X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24542
Przesłano:

Sprawozdanie z odbywanego stażu na nauczyciela dyplomowanego

Sprawozdanie z odbywanego stażu na nauczyciela dyplomowanego

Z dniem 13 września 2011 roku rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Opracowując plan rozwoju zawodowego wzięłam pod uwagę nie tylko długość stażu i wymogi ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, ale również realność osiągnięcia planowanych celów uwzględniających nauczane przeze mnie przedmioty, potrzeby własnego dalszego rozwoju zawodowego, a także potrzeby placówki, w której jestem zatrudniona.
Czas trwania stażu jest dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie i zawarłam w planie rozwoju zawodowego.
Staram się systematycznie pogłębiać wiedzę i umiejętności dydaktyczno — wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonalić znajomość prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania szkoły, oraz aktywnie uczestniczyć w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych
i opiekuńczych.
W niniejszym sprawozdaniu za rok szkolny 2011/12 przedstawię stopień realizacji założonych przeze mnie w planie rozwoju zawodowego celów oraz postaram się dokonać oceny efektywności podjętych przeze mnie działań i ich przydatności zarówno dla szkoły, w której pracuję, jak i w procesie samodoskonalenia.
Forma sprawozdania będzie odzwierciedleniem wymagań niezbędnych w celu uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

SPRAWOZDANIE Z ZADAŃ WYKONANYCH W TRAKCIE STAŻU-r.sz. 2011/12
Zadania wynikające z rozporządzenia
I. Wymagania: & 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
1. Poznanie procedury awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego, przygotowanie planu rozwoju.
- Rozpoczynając odbywanie stażu na nauczyciela dyplomowanego zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego oraz przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr 97, poz. 674, ze zm.),
- Ustawa z dnia 15 lipca 2004r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2004r. Nr 179, poz. 1845);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593, zm. Dz. U. z 2007 r., Nr 214, poz. 1580),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dziennik Ustaw Nr 214 z 16 listopada 2007 r. pozycja nr 1580).

Następnie opracowałam projekt planu rozwoju zawodowego, w którym zaplanowałam działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy; uczestniczenie w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe; samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia, pogłębianie wiedzy i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły.
Analizowałam również pozycje książkowe i śledziłam nowości wydawnicze, które pomogły mi
w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci i młodzieży.
W lekturze szukałam pomysłów rozwiązywania istniejących problemów.
2. Rozszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym
i zewnątrzszkolnym doskonaleniu, wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności
w podnoszeniu jakości pracy szkoły.
Wewnątrzszkolne doskonalenie
— Aktywnie i systematycznie uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej — Uczestniczyłam w szkoleniach WDN-u
Zewnątrzszkolne doskonalenie(cały okres stażu)
- szkolenia
1. Szkolenie prowadzone przez p. Jolantę Faliszewską na temat: Odkrywam siebie i świat- zgoda na zmiany. Dziecko to ruchomy cel, czyli dziecko i edukacja w wielowymiarowej perspektywie zorganizowane przez wydawnictwo MAC EDUKACJA w Przemyślu –III 2012

2. Szkolenie prowadzone przez p. Wiesławę Żabę-Żabińską na temat: Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej zorganizowane przez wydawnictwo MAC EDUKACJA w Przemyślu –III 2012

