X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24511
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Maria Andrzejewska Konin, 10.06.2014r.
nauczyciel mianowany języka angielskiego
Publiczne Gimnazjum im. I. Sendler w Kramsku


Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2011r.

Termin zakończenia stażu: 31.05.2014r.

Celem niniejszego sprawozdania jest przedstawienie i udokumentowanie realizacji zadań wyznaczonych na okres stażu w planie rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
Jestem nauczycielem języka angielskiego z jedenastoletnim stażem pracy i pracuję w Publicznym Gimnazjum im. Ireny Sendler w Kramsku . Pracuję w pełnym wymiarze godzin na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Po zapoznaniu się z procedurą awansu zawodowego złożyłam wniosek do Dyrektora Szkoły o rozpoczęcie stażu i z dniem 1.09.2011 roku rozpoczęłam staż w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy.
Napisany przeze mnie plan rozwoju zawodowego, uwzględniający specyfikę i potrzeby szkoły wyznaczył mi cele i kierunki aktywności zawodowej w okresie stażu. Ponadto przy pisaniu planu rozwoju zawodowego brałam pod uwagę założenia innych dokumentów, m.in. Programu Wychowawczego Szkoły, Statutu Gimnazjum oraz Programu Profilaktyki. Starałam się uwzględnić potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli oraz środowiska lokalnego. Plan rozwoju uwzględnia także mój czynny udział w wydarzeniach szkoły oraz jej promowanie przez organizację uroczystości szkolnych, wzbogacenie warsztatu i metod pracy, nabywanie nowych umiejętności, wspomaganie ucznia słabego i zdolnego, aktywny udział w pracy zespołu nauczycieli humanistów. Starałam się również nie pomijać moich zainteresowań i dotychczasowych osiągnięć. W trakcie trwania stażu realizowane zadania, nakreślone w planie rozwoju zawodowego ulegały mniejszym lub większym modyfikacjom. Plan rozwoju w swym założeniu stanowi także kontynuację realizowanych działań dydaktyczno-wychowawczych, a jednocześnie jest podstawą nowych w ramach pełnionych obowiązków służbowych. Okres stażu będący pewnym odcinkiem mojej pracy pedagogicznej jest okazją do zweryfikowania opinii , jakim jestem pedagogiem, nauczycielem i wychowawcą.
Opis realizacji przeprowadzonych działań przedstawiłam według poszczególnych wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły.

1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy.
2. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki oraz metodyki przedmiotu
3. Udział w organizacji konkursów na etapie szkolnym i olimpiad ogólnopolskich
4. Prowadzenie dodatkowych konwersacyjnych zajęć z języka angielskiego dla uczniów zdolnych
5. Zadania rozszerzające zakres działań edukacyjnych i wychowawczych
6. Współpraca z wychowawcami klas
7. Pełnienie funkcji wychowawcy

1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy.
W swej pracy podejmowałam działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy. Realizowałam zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły, pogłębiałam wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi. Wynikało to ze specyfiki szkoły oraz pełnienia funkcji wychowawcy. Stąd też wynika konieczność samokształcenia się, jak też współpracy ze wszystkimi podmiotami. Będą to między innymi szkoła, jednostki samorządowe, kulturalne, porządkowe, charytatywne i inne.

We wrześniu 2011 r. ponownie przeanalizowałam dokumentację szkolną, m.in.: Program Wychowawczy Szkoły, Program Profilaktyki, Statut Gimnazjum, Wewnątrzszkolny System Oceniania oraz regulaminy obowiązujące w gimnazjum. Ponadto przypomniałam sobie wytyczne zawarte w Podstawie Programowej nauczania, w szczególności w Podstawie Programowej z Języka Obcego dla Gimnazjum.

Do powyższych dokumentów wracałam systematycznie przez cały okres stażu, postępując zgodnie z zawartymi w nich wytycznymi.
Przez cały okres stażu brałam aktywny udział w zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego
Rady szkoleniowe:
• Szkolenie Rady Pedagogicznej „Szkoła demokracji – szkoła samorządności” CDN Konin, 2013/2014r.
• „Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych do podnoszenia jakości pracy
Szkoły” MODN w Koninie,2013/2014r.
• „Motywowanie i wspieranie uczniów w nauce przez rodziców i nauczycieli” MODN w Koninie, 2014r.
Rady szkoleniowe w ramach WDN:
• „Jak dziś pracować w oparciu o myśl korczakowską” prowadzona przez Wiolettę Ryszewską
• „Prawa dziecka w praktyce szkolnej , prawa ucznia w statutach szkolnych” prowadzona przez Wiolettę Ryszewską


Kursy doskonalące:
• „Wpływ ewaluacji wewnętrznej w doskonaleniu jakości pracy przedszkola, szkoły i placówki” Kurs doskonalący dla nauczycieli w ramach grantów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, 2013r.

Szkolenia i warsztaty metodyczne
• “No pain, no gain? Towards a perfect lesson” wydawnictwo Macmillan, 2011r.
• “Less is more ...no more! Evaluating the new oral matura” wydawnictwo Macmillan, 2011r.
• “Zmiany w egzaminie gimnazjalnym i maturze ustnej. Nowe typy zadań i kryteria oceniania” wydawnictwo Oxford University Press, 2011r.
• Trójmodułowe szkolenie online „Diagnoza szkolna” wydawnictwo Pearson, 2012r.
• Trójmodułowe szkolenie online „Diagnoza szkolna w praktyce” wydawnictwo Pearson, 2012r.
• Czteromodułowe szkolenie online „Edukacja XXI wieku” wydawnictwo Pearson, 2012r.
• „A sense of Balance” wydawnictwo Pearson, 2012r.
• „Getting Students to speak” wydawnictwo Pearson, 2012r.
• „More ups than downs or how to teach a good lesson to teenagers” wydawnictwo Macmillan, 2013r.
• „Listen carefully! Teaching with the exam ahead” wydawnictwo Macmillan, 2013r.
• “Each lesson makes sense. Teacher friendly teaching” wydawnictwo Macmillan, 2013r.
• “Speaking moments, or practice makes (FUTURE) perfect! wydawnictwo Macmillan, 2013r.
Konferencje metodyczne
• „Diagnostyka i ewaluacja-konieczność czy potrzeba?” Konferencja zorganizowana przez CDN i MODN w Koninie, 2013r.

Zdobyta wiedza i umiejętności pozwoliły mi osiągać lepsze efekty w pracy z uczniami, szeroko włączyć się w realizację zasadniczych zadań szkoły w obszarze dydaktyki, wychowania i kształcenia. Dzięki dokształcaniu, które podjęłam, podniosłam i poszerzyłam swoje kwalifikacje zawodowe, udoskonaliłam swoją wiedzę w wielu dziedzinach. Uaktualniłam swój warsztat pracy w kwestii przygotowania uczniów do nowego egzaminu gimnazjalnego w 2012r. z języka angielskiego Nawiązałam także wiele ciekawych znajomości, dzięki którym również rozwijałam się zawodowo.

Przez cały okres stażu pełniłam funkcję wychowawcy. Aby dobrze wykonywać swoje obowiązki i nie ulec rutynie starałam się uzupełniać wiedzę w tym zakresie, głównie przez samodzielne douczanie się.
2. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki oraz metodyki przedmiotu
• Samodzielne studiowanie literatury fachowej i czasopism.
Literatura fachowa, zarówno pedagogiczna, jak i metodyczna stanowi dla mnie źródło pomysłów, rozwiązań czy wskazówek, jak postępować w trudnych sytuacjach. Z tego powodu wielokrotnie korzystałam, korzystam i na pewno będę korzystać z tego typu literatury. Są to pozycje, które posiadam we własnej biblioteczce, ale także te, z których korzystałam w bibliotekach.
Wśród publikacji , które zwróciły moją uwagę są:
„Jak efektywnie współpracować z rodzicami ?” Praktyczny przewodnik dla nauczyciela, Beata Zielińska-Rocha, Pearson 2011r
„Najlepsze w praktyce sprawdzone sposoby na udane lekcje” e-book opracowany przez wydawnictwo Macmillan
• Korzystanie z zasobów stron internetowych:
Oprócz pozycji książkowych często śledzę artykuły pojawiające się na stronach internetowych oraz korzystam z zasobów stron, m.in.: www.literka.pl, www.edux.pl, www.publikacje.edu.pl, www.e-ang.pl, www.ang.pl, www.education.gov.uk, www.learnenglish.britishcouncil.org, www.sozoexchange.com, www.esl.about.com, www.angielski.gazeta.pl , www.iriddler.com, www.isel.edu.pl i wiele innych. Są to nie tylko polskie strony, ale też strony w języku angielskim, co daje mi gwarancję poprawności językowej. Często sięgam po nie w przypadku niepewności, poszukuję rozwiązań czy ciekawych pomysłów na lekcję.

