X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24563
Przesłano:

Sprawozdanie z zakończenia awansu na nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO W OKRESIE STAŻU NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

IMIĘ I NAZWISKO: BOŻENA KURZYDŁO
STANOWISKO I MIEJSCE ZATRUDNIENIA: NAUCZYCIEL W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO- WYCHOWAWCZYM

POSIADANE KWALIFIKACJE:
1. WYŻSZE STUDIA MAGISTERSKIE NA KIERUNKU PEDAGOGIKA, W ZAKRESIE: OPIEKI I PROFILAKTYKI ŚRODOWISKOWEJ- UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI W ZIELONEJ GÓRZE
2. WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE NA KIERUNKU PEDAGOGIKA W ZAKRESIE: PEDAGOGIKI OPIEKUŃCZEJ- WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA W ZIELONEJ GÓRZE
3. KURS KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU OLIGOFRENOPEDAGOGIKI

OKRES STAŻU: 01.09.2007 r.-31.05.2010 r.
OPIEKUN STAŻU: mgr ALEKSANDRA JAKIMOW


SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
Jestem nauczycielką w Specjalnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym w Jaworze. W okresie stażu pracowałam jako nauczyciel-wychowawca w klasie IV- VI Szkoły Podstawowej dla Dzieci Upośledzonych w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym. Ponadto prowadziłam przez cały okres stażu nauczanie indywidualne w domu ucznia. W okresie od 1 września 2007 r. podjęłam starania o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Po zapoznaniu się z przepisami i rozpoznaniu potrzeb ośrodka opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły p. Jana Kłeczka. Jednym z pierwszych działań było nawiązanie współpracy z opiekunem stażu p. A. Jakimow . Opiekun stażu pomógł mi w zdobywaniu doświadczenia w zakresie organizacji pracy i wyciągania wniosków z podejmowanych działań. Mobilizował mnie do aktywności , pokazywał nowe ,odkrywcze warianty lekcji. Współpraca ta wzbogaciła moje doświadczenie. Mój staż trwał 2 lata i 9 miesięcy, w tym czasie wypełniałam zaplanowane zadania .
Plan rozwoju opracowałam w oparciu o rozporządzenie MENiS z dn. 1 grudnia 2004r.(Dz. U. z 2004 Nr 260, poz.2593) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ze zmianami z dnia 14 listopada 2007r. (Dz. U. z 16 listopada 2007 Nr 214, poz. 1580), założenia Statutu Szkoły, Programu Wychowawczego, Programu Profilaktyki, a także biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i współpracowników. Zapoznałam się z organizacją i zasadami funkcjonowania szkoły. Przeanalizowałam Regulamin Oceniania Zachowania Uczniów, Regulamin Rady Pedagogicznej, WSO, Regulamin BHP, Program Poprawy Frekwencji, Regulamin Dyżurów. Systematycznie brałam udział w radach pedagogicznych. Starałam się, aby mój plan uwzględniał specyfikę i potrzeby szkoły, a jednocześnie mobilizował mnie do coraz efektywniejszej pracy. Przed przystąpieniem do tworzenia własnego planu rozwoju zawodowego zapoznałam się z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz procedurami - Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. z późniejszymi zmianami (Rozdz. 3a Awans zawodowy nauczycieli);
W trakcie trwania stażu systematycznie gromadziłam dokumentację dotyczącą realizacji planu rozwoju zawodowego w postaci:
-zaświadczeń z odbytych kursów szkoleń, warsztatów; -zdjęć, ; -scenariuszy, sprawozdań; -opinii, i innych dokumentów;
Sprawozdanie z realizacji zadań określonych na okres stażu i ich efekty przedstawiłam w obszarach poszczególnych wymagań. W trakcie realizacji planu dokonywałam bieżącej analizy własnych dokonań i skuteczności realizowanych zadań, formułowałam wnioski do dalszej pracy. W dokumentowaniu przebiegu stażu pomogła mi umiejętność obsługi komputera.
Analiza własnych kompetencji na początku stażu uświadomiła mi moje słabe i mocne strony. Poznawanie przepisów oświatowych, nowoczesnych metod nauczania oraz wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami realizowałam przez cały okres stażu. Mam nadzieję, że przedłożone sprawozdanie ukaże w sposób wyczerpujący moją zawodową ścieżkę i ukaże stopień realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.
Sprawozdanie z realizacji zadań określonych na okres stażu i ich efekty przedstawiam w obszarach poszczególnych wymagań:§7 ust. 2.1.
UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WŁASNEGO WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA STOSOWNYCH KOREKT W TYCH DZIAŁANIACH.
Praca w szkole powinna być owocną ,interesującą ,twórczą przygodą, którą podejmują ludzie chcący mieć wpływ na kreowanie postaw młodego człowieka . W zawodzie nauczyciela wymaga to ciągłego samokształcenia i doskonalenia własnego warsztatu pracy, poszukiwania takich form i metod pracy z uczniami, aby sprostać wymaganiom współczesnej edukacji . W okresie stażu systematycznie poszerzałam swoją wiedzę i umiejętności, biorąc udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej, kursach i warsztatach. Poprzez studiowanie literatury fachowej doskonaliłam warsztat pracy pedagogicznej, dokonywałam ewaluacji własnych działań i wprowadzałam stosowne korekty.
W okresie stażu aktywnie uczestniczyłam w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli:
