X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24514
Przesłano:

Sprawozdanie za okres 2 lat stażu od 01.09.2011 do31.08.2013 na nauczyciela dyplomowanego

Celem moich wszystkich działań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych od początku mojej pracy zawodowej, a także w trakcie stażu był i jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Starałam się doskonalić siebie i swój warsztat pracy oraz wykorzystywać nabyte umiejętności dla dobra uczniów i szkoły, w której pracuję.
W tym celu wykonałam następujące zadania:
Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego
Reforma oświaty z dnia 3.08.2000r. stworzyła warunki do rozwoju zawodowego nauczycieli. Dało mi to okazję do ubiegania się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. W tym celu zapoznałam się z różnymi publikacjami i artykułami dotyczącymi zasad awansu zawodowego nauczycieli oraz z następującymi aktami prawnymi:
- Karta Nauczyciela, ustawa z dnia 26.01.1982r. (z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1.01.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.11.2007r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Zmiany w prawie oświatowym śledziłam na bieżąco na różnych stronach Internetu, m.in. www.men.gov.pl. Dodatkowe informacje dotyczące awansu zawodowego uzyskałam z forum internetowego na stronie www.glos.pl.
Chcąc prawidłowo opracować dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań niezbędnych do uzyskania kolejnego stopnia awansu systematycznie studiowałam fachową literaturę, korzystałam ze specjalnych poradników opracowanych przez portale edukacyjne oraz wymieniałam doświadczenia z innymi nauczycielami.
Organizacja i rozwój własnego warsztatu pracy
Systematycznie organizowałam i wzbogacałam swój warsztat pracy. Zgromadziłam zaplecze samodzielnie opracowanych środków dydaktycznych (scenariusze zajęć, sprawdziany, ankiety). Studiowanie fachowej literatury psychologiczno - pedagogicznej pozwoliło mi rozwijać swoje umiejętności, pogłębiać wiedzę dydaktyczno – wychowawczą oraz wzbogaciło mój warsztat pracy o nowe doświadczenia.
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
Jedną najważniejszych form pracy organizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły są Rady Pedagogiczne. Systematycznie uczestniczyłam
w szkoleniowych radach pedagogicznych, co pozwoliło mi:
- pogłębić swoją wiedzę o działalności szkoły jako instytucji wychowawczej
- nabyć umiejętności kontaktów z uczniami i ich środowiskami
- doskonalić własny warsztat pracy organizacyjnej, co z pewnością wpłynęło na podniesienie jakości pracy szkoły
Rady szkoleniowe były poświęcone następującym tematom:
”Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych uczniów
w świetle nowych przepisów prawnych”
„Jak uczyć uczniów zgodnie z nowoczesną wiedzą”
”Tworzenie i wypełnianie planu działań wspierających ucznia”
„Komunikacja interpersonalna w relacjach z rodzicami”
„Bezpieczna i przyjazna szkoła, odpowiedzialność prawna dyrektora i nauczyciela”
Każde z tych spotkań wzbogaciło mnie o nowe doświadczenia, nową wiedzę, nowe umiejętności, a tym samym rozwijało mój warsztatu pracy zawodowej.
Wdrażanie metod aktywizujących podczas zajęć
Stosowanie aktywizujących metod w procesie dydaktycznym sprzyja pogłębieniu zdobytej wiedzy, jej operatywności i trwałości. Uczniowie wówczas intensywniej myślą podczas wykonywania podjętych działań. Angażują się emocjonalnie oraz są bardziej aktywni. Starałam się dość często stosować podczas lekcji oraz zajęć dodatkowych aktywizujące metody nauczania, takie jak: burza mózgów, puzzle, gry dydaktyczne, inscenizacje, itp. Zastosowanie tych metod na moich lekcjach stwarzało warunki ułatwiające dzieciom uczenie się, uatrakcyjniło zajęcia, uwzględniało potrzeby i możliwości uczniów. Poprzez ich stosowanie kształtowałam w dzieciach właściwe stosunki międzyludzkie, zrozumienie i tolerancję. W celu stosowania aktywizujących metod pracy z uczniami oraz urozmaicania i uatrakcyjniania swoich zajęć samodzielnie opracowywałam materiały oraz korzystałam z gotowych materiałów dostępnych na stronach Internetu. Znajdowałam tam bogactwo różnorodnych pomysłów i rozwiązań metodycznych.
