto organizowałam lub pomagałam w organizacji kilku ogólnopolskich konkursów :
- Ogólnopolski Konkurs Galileo z języka angielskiego ( 2013 r. )
- Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy „Pingwin” (listopad 2011r/ 2012r/ 2013 r.)
- Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy „Panda” (kwiecień 2011r/2012r./2013r/2014 r.)
W roku szkolnym 2011/2012 przygotowywałam ucznia, Juliana K..., do konkursu kuratoryjnego z języka angielskiego. Uczeń świetnie poradził sobie z etapem szkolnym tego konkursu i dostał się do etapu rejonowego.
W ubiegłym roku szkolnym jedna z moich uczennic ( Karolina Ł.. ) zajęła wysokie – IX miejsce i otrzymała tytuł Laureata w Ogólnopolskim Konkursie Galileo z języka angielskiego, jak również VII miejsce ( dyplom wyróżnienia ) w Ogólnopolskim Konkursie przedmiotowym PINGWIN 2012.
Pod koniec każdego roku szkolnego ( maj 2012- maj 2014 ) przygotowywałam i przeprowadzałam Szkolny Konkurs Języka Angielskiego na poziomie klas I, II i III, mający na celu podniesienie poziomu umiejętności językowych młodzieży oraz motywowanie ich do uczenia się języka angielskieg i mobilizowanie ich do samodzielnej, systematycznej pracy.
W sesji wiosennej Ogólnopolskiego Konkursu PANDA z języka angielskiego 2014 trzech moich uczniów zajęło wysokie noty:
-Adrian G.- V miejsce- ( tytuł laureata )
-Michał Ł.- VII miejsce ( wyróżnienie )
-Wiktoria D. - IX miejsce ( wyróżnienie )
Organizacja konkursów służyła nie tylko zdobyciu wiedzy i doświadczenia, ale także kształceniu pewnych wartości wobec siebie i innych. Dlatego bardzo chętnie uczestniczyłam w organizacji konkursów i w przygotowywaniu do nich moich uczniów.


Współorganizowanie z innymi nauczycielami imprez szkolnych.

Pracując w zagórowskim gimnazjum miałam wiele możliwości by sprawdzić się jako nauczyciel, wychowawca, ale również organizator lub współorganizator wycieczek i imprez szkolnych. W ciągu całego stażu aktywnie uczestniczyłam w organizacji Festiwalu Nauki w naszej szkole, przygotowując wraz z uczniami wystawy dotyczące krajów anglojęzycznych. W roku szkolnym 2011/2012 przygotowałam dla uczniów quiz sprawdzający ich wiedzę dotyczącą historii, zwyczajów i tradycji krajów angielskiego obszaru językowego. Natomiast w bieżącym roku szkolnym zajęłam się przygotowaniem uczniów do pracy nad tłumaczeniem szkolnego hymnu.
W ubiegłym roku szkolnym, na uroczystość otwarcia nowego budynku gimnazjum, wspólnie z nauczycielkami języków obcych przygotowałam wystawę dotycząca wymian uczniowskich (wymiana z Litwą i wymiana z Herne). Pomagałam także w de-korowaniu auli na to święto.
W maju 2013 oraz 2014 roku wspólnie z panią Katarzyną F..... przygotowałam audycje radiową z okazji Dnia Europy. Głównym celem audycji było przybliżenie uczniom pojęcia „integracja europejska”, a także przedstawienie krótkiej historii Unii Europejskiej.
Od początku pracy w Gimnazjum, a także przez okres trwania stażu corocznie organizowałam szkolne obchody Halloween. Na potrzeby tego święta przygotowywałam uczniów do inscenizacji w języku angielskim lub audycji radiowych. Podczas tego dnia wielokrotnie organizowałam również konkurs dla klas na najładniej wyciętą dynię lub konkursy dla indywidualnych uczniów w postaci zabaw i rywalizacji. Celem tych obchodów jest przybliżenie zwyczajów oraz historii święta Halloween, jego pochodzenie, charakterystyczne zachowania i zabawy towarzyszące temu świętu.
W maju bieżącego roku szkolnego wspólnie z pani Grażyną Kramską uczestniczyłam w organizacji i przeprowadzeniu koncertu charytatywnego „Gramy dla Mateusza„ zorganizowanego w naszej szkole dnia 25 maja 2014 roku, w celu zebrania środków na leczenie dziecka chorego na dystrofię mięśniową Duchenn’a.
Współpracując z innymi nauczycielami mogłam wymieniać się doświadczeniami w organizacji wszelkiego rodzaju imprez i uroczystości szkolnych, a także nabyć nowych umiejętności, które pomogą mi w przyszłej pracy.


Udział w organizacji międzynarodowej wymiany uczniów z niemieckiego Gimnazjum w Herne

Od kilku lat biorę aktywny udział w organizacji i przeprowadzeniu wymiany uczniowskiej pomiędzy uczniami naszej szkoły a uczniami z Haranni – Gymnasium w Herne. Międzynarodowa wymiana uczniów jest niezwykle interesującą i przynoszącą wiele pozytywnych efektów formą pracy z uczniami. Udział w jej organizacji był dla mnie zupełnie nowym doświadczeniem w mojej pracy zawodowej.
W trakcie stażu uczestniczyłam w wyjeździe do miasta Herne w Niemczech w ramach tej współpracy. Pomagałam pani Emilii K.... w układaniu programów wymian, a także w organizacji wizyt gości z Niemiec w naszym kraju. Podczas przygotowywania programu spotkania polsko - niemieckiego kontaktowałam się także z naszymi partnerami z II LO w Koninie.
Podczas wizyt w Gymnasium Harrani w Herne, uczestniczyłam w pracach nad niemieckimi projektami w szkole, licznych wycieczkach wraz z uczniami, spotkaniach z władzami miasta Herne oraz zajęciach sportowych czy grach terenowych w mieście.
Bardzo pozytywnie na wzajemne poznanie wpływają dni projektów, w czasie których uczniowie pracują w grupach lub parach polsko-niemieckich. Następuje wówczas intensywne komunikowanie się w języku obcym. W roku 2011 temat przewodni pobytu w Niemczech brzmiał „Budujemy mosty”, dlatego też przystąpiliśmy do projektu, którego celem było stworzenie mostu przez uczniów naszej szkoły z niemieckim partnerem. W kolejnych dniach uczestniczyłam między innymi w grze terenowej, dzięki której i ja i uczniowie mogliśmy lepiej poznać miasto i jego historię. Pełniłam również funkcję opiekuna podczas wycieczki do Oberhausen, gdzie złożyliśmy wizytę w oceanarium „SeaLife”. Pojawiliśmy się również na wystawie „Magiczne miejsca”. Uchwycenie na fotografiach i w formie dzieł sztuki fascynujących i mistycznych elementów w naszym otoczeniu - taki był cel wystawy którą można było oglądać w Zagłębiu Ruhry, w Oberhausen. Dawny gazometr stał się miejscem gdzie wraz z uczni mogłam odkrywać tajemnicze zakątki naszej planety.
Podczas realizowania programu wymiany w Polsce, uczniowie niemieccy biorą udział w zajęciach dydaktycznych, podczas których uczniowie naszej szkoły, którzy nie uczestniczą w wymianie, mają również możliwość komunikowania się z rodzimymi użytkownikami języka niemieckiego.
Jednym z punktów programu wymiany jest spotkanie z władzami lokalnymi. Wtedy to uczestnicy wymiany goszczeni są w progach Urzędu Gminy naszego miasta przez Burmistrza Gminy i miasta Zagórów- pana Wiesława R....., lub uczestniczą w spotkaniu z władzami w naszej szkole.
Zajęcia sportowe, to kolejna część w programie każdego spotkania polsko - niemieckiego. Będąc opiekunem podczas wymiany uczestniczyłam wraz z uczniami w zajęciach na basenie czy na kręgielni. Miałam również możliwość sprawdzenia wraz z uczniami kondycji fizycznej podczas pobytu w parku linowym w Ślesinie. W czasie takich zajęć uczniowie mają możliwość poznawania siebie w formie dobrej zabawy.
Ważnym punktem programu każdego spotkania polsko – niemieckiego są także wycieczki, w których uczestniczyłam jako opiekun, ale również jako współorganizator : m.in. wycieczki do Poznania, Łodzi czy Warszawy.
Tego typu spotkania młodzieży pogłębiają w uczniach ciekawość świata i ludzi, rozwijają zainteresowania, otwartość, kreatywność oraz chęć wspólnej zabawy i wspólnych przeżyć, a co za tym idzie wzajemnej integracji. Organizowane przez naszą szkołę spotkania polsko-niemieckie przynoszą szereg pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Projekt ten wzbogaca nie tylko mnie, jako nauczyciela języka obcego, lecz również uczniów i rodziców oraz społeczność lokalną. Dzięki organizowaniu w mojej szkole polsko-niemieckiej wymiany uczniowie poznają zwyczaje, historię, kulturę i życie codzienne w kraju partnerskim, mogą wykorzystywać w praktyce wiadomości i umiejętności zdobywane na lekcjach języków obcych. Ponadto wzrasta wśród wielu uczniów motywacja do nauki , nie tylko, języka niemieckiego , lecz również języka angielskiego. Często uczniowie porozumiewają się właśnie z języku angielskim, kiedy napotykają na trudności wypowiedzenia się w języku ojczystym naszych gości z Niemiec. Niejednokrotnie uczniowie naszej szkoły używali języka angielskiego aby porozumieć się z kolegami lub nauczycielami z Herne. Również dla mnie wizyta gości z zachodniej granicy jest świetną okazją do porozmawiania w obcym języku, którego nauczam. Dzięki spotkaniom polsko-niemieckim uczniowie i nauczy-ciele nawiązują często nowe interesujące znajomości i przyjaźnie. Poza tym uczniowie mogą wykorzystywać i rozwijać swoje umiejętności plastyczne, aktorskie i sportowe. Dzięki wymianie możliwe jest także rozwijanie umiejętności pracy grupowej oraz rozwijanie metody projektu edukacyjnego. Tego typu integracja uczy również odpowiedzialności, bo przecież każdy uczeń podczas wymiany jest odpowiedzialny za swojego partnera.