3. Szkolenie prowadzone przez p. Joannę Wosianek na temat: Trudni uczniowie i zmęczeni nauczyciele, czyli jak przeżyć każdy dzień z nowymi przepisami, wymaganiami prawa i problemami wychowawczymi zorganizowane przez wydawnictwo MAC EDUKACJA w Jarosławiu –IV 2012
- seminaria
1. Seminarium dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej „Doświadczam, ćwiczę, rozumiem- matematyka w działaniu, zorganizowanym przez wydawnictwo WSiP w Jarosławiu- IV 2012
- wykłady
1. Wykład prowadzony przez p. Marcina Bąka na temat „Rekonstrukcja historyczna-sojusznik w edukacji” zorganizowany przez wydawnictwo Nowa Era w Przemyślu –III 2012
3.Samodzielne poszerzanie wiedzy poprzez studiowanie literatury pedagogicznej
— Gromadziłam interesujące materiały z zakresu literatury pedagogicznej i psychologicznej,
w tym również udostępnione w Internecie, w celu uzupełniania swoich wiadomości i zdobywania nowych umiejętności.
— Korzystam ze strony internetowej Pedagogicznej Biblioteki Cyfrowej, gdzie w każdej chwili mogłam przeczytać interesujące mnie artykuły w dostępnych czasopismach pedagogicznych.
— Czytałam artykuły w czasopismach, poświęcone zagadnieniom z zakresu pedagogiki(Głos nauczycielski, Kurier edukacyjny, Miesięcznik pedagogiczny)
4.Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole, podejmowanie działań dodatkowych
- Pełniłam funkcję opiekuna Samorządu Szkolnego; opracowałam planu pracy SU na rok szkolny 2011/2012. Wspólnie z uczniami wykonywałam gazetki okolicznościowe na hol szkoły. Przygotowałam gazetkę samorządu szkolnego.
- Pełniłam również pracę, jako przewodnicząca komisji przy sprawdzianie po klasie szóstej.
5.Współpraca z rodzicami -zaangażowanie w życie klasy 0-I
- W roku szkolnym 2011/12 pełniłam funkcję wychowawcy klas O-I.
- Opracowałam plan pracy wychowawczej dla tych klas.
- Systematycznie współpracowałam z rodzicami poprzez:
*organizowałam zebrania bezpośrednie— zebrania klasowe( co dwa miesiące), konsultacje, rozmowy po lekcjach, pośrednie —rozmowy telefoniczne, bieżące informacje dla rodziców
w dzienniczkach ucznia
*angażowałam rodziców w życie klasy i szkoły,
* zachęcałam ich do organizacji i opieki podczas wycieczek klasowych, zakupów klasowych oraz do pomocy w organizacji imprez klasowych
* przygotowanie ankiet dla rodziców (Diagnoza sytuacji dydaktycznej dzieci (ankieta imienna); Ustalenie oczekiwań rodziców w stosunku do nauczyciela, do szkoły i do innych rodziców (ankieta anonimowa)
6. Uzupełnienie bazy dydaktyczno-przedmiotowej
Dzięki udziałowi w różnych szkoleniach oraz współpracy z przedstawicielami wydawnictw pedagogicznych udało mi się pozyskać pomoce potrzebne do zajęć, m.in. radiomagnetofon, plansze dydaktyczne, podręczniki i ćwiczenia.

EFEKTY
Efekty dla ucznia:
• umiejętność szerokiego zastosowania zdobytej wiedzy
• rozwój umysłowy i emocjonalny,
• odpowiedzialne uczestnictwo w życiu szkoły, rodziny, grupy koleżeńskiej i rówieśniczej.
Efekty dla szkoły:
• wdrożenie do jak najczęstszego stosowania wielu atrakcyjnych i skutecznych metod aktywizujących,
• pozytywne postrzeganie szkoły przez środowisko.
Efekty dla rodzica:
• lepsza informacja na temat oświaty, edukacji i zachowań dzieci w szkole i z rówieśnikami,
• możliwość uczestnictwa w pedagogizacji, wypowiadania swoich opinii i sądów.
Efekty dla nauczyciela:
• podniesienie swoich kwalifikacji, a tym samym poziomu umiejętności i różnorodności działań dydaktycznych i wychowawczych,
• poszerzenie własnej wiedzy i umiejętności