Pamiętając o różnych możliwościach i zdolnościach uczniów wprowadzałam na swoich lekcjach indywidualizację nauczania, wykorzystując przy tym aktywizujące metody nauczania. Wspierałam uczniów uzdolnionych poprzez zachęcanie
i przygotowywanie do konkursów matematycznych: Kangur Matematyczny, Oxford Test Plus Matematyka, Matematyka Innego Wymiaru. Bardzo się cieszę z każdego sukcesu moich wychowanków oraz z tego, że mogę im pomóc w rozwijaniu zdolności i umiejętności matematycznych. Budujące jest to, że na moje zajęcia dodatkowe przychodzili uczniowie „słabsi” matematycznie, którzy interesowali się matematyką lub chcieli ją zrozumieć i polubić.
Współpraca z rodzicami
Przez okres 3 lat od września 2010r pełniłam rolę wychowawcy klasowego. Dlatego też uważam, że współpraca z rodzicami jest priorytetowym zadaniem, które
w znacznym stopniu pomaga podnosić poziom pracy placówki i daje możliwość współgospodarowania, co przynosi pozytywne efekty. Starałam się, aby współpraca ta stawała się bardziej owocna i przynosiła większe korzyści zarówno dzieciom
i rodzicom oraz szkole. Ponadto systematycznie przeprowadzałam zebrania ze wszystkimi rodzicami moich wychowanków. Ich celem były nie tylko sprawy organizacyjne, lecz również omawianie sytuacji dydaktyczno – wychowawczej klasy. Podczas każdego spotkania staraliśmy się wspólnie rozwiązywać problemy nurtujące mnie jako nauczyciela – wychowawcy, rodziców, jak i też uczniów – co miało na celu pedagogizację nas wszystkich. Od wielu lat staram się podczas swojej pracy wspomagać dzieci „słabe” dydaktycznie oraz wychowywać uczniów będących pod moją opieką. Opracowałam i wdrożyłam program zajęć wyrównawczych, który był skierowany do uczniów klas IV-VI. Głównym celem zajęć jest wyrównywanie braków z matematyki oraz poprawa wyników nauczania i kształcenia. Nadrobienie zaległości aby w konsekwencji wyeliminować problemy w nauce w dalszych etapach kształcenia oraz zapewnić lepszy start życiowy. Motywowałam uczniów do pracy poprzez zaciekawianie ich matematyką oraz ukazywanie radości płynącej z jej uczenia się. Realizacja programu dostosowanego do potrzeb i możliwości dzieci sprawiła, iż systematycznie i chętnie uczestniczyły w zajęciach.
Tworzenie materiałów użytkowych
W dzisiejszych czasach wykorzystanie w pracy nauczyciela technologii informacyjnej i komunikacyjnej to konieczność. Nie wyobrażam sobie pracy bez tego urządzenia. Starałam się maksymalnie wykorzystywać możliwości tej technologii, która pomogła mi w podniesieniu poziomu mojej pracy, a także w podwyższeniu jakości pracy szkoły. Korzystając z technologii informacyjnej i komunikacyjnej wykonałam następujące zadania:
W codziennej pracy wykorzystywałam technologię komputerową do tworzenia: testów, sprawdzianów, kart pracy, ankiet, pomocy dydaktycznych, referatów, sprawozdań, protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej, scenariuszy zajęć
i uroczystości, analizy wyników sprawdzianów Szóstoklasisty. Korzystałam
z narzędzi pakietu Office w następujący sposób:
- WORD: do tworzenia wyżej wymienionych materiałów
- EXEL: do obliczeń, opracowywania statystyk klasowych na koniec każdego semestru, wykonywanie analizy danych (diagramy)
Przy użyciu komputera opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego oraz niniejsze sprawozdanie z jego realizacji. Systematycznie prowadziłam dokumentację mojego awansu zawodowego, dzięki temu moja sprawność i zakres posługiwania się tym urządzeniem znacznie się poszerzyły.