§ 7 ust. 2 pkt. 3

„Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej”

W swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej nieustannie korzystałam
z technologii informacyjnej i komputerowej. Dobrze znane mi jest środowisko Microsoft Office, które opanowałam poprzez samokształcenie, a także konsultacje organizowane przez kolegę informatyka w których brałam udział. Dzięki technologii informacyjnej i komunikacyjnej wzbogaciłam własny warsztat pracy o programy multimedialne, a korzystając z Internetu czerpałam pomysły i wiedzę ( metody, formy, środki dydaktyczne) do przygotowania zajęć. Technologia komputerowa odgrywa w mojej pracy bardzo dużą rolę od samego początku. Komputer, jak również tablica interaktywna, w którą została zaopatrzona sala językowa, stał się nieodzownym narzędziem pozwalającym zwiększyć efektywność mojej pracy i skrócić jej czas, przez co stała się łatwiejsza. Obecnie nie wyobrażam sobie pracy bez tego narzędzia, ale ciągle jeszcze uczę się ob-sługi nowych programów i staram się doskonalić w zakresie tych, które opanowałam już dobrze.

1. Wstępna ocena własnych umiejętności informatycznych oraz doskonalenie się w tym zakresie.

Aby pogłębić swoją wiedzę i umiejętności uczestniczyłam w trakcie stażu w szkoleniu dotyczącym umiejętności wykorzystywania tablicy multimedialnej.
Podstawowe umiejętności nabywałam już od szkoły średniej a także w trakcie studiów licencjackich, podczas których poznałam podstawy poruszania się po Internecie, zagadnienia dotyczące grafiki komputerowej i prezentacji multimedialnej oraz pod-stawy obróbki zdjęć i filmów. Od początku pracy w gimnazjum jestem w stałym kontakcie z nauczycielem informatyki, który chętnie udziela konsultacji w razie potrzeb, dotyczących nowinek czy rozwiązywania pojawiających się problemów technicznych. Swoimi umiejętnościami i wiedzą dzielę się również z innymi nauczycielami.
Posiadam własne konto e–mail, dzięki któremu mogę prowadzić korespondencję z innymi nauczycielami, oraz z placówkami naukowo – dydaktycznymi czy uczniami i rodzicami. Technologia informatyczna jest bardzo przydatna w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Pozwala na ciekawe przedstawienie nauczanych treści. Dzięki Internetowi możliwe jest zdobycie najświeższych informacji, niedostępnych inną drogą.
Za swoje wielkie osiągnięcie uważam zdobycie przeze mnie umiejętności korzy-stania z różnych narzędzi. Posługuję się bardzo dobrze komputerem, umiem skorzystać z programów edukacyjnych, programów multimedialnych czy Internetu. Moim zamia-rem jest kontynuacja wykorzystywania w procesie dydaktycznym zdobytych przeze mnie umiejętności w zakresie obsługi komputera i korzystania z najnowszych technologii informatycznych, co ogromnie wzbogaciło prowadzone przeze mnie lekcje i usprawniło ich przebieg, pozwoliło także na wprowadzenie wielu ciekawych pomysłów, zaczerpniętych z internetowych stron dla nauczycieli.
Od dawna jestem przekonana, że nauczanie przedmiotów oparte tylko i wyłącz-nie na przyswajaniu treści zawartych w podręczniku nie odpowiada obecnym potrzebom edukacyjnym. Konieczne staje się ciągłe aktualizowanie wiedzy po to, aby uczeń posiadał ją jak najbardziej przystającą do aktualnych potrzeb. Korzystanie z pomocy interaktywnych znacznie wzbogaca lekcje i rozbudza większą ciekawość wśród uczniów. W przyszłości zamierzam założyć własną stronę WWW, za pośrednictwem której będę mogła dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami lub uczniami.
Znajomość podstaw technologii informacyjnej i komunikacyjnej oraz umiejętność sprawnego poruszania się w wirtualnym świecie to niewątpliwie walory przydatne nauczycielowi w dzisiejszej szkole. Szkoła wyposażona w dobry sprzęt komputerowy przyciąga uczniów oraz zachęca samych pedagogów do wprowadzania innowacji do swoich metod nauczania. Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej podnosi atrakcyjność prowadzonych zajęć, prowadzi do pobudzania ciekawości poznawczej i większej aktywności uczniów.

