X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24518
Przesłano:

Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela dyplomowanego - matematyka - 2014r.

mgr Joanna Malitowska
Nauczyciel mianowany ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego
okres stażu od 01-09-2011 do 31-05-2014r.


Realizując w latach 2011-2014 opracowany przez siebie plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego, w okresie stażu dążyłam do wykonania założonych zadań.
§8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
1. Przystępując do odbywania stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, zapoznałam się z procedurami i wymaganiami awansu. Przestudiowałam akty prawne, odnoszące się do tych zagadnień i regulujące kolejne kroki awansu. Sięgnęłam przede wszystkim do:
• Karty Nauczyciela ( Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r., Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112),
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz. U. z 2013 r. poz. 393).
• Strony internetowej MEN,
• Strony internetowej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim dotyczącej awansu.
Śledząc prasę oświatową, wyszukiwałam artykuły dotyczące awansu, mogłam więc na bieżąco analizować moje działania w czasie stażu, a wszelkie uwagi, komentarze i spostrzeżenia pomogły mi odnieść się do tego, co robię, i na jakim etapie awansu się znajduję.
2. Sformułowałam Plan Rozwoju Zawodowego.
3. Samodzielnie studiowałam literaturę pedagogiczną i dzieliłam się doświadczeniami z innymi nauczycielami.
4. Aktywnie uczestniczyłam w pracach organów szkoły, współpracowałam z innymi nauczycielami, pedagogiem szkolnym.
5. Uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
6. Przez znaczną część okresu stażu pełniłam rolę wychowawcy klasy. Razem z moimi wychowankami czynnie uczestniczyłam w akcjach organizowanych przez szkołę. Były to między innymi:
• Góra Grosza,
• Zbiórka nakrętek plastikowych, makulatury, puszek aluminiowych itp.,
• Sprzątanie Świata,
• Akcja „Pomóż zwierzętom przetrwać zimę”,
• „I ty możesz zostać Świętym Mikołajem”
7. Ukończyłam następujące szkolenia organizowane przez szkołę:
• Komputer dla ucznia,
• Pierwsza pomoc przedmedyczna,
• Narkotyki. Sposoby rozpoznawania narkotyków. Objawy zażywania. Procedury postępowania z uczniem po ich spożyciu.
• „Obsługa i użytkowanie tablicy multimedialnej”
8. Kursy i szkolenia ukończone poza szkołą:
• Egzamin gimnazjalny w świetle ostatnich badań PISA (e-konferencja, WSiP),
• Szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów systemu zewnętrznego oceniania organizowane przez OKE w Poznaniu, zakończone wpisem do ewidencji egzaminatorów z zakresu egzaminu maturalnego i gimnazjalnego z matematyki.
Po ukończonych szkoleniach co roku uczestniczę w sesjach oceniania prac z egzaminu maturalnego oraz gimnazjalnego w zakresie matematyki.
• Coroczne seminaria odbywające się podczas trwania projektu Wespół w Zespół z Matematyką bez Granic (PTM),
• Warsztaty dla nauczycieli z zakresu doradztwa zawodowego oraz edukacji ekonomicznej „Ekonomia na co dzień, czyli decyduj o sobie – edukacja finansowa w gimnazjum (NBP)
• Szkolenie warsztatowe „Matematyczne sztuczki i oszustwa, czyli ile dydaktyki może być w kuglarstwie” (wydawnictwo Nowa Era),
• Konferencja „Uczniowskie prace zespołowe, czyli jak zachęcać uczniów do zadawania pytań” (GWO),
• Warsztaty szkoleniowe „Edukacja ekonomiczna w mojej szkole” (Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości i NBP),
• Warsztaty dydaktyczno-metodyczne realizowane w ramach programu MEN „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” (Stowarzyszenie Talent),
• Egzamin gimnazjalny z Operonem program przygotowań dla ucznia i nauczyciela (Wydawnictwo Operon),
• „E-book, Multibook czy Platforma Edukacyjna? Jak uczyć nowocześnie w oparciu o darmowe narzędzia.” (Wydawnictwo Helion),
• Szkolenie zorganizowane w ramach projektu „Wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania” realizowanego przez CKE, działanie 3.2 „Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych”, projekt „Wysoka jakość edukacji”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Rezultatem tego szkolenia był mój udział w sesji e-oceniania, przeprowadzonej we wrześniu 2013r. w ramach powyższego projektu.
• „Od mianowania do dyplomowania – przed rozmową kwalifikacyjną” (ODN Zielona Góra)
• Warsztaty dla nauczycieli matematyki „Wespół w zespół, czyli uczmy się i bawmy się jednocześnie” (GWO),