• „Emisja i higiena głosu” (21.11. 2007r. - warsztaty – 3 godziny), które poprowadziła p. E. Sowińska. Warsztaty te były dla mnie szczególnie ważne, gdyż głos jest narzędziem mojej pracy. Nauczyłam się w jaki sposób dbać o niego, by służył mi przez wiele pracy zawodowej;
• „Ocena opisowa” (23.04.2008r. – szkolenie – 3 godziny). Wiadomości z tego szkolenia wykorzystuję opisując zakres zdobytych umiejętności i wiedzy uczniów przygotowując ocenę semestralną i końcoworoczną oraz przygotowując karty osiągnięć ucznia. Pozwala mi ona na właściwe diagnozowanie i opracowanie indywidualnego planu pracy;
• „Wpływ dźwięku na zdrowie człowieka – terapia i masaż dźwiękiem według metody Petera Hessa”(25.10.2008r.- szkolenie – 2,5 godziny).Metoda pozwalająca wejść głębiej w siebie, swoje wnętrze, zrelaksować się;
• „Wywiadówka inaczej” (16.02.2009r. – szkolenie- 2 godziny). Zawsze miałam dobry kontakt z rodzicami swoich uczniów, ale kilka ciekawych pomysłów jak pracować, by współpraca była owocna, aby spotkania były czymś innym jak zwykłą pogadanką zawsze się przydają;
• „Zastosowanie metod aktywnych w pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie” (06-08.04.2009r. – kurs – 16 godzin). Ten kurs należał do najciekawszych w jakich brałam udział. Metody aktywizujące to metody, które dają najlepsze efekty, a przy tym sprawiają radość dzieciom i satysfakcję nauczycielowi. Wiele z nich zaadoptowałam na potrzeby pracy z moimi wychowankami;
• I pomoc przedmedyczna” (21.02.2010r. – szkolenie – 5 godzin). W pracy z dzieckiem na wszystkie ewentualności trzeba być przygotowanym, a tym bardziej dziecka chorego, upośledzonego. Kurs ten dał mi wiedzę i umiejętności w jaki sposób udzielić pierwszej pomocy.
• „Podsumowanie awansu zawodowego za okres stażu” (24.03.2010r. – szkolenie -5godz. ). Uczestniczenie w tym szkoleniu pozwoliło mi lepiej przygotować się do prezentacji swojego dorobku za okres stażu oraz pomogło mi usystematyzować wprowadzone zmiany dotyczące awansu. Przydatne, zwłaszcza teraz, kiedy mój staż na nauczyciela mianowanego dobiega końca.
• Ponadto uczestniczyłam w zewnętrznym szkoleniu- intensywnym trzymiesięcznym kursie nauki języka niemieckiego prowadzonym metodą SITA ,który pomógł mi powtórzyć wiadomości i umiejętności językowe z zakresu podstawowego. Na zakończenie 27.05.2008 r. uzyskaliśmy certyfikat potwierdzający opanowanie materiału.
Kursy, w których brałam udział wzbogaciły mój warsztat pracy, podniosły poziom wiedzy i umiejętności. Wykorzystuję je w codziennej pracy pedagogicznej, z całą pewnością wpływają one na jakość i atrakcyjność moich zajęć.
Nawiązałam współpracę z Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym i Wydawnictwem Nowa Era, dzięki którym wzbogaciłam swoją biblioteczkę jako nauczyciel, a ponad to mogłam uczestniczyć w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez te wydawnictwa:
• „Zmiany w edukacji wczesnoszkolnej dla klasy pierwszej w świetle nowej podstawy programowej” (13.03.2009r. – kurs- 2 godziny).
• „Edukacja filmowa w szkole” (16.09.2009r. –kurs – 4 godziny);
Wiadomości z tych kursów wzbogaciły mój warsztat pracy. Formy i metody pracy, które chętnie wykorzystuję z uczniami, działają aktywizująco na moich uczniów.
Kursy, warsztaty, szkolenia są istotnym elementem służącym podnoszeniu kwalifikacji. Równie ważne są tzw. lekcje otwarte, podczas których można w sposób bezpośredni obserwować pracę nauczycieli i uczniów oraz to, w jaki sposób uczniowie funkcjonują na innych zajęciach. Wnioski pomagają w ustaleniu najodpowiedniejszych metod pracy i dostosowaniu ich do indywidualnych potrzeb ucznia. Dzięki uprzejmości moich kolegów i koleżanek mogłam uczestniczyć w ich zajęciach:
• Temat: Przygotowanie zwierząt do zimy – klasa I-III – prowadzący mgr J. S.
• Temat: Spotkanie z choinką- klasa I ZET ( 10.12.2008 r.)– prowadzący mgr J. K.
• Temat: Przeciwdziałanie płaskostopiu- zajęcia rewalidacyjne (10.06.2009)- prowadzący mgr J. P
• Temat: Stymulacja polinsensoryczna porami roku- klasa I ZET prowadzący mgr J. K.
Zdobytą wiedzę wykorzystuję na moich zajęciach oraz w pracy jako wychowawca klasy. Pomogły mi one również w skonstruowaniu scenariuszy do ciekawych lekcji. Uczniowie bardzo chętnie biorą udział w zajęciach przez zabawę. Zauważyłam, że pomaga to uczniom w opanowaniu podstawowego materiału-lateralizacji, czy tez nauki kolorów, itp. Powyższe kursy pomogły mi w zorganizowaniu własnego warsztatu pracy.
Dopełnieniem szkoleń, w których miałam okazję uczestniczyć, jest niewątpliwie lektura literatury fachowej, która wzbogaciła mój warsztat pracy jako pedagoga specjalnego. Przyniosła mi wymierne korzyści w postaci zwiększenia efektywności mojej pracy. Na bieżąco śledzę nowości wydawnicze z zakresu metodyki i dydaktyki pedagogiki specjalnej oraz awansu zawodowego nauczyciela.
W okresie stażu opiekowałam się moją klasopracownią. Wykonałam pomoce dydaktyczne, które utrwalają uczniom podstawowe wiadomości dotyczące pór roku, kolorów, figur geometrycznych itp. Tablicę tematyczną zewnętrzną dostosowuję do świąt czy też pory roku, prezentuję prace moich wychowanków.