Korzystanie z zasobów Internetu
Przygotowywanie i opracowywanie materiałów dydaktycznych do lekcji i zajęć pozalekcyjnych coraz częściej opiera się na Internecie oraz korzystaniu z informacji tam zamieszczonych. Pogłębiając swoją wiedzę korzystałam z różnych stron internetowych, między innymi: www.wsip.com.pl, www.awans.net, www.profesor.pl, www.edux.pl, www.literka.pl, www.wychowawca.pl oraz wielu innych. Zasoby portali edukacyjnych wykorzystywałam na lekcjach matematyki, godzinach wychowawczych i zajęciach pozalekcyjnych. Ciekawe i przydatne materiały gromadziłam do dalszego wykorzystywania.
Systematycznie śledziłam publikacje nauczycieli zamieszczane na stronach internetowych oraz wymieniałam doświadczenia drogą elektroniczną.
Chętnie wykorzystywałam wiedzę i propozycje z Internetu podczas prowadzenia zajęć. Takie lekcje były wyjątkowo interesujące dla dzieci, a ich zaangażowanie
w rozwiązywanie różnych problemów (nie tylko matematycznych) stało się zdecydowanie większe. Komputer służył mi i moim uczniom jako wielka encyklopedia z nieograniczonymi możliwościami i wiedzą. Wspomaganie tego urządzenia projektorem ułatwiało mi pracę i dodatkowo uatrakcyjniało zajęcia prowadzone przeze mnie. Korzystanie podczas lekcji ze stron www sprawiało uczniom wielką przyjemność, młodzież chętnie zdobywała i pogłębiała swoją wiedzę.
Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci na lekcjach wychowawczych omówiłam
z uczniami tematy związane z zagrożeniami płynącymi z niewłaściwego użytkowania komputera i Internetu: cyberprzemoc, uzależnienie od gier, wady postawy, problemy ze wzrokiem i inne.
Wykorzystanie „Tablicy multimedialnej”
Psycholodzy twierdzą, że w procesie nauczania najlepsze efekty przynosi angażowanie wszystkich zmysłów. Należy zatem odejść od lekcji, które oddziaływają tylko na sam słuch. Na rynku pojawia się coraz więcej pomocy dydaktycznych wpływających na wizualizację przedmiotu lekcji, wśród nich jest również tablica interaktywna. Jest to urządzenie, które coraz częściej znajduje zastosowanie w szkole.
Tablica umożliwiła mi i uczniom lepsze wykorzystania programów multimedialnych, filmów, materiałów dydaktycznych oraz Internetu. Prowadzenie zajęć z tablicą multimedialną sprawiło, że uczniowie stali się bardziej aktywni, byli skupieni
i zaangażowani w lekcję, chętniej podchodzili do tablicy, z większą przyjemnością rozwiązywali zadania. Ułatwiło mi to pracę, a dzieciom sprawiło wiele przyjemności.
W prawidłowym funkcjonowaniu szkoły nieodzowne jest dzielenie się swoją wiedzą
i doświadczeniem. Nie powinno to wynikać jedynie z obowiązku i konieczności, lecz przede wszystkim z potrzeby pomocy i współpracy. Korzyści z tego płynące przyczyniają się do efektywniejszej pracy danej placówki. Mając to na uwadze starałam się aktywnie uczestniczyć w wielu spotkaniach mających na celu dzielenie się swoją wiedzą z innymi nauczycielami. Chcąc podzielić się swoimi doświadczeniami wynikającymi z praktyki zawodowej wykonałam następujące zadania:
Współpraca z innymi nauczycielami
Nieodłącznym elementem moich działań dydaktyczno – wychowawczych na terenie mojej szkoły oraz poza jej obrębem była współpraca z innymi nauczycielami. Przejawiała się ona podczas organizowania imprez szkolnych, konkursów, wycieczek, akcji charytatywnych. Polegała na wspólnym działaniu, wdrażaniu i monitorowaniu wszelkiej działalności dydaktyczno – wychowawczej..