9. W czasie stażu wielokrotnie byłam przewodniczącą lub członkiem szkolnych zespołów nadzorujących przebieg sprawdzianu po klasie 6 SP oraz egzaminów gimnazjalnych.
10. Organizowałam, bądź uczestniczyłam w wielu konkursach związanych z nauczanym przeze mnie przedmiotem (układałam zadania, sprawdzałam i oceniałam prace).
Były to między innymi:
• Przedmiotowy Konkurs Matematyczny,
• Międzyszkolny Drużynowy Konkurs Matematyczny dla uczniów klas 4-6 SP,
• Konkurs Matematyczny Kangur,
• Szkolny Konkurs Sudoku
• Matematyka bez Granic
11. Przygotowywałam uczniów do wyżej wymienionych konkursów, ponadto układałam, sprawdzałam i analizowałam testy kompetencji z matematyki dla klas 5 SP oraz klas II gimnazjum.
12. Aktualizowałam kryteria wymagań z matematyki oraz przedmiotowy system oceniania.
14. Analizowałam i określałam słabe i mocne strony własnej działalności.
15. W celu uzyskania pozytywnych efektów w realizacji zadań ogólnoszkolnych, dokładałam wszelkich starań, by rzetelnie wypełniać swoje obowiązki. Na bieżąco wzbogacałam warsztat pracy, przygotowując, czasami razem z uczniami, różnorodne pomoce dydaktyczne.
16. Starałam się nawiązać dobre kontakty z rodzicami i dobre relacje z moimi uczniami. Systematycznie kontaktowałam się z rodzicami podczas zebrań, jak również przy okazji uroczystości szkolnych.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


1. Tworzenie materiałów użytkowych
W codziennej pracy wykorzystywałam technologię komputerową do tworzenia: testów, sprawdzianów, kart pracy, ankiet, pomocy dydaktycznych, referatów, sprawozdań, scenariuszy zajęć i uroczystości. Korzystałam z narzędzi pakietu Office w następujący sposób:
- WORD: do tworzenia wyżej wymienionych materiałów
- EXEL: do obliczeń, opracowywania statystyk klasowych na koniec każdego semestru, wykonywanie analizy danych (diagramy, wykresy). Jeszcze przed wprowadzeniem w naszej szkole dziennika elektronicznego stworzyłam sobie w programie Excel własną wersję dziennika, zawierającą dane moich wychowanków, ich oceny i inne przydatne wychowawcy informacje. Ułatwiało mi to znacznie wiele czynności, np. przygotowanie kartek z ocenami cząstkowymi na zebranie rodziców, czy utworzenie listy uczestników wycieczki.
Przy użyciu komputera opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego oraz niniejsze sprawozdanie z jego realizacji. Systematycznie prowadziłam dokumentację mojego awansu zawodowego, dzięki czemu moja sprawność i zakres posługiwania się tym urządzeniem znacznie się poszerzyły.
Umiejętność wykorzystywania możliwości komputera okazała się niezbędna także do wypisywania świadectw moich wychowanków. Posługiwanie się programem Vulcan znacznie przyspieszyło i ułatwiło moją pracę nauczyciela – wychowawcy, a wypisane w ten sposób świadectwa były przejrzyste i estetyczne.

2. Korzystanie z zasobów Internetu

Przygotowywanie i opracowywanie materiałów dydaktycznych do lekcji i zajęć pozalekcyjnych coraz częściej opiera się na Internecie oraz korzystaniu z informacji tam zamieszczonych. Pogłębiając swoją wiedzę korzystałam z różnych stron internetowych, między innymi: www.wsip.com.pl, www.awans.net, www.profesor.pl, www.edux.pl, www.literka.pl, www.gwo.pl oraz wielu innych. Zasoby portali edukacyjnych wykorzystywałam na lekcjach matematyki, godzinach wychowawczych i zajęciach pozalekcyjnych. Ciekawe i przydatne materiały gromadziłam do dalszego wykorzystywania.
Systematycznie śledziłam publikacje nauczycieli zamieszczane na stronach internetowych oraz wymieniałam doświadczenia drogą elektroniczną.

