X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24495
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego obiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2013, poz. 393)


CZĘŚĆ A - PODSTAWOWE INFORMACJE

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA – Łukasz Wrona
NAZWA I ADRES SZKOŁY – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie
STANOWISKO PRACY – wychowawca grupy wychowawczej
POSIADANE KWALIFIKACJE:
• ukończone studia wyższe, pięcioletnie magisterskie na kierunku Pedagogika Specjalna ze specjalnością resocjalizacja – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie;
• ukończone studia podyplomowe na kierunku pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie – oligofrenopedagogika – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie;
• ukończone studia podyplomowe na kierunku wychowanie fizyczne – Wyższa Szkoła Kultury fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie.
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU – mgr Filip Bąk
CZAS TRWANIA STAŻU – 01.09.2011 r. – 31.05.2014 r.

DODATKOWE ZADANIA PEŁNIONE W OŚRODKU – członek sekcji sportowej, członek sekcji rowerowej.

DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE:
• Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku Pedagogika Specjalna ze specjalnością resocjalizacja – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie;
• Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na kierunku pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie – oligofrenopedagogika – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie;
• Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na kierunku wychowanie fizyczne – Wyższa Szkoła Kultury fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie.

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STAŻU:
• Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego – zatwierdzony przez Dyrektora Ośrodka.
• Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.
CZĘŚĆ B – SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Wstęp

Okres trwania stażu był dla mnie czasem intensywnego wysiłku, ukierunkowanym na realizację planu rozwoju zawodowego, który sporządziłem na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Był to dla mnie czas zmian zarówno jako nauczyciela, wychowawcy, ale i człowieka.
Przez cały okres stażu – 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałem swoją wiedzę i umiejętności opiekuńczo-wychowawcze oraz dydaktyczne, doskonaliłem znajomość prawa oświatowego w sferze funkcjonowania Ośrodka, aktywnie uczestniczyłem w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych.
Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz uzyskane efekty. Jednocześnie jestem przekonany, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami opiekuńczo-wychowawczymi oraz dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i wiele jeszcze rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie.


§7 ust. 2 pkt. 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Pierwszym krokiem podjętym w celu dobrego zorganizowania pracy w okresie stażu było nawiązanie oraz określenie zasad współpracy z opiekunem stażu – panem mgr Filipem Bąkiem. We wrześniu 2011 r. powstał kontrakt, który formułował w sposób jednoznaczny oraz przejrzysty formy współpracy, a także terminy konsultacji i obserwacji zajęć. Poznałem procedury awansu zawodowego i przygotowałem własny plan rozwoju zawodowego.
Na początku roku szkolnego 2011/12 zapoznałem się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli (Rozporządzenie MENiS z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli § 7 ust. 2 pkt 5).
Zgodnie z przepisami w sierpniu 2011 r. przygotowałem wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego, w miesiącu wrześniu opracowałem plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora ośrodka.

Efekty realizacji:
Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiła mi prawidłowe opracowanie dokumentów – wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego. Tworząc plan rozwoju zawodowego brałem pod uwagę głównie działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela-wychowawcy, zgodnie z potrzebami ośrodka, a także oczekiwaniami dyrekcji, rodziców/opiekunów i wychowanków. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu bardzo pomogło mi w realizacji postawionych sobie celów.