• Konsultacje metodyczne z przedstawicielami poszczególnych wydawnictw
Tematyka konsultacji była zróżnicowana, w zależności od potrzeb. Szczególne wartościowe dotyczyły zmian w egzaminie gimnazjalnym, źródeł odpowiednich ćwiczeń oraz doboru podręczników. Dzięki systematycznym kontaktom z konsultantami udało mi się wyposażyć pracownię językową w plakaty, kalendarze, zakładki do książek, pomoce naukowe: repetytoria gimnazjalne, książki gramatyczno leksykalne, filmy kulturowe oraz oprogramowanie do tablicy interaktywnej. Biblioteka szkolna również otrzymała kilka pozycji książek w języku angielskim.
• Obserwowanie zajęć innych nauczycieli
W trakcie stażu chętnie obserwowałam zajęcia innych nauczycieli, porównywałam stosowane metody, sposoby rozwiązywania zadań, problemów podczas lekcji. Prowadziłam zajęcia otwarte dla nauczycieli języka angielskiego w ramach spotkań zespołu językowego. Samodzielnie przygotowywałam scenariusze zajęć.

Miałam możliwość obserwować lekcje otwarte, które zostały przeprowadzone przez innych nauczycieli z naszej szkoły ( nauczycieli języka angielskiego, języka niemieckiego i plastyki). Po każdej z nich uczestniczyłam w omawianiu zastosowanych metod i przebiegu lekcji.

Stworzyłam teczkę zawierającą ciekawe materiały do przeprowadzenia lekcji wychowawczych oraz pomoce dydaktyczne z języka angielskiego. Materiały zostały umieszczone w bibliotece szkolnej i udostępnione wszystkim zainteresowanym nauczycielom. Współpracowałam z innymi nauczycielami w przygotowaniu uroczystości szkolnych w tym scenariuszy tych uroczystości.

• Opieka nad pracownią języka angielskiego
Aby praca z uczniami przebiegała pomyślnie w przyjaznym otoczeniu, musiałam zadbać o wystrój oraz materiały i pomoce dydaktyczne. Część z nich zakupiłam (np. książki z ćwiczeniami, repetytoria przygotowujące do egzaminu) a część uzyskałam na drodze współpracy z wydawnictwami (np. płyty z filmami kulturowymi, plakaty, oprogramowania do tablicy multimedialnej). Dzięki współpracy z wydawnictwem Macmillan udało się wyposażyć klasę językową w niezbędne pomoce dydaktyczne, a tym samym wzbogacić lekcję o nowe elementy.
• Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami języka angielskiego
W ramach prac zespołu m.in. dzielimy się wiedzą metodyczną, prowadzimy lekcje otwarte, dokonujemy analizy wyników nauczania z języka angielskiego. Podczas spotkań opracowaliśmy PSO, zapoznawaliśmy się z ofertą różnych wydawnictw, analizowaliśmy próbne egzaminy gimnazjalne na podstawie których opracowaliśmy wnioski do dalszej pracy z uczniami. Wspólnie z zespołem dzieliliśmy się spostrzeżeniami dotyczącymi różnych problemów na drodze dydaktycznej i razem je rozwiązywaliśmy. Wymiana doświadczeń nauczycieli jest ukierunkowana na podnoszenie jakości pracy szkoły, dlatego uważam, że praca w takim zespole dała wiele pozytywnych efektów w naszej pracy.

3. Udział w organizacji konkursów na etapie szkolnym i olimpiad ogólnopolskich
• Wojewódzki konkursu z języka angielskiego
• Corocznie organizowałam ogólnoszkolny konkurs z języka angielskiego Olimpus
• Jestem szkolnym koordynatorem konkursu z języka angielskiego Fox, który co roku odbywa się w szkole
• Międzyszkolny konkurs „Młody Europejczyk” , 2011r.
• Konkursy recytatorskie organizowane przez PWSZ w Koninie
• W roku 2014 po raz pierwszy zorganizowałam międzyszkolny konkurs English Masters, do którego przystąpiły dwa gimnazja z gminy Kramsk
Branie udziału w konkursach językowych daje szansę młodzieży sprawdzić się z wiedzy pozalekcyjnej, rozbudowuje ich zainteresowania, a przede wszystkim daje obiektywną ocenę z faktycznych umiejętności i wiedzy a nie tylko ocenę z przygotowania do sprawdzianów i kartkówek. Dlatego też uważam, że organizowanie takich konkursów jest szczególnie ważne dla podniesienia jakości pracy szkoły oraz budowania poczucia własnej wartości wśród uczniów. Uzyskane efekty to nauczenie dzieci zasad zdrowej rywalizacji, możliwość zaprezentowania własnej wiedzy, zdolności i umiejętności, zachęcenie i zmotywowanie uczniów do większej pracy nad sobą, integracja środowiska szkolnego, umożliwienie nauczycielom samooceny własnych działań.
4. Zadania rozszerzające zakres działań edukacyjnych i wychowawczych
• corocznie przeprowadzałam analizę wyników w nauce z języka angielskiego uczniów klasy II, aby zbadać 3 umiejętności językowe: znajomość słownictwa, znajomość struktur gramatycznych i pisanie, tłumaczenie zdań.

• w roku szkolnym 2012/20013 i 2013/2014 pracowałam w komisjach egzaminacyjnych podczas zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego.
• W kwietniu 2012r. byłam oddelegowana przez dyrektora szkoły do pracy w Szkolnym Zespole Egzaminacyjnym podczas 2 dni egzaminów gimnazjalnych w Szkole Twórczej Integracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Milinie.

Jako członek Rady Pedagogicznej aktywnie uczestniczyłam w pracach na rzecz podniesienia jakości pracy szkoły. Zawsze z zaangażowaniem brałam udział w pracach różnego rodzaju zespołów zadaniowych do opracowania dokumentów szkolnych:
• co roku wspólnie z Panią Joanną Żabierek dokonuję analizy próbnego egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu z języka angielskiego.
• co roku brałam czynny udział we modyfikowaniu, zmianach dokumentów regulujących prawne podstawy funkcjonowania szkoły (Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki, regulaminy)
Podjęte przeze mnie działania pozwoliły na udoskonalenie pracy nauczycieli oraz na podniesienie efektywności kształcenia w mojej szkole, gdyż uwzględniały możliwości uczniów, warunki sprzyjające ich rozwojowi oraz realizację wizji i misji szkoły.

Praca w zespołach opracowujących różnego rodzaju dokumenty szkolne umożliwiła mi:
- podzielenie się posiadaną wiedzą ( wyniesioną ze szkoleń, studiowania literatury) z innymi nauczycielami,
- zdobycie nowych kompetencji,
- pogłębienie mojej wiedzy na temat funkcjonowania szkoły,
- sprawniejsze planowanie zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych,
- zaznajomienie się z odpowiednimi aktami prawnymi.
5. Współpraca z wychowawcami klas
Dzięki systematycznej współpracy, wzajemnym przekazywaniu informacji dotyczących wyników w nauce i zachowaniu uczniów, udało nam się rozwiązać wiele problemów wychowawczych. Informowanie o niepokojących zdarzeniach wychowawcy umożliwia szybką reakcję i podjęcie pewnych kroków.
Jako koordynator Trójstronnego Spotkania Młodzieży kontaktowałam się z wychowawcami aby wybrać uczniów uzdolnionych językowo, a jednocześnie mających trudną sytuację materialną.
Co roku szkoła organizuje zbiórkę żywności, moim zadaniem jako wychowawcy jest zachęcić uczniów do aktywnego udziału w akcji, uświadomić, że wszyscy jesteśmy równi bez względu na nasze zasoby materialne, a obowiązkiem każdego człowieka jest wspierać tych, którym powodzi się gorzej.
Co roku przed Świętami Bożego Narodzenia biorę udział w pomocy uczniom z trudną sytuacją materialną, w porozumieniu z wychowawcami innych klas wybieramy uczniów, którzy otrzymują paczkę świąteczna.

6. Pełnienie funkcji wychowawcy
Od września 2006 roku do chwili obecnej pełnię funkcję wychowawcy klasy Nawiązałam dobry kontakt zarówno z każdym z uczniów jak i z rodzicami. Planując pracę wychowawcy zwracam szczególną uwagę na wychowanie ucznia kulturalnego, świadomego swoich czynów, umiejącego samodzielnie myśleć, działać i oceniać swoje postępowanie. Zwracam szczególną uwagę na integrację zespołu klasowego, wzajemną pomoc, zdyscyplinowanie na lekcjach, poprawienie wyników w nauce szkolnej (w tym zakresie odpowiednie motywowanie do nauki) oraz poprawienie frekwencji, rozwój zainteresowań, uwrażliwienie, indywidualną pomoc uczniom z trudnościami, zarówno szkolnymi jak i tymi, które wynikają z funkcjonowania w grupie rówieśniczej.
Podjęte działania:
• organizowanie wyjazdów do kina, teatru,
• w maju 2014r. zorganizowałam wycieczkę klas drugich do Czech i Austrii,
• angażowanie zespołu klasowego we wspólną organizację wigilii klasowej, Dnia Chłopca, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, mikołajek
• zorganizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów z trudnościami w nauce
• przygotowanie imprez artystycznych podczas uroczystości szkolnych;
• organizowanie akcji ekologicznych
• organizowanie akcji charytatywnych
Zaplanowane zadania realizuję systematycznie w trakcie pełnienia funkcji wychowawcy. Dokonuję systematycznej analizy: wyników w nauce, osiągnięć i zaniedbań uczniów, frekwencji i zachowania. Rozpoznaję sytuację rodzinną i materialno – bytową moich wychowanków. Moje kontakty z wychowankami i ich rodzicami nie ograniczają się do wspólnej godziny wychowawczej i okresowych „wywiadówek”, ale bardzo często prowadzę również rozmowy indywidualne z uczniami, bądź wspólnie z ich rodzicami. Systematyczne i bardzo częste kontakty z rodzicami i różnymi instytucjami umożliwiały mi zdiagnozowanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów i podjęcie skutecznych środków zaradczych we współpracy z rodzicami.