3. Wykorzystanie „Tablicy multimedialnej”

Psycholodzy twierdzą, że w procesie nauczania najlepsze efekty przynosi angażowanie wszystkich zmysłów. Należy zatem odejść od lekcji, które oddziaływają tylko na sam słuch. Na rynku pojawia się coraz więcej pomocy dydaktycznych wpływających na wizualizację przedmiotu lekcji, wśród nich jest również tablica interaktywna. Jest to urządzenie, które coraz częściej znajduje zastosowanie w szkole. Ten duży ekran dotykowy można obsługiwać palcem lub specjalnym pisakiem. Jest to urządzenie współpracujące z komputerem i projektorem, które umożliwia wyświetlanie dowolnej zawartości komputera.
Szczęśliwym trafem taka tablica od pewnego czasu znajduje się w pracowni matematycznej, w której na co dzień pracuję.
Postanowiłam poszerzyć swoją wiedzę z tego tematu poprzez uczestnictwo w szkoleniu „Obsługa i użytkowanie tablicy multimedialnej”. Ze spotkania wyniosłam wiele cennych informacji, które wykorzystałam na swoich lekcjach.
Staram się maksymalnie wykorzystać możliwości tego urządzenia. Tablica umożliwia mi oraz uczniom lepsze wykorzystania programów multimedialnych, filmów, materiałów dydaktycznych oraz Internetu. Zaletą jej użytkowania jest to, iż wszystkie zajęcia prowadzone przy jej użyciu mogłam zapisać, dzięki czemu mogłam wykorzystać zapisane wcześniej dane w dowolnej chwili na kolejnych lekcjach, np.: zajęciach wyrównawczych, lekcjach powtórzeniowych. Prowadzenie zajęć z tablicą multimedialną sprawiło, że uczniowie stali się bardziej aktywni, skupieni i zaangażowani w lekcję, chętniej podchodzili do tablicy, z większą przyjemnością rozwiązywali zadania. Ułatwiło mi to pracę, a dzieciom sprawiło wiele przyjemności.
Wydawnictwo, z którego podręczników korzystam, ma bardzo bogatą oprawę multimedialną. Na co dzień korzystam razem z uczniami z multipodręczników oraz programów interaktywnych, co w znacznym stopniu wzmaga aktywność i zaangażowanie uczniów w pracę podczas lekcji.

4. Prowadzenie dziennika elektronicznego „Librus”.

System Kontroli Frekwencji i Wyników w Nauce jest doskonałym narzędziem do pracy nauczycieli oraz dyrekcji szkoły. Bogaty panel statystyczny oraz mnogość dodatkowych funkcji wspomaga nauczycieli w wykonywaniu codziennych obowiązków, oszczędza czas, a w konsekwencji doprowadza do skupienia się na uczniu – jego kształceniu i wychowaniu. To nowoczesne rozwiązanie zdecydowanie wpływa na poprawę jakości kształcenia. Rodzic mający bieżącą wiedzę na temat każdej oceny oraz nieobecności swojego dziecka może szybko zareagować i zapobiec pogłębianiu się problemów. Uczeń, który ma świadomość, iż jego rodzice posiadają informacje na temat jego postępów w nauce, jest zdecydowanie bardziej zmotywowany do pracy. Ponadto nauczyciel na bieżąco ma bezpośredni kontakt z opiekunami dzieci, co zdecydowanie poprawia współpracę.
Od lutego 2013r. w mojej szkole został wdrożony do pracy dziennik elektroniczny. Jako nauczyciel i wychowawca starałam się systematycznie i skrupulatnie uzupełniać dokumentację w tym dzienniku. Wielokrotnie korzystałam z zestawień ocen i frekwencji oraz wykorzystywałam gotowe wydruki na zebrania z rodzicami. Na bieżąco kontrolowałam nieobecności i postępy w nauce moich wychowanków. Korzystanie z Librusa umożliwiło mi częste i bezpośrednie kontakty z rodzicami oraz z innymi nauczycielami mojej szkoły. Prowadzenie tego typu dziennika bardzo ułatwia pracę nauczycielom, wychowawcom oraz dyrekcji szkoły. Można z niego korzystać o każdej porze oraz z każdego komputera posiadającego dostęp do Internetu.