2. Wykorzystanie komputera i technologii informacyjnej oraz Internetu w pracy pedagogicznej

Wykorzystywanie komputera jest od kilku lat integralną częścią mojej pracy pedagogicznej. Niemal na każdym kroku wykorzystuję sprzęt elektroniczny, opracowując przy pomocy komputera sprawdziany, testy, kartkówki, karty pracy, scenariusze lekcji, plany dydaktyczne, dyplomy, ankiety, sprawozdania, konkursy, różnego rodzaju tabele czy prezentacje multimedialne itd. Przygotowane w ten sposób materiały i dokumenty są estetyczne i czytelne dla wszystkich odbiorców.
Programy Word oraz Excel okazały się niezbędne podczas opracowywania narzędzi diagnozujących pracę gimnazjalistów, np. do tworzenia raportów z egzaminu gimnazjalnego, egzaminów próbnych czy konkursów itp.
W bieżącym roku szkolnym sale językowe w naszej szkole zostały wzbogacone o wysokiej jakości tablice interaktywne. Ta pomoc sprawiła, że lekcje stały się jeszcze bardziej ciekawe a zadania bardziej motywujące do pracy. Prawie każdą lekcję oprócz teorii i ćwiczeń wykonywanych przez uczniów wzbogacam prezentacjami multimedialnymi lub filmami. Dzięki temu uczniowie chętniej uczestniczą w lekcji, jak również lepiej zapamiętują wiadomości, które przedstawiane są teraz w formie wizualnej. Każdy z uczestników lekcji może obsługiwać tablicę podczas ćwiczeń. Dzięki współpracy z wydawnictwem MacMillan udało mi się pozyskać dla klasy oprogramowanie to tejże tablicy kompatybilnym z podręcznikiem dla klas pierwszych. Dzięki temu każda strona z podręcznika może być wyświetlona na tablicy razem z zadaniami. Skraca to znacznie czas pracy na lekcji i powoduje, że można omówić większą partię materiału na jednej jednostce lekcyjnej. Dzięki tej technologii w każdej chwili podczas lekcji mogę skorzy-stać z Internetu w razie potrzeb, pokazując uczniom różne ciekawe strony, z których mogą skorzystać zarówno podczas lekcji jak i w domu lub podczas korzystania ze słowników multimedialnych.
Jednym z ciekawszych programów jest PowerPoint, dzięki któremu można przygotowywać prezentacje multimedialne. Bardzo często korzystam z tego programu tworząc na lekcji prezentacje multimedialne. Każdą notatkę do lekcji wyświetlam uczniom na tablicy razem z przykładami zastosowania języka. Narzędzie to jest bardzo pomocne choćby dla uczniów , którzy wolniej piszą. Wszystkie zdania potrzebne do zanotowania w zeszycie są widoczne co ułatwia uczniom pracę. Przygotowane za po-mocą tego programu prezentacje są bardziej interesujące, dlatego skupiają i przyciągają uwagę.
Ważnym narzędziem a zarazem źródłem informacji jest dla mnie Internet. Często służy mi on do poszukiwania informacji na temat nowych publikacji z dydaktyki, metodyki, psychologii i pedagogiki oraz na temat różnych form doskonalenia zawodowego. Na stronie www.oke.pl śledzę na bieżąco informacje na temat egzaminu gimnazjalnego z języków nowożytnych. Oprócz tego korzystam z wielu ciekawych portali i stron internetowych np. www.macmillan.pl , www.edux.pl , www.englishformyjob.com www.angprofi.pl , www.kluczdokariery.pl, www.youtube.com, www.elesson.pl, www.teacher.pl,. Zdarza się, że lekcje które prowadzę odbywają się w sali wyposażonej w komputery. Wtedy to daję uczniom możliwość korzystania z Internetu na potrzeby lekcji. Jednym z zadań jest wyszukiwanie słownictwa związanego z tematem. Podpowiadam również uczniom z jakich stron Internetowych korzystać w celu pogłębiania swojej wiedzy z zakresu języka angielskiego. Ważne jest dla mnie to, żeby uczniowie potrafili się posługiwać Internetem nie tylko, jako źródłem rozrywki, ale przede wszystkim, jako źródłem materiałów i wiadomości na każdy temat.
Internet jest narzędziem, dzięki któremu drogą elektroniczną wymieniam informacje służbowe. Tą drogą przesyłam także dokumentację, analizy, sprawozdania, wyniki testów diagnostycznych oraz raporty z egzaminów gimnazjalnych. Zgłoszenia na konkursy również przesyłam pocztą elektroniczną. Czasami moi uczniowie przesyłają na moją pocztę elektroniczną prace do sprawdzenia. Internet również stał się pomocny w komunikowaniu się z uczniami. Dzięki portalowi Facebook przekazywałam uczniom np. nieobecnym w szkole, informacje dotyczące spraw organizacyjnych, przypominałam o materiałach potrzebnych na zajęcia lub o ważnych terminach.
Dzięki poczcie elektronicznej mogłam zgłaszać swój udział w szkoleniach, kur-sach i warsztatach, również ta drogą w razie pytań i wątpliwości kontaktowałam się z organizatorami szkoleń i otrzymywałam informacje zwrotne. Drogą e – mailową wy-mieniałam się z innymi nauczycieli przedmiotu materiałami dotyczącymi lekcji, dzięki czemu szybko i sprawnie przy użyciu programu MS Word mogłam przygotowywać treści, pomoce oraz karty pracy na potrzeby lekcji. Internet posłużył mi również do od-bycia szkoleń w formie e – learningu:
“The lexical plan for the gimnazjum exam preparation “,
“ The fashion for a tailor-made exam focus lesson “,
”On a path to spoken fluency” ,
“Matura 2015 – część pisemna: co się zmieni i co to znaczy”,
“Language study outside the classroom”,
“Ideas for innovative grammar practice”,
”Back to the game! Teaching grammar for the basic Matura 2015 “,.
W trakcie stażu wyszukiwałam w Internecie informacje z zakresu prawa oświatowego, dotyczących awansu zawodowego oraz wiadomości i materiałów na temat edukacji przydatnych w pracy nauczyciela. Korzystałam z wielu różnych portali edukacyjnych, m.in.: www.literka.pl , www.edux.pl, www.men.gov.pl , www.profesor.pl ,www.oke.pl, itp.
Technologia informacyjna to również telefon komórkowy, który jest kolejnym niezbędnym narzędziem w mojej pracy. To dzięki niemu mogę komunikować się z instytucjami, wydawnictwami, przewoźnikami podczas wycieczek. Jest narzędziem, które pozwala pozostawać w stałym kontakcie z rodzicami uczniów, zwłaszcza tych, których jestem wychowawcą. To przez telefon przekazuję informacje dotyczące dziecka, ocen, zachowania ale również wiele organizacyjnych spraw wynikających z pracy szkoły. Często wysyłam wiadomości tekstowe do niektórych rodziców. Są one potwierdzeniem na przekazane informacje, sprawdzają się również w sytuacjach, kiedy rodzice nie mogą odebrać telefonu.
Inną możliwością wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej było tworzenie przeze mnie własnej bazy danych. Dotyczyło to zapisywania na komputerze testów, kart pracy, scenariuszy, filmów edukacyjnych, ankiet czy dokumentacji tworzonej w celu uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego. Tak przygotowane materiały mogłam w razie potrzeby modyfikować, uzupełniać czy udostępniać innym nauczycielom poprzez pocztę elektroniczną
Dobra znajomość obsługi komputera oraz ciągłe wykorzystywanie przeze mnie Internetu jako narzędzia pracy wspomaga proces nauczania i sprawia, że lekcje są ciekawe i interesujące dla uczniów.