Systematycznie kompletowałam filmotekę, którą wykorzystywałam na zajęciach. Znalazły się wśród nich baśnie, bajki, filmy przygodowe, słuchowiska, programy edukacyjne, terapeutyczne, które udostępniłam w bibliotece szkolnej aby mogli korzystać z nich inni nauczyciele.
Powiększyłam biblioteczkę klasową o pięknie ilustrowane baśnie ,bajki z kolorowankami. Moja biblioteczka dodatkowo wzbogaciła się o książki, które sprawdzają się w pracy z dziećmi zaczynającymi swoją przygodę z czytaniem. Są to krótkie, zabawne opowiadania o zwierzątkach. Zakupiłam ćwiczenia ćwiczące utrwalające grafomotorykę - pomagają one realizować program edukacyjno-terapeutyczny. Biblioteczkę powiększyłam o różne podręczniki i ćwiczenia, które otrzymywałam z różnych źródeł a które niewątpliwie inspirują do urozmaicenia tematyki zajęć. W swojej kolekcji posiadam również książki niezastąpione w pracy wychowawczej, tj. : Warsztat pracy pedagoga .
W pracowni znajduje się wiele pomocy dydaktycznych, ułatwiających pracę, pobudzających wyobraźnię, uwagę, pamięć . Pomoce te otrzymałam od dyrekcji, sponsorów bądź zakupiłam z własnych środków gdyż wydały mi się bardzo atrakcyjne. Zdarza mi się również ,że ciekawe pomoce otrzymują moi uczniowie biorący udział w różnych konkursach plastycznych ,a ponieważ często są to prace zbiorowe to nagroda zostaje w klasie do wykorzystania wspólnego.
Głównym moim celem było wzbudzić w uczniach ciekawość, zachęcić ich do aktywności i nauki. Plan zajęć ułożyłam w taki sposób, aby uczniowie zdolni mogli poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności, a uczniowie słabsi mieli szansę wykazać się w grach i zabawach, a dzięki temu umocnić wiarę we własne siły.
W okresie stażu byłam odpowiedzialna za przygotowanie, przeprowadzenie i analizę sprawdzianów:
• dla klasy V Szkoły Podstawowej nr 2 z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych-19 luty 2009. Wnioski z nich przedstawiłam na Radzie Pedagogicznej.
Wiedza z kursu „Analiza i kontekstowa interpretacja wyników sprawdzianu”(4 godzinny) w którym uczestniczyłam w 2007 r. pomogła mi w dokonywaniu wnikliwszej analizy testów i sprawdzianów oraz wysuwanie prawidłowych wniosków i uwag .Pozwoliło mi to na dokonywanie ewaluacji, która jest istotna podczas planowania kolejnych etapów rozwoju nauczyciela.
Moja praca dydaktyczno-wychowawcza i moje dotychczasowe sukcesy zawodowe zostały dowartościowane przez moja dyrekcję. Odzwierciedleniem tego była Nagroda Specjalna Dyrektora z w roku 2006/2007; 2007/2008; 2008/2009;
Uzyskane efekty:
Metody aktywizujące, które stosowałam podczas działań wychowawczych wyposażą moich wychowanków w wiedzę teoretyczną, która zaowocuje w ich przyszłym życiu.
Udział w wyżej wymienionych przeze mnie formach doskonalenia zawodowego pozwolił mi na wydajniejszą pracę dydaktyczną na lekcjach, wzbogacił mój warsztat pracy, uatrakcyjnił zajęcia. Uzyskane kwalifikacje pozwalają mi wykorzystywać zdobyte wiadomości w praktyce zawodowej.
Dzięki tym kursom posiadam umiejętności przygotowania metod i pomocy dydaktycznych, które przynoszą uczniom wiele radości a przede wszystkim utrwalają ich wiadomości.
Stosowanie metod, form aktywizujących na lekcjach i zajęciach koła plastycznego oraz odpowiednie zaplecze pomocy dydaktycznych zaowocowały sukcesami uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
Wzbogacenie biblioteczki klasowej i filmoteki pozwalają na rozwijanie zainteresowań moich wychowanków .
Prowadzone przeze mnie kółko plastyczne rozwija i poszerza zainteresowania uczniów, którzy chętnie uczestniczą w tych zajęciach i w sposób pozytywny spędzają czas pozalekcyjny oraz wzbogaca zarazem ofertę szkoły dla uczniów na organizację wolnego czasu.
§7.2.2
UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH.
Pracując z uczniem upośledzonym umysłowo należy w sposób szczególny uwzględniać jego możliwości i potrzeby. Aby uzyskać jak najlepsze efekty muszę dostosować metody i środki tak, aby przyniosły uczniowi korzyści. Indywidualne programy edukacyjne dla każdego z wychowanków konstruuję w oparciu o diagnozę i wskazówki do pracy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, które uwzględniają potrzeby rozwojowe konkretnych uczniów. Starałam się poznawać swoich uczniów, aby uczyć ich pozytywnych postaw, rozwijać wrażliwość, odkrywać własne możliwości, talenty, mocne strony, radzić sobie z własnymi trudnościami, brakami i negatywnymi emocjami. W swojej pracy muszę uwzględniać potrzeby rozwojowe ucznia, aby podejmowane przeze mnie działania dydaktyczne były efektywne i dawały satysfakcję uczniom.
Funkcję wychowawcy klasy w ośrodku pełnię od 2004 roku i staram się, aby lekcje były przeprowadzane w sposób atrakcyjny, budzący ciekawość i aktywność moich wychowanków.
Mając na celu wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia, w oparciu o Plan Wychowawczy Szkoły, opracowałam programy wychowawcze dla mojej klasy. Zawierają one cykle tematów poświęconych między innymi potrzebom rozwojowym uczniów np.:
• problemy wieku dorastania;
• rola rodziny w życiu człowieka;
• rola przyjaciół w życiu człowieka.