5. Cyfrowa Szkoła
„Program opiera się na założeniu, że jednym z podstawowych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym, oraz że rozwój kompetencji uczniów powinien dokonywać się w szkole poprzez działania kompetentnych nauczycieli, świadomych korzyści edukacyjnych z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zastosowanie TIK w edukacji przyczyni się także do rozwoju nieformalnych form kształcenia i samokształcenia uczniów i nauczycieli oraz przygotuje ich do udziału w procesie uczenia się przez całe życie.”
(cytat ze strony www.cyfrowaszkola.men.gov.pl)
Jesienią 2012r. nasza szkoła przystąpiła do programu Cyfrowa Szkoła. Moja pracownia została w związku z tym doposażona w tablicę multimedialną.
Podczas trwania projektu nie tylko pracowałam na otrzymanym sprzęcie, ale opracowywałam materiały pomocne w realizacji programu. Były to scenariusze lekcji, sprawozdania z przeprowadzanych zajęć oraz tzw. dobre praktyki.
Stworzone materiały odsyłałam na bieżąco do koordynatora projektu, a później były one umieszczane w „bazie dobrych praktyk”, z której mnie również zdarzało się często korzystać, bowiem powstała bardzo przydatna strona internetowa, na której można było znaleźć pomysły (właśnie owe „dobre praktyki”), które zostały sprawdzone już przez innych użytkowników portalu. Kilka razy do roku odbywały się również spotkania uczestników programu, na których wymieniano się dobrymi i złymi doświadczeniami oraz podsuwano sposoby rozwiązywania problemów.


§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Współpraca z innymi nauczycielami
Nieodłącznym elementem moich działań dydaktyczno–wychowawczych na terenie mojej szkoły oraz poza jej obrębem, była współpraca z innymi nauczycielami. Przejawiała się ona podczas organizowania imprez szkolnych, konkursów, wycieczek, akcji charytatywnych lub czynnego w nich uczestniczenia. Polegała na wspólnym działaniu, wdrażaniu i monitorowaniu wszelkiej działalności dydaktyczno – wychowawczej. Bardzo chętnie dzieliłam się swoją wiedzą i umiejętnościami z „młodszymi” stażem koleżankami, ale również często korzystałam z rad i wskazówek bardziej doświadczonych ode mnie współpracowników. Wszyscy zawsze chętnie wspomagali mnie, kiedy tylko zwróciłam się o pomoc. Najbardziej intensywna i owocna była współpraca z koleżankami uczącymi matematyki w mojej szkole. Podpytywałyśmy się nawzajem, podsuwałyśmy sobie ciekawe pomysły dotyczące różnych zagadnień metodycznych i przedmiotowych oraz przekazywałyśmy sobie informacje mogące podnieść jakość naszej pracy.

2. Udostępnianie opracowanych materiałów dydaktycznych
Podczas mojej pracy starałam się na bieżąco opracowywać i gromadzić materiały przydatne w pracy nauczyciela matematyki i wychowawcy. Opracowane scenariusze, sprawdziany, prezentacje i programy udostępniałam zainteresowanym nauczycielom. Chętnie udostępniałam także opracowane przez siebie inne materiały dydaktyczne, takie jak: karty prac, ankiety, testy. Systematycznie dzieliłam się nowościami, umiejętnościami, informacjami i materiałami, które uzyskałam podczas kursów i szkoleń.
Sukcesywnie gromadziłam zdjęcia z wycieczek oraz uroczystości klasowych i szkolnych (przygotowanych przeze mnie), które zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły.

Chcąc się podzielić swoją wiedzą i umiejętnościami udostępniłam również na stronach www.profesor.pl, www.edux.pl, www.literka.pl następujące moje opracowania:
• Plan Rozwoju Zawodowego,
• Sprawozdanie z realizacji stażu na uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego,
• Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów klas gimnazjalnych.
• scenariusze lekcji
• sprawdziany, ankiety, zadania konkursowe.

