X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24491
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - nauczyciel dyplomowany

§ 8 ust. 2 pkt. 1

OPIS I ANALIZA

UZYSKANIA POZYTYWNYCH EFEKTÓW W PRACY
DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ
NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ
I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY


Przypomnienie procedury awansu zawodowego
Analizowałam przepisy prawa oświatowego:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – w szczególności rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli – z dnia 1 marca 2013 r.

EFEKTY:
poszerzenie wiedzy dotyczącej aspektów prawnych awansu zawodowego,
poznanie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu na nauczyciela dyplomowanego oraz sposobu dokumentowania dorobku zawodowego.


Śledzenie i analizowanie zadań i potrzeb szkoły
Analizowanie dokumentacji szkolnej m.in. Statutu Szkoły, regulaminów, Programu Profilaktyki i Wychowawczego.


Uczestniczenie w pracach związanych z realizacją podstawowych funkcji pracy szkoły.
Podejmuję działania na rzecz promocji szkoły w środowisku.
Ważniejsze uroczystości oraz dokonania naszych uczniów znajdują odbicie w kronice, gazetce szkolnej, a także w lokalnej prasie. Prowadząc fotograficzną dokumentację szkoły, opracowywałam teksty sprawozdań dotyczące przeprowadzonych apeli okolicznościowych, uroczystości szkolnych oraz osiągnięć uczniów. Teksty wraz  ze zdjęciami ukazały się w kronice i na stronie internetowej szkoły.

EFEKTY:
ukazanie się zdjęć i artykułów w prasie lokalnej, przyczyniło się do promocji szkoły w najbliższym środowisku, gminie i poza nią,
podniesienie jakości pracy szkoły.

Systematyczne poszerzanie wiedzy w zakresie pracy wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczej oraz wykorzystywanie jej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły

Poszukiwałam nowości wydawniczych dotyczących podnoszenia jakości własnej pracy. Wśród książek , które zwróciły moją szczególną uwagę znalazły się :
- Bajki, które leczą. Cz.1 i Cz.2. Doris Brett. GWP;
- Bajki terapeutyczne. Cz.1 i Cz.2. Maria Molicka. Media Rodzina;
- Bajkoterapia. Maria Molicka. Media Rodzina;
- Bajkoterapia czyli dla małych i dużych tym jak bajki mogą pomagać. Nasza Księgarnia.

-Wiele wskazówek rad i sugestii i ciekawych rozwiązań metodycznych znalazłam w czasopismach pedagogicznych: „Wychowanie w Przedszkolu", „Bliżej Przedszkola”, „Biblioteka w szkole”, „Świetlica”.
-Mając na względzie własny rozwój zawodowy i korzyści z tego płynące w bezpośredniej pracy z dziećmi, zarówno przed jak i w trakcie stażu, duży nacisk kładę na samokształcenie.
Wdrażając zaplanowane przedsięwzięcia zauważyłam ścisły związek między moim doskonaleniem, a podwyższaniem jakości pracy szkoły. Jestem przekonana, że działania te wpłynęły na mój rozwój w wielu płaszczyznach pracy zawodowej oraz zaowocowały podniesieniem jakości pracy szkoły.
-W trakcie stażu ukończyłam następujące formy doskonalenia zawodowego:
-„Literatura, która wychowuje”;
-„Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych”;
-„Organizacja pracy pedagogiczno – psychologicznej”;
-„Umiejętności nauczyciela w pracy z dzieckiem pięcioletnim i sześcioletnim w szkole
podstawowej”;
-„Jak pracować z dziećmi o różnych potrzebach edukacyjnych”;
-„W trosce o bezpieczeństwo uczniów”;
-„Jak rozpoznać potencjał oraz zagrożenia w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym”;
-„Jak współczesne dziecko widzi świat? ”;
-„Diagnozowanie mocnych i słabych stron dziecka”;
-„Diagnozowanie mocnych i słabych stron dziecka – narzędzia do diagnozy”;
-„Praca z dzieckiem z Zespołem Aspergera – metody pracy”;
-„Praca z uczniem niedostosowanym społecznie”;
-„Jak przekonać rodziców, aby wspierali dziecko w osiąganiu sukcesów”;
-„Efektywne techniki uczenia się i metody motywujące uczniów do nauki”;
-„Jak dobrać najskuteczniejsze metody i formy pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia”;
-„Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny – przykłady dobrych praktyk, praca z uczniem zdolnym”;
- Szkolenia w ramach projektu „Pilotaż sukcesem zmian”, PORE w Nowym Targu;
-„Szkolenia w ramach sieci współpracy nauczycieli wychowawców”;
-„Na dobry start w przygotowaniach do szkoły; Przygotowanie do nauki czytania i pisania” – e - konferencja WSiP.


