X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24416
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego. Świetlica szkolna

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
ZA OKRES STAŻU OD 01.09.2011 DO 31.05.2014 ROKU
MGR EWA WAWER
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 1918-1919
W KRZYŻU WLKP.


WPROWADZENIE

Pracę w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim rozpoczęłam 1 września 2003r. jako opiekun świetlicy szkolnej. Merytoryczne przygotowanie do pracy otrzymałam podczas pięcioletnich studiów w Uniwersytecie Szczecińskim w Szczecinie na kierunku pedagogika opiekuńczo- wychowawcza. Brakowało mi możliwości spełnienia się pod względem dydaktycznym, dlatego zdecydowałam się na podyplomowe studia z matematyki, które ukończyłam w 2005 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w oddziale zamiejscowym w Gorzowie Wielkopolskim. Starałam się i staram by wiedza zdobyta podczas studiów procentowała i przynosiła pozytywne efekty w mojej pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Swój staż na nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam od wstępnej oceny własnych umiejętności. Musiałam się zastanowić, co jest dla mnie ważne, co chcę osiągnąć, jakie postawić przed sobą cele. Te rozważania pomogły mi w opracowaniu mojej ścieżki awansu na nauczyciela dyplomowanego, którą realizowałam, starając się spełnić wymagania egzaminacyjne.
Opracowując plan rozwoju zawodowego wzięłam pod uwagę nie tylko długość stażu i wymogi ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, ale również realność osiągnięcia planowanych celów uwzględniając charakter pracy w świetlicy szkolnej, potrzeby własnego dalszego rozwoju zawodowego, a także potrzeby placówki, w której jestem zatrudniona.

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

1. Analiza prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela. Zapoznałam się z aktami prawnymi regulującymi zasady awansu zawodowego oraz dokonałam ich analizy: Karty Nauczyciela i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Śledziłam na bieżąco zmiany w tychże dokumentach. Dzięki temu poszerzyłam wiedzę dotyczącą aspektów prawnych awansu zawodowego, poznałam jakie są wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu na nauczyciela dyplomowanego oraz sposoby dokumentowania dorobku zawodowego.
2. Opracowanie planu rozwoju zawodowego. We wrześniu 2011 roku sformułowałam wniosek o rozpoczęcie stażu i opracowałam plan rozwoju zawodowego kierując się obowiązującymi przepisami prawnymi. Plan rozwoju zawodowego, zawierający zadania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego, został pozytywnie zatwierdzony przez Dyrektora Zespołu Szkół w Krzyżu Wielkopolskim.
3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Na bieżąco prowadziłam całą dokumentację dotyczącą planu rozwoju zawodowego. Przebieg realizacji planu opisywałam w półrocznych sprawozdaniach, które przekazywałam dyrektorowi szkoły.
4. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. W maju 2014 roku sporządziłam sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego za okres stażu od 1 września 2011 roku do 31 maja 2014 roku celem przedłożenia do Dyrektora szkoły.

Zgodnie z brzmieniem art.8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli w okresie odbywania stażu zrealizowałam następujące zadania:


§ 8 ust.2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

UZUPEŁNIANIE WIEDZY ZWIĄZANEJ Z PROCEDURAMI AWANSU ZAWODOWEGO
W celu poznania procedury uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego takimi jak: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku (art. 8 ust 2, w którym ujęte są wymagania dotyczące uzyskiwania stopni awansu przez nauczycieli), Kartą Nauczyciela oraz Ustawą o Systemie Oświaty. Chcąc prawidłowo opracować dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego, studiowałam literaturę fachową, korzystałam ze specjalnych poradników opracowanych przez portale edukacyjne oraz wymieniałam doświadczenia z innymi nauczycielami. Ułatwiło mi to opracowanie sprawozdania z przebiegu stażu, dokonanie oceny efektów zrealizowanych zadań i analizy poprawności dokumentacji.

EFEKTY:
- pogłębienie i uporządkowanie nabytej wiedzy
- nabranie pewności w stosunku do zaplanowanych działań


ORGANIZACJA WARSZTATU PRACY WYCHOWAWCY ŚWIETLICY
Aby praca wychowawcy świetlicy przebiegała sprawnie i przynosiła pożądane efekty, na początku każdego roku szkolnego zapoznawałam się z dokumentami szkolnymi takimi jak: Statut Zespołu Szkół, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki, Plan Pracy Szkoły. Opracowywałam roczny Plan Pracy Świetlicy jak również planowałam tematykę gazetek ściennych zgodnie z kalendarzem świąt, imprez i akcji oraz wydarzeń ważnych dla naszej placówki. W okresie wakacyjnym, przygotowując się do kolejnego roku szkolnego, jak również w trakcie trwania roku szkolnego gromadziłam czasopisma, krzyżówki, łamigłówki oraz różnego rodzaju materiały mogące służyć do tworzenia dekoracji, plakatów, prac twórczych. Przygotowując się do pracy korzystałam z doświadczeń innych wychowawców i opiekunów świetlic szkolnych, zwłaszcza szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W tym celu gościłam na stronach internetowych placówek oświatowych, a ponadto śledziłam czasopisma wspomagające pracę świetlic szkolnych (np. „Świetlica w szkole”, „Wena”, „Mały artysta”, „Hobby”, „Diana”).

EFEKTY:
- uporządkowanie własnych działań
- usprawnienie pracy świetlicy
- podniesienie jakości pracy szkoły


DOSKONALENIE WŁASNYCH METOD I WARSZTATU PRACY W ZWIĄZKU Z PLANOWANYM ROZWOJEM ZAWODOWYM
W czasie trwania stażu uczestniczyłam w wielu formach doskonalenia zawodowego takich jak:
• szkoleniowe rady pedagogiczne:
o „Przygotowanie Rady Pedagogicznej szkoły ponadgimnazjalnej do wdrożenia reformy programowej” – październik 2011
o „Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w świetle nowych regulacji prawnych” – marzec 2012
o „Zmiany w prawie oświatowym w roku szkolnym” – październik 2012
o „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – grudzień 2012
o „Ochrona danych osobowych” – grudzień 2012
o „Zaburzenia ze spektrum schizofrenii” – kwiecień 2013
o „Istota kwalifikacyjnych kursów zawodowych” – marzec 2013
o „Zasada równości szans kobiet i mężczyzn” – listopad 2013
o „Diagnozowanie potrzeb uczniów” – listopad 2013
o „Planowanie i wdrażanie pracy wychowawczej” – grudzień 2013
o „Pomiar efektów działań wychowawczych” – styczeń 2014
o „Kreatywne wykorzystanie wyników pracy wychowawczej” – luty 2014
o „Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego”- corocznie
o „Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe”- corocznie

• warsztaty:
o „Profilaktyka prostytucji nieletnich” zorganizowane przez Wydział Zamiejscowy w Trzciance Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi oraz Starostwo Powiatowe w Czarnkowie – luty 2014