Podczas realizacji zadań ściśle i systematycznie współpracuję z rodzicami dbając, aby współpraca układała się jak najlepiej, a rodzice byli moimi partnerami w pracy wychowawczej. Prowadzę również systematyczną współpracę z Pedagogiem Szkolnym, a w odniesieniu do niektórych uczniów także z ich kuratorami.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii komunikacyjnej i informacyjnej

1. Uczestnictwo w internetowych wideokonferencjach
2. Wykorzystanie Internetu i technologii komputerowej jako źródła ciekawych ćwiczeń w pracy z uczniami
3. Współpraca ze szkolną pracownią komputerową
4. Wykorzystanie komputera do prowadzenia dokumentacji pracy dydaktycznej
Technologia komputerowa jest coraz częściej rozpowszechniona dlatego wykorzystanie nowoczesnej technologii komputerowej staje się elementem pracy dydaktycznej. Inspiracją do wykorzystania technologii komputerowej dla mnie jako nauczyciela języka angielskiego jest szczególnie szerokie źródło informacji jakim jest Internet.

W mojej pracy wielokrotnie korzystałam z komputera tworząc różnorodne dokumentacje na przykład scenariusze lekcji, imprez, uroczystości szkolnych, rozkłady i harmonogramy zajęć, regulaminy konkursów, ogłoszenia, sprawozdania, rozkłady zajęć, dokumentacji stażu i inne. Również z Internetu pozyskiwałam informacje dotyczące awansu zawodowego oraz z zakresu prawa oświatowego.
1. Uczestnictwo w internetowych wideokonferencjach
• Trójmodułowe szkolenie online „Diagnoza szkolna” zorganizowane przez wydawnictwo Pearson w 2012r.
• Trójmodułowe szkolenie online „Diagnoza szkolna w praktyce” zorganizowane przez wydawnictwo Pearson w 2012r.
• Czteromodułowe szkolenie online „Edukacja XXI wieku” zorganizowane przez wydawnictwo Pearson w 2012r.
Korzystanie z takiej formy prowadzenia szkoleń ma wiele korzyści: obniżenie kosztów, uniezależnienie od miejsca zamieszkania i czasu, elastyczność w wyborze tematyki e-szkoleń, wysoka jakość materiałów multimedialnych. Dzięki platformie e-learningowej mogłam częściej uczestniczyć w szkoleniach, a w konsekwencji wzbogacanie warsztatu pracy, zdobywanie nowych doświadczeń w sferze technologii komunikacyjnej i informacyjnej korzystnie wpłynęło na jakość i tempo mojej pracy.

2. Wykorzystanie Internetu i technologii komputerowej jako źródła ciekawych ćwiczeń w pracy z uczniami
W prowadzonych przez siebie zajęciach wykorzystywałam technologię komputerową i informacyjną. Często zaglądałam do serwisów informacyjnych związanych z nauką języka angielskiego, w celu zdobycia informacji, wymiany poglądów, czy materiałów. Wszelkiego rodzaju pomoce potrzebne do pracy, jak sprawdziany, plany wynikowe, materiały na koło z języka angielskiego czy gazetki były przygotowywane komputerowo. Podobnie było z opracowaniem dokumentacji z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Podczas moich zajęć stwarzałam uczniom możliwość wykorzystania bogactwa materiałów dostępnych w Internecie, co sprawiło, że wdrożyli się do sprawnego ich wyszukiwania, gromadzenia i selekcjonowania a komputer stał się dla nich narzędziem pracy wspomagającym proces przyswajania wiadomości.
W porozumieniu z nauczycielem informatyki prowadziłam również lekcje z języka angielskiego w pracowni komputerowej. Podczas zajęć wykorzystywałam rozmaite ćwiczenia z zakresu słownictwa, gramatyki lub zadań egzaminacyjnych. Zaletą takich lekcji szeroki wybór ćwiczeń, bogata grafika, która bardziej przykuwa uwagę ucznia niż zeszyt, interaktywność- uczniowie we własnym tempie wykonują ćwiczenia, nie wymagają stałej kontroli nauczyciela, ponieważ ich praca jest automatycznie sprawdzana, czasami nawet Internet daje wskazówki do ćwiczeń. Zajęcia online traktuję jako doskonałą formę ćwiczeń, uczniowie chętniej uczestniczą w takich lekcjach, lepiej pracują, są bardziej zmotywowani oraz dzięki zaznajomieniu uczniów z poszczególnymi stronami, mogą wykonywać ćwiczenia w domu.
Internet, komputer oraz tablica interaktywna były również przydatne w prowadzeniu lekcji kulturowych z zakresu wiedzy o krajach anglojęzycznych. Dzięki prezentacjom oraz zajęciom z komputerem uczniowie nie tylko utrwalają i poszerzają swoją wiedzę, ale ćwiczą także umiejętność samokształcenia i samooceny.
Podczas moich zajęć stwarzam uczniom możliwość wykorzystania bogactwa materiałów dostępnych w Internecie, co sprawia, że wdrażają się do sprawnego ich wyszukiwania, gromadzenia i selekcjonowania a komputer staje się dla nich narzędziem pracy wspomagającym proces przyswajania wiadomości.

3. Współpraca ze szkolną pracownią komputerową
Przez cały okres stażu współpracowałam ze szkolna pracownią komputerową, przez co aktywnie brałam udział w tworzeniu szkolnej strony internetowej. Moim zadaniem było systematyczne informowanie o wydarzeniach i przedsięwzięciach, którym przewodniczyłam (konkursy językowe, akcje ekologiczne, obozy językowe), dostarczenie stosownej dokumentacji z tych wydarzeń (zdjęcia, sprawozdania, prezentacje). Sprawny i rzetelny przepływ informacji wzbogacił stronę internetową o wiele ważnych informacji z życia szkoły.
W roku 2012 w wyniku bliskiej współpracy z przedstawicielem wydawnictwa Macmillan szkoła podpisała program partnerski z wydawnictwem, dzięki czemu udało mi się pozyskać atrakcyjne pozycje dydaktyczne (oprogramowanie tablicy interaktywnej, filmy, płyty, książki), które doposażyły pracownię komputerową i szkolną bibliotekę. Dzięki tym pomocom dydaktycznym z łatwością mogłam prowadzić ciekawe zajęcia w pracowni komputerowej.
4. Wykorzystanie komputera do prowadzenia dokumentacji pracy dydaktycznej
Chętnie i często korzystam z komputera, przygotowując pomoce dydaktyczne. Właściwie od wielu lat komputer stał się moim podstawowym narzędziem i cenną pomocą w pracy. Przy pomocy komputera przygotowuję:
• scenariusze lekcji
• scenariusze uroczystości oraz imprez klasowych i szkolnych
• foliogramy
• sprawdziany i testy
• kart pracy dla uczniów
• analizy wyników testów i egzaminów gimnazjalnych
• referaty
• ankiety i ich analizy
• materiały na gazetki przedmiotowe
• kartki z ocenami uczniów na wywiadówki i zebrania rodzicielskie
• zawiadomienia i oświadczenia rodziców
• zaproszenia
oraz wiele innych dokumentów i materiałów potrzebnych w pracy.
Najczęściej korzystam z programu Microsoft Word i arkusza kalkulacyjnego Excel. Ten pierwszy jest szczególnie pomocny do pisania różnych dokumentów, które dzięki możliwościom technologii komputerowej są czytelne, przejrzyste i estetyczne. Ten drugi natomiast wykorzystuję do przygotowywania analizy wyników próbnego i właściwego egzaminu gimnazjalnego, gdyż jest to znacznie mniej pracochłonne i pozwala na dokładniejsze przedstawienie wyników w postaci graficznej np. wykresu.
W swojej pracy korzystam z wielu stron internetowych, gdyż jest to ogromne źródło informacji. Na bieżąco śledzę strony ministerstwa oraz Kuratorium Oświaty w Poznaniu:
www.menis.gov.pl
www.ceo.org.pl
www.szkolamarzen.edu.pl
www.ko.poznan.pl
www.oke.poznan.pl
www.cke.edu.pl
Ze stron tych czerpię aktualne wiadomości o oświacie, doskonale swoją wiedzę w zakresie prawa oświatowego, śledzę zmiany dotyczące warunków uzyskiwania stopni awansu zawodowego, sięgam po informacje dotyczące egzaminów, konkursów i olimpiad przedmiotowych.
Ze stron Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie dowiaduję się o ofertach, terminach szkoleń, kursów i konferencji dla nauczycieli (www.odnkonin.inc.pl)
Wykorzystuję także strony zawierające:
encyklopedie multimedialne, np.
• www.wikipedia.pl
• www.encyklopedia.wp.pl
obudowę internetową podręczników:
• www.macmillan.pl
przykłady gotowych scenariuszy, np.
• www.publikacje.edu.pl
• www.profesor.pl
• www.literka.pl
• www.eduseek.ids.pl
strony przydatne nauczycielowi języka angielskiego:
• www.ego4u.com
• www.englishexercises.org
• https://learnenglish.britishcouncil.org
• www.englishexercises.net
• www.englishpage.com
W pracy dydaktyczno-wychowawczej często korzystam z poczty elektronicznej. Taka forma kontaktu ułatwia moje kontakty z rodzicami uczniów klasy wychowawczej. Korzystając z poczty elektronicznej, jestem w kontakcie z różnymi nauczycielami, co pozytywnie wpływa na wymianę doświadczeń i materiałów. Poczta elektroniczna to również niezbędne narzędzie do kontaktu z osobami i instytucjami z jakimi współpracuję.
W swojej pracy wychowawczej często korzystam z telefonu komórkowego lub stacjonarnego. Dzięki nim jestem w stałym kontakcie z rodzicami lub opiekunami uczniów, telefon umożliwia mi informowanie o problemach w nauce, problemach wychowawczych oraz nagłych sytuacjach, wymagających kontaktu z rodzicem i interwencji z jego strony.
Od roku szkolnego 2008/2009 arkusze ocen i świadectwa wypisywałam przy użyciu komputera, korzystając z firmy Progman Software.