Płaszczyzną wzajemnego dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w czasie rozwiązywania problemów jest szkolny zespół kształceniowo - wychowawczy, którego jestem członkiem. Zespół ten został powołany do życia w celu podniesienie efektów pracy dydaktycznej i wychowawczej uczniów w szkole oraz poprawienie współpracy między: nauczycielem i uczniem, nauczycielem i rodzicem, rodzicem
i dzieckiem. Pragnęliśmy rozwiązywać powstałe problemy zanim przerodzą się w konflikty. Wspólnie też zastanawialiśmy się, jak pomóc konkretnemu uczniowi, który nie radzi sobie np.: z czytelnym zapisem, nie odrabia zadań domowych, brakuje mu pomocy ze strony najbliższych. Dzięki zaangażowaniu i współpracy nauczycieli zespołu możliwa była szybka i skuteczna pomoc. Dowodem powyższych działań są wyniki ankiet, z których jasno wynika, że uczniowie czują się bezpiecznie w szkole
i mogą korzystać z pomocy nauczycieli.
Udostępnianie opracowanych materiałów dydaktycznych
Podczas mojej pracy starałam się na bieżąco opracowywać i gromadzić materiały przydatne w pracy nauczyciela matematyki i wychowawcy.
Sukcesywnie gromadziłam zdjęcia z wycieczek oraz uroczystości klasowych
i szkolnych, które zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły.
Praca w zespołach
Na prawidłowe funkcjonowanie szkoły znacząco wpływa praca wielu zespołów, zadaniem których jest dzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami w podejmowaniu oraz realizacji określonych zadań. W trakcie stażu brałam czynny udział w pracach Zespołów do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w skład których wchodzili wychowawcy oraz nauczyciele poszczególnych przedmiotów. Celem pracy zespołów było na podstawie arkuszy diagnostycznych, opinii i orzeczeń PPP ustalić zakresy, w których wytypowani uczniowie wymagają pomocy psychologiczno – pedagogicznej (z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, możliwości psychofizyczne, zainteresowania i uzdolnienia). Wspólnie określiliśmy zalecane formy, sposoby i okresy udzielania uczniom pomocy, uwzględniając przy tym potrzeby uczniów i zalecenia PPP. Realizacja udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej odbywać się będzie także w przyszłym roku szkolnym.
Praca nauczyciela jest działaniem wielokierunkowym. Obejmuje: prowadzenie lekcji oraz zajęć pozalekcyjnych, ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań metodycznych,
a także podejmowanie różnych działań i wyzwań. Jednocześnie szkoła jest miejscem,
w którym powinno się podejmować szereg działań na rzecz edukacji i samej placówki. Ważne jest, aby być czynnym i przejawiającym dużo własnej inicjatywy nauczycielem. Wymaga to wzajemnej współpracy i zaangażowania nas wszystkich, aby efekty pracy były większe.
W celu poszerzenia zakresu działań szkoły wykonałam następujące zadania dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze:
Praca wychowawcy klasowego
Podejmowałam decyzje mające na celu ukształtowanie moich wychowanków na prawych i uczciwych ludzi, nie ulegającym grożącym im niebezpieczeństwom ze strony otaczającego ich świata.
W bezpośrednich kontaktach z dziećmi zawsze prezentowałam autentyzm i akceptację. Starałam się zachowywać naturalnie i spontanicznie, być otwartą i szczerą, bez względu na czas i miejsce. Systematycznie poszukiwałam nowych sposobów, aby lepiej zrozumieć postępowanie ucznia i znaleźć najlepszą drogę działania wobec niego. W tym celu opracowałam Plan Pracy Wychowawczej dla klas IV-VI, uwzględniający założenia planu wychowawczego i programu profilaktycznego szkoły. Opracowując go starałam się tak dobierać tematykę zajęć, aby zainteresować jak największą liczbę dzieci, a jednocześnie zrealizować postawione sobie cele. Realizacja tego planu sprzyjała osiąganiu przez uczniów zadowolenia i sukcesów na miarę ich możliwości oraz osiąganiu zdrowia psychicznego, jak i fizycznego. W celu zwiększenia zaangażowania uczniów podczas godzin wychowawczych stosowałam różne formy i metody aktywności, np.: pogadanki, dramę, burzę mózgów, prace plastyczne, zabawy integrujące, itp. Realizację planu wychowawczego wzbogaciłam tematyką wynikającą z aktualnej sytuacji w kraju i na świecie . W związku z przystąpieniem mojej szkoły do Elementarz Korczaka przeprowadziłam lekcję wychowawczą poświęconą temu wybitnemu wychowawcy.
