X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24469
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Zespół Szkół w Cewicach –Publiczne Przedszkole w Cewicach

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU
ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJACEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego: mgr Magdalena Matusiak

Okres stażu: 01.09.2011r. – 31.05.2014r.

Stanowisko i miejsce zatrudnienia: nauczyciel wychowania przedszkolnego
w Publicznym Przedszkolu w Cewicach przy Zespole Szkół w Cewicach

Posiadane kwalifikacje: mgr wczesnej edukacji i logopedii.


Wstęp
W Zespole Szkół w Cewicach zostałam zatrudniona z dniem 01.09.2011r. w charakterze nauczyciela wczesnej edukacji. Objęłam wówczas wychowawstwo klasy trzeciej. Został mi przydzielony opiekun stażu. W roku szkolnym 2012/2013 zostały mi powierzone obowiązki wychowawcy klasy pierwszej. Z powodu zmian kadrowych został mi przydzielony nowy opiekun stażu. W wyniku zmian organizacyjnych szkoły w roku szkolnym 2013/2014 zostałam przeniesiona do Publicznego Przedszkola w Cewicach, gdzie zostałam zatrudniona w charakterze nauczyciela wychowania przedszkolnego.
Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 01.09.2011r. a ukończyłam 31.05.2014r. W czasie przebiegu stażu starałam się realizować zadania zawarte w palnie rozwoju zawodowego, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, wymagania określone przez podstawę programową obowiązującą w placówkach szkolnych i przedszkolnych, zadania opiekuńczo – wychowawcze typowe dla pracy w szkole i przedszkolu, takie jak adaptacja dzieci w placówce, podnoszenie ich samodzielności oraz wszechstronny rozwój dzieci i korygowanie zauważonych problemów. Z racji osobistych zainteresowań sporo moich działań miało charakter plastyczny ( kółko plastyczne w roku szkolnym 2011/2012).
W korelacji z wymogami określonymi przez rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dn. 1 grudnia 2004 roku, starałam się odpowiedzialnie realizować zaplanowane zadania oraz zadania pojawiające się na bieżąco w trakcie trwania stażu, a nie ujęte w planie rozwoju zawodowego i pozytywnie wpływać na bieżące potrzeby szkoły i przedszkola oraz środowiska lokalnego.

§ 7 ust. 2, pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
Rozpoczynając staż zaznajomiłam się z procedurą i wymaganiami niezbędnymi do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego poprzez lekturę rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające to rozporządzenie. Przeczytałam i przeanalizowałam również fragmenty Karty Nauczyciela, dotyczące awansu zawodowego. Po analizie przepisów prawa oświatowego regulującego system awansu, opracowałam plan rozwoju zawodowego przy pomocy opiekuna stażu, który został zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły. Wraz z opiekunem stażu ustaliłyśmy przejrzyste warunki współpracy oraz wzajemne zobowiązania, które dotyczyły między innymi hospitowania i prowadzenia zajęć w obecności opiekuna stażu.
Współpracowałam z opiekunem stażu równolegle z przyjętym kontraktem i prowadziłam wymaganą dokumentację stażu zgodnie z obowiązującymi przepisami. W celu doskonalenia własnego warsztatu pracy obserwowałam działania opiekuna stażu podczas prowadzenia przez niego zajęć w szkole oraz prowadziłam i analizowałam w jego obecności własne zajęcia. Obserwacja zajęć opiekuna stażu pozwoliła mi na wgląd w nowe metody pracy oraz na wprowadzenie zmian we własnym warsztacie. Obserwowałam także zajęcia prowadzone przez nauczyciela rytmiki i języka angielskiego co również wpłynęło na wzbogacenie mojej wiedzy praktycznej. Obserwowałam rozmaite zabawy dydaktyczne, prowadzone podczas pracy porannej lub popołudniowej przez innych nauczycieli pracujących w przedszkolu. Działania te umożliwiły mi poszerzenie warsztatu oraz porównywanie rozmaitych metod pracy z dzieckiem na różnych poziomach wiekowych.
W trakcie trwania stażu poszerzałam swoją wiedzę i umiejętności zawodowe poprzez aktywne uczestnictwo w różnego rodzaju wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli. Spośród bogatej oferty szkoleń wybierałam te, które poszerzały moją wiedzę i umiejętności w obszarach mało znanych bądź te, które pomogły mi uatrakcyjnić realizację zajęć poprzez zastosowanie nowych form czy metod dydaktycznych.
W ciągu stażu uczestniczyłam w następujących formach zewnętrznego doskonalenia zawodowego:
1) Szkolenie ODN w Wejherowie „Specjalne potrzeby edukacyjne w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu wczesnoszkolnym”
2) Szkolenie organizowane przez MAC Edukacja „Trudni uczniowie i zmęczeni nauczyciele, czyli jak przeżyć każdy dzień z nowymi przepisami, wymogami prawa i problemami wychowawczymi.” w Słupsku.
3) Szkolenie organizowane przez wydawnictwo Nowa Era „Czytanie od konieczności do przyjemności” w Lęborku.
4) Seminarium „Polityka równości płci w projektach POKL. Standard minimum” w Urzędzie Gminy Cewice.
5) Szkolenie w Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach „Matematyka malucha – maluch badacz oraz tańce i zabawy z kolorową chustą”
6) Szkolenie organizowane przez wydawnictwo Nowa Era „Czytanie od konieczności do przyjemności” w Lęborku
7) Szkolenie organizowane przez wydawnictwo OPERON „Jak motywować uczniów do nauki – recepta na sukces” w Lęborku
8) Szkolenie organizowane przez wydawnictwo GWO „Od piktogramu do książki”
9) Szkolenie w Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach „ Pedagogika zabawy i pracy edukacyjnej”
10) Szkolenie organizowane przez wydawnictwo Nowa Era „ Efektywna Komunikacja w Przedszkolu” w Słupsku
11) Szkolenie organizowane przez wydawnictwo JUKA „ Sztuka uczenia” w Słupsku.
12) W roku szkolnym 2013/2014 wychodząc naprzeciw potrzebom placówki rozpoczęłam trzysemestralne Studia Podyplomowe w Pomorskiej Wyższej Szkole Nauk Stosowanych w Gdyni na specjalności Wczesne wspomaganie i rewalidacja dzieci z autyzmem.