§ 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Technologie komputerowe i informacyjne, to bez wątpienia w chwili obecnej niezbędny element pracy każdego nauczyciela, wychowawcy. Ja również nie wyobrażam sobie dzisiaj pracy bez komputera i Internetu.
1. W swojej pracy bardzo często korzystałam z komputera, który służył mi do:
— przygotowania i przeprowadzenia lekcji z wykorzystaniem technologii informacyjnej
i komunikacyjnej w pracowni komputerowej( lekcje historii, techniki, zajęcia w kl.0-I) lub z pomocą komputera przenośnego(laptop) w sali lekcyjnej
— pisania planów pracy dydaktycznej i wychowawczej,
—pisania harmonogramów, sprawozdań, ogłoszeń i informacji dla rodziców
— tworzenia regulaminów konkursowych
— tworzenia elementów dekoracyjnych w klasie i w szkole
— przygotowywania bieżących materiałów do zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych,
— do opracowywania kart pracy, sprawdzianów, scenariuszy lekcji, imprez szkolnych, ankiet, ocen opisowych po I semestrze
— tworzenia dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczyciela (plan rozwoju, sprawozdanie)
Materiały wykonane techniką komputerową są z pewnością bardziej przejrzyste, czytelne
i estetyczne. Ponadto istnieje ciągła możliwość ich modyfikacji, co znacznie oszczędza czas.
3. Często korzystałam z Internetu, poszukując ciekawych tematów na zajęcia, interesujących scenariuszy na lekcje. Wykorzystywałam na zajęciach dydaktycznych i wychowawczych materiały zamieszczane na takich stronach, jak: www.literka.pl, www.interklasa.pl,www.wsip.pl. www.profesor.pl, www.nowaera.pl, www.wydawnictwo-zak.pl,
4. Umieściłam Publikacje w portalu internetowym; opublikowałam swój plan rozwoju zawodowego na stronie internetowej
5. Korzystałam z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli, wymieniałam się informacjami
z nauczycielami na forach internetowych;
6. Wykorzystywałam Internet do wyszukiwania nowych informacji z zakresu prawa oświatowego itp.; śledziłam w Internecie zmiany w obowiązujących przepisach prawa oświatowego; korzystałam ze stron MEN analizując np. nową podstawę programową;
7.Śledziłam nowości wydawnicze na stronach WWW
8. Przedstawiłam pokaz multimedialny i prezentacje w programie PowerPoint na radzie szkoleniowej, na temat-Ocenianie kształtujące-ocenianie, które pomaga się uczyć.
9. Szkolenie komputerowe, które odbyłam jeszcze przed rozpoczęciem stażu, pomaga mi dużo
w mojej pracy
10. W przyszłości, w miarę możliwości chciałabym wprowadzić komunikowanie się z rodzicami moich uczniów wykorzystując Internet (poczta — pisanie e-maili)
EFEKTY
Efekty dla ucznia:
• Popularyzowanie wiedzy w nowoczesnej, atrakcyjnej dla uczniów formie;
• Rozwijanie zainteresowań i chęci pogłębiania wiedzy u uczniów poprzez korzystanie
z internetowych programów edukacyjnych i sprzętu (płyt CD-R) pożyczanego od nauczyciela.
Efekty dla szkoły:
• Wykorzystanie technologii komputerowej wpływało na poprawę organizacji pracy szkoły.
Efekty dla nauczyciela:
• Umiejętność korzystania z komputera, Internetu i zestawu multimedialnego wspomaga moją pracę w szkole, pomaga doskonalić warsztat pracy,
• uatrakcyjnia prowadzone dla uczniów zajęcia dzięki urozmaiceniu form i metod pracy z uczniami.