• konferencje metodyczne:
o konferencja metodyczna z matematyki – grudzień 2011
o konferencja zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Krzyżu „Autorytet nauczyciela” – kwiecień 2013

• projekty:
o „Wielkopolskie Kadry Oświaty na Celujący”
o „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowane szkolenia nauczycieli w powiecie czarnkowsko – trzcianeckim”

• kursy doskonalące:
o „Obsługa komputera – ja też potrafię”
o „Życzenia świąteczne w origami – Wielkanoc
o „Techniki szybkiego czytania”
o „Bliżej Japonii”
o „Wykorzystanie technik origami do tworzenia biżuterii i ozdób”

• szkolenia:
o „Technologie e-learningowe w nauczaniu”
o „Język angielski”

Wymienione formy doskonalenia zawodowego, których się podjęłam, z pewnością podniosły moje kwalifikacje dydaktyczno – wychowawcze dając mi satysfakcję zawodową, a świadomość, że nie wszyscy nauczyciele mogli uczestniczyć w tychże szkoleniach dała okazję do dzielenia się z nimi nabytą przeze mnie wiedzą. Samodokształcanie jest formą rozwoju zawodowego, która niewątpliwie przeciwdziała wypaleniu zawodowemu, a podnoszenie kompetencji zawodowych nauczyciela ma duży wpływ na podniesienie jakości pracy szkoły.

EFEKTY:
- pogłębienie wiedzy z zakresu pracy dydaktycznej i wychowawczej
- pogłębienie wiedzy z zakresu prawa i psychologii
- wzbogacenie warsztatu pracy o nowe materiały pomocnicze urozmaicające pracę twórczą w świetlicy
- pogłębienie wiedzy z zakresu informatyki
- zapoznanie się z najnowszymi technikami komputerowymi w nauczaniu e-learningowym
- poszerzenie znajomości językowych
- samodoskonalenie
- wzbogacenie wewnętrzne poprzez nowe doświadczenia
- podniesienie jakości pracy szkoły


UDZIAŁ W ZAJĘCIACH OTWARTYCH
W czasie trwania stażu starałam się uczestniczyć w zajęciach otwartych organizowanych przez innych nauczycieli. Uczestniczyłam w lekcji wychowania fizycznego pani Joanny Urbaniak, której tematem były „Elementy gimnastyki artystycznej w wychowaniu fizycznym”. Była to lekcja z grupą dziewcząt klasy trzeciej technikum ekonomicznego, polegająca na pokazie układu tanecznego z elementami ćwiczeń aerobiku oraz pojedynczych ćwiczeń rozciągających. Następnie uczestniczyłam w zajęciach otwartych z przedmiotu zawodowego „realizacja transakcji sprzedaży”, którego tematem był „Proces sprzedaży w sklepie samoobsługowym”. Zajęcia przygotowała Anna Jagiełło, pracując z uczniami klasy drugiej technikum handlowego. Uczniowie podczas tej lekcji przedstawili tematykę sprzedaży towarów w formie scenek. Kolejną lekcją, w której uczestniczyłam była lekcja biologii, przeprowadzona przez Anetę Sudnik –Masłowską w klasie trzeciej technikum ekonomiczno – handlowym. Nie była to typowa lekcja otwarta, raczej była to lekcja koleżeńska. Obserwowałam ją, ponieważ interesującym było dla mnie zobaczyć zajęcia z biologii, gdzie wprowadzona została innowacja pedagogiczna pod hasłem „Wkuwaj z głową”. Tematem obserwowanej lekcji było „Znaczenie snu dla organizmu człowieka”.
Oprócz tego kilka razy byłam obserwatorem lekcji przeprowadzanych w świetlicy szkolnej przez nauczycieli różnych przedmiotów (historia, fizyka i astronomia, język polski, matematyka). Dzięki temu miałam okazję zobaczyć różne metody nauczania wykorzystywane przez nauczycieli.

EFEKTY:
- wzbogacenie wiedzy na temat aktywizujących metod nauczania wykorzystywanych przy różnych przedmiotach
- czerpanie z wiedzy i doświadczeń innych nauczycieli
- poznanie metod nauczania lubianych przez uczniów
- poznanie istoty innowacji pedagogicznej w praktyce


TWORZENIE I AKTUALIZACJA DOKUMENTÓW SZKOLNYCH
W okresie trwania stażu corocznie pracowałam w zespole aktualizującym dokumenty szkolne: Szkolny Program Profilaktyki, Plan Pracy Szkoły jak również corocznie tworzyłam Plan Pracy Świetlicy Szkolnej, a w latach szkolnych 2012/2013 oraz 2013/2014 obejmując rolę opiekuna Samorządu Szkolnego – współtworzyłam Plan Pracy Samorządu Szkolnego. Oprócz tego od początku mojej pracy w Zespole Szkół prowadziłam kronikę szkolną, która również dokumentuje różne aspekty związane z działalnością szkoły jako instytucji.

EFEKTY:
- zaplanowana i uporządkowana praca szkoły
- poczucie wspólnoty w pracy na rzecz szkoły
- prezentowanie własnej twórczości
- utrzymanie tradycji
- podniesienie jakości pracy szkoły


WYKONYWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ PRACY SZKOŁY
Od pierwszego dnia zatrudnienia w szkole czuję się współodpowiedzialna za jakość pracy mojej placówki, dlatego z chęcią angażuję się w różne powierzane mi zadania związane z organizacją pracy szkoły. W związku z tym czynnie uczestniczę w spotkaniach zespołu nauk ścisłych oraz zespołu do spraw promocji zdrowia, starając się realizować ustalone w nich zadania. Mimo tego, że obecnie nie jestem zatrudniona w charakterze nauczyciela matematyki, posiadając do tego odpowiednie kwalifikacje, prowadzę zajęcia pozalekcyjne z tego przedmiotu, obejmując opieką w szczególności uczniów słabych pod względem matematycznym. Dzięki członkostwu w zespole nauk ścisłych wiem jak pracować z młodzieżą przygotowującą się do egzaminu maturalnego z matematyki, na co zwrócić szczególną uwagę, by ich przygotowanie było rzetelne.
Zespół do spraw promocji zdrowia otworzył przede mną możliwość działania w obszarach, które w dzisiejszych czasach są dla człowieka bardzo ważne. Wraz z koleżankami współtworzącymi zespół skupiłyśmy się na propagowaniu zdrowego stylu życia bez używek i w zdrowej relacji ze środowiskiem naturalnym. W szkole zorganizowałyśmy „Festyn Zdrowia” – imprezę propagującą zdrowy styl życia, podczas której uczniowie mieli okazję dowiedzieć cię wielu ciekawych informacji, mogli zważyć się, zmierzyć, obliczyć swój wskaźnik masy ciała (BMI), posilić się zdrowymi kanapkami. Do festynu zaprosiliśmy również dwie grupy krzyskich przedszkolaków organizując im w sali gimnastycznej zawody sportowe, pyszny poczęstunek oraz nagrody za udział w zawodach. Próbując wyjść poza obszar szkolny zorganizowałyśmy akcję prozdrowotną dla mieszkańców miasta i gminy Krzyż Wielkopolski pod hasłem „Kocham cię życie”, podczas której uczestnicy mogli skorzystać z wielu darmowych badań profilaktycznych, wziąć udział w konkursie o tematyce ekologicznej, zakupić zdrową żywność, porozmawiać z dietetykiem, neurologopedą, stomatologiem. W szkole prowadzone są zbiórki surowców wtórnych (makulatury, plastikowych nakrętek, baterii, płyt CD lub DVD, elektrośmieci, puszek aluminiowych, używanej odzieży).
Ponadto corocznie pełnię funkcję członka komisji próbnego egzaminu maturalnego, próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, jak również egzaminu maturalnego w placówce, w której jestem zatrudniona, a także w Liceum Ogólnokształcącym w Krzyżu Wielkopolskim oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Zespole Szkół. Kilkakrotnie byłam też członkiem komisji poprawkowego egzaminu z matematyki dla uczniów szkoły dziennej i słuchaczy szkoły zaocznej dla dorosłych.
Od kilku lat pełnię funkcję przewodniczącej komisji socjalno - stypendialnej. Corocznie na początku roku szkolnego informowałam uczniów o możliwościach dofinansowania w formie stypendialnej oraz o możliwości dofinansowania zakupu podręczników. W tym celu przedstawiałam szczegółowe wymagania w obrębie poszczególnych form pomocy, udostępniałam formularze wniosków, pomagałam je wypełnić, współpracowałam z rodzicami uczniów.
Brałam czynny udział w pracach zespołu ewaluacyjnego szkoły. Wspólnie z innymi członkami zespołu badałam pracę szkoły pod względem określonych wymagań. Wymaganie 2.2 „Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej”, punkt B „Oferta edukacyjna jest modyfikowana, wzbogacana i umożliwia rozwój zainteresowań uczniów” – pracowałam nad stworzeniem narzędzi badań jakimi są ankiety skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców (badania obejmowały rok szkolny 2010/2011). Wymaganie 2.5 „Kształtuje się postawy uczniów” poziom D (badany rok 2011/2012). Wymaganie 2 „Uczniom w czasie pobytu w szkole, a zwłaszcza w czasie przerw miedzylekcyjnych, zapewnia się bezpieczeństwo” – opracowanie kwestionariuszy ankiet skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców oraz opracowanie kwestionariusza wywiadu z pracownikami obsługi (badany rok szkolny 2012/2013).
Uczestniczyłam w posiedzeniach rad pedagogicznych oraz zebraniach z rodzicami.
W roku szkolnym 2013/2014 pracowałam w zespole zajmującym się inwentaryzacją biblioteki szkolnej. Pozwoliło mi to na zapoznanie się ze specyfiką pracy biblioteki szkolnej, na poznanie jej zasobów i zasad spisu z natury.
Do moich obowiązków należało przygotowywanie pomieszczeń szkolnych na różne okazje. Były to: spotkania z ciekawymi ludźmi, konkursy szczebla powiatowego, zajęcia i warsztaty z różnych projektów, w których bierze udział nasza szkoła, spotkania dyrektorów powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego, egzaminy maturalne, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, apele, imprezy okolicznościowe, imprezy integracyjne, imprezy związane z promocją szkoły w środowisku lokalnym itd.
Przez dwa lata pełniłam funkcję opiekuna Samorządu Szkolnego, współpracując z młodzieżą oraz wspierając ją w zaplanowanych zadaniach.
W sytuacji koniecznej, na prośbę dyrektora szkoły zastępowałam sekretarkę pełniąc wyznaczone zadania w sekretariacie szkoły. Przy tej okazji miałam możliwość poznania pracy szkoły od całkiem innej strony niż dydaktyczno – wychowawcza. Nauczyłam się obsługiwać fax, miałam możliwość obsługiwania kserokopiarki. Praca w sekretariacie była dla mnie nowym, ciekawym doświadczeniem.

EFEKTY:
- nabywanie umiejętności organizacyjnych
- kształtowanie umiejętności pracy w grupie
- nabywanie nowych umiejętności


ZDOBYWANIE DODATKOWYCH KWALIFIKACJI
Chociaż w trakcie trwania stażu nie podjęłam się ukończenia kursu kwalifikacyjnego, to ukończyłam kilka kursów doskonalących pracę nauczyciela, konferencji metodycznych, warsztatów i szkoleń, brałam również udział w projektach. Wszystkie te podjęte przeze mnie działania miały na celu podniesienie moich kwalifikacji i usprawnienie mojej pracy, a także podniesienie jakości pracy szkoły.

EFEKTY:
- poszerzenie wiedzy
- rozwój zainteresowań
- rozwój intelektualny
- podniesienie jakości pracy szkoły


STUDIOWANIE LITERATURY FACHOWEJ, WZBOGACANIE WARSZTATU PRACY I POSZUKIWANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ
Przez cały okres stażu starałam się dobrze przygotowywać do pracy zarówno w świetlicy szkolnej jak i jako nauczyciel matematyki prowadząc zajęcia wyrównawcze dla uczniów słabych. Aby wzbogacić pracę świetlicy często korzystałam z czasopism takich jak: „Wena”, „Hobby”, „Mały artysta”, „Diana”, czy „Świetlica w szkole”. Propozycje projektów artystycznych zawarte w tych czasopismach pomogły mi w tworzeniu makiet dekoracyjnych, elementów wykorzystywanych do zdobienia gablot szkolnych, gazetek ściennych, wystroju pomieszczeń na różne okazje. Korzystanie z powyższych pozycji niewątpliwie pomogły mi wzbudzić w młodzieży zamiłowanie do twórczości, kreatywność oraz potrzebę ciekawego spędzania wolnego czasu. Aby zajęcia w świetlicy były ciekawsze korzystałam również ze stron internetowych takich jak: www.kuradomowa.pl, www.babskiehobby.pl, www.kaiem.pl.
Świetlica szkolna jest integralną i niezastąpioną częścią szkoły. Sprawuje głównie działalność opiekuńczo-wychowawczą, ale jest również przedłużeniem działalności dydaktyczno -wychowawczej. Korzystając ze swoich umiejętności i zainteresowań staram się otoczyć opieką uczniów mających trudności ze zrozumieniem matematyki. Pomagałam w rozwiązywaniu zadań, ćwiczyłam podstawowe działania matematyczne, motywowałam do poprawienia ocen niedostatecznych, dopingowałam w działaniach mających na celu poprawę oceny na wyższą. Aby moja pomoc w zrozumieniu matematyki była bardziej owocna, korzystam z propozycji różnych zestawów zadań umieszczanych na stronach internetowych, wykorzystywałam porady nauczycieli matematyki jak również inspirowałam się propozycjami miesięcznika „Matematyka” oraz używałam podręczników, zestawów maturalnych i zbiorów zadań różnych wydawnictw.