W trakcie trwania stażu brałam także udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli:
1) Kurs „Pomoc psychologiczno – pedagogiczna według nowych zasad.”
2) Rada Szkoleniowa „Przygotowanie szkoły do wdrażania nowej podstawy programowej w II etapie edukacyjnym.”
3) Rada Szkoleniowa „Odpowiedzialność prawna nauczycieli. Zadania w zakresie ochrony danych osobowych.”
4) Rada Szkoleniowa „Bezpieczeństwo uczniów w szkole. Zadania nauczyciela.”
5) Kurs „Pierwsza pomoc przedmedyczna”
6) Rada Szkoleniowa „Ewaluacja programów nauczania i podręczników”

Wszystkie te szkolenia dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących nauczania oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku. Uczestnicząc w kursach miałam możliwość doskonalenia techniki pracy w grupach, gdyż większość zajęć odbywała się na zasadzie pracy w grupie. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego jest nieodłączną częścią pracy w zawodzie nauczyciela. Otrzymane na szkoleniach materiały edukacyjne wykorzystywałam w celu wzbogacenia i urozmaicenia własnych zajęć.
W trakcie trwania stażu brałam również udział w:
• zebraniach zespołu edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowania przedszkolnego;
• zapoznałam się z systemem oceniania, który był dla mnie podstawą w ocenianiu osiągnięć uczniów;
• zapoznałam się z planem działań dydaktycznych w nauczanej przeze mnie klasie, by systematycznie realizować założenia tego planu w trakcie zajęć.
• zapoznałam się i dokonałam analizy podręczników i zeszytów ćwiczeń dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej.
• zapoznałam się z przepisami, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
• dokonałam analizy następujących dokumentów: statut szkoły, statut przedszkola, regulaminy szkolne, plan rozwoju szkoły, plan rozwoju przedszkola, program wychowawczy szkoły, koncepcja pracy przedszkola.

Wyszukiwałam ciekawe metody prowadzenia zajęć poprzez studiowanie dostępnej literatury oraz korzystanie z zasobów portali internetowych dla nauczycieli, jak również wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami.

Organizowałam własny warsztat pracy. Samodzielnie zbierałam oraz wykonywałam narzędzia do pracy dydaktycznej, które wykorzystywałam w trakcie pracy z dziećmi, co w dużej mierze przyczyniło się do ich uatrakcyjnienia oraz do podniesienia jakości mojej pracy. Starałam się dbać o powierzoną mi salę szkolną i przedszkolną, jej estetyczny i przyjazny dzieciom wygląd. Dużym wyzwaniem było dekorowanie sali w okresach świątecznych, aktualizacja gazetek ściennych, zgodnie z tematyką okolicznościową lub wynikającą z planu zajęć wychowawczo – dydaktycznych.
Podczas odbywania stażu na bieżąco przygotowywałam scenariusze lekcji, gdyż stanowiły one podstawę do prawidłowo przeprowadzonych jednostek lekcyjnych i zajęć edukacyjnych. Szczególna uwagę zwracałam na to, by prowadzić zajęcia z użyciem metod aktywizujących.
Systematycznie dokonywałam samooceny efektywności własnej pracy. Odbywało się to podczas rozmów z opiekunem stażu oraz członkami grona pedagogicznego.

Swoje działania z okresu stażu dokumentowałam w postaci: świadectw, zaświadczeń, planów pracy, scenariuszy, konspektów, opinii, zdjęć i zapisów
w dokumentacji szkolnej. Dokonałam stopniowego opisu realizacji planu rozwoju zawodowego oraz działań opiekuńczo – wychowawczych podejmowanych w ramach planu. Na koniec stażu opracowałam i przygotowałam pisemne sprawozdanie oraz dokonałam samooceny mojej pracy za okres stażu.
Swój warsztat pracy starałam się także wzbogacić dzięki systematycznemu poszerzaniu wiedzy na temat metod nauczania, zwłaszcza o te aktywizujące. Starałam się poznać potrzeby edukacyjne każdego ucznia poprzez samodzielną obserwację lub analizowanie opinii z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz rozmowy z rodzicami. Pomagałam dzieciom, którym sprawiały trudności stawiane zadania wynikające z podstawy programowej dla etapu edukacji wczesnoszkolnej, poświęcając im więcej czasu i uwagi. W roku szkolnym 2011/2012 stworzyłam Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny dla jednej z uczennic, w którym zawarłam zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych oraz formy i okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej. W roku szkolnym 2012/2013 także opracowałam Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny dla uczennicy z orzeczniem o potrzebie kształcenia specjalnego we względu na rozpoznanie autyzmu pod postacią zespołu Aspergera.
W oparciu o opinie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, jak również własne obserwacje indywidualizowałam proces wychowawczo - dydaktyczny, nie tylko w przypadku dzieci z trudnościami, ale też szczególnie uzdolnionych. Na swoich zajęciach pokazywałam dzieciom, że nauka w szkole nie musi być nudna i trudna, ale nauka może być zabawą, która sprawia radość. Często stosowałam zagadki, zabawy dramowe, scenki sytuacyjne, zabawy ruchowo-muzyczne, piosenki, zabawy organizacyjno - porządkowe, tematyczne, manipulacyjne.