EFEKTY:
Nabyte umiejętności w czasie kursów i warsztatów pozwoliły mi na:
zaspakajanie potrzeb wychowawczych i opiekuńczych wychowanków;
skuteczniejsze i ciekawsze działania wychowawcze;
usprawnienie pracy wychowawczo-dydaktycznej;
wzbogacenie warsztatu i metod pracy;
lepsze przygotowanie dzieci do dalszej nauki w szkole;
diagnozowanie przyczyn niepowodzeń;
podniesienie jakości pracy;
organizowanie zajęć i sytuacji edukacyjnych wyzwalających aktywność dziecka.

Obserwacja i analiza możliwości dzieci

Mając na uwadze wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, cały czas dążyłam do działań usprawniających moją pracę, a także pracę koleżanek nauczycielek. Posiadając wiedzę zdobytą podczas szkoleń i własne doświadczenie w codziennej pracy z dziećmi wypracowałam narzędzia ułatwiające min. diagnozę dzieci, dzięki której możliwe jest podejmowanie odpowiednich działań w stosunku do dziecka z trudnościami, jak i dziecka zdolnego.
Dokumentacja zawiera „Kartę dziecka pięcioletniego i sześcioletniego”, Arkusz obserwacyjny dziecka pięcioletniego i sześcioletniego – diagnoza wstępna  i diagnoza końcowa”.
W roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 przygotowałam  i przeprowadziłam zapisy dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym do oddziału „0”.

Corocznie sporządzam zestawienie wyników badań, podsumowania i wnioski do dalszej pracy i przedstawiałam je  na spotkaniach Rady Pedagogicznej, podsumowujących rok szkolny.
Pracując z dziećmi 5, 6 – letnimi systematycznie prowadziłam obserwację pedagogiczną, której wyniki dokumentowałam w arkuszach obserwacyjnych i zeszycie obserwacji. Przeprowadzone przeze mnie obserwacje, analizy wyników testów z badania dojrzałości szkolnej, pozwoliły mi na właściwe ukierunkowanie pracy stymulacyjno – wspomagającej oraz na właściwe dostosowanie pracy wychowawczo  – dydaktycznej do możliwości rozwojowych dzieci. Wnioski wyciągnięte  na ich podstawie były pomocne w planowaniu pracy, były wskazówką, w jaki sposób modyfikować swoje działania, aby wzrastała jakość pracy szkoły.
EFEKTY:
ułatwiły obserwowanie zmian w rozwoju dzieci oraz przyrostu wiadomości i umiejętności,
zacieśniły współpracę z rodzicami,
wzbogaciły wiadomości i umiejętności w wyniku podjętych oddziaływań, pozwoliły zorientować się z jakimi wiadomościami i umiejętnościami dzieci rozpoczęły edukację przedszkolną,
pozwoliły na jak wcześniejsze rozpoznanie zaburzeń rozwojowych i podejmowanie odpowiednich działań korygujących.Dokumentowałam realizację planu zawodowego.
W trakcie stażu sukcesywnie gromadziłam dokumentację potwierdzającą realizowane zadania. Opracowałam wiele przydatnych scenariuszy zajęć, imprez, uroczystości, sukcesywnie wdrażanych w pracy.
Przygotowałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Na podstawie autoanalizy, autorefleksji dokonałam opisu realizacji planu rozwoju zawodowego.§ 8 ust. 2 pkt. 2