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
W trakcie stażu:
• doskonaliłem umiejętności prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych,
• przygotowywałem konspekty zajęć,
• samodzielnie opracowywałem semestralne plany pracy.
Zgodnie z harmonogramem i zasadami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego prowadziłem zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w obecności opiekuna stażu lub kierownika Ośrodka:
• TEMAT ZAJĘĆ : „Podstawy pierwszej pomoc”- nauka udzielania pierwszej pomoc, kiedy i jak wzywać pomoc. (maj 2012 r.)
• TEMAT ZAJĘĆ: „Asertywność” – sztuka mówienia nie. (grudzień 2013 r.)
• TEMAT ZAJĘĆ: „Przegląd gier zespołowych – doskonalenie podstawowych elementów technicznych wybranych gier zespołowych. ( styczeń 2014 r.)
Wszystkie zajęcia zostały dokładnie przeanalizowane pod względem merytorycznym i metodycznym oraz uzyskały opinię pozytywną. Przeprowadzenie zajęć poprzedzone było zredagowaniem scenariusza zajęć. Razem z opiekunem dbałem, aby każde zajęcia zostały omówione podczas konsultacji.
W trakcie tych spotkań analizowałem swoje mocne i słabe strony, wykorzystane pomoce dydaktyczne, poziom wiedzy, a także aktywność i reakcje wychowanków. Wymiana spostrzeżeń z opiekunem stażu okazała się bardzo przydatna w pracy opiekuńczo-wychowawczej w ośrodku.
Wnioski uwzględniałem na bieżąco podczas planowania dalszej pracy. Dzięki temu nauczyłem się eliminować błędy oraz prawidłowo prowadzić zajęcia.
Zgodnie z opracowanym harmonogramem w okresie stażu obserwowałem zajęcia i uroczystości/imprezy prowadzone przez pana Filipa Bąka. Były to zajęcia sportowe na basenie, zajęcia sportowo-turystyczne, rozmowy wychowawcze, uroczystości ośrodkowe, m. in.: Dzień Sportu, Dzień Życzliwości i Pozdrowień.
Szczególną uwagę zwracałem na sposób wykorzystania czasu w trakcie zajęć, rodzaj stosowanych metod pracy z wychowankami. Obserwacja zajęć pozwoliła mi poznać warsztat pracy doświadczonego nauczyciela. Zwracałem również uwagę na stosowane metody i formy pracy, na atmosferę panującą na zajęciach oraz na stosunek nauczyciela do wychowanków. Dzięki tym obserwacjom mogłem udoskonalać własny warsztat pracy, zyskałem nowe pomysły do realizacji zajęć w sposób ciekawy i motywujący wychowanków do pracy.
Podczas trwania stażu wyniki swojej pracy poddawałem regularnej ewaluacji. Przeprowadzałem dyskusje z moimi podopiecznymi dotyczące ich podejścia do zajęć oraz satysfakcjonujących ich metod. Dawało mi to możliwość zainteresowania ich moimi zajęciami, poznawałem przyczyny ich trudności w nauce i starałem się pomagać im w przezwyciężaniu tych trudności. Dowiedziałem się również, jak efektywnie realizować zajęcia poprzez zastosowanie rozmaitych metod aktywizujących.

Dokonując autorefleksji, brałem pod uwagę opinie opiekuna stażu, kierownika internatu oraz doświadczonych kolegów i koleżanek. Po dokonaniu autorefleksji doszedłem do następujących wniosków:
• praca wychowawcy sprawia mi dużo satysfakcji,
• w pracy wychowawczo-opiekuńczej najważniejszy jest kontakt z wychowankiem,
• metody pracy należy dostosować do indywidualnych potrzeb i możliwości wychowanka,
• poziom wiedzy merytorycznej oraz umiejętności praktyczne pozwalają mi w zadowalający sposób prowadzić proces wychowania i nauczania,
• mam dobry kontakt z wychowankami,
• potrafię współpracować z wychowankami,
• powinienem stale się rozwijać, by moja wiedza i umiejętności były dostosowane do potrzeb wychowanków ośrodka.
W okresie stażu doskonaliłem własny warsztat pracy. Wiedzę i umiejętności pogłębiałem w procesie wewnątrzszkolnego i zewnętrznego doskonalenia. Brałem udział w kursach i szkoleniach, spotkaniach dla wychowawców, Radach Pedagogicznych.
Uczestniczyłem w następujących formach doskonalenia zawodowego:

Indywidualnych:
• Kurs „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem” w wymiarze 19 godzin.
• Kurs „Metody pracy z uczniem z ADHD” w wymiarze 30 godzin.