Na bieżąco gromadziłam i aktualizowałam własną bibliotekę przedmiotu oraz organizowałam zaplecze samodzielnie przygotowanych trwałych środków dydaktycznych, np. plansz dydaktycznych, foliogramów, kart pracy, a także w postaci prezentacji multimedialnych. Dobierałam różnorodne metody i narzędzia w procesie sprawdzania i oceniania. Systematycznie dokonywałam zmian elementów w dekoracjach stałych i okazjonalnych, związanych ze zmianą pór roku, ze świętami lub uroczystościami odbywającymi się na terenie szkoły, które w większym stopniu wykonywałam samodzielnie.

§ 7 ust. 2 pkt.2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Jednym z ważnych elementów pracy nauczyciela jest systematyczne i w miarę dogłębne poznanie środowiska uczniowskiego. Owe zadanie starałam się realizować poprzez przemyślane planowanie zajęć opiekuńczych i dydaktyczno – wychowawczych. Rozpoczęcie pracy z grupą rozpoczynałam od wnikliwej analizie dokumentacji uczniów i dzieci. Zapoznawałam się z treścią opinii i orzeczeń z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych. Analizowałam karty obserwacji dziecka i ucznia prowadzone przez poprzednich nauczycieli. Pamiętając, że podjęcie nauki w szkole czy rozpoczęcie edukacji przedszkolnej jest w życiu dziecka momentem przełomowym, starałam się tworzyć przyjazną atmosferę dla pierwszoklasistów i nowo przyjętych przedszkolaków. Otaczałam ich szczególna opieką i dbałością o to by czuli się bezpiecznie i komfortowo w nowej roli.
W przypadku pierwszoklasistów okres aklimatyzacji opiewał dużą ilością gier i zabaw między aktywnościami edukacyjnymi. Aby ułatwić uczniom płynne przejście z edukacji przedszkolnej na szkolną, zorganizowałam kącik zabaw w sali. Znalazły się tam zabawki i książeczki, które stwarzały poczucie domowej atmosfery w sali lekcyjnej. Chcąc dobrze poznać potrzeby uczniów wielokrotnie przeprowadzałam rozmowy z rodzicami, najczęściej indywidualne, aby zapewnić rodzicom poczucie intymności i podmiotowości w traktowaniu ich dziecka. Starałam się wzbogacić posiadane wiadomości wychowanków o otaczającym świecie oraz kształtować umiejętności intelektualne, dobierając atrakcyjne metody i formy prowadzenia zajęć. W celu diagnozowania potencjału uczniów przeprowadzałam testy sprawdzające kompetencje uczniów. W roku 2012 przeprowadziłam Ogólnopolski Test Kompetencji Trzecioklasistów – OPERON 2012 oraz Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów OBUT 2012. Dbałam o ładny wygląd klasy i sali przedszkolnej, poprzez tworzenie dekoracji okolicznościowych, gazetek ściennych, aby uwrażliwić dzieci na estetykę pomieszczeń, w których przebywają. Przy każdej okazji, zarówno w codziennych sytuacjach, jak i prowadząc zajęcia tematyczne szerzyłam zasady kulturalnego zachowania, kultury zdrowotnej, nawyków higieny, czystości i bezpieczeństwa. Rozwijając zainteresowania uczniów szczególny nacisk kładłam na zajęcia plastyczne ( kółko plastyczne w roku szkolnym 2011/2012) oraz gimnastyczne
( zajęcia przedszkolne z cyklu „Gimnastyka na wesoło”).
Zajęcia plastyczne, które prowadziłam odgrywają ważna role w wychowaniu estetycznym dziecka, rozwija jego wyobraźnię, ekspresje twórczą, kształtując przy tym umiejętności manualne. Zajęcia gimnastyczne prowadzone przeze mnie w przedszkolu miały na celu szerzenie potrzeby ruchu fizycznego, wdrażanie dzieci do kształcenia nawyku zdrowego trybu życia. Dodatkowo zabawy ruchowe z znaczny sposób ułatwiły dzieciom trudy związane z okresem adaptacyjnym
w przedszkolu, sprzyjały także lepszemu poznaniu cech osobowościowych dzieci.
W swojej pracy zachęcałam dzieci do rozwoju swoich talentów ( recytatorskich, muzycznych, matematycznych i scenicznych) przygotowując uczniów do konkursów i przedstawień szkolnych. W roku szkolnym 2012/2013 prowadziłam zajęcia z uczniami zdolnymi, w trakcie których starałam się podążać za zainteresowaniami uczniów nadając im właściwy tor i systematyzując wiedzę. Prowadziłam także zajęcia mające na celu wyrównanie poziomu wiadomości, dla dzieci mających trudności z czytaniem i pisaniem.