III. Wymagania: & 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Aktywnie współpracowałam z innymi wychowawcami podczas organizacji wycieczek klasowych oraz opieki nad młodzieżą podczas imprez szkolnych, dyskotek, czy też wyjść poza teren szkoły. Byłam współorganizatorem następujących imprez szkolnych:
- zabawa andrzejkowa
-Dzień Babci i Dziadka
2. Uczestniczyłam w spotkaniach Rady Pedagogicznej:
— współtworzenie dokumentów szkolnych,
— rozwiązywanie bieżących problemów dotyczących dydaktyki i wychowania,
— szukanie rozwiązań zwiększenia efektywności nauczania,
Na spotkaniach z nauczycielkami przedstawiałam opracowane przez siebie materiały, przekazywałam wiedzę zdobytą podczas udziału w warsztatach.
3.Przygotowałam Radę Szkoleniową w formie prezentacji multimedialnej –Ocenianie kształtujące-ocenianie, które pomaga się uczyć.
4. Systematycznie uzupełniałam „Mini publikacje szkolne” przekazując przygotowane przeze mnie scenariusze uroczystości szkolnych i konkursów szkolnych
5. Przygotowałam dokładną analizę wyników sprawdzianu po klasie VI, z którą zapoznałam członków Rady Pedagogicznej
6. Opracowałam analizę ankiety dla rodziców dotyczącą systemu oceniania w szkole.
7. Sporządziłam szkolny regulamin dotyczący procedur na poszczególne stopnie awansu
zawodowego.
8. Przeprowadziłam diagnozę uczniów na początku klasy I i diagnozę po klasie pierwszej oraz diagnozę dzieci w oddziale przedszkolnym na wstępie(IX) i pod koniec (IV)-wyniki i analizę umieściłam na stronie internetowej ant.wsip.pl .

9. Przeprowadziłam analizę testów wałbrzyskich po klasie 0 i po klasie I, którą przedstawię na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w VIII 2012 r.
10.Współpraca z logopedą, nauczycielami – wymiana doświadczeń, porady, karty pracy, książki, pomoce dydaktyczne, wspólne rozwiązywanie konfliktów, wspólne przedsięwzięcia, organizacja konkursów i imprez szkolnych.
EFEKTY

Efekty dla ucznia:
• uczniowie otrzymywali coraz nowocześniejsze materiały dydaktyczne,
•ciekawe pomoce bardziej mobilizowały ich do pracy.
Efekty dla szkoły:
• prowadzona przeze mnie rada szkoleniowa mam nadzieję, że wzbogaciła innych nauczycieli
o nowe doświadczenia i zmobilizowała do przemyśleń.
Efekty dla nauczyciela:
• satysfakcja osobista z faktu dzielenia się zdobytą wiedzą,
• możliwość współdziałania z innymi nauczycielami i korzystania z ich doświadczeń.
Najważniejszym efektem działań podjętych w tym zakresie jest mój własny rozwój zawodowy. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami, zarówno tymi starszymi stażem ode mnie, jak
i dopiero zaczynającymi pracę, których poznawałam na różnych spotkaniach, pomogła mi uświadomić sobie moje własne mocne i słabe strony, udoskonalić własny warsztat pracy oraz zaowocowała pomysłami przyszłych działań. Umożliwienie innym nauczycielom korzystania
z moich doświadczeń spowodowało z kolei wzbogacenie ich warsztatu pracy i stymulację ich dalszego rozwoju zawodowego.

§ 8 ust.2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

I. Praca z uczniem z dostosowanym poziomem wymagań
Wraz z innymi nauczycielami brałam udział w analizie orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W związku z tym opracowałam na podstawie zaleceń kryteria oceniania dla uczniów z dostosowanym poziomem wymagań do przedmiotów, których uczę.
2. Zajęcia- Rozwijanie zainteresowań artystycznych, które prowadziłam w ramach zajęć z art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, były ciekawym pomysłem na spędzenie czasu wolnego uczniów oraz rozwijały ich zainteresowania

Efekty dla ucznia:
• prowadzone zajęcia rozwijało zainteresowania uczniów,
Efekty dla szkoły
• wzbogaciły wygląd holu szkolnego o dekoracje na różne okazje
Efekty dla nauczyciela
• zachęciłam uczniów do aktywnej i twórczej pracy,
• stosowałam różne aktywizujące metody pracy i środki dydaktyczne, które spodobały się uczniom,§ 8 ust.2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1.Współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych
— dekoracje szkoły z okazji różnych imprez i uroczystości(Pasowanie pierwszoklasistów, Święto Niepodległości, Mikołajki, Dzień Babci i Dziadka, Zabawa Choinkowa, Rocznica zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej, Dzień Ziemi, Rocznica uchwalenia Konstytucji)