Do pozytywnych efektów korzystania z technologii komunikacyjnej i informacyjnej mogę zaliczyć to, ze technologia komputerowa znacznie przyspieszyła i usprawniła moja pracę dydaktyczna. Wpłynęła także na urozmaicenie zajęć. Uczniowie zainteresowali się istniejącymi ma rynku programami multimedialnymi do nauki języka angielskiego przez co podniosły się efekty nauczania. Zachęciła uczniów do wykonywania gazetek ściennych w klasopracowni. Uczniowie chętnie wyszukiwali informacje na gazetki tematyczne. Wszystkie materiały były przygotowywane przy wykorzystaniu technologii komputerowej.
Podniosły się również efekty nauczania uczniów z dysgrafia. Poleciłam im aby część prac pisemnych wykonywali przy wykorzystaniu komputera, co umożliwiło mi odczytanie pisma ucznia. Okazało się, ze uczniowie piszą teksty na bardzo dobrym poziomie. Problemem stanowiło jedynie pismo.

Efekty podjętych działań na doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości realizowanego w szkole procesu dydaktyczno – wychowawczego:
- zwiększenie zainteresowania uczniów wyszukiwaniem wiadomości na zajęcia
- regularne wykorzystywanie przez uczniów programów multimedialnych do nauki języka angielskiego
- podniesienie jakości i efektywności pracy dydaktycznej
- zmotywowanie uczniów do wykonywania gazetek ściennych w klasopracowni
- poprawienie wyników nauczania uczniów z dysgrafia


§8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Prowadzenie lekcji otwartych
2. Praca w zespole języków obcych
3. Opracowanie i przeprowadzenie szkoleniowej rady pedagogicznej
4. Udostępnianie i rozpowszechnianie opracowanych przez siebie materiałów
5. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami i pedagogami

1. Prowadzenie lekcji otwartych
W roku szkolnym 2011/2012 przeprowadziłam 2 lekcje otwarte w obecności nauczyciela języka angielskiego Małgorzaty Wróbel.
Tematy lekcji:
1. „Easter – traditions and customs (Wielkanoc – tradycje i zwyczaje)
2. „Eating habits” (Nawyki żywieniowe)
W roku szkolnym 2013/2014 przeprowadziłam 1 lekcje otwartą dla nauczyciela plastyki Wioletty Ryszewskiej.
Temat lekcji:
1. „Monuments of the medieval England” (Zabytki średniowiecznej Anglii)
Aby zdobyć wiedzę merytoryczną na podany temat oraz niezbędne fotografie, albumy uczestniczyłam w zajęciach plastyki o tym samym temacie. Efektem finalnym przedsięwzięcia było zorganizowanie wycieczki do Londynu, na której młodzież mogła podziwiać wcześniej omówione zabytki, zrobić zdjęcia, dzięki którym będą mogły wykonać album ze zdjęciami oraz gazetkę klasową. Następnie zaprosiłam Panią Wiolettę Ryszewską na swoją lekcję, razem oceniłyśmy pracę młodzieży oraz pomogłyśmy w wykonaniu gazetki.

W roku 2013/2014 przeprowadziłam jedną lekcję otwartą w obecności nauczyciela języka niemieckiego Karoliny Makowskiej.
Temat lekcji:
1. „Czasowniki modalne”
2. „Zasady tworzenia pytań w języku angielskim”
Na zajęciach młodzież była bardzo aktywna, uczniowie chętnie dzielili się swoimi pomysłami i przykładami. Uważam, że takie lekcje przyniosły wiele korzyści uczniom. Mechanizm tworzenia pytań, który wcześniej uczniowie mylili w obu językach, po lekcji bez wątpienia wskazywali na elementy wspólne i metody właściwe tylko dla jednego języka.
Wszystkie lekcje poprzedzało przygotowanie scenariusza zajęć, który zawierał temat, cele, metody, pomoce oraz umiejętności językowe ćwiczone podczas zajęć, a także dokładny zapis kolejnych czynności nauczyciela i uczniów. Opracowałam również arkusze obserwacji zajęć, które zawierały punkty do ogólnej obserwacji lekcji, np. sprawności organizacyjnej lekcji, czy atmosfery w klasie, ale również punkty do wnikliwej analizy dydaktycznej, jak na przykład sposoby poprawiania błędów, czy stosowania pozytywnej motywacji przez nauczyciela. Bezpośrednio przed każdą lekcją omawiałam scenariusz i arkusz obserwacji z nauczycielami obserwującymi.
Z przeprowadzonych ankiet ewaluacyjnych wynika, że zajęcia otwarte są ciekawe, cele zostały przedstawione uczniom i zrealizowane, czas został owocnie wykorzystany, nauczyciel potrafił zaciekawić uczniów, panowała przyjazna atmosfera na lekcji, uczniowie byli stale motywowani, stosowane metody aktywne i środki wykorzystano w sposób prawidłowy, uczestnicy chętnie wezmą udział w następnych lekcjach otwartych.
Efektem prowadzonych zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli była samorealizacja i analiza własnych kompetencji. Podczas dzielenia się własnym warsztatem pracy pogłębiałam umiejętności i doświadczenia oraz podwyższałam jakość funkcjonowania szkoły.
Współpraca miedzy nauczycielami naszej szkoły a nie rywalizacja, zadowolenie z możliwości dzielenia się własnym warsztatem pracy wykorzystanym na zajęciach otwartych ma wielki wpływ na klimat pracy szkoły, komunikację wzajemną, przebieg zajęć dydaktycznych, ostatecznie na podniesienie jakości pracy szkoły. Tworzymy szkołę uczącą się wzajemnie.
Nauczycielska współpraca nie pozostawała bez znaczenia dla uczniów, dla których urozmaicone, dokładnie przemyślane zajęcia, to najważniejsze korzyści z niej płynące. Niemniej jednak ważny aspekt to poprawienie dyscypliny oraz większa mobilizacja i koncentracja na lekcjach, spowodowane obecnością obserwatorów.
Należy podkreślić fakt, iż prowadzenie lekcji otwartych, koleżeńskich i ich zespołowa analiza ma ogromne znaczenie dla szkoły, dla realizowanego przez nią wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. Obserwacje i analizy lekcji pozwalają na budowanie zaufania między nauczycielami, integrację procesu dydaktycznego, synchronizację systemu oceniania, modelowanie relacji uczeń- nauczyciel w skali całej szkoły, a przez to realizowanie spójnego programu nie tylko dydaktycznego, ale także wychowawczego.