Celem lepszego poznania ucznia organizowałam wycieczki, zarówno o charakterze rekreacyjnym jak i edukacyjnym. Były to wyjścia tematyczne, docelowe, związane z programem. Ich celem było poznanie najbliższego otoczenia, stosowanie się do zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, poznanie środków transportu i miejsc użyteczności publicznej.
Wycieczki rekreacyjne :
• wycieczka do Fabryki Bombek w Złotoryi- grudzień 2008r., 2009r.
• wyjazd do teatru w Cieplicach
• wyjazd do Kinder Planety w Legnicy- 2009,
• wyjazd do agroturystycznego gospodarstwa w Dobkowie” Pod Aniołem”- maj 2009 r.
• wyjazd do Myśliborza-czerwiec 2007 r. ,styczeń 2008 r.
• Wycieczka dwudniowa do Muchowa- wrzesień 2009r.
• Wyjazd do kina Helios w Legnicy- maj 2009 r.
• Wycieczka do Muzeum Regionalnego na cykliczne wystawy 2007., 2008r.
• Wyjścia do Biblioteka Muzycznej- wyjścia comiesięczne -rok szkolny 2008/2009
• Wyjazd do Legnicy do kina „Ognisko” na spektakl „Cudowna lampa Aladyna”
Wycieczki i wspólne przebywanie ze sobą uświadomiły uczniom jak ważna jest odpowiedzialność za siebie, swoje zdrowie i bezpieczeństwo. Pokazały im również zalety i wagę współpracy w grupie.
Jako wychowawca podczas wycieczek, rozmów nawiązywałam lepszy kontakt z wychowankami, poznawałam ich zainteresowania, pasje, relacje panujące pomiędzy uczniami. Pomogło mi to w późniejszym czasie w rozwiązywaniu konfliktów między nimi.