Radach szkoleniowych:
• Szkolenie Rady Pedagogicznej na temat: „Problematyka przemocy rówieśniczej w cyberprzestrzeni”.
• Szkolenie z zakresu BHP oraz PPOŻ, szkolenie połączone z prezentacją filmów instruktażowych m.in. o udzielaniu pierwszej pomocy.
• Szkolenie Rady Pedagogicznej na temat: „Komunikacji alternatywnej”.
• Szkolenie Rady Pedagogicznej na temat: „Pierwsza pomoc przed medyczna”
• Szkolenie Rady Pedagogicznej na temat: „Zagrożenia w sieci”
• Szkolenie Rady Pedagogicznej na temat: „Praca z dzieckiem z wada słuchu”
Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości mojej pracy.
Szkolenia dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących wychowania i nauczania oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku. Uczestnicząc w kursach miałem możliwość doskonalenia techniki pracy w grupach. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego jest nieodłączną częścią pracy w zawodzie nauczyciela-wychowawcy. Otrzymane na szkoleniach materiały wykorzystałem w celu wzbogacenia i urozmaicenia własnych zajęć.
Sumiennie pracowałem nad doskonaleniem własnego warsztatu pracy. Opracowywałem sam plany semestralne pracy grupy.
Brałem czynny udział w realizacji kalendarza imprez ośrodkowych. Aktywnie współuczestniczyłem w organizacji następujących uroczystości ośrodkowych:
• Feta teatralna (2012, 2013), gdzie byłem współodpowiedzialny za zadania związane z techniczną i logistyczną stroną imprezy oraz za konferansjerkę.
• Uroczysta kolacja Wigilijna (2011, 2012, 2013).
• Uroczyste śniadanie Wielkanocne (2012, 2013, 2014).
• Otrzęsiny (2011, 2012, 2013).

Byłem współorganizatorem następujących uroczystości ośrodkowych:
• Strzeleckie grillowanie (2012, 2013).
• Dzień Życzliwości i Pozdrowień (2011, 2012, 2013).
• Dzień walki z nałogami (2012).
• Dzień Dziecka, Dzień sportu (2012, 2013, 2014).
Swoje działania z okresu stażu dokumentowałem za pomocą: świadectw, zaświadczeń, dyplomów, planów pracy, scenariuszy, sprawozdań, zdjęć i zapisów w dokumentacji szkolnej.
Na bieżąco studiowałem dostępną literaturę metodyczną i pedagogiczną tworząc własną biblioteczkę.

Efekty realizacji:
Różnorodne formy doskonalenia zawodowego, w których uczestniczyłem pomogły mi w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy. Zwiększyły one poziom umiejętności zawodowych oraz wiedzy merytorycznej potrzebnej w pracy nauczyciela-wychowawcy oraz wpłynęły na podwyższenie poziomu pracy z wychowankami. Wiedzę tę z powodzeniem wykorzystuję w planowaniu i prowadzeniu zajęć z grupą.
Współpraca z opiekunem stażu była bardzo pomocna w kształtowaniu umiejętności wychowawczych. Poznałem nowe metody nauczania, otrzymałem wskazówki do pracy z uczniami niepełnosprawnymi w różnym stopniu. Miałem szansę wymiany doświadczeń oraz spostrzeżeń na temat obserwowanych i hospitowanych zajęć.
Współuczestniczenie w przygotowaniach ośrodkowych imprez było okazją do rozwinięcia uzdolnień uczniów, zwiększenia ich motywacji, a także promocji ośrodka na terenie społeczności lokalnej. Wszystkie uroczystości szkolne zostały udokumentowane w postaci wykonanych zdjęć i filmów oraz umieszczone na stronie internetowej ośrodka.

3. Publikowanie własnych prac.
Plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, ciekawe scenariusze umieściłem na stronie internetowej www.edux.pl.

Efekty realizacji:
Publikowanie materiałów na stronie internetowej dało mi możliwość dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem z innymi wychowawcami i nauczycielami jednocześnie uświadamiając jak ważna jest wymiana tych doświadczeń i jak duże jest zainteresowanie publikacjami internetowymi.

4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
Na bieżąco prowadziłem dzienniki zajęć grupy wychowawczej oraz gromadziłem materiały do sprawozdania z realizacji stażu. Pracowałem w zespole powołanym do nowelizacji Statutu Ośrodka oraz Regulaminu skreśleń z internatu.