3. Prowadzenie zajęć otwartych oraz obserwacja lekcji otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli
• Jednym z działań podejmowanych przeze mnie w zakresie dalszego rozwoju zawodowego mojego oraz innych nauczycieli było prowadzenie zajęć otwartych. Wiosną 2013 roku uczestniczyłam w projekcie przeprowadzonym przez PBS, który polegał na tym, że moje lekcje w klasie 5b były przez 2 tygodnie obserwowane.
Było to dla mnie nie lada wyzwanie, pomimo świadomości, że osoby te nie przyszły oceniać mojej pracy, ale wynieść z obserwacji i omówienia lekcji jak najwięcej wiadomości dotyczących prowadzenia zajęć i zachowania uczniów w tej sytuacji. Starałam się pokazać zarówno typowe, jak i nietypowe (bardziej pokazowe) lekcje matematyki. Myślę, że sprostałam temu zadaniu.
• W ramach wymiany doświadczeń uczestniczyłam w kilku lekcjach pokazowych prowadzonych przez innych nauczycieli. Celem było wzbogacenie wiedzy, wymiana spostrzeżeń i uwag oraz rozwijanie wzajemnej współpracy. Jako „młody” stażem nauczyciel zawsze mogłam liczyć na pomoc, a także wsparcie bardziej doświadczonych i wykwalifikowanych nauczycieli. Dlatego też, obserwując zajęcia prowadzone przez innych nauczycieli ,chciałam wzbogacić swój warsztat pracy, zmodyfikować swoje działania oraz zaczerpnąć ciekawe propozycje prowadzenia lekcji.
4. Na bieżąco konsultowałam z pedagogiem szkolnym swoje obserwacje i spostrzeżenia dotyczące uczniów i niejednokrotnie korzystałam z pomocy Dyrektora do spraw opiekuńczo – wychowawczych.
5. Współpracowałam z nauczycielami z innych szkół ( między innymi: Ewa U., Zdzisława M. z SP nr 6 z Nowej Soli, Janina M. SP nr 8 z Nowej Soli, Agnieszka T. ZS Nowe Miasteczko, Irena S. SP nr 5 z Nowej Soli).


§8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Opracowałam i wdrożyłam:
• Program wychowawczy klasy na lata 2011-2014,
• Program pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie,
• Programy zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum,
• Coroczne plany pracy zajęć pozalekcyjnych,
• Program zajęć dodatkowych z matematyki z wykorzystaniem ICT dla uczniów klas IV-VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Otyniu w ramach projektu „Uczeń na piątkę – wdrożenie programu rozwojowego w Zespole Szkół w Otyniu”.
• Program zajęć dodatkowych z matematyki z wykorzystaniem ICT dla uczniów klas I–III Gimnazjum w Zespole Szkół w Otyniu w ramach projektu „Uczeń na piątkę – wdrożenie programu rozwojowego w Zespole Szkół w Otyniu”.

§8 ust. 2 pkt 4 b

Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

W lutym 2010r. uzyskałam uprawnienia egzaminatora maturalnego z zakresu matematyki, a w grudniu 2010r. również uprawnienia egzaminatora egzaminu gimnazjalnego części matematycznej. W związku z tym co rok uczestniczę w sprawdzaniu prac z egzaminu gimnazjalnego i maturalnego.
Powyższe działania bardzo ułatwiają mi pracę z uczniami, pozwalają mi lepiej przygotować uczniów do egzaminu gimnazjalnego oraz edukacji matematycznej w następnym etapie.
Ciekawym doświadczeniem był dla mnie udział w sesji e-oceniania, która odbyła się we wrześniu 2013r. Egzaminatorzy nie mieli do czynienia bezpośrednio z pracami uczniów, ale z ich elektronicznymi kopiami, które pobierali, oceniali i odsyłali z powrotem do bazy. Dziwną rzeczą była praca w domowym zaciszu, zamiast w Sali wypełnionej innymi osobami, ale dobrą stroną tej sytuacji była możliwość sprawdzania prac w dowolnie wybranym miejscu w domu oraz dowolnej porze.

§8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących
zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

W celu poszerzenia zakresu działań szkoły wykonałam następujące zadania dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze:
1.Praca wychowawcy klasowego. Podczas trwania stażu przez 2 lata byłam wychowawcą klasy.
2. W celu zintegrowania zespołu klasowego organizowałam wycieczki , między innymi do Biskupina, Gniezna, Karpacza, ogniska.
3. Przeprowadzałam i byłam współorganizatorem konkursów:
- Kangur Matematyczny,
- Przedmiotowy Konkurs Matematyczny
- Międzyszkolny Drużynowy Konkurs Matematyczny
- Sudoku
4. Brałam czynny udział w projektach:
• Wespół w Zespół z Matematyką bez Granic,
• Uczeń na piątkę
• Cyfrowa Szkoła