W celu rozwijania zainteresowań uczniów w roku szkoln.2007/2008; 2008/2009 prowadziłam koło zainteresowań „Rysunek i malarstwo”. Wspólnie z koleżanką A. B. opracowaliśmy program, którego celem jest:
1. Rozwijanie zdolności, wrażliwości, wyobraźni i twórczego myślenia dzieci i młodzieży oraz ich wrodzonych możliwości twórczych w toku różnorodnych działań plastycznych. 2. Pobudzanie kreatywności uczniów, odkrywanie przyjemności tworzenia i cieszenia się uzyskanym efektem. 3. Promowanie ucznia uzdolnionego plastycznie przez formę działań motywujących do twórczości
Prace moich podopiecznych zostały wykorzystane do dekoracji korytarzy i niektórych klasopracowni. Cała społeczność szkolna, na co dzień podziwia dekoracje, co daje większą wiarę uczniów w swoje możliwości.
Ukazywanie dzieciom ich mocnych stron na tle klasy i szkoły pomaga w przezwyciężaniu trudności dydaktycznych. W mojej pracy dążę do stwarzania okazji, dzięki którym uczniowie mogą zaprezentować swoje umiejętności w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
W planowaniu swojej pracy, nauczyciel musi uwzględniać tematykę problemów społecznych. Starałam się konstruować swoje zadania tak, aby uwrażliwiać młodzież na potrzeby innych, otworzyć ich na niesienie pomocy potrzebującym. W roku szkolnym 2008/2009 2005 byłam opiekunem Samorządu Uczniowskiego. Wspólnie z koleżankami opracowałam i wdrażałam Program Samorządu Uczniowskiego, który został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną. Celem programu było:
• Wdrażanie zasady demokratyzmu pracy samorządu
• Rozbudzenie aktywności społecznej uczniów
• Rozwijanie samorządności uczniów
• Zachęcenie ich do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły i klasy
• Kształtowanie odpowiedzialności i solidności w wykonywaniu powierzonych obowiązków.
Cennym doświadczeniem zawodowym była dla mnie praca we Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka, którego oddział ma siedzibę w naszej placówce. W roku szkolnym 2007/2008 prowadziłam terapie pedagogiczną. Wymagało to ode mnie uwzględnienia w mojej pracy potrzeb rozwojowych małych dzieci – dostosowania metod terapeutycznych, znajomości zagadnień z wczesnej profilaktyki pedagogicznej oraz objęcia terapią całej rodziny. Opracowywałam również wraz z innymi nauczycielami, specjalistami w ramach tego zespołu Indywidualny Program Terapeutyczno- Edukacyjny dla ucznia: D.R. Celem programu było:
• Wspomaganie rozwoju psychoruchowego, społecznego oraz umiejętności komunikacji dziecka;
• Dostarczenie rodzicom emocjonalnego wsparcia, pomoc w radzeniu sobie ze stresem, przygotowanie rodziców do roli osób wspomagających rozwój dziecka, kształtowanie właściwych postaw;