EFEKTY:
- uatrakcyjnienie zajęć
- kształtowanie pomysłowości i kreatywności
- wzbudzenie w uczniach motywacji do tworzenia sztuki
- ciekawe dekoracje na różne okazje
- podniesienie poczucia własnej wartości uczniów
- dobra organizacja pracy
- poprawienie wizerunku szkoły


AKTYWNA REALIZACJA ZADAŃ WYCHOWAWCZYCH
Proces wychowawczy jaki ma miejsce w szkole to ściśle zazębiająca się współpraca wielu osób – nauczycieli, wychowawców, pracownika biblioteki czy opiekuna świetlicy. Jako opiekun świetlicy starałam się współpracować z nauczycielami przedmiotowymi, wychowawcami klas oraz pracownikiem biblioteki.
Corocznie we wrześniu zapoznawałam uczniów klas pierwszych z regulaminem świetlicy, a uczniom klas starszych przypominałam o najważniejszych zasadach zachowania się w świetlicy. Od wszystkich uczniów przebywających w świetlicy wymagałam zachowania dyktowanego regulaminem.
Często kontaktowałam się z wychowawcami klas w sprawach dotyczących zachowania się uczniów podczas zajęć świetlicowych, aktywności w zajęciach pozalekcyjnych, czy w sprawach dotyczących nieodpowiedniego traktowania miejsca jakim jest świetlica szkolna (unikanie wybranych lekcji i przebywanie w świetlicy). W tym celu często kontaktowałam się z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas.
Wspólnie z członkami Samorządu Szkolnego dbałam o dobre samopoczucie uczniów przebywających w świetlicy organizując ciekawe atrakcje takie jak: Dzień Czekolady, Dzień Sałatkowy, Dzień Gofrów, Walentynki, Dzień Kanapkowy, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, kiermasz kartek bożonarodzeniowych. Prowadziłam sklepik szkolny wyposażony w świeże pieczywo i owoce. W świetlicy odbywały się spotkania z przedstawicielami wyższych uczelni z Poznania, Piły, Gorzowa Wlkp., Wałcza, Bydgoszczy, Łodzi. Miały miejsce również spotkania z ciekawymi ludźmi takimi jak: Agatka Grabowska i Marcin Kaczmarek z mamami (podopieczni zbiórki plastikowych nakrętek), Siostra Blanka – misjonarka z Kenii, Małgorzata Bratek – założycielka grupy wokalnej w naszej szkole, Katarzyna Kowal – przedstawicielka Ochotniczej Straży Pożarnej z Krzyża, Agata Szczepaniak – psycholog dzieci i młodzieży.
Dbałam o to, aby młodzież czynnie spędzała czas wolny. W tym celu angażowałam uczniów do prac zręcznościowych takich jak tworzenie ozdób na różne okazje.

EFEKTY:
- umiejętność pracy w grupie
- świadomość odpowiedniego zachowania się
- atrakcyjność zajęć
- nabywanie umiejętności organizacyjnych
- kształtowanie pomysłowości i kreatywności


DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI I WIEDZY W ZAKRESIE PROBLEMATYKI WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZEJ
Główną rolą wychowawcy świetlicy szkolnej jest sprawowanie opieki nad przebywającymi w niej uczniami i zapewnienie im bezpieczeństwa. Aby być bliżej problemów, które nurtują współczesną młodzież i aby umieć podejmować te problemy, często analizuję tematy poruszane w czasopismach takich jak: „Wychowawca”, „Charaktery”, „Nowa szkoła” czy „Wszystko dla szkoły”. Wyciągając wnioski z rozmów z młodzieżą, stwierdziłam, że częstym problemem młodych osób jest brak porozumienia z rodzicami podyktowany różnicą pokoleń, innym spojrzeniem na świat, tolerancją lub nietolerancją różnych zjawisk. Chcąc ułatwić sobie zgłębienie tego problemu, często wracam do książki autorstwa Hanny Rylke pt. „Pokolenie zmian. Czego boją się dorośli?”, w której poruszany jest temat różnicy poglądów pomiędzy pokoleniem rodziców i dzieci.

EFEKTY:
- poszerzenie wiedzy
- umiejętność rozpoznawania problemów młodzieży


ORGANIZOWANIE LUB POMOC W ORGANIZOWANIU UROCZYSTOŚCI I IMPREZ SZKOLNYCH
Przez cały okres stażu organizowałam lub pomagałam w organizowaniu różnych uroczystości, imprez, akcji, przedsięwzięć mających miejsce w szkole, w której pracuję jak również poza jej murami. Corocznie wraz z młodzieżą przebywającą w świetlicy brałam udział w przygotowaniach do: Dnia Edukacji Narodowej, Narodowego Święta Niepodległości, Halloween, Światowego Dnia Walki z AIDS, Mikołajek, Wigilii, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Giełdy Edukacyjnej, Dnia Ziemi, Święta Konstytucji 3 Maja, Walentynek, Dnia Czekolady.
Oprócz cyklicznych imprez mających miejsce w szkole i poza nią, w społeczności lokalnej, odbywają się różne okolicznościowe uroczystości, w których uczniowie pod moją opieką angażowali się w ich organizację. Były to: Młodzieżowe Prawybory Parlamentarne (2011), Festyn Zdrowia (2012), Dzień z ASG (2012), Andrzejki w stylu lat 60./70.(2012), Festyn „Zostań Krzyskim Mikołajem” (2012, 2013), Maraton filmowy „Kino na wiosnę” (2013), Jubileusz 65-lecia Zespołu Szkół (2013), Koncert Kolęd (2013), Akcja „Kocham Cię Życie” (2013), Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej (2014), Święto Wolności (2014), Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (20112, 2013, 2014). Większość z nich miała swój oddźwięk w lokalnej prasie.
Od kilku lat dzięki moim staraniom szkoła angażuje się w wiele akcji charytatywnych i ekologicznych. Specjalizujemy się w różnego rodzaju zbiórkach pozwalających na życie w zgodzie ze środowiskiem naturalnym i coraz bardziej modną ekologią. Zbiórka plastikowych nakrętek „Pomagamy nie tylko przyrodzie” była pierwszą zbiórką w naszej szkole, której coraz większa popularność wśród uczniów i nauczycieli, a także pracowników administracyjnych naszej placówki, przekonała do zainicjowania kolejnych ekologicznych pomysłów. Następnymi były: zbiórka elektrośmieci czyli zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, żarówek, kabli, zużytych tonerów itp., zbiórka zużytych baterii, zbiórka zużytych płyt CD lub DVD, zbiórka puszek aluminiowych, zbiórka makulatury, zbiórka używanej odzieży, obuwia, pościeli, pasków, torebek itp. Warto również wspomnieć o corocznej ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”, w której chętnie biorę udział wraz z wyznaczoną grupą młodzieży.
Ponadto byłam koordynatorem akcji charytatywnych takich jak: akcja „Szkoło pomóż i Ty” polegająca na rozprowadzeniu wśród młodzieży cegiełek – zakładek z pomocami dydaktycznymi z różnych przedmiotów szkolnych, której dochód przeznaczony był corocznie wybranej przez Fundację na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” osobie niepełnosprawnej; akcja „Góra Grosza” polegająca na zbiórce monet o niskim nominale, które przeznaczone były na pomoc materialną dla dzieci z domów dziecka, rodzinnych domów dziecka, wiosek dziecięcych; Wspomnę również, że zbiórka plastikowych nakrętek nie miała celu tylko ekologicznego, bowiem zebrane przez nas nakrętki przekazywane były rodzicom dzieci niepełnosprawnych mieszkających w okolicy naszej miejscowości. Pieniądze ze sprzedaży nakrętek przeznaczone były przez rodziców tych dzieci na ich rehabilitację lub sprzęt rehabilitacyjny. Wszystkie te zbiórki i akcje mają ścisły ze sobą związek. Ich celem jest wzbudzenie w młodym pokoleniu wrażliwości na potrzeby innych ludzi oraz zwrócenie uwagi na konieczność ochrony środowiska naturalnego, a co za tym idzie na potrzebę troski o naszą planetę i przyszłe pokolenia. Udział w zbiórkach, których byłam inicjatorem to również dla młodego pokolenia lekcja umiejętności porządkowania, gospodarowania i dbania o swoje otoczenie.