OPIS I ANALIZA

WYKORZYSTANIA W PRACY
TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
ZE WSKAZANIEM UZYSKANYCH EFEKTÓW


W XXI w. człowiek ma możliwość porozumiewania się z innymi ludźmi nie znając ich za pomocą technologii informatycznej. Technologia komputerowa odgrywa w mojej pracy szczególną rolę. Związane to jest z moimi zainteresowaniami jak również z możliwością ułatwienia sobie pracy i uatrakcyjnienia oraz dostępem do najświeższych informacji.

Obecnie korzystając z możliwości jakie daje ludziom Internet, samodzielnie zgłębiam swoją wiedzę korzystając z ciekawych programów oraz edukacyjnych portali internetowych. Chcąc dotrzeć do najnowszych informacji dotyczących procesu wychowawczo-dydaktycznego jestem zarejestrowana na portalach i forach dla nauczycieli przedszkola i bibliotekarzy. Pozwala mi to na wykorzystanie wielu nowatorskich pomysłów w pracy z dziećmi.

Dzięki opanowaniu umiejętności obsługi komputera wykonuję wiele pomocy dydaktycznych do zajęć prowadzonych z dziećmi. Służą one uatrakcyjnieniu procesu dydaktycznego. Sprawnie posługuje się skanerem w celu przetwarzania środków dydaktycznych wykorzystywanych w pracy z dziećmi. Korzystając z programu Microsoft Word samodzielnie opracowuję wzory dyplomów dla dzieci. Ta umiejętność pozwala mi na wykorzystanie w swojej pracy wszelkich zdjęć, obrazów, kompozycji, które wprowadzam do komputera i prezentuje podczas zajęć lub pogadanek. Korzystam z opublikowanych materiałów w Internecie, modyfikuję je, dostosowując do wieku i możliwości dzieci z mojego oddziału. Szczególnie przydatne i wykorzystywane przeze mnie są materiały z: „portalu nauczycieli przedszkola”, „rok w przedszkolu”, „wychowanie przedszkolne pl.”, „domowych stron nauczycielek”.

Różnorodność materiałów, pomysłów pozwala mi na wykorzystanie ich podczas zajęć plastycznych, technicznych, a nawet muzycznych. Poszukuję również wierszyków, zabaw, ćwiczeń i opowiadań dotyczących omawianej aktualnie tematyki. Szukam inspiracji i propozycji do ciekawego, oryginalnego ozdobienia sal przedszkolnych.


Praca z programem Microsoft Word stała się nieodzowna przy pisaniu wszelkiej dokumentacji przedszkolnej np. arkuszy obserwacji, informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, kontaktów indywidualnych, harmonogramów wycieczek, informacji dla rodziców itp. oraz scenariuszy uroczystości.

Stosując program Power Point tworzę prezentacje multimedialne, które są ciekawą metodą wykorzystywaną do przekazania interesujących wiadomości. Dzięki temu przygotowuje slajdy zawierające obrazy, do których dołączam podkład muzyczny lub słowny. Przygotowywane prezentacje są dość pracochłonne, wymagają dokładnego przemyślenia tego co chcę pokazać czyli treści, formy oraz struktury poszczególnych slajdów. Jednak jestem dumna i odczuwam wielką radość z uzyskanych efektów. Przekazywane przeze mnie informacje w języku obrazów, słów, dźwięków i działań umożliwiają przeżywanie i wielozmysłowe poznanie zaplanowanych treści edukacyjnych. Rozmowy przeprowadzone z rodzicami dotyczące wpływu takich oddziaływań wskazują na to, że odgrywają one szczególne znaczenie w rozwoju spostrzeżeń i pamięci.
Wykorzystałam je do zaprezentowania dzieciom:
- Cyklu spotkań podczas realizacji programu edukacji ekologicznej „Jak chronić środowisko”
- Wiadomości z zakresu wychowania komunikacyjnego „Bezpieczny Przedszkolak”
- W ramach akcji „Czytające przedszkola” – „O wróbelku Elemelku” i „Brzechwa dzieciom”