Wraz z moimi koleżankami pracującymi z zespołach edukacyjno- terapeutycznych( A. B. , J.K.) skonstruowałam Program : „Odkrywanie skarbów i bogactw” z propozycją zajęć w Centrum Edukacji i Terapii W Muchowie.
Program został przedłożony w starostwie .
W czasie mojego stażu brałam udział wraz z uczniami w imprezach charytatywnych. Wspólnie dawaliśmy wyraz swojej empatii z wielkim zaangażowaniem i odpowiedzialnością przyłączaliśmy się :
• grudzień 2007r. JOK- „Wspólne kolędowanie”. Impreza połączona z kiermaszem przedświątecznym. Wspólnie z wychowankami koła plastycznego wykonane dekoracje ,ozdoby świąteczne tj.: choinki z siana, orzechów i szyszek, kartki świąteczne, dekoracyjne aniołki, butelki malowane zostały wystawione na sprzedaż w kiermaszu świątecznym . Uzyskane środki przekazane były na rzecz naszego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Dużą satysfakcję sprawiło mi to, że uczniowie zmobilizowali się i odpowiedzialnie wykonali powierzone im zadania. Udział w tej akcji pokazał uczniom nie tylko możliwość zarobienia pieniędzy, ale pokazał, że można je zarobić uczciwie i pomóc przy tym całej społeczności szkolnej.
• 2008 akcja charytatywnych na rzecz Rodzinnych Domów Dziecka „Góra Grosza”. W takich akcjach uczniowie mogą dawać wyraz swojej empatii .
Poprzez swoją pracę chcę kształtować wrażliwość moich podopiecznych na potrzeby innych. Wyrabiać w nich postawy tolerancji i szacunku, uwrażliwiać na problemy społeczne.
Jednym z zadań wychowawcy jest przestrzeganie przed różnego rodzaju niebezpieczeństwami cywilizacyjnymi. W oparciu o Szkolny Plan Profilaktyki i Szkolny Plan Wychowawczy opracowałam Plan wychowawczy oraz Program profilaktyczny dla swojej klasy. Zwróciłam w nich uwagę na problemy dotyczące alkoholizmu, nikotynizmu, narkomanii. Współpracując z pedagogiem szkolnym, w sposób odpowiedni dla moich uczniów, przestrzegałam ich przed wspomnianymi używkami i wskazywałam na ich negatywny wpływ za zdrowie. Wspierałam się również pokazami plakatów i instrukcji, wyświetlaniem filmów ukazujących rodzaje środków uzależniających oraz ich szkodliwych skutków. Zwracałam tez uwagę na zagrożenie AIDS. Opiekunowie samorządu i pedagog szkolny włączyli się do ogólnopolskiej akcji walki z tą chorobą. Na podstawie przygotowanych materiałów dla uczniów przeprowadzono zajęcia profilaktyczne w całej szkole. Zajęcia te miały na celu uzmysłowić uczniom, w jaki sposób można zarazić się AIDS, co ją powoduje oraz nauczyć tolerancji wobec osób chorych.
Uważam, że współczesnym problemem cywilizacyjnym jest także nieprawidłowe odżywianie, brak nawyków higienicznych oraz nieumiejętne spędzania czasu wolnego.
Podczas zajęć, współpracując ze szkolną pielęgniarką poruszam w/w zagadnienia w celu zachęcenia do przestrzegania zasad zdrowego odżywiania, utrzymania swojego organizmu w dobrej kondycji. Zachęcam też do aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez rozwijanie zainteresowań uczniów.
W dzisiejszych czasach wiele uwagi należy skupić na ekologii. Dbanie o środowisko jest bardzo istotne, dlatego co roku aktywnie uczestniczę z uczniami w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”. Zachęcam także wychowanków do zbierania makulatury, dbania o czystość w najbliższym otoczeniu, segregowania śmieci w celu ochrony środowiska.
W rozwoju ucznia szczególną rolę odgrywa środowisko lokalne. Powinno ono być pomocne w kształtowaniu odpowiednich postaw moralnych i przygotowaniu dzieci i młodzieży do właściwych wyborów życiowych. Stały kontakt z lokalnym środowiskiem utrzymywałam przez współpracę z rodzicami moich uczniów. Dzięki wywiadom środowiskowym, poznaję sytuację rodzinną i ekonomiczną moich podopiecznych. Utrzymuję stały kontakt z rodzicami, razem szukamy najlepszych metod wychowawczych i wspieramy się w ich realizacji. Rodzice chętnie włączają się w organizację urodzin, które obchodzimy w klasie i innych uroczystości takich jak: Wigilia, Dzień Chłopca, Dzień Kobiet.
W swojej pracy wychowawczej dążę też do utrzymywania pozytywnych relacji z rodzicami wychowanków. Staram się poznać oczekiwania, jakie mają wobec mojej osoby i szkoły. Na początku każdego roku szkolnego opracowywałam i realizowałam „Plan spotkań z rodzicami”. Najważniejszym i podstawowym założeniem współpracy z rodzicami były spotkania w ramach zebrań i konsultacji indywidualnych. Na spotkaniach tych poruszane były również sprawy bieżące, zachowanie, postępy i trudności uczniów w nauce.
W czasie zebrań realizowałam pedagogizację rodziców, wdrażanie do życia zespołu klasowego oraz do życia szkoły, dążyłam do poprawianie relacji uczeń – rodzic, nauczyciel – rodzic.
W miarę swojej wiedzy i możliwości pomagałam rodzicom w rozwiązywaniu niektórych problemów wychowawczych. W uzasadnionych sytuacjach prosiłam o pomoc szkolnego pedagoga, psychologa, wychowawców internatu, z którymi stale współpracuję.
Celem pedagogizacji jest uświadomienie odpowiedzialności za wychowanie i kształtowanie właściwych postaw u dzieci, udzielanie porad i wskazówek, ukazywanie najczęściej występujących problemów wychowawczych, ostrzeganie przed nimi. O mojej owocnej współpracy z rodzicami świadczy opinia wystawiona przez Radę Rodziców.
W roku 2006r. podjęłam wraz z moją koleżanką A.B współpracę z Ochotniczym Hufcem Pracy w Jaworze. Prowadzone przeze mnie zajęcia plastyczno-techniczne odbywały się na zasadzie wolontariatu. Uczestnicy OHP czerpali z nich dużo radości. Wspólnie przygotowaliśmy prace konkursowe na Wojewódzki Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej we Wrocławiu. Właśnie zdobyte tam nagrody sprawiły, że młodzież była dumna z siebie, ze swojej pracy. Zrozumieli, że pasją można się dzielić. Wiary we własne możliwości dodał im fakt, iż niektóre prace zakwalifikowały się do Ogólnopolskiego Przeglądu ATA w Lesznie. Otrzymali tam wyróżnienia od Komendanta Głównego OHP.
Rozwijałam zainteresowania uczniów uzdolnionych, stymulowałam ich do ekspresji plastycznej i zachęcałam ich do udziału w konkursach plastycznych. Grupa uzdolnionych plastycznie uczniów wykonywała prace pod moim kierunkiem, często uczestniczyła w konkursach plastycznych organizowanych na terenie szkoły i poza nią zdobywając często nagrody i wyróżnienia:
• Konkursy organizowane przez osiedlowy Klub Piast. Tematy konkursów związane były z życiem codziennym.
• Konkurs organizowany przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobą uzależnionym i ofiarą Przemocy Azyl”.
• Konkursy organizowane przez TPD w Legnicy
• Konkurs organizowany przez ECMEN- „Serce z byle czego”-
W czasie odbywania stażu organizowałam konkursy plastyczne na temat:
• „Mój ulubiony nauczyciel”- wrzesień 2007r. ,2008r. , 2009r.,
• „Najładniejsza walentynka”- styczeń 2008r. , 2009r.,
• „Moja mama”- kwiecień 2007 r., 2008r., 2009r.,
Organizując konkursy szkolne zawsze zwracałam uwagę na specyficzne potrzeby swoich uczniów. Do każdego z tych konkursów, wspólnie z moją koleżanką pozostałymi organizatorami, opracowałam cele, zadania i kryteria. Dostosowywałam zadania do ich wieku, możliwości i umiejętności. Wszystkie konkursy odbywały się w przedziałach wiekowych dla dzieci młodszych i starszych. Uczniowie byli wcześniej informowani o konkursach poprzez plakaty i wychowawców.
Poprzez wszystkie lata stażu jestem organizatorem bądź współorganizatorem szkolnych imprez i uroczystości:
• Dnia Edukacji Narodowej .
• Dnia Babci i Dziadka .
• Przeglądu Artystycznego Placówek Specjalnych, których organizatorem jest nasz ośrodek.
• Dnia Mamy.
W 2007 roku nasza placówka obchodziła XXXV – lecie swojego istnienia. Byłam współorganizatorem imprezy i odpowiadałam za wiele działań, głównie artystycznych, plastycznych - wykonanie scenografii do przedstawień, zaproszeń, podziękowań , upominków itp.
Podjęłam się tych zadań, gdyż od początku swojej pracy organizuję uroczystości szkolne, posiadam duże doświadczenie, zgromadziłam wiele niezbędnych materiałów. Wszelka organizacja uroczystości szkolnych sprawia mi wiele satysfakcji uroczystości a zdobyte doświadczenia doskonalą mój proces dydaktyczno-wychowawczy.