Jedną z form integracji zespołu klasowego są wspólne wycieczki. wraz z wychowawcą zorganizowaliśmy wycieczkę Zielona szkoła – Pieniny oraz Tatry „
Bardzo ważnym elementem mojej pracy z klasą była organizacja imprez klasowych i szkolnych oraz aktywny udział we wszystkich szkolnych uroczystościach. W trakcie stażu przygotowałam i przeprowadziłam akademie z okazji 3 Maja oraz na zakończenie szóstych klas. Czynnie uczestniczyłam również w organizacji imprez środowiskowych.
Moja praca wychowawcza dostarczyła mi dużo satysfakcji i zadowolenia, była doceniana zarówno przez dzieci, jak i ich opiekunów.
Przeprowadzanie konkursów
Jednym z moich najważniejszych zadań jest kierowanie procesem lekcyjnym tak, aby największa ilość uczniów była zainteresowana matematyką. W swojej pracy dbałam o to, żeby rozwijać aktywność umysłową uczniów oraz kształtować ich logiczne i twórcze myślenie. Dążyłam i dążę do tego, aby dzieci opanowały treści programowe i nabyły umiejętności ich wykorzystania zgodnie ze standardami egzaminacyjnymi. Poprzez propagowanie, organizowanie i współorganizowanie konkursów matematycznych starałam się zainteresować uczniów tym przedmiotem. Od wielu lat, a także w trakcie stażu współorganizowałam następujące konkursy:
- Kangur Matematyczny
- Oxford Test Plus Matematyka
- Matematyka Innego wymiaru
Moi uczniowie zawsze bardzo chętnie i licznie brali udział w wyżej wymienionych konkursach. Znaczące było to, że zawsze kilkoro z nich osiągało satysfakcjonujące wyniki oraz otrzymywało wyróżnienia i nagrody. Do dalszej pracy w tym zakresie motywowały mnie podziękowania za udział i pomoc okazaną w organizacji konkursów, które otrzymywałam od organizatorów tych konkursów.
Praca w komisjach
Jako nauczyciel byłam powoływana do prac w następujących komisjach działających na terenie mojej szkoły:
”Komisja do spraw ewaluacji wewnętrznej szkoły”
W celu lepszej koordynacji oddziaływań wychowawczych oraz organizacji różnych przedsięwzięć wychowawczych, edukacyjnych i kulturalnych podjęłam szereg działań we współpracy z różnymi organizacjami, instytucjami, osobami pośrednio lub bezpośrednio do tego powołanymi.
Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym
Będąc nauczycielem matematyki i wychowawcą klasowym napotykałam na wiele problemów edukacyjnych i wychowawczych, dlatego też bardzo chętnie współpracowałam z pedagogiem mojej szkoły. Współpraca ta przebiegała na następujących płaszczyznach:
- konsultacje w sprawach wychowawczych
- rozwiązywanie problemów uczniów z trudnościami w nauce i zachowaniu
- opieka nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
- wymiana informacji dotyczących sytuacji rodzinnych wychowanków
- udzielanie pomocy i wsparcia dzieciom z rodzin ubogich i patologicznych
- współtworzenie kart realizacji zaleceń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
Wspólnie poszukiwałyśmy jak najlepszych rozwiązań problemów, których jest niestety coraz więcej. Wspierane byłyśmy przez Dyrekcję szkoły, innych nauczycieli, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Policję.