Efekty realizacji:
Systematyczne gromadzenie dokumentów dało mi podstawę do udokumentowania przebiegu stażu, napisania sprawozdania oraz oceny własnych zadań i starań na poszczególnych etapach realizacji zadań z planu rozwoju zawodowego.
§7 ust. 2 pkt. 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów.
W ciągu stażu starałem się rozpoznać środowisko lokalne wychowanków. Przez cały okres stażu obserwowałem moich podopiecznych na zajęciach, a także na wszelkiego rodzaju wycieczkach, rajdach rowerowych. Te wspólne lata pozwoliły mi na poznanie ich potrzeb i możliwości. W celu rozpoznawania i zgłębiania sytuacji rodzinnej wychowanków oraz problemów środowiska uczniowskiego oraz lokalnego: zapoznawałem się z dokumentacją zgromadzoną w ośrodku (skierowaniami, opiniami i orzeczeniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej), przeprowadzałem rozmowy z wychowankami i ich rodzicami/opiekunami na ten temat oraz obserwowałem zachowania wychowanków w różnych sytuacjach życiowych. Zauważone przeze mnie problemy, wśród moich podopiecznych rozwiązywałem poprzez rozmowy z wychowankami oraz ich rodzicami/opiekunami, z wychowawcami, pedagogiem i psychologiem szkolnym. Starałem się na bieżąco rozwiązywać konflikty między wychowankami. Wielokrotnie w grupie przeprowadzałem pogadanki na temat indywidualności, akceptacji, agresji, przemocy oraz bezpieczeństwa. Zwracałem uwagę na szkodliwy wpływ narkotyków, papierosów, dopalaczy, alkoholu bądź uzależnienia od komputera.
Jako wychowawca stosowałem różnorodne formy i metody pracy, które miały na celu zintegrowanie grupy. Współorganizowałem wiele imprez: Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Życzliwości i Pozdrowień, Mistrzostwa Ośrodka w piłkę nożną halową, wycieczki piesze po Kampinoskim Parku Narodowym. Starałem się, aby wychowankowie czuli się bardzo dobrze wśród swoich kolegów, by akceptowali siebie nawzajem, darząc się szacunkiem. W zależności od sytuacji spotykałam się z rodzicami/opiekunami moich podopiecznych na spotkaniach indywidualnych czy też podczas rozmów telefonicznych.
Współorganizowałem wycieczki dla wychowanków oraz sprawowałem w trakcie ich trwania opiekę:
• Spacery po Kampinoskim Parku Narodowym,
• Kuligi,
• Wyjazd na Rajd rowerowy po Górach Świętokrzyskich,
• Wyjazd na wycieczkę połączoną z elementami gier terenowych i fabularnych dla młodszych dzieci z ośrodka, po Górach Świętokrzyskich,
• Wyjazd na rajd rowerowy po Mazurach,
• Wyjazd na zieloną szkołę do Zdworza,
• Wycieczki rowerowe po Kampinoskim Parku Narodowym.

Sprawowałem również opiekę nad wychowankami Ośrodka podczas X Mistrzostw Mazowsza w Lekkiej Atletyce "Sprawni - Razem".

Efekty realizacji:
Dzięki różnym cyklicznym wycieczkom zacieśniła się więź międzyosobowa, nie tylko pomiędzy wychowankami, ale również pomiędzy mną a nimi. Bardziej poznałem ich problemy, co starałem się uwzględnić w codziennej pracy opiekuńczo-wychowawczej.
Nawiązałem dobrą współpracę z rodzicami/opiekunami. Uzyskałem informacje o zachowaniach moich podopiecznych poza środowiskiem ośrodkowym, co pozwoliło lepiej poznać ich problemy, charakter. W związku ze współpracą z rodzicami/opiekunami, mogłem szybciej rozwiązać problemy wychowawcze.
Sprawowanie opieki podczas imprez oraz wyjazdów wzbudza we mnie poczucie odpowiedzialności za pełnioną funkcję, a także daje dużą satysfakcję z tworzenia wychowankom pełnego poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i innych potrzeb z dala od domu i ośrodka.

§7 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Doskonalenie umiejętności korzystania z komputera i Internetu

W swojej pracy na bieżąco korzystam z komputera i Internetu w celu realizacji procesu dydaktycznego: opracowuję testy, pomoce dydaktyczne, wyszukuję materiały do zajęć, przesyłam prace i dokumenty drogą internetową, publikuję swoje prace na stronie internetowej. Internet służył mi również do komunikowania się z innymi nauczycielami, pedagogami na różnych forach internetowych, co umożliwiło wymianę doświadczeń z innymi osobami z całego kraju.
W trakcie stażu wyszukiwałem w Internecie informacji z zakresu prawa oświatowego, dotyczących awansu zawodowego oraz wiadomości i materiałów przydatnych w pracy wychowawcy. Korzystałem z wielu różnych portali edukacyjnych, m. in.: www.literka.pl, www.edux.pl, www.publikacje.edu.pl, www.men.gov.pl, www.miastodzieci.pl, www.interklasa.pl, www.czasdzieci.pl.
Komputer jest stałym elementem mojej pracy jako nauczyciela-wychowawcy. Systematyczne wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej jest prostym i bogatym sposobem wspierania procesów wychowawczo-edukacyjnych. W swojej pracy pedagogicznej wykorzystywałem technologię komputerową i informacyjną do przygotowywania planów pracy, sprawozdań, tworzenia dokumentów szkolnych takich jak: regulamin skreśleń z internatu, pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć i uroczystości, gazetek ośrodkowych, zaproszeń i dyplomów na różne uroczystości ośrodkowe, podziękowań itp.