§ 7 ust. 2 pkt. 4

„Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań”

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
W okresie odbytego stażu podjęłam szereg działań, mających na celu pogłębienie wiedzy potrzebnej do lepszego wykonywania zadań związanych z zawodem nauczyciela. Pierwszym krokiem w tym kierunku było studiowanie przez mnie odpowiedniej literatury z zakresu zagadnień psychologicznych, pedagogicznych i dydaktycznych: czasopism, referatów a także prezentacji multimedialnych. W tym celu prze-czytałam szereg interesujących artykułów zamieszczanych w czasopiśmie wydawanym przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie – „Języki obce w szkole” a także publikacje dotyczące metodyki nauczania języków obcych (m.in. Gor-don Lewis: Teenagers (Oxford University Press), Scott Thornbury: An A-Z of ELT (Ma-cMillan), Jeremy Harmer: The Practice of English Language Teaching (Pearson Longman) oraz e-book wydawnictwa MacMillan Polska zatytułowany „Najlepsze w praktyce sprawdzone sposoby na udane lekcje”. Samodzielne studiowanie literatury fachowej stanowi dla mnie warunek aktywnego samokształcenia. Proces ten pozwala na zdobywanie nowej wiedzy i niezwłoczne jej zastosowanie praktyczne. Poza tym, w celu doskonalenia swojej wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki prowadziłam rozmowy z bardziej doświadczonymi kolegami z mojej i innych szkół, jak również ukończyłam następujące szkolenia:
- Warsztat przygotowujący do realizacji programu zajęć wychowawczo – profilaktycznych „SPÓJRZ INACZEJ” w klasach IV – VI szkoły podstawowej i gimnazjum.
-„Indywidualizacja procesu kształcenia”
- Konferencja: „ Jak budować u dzieci i młodzieży system wartości , czyli jak wychowywać dzieci i młodzież , aby wiedziały co jest dobre a co złe?” ( Konferencja z udziałem gościa specjalnego – Doroty Zawadzkiej, pedagoga i psychologa rozwojowego )
- Szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień.
- Szkolenie rady pedagogicznej „ Młodzi- wolni od nałogów”
- Udział w wykładzie pedagoga społecznego i socjologa - prof. dr hab. Mariusza Jędrzejko, dotyczącym nowych uzależnień ( cyberprzestrzeń ) i problemów wychowawczych.
Zdobytą w ten sposób wiedzę wykorzystywałam w pracy wychowawcy
(zapoznałam się z sytuacją rodzinną moich wychowanków, współpracowałam z rodzi-cami, prowadziłam rozmowy wychowawcze i pogadanki). Wszystkie formy doskonalenia zawodowego dały mi możliwość poszerzenia wiedzy oraz wzbogacenia umiejętności. Zdobyte wiadomości pozwoliły mi urozmaicić metody i techniki pracy z uczniami.

Pełnienie roli wychowawcy.

Obowiązki wychowawcy powierzono mi w roku szkolnym 2011/2012. Stanowisko to objęłam po raz pierwszy odkąd rozpoczęłam pracę w szkole. Swoją pracę wychowawczą rozpoczęłam od przeprowadzenia diagnozy sytuacji wychowawczej i dydaktycznej moich wychowanków, poprzez indywidualne rozmowy z uczniami, pedagogiem szkolnym i byłymi wychowawcami i nauczycielami ze szkoły podstawowej. Prze-prowadziłam również obserwację i analizę dokumentów, które wpływały do Szkoły. Celem tych działań było jak najlepsze poznanie moich uczniów – ich sytuacji rodzinnej i możliwości edukacyjnych. W ciągu całego okresu wychowawstwa, który twa nadal obserwowałam i poznawałam swoich wychowanków na zajęciach lekcyjnych, prze-rwach, oraz na innych spotkaniach, wycieczkach szkolnych i imprezach klasowych. W wyniku częstych rozmów z samymi uczniami oraz ich rodzicami na spotkaniach z wychowawcą, poznałam ich sytuację socjalną i problemy, jakie istnieją w środowisku domowym. Zajęcia z wychowawcą, oprócz realizowanych treści zawartych w Programie Wychowawczym i Szkolnym Programie Profilaktyki, służyły do rozwiązywania pojawiających się nieporozumień oraz problemów szkolnych i pozaszkolnych. Omawiano m.in. takie treści jak: asertywność, agresja, przemoc, narkomania i alkoholizm, bezpieczeństwo.
Jako wychowawca klasy stosowałam różnorodne formy i metody pracy, które miały na celu zintegrować zespół klasowy. Organizowałam imprezy klasowe: Otrzęsiny, Wigilia, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, czy ogniska klasowe. Dążyłam do tego, aby uczniowie darzyli się szacunkiem, by między nimi panowała przyjazna atmosfera.
Z wychowankami byliśmy odpowiedzialni za przygotowanie akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2011/2012, jak również akademii z okazji Rocznicy Wybuch II Wojny Światowej w roku szkolnym 2013/2014. Wspólnie z klasą zorganizowałam lekcję otwartą z okazji Dnia Kobiet w roku szkolnym 2012/2103, jak również przygotowywaliśmy audycje radiowe z okazji Halloween oraz Dnia Europy.
Angażowałam się również w doradztwo edukacyjno – zawodowe moich wychowanków. Uczniom kończącym III klasę gimnazjum oraz ich rodzicom pomagałam w wyborze kolejnej szkoły. Razem z uczniami przeglądaliśmy oferty placówek edukacyjnych, zasięgaliśmy informacji od rodziców, innych nauczycieli i samego ucznia o jego predyspozycjach i zainteresowaniach. W roku szkolnym 2011/2012 w ramach doradztwa zawodowego zorganizowałam wyjście klasy do Domu Pomocy Społecznej w Zagórowie w celu zapoznania uczniów ze specyfiką pracy w różnych zawodach. Moi wychowankowie mieli możliwość zaczerpnięcia informacji na temat zawodów, takich jak:
• pracownik socjalny
• opiekun osób starszych
• pielęgniarka
• kucharka
• sprzątaczka
• księgowa
• pracownik administracji
• dyrektor
• pracownik pralni
• kierowca
• pracownik gospodarczy
Jako wychowawca klasy trzeciej, w bieżącym roku szkolnym, dużo czasu poświęcałam na kwestie związane z wyborem szkoły oraz zawodu przez moich uczniów. Podczas lekcji wychowawczych prezentowałam charakterystykę różnych zawodów, poruszałam kwestię rynku pracy w obecnych czasach, analizowałam zawody określane mianem „ z przyszłością”. W maju bieżącego roku szkolnego przygotowałam i przeprowadziłam sondaż życzeń zawodowych wśród uczniów klas trzecich a wyniki omówiłam na spotkaniu zespołu problemowego.
W ramach doradztwa edukacyjnego podczas lekcji wychowawczych przedstawia-łam uczniom strony internetowe z ofertami szkół ponadgimnazjalnych z naszego powiatu. Razem z klasą brałam udział w Drzwiach Otwartych w szkołach z Powiatu Słupeckiego. W ramach tego wyjazdu uczniowie odwiedzili:
• Liceum Ogólnokształcące im. J. Piłsudskiego w Słupcy
• Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Jackowskiego w Słupcy
• Zespół szkół Zawodowych w Słupcy
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Strzałkowie
• Zespół Szkoł Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie.
Podczas tego spotkania trzecioklasiści mieli okazję poznać dyrektorów szkół, kadrę pedagogiczną oraz obecnych uczniów. Co najważniejsze mieli możliwość zapoznania się z zapleczem szkoły, rodzajami przedmiotów nauczanych na danych poziomach, wyglądem sal, oraz ofertą imprez szkolnych lub wycieczek. W miesiącu maju pomagałam uczniom swojej klasy poprawnie przejść przez elektroniczną część rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.
W swojej pracy wychowawczej skupiłam się nie tylko na współpracy z uczniami, ale również starałam się rozwijać i pogłębiać współpracę z rodzicami moich wychowanków. Moim zdaniem, kluczem do sukcesów w pracy wychowawczej z uczniami, jest jednolity front działań prowadzony wspólnie przez wychowawcę i rodziców. Dlatego tak ważna stała się dla mnie kwestia właściwej współpracy z nimi. W ramach pedagogizacji Rodziców przygotowywałam informacje w postaci broszur oraz prezentacji multimedialnych na różne tematy. Ponieważ w bieżącym roku szkolnym uczniowie mojej klasy przystępowali do egzaminu gimnazjalnego przedstawiałam rodzicom szczegółowe informacje dotyczące przebiegu egzaminu, zapoznałam ich również z Informatorem dotyczącym tego właśnie sprawdzianu. Moim założeniem było uświadomienie rodzicom i uczniom podstawowych założeń przeprowadzania Egzaminu. Dokładnie opisałam jakie obszary umiejętności są badane w trakcie Sprawdzianu. W bardzo jasny i konkretny sposób przedstawiłam podstawowe informacje dla uczniów przy-stępujących do Egzaminu Gimnazjalnego oraz rady egzaminatorów. Chciałam, w ten sposób przybliżyć uczniom i ich rodzicom podstawowe założenia Sprawdzianu po klasie trzeciej. Opracowałam również informacje dotyczące Rekrutacji do szkół średnich. W ten sposobów przybliżyłam rodzicom kwestię elektronicznego sposobu dokonywania wyboru szkoły, który dopiero od niedawna obowiązuje w naszym powiecie. Rodzice otrzymali informacje o odpowiednich stronach internetowych niezbędnych do dokonania wyboru szkoły ponadgimnazjalnej przez uczniów, jak również podałam najważniejsze daty, które obowiązują uczniów w czasie postępowania rekrutacyjnego.
Aby pogłębić współpracę z Rodzicami, starałam się, jak najczęściej angażować ich w organizację i uczestnictwo w różnego rodzaju imprezach i uroczystościach o charakterze klasowym i szkolnym. Zawsze mogłam liczyć na pomoc Rodziców przy organizacji takich imprez, jak: Wigilia klasowa, ogniska, grille czy wyjścia klasowe. Pomoc Rodziców była dla mnie bardzo cenna i świadczyła o zainteresowaniu i zaangażowaniu Rodziców w życie klasy i Szkoły. Bardzo ważnym elementem współpracy były organizowane przeze mnie zebrania. W trakcie zebrań z Rodzicami omawiane były następujące kwestie:
• ustalenie rocznych harmonogramów współpracy,
• ustalenie rocznych harmonogramów imprez i uroczystości klasowych,
• ustalenie organizacji wycieczek klasowych,
• podsumowanie semestralnych i końcoworocznych wyników w nauce i zachowania uczniów,
• podsumowanie frekwencji uczniów,
• bieżące omawianie spraw wychowawczych (informowanie o ewentualnych kłopotach lub postępach w nauce i zachowaniu uczniów),
• przekazywanie informacji dotyczących kalendarza roku szkolnego i sposobu przebiegu Egzaminu Gimnazjalnego itp.
W celu ułatwienia Rodzicom kontaktów ze mną aktywnie uczestniczyłam w comiesięcznych dyżurach nauczycielskich w gimnazjum. W ten sposób Rodzice mieli możliwość indywidualnych rozmów i konsultacji na temat postępów w nauce i zachowaniu ich dzieci.
Chcąc pomóc w nauce uczniom słabym, w miarę potrzeb, prowadziłam po lekcjach indywidualne konsultacje, których celem było uzupełnienie braków w wiedzy posiadanej przez moich uczniów. Zajęcia te pozwoliły uczniom zdobyć nie tylko wyższe oceny końcowe, ale przede wszystkim przyczyniły się do poszerzenia ich wiedzy, a także zaciekawiły uczniów omawianą tematyką i problematyką.