W ramach realizacji zadania pracy na rzecz środowiska uczestniczyłam i prowadziłam wiele akcji i programów:
• uczestniczyłam w Ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc” propagującej zdrowy tryb życia i odżywiania się.
• uczestniczyłam w przygotowaniu festynu z okazji Dożynek Powiatowych w Cewicach 2012r.
• przygotowywałam program artystyczny w ramach WOŚP w latach 2012 i 2013.
• przygotowałam wraz z uczniami program artystyczny z okazji festynu rodzinnego „Cewiczada” w 2012r.
• współpracując z nauczycielami wczesnej edukacji zorganizowałam imprezę środowiskową z okazji Dnia Babci i Dziadka w Gminnym Centrum Kultury.
• wraz z całym zespołem wczesnej edukacji zorganizowałam „Warsztaty pieczenia babeczek” przy współpracy z firmą Delecta.
• we współpracy z nauczycielami edukacji przedszkolnej zorganizowałam i przeprowadziłam akcję „Mamo, Tato pij wodę.”
• organizowałam co roku uroczystości klasowe i grupowe: Andrzejki, Mikołajki, Wigilie klasowe, bale karnawałowe,Walentynki;
• realizując zadnie pracy na rzecz środowiska zorganizowałam „Dzień rodzinny” w latach 2012 i 2013, których celem była integracja zespołu klasowego oraz współpraca z rodzicami.
• dbając o zdrowy rozwój uczniów zrealizowałam w roku 2012 program profilaktyki zdrowotnej „5 porcji warzyw, owoców i soku”
• dużym osiągnięciem było zorganizowanie przedstawienia teatralnego z udziałem uczniów klasy trzeciej ( 2012r.). Zmotywowałam rodziców do współpracy, dzięki czemu powstały przepiękne kostiumy i scenografia do inscenizacji „Podróże Króla Maciusia.”
• udział w akcji organizowanej przez Muzeum Lęborskie – „Album Zabawek Polskich” 2011r.
• przygotowałam zespół chłopców do zawodów sportowych „Moje EURO 2012 na Orliku” organizowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
• podczas pracy z grupami przedszkolnymi współorganizowałam uroczystości pasowania na przedszkolaka i uroczystości grupowe.
• współorganizowałam spotkania z przedstawicielami różnych zawodów: policjantem, strażakiem, leśnikiem, pielęgniarką, ratownikiem medycznym;
• organizowałam i przeprowadziłam spotkania uczniów z pracownikami Gminnej Biblioteki w Cewicach, mające na celu propagowanie czytania książek i sięgania po lekturę.
• współorganizowałam w 2012r. szkolną zbiórkę makulatury oraz nakrętek na cele charytatywne;
• współpracowałam z nauczycielami przedszkola przy realizacji programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” w 2014r.
• udział w akcji „Zbudujemy razem bibliotekę dla polskich dzieci” w Anglii
• udział w akcji Fundacji Ekologicznej Arka – Listy do Ziemi. Razem zmienimy świat.
• współorganizowałam zabawę karnawałową dla członków Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Promyk”w 2014r.

Podczas odbywania stażu bardzo często współpracowałam z innymi wychowawcami. Organizowałam wycieczki szkolne we współpracy z wychowawcami świetlicy szkolnej. Przez cały okres stażu współpracowałam z pedagogiem szkolnym omawiając trudności napotykane w pracy oraz analizowałam sposoby pomocy uczniom z trudnościami edukacyjnymi. Wraz z pedagogiem stworzyłam dwukrotnie Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny, dla uczniów wymagających dostosowania wymagań i działań wspomagających edukację.
W trakcie stażu kilkakrotnie współpracowałam i korzystałam z pomocy psychologa szkolnego aby w bardziej efektywny i profesjonalny sposób pomóc uczniom w trudnych dla nich sytuacjach.
W roku szkolnym 2012/2013 jako wychowawca klasy I rozpoczęłam współpracę z logopedą szkolnym. Z racji mojego wykształcenia i zainteresowań współpraca ta była niezwykle owocna i skutkowała bardzo dobrymi efektami terapeutycznymi.
Jako udana mogę też określić współprace z nauczycielami wczesnej edukacji, z którymi przez dwa lata zorganizowałam wiele uroczystości, konkursów i wycieczek.
W ciągu stażu starałam się poznać sytuację rodzinną moich wychowanków, tak aby zadbać o udzielenie odpowiedniej pomocy osobom potrzebującym. Obserwowałam dzieci za zajęciach lekcyjnych, a także na wszelkiego rodzaju wycieczkach szkolnych czy też imprezach klasowych. W poznaniu środowiska uczniów pomagały mi rozmowy z samymi uczniami i ich rodzicami. Zaobserwowane przeze mnie oraz innych nauczycieli problemy wśród moich wychowanków rozwiązywałam poprzez rozmowy z nimi. Starałam się bieżące nieporozumienia klasowe rozwiązywać samodzielnie. Ewentualne problemy zgłaszałam dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz pedagogowi i psychologowi szkolnemu. Wielokrotnie przeprowadzałam pogadanki na temat akceptacji klasowej, indywidualności, zgrania klasowego, agresji, przemocy, bezpieczeństwa. Jako wychowawca starałam się kształtować w uczniach postawy proekologiczne, prozdrowotne, uczyć ich tolerancji i asertywności.
Na bieżąco kontaktowałam się z rodzicami uczniów. Kontakty te miały charakter rozmów indywidualnych lub grupowych. Informowałam rodziców o problemach w zachowaniu ich dziecka oraz o zauważonych niepokojących sygnałach jak również o pozytywnych postępach i poprawie w zachowaniu dziecka.