Efekty realizacji:
Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystanie Internetu jako narzędzia pracy znacznie ułatwiła mi pracę w przygotowaniu dokumentacji przebiegu stażu oraz przyczyniła się do mojego samorozwoju poprzez pozyskiwanie informacji na temat szkoleń czy materiałów do zajęć. Wykorzystanie Internetu na zajęciach zdecydowanie podniosło atrakcyjność zajęć, które stały się dla wychowanków bardziej ciekawe i inspirujące. Dla mnie natomiast przyniosły wiele satysfakcji ze zwiększenia motywacji wychowanków.
Internet i komputer pomógł mi w zdobywaniu wiedzy i był niezastąpionym narzędziem komunikacji. Technologia komputerowa ułatwiła mi pracę nauczyciela-wychowawcy, a opublikowane przeze mnie materiały mogą okazać się pomocne innym wychowawcom.

§7 ust. 2 pkt. 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Swoją wiedzę i umiejętności z tego zakresu doskonaliłem głównie poprzez czytanie literatury fachowej, udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej, warsztatach, kursach zewnętrznych. Dużo wskazówek, rad i ciekawych sugestii na temat jak ciekawie prowadzić zajęcia, zdobyłem, śledząc publikacje wychowawców w Internecie, korzystałem z czasopism:
• „Problemy opiekuńczo-wychowawcze” – miesięcznik poświęcony szeroko rozumianej problematyce opiekuńczo - wychowawczej w Polsce jak i na świecie,
• „Wychowanie na co dzień” – miesięcznik,
• „Psychologia w szkole” – kwartalnik,
• „Pedagogika społeczna” – kwartalnik,
• „Nowa szkoła” – miesięcznik społeczno - pedagogiczny,
• „Opieka – wychowanie – terapia” – kwartalnik metodyczno-teoretyczny.
Pomagałem dzieciom mającym problemy natury wychowawczej lub edukacyjnej. Wiele cennych rad w ich rozwiązywaniu uzyskałem od opiekuna stażu, wychowawców i pedagoga szkolnego, z którymi na bieżąco współpracowałem.
Istotnym elementem pracy wychowawcy jest stały kontakt z opiekunami wychowanków. Indywidualne spotkania pozwalają na systematyczne monitowanie zachowania i postępów wychowanków oraz na wyjaśnienie i pomoc w przypadku jakichkolwiek problemów. W czasie indywidualnych spotkań z rodzicami/opiekunami oprócz bieżących spraw opiekuńczo-wychowawczych znajduję czas na pedagogizację rodziców. Chcę w ten sposób ułatwić im zrozumienie niektórych problemów z dzieckiem, wyjaśnić relacje: rodzic – dziecko – wychowawca, czy uświadomić problem zagrożeń, jakie czyhają na ich podopiecznych.
W trakcie odbywania stażu starałem się realizować program wychowawczy i profilaktyczny.
Podczas zajęć wspomagałem wychowanków w nabywaniu nowych umiejętności, omawiałem problemy edukacyjne i wychowawcze podopiecznych. Zachęcałem ich do nauki poprzez stosowanie ciekawych dla wychowanków motywatorów. W czasie pogadanek realizowałem tematykę profilaktyki uzależnień oraz zachowań patologicznych. Kształtowałem świadomość ekologiczną, poczucie odpowiedzialności, właściwe postawy wobec środowiska oraz dbałość o powierzone mienie.
Jako wychowawca opracowywałem co roku plany semestralne grupy. Pogłębianie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej pozwoliło mi na lepsze dostosowanie warsztatu pracy do indywidualnych potrzeb i umiejętności wychowanków. Zastosowanie metod aktywizujących sprawiło, że wychowankowie rozwiązywali zadania, bądź podejmowali działania, które jednocześnie sprawiały im satysfakcję.
Brałem czynny udział w imprezach ośrodkowych, wycieczkach, a także pomagałem organizować imprezy integrujące środowisko lokalne. Do największych takich imprez z moim udziałem należy Festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci niepełnosprawnych intelektualnie Feta – edycja teatralna oraz turniej piłki halowej z udziałem uczniów z Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie.