— pomoc w prowadzeniu zabawy andrzejkowej
— współorganizacja uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka)
2. Organizowanie imprez klasowych, wyjść i wycieczek. (cały okres stażu)
Według zaplanowanego harmonogramu na r.sz. 2011/12 zorganizowałam i przygotowałam następujące powierzone mi uroczystości szkolne:

1. Pasowanie pierwszoklasistów-X 2011
2. Apel z okazji Święta Niepodległości- XI 2011
3. Inscenizację z okazji Dnia Babci i Dziadka- I 2012
4. Zabawa choinkowa- I 2012
5. Rocznica zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej- IV 2012
6. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja- V 2012

Wspólnie z moimi wychowankami uczestniczyłam w następujących wyjazdach:
1. Wyjazd do Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu na przedstawienie Pt. „Król Prawdziwek”- X 2011
2. Wyjazd do Miejskiego Ośrodka Sportu I Rekreacji w Jarosławiu na przedstawienie pt. „Baśń muzyczna- W tajemniczej krainie krasnali” –XII 2011
3. Wyjazd do Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu na przedstawienie Pt. „Pinokio”-III 2012
4. Wyjazd do Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu na XI Powiatowy Przegląd Piosenki Promującej Zdrowie pod hasłem „Więcej Zdrowia, Więcej Życia”

Organizowanie konkursów

Byłam organizatorem dwóch konkursów szkolnych:

1. Konkurs plastyczny na plakat antynikotynowy „KAŻDY PAPIEROS NISZCZY TWOJE ZDROWIE”w ramach akcji „Światowy Dzień bez Papierosa” 2011
2. Konkurs na przepis na zdrowy posiłek „Jedzmy zdrowo i pomysłowo”


Praca z uczniem zdolnym:przygotowywałam uczniów do konkursów międzyszkolnych

Wspólnie z uczniami przygotowywałam również prace do VII Powiatowego Konkursu Tradycje Wielkanocne.

Efekty dla ucznia:
• poprzez organizację konkursów wzrosło zainteresowanie częstszym udziałem w nich w przyszłości,
• konkursy były okazją do wykazania się wiedzą i umiejętnościami oraz do zdrowej rywalizacji uczniów.
Efekty dla szkoły
• wzmocnienie oddziaływania wychowawczego szkoły,
• rozwijanie zainteresowań uczniów,
• wypełnianie czasu wolnego uczniów.
Efekty dla nauczyciela:
• wspomaganie procesu wychowawczego poprzez zapewnienie sposobu na właściwe spędzanie czasu,

§ 8 ust.2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami


- Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Jarosławiu
W miesiącu marcu zorganizowane zostało dla rodziców uczniów kl. I spotkanie z pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogiczną w Jarosławiu. Spotkanie poprzedzone było badaniem uczniów klasy I na terenie szkoły, pod kątem ryzyka dysleksji. Rodzice mogli dokładnie dowiedzieć się na temat ryzyka dysleksji u uczniów kl. I. Najpierw odbyło się spotkanie ogólne, następnie indywidualne z każdym z rodziców.
- Inne
Pomoc w organizacji akcji „ Góra grosza”


EFEKTY
Efekty dla ucznia:
• mieli możliwość zrozumienia sensu uczestnictwa w akcji,
• wpływ na rozwój emocjonalny,

Efekty dla szkoły:
• wyjście naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom społecznym,
• współpraca i integracja środowiska szkolnego z lokalnym,
• integracja nauczycieli z uczniami podczas wspólnych prac.
Efekty dla nauczyciela:
• rozwijałam własne umiejętności w zakresie współdziałania z instytucjami i osobami na rzecz oświaty,
• satysfakcja i radość z niesienia pomocy innym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.