Wiele czasu i energii poświeciłam podczas stażu na organizację lub współorganizację wycieczek dalszych i bliższych. Zawsze starałam się aby zawierały one w swojej ofercie nie tylko rozrywkę ale również aspekty dydaktyczne i edukacyjne.
W roku szkolnym 2011/2012 zorganizowałam między innymi:
• kilka wyjść do lasu i pobliskiego parku, w celu obserwacji przyrody i zmian w niej zachodzących wraz z porami roku
• wycieczkę do Biblioteki Gminnej w Cewicach
• wycieczkę do Urzędu Gminy w Cewicach
• współorganizowałam wycieczkę do leśniczówki w Maszewie, połączoną z lekcją przyrody przeprowadzoną przez pana leśniczego
• wycieczkę do Gdyni, zwiedzanie Oceanarium i Centrum Nauki Eksperyment
• współorganizowałam wycieczkę do Stadniny Koni „Kartagina” w Chocielewku
• wyjazd na przedstawienie teatralne „Muminki” w Lęborku
• wyjazd do kina Fregata w Lęborku na seans „Alvin i wiewiórki 3”
• współorganizowałam wyjazd uczniów klas 1-3 do teatru Miniatura w Gdańsku na przedstawienie „Dzikie Łabędzie”

W roku szkolnym 2012/2013 zorganizowałam między innymi:
• wycieczki do lasu i parku w celu obserwacji piękna przyrody
• wycieczki do Urzędu Pocztowego w Cewicach z okazji Dnia Pocztowca
• współorganizowałam wycieczkę do Muzeum w Lęborku, gdzie odbyła się lekcja lepienia garnków z gliny, zwiedzanie muzeum i spacer po zabytkowej części miasta Lębork
• współorganizowałam wyjazd uczniów klas 1-3 do teatru Muzycznego w Gdyni na przedstawienie „Pchła Szachrajka”
• wyjazd do Lęborka na przedstawienie „Baśń Muzyczna” w Sali kinowej
• wyjazd do kina Fregata w Lęborku na seans „Zambezia”
• współorganizowałam wycieczkę do Gdańska – Oliwy, gdzie zwiedzaliśmy ogród zoologiczny

W roku szkolnym 2013/2014 współorganizowałam:
• wyjazd dzieci z grup przedszkolnych do Lęborka, gdzie w budynku Szkoły Muzycznej odbyło się przedstawienie teatralne „Łańcuszek”
• wyjście do GCK w Cewicach na przedstawienie teatralne „Doktor Dolittle”
• wyjście na pokaz kinowy w sali GCK w Cewicach na seans „Kraina Lodu”
• wyjście do nowo otwartego Komisariatu Policji w Cewicach
• wycieczka do remizy Straży Pożarnej w Cewicach

W pracy wychowawcy i nauczyciela zawsze wiele czasu poświęcałam na przygotowanie uczniów i dzieci do udziału w różnorodnych konkursach. Samodzielnie bądź przy współpracy z innymi nauczycielami organizowałam wiele z nich.
W trakcie trwania stażu aktywnie uczestniczyłam w organizacji następujących konkursów:
• szkolny konkurs plastyczny „Jesienny pejzaż”(2011r.)
• szkolny konkurs plastyczny „Kartka Bożonarodzeniowa” (2011r.)
• szkolny konkurs piosenki „Śpiewaj razem z wiosną”( 2012r.)
• szkolny konkurs plastyczny „Ciekawa ozdoba wielkanocna”(2012r.)
• szkolny konkurs plastyczny „Kartka wielkanocna” (2013r.)
• VI Gminny Konkurs Recytatorski „Ptaszki Polne 2013”
• Gminny Konkurs Plastyczny „Mój ukochany Miś” (2013r.)
• Konkurs Fotograficzny „Moje szczęśliwe dziecko” (2014r.)

Samodzielnie zorganizowałam klasowe konkursy:
• klasowy konkurs literacki „Być jak Andersen”( 2011r.)
• klasowy konkurs czystości (2012r.)

W roku szkolnym 2011/2012 przygotowałam uczniów do udziału w następujących konkursach:
• gminny konkurs plastyczny organizowany przez Gminne Centrum Kultury – „Kartka Bożonarodzeniowa” (2011r.)
• XVI Wojewódzki Konkurs Plastyczny – „Moje marzenie” organizowany przez MDK w Lęborku ( 2011r.)
• konkurs plastyczny „Jesień w lesie” organizowany przez GCK w Cewicach i Nadleśnictwo Cewice (2011r.)
• I Gminny Konkurs Ortograficzny „Dyktando na wesoło” w Siemirowicach (2012r.) I miejsce
• III Gminny Konkurs Przyrodniczy „Ekoludki” w NSP Popowo ( 2012r.) I miejsce
• II Powiatowy Konkurs Recytatorski „Śmieszne wierszyki” w SP 5 w Lęborku ( 2012r.)
• Gminny Konkurs Recytatorski „Wesołe wierszyki o zwierzętach” w Siemirowicach (2012r.)
• zawody sportowe „Kto z nas prędzej i lepiej”(2012r.)
• zawody sportowe w piłce nożnej „Moje Euro 2012 na Orliku” organizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ( 2012r.)
• konkurs plastyczny „Historia pisana jesienią” organizowany przez GCK w Cewicach i Nadleśnictwo Cewice ( 2012r.)
• Gminny Konkurs Plastyczny pod hasłem „Przemocy mówimy nie” organizowany przez GOPS.( 2012r.)
• Gminny Konkurs Plastyczny „Panna Marzanna” (2013r.)
• Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Tajemnice Bałtyku” (2013r.)
• Szkolny Konkurs Literacki – „Zostań mistrzem pięknego czytania prozy i poezji Juliana Tuwima” (2013r.)
• IV Gminny Konkurs Przyrodniczy „Ekoludki” w NSP w Popowie (2013r.)
• Gminny Konkurs Recytatorski „Tuwimiada” w Bukowinie (2013r.)
• Gminny Konkurs Plastyczny „Zrób cos z niczego” (2013r.)