EFEKTY:
- zdobycie doświadczeń organizatorskich
- zaangażowanie uczniów w życie szkoły
- umożliwienie pożytecznego spędzenia czasu wolnego
- integracja społeczności uczniowskiej
- umożliwienie wykazania się swoimi zdolnościami
- promocja szkoły w środowisku lokalnym


PRZEPROWADZANIE KONKURSÓW ŚWIETLICOWYCH
Aby wzbogacić atrakcyjność życia szkolnego, zapobiec szkolnej nudzie i aby wspomagać rozwój zainteresowań młodych ludzi starałam się organizować konkursy, które nauczyłyby zdrowej rywalizacji i pozwoliłyby na podzielenie się swoimi zainteresowaniami. Jednym z takich konkursów był konkurs fotograficzny, którego celem było rozwijanie wyobraźni, kontakt z przyrodą i aktywne spędzanie czasu wolnego. Do konkursu tego udało mi się zaangażować pięciu uczniów naszej szkoły. Konkurs kontynuowany był w kolejnym roku szkolnym. Ze względu na małe zainteresowanie propozycjami konkursów świetlicowych, które corocznie przygotowywałam, wpadłam na pomysł, aby ekologicznym zbiórkom organizowanym w szkole nadać rangę konkursów, by wzbudzić chęć rywalizacji, a co za tym idzie, zwiększyć ilość zbieranych przedmiotów. W tym obszarze liczba zainteresowanych uczniów sięgnęła pięćdziesiątki. Poza konkursami typowo świetlicowymi pomagałam w organizacji konkursów szkolnych: konkursów matematycznych, konkursów z przedsiębiorczości, konkursów prozdrowotnych oraz Powiatowego Konkursu Matematycznego i Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

EFEKTY:
- rozwijanie zainteresowań uczniów
- inspirowanie do rozwijania uzdolnień
- budowanie pozytywnych relacji między szkołą a uczniami
- kreowanie pozytywnego obrazu nauczyciela w środowisku lokalnym
- promowanie szkoły w środowisku lokalnym
- współpraca z innymi podmiotami
- zapewnienie aktywnego wypoczynku


SPRZYJANIE ROZWOJOWI POSTAW TWÓRCZYCH
Świetlica jest miejscem, w którym uczeń może odpocząć w czasie pomiędzy zajęciami lekcyjnymi. Jest też miejscem, gdzie uczeń może włączyć się do zajęć twórczych, spróbować własnych możliwości, nauczyć się kreatywności, wyrazić się artystycznie oraz rozwinąć swoje zainteresowania. Dlatego też właśnie w świetlicy odbywają się zajęcia plastyczne i artystyczne pod moją opieką. To tutaj uczniowie próbują występów scenicznych, przygotowują się do konkursów, apeli, wykonują elementy dekoracyjne, tworzą szablony dekoracji i liter, wykonują plakaty, prace tematyczne z różnych przedmiotów, kartki świąteczne, ozdoby choinkowe, składają papier według sztuki origami, uczą się nowych technik zdobnictwa, przygotowują tablice okolicznościowe, gazetki ścienne i dekoracje do szkolnych gablot, realizują projekty dekoracyjne różnych przedsięwzięć, w których nasza szkoła bierze udział (np. biało – czerwone rozety, lampiony, flagi, materiały promocyjne naszej placówki). Prace wykonane przez uczniów są eksponowane na tablicy lub drewnianym przepierzeniu. Uczniowie wyrażają się artystycznie również poprzez tworzenie ciekawych fryzur sobie nawzajem, makijaży, tworzenie strojów do przedstawień, a także próbując sztuki kulinarnej (pieczenie gofrów, przygotowywanie zdrowych kanapek, surówek, sałatek, przekąsek), czy wykorzystując swoje zamiłowanie do muzyki przy obsłudze szkolnego radiowęzła.

EFEKTY:
- podniesienie wartości procesu opiekuńczo – wychowawczego
- kształtowanie pomysłowości i kreatywności uczniów
- rozwijanie wyobraźni
- promowanie twórczości uczniów
- zdobywanie satysfakcji z pracy własnej uczniów
- nabywanie umiejętności organizacyjnych
- budowanie pozytywnych relacji między uczniami różnych klas i różnych szkół
- rozbudzenie poczucia estetyki
- rozwijanie zdolności manualnych


EDUKACJA EKOLOGICZNA
Ekologia, edukacja ekologiczna, ochrona środowiska, to pojęcia, które nabierają coraz większego znaczenia w czasach, kiedy zasoby przyrody stopniowo się wyczerpują i jednocześnie rosną zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania naszej planety. Człowiek powinien zdawać sobie sprawę z tego, że nie ma moralnego prawa do niszczenia przyrody – jest przecież jej częścią. Świadomość ekologiczną młodego pokolenia warto kształtować na każdym poziomie ich życia.
Organizowane przeze mnie zbiórki surowców wtórnych są moim zdaniem bardzo dobrą lekcją ekologii. Ochrona środowiska była niejednokrotnie tematem gazetek świetlicowych, a wykorzystywanie materiałów odpadowych lub ponowne używanie zużytych już rzeczy leży w mojej naturze, czego skrupulatnie uczę młodzież przy okazji zajęć świetlicowych, dając „drugie życie” rzeczom pozornie już niepotrzebnym.
W roku szkolnym 2012/2013 wraz z koleżanką – nauczycielem biologii przeprowadziłyśmy lekcje pokazowe dla dwóch grup przedszkolnych na temat segregowania śmieci. Temat tych spotkań nosił tytuł „Nawet dzieci segregują śmieci” i był świetnym zakończeniem obchodów Dnia Ziemi.
Corocznie biorę czynny udział w ogólnopolskiej akcji Sprzątanie Świata, angażując przy tym wyznaczoną grupę młodzieży.
Dopingowałam uczniów w akcjach takich jak zbiórka nasion kwiatów dla szkoły w celu poprawienia jej wizerunku.