Efekty realizacji:
Czytanie na bieżąco fachowej literatury oraz wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami pozwalają mi lepiej planować własną pracę. Dzięki samemu studiowaniu literatury metodycznej pogłębiłem swoją wiedzę metodyczną i merytoryczną.
Udział w szkoleniach i kursach oraz zapoznanie się z literaturą fachową podniosło moją wiedzę teoretyczną, ale także stało się inspiracją do wdrażania tej wiedzy w działaniach praktycznych jak: pedagogizacja rodziców i opiekunów, uświadamianie podopiecznym zagrożeń społecznych jakie czyhają na nich we współczesnym świecie (profilaktyka uzależnień).

§7 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły w której nauczyciel odbywał staż.

Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. Po analizie najważniejszych aktów prawnych, takich jak: Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, rozpocząłem procedury związane z awansem zawodowym. Złożyłem wniosek o rozpoczęcie stażu, nawiązałem współpracę z opiekunem stażu, opracowałem plan rozwoju zawodowego.
Przez cały okres stażu śledziłem zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualne obowiązujących procedur. Po ukończeniu stażu sporządziłem sprawozdanie ze swoich działań oraz przygotowałem odpowiednią dokumentację dla komisji egzaminacyjnej. Zapoznałem się również, z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. płk Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie: Statut Ośrodka, Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny, Regulamin internatu, Regulamin skreśleń z internatu. Dzięki pozyskanej wiedzy z przepisów i prawa oświatowego, mogłem brać czynny udział przy nowelizacji Statutu Ośrodka i Regulaminu skreśleń z internatu. Analizując różnorodne przepisy zapoznałam się również z Konwencją Praw Dziecka.
Brałem czynny udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych: szkoleniowych, klasyfikacyjnych i plenarnych. Pracowałam wspólnie z zespołem wychowawców nad aktualizacją dokumentacji ośrodka. Znajomość prawa i przepisów pozwala mi na odpowiednie wykorzystanie ich w pracy. Pozwoliła na opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania z jego realizacji, opracowania planów i dokumentacji wycieczek. Podczas stażu brałem również udział w posiedzeniach zespołów wychowawczych, pisałem opinie o wychowankach dla Sądów i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, konsultowałem problemy wychowawcze z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Poznałem źródła, do których sięgam w sytuacjach problemowych. Poznałem zasady funkcjonowania i organizacji ośrodka.


PODSUMOWANIE

Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałem szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi taka potrzeba, modyfikuję je.
Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, jak kursy, szkolenia, warsztaty, podwyższając własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii i pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszego ośrodka. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych wynikających ze statutu naszego ośrodka.
W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.
Dużą satysfakcję sprawia mi praca wychowawcza z grupą wychowawczą. Podczas pełnienia funkcji wychowawcy nabyłem wiele przydatnych doświadczeń, które pozwoliły mi się rozwinąć. Wykorzystywałem je w codziennej pracy wg potrzeb, konsekwentnie z zaangażowaniem i cierpliwością.
Ogromne zadowolenie dała mi aktywność w różnych obszarach działań, chętnie podejmowałem różne zadania wynikające z potrzeb ośrodka. Jestem przekonany, że w swojej pracy będę prezentował postawę otwartości i aktywności.
Sądzę, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłem wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Wiele zadań, to działania o charakterze ciągłym lub zadania kilkuletnie. Dlatego w dalszym ciągu zamierzam rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się ale i dzielić swoimi doświadczeniami oraz wiedzą z innymi wychowawcami i opiekunami swoich wychowanków. Starałem się zawsze rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone zadania.
Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania ośrodka.
Jestem przekonany, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami opiekuńczymi i wychowawczymi wcale nie dobiegła końca i jeszcze wiele rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszej nieustannie zmieniającej się rzeczywistości. Jednakże dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu wiem, jak to robić dobrze, z korzyścią dla siebie i wychowanków.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.