X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23309
Przesłano:

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego

PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: ................
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
Zajmowane stanowisko: nauczyciel przedmiotów zawodowych
Imię i nazwisko opiekuna stażu: ..................................
Miejsce pracy: ....................................
Okres stażu: od 1.09.2010 r. do 31.05.2013 r.

W oparciu o analizę indywidualnego planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z jego realizacji sporządzonego przez stażystę, dokumentacji za okres stażu oraz na podstawie własnej obserwacji Pani ...............................

proponuję pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu.

UZASADNIENIE
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z 2004rNr 260, poz. 2593 z póź. Zm.), Pani .......................... nauczyciel – kontraktowy ubiegająca się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w okresie od 01.09.2010r. do 31.05.2013r. realizowała zadania zawarte w opracowanym przez siebie, konsultowanym z opiekunem stażu i zatwierdzonym przez Dyrektora Szkoły planie rozwoju zawodowego.

§ 7 ust. 2 pkt 1
„Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (...)”

Pani .................. po rozpoczęciu stażu nawiązała współpracę z opiekunem stażu i dokonała wstępnej oceny własnych umiejętności. Szczegółowo poznała organizację, zadania i zasady funkcjonowania ......................, w tym sposoby prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji, przepisy prawne dotyczące kształcenia i wychowania, oraz zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy w szkole.
Pani ................. w okresie odbywania stażu uczestniczyła w wszystkich spotkaniach Rady Pedagogicznej, różnych formach doskonalenia zawodowego: warsztatach, konferencjach, seminariach, kursach, projektach z zakresu nauczanych przedmiotów zawodowych oraz opieki i wychowania. Formy szkoleń wynikały ze zdiagnozowanych potrzeb, a zdobyta wiedza wpłynęła na podniesienie jakości pracy nauczyciela i rozwój ucznia. Pozyskała i zgromadziła różne pomoce dydaktyczne i dbała o estetykę pracowni żywieniowej. Doskonaliła swój warsztat pracy, stosowała różne formy pracy z uczniami. W celu podniesienia swoich kwalifikacji uzyskała Egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej dla szkół zawodowych w zawodzie kucharz małej gastronomii, co wpłynęło na podniesienie efektów kształcenia oraz podniesienie jakości pracy szkoły. Nauczycielka aktywnie brała udział w pracach zespołu nauczycieli przedmiotów zawodowych i przedmiotów żywieniowych oraz zespołu ds. promocji i reklamy. Wraz z innymi nauczycielami organizowała konkursy szkolne. Na podstawie ewaluacji własnej pracy Pani .............. dokonywała trafnych zmian w swoich działaniach dydaktycznych i wychowawczych, co przyczyniło się do podniesienia jakości szkoły.

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Poznała zainteresowania uczniów i wychowanków oraz ich potrzeby rozwojowe. Jako wychowawca nawiązała współpracę z rodzicami uczniów, włączając ich w życie klasy i szkoły. Dbała o to, aby współpraca z rodzicami układała się jak najlepiej i aby rodzice byli parterami w pracy wychowawczej. Uwzględniała w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne problemy angażując młodzież w różnych akcjach proekologicznych, społecznych, i uroczystościach szkolnych. Organizowała wycieczki, spotkania i imprezy klasowe, pomagały w tworzeniu w klasie integracji i przyjaznej budującej atmosfery. Wraz z innymi nauczycielami branży żywieniowej przygotowywała poczęstunek oraz obsługę kelnerską wielu uroczystości oraz imprez okolicznościowych na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim promując zdrowy styl życia i dobre imię szkoły w środowisku lokalnym.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Pani ............ systematyczne wykorzystywała w pracy osiągnięcia technologii informatycznej. Przy pomocy komputera prowadziła dokumentację z realizacji planu rozwoju zawodowego jak i opracowywała materiały służące w pracy dydaktycznej z uczniami. Wykorzystywała Internet do kontaktów z uczniami. W celu poszerzania wiedzy z zakresu technologii informatycznej, nauczycielka uczestniczyła w szkoleniach dotyczących wykorzystania tablicy interaktywnej podczas zajęć dydaktycznych oraz prowadzenia dziennika elektronicznego.

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Pani ....... umiejętnie wykorzystywała posiadaną wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych zadań. Na bieżąco rozpoznawała i rozwiązywała zaistniałe problemy edukacyjne i wychowawcze. W celu zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów, pogłębiała swoją wiedzę i doskonaliła swoje umiejętności pedagogiczne, poprzez studiowanie literatury fachowej z zakresu pedagogiki i psychologii oraz wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami, między innymi w ramach zespołu wychowawczego. Analizowała na bieżąco, dokumenty szkolne: Program Wychowawczy, Wewnątrzszkolny System Oceniania oraz szkolny Program Profilaktyki. Uczestniczyła w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, poprzez współpracę z pedagogiem szkolnym, Poradnią Psychologiczna- Pedagogiczną w Lubaczowie, wychowawcami i rodzicami. Współpraca przebiegała pomyślnie i służyła poznaniu środowiska rodzinnego uczniów, a także wspieraniu rodziców w procesie wychowawczym i edukacyjnym dzieci.

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Pani ....... dokonała analizy przepisów prawa oświatowego, zapoznała się z procedurami awansu zawodowego. Uczestniczyła w pracach komisji egzaminacyjnych podczas egzaminów zewnętrznych maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, przestrzegając obowiązujących przepisów i procedur. Wypełniała swoje obowiązki jako nauczyciel i wychowawca prawidłowo, wykorzystując prawa wewnątrzszkolnego i prawa oświatowego.
Podsumowując Pani ...... cieszy się autorytetem wśród rodziców i uczniów. Postrzegana jest jako osoba kompetentna, odpowiedzialna, obowiązkowa, sprawiedliwa, dbająca o porządek i dyscyplinę w klasie. Chętnie podejmuje inicjatywy służące podniesieniu jakości pracy szkoły. Jest otwarta na nowości, wciąż gotowa do dalszego podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwoju osobowego.
Stwierdzam, że Pani .......... w pełni zrealizowała wymagania kwalifikacyjne związane z ubieganiem się o stopień nauczyciela mianowanego. Proponuję pozytywną ocenę jej dorobku zawodowego.

Opiekun stażu
Agnieszka Nieckarz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.