W mojej pracy wykorzystuje także filmy edukacyjne i encyklopedie dla dzieci.
Seria filmów z cyklu „Było sobie życie” przenosi dzieci do niezwykłej krainy wiedzy. Są one źródłem zdobywanych informacji związanych z zainteresowaniami dzieci. Przy ich pomocy możliwe jest nie tylko przyswojenie nowej wiedzy, ale również powtórzenie wiadomości oraz nabycie umiejętności praktycznych.

W ramach realizacji zadań wynikających z programu „Bezpieczny Przedszkolak” wykorzystuję film edukacyjny z serii „Bezpieczne dzieci” zrealizowane przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie i Państwową Inspekcję Pracy. Prezentowany film pozwala na zdobywanie podstawowej wiedzy dotyczącej przepisów ruchu drogowego oraz utrwalenie zasad bezpieczeństwa w domu, przedszkolu, nad wodą i na placu zabaw.
Technologia informacyjna i komunikacyjna jest na stałe wpisana w życie i pracę każdego z nas. Takie są wymogi współczesności. Moje zainteresowanie oraz charakter pracy nakazuje korzystać z nowoczesnych sposobów zdobywania informacji oraz ich przekazywania w jak najbardziej atrakcyjnej formie.
Prowadziłam zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, która jest narzędziem pozwalającym na prace w szerszym zakresie metodami aktywnymi z wykorzystaniem technologii informacyjnej. W następstwie tego mogłam wykorzystać różnego rodzaju programy edukacyjne m.in. „Klik uczy czytać”, „Klik uczy liczyć” i „Czytam i piszę”. Praca na zajęciach z tablica interaktywną umożliwiła dzieciom rozwijanie swych umiejętności oraz utrwalenie już zdobytych.

Osiągnięcie przeze mnie sukcesu w tej dziedzinie jest jeszcze bardzo odległe. Systematycznie jednak zmierzam do osiągnięcia wysokiego poziomu obsługi komputera, ponieważ ułatwia mi to pracę, czyni ją atrakcyjną i daje mnóstwo satysfakcji.

EFEKTY:
sporządzane komputerowo materiały są dla odbiorców czytelne i atrakcyjne,
kolorowe, ciekawie wykonane elementy, dekoracje w sali kształtują wrażliwość i poprawiają estetykę,
podniesienie atrakcyjności zajęć,
wymiana doświadczeń i poglądów z zakresu technologii informacyjnej wzbogaca moje pomysły,
zdobyte umiejętności podnoszą jakość pracy mojej i szkoły,
urozmaicenie i uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć,
wykorzystanie prezentacji multimedialnych oraz ciekawych pomocy dydaktycznych wyzwalają wszechstronną aktywność dzieci oraz pobudzają ich zainteresowania,
śledzenie na bieżąco edukacyjnych portali internetowych przynosi wymierne korzyści w postaci zwiększenia efektywności i sprawności mojej pracy dydaktycznej, przez co podnosi jakość pracy szkoły.
Prowadzenie kroniki szkolnej
Od 2009 r. redaguję kronikę szkolną, którą staram się tworzyć systematycznie i bardzo szczegółowo, nie pomijając żadnego wydarzenia w życiu szkoły, m.in. przekazujemy informacje o nauczycielach pracujących w szkole, o sukcesach, o organizowanych uroczystościach, konkursach i zawodach sportowych.

Współredaguję stronę internetową szkoły.
Współredagowałam wydawanie Gazetki Szkolnej, w której zamieszczane były wiadomości dotyczące wydarzeń z życia szkoły, teksty wierszy, komunikaty, informacje o zaplanowanych konkursach i wycieczkach, zagadki, zadania rysunkowe oraz wszelkie ciekawostki i nowinki szkolne.