Uzyskane efekty:
Wszystkie organizowane przeze mnie konkursy urozmaicają życie naszej szkoły, inspirują do kreatywnego rozwoju. Konkursy te realizują cele dydaktyczne, wychowawcze i etyczne zgodnie z założeniami zadań naszej szkoły
Osiągane przez dzieci sukcesy zwiększyły ich wiarę we własne możliwości.
Uczniowie rozwijali swoje zainteresowania podczas dodatkowych zajęć
Moja współpraca z rodzicami układa się pozytywnie. Jestem w stałym kontakcie z nimi i mam z ich strony wsparcie.
Podsumowując moją dotychczasową pracę wychowawczą mogę stwierdzić, że przepracowane do tej pory lata w szkole nauczyły mnie lepszej współpracy ze środowiskiem, przedsiębiorczości jako wychowawcy, rozwiązywania trudnych problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz trudnej roli mediatora i arbitra wśród uczniów.

§7.2.3
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

Jako nauczyciel zdaję sobie sprawę z tego, jak dużą rolę w życiu odgrywa technologia informacyjna. Komputer wkroczył nasze codzienne życie i nie sposób obyć się bez niego. Jest nowoczesnym narzędziem edukacyjnym, szerokich możliwościach zastosowania. W swojej pracy zawodowej technologię informacyjną i komunikacyjną wykorzystywałam poprzez następujące działania:
Organizowałam swój warsztat pracy przy użyciu technik komputerowych. Przygotowywałam różne pomoce dydaktyczne i edukacyjne takie jak:
• Scenariusze lekcji i imprez szkolnych, oraz sprawozdania.
• Semestralne i końcowo roczne protokoły o uczniach
• Charakterystyki i opinie uczniach
• Dyplomy, podziękowania
• Arkusze samooceny
• Testy i ćwiczenia wykonywane dla moich wychowanków
• Korespondencje do rodziców
• Analizy sprawdzianów
Korzystam z Internetu gromadząc przy jego pomocy materiały edukacyjne. Wykorzystanie technologii informacyjnej bardzo wzbogaciło mój warsztat pracy, wprowadziło mnie w nowe metody wykorzystywane współcześnie oraz pozwoliło poszerzyć moje umiejętności i zdobytą dotychczas wiedzę .Podczas wędrówek po Internecie poszukiwałam opracowań, pozycji książkowych –psychologiczno-pedagogicznych, specjalistycznych z zakresu arteterapii, technik plastycznych, nowych innowacyjnych metod pracy z dzieckiem upośledzonym.
Korzystam również z materiałów multimedialnych oraz ze stron internetowych przeznaczonych dla nauczycieli (głównie www.men.waw.pl; www.codun.edu.pl. www.eduseek.pl),gdzie można znaleźć materiały szkoleniowe i dydaktyczne.
Dzięki poczcie elektronicznej prowadzę korespondencję z nauczycielami w celu wymieniania się doświadczeniem i materiałami dydaktycznymi.
Korzystam z programów multimedialnych w pracy dydaktycznej.
Wychowankowie chętnie korzystali z odpowiednich programów edukacyjnych- jest to ciekawa forma zajęć w pracowni informatycznej, uważając je za nowoczesne. Zajęcia te to wielka edukacyjna przygoda łącząca naukę z relaksem i zabawą. Ich atrakcyjność wpływa na efektywność .
Brałam udział w kursie komputerowym – Excel- (10 godź-12.03.2009r) dzięki któremu skróciłam czas potrzebny na sporządzenie np. sprawozdania klasyfikacyjnego, analizy sprawdzianów, informacji dla rodziców itp.
Swobodnie posługując się komputerem samodzielnie opracowałam cały materiał – dokumentację dotycząca awansu zawodowego.


Uzyskane efekty:
W swojej pracy korzystam z nowoczesnych technologii informacyjnych.
Poszerzam swoje wiadomości przez samokształcenie oraz kursy.
Przeprowadzając zajęcia w sali komputerowej uczniowie uczyli się korzystać z gier i programów dydaktycznych dostosowanych do ich potrzeb i możliwości, a co za tym idzie rozwijali i doskonalili swoje umiejętności oraz poszerzali wiedzę.
Dzięki szybkiemu przepływowi informacji mogę komunikować się z i innymi nauczycielami, specjalistami ,wymieniając się ważnymi dla spostrzeżeniami dotyczącymi mojej pracy.
§7.2.4
UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA ZADAŃ.
Bardzo wartościowe okazało się dla mnie wymienianie doświadczeń z innymi nauczycielami i specjalistami podczas spotkań Zespołu Klas Młodszych i Zespołów Edukacyjno -Terapeutycznych, którego członkiem jestem od 2004r. Tematyka spotkań była bardzo zróżnicowana i dostarczyła mi nowej wiedzy z zakresu metod pedagogicznych, zagadnień psychologii rozwojowej i dydaktyki. Dzięki spotkaniom Zespołu Klas Młodszych uzyskałam odpowiedzi na nurtujące mnie pytania odnośnie problemów dzieci, z którymi pracuję. Na spotkaniach tych dzieliłam się także swoją wiedzą przez opracowanie i wygłaszanie referatów:
• Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne we wspomaganiu rozwoju dziecka, rok szkolny 2007/2008
• Marta Bogdanowicz „Metoda dobrego startu” ,rok szkolny 2008/2009
• Dziecko z Zespołem FAZ, rok szkolny 2009/2010
Przez cały okres stażu prowadziłam zajęcia otwarte dla nauczycieli stażystów, kursantów oligofrenopedagogiki, studentów wyższych uczelni pedagogicznych ukazując umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu pedagogiki , psychologii i dydaktyki.
Byłam opiekunem praktyk:
• studenta- Dolnośląskiej Szkole Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu- sem. I 2009r. , sem. II 2010 r.
• studentki –Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy-rok 2007
Prowadziłam spotkania integracyjne Klas Młodszych i Zespołów Edukacyjno-Terapeutycznych:
• Spotkanie z jesienią- 2007/2008 ,2008/2009, 2009/2010
• Dzień Babci i Dziadka-2007/2008, 2008/2009,

Odbywałam również kursy i szkolenia z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki:
• „Zapobieganie samobójstwom wśród dzieci i młodzieży” (27.02.2008r. – szkolenie – 2 godziny). Można by sądzić, że te kwestie to sprawa psychologów i psychiatrów dziecięcych, ale to przecież my- nauczyciele mamy stały kontakt z dzieckiem, a obserwując jego zachowania i pierwsze symptomy, możemy interweniować szybko i skutecznie. Na tym szkoleniu zdałam sobie sprawę z tego, że nawet błahe sprawy, nieistotne gesty są wołaniem o pomoc, są wyrazem bezradności, samotności i nie wolno nam ich zlekceważyć.
• Zrozumienie ucznia drogą do sukcesu w procesie dydaktyczno-wychowawczym( 11.04.2007 r.- 12 godzin cyklu warsztatowego)
Wiem, że zagadnienia z psychologii i pedagogiki oraz zajęcia należy dostosować do możliwości psychofizycznych uczniów. Należy wykazywać się dużą wrażliwością względem ucznia podczas całego procesu wychowawczo-dydaktycznego.
Poprzez studiowanie wiedzy, literatury psychologicznej i pedagogicznej coraz dokładniej potrafię oceniać zachowanie swoich uczniów. Wiele z pozycji, które przeczytałam było bardzo interesujących i wpłynęło na mój rozwój w pracy pedagogicznej. Zdobyte wiadomości dały mi cenne wskazówki w organizację pracy oraz pedagogizację rodziców.
Wpływ na dziecko, oprócz środowiska rodzinnego, nauczycieli i wychowawców ma tez grupa rówieśnicza. Ważnym elementem funkcjonowania grupy są mechanizmy psychologiczne oddziaływania członków grupy na jednostkę. Dzięki tej wiedzy próbowałam wywierać wpływ na niepokojące, trudne sytuacje. Przeprowadzałam rozmowy indywidualne i grupowe w celu zintegrowania zespołu. Starałam się szybko rozpoznawać i rozwiązywać problemy, w sytuacjach trudnych postępować z taktem i dyskrecją, budować wzajemny szacunek i zaufanie w kontaktach z uczniami.
Uzyskane efekty:
stworzyłam zintegrowany zespół klasowy;
wpłynęłam na poprawę destrukcyjnych zachowań uczniów;
poprawiłam frekwencję uczniów
angażowałam dzieci i młodzież w przedsięwzięcia klasowe i szkolne.