2. Praca w zespole języków obcych
W okresie odbywania stażu kontynuowałam swoją pracę w zespole nauczycieli języków obcych. Najściślej współpracuję w zespole anglistów z Panią Małgorzatą Wróbel i Joanną Żabierek, oraz z nauczycielem języka niemieckiego: Panią Karoliną Makowską. Do naszych zadań należało m.in.
• konsultacja na temat wyboru podręcznika do nauczania języka angielskiego (wobec wprowadzenia nowej podstawy programowej),
• ustalenie sposobu realizacji programu nauczania,
• korelacja treści nauczania przedmiotów pokrewnych poprzez opracowywanie bloków tematycznych oraz kryteriów oceniania uczniów i sposobów badania wyników nauczania,
• uzgadnianie terminarza konkursów szkolnych,
• przeprowadzanie testów próbnych z języka, przeprowadzanie analizy wyników nauczania po testach próbnych oraz opracowanie wniosków do programów naprawczych,
• propagowanie nauki języków obcych,
• współpraca między nauczycielami w zakresie zarówno dydaktycznym jak i wychowawczym,
• przygotowanie, prowadzenie i wzajemna obserwacja lekcji otwartych. Podczas spotkań prezentowane były doświadczenia i wiedza członków zespołu zdobyta w ramach szkoleń zewnętrznych: warsztatów, czy też seminariów.
• Regularnie od roku 2008 wspólnie z nauczycielką języka angielskiego panią Karoliną Makowska i od 2012 roku z Panią Joanną Żabierek przygotowujemy i sprawdzamy testy próbne z języka angielskiego oraz przeprowadzamy analizę wyników nauczania po testach próbnych przeprowadzanych w klasach II – III. Opracowujemy wnioski do programów naprawczych.
Istotą pracy zespołów nauczycieli jest nie tylko doskonalenie nauczycieli, ale szkoły jako określonej całości. Pozwala nam to zintegrować nauczycieli wokół wspólnie uznawanych wartości i razem realizować wyznaczone cele. Szczegółowy plan pracy zespołów jest opracowywany w oparciu o propozycje poszczególnych nauczycieli, wynika głównie z potrzeb szkoły. Sprawia, iż nauczyciele w taki sposób wzbogacają wiedzę i umiejętności, aby umieć sprostać pojawiającym się problemom szkolnym. Spotkania te są okazją do wymiany poglądów, doświadczeń, organizacji konkursów, wymiany informacji na temat nowości edukacyjnych. Najważniejszym celem dla mnie jest aktywne uczestniczenie w pracach na rzecz integrowania wiedzy humanistycznej i poprawy jakości pracy szkoły. Praca zespołu wiąże się z precyzyjnym określeniem obowiązków i zadań dla poszczególnych członków zespołu. Spotkania odbywały się zgodnie z planem. Dzieliłyśmy się obowiązkami oraz wymieniałyśmy doświadczeniami Na spotkaniach zespołu zapoznałam koleżanki z samodzielnie opracowanymi testami.
3. Opracowanie i przeprowadzenie szkoleniowej rady pedagogicznej
We wrześniu 2011r. kierując się potrzebami nauczycieli oraz po konsultacjach z innymi nauczycielami języków obcych przeprowadziłam radę szkoleniową „Metody nauczania języków obcych”. Rada szkoleniowa miała charakter wykładowo warsztatowy, dlatego że forma wykładu jest monotonna a moim celem było nie tylko poinformować radę pedagogiczną o różnych metodach, ale również wskazać przykłady takich metod. Grupą docelową szkolenia byli nauczyciele języków obcych, jednak nauczyciele innych przedmiotów mogli również zainspirować się podanymi przykładami i wdrożyć je na swoich lekcjach. Podczas wykłady omówiłam metody aktywizujące i ich rolę w podnoszeniu atrakcyjności lekcji oraz motywacji uczniów do pracy, następnie omówiłam nowoczesne metody uczenia języków obcych począwszy od tradycyjnych poprzez stosowane przez różne szkoły metody nowoczesne (metoda Callana, Sita, metoda Helen Doron). Na szczególną uwagę zasługuje metoda Helen Doron-nauka przez zabawę i częste wykorzystanie piosenek w języku obcym. Na końcu omówiłam szkolenia łączone, wykorzystujące nowoczesne technologie informatyczne (najczęściej Internet) jak i tradycyjne metody nauczania (e-learning).
Moje szkolenie miało bardzo szeroki zakres korzyści, nie tylko dla uczniów ale i nauczycieli w życiu zawodowym i prywatnym. Podając autentyczne przykłady zdobyte na drodze moich doświadczeń, szczególnie podkreślając rolę zabawy, odprężenia, psychicznego komfortu uczniów, nauczyciele przyznali, że nie należy rezygnować z metod właściwych dla młodszych uczniów, jeśli dają pozytywne efekty w starszych grupach.
Reasumując, pozytywnym efektem szkolenia dla uczniów i nauczycieli było:
• podniesienie jakości nauczania,
• możliwość pracy interesującymi metodami w atrakcyjnej formie,
• podniesienia jakości pracy szkoły,
• udoskonalenie umiejętności pracy nauczycieli w podnoszeniu wyników nauczania.
Ponadto, nauczyciele języków obcych z entuzjazmem i zaciekawieniem brali udział w szkoleniu. Dla uczestników, którzy prywatnie uczą lub chcą uczyć się języka szkolenie bardzo pomogło przy wybraniu odpowiedniej szkoły lub metody.
W zakresie własnego rozwoju, dzięki rzetelnemu przygotowaniu szkolenia, poszerzyłam wiedzę i udoskonaliłam sposób przekazywania jej nauczycielom w mojej szkole, udoskonaliłam swój warsztat pracy i współpracę z nauczycielami, przeprowadzenie rady szkoleniowej zostało docenione przez dyrekcję szkoły.

4. Udostępnianie i rozpowszechnianie opracowanych przez siebie materiałów

Poszukując różnorodnych sposobów dzielenia się wiedzą i doświadczeniem nauczyciela i wychowawcy postanowiłam publikować własne materiały dydaktyczne, które mogą poszerzyć wiedzę i umiejętności ucznia oraz wzbogacić warsztat pracy nauczyciela. Stosując technologię komputerową i informacyjną mogłam opracować i upublicznić materiały związane z wykonywaną przeze mnie pracą.
W 2011 roku zgłosiłam się do konkursu zorganizowanego przez wydawnictwo Macmillan na najlepszy pomysł na udaną lekcję. Zgłosiłam kilka pomysłów na lekcje języka angielskiego, z których jury wybrało najlepsze. „Co wiecie o etykiecie” jako pomysł na lekcje słownictwa okazał się najlepszy, został opublikowany w poradniku dla nauczycieli „Najlepsze w praktyce sprawdzone pomysły na udane lekcje”. Mój pomysł na lekcję ukazał się również w elektronicznej formie poradnika.
W roku 2014 opublikowałam swoje sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego na portalu edukacyjnym www.publikacje.edux.pl.
Opracowując i udostępniając materiały dotyczące różnych obszarów działalności dydaktyczno – wychowawczej dążyłam do tego, by były wykorzystywane przez innych nauczycieli nie tylko z mojej placówki i wpływały na systematyczne podnoszenie jakości pracy szkoły.
5. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami i pedagogami
Wymiana doświadczeń, obserwacji, opinii odgrywa bardzo ważną rolę w procesie samodoskonalenia: uczy samokrytyki, pozwala dokładniej przyjrzeć się badanemu zjawisku lub osobie, umożliwia obiektywną ocenę.
W trakcie stażu wielokrotnie dzieliłam się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi spraw wychowawczych dotyczących uczniów naszej szkoły, co umożliwiło szybszą reakcję i skuteczniejsze działanie ze strony wychowawców czy pedagoga. Sama też chętnie byłam otwarta na rady i wskazówki innych nauczycieli i pedagoga.
Jako koordynator i opiekun Trójstronnego Spotkania Młodzieży miałam kontakt z nauczycielami i pedagogami z Niemiec i Francji. Podczas obozów wielokrotnie poruszaliśmy problemy, z którymi zmagają się szkoły w różnych częściach Europy i choć dzielą nas tysiące kilometrów to łączą nas te same problemy. Często poruszaliśmy problematykę wagarów, biedy, nałogów, łamania prawa, ciąż nastolatków oraz sposoby radzenia sobie z nimi. Wspólne rozmowy na temat naszych podopiecznych, ich zachowania, dały wiele pozytywnych efektów, obserwując bardziej swobodne relacje w grupie francuskiej i niemieckiej między ich opiekunami a podopiecznymi, nauczyłam się, że podczas takich obozów należy zmniejszyć szkolny dystans.
W roku 2012 nawiązałam kontakt z nauczycielem języka angielskiego Ewą Popiela z gimnazjum w Wysokiem. Podczas wspólnych rozmów poruszałyśmy głównie sferę dydaktyki, omówiłyśmy największe problemy naszych gimnazjalistów na egzaminie oraz oferty wydawnicze podręczników do nauki języka. Ponieważ mam większe doświadczenie zawodowe, za każdym razem starałam się dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem. Dzieląc się swoimi doświadczeniami sprawiłam, że praca młodszych stażem koleżanek, stała się bardziej satysfakcjonująca i w mniejszym stopniu narażona na niepowodzenia.
§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
1. Opracowanie i wdrożenie programu koła języka angielskiego
2. Prowadzenie zajęć wyrównawczych z języka angielskiego
3. Opracowanie arkuszy dostosowań wymagań edukacyjnych
4. Opracowanie i uaktualnianie planu pracy wychowawczej
5. Pedagogizacja rodziców