Aktywnie włączałam się w organizację imprez klasowych i szkolnych, takich jak:
• uroczystość pasowania pierwszoklasistów ( 2011, 2012)
• zabawa andrzejkowa ( 2011, 2012, 2013)
• klasowa Wigilia (2011,2012)
• zabawa karnawałowa (2012,2013,2014)
• dzień Babci i Dziadka (2012,2013,2014)
• dni otwarte z okazji Dnia Matki ( 2012,2013,2014)
• uroczystości z okazji Dnia Dziecka ( 2012,2013,2014)
• uroczystość pasowania na przedszkolaka (2013)
• organizacja dni otwartych w przedszkolu (2014)
• pomoc w organizacji programu Comenius w naszej szkole (2014)

Podczas odbywania stażu wywiązywałam się z czynności dodatkowych:
• brałam udział w pracach komisji kilku szkolnych konkursów organizowanych przez innych nauczycieli,
• systematycznie przekazywałam informacje na szkolną stronę internetową,
• systematycznie dekorowałam tablicę na korytarzu szkolnym,


§ 7 ust.2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Technologia informacyjna od samego początku odgrywa w mojej pracy dużą rolę. Okres stażu to czas, w którym systematycznie korzystałam z technologii informacyjnej i komputerowej. Internet i komputerowe programy edukacyjne pomogły mi w zdobywaniu nowych informacji. Internet to nieograniczone źródło wiedzy, bezpośrednio przydatnej w codziennej pracy nauczyciela.
Technologię komputerową wykorzystałam do przygotowania pomocy dydaktycznych podczas zajęć, elementów gazetek ściennych, dyplomów, referatów, regulaminów konkursów, wycieczek, informacji dla rodziców i uczniów, rozkładów materiału, opracowywania testów, sprawdzianów, scenariuszy lekcji, kart pracy, zestawienia ocen opisowych wychowanków na zebrania z rodzicami, do prowadzenia dokumentacji pedagogicznej tj. bazy danych uczniów, wypisywania i drukowania świadectw, do dokumentacji szkolnej, a także do dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego.
Samodzielnie przygotowywałam prezentacje multimedialne dotyczące wybranych tematów dziennych, które w znaczny sposób uatrakcyjniają zajęcia, zwiększają poziom zainteresowania uczniów lekcją, zarówno tych z preferencjami słuchowymi jak i wzrokowymi. Wpływają na trwałość wiedzy, którą uczniowie zdobywają, co wpływa na podniesienie efektów kształcenia. Dzieliłam się także nimi z innymi nauczycielami.
W związku z wprowadzeniem w szkole dzienników elektronicznych uczestniczyłam w szkoleniu dotyczącym pracy z tego typu programami.
Wiedzą zdobytą podczas ww. szkolenia mogłam podzielić się z innymi nauczycielami. Cały czas służyłam pomocą w razie potrzeby.
Często korzystam z różnego rodzaju nagrań audycji i baśni dla dzieci dzięki czemu zajęcia są atrakcyjniejsze. Uczniowie z dużym entuzjazmem przyjmują tę formę zajęć. Bardzo się wyciszają i uczą aktywnego słuchania.
Wykorzystywałam Internet do pracy dydaktyczno – wychowawczej, poprzez wyszukiwanie informacji na różne tematy. Internet był dużą pomocą przy organizacji wycieczek klasowych, pozwalał mi także w szybki sposób zdobyć informacje na temat spotkań dokształcających, konkursów. Wielokrotnie odwiedzałam portale edukacyjne bowiem można w nich znaleźć niemalże wszystko związane z edukacją na każdym poziomie nauczania.
Podczas całego stażu korzystałam z odtwarzaczy CD, telewizora i odtwarzacza DVD, z których pomocą pokazywałam dzieciom i uczniom materiały dotyczące omawianych tematów, odtwarzałam muzykę, lub pokazywałam zdjęcia omawianych miejsc i sytuacji.
Podczas pracy wykorzystywałam także sprzęt ksero i drukarkę. Komunikowałam się z rodzicami telefonicznie lub droga mailową.