EFEKTY:

- kształtowanie świadomości ekologicznej
- kształtowanie szacunku dla przyrody
- rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska
- wdrażanie zdrowej rywalizacji między uczniami


UWRAŻLIWIENIE MŁODZIEŻY NA POTRZEBY INNYCH LUDZI
W tej kwestii mogę sobie przypisać kilka zorganizowanych akcji: zainicjowanie zbiórki plastikowych nakrętek przekazywanych rodzicom czwórki dzieci niepełnosprawnych (Agaty Grabowskiej, Agaty Ankutowicz, Marcina Kaczmarka oraz Dawida Wojewody), z której dochód przeznaczony jest na ich leczenie i rehabilitację; zaangażowanie społeczności szkolnej w akcje polegające na zbiórce pieniędzy dla potrzebujących („Góra Grosza”, „Szkoło Pomóż i Ty”, „Znaczek dla Agatki”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Zostań Krzyskim Mikołajem”, „Pomoc dla Mateusza”). Okazją do zwrócenia uwagi na potrzeby innych ludzi były również zbiórki przedmiotowe organizowane przez Samorząd Szkolny, z którym chętnie współpracowałam i którego byłam opiekunem. Były to zbiórki przyborów szkolnych, zabawek, słodyczy, książeczek, bajek dla dzieci z grupy zerowej Szkoły Podstawowej w Krzyżu oraz dla dzieci z krzyskiego Domu Dziecka i Rodziny. Cegiełkowa akcja „Szkoło pomóż i Ty” także miała charakter charytatywny. Poprzez pieniądze uzyskane ze sprzedaży cegiełek – zakładek z pomocami edukacyjnymi na odwrocie, pomogliśmy: Wiktorowi Zielińskiemu, Szymonowi Czechowskiemu oraz Justynie Niedziałek.
Kolejna akcja - „Wiosenne wietrzenie szaf”- dała satysfakcję niesienia pomocy, bowiem używana odzież tak chętnie przynoszona przez uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, znalazła się w hospicjach, domach dziecka, domach spokojnej starości, domach samotnych matek, domach pomocy społecznej.
Zimowa akcja „Zostań Krzyskim Mikołajem” organizowana przez Dom Dziecka i Rodziny w Krzyżu oraz Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury była również imprezą charytatywna, ponieważ pieniądze zebrane podczas jej trwania były przeznaczone na potrzeby dzieci z krzyskiego Domu Dziecka i Rodziny (2012) oraz na leczenie i rehabilitację Kuby Walkowiaka – ucznia miejscowej podstawówki (2013)
W okresie jesienno – zimowym w świetlicy szkolnej miała miejsce akcja „Herbata dla każdego”. Polegała na zorganizowaniu termosów z darmową gorącą herbatą dla każdego ucznia spragnionego ciepłego napoju.
Akcją uwrażliwiającą młodych ludzi na potrzeby innych jest corocznie odbywająca się Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Od wielu lat jestem koordynatorem tej akcji na terenie Zespołu Szkół. Poprzez zbiórkę pieniędzy, wsparcie występem artystycznym, liczenie zebranych pieniędzy, obsługę kawiarenki, wspomogliśmy tę szlachetną inicjatywę.

EFEKTY:
- wzbudzenie w uczniach chęci niesienia pomocy potrzebującym
- integracja społeczności uczniowskiej


ORGANIZOWANIE WYCIECZEK
W roku szkolnym 2013/2014 pełniłam rolę opiekuna podczas autokarowej wycieczki do kina „Światowid” w Czarnkowie. Młodzież Zespołu Szkół obejrzała film reżyserii Andrzeja Wajdy pt. „Wałęsa – człowiek z nadziei”.
Pierwszy dzień wiosny 2013 roku był okazją do zorganizowania wyjścia naszej młodzieży do Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu, popularnie nazywanego kinem „Polonia”, na maraton filmowy „Kino na wiosnę”, podczas którego uczniowie pod opieką moją i kilku innych nauczycieli obejrzeli trzy wcześniej przez siebie wybrane filmy.
We wrześniu 2013 roku byłam opiekunem grupy uczniów podczas wyjścia na spotkanie profilaktyczne „Dekalog jak dobry kompas” w wykonaniu Gabriela Fleszara. Spotkanie miało miejsce w sali kina „Polonia” w Krzyżu i miało formę opowiadania o zagrożeniach uzależnieniem od alkoholu, nikotyny, narkotyków, dopalaczy, komputera, przeplatanego utworami muzycznymi w większości autorstwa naszego gościa.

EFEKTY:
- integracja uczniów
- ciekawe spędzenie czasu
- kontakt z kulturą
- mądra i bezpieczna rozrywka


WSPÓŁPRACA Z INNYMI ŚWIETLICAMI
W ramach współpracy z innymi świetlicami zaproponowałam opiekunom świetlic w krzyskich szkołach - podstawowej i gimnazjum - oraz nauczycielom przedszkola, włączenie się w zbiórkę plastikowych nakrętek. Moja propozycja została przyjęta i do dnia dzisiejszego taka zbiórka ma miejsce. Często kontaktuję się z wychowawcami tychże świetlic w celu wymiany informacji czy też wymiany swoich doświadczeń, pomysłów, spostrzeżeń. Najbardziej owocna współpraca utworzyła się pomiędzy mną a opiekunkami świetlicy w krzyskim gimnazjum. Wraz z koleżanką - Anetą Sudnik – Masłowską – zorganizowałyśmy cykl spotkań dla młodzieży gimnazjalnej pod nazwą „Rozwijamy zainteresowania”. Spotkania te miały na celu podzielenie się wiedzą zdobytą podczas kursów doskonalących pracę nauczyciela oraz wymianę doświadczeń. Były to spotkania z grupą uczniów z Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Krzyżu Wlkp. Tematy spotkań to: „Savoir- vivre przy stole”, „Origami w świątecznym wydaniu”, „Kwiatowe misz-masz”, „Prezentowe misz-masz”. W roku szkolnym 2012/2013 wspólnie z Samorządem Szkolnym zorganizowałam zbiórkę przyborów szkolnych, zabawek, książeczek dla dzieci z grupy zerówkowej przy Szkole Podstawowej im. BoWiD w Krzyżu Wlkp.