1. Opracowanie i wdrożenie programu koła języka angielskiego
Egzamin gimnazjalny z języka obcego postawił przed uczniami i nauczycielami nowe wymogi. Sto procent uczniów naszego gimnazjum wybiera język angielski, jako nauczyciel tego języka czuję się odpowiedzialna za przygotowanie uczniów. Biorąc pod uwagę możliwości uczniów, zasoby dydaktyczne, oraz niedostateczną możliwość przygotowania z ówczesnym podręcznikiem do części rozszerzonej, postanowiłam opracować autorski program zajęć przygotowujących do części rozszerzonej egzaminu gimnazjalnego.
Zajęcia były przeznaczone dla uczniów, kontynuujących naukę języka w gimnazjum, w wymiarze jednej godziny lekcyjnej tygodniowo. Głównym celem zajęć było przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego, ze szczególnym uwzględnieniem typów zadań i treści, które sprawiają największe problemy. Program był zgodny z zadaniami i celami edukacyjnymi opartymi na bieżących podstawach programowych jak również wykraczający poza minimum programowe.
Autorski program kółka z języka angielskiego został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną, otrzymał pozytywne opinie nauczycieli dyplomowanych: polonisty i anglisty.
Uczniowie bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach dodatkowych, ponieważ były one urozmaicone i stosowałam takie metody, które odpowiadały uczniom.
Z przeprowadzonej wśród uczniów pod koniec semestru anonimowej ankiety ewaluacyjnej wynika, że uczniowie bardzo doceniają aktywizujące metody nauczania, gdyż forma pracy w parach lub grupach pomaga im bardziej zrozumieć i przyswoić materiał językowy, dzięki rozwiązywaniu problemowych zadań w grupie, uczniowie dyskutowali między sobą o potencjalnych rozwiązaniach, podawali rożne pomysły i zadanie które było niemożliwe aby rozwiązać indywidualnie, udawało się rozwiązać w grupie. Stosowanie tej metody pozytywnie wpłynęło na samoocenę uczniów i motywację do pracy. Metoda nauki języka poprzez gry i zabawy językowe pozytywnie wpłynęła na atmosferę na zajęciach, jak również była dla uczniów ciekawym doświadczeniem na zdobywanie wiedzy i czerpania z niej radości. Dzięki stosowaniu różnorodnych metod, odpowiedniemu doborowi ćwiczeń i przyjaznej atmosferze, uczniowie bardzo chętnie uczęszczały na zajęcia, co potwierdziła wysoka frekwencja.

2. Prowadzenie zajęć wyrównawczych z języka angielskiego
Od początku roku szkolnego 2011/2012 prowadziłam również raz w tygodniu zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających problemy w nauce. Celem zajęć wyrównawczych z języka angielskiego jest wytwarzanie umiejętności językowych, które umożliwiają porozumiewanie się w języku obcym na poziomie podstawowym. Dzięki uczestnictwu w tych zajęciach uczniowie utrwalają zagadnienie gramatyczne i leksykalne, które pozwolą wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w prostych sytuacjach komunikacyjnych.
Prowadzone przeze mnie działania przyniosły wymierne skutki w postaci:
- korekcji umiejętności i wiedzy u uczniów,
- poprawy efektywności lekcji właściwych ( gdy uczniowie reprezentowali na nich bardziej wyrównany poziom),
-satysfakcji z pozytywnych efektów pracy uczniów (progres w nauce)
- możliwości dokonania samooceny w warunkach sprzyjających (brak ocen), motywowanie pozytywne poprzez stosowanie nagród nie kar,
- kształtowanie lub doskonalenie umiejętności uczenia się,
- pozytywnych wyników uzyskiwanych przez uczniów podczas testów w szkołach średnich (na kolejnym etapie kształcenia).

3. Opracowanie arkuszy dostosowań wymagań edukacyjnych
Część uczniów naszego gimnazjum to młodzież z opiniami i orzeczeniami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, wobec której możliwości należy dostosować program nauczania. Wspólnie z zespołem nauczycieli języków obcych w oparciu o zalecenia poradni, sporządziłam arkusze dostosowań wymagań edukacyjnych, dokonałam modyfikacji metod i form pracy oraz warunków sprawdzania wiedzy i umiejętności tych uczniów.
Opracowany i wdrożony przeze mnie program działań edukacyjnych i wychowawczych w formie arkuszy dostosowań wymagań edukacyjnych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, daje efekt prawidłowego zorganizowania procesu nauczania – uczenia się, a to z kolei przyczynia się do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

4. Opracowanie i uaktualnianie planu pracy wychowawczej
Pełnienie funkcji wychowawcy klasy to duża odpowiedzialność. Przysparza nauczycielom wiele trudności. Z własnego doświadczenia wiem, że pomoc i wskazówki są bardzo cenne, dlatego w swojej pracy wychowawczej często konsultuję się z innymi nauczycielami zespołu wychowawczego. Zawsze konsultujemy się, gdy trzeba rozwiązywać problemy, razem planujemy wyjazdy i inne imprezy klasowe. Chętnie też dzielę się swoimi doświadczeniami z młodymi nauczycielami wychowawcami.
Warunkiem zwiększenia efektywności pracy wychowawcy jest umiejętne zorganizowanie współdziałania uczniów w procesie wychowawczym. Służy temu Plan pracy wychowawczej, który piszemy razem w zespole wychowawców, a uaktualniamy co roku, by był zintegrowany z Programem Wychowawczym i Planem Pracy Szkoły. Proponowałam w nim własne rozwiązania wychowawcze w pracy z uczniem.
5. Pedagogizacja rodziców
Walka o zapewnienie jak najlepszych warunków materialnych powoduje, że zapominamy o naszym ponadczasowym rodzicielskim powołaniu. Mijamy się z naszymi dziećmi - jedni pędząc do pracy, inni do szkoły. Wyrasta bariera nieufności, alienacji i zamykania się w sobie. A potrzeba rozmowy rodziców z dziećmi jest bardzo istotna w procesie wychowania młodego człowieka, aby nie czuł się samotny wśród swoich i nie musiał szukać "przyjaciół", często z "marginesowego" podwórka.
Pedagogizacja rodziców umożliwiła mi podniesienie efektów zwykłej wywiadówki, na której przekazywane są często suche informacje na temat wyników nauczania.
Starałam się eksponować sukcesy moich wychowanków w różnych dziedzinach nie tylko dydaktycznych, ale i sportowych, w różnego rodzaju konkursach przeprowadzanych na terenie szkoły i poza nią.
Uważam, że wpłynęło to na budowanie poczucia zaufania rodziców do wychowawcy i wzajemnie. Rodzice w kontaktach ze szkołą są często nieśmiali, odczuwają barierę w rozmowach z nauczycielami lub nie chcą z nimi rozmawiać. Pedagogizacja w odniesieniu do tych zjawisk jest sytuacją konieczną, poza tym pozwala ona bardziej zrozumieć problemy, na jakie nauczyciele napotykają w pracy z młodzieżą gimnazjalną. Nie bez znaczenia jest edukacja rodziców w takich obszarach, jak dojrzewanie, postawa wobec nałogów, problemy emocjonalne.
Do prowadzenia takich działań skłonił mnie fakt, że jestem wychowawcą i regularnie spotykam się z rodzicami na zebraniach klasowych. Jest do bardzo dobra okazja do przeprowadzenia różnego rodzaju pogadanek i prelekcji na forum klasy. Tematy do tych pogadanek czerpałam obserwując życie klasowe i zachowanie moich podopiecznych. Najważniejsze z nich to:
1) Prezentacja Planu Wychowawczego Publicznego Gimnazjum w Kramsku
2) „Jak pomagać dziecku w odrabianiu lekcji”
Odrabianie lekcji staje się w niejednej rodzinie źródłem konfliktów między pokoleniami, utrapieniem dla rodziców i przykrością dla dzieci. Samodzielna nauka w domu jest ważnym elementem nauczania, należy pamiętać o tym, że uczeń sam powinien pokonywać napotkane trudności. Często rodzice źle pojmują swoją rolę. Na skutek wielu próśb rodziców oraz zaobserwowanych problemów w nauce wynikających z zaniedbań lub braku prac domowych, postanowiłam udzielić kilku rad, wskazówek na temat pomocy dziecku w odrabianiu lekcji i przygotowania się zajęć. Szkolenie było bardzo pozytywnie odebrane przez rodziców, dzięki niemu zrozumieli, że pomoc rodziców powinna ograniczać się do tłumaczenia niezrozumiałych lekcji, odpytywanie wyuczonych na pamięć wierszy oraz kontrolowania prac pisemnych, błędem natomiast jest wykonywanie prac domowych za dziecko lub wskazywanie na gotowe prace zamieszczone np. w Internecie. Istotny jest również fakt, że rodzice mogą wspomagać szkołę ucząc dziecko uczenia się, dlatego też zachęciłam rodziców do poszukiwania skutecznych dla ich dziecka metod uczenia się.
3) Referat „Depresja wśród młodzieży ”
W mojej klasie wychowawczej miałam kila przypadków uczniów, którzy po przyjściu ze szkoły podstawowej z bardzo dobrymi ocenami, nie mogli poradzić sobie ze stresem, nawałem pracy, a przede wszystkim nieco gorszymi ocenami w gimnazjum. Bywało tak, że ocena dobra dla ucznia bardzo dobrego była synonimem porażki i bardzo obniżała jego własną samoocenę.
Depresja szkolna, zwana również fobią szkolną to zjawisko, które coraz częściej dotyka nastolatków w przedziale wiekowym 13-16 lat. Jest to czas, w którym musi ono dokonywać coraz bardziej odpowiedzialnych wyborów, decydować o dalszej drodze edukacyjnej.
Stany depresyjne różnie się rozwijają. U dzieci, które mają wysokie poczucie własnej wartości przejdą w formie niemal niezauważalnej. Natomiast u tych, którzy mają niską samoocenę, mogą przerodzić się w poważną chorobę psychiczną wymagającą leczenia.
Aby ułatwić rodzicom podjęcie pewnych kroków, a przede wszystkim namówić ich do bacznej obserwacji zachowania swoich dzieci, postanowiłam przybliżyć rodzicom zjawisko depresji szkolnej, oraz wskazać kilka dróg na rozwiązanie potencjalnych problemów. Podczas spotkania wielokrotnie podkreślałam, że korzystanie z pomocy fachowej psychologa czy psychiatry nie jest niczym wstydliwym, a nawet koniecznym, jeśli mamy na uwadze dobro dziecka.
Pozytywnym efektem mojego przedsięwzięcia był szybki kontakt rodziców dzieci z podejrzeniem depresji szkolnej z psychologiem. Dzięki wspólnej rozmowie udało się uchronić oboje uczniów przed poważniejszymi konsekwencjami.
§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1. Koordynowanie Trójstronnego Spotkania Młodzieży
2. Organizacja wycieczek oraz uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kulturalnych
3. Kształtowanie świadomości ekologicznej
4. Organizacja imprez i uroczystości w środowisku lokalnym
5. Współpraca z GCIE