5. Brałam udział w pracach zespołów:
• nadzorujących przebieg sprawdzianu po klasie 6 SP oraz egzaminu gimnazjalnego – wielokrotnie, jako przewodnicząca lub członek,
• Do spraw mierzenia jakości pracy szkoły,
• Do spraw zmian w statucie szkoły,
• Przygotowujących i przeprowadzających testy kompetencji uczniów klas 5 SP oraz klas II Gimnazjum,
• Zespół nauczycieli przedmiotów matematycznych.
5.Dbałam o gabinet matematyczny i pomoce dydaktyczne.
7.Realizowałam program wychowawczy szkoły w zakresie podnoszenia kultury osobistej uczniów poprzez konsekwentne reagowanie i zwracanie uwagi na stosowanie zwrotów grzecznościowych.
8.Prowadziłam rozmowy indywidualne na temat kulturalnego odzywania się do kolegów i koleżanek.


§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.


1.Współpracowałam z:
• Polskim Towarzystwem Matematycznym,
• Towarzystwem Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych,
• UKS „Spartakus” Otyń - jako wolontariusz przy sędziowaniu Turniejów Tenisa Stołowego „W rodzinie siła”
• NBP – zorganizowałam dwa wyjazdy na Dni Otwarte NBP w Zielonej Górze.
• Bankiem PKO BP – jako szkolny opiekun SKO. Poza tym zorganizowałam i przeprowadziłam wycieczkę dla klasy 5b (2013r.), podczas której dzieci miały okazję zobaczyć bank „od środka”.
• Pedagogiem i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w sprawach uczniów klasy.
• Urzędem Marszałkowskim w Zielonej Górze, jako opiekun stypendystów.
2. Organizowałam pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych- jako wychowawca klasy indywidualnie pracowałam z uczniami mającymi zaległości w nauce (organizowałam koleżeńską pomoc w odrabianiu zadań domowych).
3. Od początku mojej pracy w Zespole Szkół w Otyniu pełnię funkcję jurora (w formie wolontariatu) w konkursie matematycznym dla uczniów klas nauczania zintegrowanego „Czar par”.


§ 8 ust. 2 pkt 4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.
1. Wyróżnienia Dyrektora Szkoły.
2.Miarą sukcesów nauczyciela są również sukcesy odnoszone przez jego wychowanków.
Za ogromny sukces uważam zdobywanie przez moich uczniów stypendium motywacyjnego Marszałka Województwa Lubuskiego. Stypendium to otrzymują uczniowie wykazujący się znaczącymi osiągnięciami z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Co roku któryś z moich uczniów otrzymuje takie wyróżnienie (w okresie stażu: 2007-2010 Emanuela T. 2011 Klaudia M., 2012-2013 Robert B.)
Moi uczniowie uzyskują również wysokie wyniki z egzaminów gimnazjalnych, sprawdzianu po klasie 6 szkoły podstawowej oraz zajmują czołowe miejsca w konkursach matematycznych.


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1.Dokonałam analizy dwóch przypadków uczniów Zespołu Szkół w Otyniu


PODSUMOWANIE

Zadania wyznaczone w Planie Rozwoju Zawodowego służą ciągłemu rozwojowi umiejętności własnych oraz twórczej współpracy z innymi. Wiedza zdobyta przeze mnie na szkoleniach i kursach znacząco wpłynęła na podwyższenie jakości mojej pracy, stała się kluczem do sukcesów uczniów, a to promowało szkołę w środowisku lokalnym. Przemyślane i planowane działania podejmowane przeze mnie z pewnością wzbogaciły uczniów o nowe umiejętności, doświadczenia i przeżycia. Swoją postawą motywowałam do działania moje koleżanki i moich kolegów, to również wpłynęło na podniesienie jakości pracy szkoły.
Jestem pewna, że wszystkie efekty wykonanych przeze mnie działań będą procentować
w mojej dalszej pracy zawodowej. Zaowocują pozytywnymi wynikami nauczania oraz moją satysfakcją osobistą w dalszej pracy zawodowej.

Moje osiągnięcia nie byłyby możliwe bez życzliwości Dyrekcji oraz nauczycieli mojej szkoły. Ogromne wsparcie oraz dobre rady były dużą pomocą, dzięki której mogłam zrealizować swoje plany i kończyć sukcesami swoje przedsięwzięcia. Za to wszystkim serdecznie dziękuję.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.