Wykorzystywanie wiedzy do rozwiązywania problemów.

Wiedza z psychologii, pedagogiki czy dydaktyki jest potrzebna na każdym kro-ku, gdyż praca z dziećmi czy młodzieżą niemal codziennie stawia przed nauczycielem problemy, których rozwiązanie jest możliwe głównie dzięki posiadanymi umiejętnościami zastosowania tych właśnie dziedzin nauki. Dzięki szkoleniom, które odbyłam, a także dzięki samokształceniu z zakresu pedagogiki czy psychologii, rozmowom z innymi nauczycielami czy pedagogiem i psychologiem szkolnym, zdobyłam wiedzę, którą wykorzystuję każdego dnia w pracy nie tylko, jako wychowawca klasy, ale również w czasie zajęć z języka angielskiego.
Bardzo ważna jest indywidualizacja procesu nauczania realizacji zadań i wymagań stawianych uczniom, gdyż każdy z nich jest inny, ma inne zainteresowania, inny sposób uczenia się oraz różny poziom umiejętności przyswajania wiedzy. Dzięki szkoleniu „Indywidualizacja procesu kształcenia”, które odbyło się w naszej szkole, zdobyłam wiedzę, jak prowadzić zajęcia, aby były one zrozumiałe i interesujące dla wszystkich uczniów. Aby to osiągnąć wykorzystywałam różnorodne metody i techniki aktywizujące. Jestem nauczycielką, starającą się sprostać każdym wymaganiom. Zawsze stosuję w mojej pracy z młodymi ludźmi strategie, metody, formy i techniki pracy, które umożliwiają ich wszechstronny rozwój. Jestem pozytywnie nastawiona do nowości dydaktycznych. Mam duże zdolności organizatorskie – sprawnie organizuję proces uczenia się uczniów, wyzwalania ich samodzielności i inicjatywy, które zawsze biorę pod uwagę. Z wielkim zaangażowaniem ćwiczę u swoich uczniów postawy asertywne. Wykorzystując technologie informatyczną oraz materiały audiowizualne na zajęciach z języka angielskiego tzw. authentic materials sprawiam, iż moje zajęcia stają się bardziej interesujące i przystępne dla młodzieży. Wprowadzając nowe metody i formy pracy, angażuję uczniów do myślenia, pobudzam ich aktywność i zainteresowanie przedmiotem. Burza mózgów, wywiady, praca w grupach, praca z projektami, debaty, tworzenie komiksów, prezentacji multimedialnych oraz plakatów to jedne z najważniejszych technik, jakie wykorzystuję w swojej codziennej pracy. Dzięki tym ćwiczeniom uczniowie mogli wykazać się nie tylko zdolnościami językowymi, ale również plastycznymi czy informatycznymi (np. posługiwanie się słownikiem internetowym czy tworzenie prezentacji multimedialnych). Umożliwienie uczniom uczenia się poprzez działanie, po-woduje, że zapamiętują 90% tego, co robią, gdyż w czasie wykonywania czynności angażują całych siebie: umysł, wolę, emocje i zmysły. Dla dzieci zdolnych przygotowywałam dodatkowe ćwiczenia językowe i gramatyczne, które mogły wykonać w czasie lekcji lub w domu. Układając sprawdziany, czy testy starałam się też, aby zawierały one zróżnicowane pod względem trudności zadania.
W czasie całego stażu prowadziłam zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego, podczas których przygotowywałam uczniów klas trzecich do egzaminu gimnazjalnego, powtarzając i utrwalając materiał leksykalno – gramatyczny. Bardzo cenna okazała się wówczas wiedza, którą nabyłam uczestnicząc w „Szkoleniu dotyczącym przeprowadzania nowej formy egzaminu gimnazjalnego z języków obcych”. Na przestrzeni trzech ostatnich lat zauważam, że uczniowie uczęszczający na zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu o wiele lepiej radzili sobie z zadaniami podczas Sprawdzianu, niż młodzież, która nie korzystała z tego typu pomocy.
W bieżącym roku szkolnym prowadziłam także zajęcia dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych ( Zajęcia wyrównawcze dla klas pierwszych oraz trzecich ). Celem tych zajęć było, nie tylko, utrwalanie zagadnień, wyrównywanie braków i zaległości, ale również rozwijanie wśród uczniów zainteresowań językiem angielskim.
Indywidualizację procesu nauczania mogłam również wykorzystywać w trakcie całego stażu podczas zajęć nauczania indywidualnego. W latach 2012- 2014 miałam możliwość prowadzenia zajęć indywidualnych z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych, które przydzielane były z głównie powodów zdrowotnych. Zajęcia te pro-wadziłam w domach uczniów oraz w szkole. Podczas tych lekcji świetnie sprawdzała się indywidualizacja procesu nauczania, kiedy to mogłam poświęcić uwagę jednemu uczniowi przez całą lekcję.
Pełniąc funkcję wychowawcy klasy, każdego dnia korzystam z wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii czy dydaktyki podczas rozwiązywania problemów wychowawczych. Staram się wpływać na wychowanie uczniów naszej szkoły na wszystkich moich lekcjach, na przerwach śródlekcyjnych i w sytuacjach pozaszkolnych. Dlatego też, jeżeli zauważyłam jakieś nieprawidłowości w zachowaniu uczniów, to na bieżąco omawiałam te sytuacje z nauczycielami, pedagogiem szkolnym lub starałam się rozwiązać zaistniałe problemy poprzez rozmowę z młodymi ludźmi. Systematycznie stara-łam się reagować na zachowania agresywne, nieodpowiednie słownictwo i niewłaściwe zachowania w czasie lekcji, czy przerw i wyciągać z tego konsekwencje. Przy wystawianiu ocen z zachowania zawsze ustosunkowywałam się do ocen proponowanych przez innych nauczycieli oraz samych uczniów. Sumiennie pełniłam dyżury na korytarzach w czasie przerw śródlekcyjnych według harmonogramu. Również na innych prze-rwach, poza dyżurami, zwracałam uwagę na zachowanie uczniów. Starałam się uwzględniać w mojej pracy specyficzne warunki środowiskowe uczniów. Biorąc pod uwagę obecność w naszej szkole uczniów z różnego rodzaju dysfunkcjami, nie mogłam pozostawać obojętną na ich specjalne potrzeby. Dlatego starałam się lekcje prowadzić w ciekawy sposób, a materiał i formę przekazu dostosowywać do możliwości percepcyjnych i umysłowych tychże uczniów.