§7.2.5
UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ.

Zapoznałam się z podstawą programową nauczania w szkole podstawowej oraz ze sposobem prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole: dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, arkusze ocen, dokumentacja klasyfikacji uczniów, świadectwa szkolne i inne obowiązujące w szkole.
Następnie dokonałam analizy dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania oraz dokumentacji związanej z funkcjonowaniem szkoły jako zakładu pracy : statutu szkoły, programu wychowawczego szkoły, regulaminów, wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
W trakcie trwania stażu kilkakrotnie uczestniczyłam w pracach zespołów nowelizujących programy i regulaminy tj.:
• Program Wychowawczy Szkoły - 2007/2008;
• Regulamin Oceniania Zachowania Uczniów- modyfikowanie kart zachowań- 2007/2008;
• Program Profilaktyczny Szkoły 2008/2009, 2009/2010;
• Kalendarz Imprez 2007/2008;
Pozwoliło mi to na wdrożenie do realizacji postanowień zawartych w wyżej wymienionych dokumentach, a przez to osiągnięcie większej efektywności pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów opracowywałam przez cały okres stażu programy wychowawczo-profilaktyczne dla klasy IV-VI Szkoły Podstawowej dla Dzieci upośledzonych w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym- biorąc pod uwagę potrzeby i zalecenia dla moich wychowanków.
Z programami tymi zapoznawałam rodziców, którzy współuczestniczyli w ich tworzeniu. Zatwierdzali i proponowali tematykę zajęć profilaktycznych.
Na podstawie wszystkich wyżej wymienionych programów, uwzględniając przepisy możliwości i potrzeby swoich uczniów opracowałam:
• plany wynikowe,
• rozkłady materiału nauczania, pomoce dydaktyczne,
• indywidualne programy edukacyjne,
• indywidualne programy terapeutyczne
• program pracy koła plastycznego- Rysunek i malarstwo.
Uczestniczyłam w kursie
• „Prawa i obowiązki nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów” (02.04.2008r. – szkolenie – 3 godziny). Znajomość obowiązujących przepisów jest czymś nieodzownym w pracy nauczyciela. Pozwala na lepszą organizację pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w świetle panujących przepisów.
Informowałam rodziców o możliwościach pomocy finansowej. Pomagałam wypełniać dokumentację dotyczącą programu: „ Uczeń niepełnosprawny na wsi ” realizowanego przy GOPS-ie .Przypominałam o terminach składania podań i rozliczeń.
Poza moją pracą zawodową jestem kuratorem społecznym Sądu Rejonowego w Jaworze co pomaga mi lepiej rozpoznawać środowisko uczniów naszej szkoły i poznawać normy i przepisy w świetle obowiązującego prawa. Współpracowałam z sądem rejonowym wystawiając dla potrzeb sądu opinie mojej wychowanki.

Uzyskane efekty:
Rodzice uczestniczyli i korzystali z programów przy GOPS.
Opracowałam dokumenty ogólnoszkolne zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wszelkie niepokojące objawy w rodzinach dysfunkcyjnych zostawały natychmiast rozwiązywane.


PODSUMOWANIE:
Mam nadzieję ,że moje sprawozdanie świadczy o tym, że dla mnie jednak z najważniejszych spraw jest aktywny rozwój zawodowy. w pracy – rozwoju zawodowym. Kiedy pisałam Plan Rozwoju Zawodowego w roku 2007 byłam młodym, niedoświadczonym nauczycielem Przez trzy lata stażu zrealizowałam założone cele Planu Rozwoju Zawodowego. Dało mi dużo satysfakcji i wzbogaciło o nowe, cenne doświadczenia.
Patrząc z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że cały okres stażu pracowałam sumiennie. Byłam i jestem nauczycielem, który pomagał w trudnych sytuacjach szkolnych oraz życiowych uczniów. Starałam się nie pozostawiać moich wychowanków , ich rodziców samym sobie zapewniając im różnego rodzaju wsparcie i ochronę.
W trakcie stażu nabyłam wiele nowych doświadczeń, które okazały się wręcz bezcenne w pracy z uczniami. Pozwoliły mi one wzbogacić warsztat pracy. Skorzystali na tym także uczniowie, którzy byli najsurowszymi recenzentami moich działań . Czas odbywania stażu uświadomił mi kolejny raz, że nauczyciel nie może twierdzić, że wie wszystko. Musi ciągle się rozwijać i kształcić, by dzieci, młodzież widziała w nim człowieka mądrego i potrafiącego sprostać wszelkim problemom.
„Rozwój zawodowy” – to hasło oznacza dla mnie poszerzanie, pogłębianie wiedzy i doświadczenia w celu maksymalnego wsparcia rozwoju moich uczniów. Jest to najważniejsze w mojej pracy i w przyszłości chciałabym nadal doskonalić i rozwijać swoje umiejętności zawodowe .


Sprawozdanie sporządziła i podpisała
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.