Odwiedzałam następujące strony internetowe: www.literka.pl, www.edux.pl, www.publikacje.edu.pl, www.profesor.pl, www.men.gov.pl, www.awans.net, www.oswiata.org.pl, www.interklasa.pl, www.szkola.net.pl.
Propagowałam wśród uczniów portale poświęcone nauce m.in. ortografii, tabliczki mnożenia, zachęcałam do samodzielnego doskonalenia praktycznych umiejętności, pogłębiania swojej wiedzy i powtarzania materiału.
W roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 prowadziłam zajęcia komputerowe dla swojej klasy.
Posiadam własne konto e-mail, dzięki któremu mogę prowadzić korespondencję z innymi nauczycielami oraz rodzicami. Drogą mailową przekazywałam i przesyłałam zdjęcia, notatki z różnych imprez szkolnych, pozaszkolnych, które były umieszczane na stronie internetowej naszej szkoły oraz informacje dotyczące konkursów, koncertów organizowanych przez różne instytucje i nie tylko. Dzieliłam się z nauczycielami interesującymi materiałami znalezionymi w Internecie.
Na portalu edukacyjnym www.edux.pl i www.publikacje.edu.pl opublikowałam własny projekt planu rozwoju zawodowego, jak również sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Portale te były i pozostaną dla mnie bogatym źródłem informacji z różnych dziedzin, a także na temat awansu zawodowego.
W związku z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego wykorzystywałam technologię informacyjną i komunikacyjną poprzez:

• uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi)
• poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego i ich aktualizowanie (poprzez Internet)
• korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż
• korzystanie z rad ekspertów, odpowiadających on - line na pytania użytkowników portali, dotyczących awansu
• konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych.


§ 7 ust.2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki orasz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów zawiązanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki wykorzystuję na co dzień w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz podczas spotkań z rodzicami. Systematycznie czytam fachową literaturę oraz korzystałam ze zbiorów Internetu. Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie udziału w wewnątrzszkolnych i zewnętrznym doskonaleniu, udział w warsztatach, konferencjach, seminariach i szkoleniach służą doskonaleniu warsztatu pracy oraz zaspokajaniu potrzeb wychowawczych uczniów.

Jako wychowawca opracowywałam wraz z Zespołem Wychowawczym Wczesnej Edukacji co roku plan wychowawczy klasy z uwzględnieniem propozycji uczniów i rodziców. W planie tym zawarty był harmonogram imprez klasowych, uroczystości szkolnych i wycieczek. Imprezy klasowe pomogły w stworzeniu przyjaznej atmosfery i integracji zespołu klasowego. Poprzez imprezy klasowe starałam się w uczniach wzbudzić poczucie odpowiedzialności i obowiązkowości. Do wielu imprez klasowych jak i szkolnych włączali się również rodzice.

Przez cały okres stażu analizowałam dokumentację z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Dokumentacja dotyczyła specyficznych trudności w nauce, które występowały u moich uczniów. W związku z tym starałam się dostosować metody nauczania do zaleceń zawartych w powyższych opiniach.

W miarę możliwości studiuję literaturę pedagogiczną, opiekuńczą, wychowawczą. Jeśli nie w całości to, chociaż nurtujące mnie fragmenty dotyczące jak najlepszych rozwiązań napotkanych problemów.

W czasie stażu starałam się również umiejętnie stosować wiedzę z zakresu dydaktyki.

W realizacji tego zadania pomogło mi wprowadzenie różnych metod aktywizujących w pracy z uczniami. Należały do nich: gry dydaktyczne, burza mózgów, praca w grupie, stoliki eksperckie .Zastosowanie tych metod sprawiło, że uczniowie, samodzielnie lub w grupie wykonywali zadania, które sprawiały im satysfakcję, a nie zdawali sobie sprawy, że w ten sposób uczą się i rozwiązują problemy. Metody rozwinęły w uczniach umiejętność współdziałania w zespole, komunikowania się oraz podejmowania decyzji.

Rozwiązywanie problemów to przede wszystkim praca z wychowankami podczas lekcji i ich obserwacja polegająca na:
• omawianiu problemów edukacyjnych uczniów
• proponowaniu środków naprawczych
• wdrażaniu metod aktywizujących
• prowadzeniu konsultacji dla uczniów
• konsultacjach z opiekunem stażu i pedagogiem szkolnym
• stwierdzaniu o potrzebie skierowania uczniów na badania do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
• uwzględnianie w planach dydaktycznych i wychowawczych zaleceń z opinii wystawionych prze Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Poza tym brałam udział w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poruszanych podczas rad pedagogicznych, korzystając z doświadczeń kolegów i koleżanek nauczycieli.
Podczas trwania stażu na bieżąco prowadziłam spotkania z rodzicami, informowałam ich o życiu klasy i szkoły, postępach oraz trudnościach w nauce, o zachowaniu, jak i pojawiających się trudnościach wychowawczych, zapoznawałam z dokumentacją szkolną. Starałam się na bieżąco rozwiązywać problemy zaistniałe w klasie.

Mogłam dzięki temu lepiej poznać potrzeby dzieci, przyczyny ich zachowań, zainteresowania czy frustracje i niezadowolenia. Starałam się dostrzegać zarówno potrzeby i zdolności, pracując zarówno z dzieckiem zdolnym jak i potrzebującym specjalnej pomocy, troski i zrozumienia.
W prowadzonych działaniach edukacyjnych uwzględniałam rozwój psychofizyczny dziecka, możliwości i potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania. Pomagałam swoim wychowankom w pokonywaniu trudności (nieufność, lęk, strach, nieśmiałość i etc). Bardzo ważnym elementem mojej pracy, były podejmowane przeze mnie działania w zakresie pracy indywidualnej.

W zależności od sytuacji kontaktowałam się z rodzicami moich uczniów:

• na zebraniach ogólnoklasowych
• podczas dni otwartej szkoły
• w czasie rozmów telefonicznych
• na indywidualnych konsultacjach

W czasie spotkań ogólnych z rodzicami starałam się wprowadzać elementy pedagogiczne, aby połączyć moją wiedzę z doświadczeniem rodziców i wspólnie rozwiązać problemy, jakie pojawiały się w trakcie roku szkolnego.