Działam w ścisłym kontakcie z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły w celu koordynowania i ujednolicenia oddziaływania wychowawczego. Troszczę się o właściwy stosunek moich uczniów do nauki poprzez stałą współpracę z uczącymi ich nauczycielami, systematyczną kontrolę postępów uczniów i podejmowanie środków zaradczych. Współpracuję również z biblioteką szkolną, pedagogiem szkolnym oraz rodzicami. Troszczę się także o zachowanie dobrych wzajemnych stosunków między uczniami. Jako wychowawca staram się mieć jak najlepszy kontakt z moimi uczniami, dlatego bardzo cenię sobie wiedzę, którą zdobyłam podczas warsztatów prowadzonych przez Andrzeja Kołodziejczyka, przygotowujących do realizacji programu zajęć wychowawczo – profilaktycznych „SPÓJRZ INACZEJ” w klasach IV – VI szkoły pod-stawowej i gimnazjum. Warsztaty te odbywały się w naszej szkole w dniach od 17.11 do 23.11.2012r. i skierowane były przede wszystkim do wychowawców klas. W trakcie tych zajęć poznałam nie tylko idee, cele i treści programu, ale przede wszystkim zdobyłam umiejętności, które pomagają mi, na co dzień w budowaniu dobrych relacji z uczniami i ich rodzicami. Dzięki nim poznałam wiele bardzo przydatnych propozycji grupowych zajęć wychowawczo – profilaktycznych, dowiedziałam się również wiele o sobie, jako nauczycielu i człowieku. Ponadto upewniłam się w przekonaniu, jak ważne jest docenianie i dostrzeganie mocnych stron uczniów, otwartość na ich potrzeby, czy dobrze sformułowane pytanie. Te wszystkie umiejętności służą na pewno w pobudzaniu uczniów do samodzielnego i kreatywnego myślenia. Poprzez te warsztaty poznałam również wiele praktycznych wskazówek i umiejętności potrzebnych do prowadzenia zajęć grupowych technikami aktywnymi i przy okazji przypomniałam sobie i utrwaliłam moją wiedzę dotyczącą tych metod i technik pracy. Ponadto miałam okazję w sposób praktyczny przeprowadzić zajęcia otwarte z klasą III b. Zdobytą podczas tych warsztatów wiedzę staram się wykorzystywać nie tylko na lekcjach wychowawczych, lecz również prowadząc zajęcia z języka angielskiego czy podczas spotkań z rodzicami.
W trakcie mojej pracy, nie tylko wychowawczej, spotykam się z problemem, który dotyka wielu młodych ludzi, szczególnie w okresie dojrzewania, chodzi, bowiem o wartości, jakie są w życiu ważne. Dlatego istotnym doświadczeniem, z którego staram się korzystać nie tylko w pracy zawodowej, ale także w życiu prywatnym, był mój udział w konferencji: „Jak budować u dzieci i młodzieży system wartości?” Konferencja ta odbyła się w Gnieźnie w październiku 2012 roku. Spotkanie prowadzone było przez psychologa rozwojowego, panią Dorotę Zawadzką, która podając wiele konkretnych przykładów z własnego życia i nie tylko, przedstawiła problem, jakim jest budowanie systemu wartości wśród dzieci i młodzieży oraz pokazała, że jest to proces, w którym współpraca domu rodzinnego szkoły i ucznia jest najważniejsza. Dzięki tej konferencji stwierdziłam, że budując system wartości wśród młodzieży należy kierować się przede wszystkim konsekwencją, spokojem i oparciem na własnych przykładach. Do jednego dziecka docieramy poprzez zafascynowanie, innego trzeba wysłuchać, dobrze zrozumieć. Każdy z nas jest inny, ma inne potrzeby, zainteresowania, wywodzi się z innego środowiska domowego i to należy uszanować. Ponadto przekonałam się po raz kolejny, że nie ma jednej recepty na wychowanie. Dlatego ważne jest indywidualne podejście do każdego dziecka i w taki właśnie sposób staram się pracować z uczniem.
Zdobytą podczas tej konferencji wiedzę wykorzystuję także przygotowując lek-cje wychowawcze. We wrześniu, bieżącego roku szkolnego, przeprowadziłam w mojej klasie lekcję: „Porażka czy doświadczenie? Jestem wartościowym człowiekiem tak samo jak inni”.
Na spotkaniach z rodzicami na bieżąco informuje ich o życiu klasy, szkoły, po-stępach oraz trudnościach ich dzieci w nauce, o zachowaniu, jak i o pojawiających się trudnościach wychowawczych. Podczas tych spotkań prawie cały czas wykorzystuję wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki. Staram się również przedstawiać rodzicom różne artykuły dotyczące np. dorastania i związanych z nim problemów. Na pierwszym spotkaniu w ubiegłym roku szkolnym zapoznałam ich z technikami efektywnego uczenia się, po to by mogli już od początku roku szkolnego wspierać swoje dzieci w efektywnym uczeniu się oraz motywować ich do osiągania jak najlepszych wyników w nauce. W listopadzie 2012 roku brałam udział w „Szkoleniu z zakresu profilaktyki uzależnień”. W listopadzie 2013 uczestniczyłam w wykładzie pedagoga społecznego i socjologa - prof. dr hab. Mariusza Jędrzejko dotyczącym nowych uzależnień ( cyberprzestrzeń ) i problemów wychowawczych. Zdobytą podczas tego szkolenia wiedzę wykorzystałam na jednym ze spotkań omawiając rodzicom ankietę dotyczącą uzależnień i cyberprzemocy oraz prowadząc z nimi dyskusję na ten temat.

Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów ze SPE

Wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii wykorzystałam także do diagnozo-wania uczniów z trudnościami w nauce i o obniżonym poziomie intelektualnym.
Moim pierwszym działaniem związanym z organizacją udzielania uczniom po-mocy na podstawie pakietu przepisów dotyczących udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej było dokonanie diagnozy funkcjonowania uczniów, których uczę w celu wyłonienia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Na początku każdej klasy pierwszej zapoznałam się z orzeczeniami i opiniami PPP po-szczególnych uczniów i dostosowałam metody i formy pracy z uczniami w oparciu o opinie i orzeczenia Zarówno w procesie dydaktycznym, jak i w procesie utrwalania wiadomości, najważniejsze są wielozmysłowe doświadczenia ucznia, dlatego stosowałam środki audiowizualne, wielokrotne powtarzanie tekstu na głos, notowanie, ćwiczenia wzrokowo-słuchowe związane z treścią lekcji, reguły mnemotechniczne, ułatwiające zapamiętywanie. Wykorzystanie zasobów interaktywnych i multimedialnych również przyczyniło się do poprawy wyników nauczania uczniów posiadających specyficzne wymagania edukacyjne.
Uczestniczyłam także w pracy zespołów powołanych dla uczniów, których uczę. W związku z tym wspólnie z innymi nauczycielami opracowałam w tym celu dla nich karty indywidualnych potrzeb oraz oceny efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

§ 7 ust. 2 pkt. 5

„Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż”

1. Analiza podstawowych aktów prawnych

Realizację powyższego wymagania rozpoczęłam od dokładnego przeanalizowania tekstu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Następnie za-poznałam się z Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst znowelizo-wany DzU z 2003 r. nr 118, poz. 112, nr 137, poz. 1304) Rozdział 3a oraz Ustawą o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r.
W dalszej kolejności złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, opracowałam plan rozwoju zawodowego i rozpoczęłam procedury związane z awansem zawodowym. Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym. Zapoznałam się z nowym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Starałam się jak najbardziej kompleksowo zapoznać z istotnymi dla wykonywania zawodu nauczyciela przepisami. Śledzę na bieżąco stronę MEN w Inter-necie, gdyż właśnie tam zawsze mogę znaleźć wszystkie potrzebne mi informacje. W czasie trwania całego stażu starałam się regularnie i na bieżąco śledzić wszelkie zmiany zachodzące w prawie oświatowym.
Zapoznałam się z następującymi aktami prawnymi:
− Ustawą o systemie oświaty,
− Kartą Nauczyciela,
− Rozporządzeniem MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
− Rozporządzeniem MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i eg-zaminów w szkołach publicznych,
− Rozporządzeniem MEN sprawie podstawy programowej wychowania przed-szkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,
− Rozporządzeniem MEN w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników,
− Rozporządzeniem MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego,
− Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psycho-logiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
− Rozporządzeniem MENiS w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,
− Konwencją o Prawach Dziecka i Człowieka
oraz na bieżąco śledziłam w nich zmiany.
Aby pogłębić swoją wiedzę z zakresu prawa oświatowego oraz zasad działalności placówki odbyłam, w roku akademickim 2012/2013, studia podyplomowe „ Zarządza-nie Oświatą „ na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które ukończyłam z wynikiem pozytywnym. Zgodnie z oczekiwaniami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu program Studiów obejmował zarówno zagadnienia związane z problematyką polskiej polityki oświatowej, jak i wiedzę z zakresu socjologii, psychologii edukacji, prawa oświatowego, ekonomicznych i organizacyjnych uwarunkowań kierowania pla-cówkami oświatowymi, podstaw teorii zarządzania i procesów decyzyjnych działań ewaluacyjnych, a także komunikacji interpersonalnej i technik negocjacyjnych. Program Studiów obejmował, między innymi, następujące zagadnienia:
• Finansowanie oświaty - koncepcje
• Instytucje wspomagające placówki oświatowe
• Marketing usług edukacyjnych
• Metodologia budowania strategii edukacyjnych
• Modele placówki oświatowej
• Nadzór pedagogiczny
• Oświata jako zadanie samorządów lokalnych i regionalnych
• Planowanie pracy w placówce oświatowo-wychowawczej
• Podstawy prawa oświatowego
• Polityka oświatowa a stratyfikacja społeczna
• Polityka oświatowa wobec osób z niepełnosprawnościami
• Problemy zarządzania jakością placówki oświatowej
• Psychologia w zarządzaniu placówkami oświatowymi
• Struktura organizacyjna instytucji oświatowych i jej uwarunkowanie
• Zarządzanie placówkami oświatowymi – dobre praktyki
• Zarządzanie zasobami ludzkimi w oświacie
Odbyte studia nie tylko pozwoliły mi na uzyskanie kolejnych kwalifikacji ale również na nowe spojrzenie na jakość, planowanie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych.
Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczyciela ułatwiła mi optymalne wyznaczenie celów oraz pra-widłowe opracowanie dokumentów niezbędnych do realizacji ścieżki kariery zawodo-wej. Oprócz tego, umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, której nabyłam przez okres stażu ułatwiła mi moją codzienną pracę zawodową.

Zapoznanie się z dokumentacją szkoły

Dążąc do umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, przystąpiłam do ponownej lektury aktów prawnych i dokumentacji szkolnej: Statut Szkoły wraz z Szkolnym Systemem Oceniania, Program profilaktyki, Program wychowawczy. Kiedy zostałam wychowawcą klasy w roku szkolnym 2011/ 2012 zapo-znałam się także z wieloma innymi dokumentami szkolnymi, m in.: regulaminem prze-prowadzania projektów uczniowskich, z regulaminem świetlicy, dowozów. Analiza tej dokumentacji pomogła mi w przeprowadzeniu pierwszego spotkania z rodzicami, pod-czas którego przeczytałam i omówiłam najważniejsze dokumenty regulujące pracę Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Zagórowie.

2. Udział w radach pedagogicznych i zespołach przedmiotowych opracowujących i modyfikujących rozmaite dokumenty wewnątrzszkolne.