1. Koordynowanie Trójstronnego Spotkania Młodzieży
W latach 2004-2011 byłam opiekunem podczas Trójstronnego Spotkania Młodzieży, które odbywa się co roku w jednym z trzech krajów (Polska, Francja, Niemcy). Do zakresu moich obowiązków należała nie tylko opieka nad młodzieżą podczas obozu, ale również praca w roli tłumacza podczas obozu oraz przy tłumaczeniu harmonogramów spotkań. Bardzo chętnie angażowałam się w organizację obozu, sumiennie wykonywałam powierzone mi obowiązki. W roku 2013 zostałam koordynatorem spotkania, co niosło ze sobą nowe zadania. Przez cały czas byłam w stałym kontakcie z koordynatorami spotkań ze strony Francuskiej i Niemieckiej. Opracowałam szkolny regulamin wyboru uczniów biorących udział w obozie, jasno określiłam kryteria wyboru. Ponadto, opracowałam program obozu (atrakcje, nocleg, wyżywienie), a następnie z Panią Dyrektor Anną Piechocką i Zastępcą Dyrektora Panią Katarzyną Witkowską-Glegoła opracowałyśmy kosztorys całego przedsięwzięcia.

2. Organizacja wycieczek oraz uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kulturalnych
W roku szkolnym 2013/2014 wspólnie z Panią Arletą Graczyk – nauczycielem geografii, współorganizowałam wycieczkę do Londynu. Przed wyjazdem wypełniłyśmy wszystkie wymogi związane z organizowaniem wycieczki zagranicznej. Podczas wyjazdu pełniłam rolę tłumacza i opiekuna. Wyjazd był szczególnie owocny ze względu na bogactwo architektury Anglii, dzięki czemu z łatwością zachęciłam młodzież do zrobienia zdjęć w związku z poprzedzającą wyjazd lekcją o średniowiecznych zabytkach tego regionu. Efektem było wykonanie gazetki przez uczniów, w której wykorzystali własnoręcznie zrobione zdjęcia i zdobyte wiadomości.
W roku 2014 zorganizowałam wycieczkę klas drugich do Czech i Austrii. Celem wyjazdu było zwiedzanie najsłynniejszych zabytków oraz integracja grupy. Do moich zadań jako kierownika wycieczki należało:
• negocjowanie kosztu wyjazdu,
• opracowanie harmonogramu i karty wycieczki,
• zorganizowanie zebrania z uczniami-szczegółowe omówienie regulaminu, zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania,
• określenie zadań opiekunów w zakresie realizacji programu, zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki,
• nadzorowanie zaopatrzenia uczniów w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy
• powiadomienie stosownych organów o wycieczce zagranicznej (dyrektor szkoły, organ prowadzący, kuratorium).
Przez cały okres stażu dbałam aby młodzież miała stały kontakt z różnymi formami wydarzeń kulturalnych. Kilka razy w roku organizowałam lub współorganizowałam wyjazdy do teatru i kina. Przed każdym wyjazdem dbałam o trafny wybór sztuki lub filmu aby był adekwatny z potrzebami i zainteresowaniami gimnazjalistów. Często konsultowałam swoje decyzje z nauczycielem języka polskiego Małgorzatą Filipiak jeśli była możliwość wyboru sztuki lub filmu zgodną z kanonem lektur lub innymi potrzebami młodzieży gimnazjalnej. Co roku w okresie świątecznym organizowałam wyjazdy do kina w ramach prezentu mikołajkowego dla młodzieży, oto niektóre z nich:
-wyjazd do kina na film „Wałęsa, człowiek z nadziei”, „Wyścig”, „Kamienie na szaniec”
-wyjazd do teatru na spektakl „Błękitny ptak”
Uzyskane efekty:
• uatrakcyjnianie i urozmaicanie proces nauczania i wychowania
• zapewnienie dzieciom bezpiecznego i atrakcyjnego wypoczynku
• poznawanie najbliższego otoczenia
• wyrabianie szacunku dla ludzi pracy i efektów pracy ludzkiej
• poznanie ciekawych miejsc
• integracja zespołu klasowego

3. Kształtowanie świadomości ekologicznej
Dbałość o środowisko, wyzwalanie w uczniach odpowiedzialności za świat, który nas otacza to zadanie każdego nauczyciela. Aby nie ograniczać się do teoretycznych wykładów na temat ekologii, angażowałam młodzież do czynnego udziału w akcjach o charakterze ekologicznym.
• „Drzewko za butelkę”
"Drzewko za butelkę" to akcja, zainicjowana w 2003 roku przez firmy chemiczne, realizujące Program "Odpowiedzialność i Troska". Ideą akcji jest aktywne dbanie o środowisko poprzez zbieranie plastikowych butelek PET oraz nakrętek.
Od pięciu lat jestem koordynatorem akcji „Drzewko za butelkę”, co roku zachęcam młodzież do zbiórki pustych plastikowych butelek PET i nakrętek oraz do brania udziału w innych konkursach o tematyce proekologicznej np. konkurs na ulotkę. Praca koordynatora akcji wiąże się z dokumentowaniem zbiorów butelek i nakrętek na stosownych protokołach akcji oraz motywowaniem młodzieży do aktywnego udziały w akcji nie tylko poprzez zbiórkę butelek i nakrętek ale również przygotowanie plakatów informacyjnych propagujących akcję.
Efektem brania udziału w akcji było coroczne uczestniczenie w imprezie podsumowującej zbiórkę, zasłużeni uczniowie zawsze otrzymali atrakcyjne zagrody oraz mieli okazję wziąć udział w wydarzeniu kulturalnym o charakterze ekologicznym. Dzięki aktywnemu uczestnictwu w akcji szkoła otrzymała sadzonki drzew i krzewów, które teraz zdobią teren dookoła szkoły i przypominają o aktywnym udziale w akcji.
• Selektywna zbiórka surowców wtórnych
Selektywna zbiórka surowców wtórnych odbywa się w naszej szkole od wielu lat. Uczniowie przynoszą do szkoły makulaturę, aluminium oraz zużyte baterie, najaktywniejsi uczniowie jadą co roku na podsumowanie akcji i otrzymują nagrody za zaangażowanie. Efektem brania udziału w akcji nie są tylko nagrody rzeczowe, ale świadomość, ze dbałość o środowisko w tak dużym stopniu zależy od nas, a dzięki tak niewielkim uczynkom realizowanych na terenie szkoły możemy troszczyć się o przyszłość świata i świadome korzystanie z jego zasobów.

• „Sprzątanie świata”
Co roku wspólnie z wychowankami bierzemy czynny udział w akcji „Sprzątanie świata”. Naszym zadaniem jest sprzątanie wyznaczonego terenu oraz wyrzucanie śmieci do przeznaczonych im worków. Zawsze staram się motywować młodzież do wzięcia udziału w akcji, a przede wszystkim zaszczepić w nich nawyk segregowania śmieci. Głównym i najbardziej widocznym efektem akcji jest porządek na sprzątanym obszarze oraz zaangażowanie uczniów troskę o środowisko.

4. Organizacja imprez i uroczystości w środowisku szkolnym i lokalnym
Brałam aktywny udział w życiu społecznym Kramska – organizacji imprez środowiskowych, czynnym uczestniczeniu w odbywających się na terenie gminy imprezach i akcjach. A były to m.in.
-zakończenie roku szkolnego
-zakończenie klas trzecich
-festyn z okazji 10lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
- Szkolny Dzień Sportu,
- Dzień Edukacji Narodowej
- obchody rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 maja
Oto główne efekty moich przedsięwzięć:
• aktywny udział rodziców w życiu klasy i szkoły
• integracja zespołu klasowego
• zmotywowanie dzieci do różnorodnych działań artystycznych
• opracowanie uroczystości szkolnych i klasowych
• przedstawienie artystycznego dorobku dzieci
• reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym
Aktywnie uczestniczyłam w przygotowaniach i realizacji imprez, które prowadziły lub w których uczestniczyły moje klasy:
● „Drzewko za butelkę”
● Dzień Wiosny
● wigilie klasowe;
● spektakle profilaktyczne;
● pogadanki z policją, pedagogiem szkolnym.