Szeroko zakrojona współpraca przyniosła korzyści uczniom potrzebującym pomocy i wsparcia w trudnych dla nich okresach. Dla mnie zaś była i jest niesłychanie pomocna w codziennej pracy dydaktyczno – wychowawczej.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Przeworsku.
Rozpoznając bieżące potrzeby i problemy uczniów, jako wychowawca i nauczyciel wielokrotnie konsultowałam różne przypadki nie tylko z pedagogiem szkolnym, ale również z pracownikami Poradni. Nakłaniałam również rodziców do korzystania z pomocy specjalistów z dziedzin psychologii i pedagogiki. Sporządzałam opinie o uczniach potrzebne do przeprowadzenia rzetelnych badań w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
Chcąc zapewnić jak najlepsze możliwości rozwoju wszystkim dzieciom dokładnie analizowałam opinie Poradni i na ich podstawie sporządzałam karty realizacji zaleceń oraz zindywidualizowane programy nauczania. Ich realizacja umożliwiała uczniom nabywanie wiadomości w sposób dostosowany do ich potrzeb i możliwości.
W trakcie trwania stażu wielokrotnie spotykałam różne problemy edukacyjne i wychowawcze, które starałam się wnikliwie analizować i rozwiązywać. Metody pracy i oddziaływania wychowawcze ustaliłam we współpracy z pedagogiem szkolnym oraz z rodzicami. Systematycznie pracowałam nad rozwiązywaniem tych przypadków/problemów współpracując również z innymi nauczycielami.

Podsumowując moją pracę w okresie stażu stwierdzam, że był to czas bardzo intensywnej pracy rozwijającej moją osobowość. Mam satysfakcję, że stałam się bardziej otwarta, nie obawiam się już opinii innych – cenię uwagi i dobre rady. Zdobyte przeze mnie umiejętności i wiedza przyniosły korzyści nie tylko dla mnie, ale również szkole w której pracuję oraz uczniom i ich rodzicom. Stałam się osobą bardziej twórczą i kreatywną, sumiennie i rzetelnie wywiązującą się z powierzonych mi zadań i obowiązków. Uznanie i akceptacja ze strony uczniów, rodziców, nauczycieli i Pani Dyrektor dodaje mi sił oraz sprawia, że ciągle planuję nowe zadania. Nauczam i wychowuję wkładając dużo pracy i serca.
Zaprezentowane efekty mojej pracy uważam za znaczące. Obrazują one nie tylko pracę nauczyciela – wychowawcy – opiekuna na lekcjach, ale również działania pozalekcyjne oraz pozaszkolne. Świadczą one o moich umiejętnościach, zainteresowaniach oraz poziomie i gotowości do podejmowania różnorodnych zadań służących podwyższeniu jakości pracy szkoły, samodoskonaleniu, podmiotowym traktowaniu dziecka oraz poszanowaniu jego praw. Moja otwartość na problemy innych, niesienie pomocy i służenie radą dają mi dużo satysfakcji.
Zadania wyznaczone w Planie Rozwoju Zawodowego służą ciągłemu rozwojowi umiejętności własnych oraz twórczej współpracy z innymi. Wiedza zdobyta przeze mnie na szkoleniach i kursach znacząco wpłynęła na podwyższenie jakości mojej pracy, stała się kluczem do sukcesów uczniów, a to promowało szkołę w środowisku lokalnym. Przemyślane i planowane działania podejmowane przeze mnie z pewnością wzbogaciły uczniów o nowe umiejętności, doświadczenia i przeżycia. Jestem pewna, że wszystkie efekty wykonanych przeze mnie działań będą procentować w mojej dalszej pracy zawodowej. Zaowocują pozytywnymi wynikami nauczania oraz moją satysfakcją osobistą w dalszej pracy zawodowej.
Moje osiągnięcia nie byłyby możliwe bez życzliwości Dyrekcji oraz nauczycieli mojej szkoły. Ogromne wsparcie oraz dobre rady były dużą pomocą, dzięki której mogłam zrealizować swoje plany i kończyć sukcesami swoje przedsięwzięcia. Za to wszystkim serdecznie dziękuję.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.