Nauczyciel, jak każdy pracownik, jest zobowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie a przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem każdego pracownika.
W trakcie stażu regularnie brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej: szkoleniowych, klasyfikacyjnych i podsumowujących. Podejmowałam decyzje doty-czące działalności szkoły, w tym m.in. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, zatwierdzanie planów pracy szkoły, zatwierdzanie szkolnych regulaminów. W trakcie odbywania stażu wgłębiłam się w zasady funkcjonowania i organizacji szkoły. W sierpniu 2011 pracowałam w komisji rekrutacyjnej. Podczas tej pracy pomagałam w przyporządkowaniu uczniów do klas pierwszych, analizując wyniki ze sprawdzianu w klasie szóstej oraz oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. W sierpniu 2013, wspólnie z nauczycielami języków obcych , pracowałam w zespole dokonującym podziału uczniów klas pierwszych na grupy językowe w zależności od wyników ze świadectw oraz testu z języków obcych na zakończenie klasy szóstej. Na początku ubiegłego roku szkolnego pracowałam nad nowelizacją szkolnego systemu oceniania z języka angielskiego, wprowadzając potrzebne zmiany, uwzględniając potrzeby szkoły i uczniów. W okresie stażu opracowywałam również plan naprawczy z języka angiel-skiego na podstawie wyników z egzaminu gimnazjalnego, a wnioski z niego wykorzy-stywałam w pracy z uczniami.
Zarówno w roku szkolnym 2011/2012 jak i bieżącym byłam członkiem zespołu ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Zagórowie. W poprzed-nim roku szkolnym , pracując nad obszarem Efekty działalności dydaktycznej, wycho-wawczej oraz innej działalności statutowe, wymaganie nr 2 Nabywanie wiadomości i umiejętności przez uczniów byłam odpowiedzialna za przygotowanie analizy ilościowej, jak i jakościowej dotyczącej Kart Indywidualnych Potrzeb uczniów naszej szkoły. Na-tomiast w bieżącym roku szkolnym byłam członkiem zespołu, zajmującego się ewaluacją pracy szkoły, pracując nad wymaganiem nr 11. Przedmiotem ewaluacji naszego zespołu było opracowanie raportu dotyczącego analiz wyników sprawdzianów i egzaminów oraz wyników ewaluacji, które prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których nauczyciele planują i podejmują działania. Podczas pracy w zespole opracowałam i przeprowadziłam ankietę dla nauczycieli, mającą na celu określenie podejmowanych przez nauczycieli działań na podstawie analiz wyników poszcze-gólnych prac uczniów. Przygotowana ankieta zawierała pytania zamknięte i otwarte – co pozwoliło uzyskać szeroki materiał informacyjny. Przyjęcie takiej strategii badawczej pozwoliło na zgromadzenie danych stanowiących podstawę do uzyskania obiektywnych wniosków. Anonimowa ankieta została przeprowadzona w marcu bieżącego roku. Wyniki zostały zawarte w raporcie z ewaluacji wewnętrznej w naszej szkole.
Aktywnie zaangażowałam się, w okresie odbywania stażu, w pracę zespołów nadzorujących egzaminy zewnętrzne w gimnazjum, jak również egzaminy próbne. W czasie trwania stażu co roku pełniłam funkcję członka zespołu nadzorującego Egzamin Gimnazjalny. Każdego roku uczestniczę również w wewnętrznych szkoleniach doty-czących prawidłowego przebiegu egzaminu gimnazjalnego.
W tym czasie również brałam udział w pracach komisjach nadzorujących prze-bieg Konkursu Kuratoryjnego z języka angielskiego, ogólnopolskiego Konkursu przedmiotowego PINGWIN/PANDA oraz szkolnego konkursu z języka angielskiego. Były to dla mnie zupełnie nowe, a zarazem bardzo cenne doświadczenia, które wzboga-ciły mój warsztat pracy i pogłębiły moją wiedzę na temat przepisów prawa dotyczących powyższych kwestii.

3. Organizowanie i współorganizowanie wycieczek szkolnych

W obrębie tego obszaru pracowałam również nad przygotowywaniem doku-mentacji wycieczek szkolnych, w których uczestniczyłam jako opiekun. Dokumentacja ta obejmowała sporządzanie regulaminu wycieczek, prowadzenie kart wycieczek, list uczestników oraz przygotowanie pisemnych zgód dla rodziców na uczestnictwo ich dzieci w wyjazdach. Wspólnie z panią Katarzyną Furmaniak zorganizowałam w roku szkolnym 2011/ 2012 ognisko dla klas 1a i 1b, mające na celu integrację zespołu klaso-wego. W roku szkolnym 2011/ 2012 wspólnie przygotowałyśmy także jednodniową wycieczkę do Tropical Island w Berlinie.
W roku szkolnym 2012/2013 wraz z panem Karolem J.... organizowałam i uczestniczyłam w czterodniowej wycieczce do miejsc Zakopane, Murzasichle, Słowa-cja, podczas której uczniowie mieli okazję wejść na Butowy Wierch, Gubałówkę czy spedzić dzień w Tatralandii na Słowacji.
W maju bieżącego roku szkolnego organizowałam wyjazd uczniów na Mazury wraz z paniami Katarzyną F.... oraz Magdaleną J..... Celem tej wycieczki było zapo-znanie uczniów z miejscami takimi jak : Pola Grunwaldu, gdzie uczestniczyliśmy w lekcji muzealnej „ Spacerkiem po Grunwaldzie, Miasto Olsztyn , Wilczy Szaniec, Twierdza Boyen w Giżycku, Park Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie i wiele innych.
Wycieczki klasowe jest to jedna z najbardziej lubianych przez dzieci form
uczestnictwa w życiu szkolnym. Jako forma pracy dydaktyczno-wychowawczej jest bardzo ważnym elementem w całokształcie pracy szkoły. Wycieczki szkolne lub klasowe to okazja poznania uczniów od innej strony oraz dobry sposób na integrację zespołu, poznawanie przez uczniów zasad odpowiedniego i bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach i miejscach (środki komunikacji publicznej, miejsca zakwaterowania, obiekty muzealne i sakralne, obiekty przyrodniczo –krajobrazowe).

Autorefleksja dotycząca realizacji planu rozwoju zawodowego

Okres stażu to tylko niewielki odcinek mojej pracy pedagogicznej, który obfitował w wiele osobistych i zawodowych osiągnięć oraz sukcesów w zakresie budowania relacji między uczniami, nauczycielami i rodzicami. Pozwolił mi na rozwój cech osobowości. Praca nad uzyskaniem statusu nauczyciela mianowanego stała się dla mnie wyzwaniem, a jednocześnie okazją do zweryfikowania opinii, jakim jestem pedagogiem i wychowawcą. Myślę, że to co zrobiłam przyczyniło się do wzrostu jakości mojej pracy oraz jeszcze lepszego funkcjonowania szkoły. Realizacja wyżej wymienionych zadań pozwoliła mi rozwinąć umiejętności pedagogiczne oraz wychowawcze. Przez 2 lata i 9 miesięcy uczyłam się: systematyczności, organizacji czasu, rozwiązywania konfliktów i innych nurtujących moich wychowanków problemów, cierpliwości, konsekwencji, współpracy, obiektywności, asertywności, planowania i projektowania, usprawniania własnej pracy, wykorzystywania nowych metod aktywizujących. Uczyłam się jak być lepszym nauczycielem.
Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocze-śnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własną pracę oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Procedura awansu na stopień nauczyciela mianowanego pozwoliła mi na przeanalizowanie swojej dotychczasowej pracy. Dokonując samooceny moich działań w roli nauczyciela kontraktowego mogę ze stanowczością stwierdzić, iż zamierzone przeze mnie na początku stażu cele zostały osiągnięte. Co więcej, w trakcie stażu podjęłam się wielu zadań, których wcześniej nie planowałam. Myślę, że wykonane zadania znacznie przyczyniły się do wzrostu jakości mojej pracy i do jeszcze lepszego funkcjonowania szkoły. Wiedza i umiejętności, jakie zdobyłam w czasie odbywania stażu są w pełni wykorzystywane w pracy nauczyciela języka angielskiego. Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat pracy, zdobywać nowe kompetencje i kwalifikacje zawodowe. Praca z ucznia-mi i dla uczniów daje mi niezmiernie dużo satysfakcji, zadowolenia i radości. Jest także potwierdzeniem, że decyzja o podjęciu pracy w charakterze nauczyciela była słuszna. Zakończenie stażu wcale nie oznacza końca moich działań. Większość przedsięwzięć zaplanowana jest na dalsze lata, więc myślę, że nic nie przeszkodzi mi w ich realizacji. Zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikacje, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły. Planuję jeszcze bardziej wzmocnić współpracę z rodzicami, bowiem tylko ścisła współpraca z nimi, wzajemne zaufanie i życzliwość mogą zapewnić warunki prawidłowego rozwoju naszych uczniów. Zamierzam w dalszym ciągu rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności i dzielić się swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami. Cieszę się, że mogę pracować w mojej szkole, w miejscu, gdzie moja praca jest zauważana i doceniana ( za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno- wychowawczej otrzymałam w październiku 2013 nagrodę dyrektora). Tu znalazłem akceptację i zrozumienie dla moich działań. Dlatego jestem wdzięczna wszystkim, którzy pomogli mi w pracy nad realizacją planu rozwoju zawodowego. Mam nadzieję, że każdy następny rok będzie przynajmniej częściowo tak owocny jak minione i przyniesie równie wiele satysfakcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.