EFEKTY:
zgromadzone i opracowane informacje są bogatym dokumentem placówki, służącym także jako pomoc  dydaktyczna, szczególnie w środowisku wiejskim,
poszerzanie zakresu działań szkoły,
promowanie szkoły w szerszym środowisku,
dokumentowanie działań życia szkolnego zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.


§ 8 ust. 2 pkt. 3

OPIS I ANALIZA
UMIEJĘTNOŚCI DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ
I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI
NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE
OTWARTYCH ZAJĘĆ W SZCZEGÓLNOŚCI DLA
NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI
KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ
W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA
ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ


Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
W prawidłowym funkcjonowaniu szkoły nieodzowne jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Nie powinno to wynikać jedynie z obowiązku i konieczności lecz przede wszystkim z potrzeby pomocy i współpracy. Korzyści z tego płynące przyczyniają się  do efektywniejszej pracy danej placówki. Chcąc podzielić się swoimi doświadczeniami wynikającymi z praktyki zawodowej: udostępniam innym nauczycielom scenariusze zajęć, uroczystości i imprez szkolnych. Podczas wieloletniej pracy współorganizowałam wiele uroczystości i imprez szkolnych. Wiele scenariuszy z tych imprez przekazałam do biblioteki. Gromadzę także scenariusze zajęć, w przygotowanej do tego teczce.
- Dzieląc się swoimi umiejętnościami i wykorzystując swoje zainteresowania, wykonywałam wspólnie z innymi nauczycielami w szkole dekoracje okolicznościowe, np. na bal karnawałowy, zabawę andrzejkowa, Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Wiosny, spotkania wigilijne, zakończenie roku szkolnego.
-  Systematycznie dzieliłam się wszelkimi nowościami, umiejętnościami  i informacjami, które uzyskałam podczas kursów i szkoleń.
- Upowszechniałam wśród zainteresowanych nauczycieli materiały pozyskiwane przez   Internet dotyczące wdrażania reformy oświaty.
- W okresie stażu wielokrotnie prowadziłam, ale i także sama uczestniczyłam w lekcjach
otwartych. Zadanie to zrealizowałam poprzez przygotowanie i prowadzenie zajęć w obecności nauczycielki Elżbiety Watycha. Po każdej lekcji wspólnie omawiałyśmy jej przeprowadzenie (przygotowanie, sposób przeprowadzenia, dobór pomocy dydaktycznych, metod i form pracy, reakcje uczniów).

EFEKTY:
dzielenie się wiedzą i doświadczeniem,
wzbogacenie warsztatu pracy,
korzyści dla uczniów,
doskonalenie własnego warsztatu pracy.

- Przygotowałam i poprowadziłam radę szkoleniową na posiedzeniu Rady
Pedagogicznej: „Jaki wpływ na rozwój dziecka ma głośne czytanie” 
Celem tego szkolenia było zwrócenie uwagi na fakt, że literatura dziecięca wywiera ogromny wpływ na rozwój emocjonalny i społeczno – moralny dziecka. Wychowawcze możliwości literatury dla dzieci w stosunku do najmłodszych jej odbiorców są bardzo duże. Konieczne jest zwrócenie uwagi na dokonywanie starannego doboru literatury dla dziecka.
Przekazywałam wiedzę nauczycielom z innych placówek
Kolejną formą dzielenia się wiedzą było zamieszczenie publikacji w Internecie  na stronie www.edukacja.edux.pl: mojego planu rozwoju zawodowego, niniejszego sprawozdania, scenariusza uroczystości Dnia Babci i Dziadka, a także scenariuszy zajęć m.in.„Mój przyjaciel - pies”.

EFEKTY:
wymiana doświadczeń między nauczycielami,
poznanie nowych form i metod pracy,
wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela,
podniesienie jakości prac organizowanych w szkole uroczystości i imprez,
zaprezentowany na radzie szkoleniowej referat przyczynił się do poszerzenia wiedzy nauczycieli i wykorzystania jej w pracy z dziećmi, a tym samym urozmaicenie ich warsztatu pracy,
nabycie nowych doświadczeń.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.