EFEKTY:
- współpraca z innymi szkołami
- promocja szkoły
- możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy
- budowanie pozytywnych relacji między placówkami oświatowymi
- wymiana doświadczeń pomiędzy opiekunami świetlic


PRACA Z UCZNIEM SŁABYM
Podczas zajęć w świetlicy pracowałam z uczniami mającymi trudności z nauką i zrozumieniem matematyki. Byli to uczniowie zarówno z zasadniczej szkoły zawodowej jak i z technikum. Uczniowie zgłaszali się do mnie wtedy, gdy mieli do zaliczenia określoną partię materiału, gdy groziła im ocena niedostateczna na zakończenie semestru oraz przed sprawdzianami i kartkówkami. Moja deklaracja pomocy była dla uczniów bardzo wygodna, ponieważ nie wyznaczałam im określonej godziny, tylko mogli się do mnie zgłosić w każdej wolnej chwili. Pomoc uczniom nie ograniczała się tylko do przedmiotu matematyki. Jeśli którykolwiek z uczniów czuł potrzebę podpowiedzi w kwestii wykonania zadania domowego, opracowania dodatkowego tematu lekcji czy zaplanowania pracy długoterminowej, zawsze służyłam pomocą. Moja pomoc polegała również na tym aby motywować uczniów do systematycznej pracy, by nie doprowadzać do dużych zaległości. Praca z uczniami słabymi wymagała ode mnie opanowania i dużej cierpliwości. Nie miałam z tym problemów.

EFEKTY:
- zapoznanie się z indywidualnymi potrzebami uczniów
- wzrost wiary we własne możliwości uczniów
- poczucie odniesienia sukcesów przez uczniów
- podniesienie poziomu edukacyjnego szkoły


§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

KORZYSTANIE Z TECHNIKI KOMPUTEROWEJ W PRACY WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLEJ
Każdego dnia w pracy wychowawcy świetlicy, organizując swój warsztat pracy, wykorzystywałam umiejętność posługiwania się komputerem. W szczególności korzystałam z programów MS Word, Excel i Power Point. Korzystałam również z zasobów Internetu i informacji przesyłanych pocztą elektroniczną. Opracowywałam materiały do gazetek tematycznych oraz informacje związane z wydarzeniami szkolnymi, umieszczając je później w gablotach szkolnych naszej placówki. Ponadto sporządzałam sprawozdania z imprez, akcji, konkursów, przebiegu awansu zawodowego, sprawozdania dotyczące pracy świetlicy, opracowania dokumentów szkolnych, zestawy zadań matematycznych, dyplomy, podziękowania, zaproszenia, zamówienia na bilety miesięczne PKS dla uczniów, scenariusze zajęć świetlicowych, listy stypendystów według narzuconych wymogów itp. Korzystałam z portali edukacyjnych wspomagających pracę nauczyciela. Na bieżąco przez cały okres stażu opracowywałam i udostępniałam informacje administratorowi szkolnej strony internetowej (informacje na temat organizowanych konkursów i akcji, wyników tych konkursów oraz informacje dotyczące wydarzeń mających miejsce w świetlicy i przedsięwzięć organizowanych przez Samorząd Szkolny). Bardzo dla mnie pomocnym w pracy z komputerem okazał się kurs zorganizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile - „Obsługa komputera – ja też potrafię”. Dzięki wiedzy zdobytej podczas tego kursu i wymiany doświadczeń z jego uczestnikami, mogłam o wiele sprawniej pracować i wykonywać więcej czynności, co niewątpliwie poprawiło efekty mojej pracy.

EFEKTY:
- podniesienie jakości pracy szkoły poprzez samodoskonalenie się nauczyciela
- usprawnienie wykonywania różnorodnych działań wynikających z potrzeb świetlicy
- rozwój przez samodokształcanie
- urozmaicenie i uatrakcyjnienie zajęć świetlicowych
- polepszenie organizacji pracy i skrócenie czasu przygotowania różnej dokumentacji
- wykorzystanie wiedzy w pracy dydaktyczno - wychowawczej


WYKORZYSTANIE ZASOBÓW INTERNETOWYCH
Aby moja praca była bardziej efektywna często korzystałam z portali edukacyjnych (m.in. www.edu.com.pl, www.oświata.org.pl, www.literka.pl, www.profesor.pl) oraz portali wspomagających pracę świetlicy szkolnej ( www.kuradomowa.pl, www.babskiehobby.pl, www.kaiem.pl), wyszukując pomocnych materiałów i narzędzi pracy, które uatrakcyjniły prowadzone przeze mnie zajęcia, co niewątpliwie wpłynęło na podniesienie jakości pracy szkoły. Chcąc, by moja wiedza dotycząca życia szkoły, oświaty i rozwoju pracy nauczyciela była aktualna, korzystałam z Internetu, by być na bieżąco z przepisami prawa oświatowego i informacjami dotyczącymi szkolnictwa. Za pomocą poczty elektronicznej wymieniałam korespondencję z rodzicami, uczniami oraz innymi nauczycielami, aby nasza współpraca przebiegała sprawnie. Pocztą internetową przekazywałam również do Starostwa Powiatowego w Czarnkowie informacje dotyczące stypendystów Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Internet był mi pomocny w pełnieniu roli kronikarza szkolnego, bowiem za jego pomocą systematycznie śledziłam strony internetowe: Zespołu Szkół, Urzędu Miasta i Gminy Krzyż Wlkp., Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, jak również inne strony internetowe np. lokalnej prasy, w celu wyszukiwania informacji dotyczących życia naszej placówki i jej działalności w środowisku lokalnym oraz informacji związanych z osiągnięciami naszych uczniów i nauczycieli.

EFEKTY:
- poszerzanie wiedzy metodycznej i merytorycznej
- rozwijanie wyobraźni, kreatywności, pomysłowości poprzez kontakt z nowoczesnymi środkami dydaktycznymi
- rozpowszechnianie działań szkoły
- łatwy kontakt z nauczycielami, uczniami, rodzicami, instytucjami
- ułatwienie pracy związanej z prowadzeniem kroniki szkolnej


POSZERZANIE WIEDZY Z ZAKRESU INFORMATYKI
W czasie trwania stażu starałam się poszerzać wiedzę z zakresu obsługi komputera i korzystania z sieci internetowej. Wiele nauczyłam się od koleżanek i kolegów, którzy bieglej ode mnie odnajdują się w przestrzeni informatycznej, jednak najwięcej informacji wzbogacających moją wiedzę w tym zakresie przyjęłam podczas kursu doskonalącego „Obsługa komputera – ja też potrafię” jak również podczas szkolenia „Technologie e-learningowe w nauczaniu”, w którym uczestniczyłam dzięki projektowi „Wielkopolskie Kadry Oświaty na Celujący”. Pierwsza forma doskonalenia zawodowego pozwoliła mi na uporządkowanie posiadanej już wiedzy, uzupełnienie jej braków oraz wzbogacenie jej o ciekawe pomysły. Druga zaś okazała się trafnym rozwiązaniem dla przyszłości naszej szkoły. Podczas tego kursu poznałam nowe technologie nauczania, a przede wszystkim coraz bardziej popularny e-learning, czyli edukację na odległość. Poznałam wiele możliwości zdalnego komunikowania się pozwalających na wspólną pracę mimo dużej odległości.