5. Współpraca z GCIE
Od wielu lat współpracuję z Gminnym Centrum Informacji Europejskiej, do moich zadań należy tłumaczenie różnych pism w języku angielskim, praca w roli tłumacza podczas spotkań z przedstawicielami innych krajów oraz wyjazdów okolicznościowych. Owocem wieloletniej współpracy jest koordynowanie Trójstronnego Spotkania Młodzieży i przeprowadzenie wszystkich działań związanych z organizacją spotkania. Dzięki współpracy z GCIE opracowałam projekt dodatkowych zajęć z języka angielskiego.
§ 8.ust. 2. pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz pedagogiem szkolnym
2. Współpraca z innymi szkołami
3. Organizacja akcji charytatywnych
4. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kramsku
5. Współpraca z przedstawicielami wydawnictw
6. Współpraca z Radą Rodziców
1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz pedagogiem szkolnym
Praca z uczniem wymaga ciągłej ich obserwacji i analizy. W tym zadaniu bardzo pomocna była współpraca z poradnią psychologiczno- pedagogiczną oraz pedagogiem szkolnym. Uczestniczyłam w organizowanych przez nich spotkaniach, a konsultując się z pedagogiem szkolnym:
● wymieniałam informacje na temat sytuacji rodzinnej wychowanków
ich trudnościach w opanowaniu materiału oraz różnych innych problemach
● ustalałyśmy metody postępowania wobec uczniów sprawiających problemy wychowawcze oraz uczniów z problemami w nauce
● interwencje w domu uczniów
● kierowałyśmy uczniów na zajęcia z psychologiem.
Wspólnie z pedagogiem szkolnym i zespołem wychowawców zapraszałam na prelekcje dla młodzieży i ich rodziców przedstawicieli Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Koninie. W trakcie trwania stażu odbyły się spotkania i pogadanki o tematyce profilaktyki uzależnień i bezpieczeństwie a także odpowiedzialności karnej nieletnich.

2. Współpraca z innymi szkołami
W roku 2012 nawiązałam kontakt z nauczycielem języka angielskiego w gimnazjum w Wysokiem Ewą Popiela podczas sprawowania opieki na Trójstronnym Spotkaniu Młodzieży. Owocem współpracy między gimnazjami było zorganizowanie konkursu English Masters w 2014r.
3. Organizacja akcji charytatywnych
Wspólnie z moimi wychowankami uczestniczyłam w wielu akcjach charytatywnych. Zawsze starałam się uwrażliwić uczniów na problemy społeczne, zachęcałam ich do udziału w pracy na rzecz środowiska lokalnego oraz niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym.
Co roku uczestniczę z dziećmi w zbiórce słodyczy (Pogotowie Świętego Mikołaja), zbiórce żywności dla PCK, , akcji „Góra grosza”, WOŚP, zbiórce nakrętek na rzecz podopiecznych Fundacji im. Piotra Janaszka („Wózek dla Przemka”).
Uzyskane efekty:
• możliwość niesienia pomocy materialnej dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej;
• uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych i zachęcanie do niesienia bezinteresownej pomocy;
• aktywny udział rodziców w życiu szkoły i klasy.
4. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kramsku
Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kramsku polega na przekazywaniu informacji o warunkach zdobycia stypendium ufundowanego przez Urząd Gminy, czy też możliwości uzyskania bezpłatnych obiadów lub dofinansowania do nich. Interesowałam się również sytuacją materialną wychowanków w celu udzielenia im pomocy i wskazówek.
5. Współpraca z przedstawicielami wydawnictw
Współpracowałam z przedstawicielami wydawnictw. Otrzymywałam od nich materiały promocyjne i nowości wydawnicze a także pozyskałam książki do biblioteki szkolnej, nagrody, dyplomy i upominki do konkursu English Masters. Systematycznie kontaktowałam się pocztą elektroniczną oraz drogą telefoniczną z przedstawicielką wydawnictwa.
6. Współpraca z Radą Rodziców
W roku 2012 zwróciłam się z prośbą do Rady Rodziców o zorganizowania wsparcia materialnego dla mojej uczennicy i wychowanki Weroniki Walczak do Trójstronnego Spotkania Młodzieży we Francji. Prośbę swą motywowałam trudną sytuacją materialną uczennicy, której sytuacja materialna nie pozwalała wziąć udziału w spotkaniu, które było dość kosztowne. Rada rodziców przychylnie ustosunkowała się do mojego wniosku i w efekcie Weronika wzięła udział w obozie we Francji.

§ 8.ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1. Poszerzenie wiedzy w zakresie diagnozowania trudności i potrzeb wychowawczych ucznia
2. Współpraca z rodzicami
3. Współpraca z pedagogiem szkolnym i innymi nauczycielami
4. Monitorowanie i pomoc uczniom ze szczególnymi problemami edukacyjno-wychowawczymi
5. Rozpoznanie i analiza dwóch przypadków

1. Poszerzenie wiedzy w zakresie diagnozowania trudności i potrzeb wychowawczych ucznia
Potrzeby i trudności uczniów (edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze) poznawałam poprzez obserwacje własne, rozmowy z wychowawcami, analizę opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, korzystanie z pracy pedagoga szkolnego lub udział w Radach Pedagogicznych poświęconych omawianiu problemów wychowawczych istniejących w naszej szkole. Swoją wiedzę na temat potrzeb rozwojowych oraz problemów i zagrożeń charakterystycznych dla młodzieży szkolnej poszerzałem również biorąc udział w szkoleniach i szkoleniowych Radach Pedagogicznych poświęconych tym zagadnieniom.
Dzięki zdobytej szczegółowej wiedzy na temat tych problemów mogłam później w swej pracy łatwiej diagnozować ich oznaki i przyczyniać się do ich rozwiązywania.
2. Współpraca z rodzicami
W czasie stażu regularnie spotykałam się i kontaktowałam z rodzicami uczniów, w celu omówienia sytuacji szkolnej uczniów, ich postępów w nauce i zachowania. Efektem podjętych działań była szybka reakcja wobec zaistniałej trudnej sytuacji oraz zapobieganie dalszemu rozwojowi problemu.
3. Współpraca z pedagogiem szkolnym i innymi nauczycielami
Aby na bieżąco monitorować problemy uczniów utrzymywałam stały kontakt z pedagogiem szkolnym i innymi nauczycielami. Podczas trwania stażu współpracowałam z pedagogiem szkolnym w zakresie diagnozowania a następnie rozwiązywania problemów wychowawczych swoich uczniów, wymieniałam informacje na temat sytuacji rodzinnej wychowanków, konsultowałam swoje spostrzeżenia dotyczące uczniów mających trudności w nauce oraz problemy na tle psychicznym
Wymiernym efektem współpracy było wspólne ustalenie metody postępowania wobec uczniów sprawujących problemy wychowawcze oraz mających trudności w nauce.
4. Monitorowanie i pomoc uczniom ze szczególnymi problemami edukacyjno-wychowawczymi
Społeczność uczniowska składa się z odrębnych indywidualności, a wielu z nich wykazuje szczególne problemy edukacyjno- wychowawcze. Praca w szkole a przede wszystkim pełnienie funkcji wychowawcy wyostrzyło ich postrzeganie i rozpoznawanie. Po postawieniu diagnozy dotyczącej problemów i ich znaczenia starałam się zawsze ustalić i zastosować środki zaradcze.
5. Rozpoznanie i analiza dwóch przypadków
Spośród licznych przypadków uczniów ze szczególnymi problemami wybrałam dwa, które dołączyłam do teczki z dokumentacją awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego. Opisy zawierają identyfikację problemu, genezę i dynamikę zjawiska, znaczenie i jego prognozę, pozytywne rozwiązanie, opis wdrożonych działań wraz z efektem końcowym.

PODSUMOWANIE
Podsumowując swoją pracę w okresie stażu mogę powiedzieć, że osobiście mam dużą satysfakcję z realizacji planu rozwoju zawodowego. Praca nad uzyskaniem statusu nauczyciela dyplomowanego stała się dla mnie wyzwaniem, a jednocześnie okazją do zweryfikowania opinii, jakim jestem pedagogiem i wychowawcą oraz na dostrzeżenie swoich mocnych i słabych stron.
W swojej pracy wykorzystuję metody, formy i techniki pracy, które umożliwiają wszechstronny rozwój dziecka. Jestem pozytywnie nastawiona na nowości dydaktyczne i metodyczne. Posiadam umiejętności stosowania technologii komputerowej, potrafię korzystać z zasobów Internetu. Dzięki posiadanym umiejętnościom stosowania technologii komputerowej i informacyjnej przyczyniłam się do usprawnienia pracy własnej i placówki. W swoich działaniach zwracałam również uwagę na integrację ze środowiskiem rodzinnym dziecka poprzez organizację różnych imprez i uroczystości. Umiem dzielić się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem. Podejmuję i realizuję zadania wykraczające poza obowiązki służbowe. Samodzielnie pogłębiam swoją wiedzę. Mam świadomość, że jeszcze wiele mogę i powinnam się nauczyć, bo ciągle zmieniająca się rzeczywistość stawia przede mną nowe wyzwania i zadania. Zmieniają się moje metody pracy, ale wszystkim moim działaniom przyświecać będzie nadal dobro i rozwój dziecka w rodzinie i w szkole.
Zakończenie stażu nie oznacza końca działań. Zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikacje, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.