X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24517
Przesłano:

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego

Bartoszyce 11.06.2013r.

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego

Pani .......................
ubiegającej się o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego


Pani ..................... odbywała staż w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy w okresie 1.09.2010r. - 31.05.2013r. w Przedszkolu Publicznym Nr .....w Bartoszycach. Rozpoczynając staż opracowała własny plan rozwoju zawodowego, zatwierdzony przez dyrektora przedszkola, który uwzględniał wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
W trakcie odbywania stażu realizowała zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego, gromadząc równocześnie stosowną dokumentację potwierdzającą zrealizowane zdania. Pani .................... zapoznała się z obowiązującymi procedurami i aktami prawnymi dotyczącymi wymagań w stosunku do nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego. Poszerzała wiedzę poprzez udział w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego. Czynnie uczestniczyła w pracach zespołu zadaniowego opracowując projekt ewaluacji oraz raport końcowy. Aktywnie uczestniczyła w Posiedzeniach Rady Pedagogicznej współpracując z gronem pedagogicznym.
Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej, który umożliwił jej prowadzenie zajęć terapeutycznych z dziećmi.
Pani ..................... jest koordynatorem do spraw udzielania dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej. W roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 prowadziła w placówce terapię pedagogiczną, do której przygotowywała obowiązującą dokumentację, nadzorowała pracę zespołów, organizowała posiedzenia zespołów. Współpracowała z nauczycielkami grup dzieci objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną, nauczycielem logopedą. Prowadziła pracę z dziećmi oraz współpracowała z rodzicami, udzielając im porad, wskazówek, zapoznając z obowiązującą dokumentacją.
W trakcie odbywania stażu pani ...................... wykazała się dużą umiejętnością prowadzenia sytuacji edukacyjnych. Prowadziła zajęcia w obecności opiekuna stażu, nauczycielek pracujących w przedszkolu oraz dyrektora przedszkola. Każde zajęcie było przemyślane i ciekawie przeprowadzone. Podczas zajęć dzieci były bardzo zaangażowane i wykonywały kolejne zadnia przygotowane przez nauczycielkę. Na zajęciach stwarzała atmosferę życzliwości, zachęcając i aktywizując dzieci.
Prowadząc zajęcia trafnie dobierała metody, formy pracy oraz wykorzystywała różnorodne środki dydaktyczne. Właściwie konstruowała scenariusze sytuacji edukacyjnych oraz formowała cele. Nabyła umiejętność poprawnego planowania pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej. Systematycznie monitorowała stopień opanowania przez dzieci umiejętności określonych w planach miesięcznych: arkuszami do bieżącego monitorowania zrealizowanych sesji z programu „Klucz do uczenia się” , arkuszami obserwacji dzieci.
Systematycznie bogaciła swój warsztat pracy przygotowując nowe, ciekawe środki dydaktyczne. Będąc obdarzona zmysłem artystycznym wykonywała dekoracje na uroczystości grupowe i przedszkolne, wykonywała dekoracje sali zgodnie z przerabianą tematyką i porami roku. Tworzyła wiele pomocy do zajęć, karty pracy, wykonywała dyplomy, zaproszenia. Wykorzystywała umiejętności obsługi komputera przy opracowywaniu różnych dokumentów niezbędnych w pracy: planów pracy dydaktyczno – wychowawczej, arkuszy obserwacji, arkuszy autoanalizy, kwestionariuszy ankiet, scenariuszy sytuacji edukacyjnych, pomocy do zajęć, dokumentacji związanej z uzyskaniem stopnia awansu zawodowego.
Empatia, cierpliwość i łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi powodowały, że doskonale radziła sobie z różnymi sytuacjami wychowawczymi. Otwartość, życzliwość, przyjazne nastawienie do otoczenia, umiejętność bezkonfliktowego działania przyczyniały się do podejmowania i realizowania zadań przez panią ......................... w sposób konkretny i rzeczowy. Szczególny nacisk kładła na właściwą współpracę z rodzicami swoich wychowanków. Organizowała zajęcia otwarte dla rodziców, zebrania grupowe, uroczystości z udziałem rodzin dziecka. Prowadziła rozmowy indywidualne z rodzicami. Rodzice byli bardzo przychylni tym działaniom i licznie w nich uczestniczyli a także oferowali swoją pomoc podczas różnych uroczystości grupowych i przedszkolnych, wyjść, akcji np. „Góra grosza” „Zakręcona akcja”.
Współpracowała ze środowiskiem lokalnym oraz instytucjami działającymi na terenie miasta: Komendą Powiatową Policji, Państwową Powiatową Strażą Pożarną, Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym, Bartoszyckim Domem Kultury, Młodzieżowym Domem Kultury, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Domem Pomocy Społecznej, Szkołą Podstawową Nr 4, przedszkolami miejskimi, promowała placówkę w lokalnych mediach: Telewizji „Bart- Sat” i „Vectra”, Radio Bartoszyce. Zamieszczała scenariusze, zdjęcia wykonanych przez siebie dekoracji na stronach internetowych.
Prowadziła z dziećmi zajęcia wspierające ich indywidualny rozwój i zajęcia rozwijające ich zainteresowania: warsztaty plastyczne, podczas których wychowankowie rozwijali swoje zdolności a prace wykonane pod kierunkiem nauczycielki brały udział w konkursach na terenie placówki i poza nią, były także eksponowane na wystawce dla rodziców. Zaszczepiła u dzieci zamiłowanie do wszelkich prac plastycznych. Stosowała w pracy z dziećmi różnorodne techniki plastyczno – malarskie. Prowadziła także zajęcia taneczne, a przygotowane przez nią dzieci prezentowały nabyte umiejętności przed rodzicami, dziećmi z placówki, oraz przed szerszą publicznością na terenie miasta. Prezentowała zdolności i umiejętności dzieci poprzez udział w różnego rodzaju przeglądach i konkursach plastycznych, muzycznych, sportowych, teatralnych.
Pani ................ była organizatorką i prowadzącą uroczystości przedszkolne: „Pożegnanie Jesieni”, „Bal Noworoczny”, „Piknik Rodzinny” oraz przeglądy piosenek dla dzieci z bartoszyckich przedszkoli „Przegląd Piosenki Biesiadnej” , „Zaczarowana przyroda”
Stwierdzam, że nauczycielka zrealizowała wymagania kwalifikacyjne związane z ubieganiem się o stopień nauczyciela mianowanego. Na podstawie własnych obserwacji i po zapoznaniu się z dokumentacją dorobku zawodowego proponuję pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu.


Opiekun stażu: Joanna Sosnowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.