§ 7 ust.2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

W trakcie odbywania stażu na bieżąco zapoznawałam się z podstawowymi przepisami regulującymi system oświaty: Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenie MEN dot. podstawy programowej, Rozporządzenie MEN dot. programów nauczania, Rozporządzenie MEN dot. oceniania i promowania uczniów, Konwencja o Prawach Dziecka, Rozporządzenie w sprawie BHP itp.

Aktualizowałam wiedzę na temat obowiązującego prawa poprzez umiejętne wykorzystywanie zasobów internetowych:
• Ministerstwo Edukacji Narodowej: http://www.men.gov.pl
• Kuratorium Oświaty w Gdańsku: http://www.kuratorium.gda.pl
• Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku: http://www.oke.gda.pl
• Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku: http://www.cen.gda.pl

Starałam się wykorzystać swoją znajomość zagadnień z prawa oświatowego pomagając rodzicom i uczniom, kierując ich do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Posłużyłam się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu rozwoju zawodowego, sprawozdania, przygotowywania prezentacji dorobku i przygotowywania się do rozmowy z komisją przeprowadzającą egzamin.

Prowadziłam dokumentację szkolną, brałam udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych w ramach prac rady pedagogicznej oraz w pracach klasyfikujących i zatwierdzających rad pedagogicznych, co dało mi szansę wykorzystania mojej wiedzy w praktyce.

Dwukrotnie brałam udział w pracy Zespołu do spraw Ewaluacji Wewnętrznej.
W roku szkolnym 2011/2012 wraz z resztą zespołu opracowałam raport opisujący obszar respektowanie norm społecznych w szkole.
W roku szkolnym 2012/2013 brałam udział w pracach zespołu do spraw promocji szkoły.
W roku szkolnym 2013/2014 wraz z zespołem opracowałam raport dotyczący respektowania norm społecznych w przedszkolu.

Ponadto znajomość przepisów prawa była mi potrzeba przy organizacji wycieczek szkolnych.

W czasie mojego stażu w Zespole Szkół w Cewicach zapoznałam się również ze sposobem prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji:
• dzienników lekcyjnych
• dzienników zajęć pozalekcyjnych
• arkuszy ocen
• dzienników elektronicznych.
Uświadomiło mi to, jak ważna jest sprawa organizacji pracy, przestrzeganie obowiązujących zarządzeń i właściwe odnotowywanie koniecznych uwag.


PODSUMOWANIE

Okres stażu był dla mnie bardzo aktywnym okresem w pracy zawodowej.
W latach poprzedzających staż również aktywnie uczestniczyłam w życiu szkoły, sumiennie wykonywałam powierzone obowiązki. W szkole jako instytucji pracuję od 1 września 2006 roku i każdy rok pracy przynosił dla mnie nowe wyzwania, nowe doświadczenia i odkrywał przede mną nowe możliwości rozwiązywania problemów spotykających nauczyciela w jego pracy zawodowej. Okres stażu i praca nad uzyskaniem stopnia awansu nauczyciela mianowanego była dla mnie ogromnym wyzwaniem. Chciałam, aby ten czas pokazał mi jakim jestem nauczycielem czy wychowawcą, jakie są mocne strony mojej pracy, a jakie słabe, nad którymi muszę jeszcze popracować. Analizując swoją dotychczasową pracę mogę stwierdzić, że założone przeze mnie cele zostały osiągnięte. Zdobyta wiedza i umiejętności pozytywnie wpłynęły na poprawę jakości mojej pracy jak i całej instytucji.
W trakcie trwania stażu starałam się stosować aktywne metody pracy, aby zachęcić uczniów do nauki, osiągania przez nich dobrych wyników w nauce i rozwijania własnych zainteresowań. W swojej pracy kieruję się zawsze dobrem ucznia i szkoły nie zapominając jednak o osobistym rozwoju zawodowym.
Ogromną satysfakcję sprawia mi fakt, że poczynienia moje są zauważane przez Dyrektora Szkoły, czego dowodem jest otrzymanie nagrody dyrektora w październiku 2012 r. oraz 2013 r. za rzetelną pracę oraz wkład wniesiony w rozwój szkoły.
Dzień, w którym zakończyłam staż będący jednym z etapów uzyskania stopnia awansu nauczyciela mianowanego, nie jest dniem w którym zakończyłam swoją aktywność zawodową. W dalszym ciągu zamierzam podnosić swoje kwalifikacje, doskonalić swój warsztat pracy tak, aby systematycznie poprawiać jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować powierzone mi zadania.
Realizacja wyżej wymienionych zadań pozwoliła mi rozwinąć umiejętności pedagogiczne oraz wychowawcze. Przez 2 lata i 9 miesięcy stażu w Zespole Szkół w Cewicach uczyłam się: systematyczności, organizacji czasu, rozwiązywania konfliktów i innych nurtujących moich wychowanków problemów, cierpliwości, konsekwencji, współpracy, obiektywizmu, asertywności, planowania i projektowania, usprawniania własnej pracy, wykorzystywania nowych metod aktywizujących. Uczyłam się jak być lepszym nauczycielem uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego, organizując imprezy klasowe i szkolne, czytając fachową literaturę, zgłębiając tajniki technologii komputerowej. Ale przede wszystkim uczyłam się słuchając i obserwując uczniów, rodziców i korzystając z doświadczenia innych nauczycieli. Uważam, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na kolejny stopień zawodowy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.