EFEKTY:
- zdobywanie nowych umiejętności
- rozbudzenie zainteresowania technologiami informatycznymi
- urozmaicenie i uatrakcyjnienie zajęć świetlicowych
- rozwój przez samodokształcanie
- otwarcie się na nowe możliwości kształcenia i komunikacji
- usprawnienie wykonywania różnorodnych zadań wynikających z potrzeb świetlicy


§8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenia zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

WYMIANA POGLĄDÓW I DOŚWIADCZEŃ MIĘDZY NAUCZYCIELAMI PRACUJĄCYMI W ŚWIETLICY SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ I GIMNAZJALNEJ
Aby móc dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem trzeba mieć pewne niezbędne cechy, które ułatwiają ten proces. Przed przystąpieniem do pisania planu rozwoju zawodowego analizowałam swój potencjał, zastanawiałam się, jakie cechy posiadam, które mogę wykorzystać współpracując z nauczycielami. Stwierdziłam, że jest to otwartość, kreatywność, opanowanie, cierpliwość oraz zaangażowanie w pracę.
Moje umiejętności i wiedza, którymi mogłam dzielić się z innymi nauczycielami, nie tylko tymi, którzy pracują w świetlicy szkolnej, ale nauczycielami w ogóle, są skutkiem udziału w radach szkoleniowych, warsztatach, konferencjach oraz samokształcenia.
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem rozpoczyna się już w momencie wielu rozmów i dyskusji na przerwach, po lekcjach oraz na spotkaniach zespołów przedmiotowych, a nawet podczas prywatnych spotkań towarzyskich w gronie koleżeńskim. Najczęściej dzieliłam się wiedzą na temat stosowanych przeze mnie metod pracy, pomysłów na ciekawe zajęcia z uczniami w czasie wolnym oraz rozwiązywania problemów wychowawczych i organizacyjnych.
Współpraca z innymi nauczycielami jest nieodłącznym elementem moich działań dydaktyczno-wychowawczych na terenie szkoły. Dzieliłam się wiedzą, pomysłowością oraz materiałami pomocnymi do realizacji różnego rodzaju podejmowanych przedsięwzięć, imprez, uroczystości, akcji, konkursów. Przekazywałam także pomysły, artykuły z gazet i Internetu, a także testy, sprawdziany i materiały ćwiczeniowe z matematyki innym nauczycielom. Nasza współpraca polegała na wspólnym planowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu wszelkiej działalności dydaktyczno-wychowawczej.
Wspólnie z koleżanką – nauczycielem biologii i pedagogiem szkolnym, zorganizowałam cykl spotkań z uczniami krzyskiego Gimnazjum im. Polskich Noblistów pod hasłem „Rozwijamy zainteresowania”. W czasie trwania mojego stażu odbyły się cztery takie spotkania: „Origami w świątecznym wydaniu” (2013), „Savoir – vivre przy stole” (2013), „Prezentowe misz-masz” (2013), „Kwiatowe misz-masz” (2014). Oprócz owocnej współpracy z gimnazjalistami, nawiązałyśmy także współpracę z Przedszkolem im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wlkp. Zorganizowałyśmy również spotkania z dwoma grupami przedszkolnymi, które odbyły się w 2013 roku, a ich tematem było segregowanie śmieci.
W trakcie trwania stażu pełniłam opiekę nad praktykantką _ Jolantą Kostką – studentką pierwszego roku resocjalizacji na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Opieka nad studentką polegała na zapoznaniu jej ze specyfiką pracy w świetlicy szkolnej. Wspólnie ze studentką opracowałam plan i harmonogram praktyki, analizowałam i oceniałam zadania wykonywane przez praktykantkę, dzieliłam się posiadaną wiedzą i doświadczeniem, podsumowałam jej zajęcia praktyczne wystawiając ocenę końcową. Pani Jolanta podczas praktyk studenckich zapoznała się z wewnątrzszkolnymi dokumentami takimi jak: program pracy wychowawczej, program profilaktyki szkoły, statut szkoły, regulamin świetlicy szkolnej, plan pracy świetlicy na rok szkolny 2013/2014. Moja podopieczna brała czynny udział w pracach świetlicy szkolnej: przygotowała materiały i zawiesiła gazetkę „Niecodzienne terapie”, pracując z młodzieżą wykonała szablony liter, przygotowała i przykleiła napis na banerze szkolnym, była obserwatorem lekcji zastępczej z języka polskiego w trzeciej klasie technikum, odbywającej się w świetlicy, uczestniczyła w lekcji religii w klasie pierwszej zasadniczej szkoły zawodowej, porządkowała materiały ze zbiórek ekologicznych, była świadkiem spotkania młodzieży z panią Małgorzatą Bratek – założycielką grupy wokalnej w naszej szkole, miała okazję wzięcia udziału w przygotowaniach do uroczystości zakończenia oraz rozpoczęcia roku szkolnego oraz wykorzystując umiejętność obsługi komputera nanosiła poprawki w programie profilaktyki szkoły, wypracowane przez zespół powołany do nowelizacji tegoż dokumentu.

EFEKTY:
- zapoznanie studentki ze specyfiką pracy świetlicy szkolnej
- podzielenie się własnymi doświadczeniami i wiedzą, umiejętnościami dydaktycznymi i wychowawczymi zdobytymi w trakcie pracy w szkole
- zapoznanie się studentki z różnymi metodami pracy w świetlicy szkolnej
- zdobycie nowych umiejętności i doświadczenia przez praktykantkę
- reprezentowanie placówki osobie z zewnątrz i jej promowanie
- pozytywny wizerunek szkoły w środowisku


PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE KONKURSÓW, IMPREZ SZKOLNYCH
Od pierwszego dnia zatrudnienia w szkole z ogromną przyjemnością angażowałam się do wszelkich czynności związanych z przygotowywaniem różnego rodzaju imprez i uroczystości szkolnych i pozaszkolnych (Dzień Edukacji Narodowej, Narodowe Święto Niepodległości, Halloween, Światowy Dzień Walki z AIDS, Mikołajki, Wigilia, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Giełda Edukacyjna, Dzień Ziemi, Święto Konstytucji 3 Maja, Walentynki, Dzień Czekolady, Młodzieżowe Prawybory Parlamentarne, Festyn Zdrowia, Dzień z ASG, Andrzejki w stylu lat 60./70., Festyn „Zostań Krzyskim Mikołajem”, Maraton filmowy „Kino na wiosnę”, Jubileusz 65-lecia Zespołu Szkół, spotkanie profilaktyczne w postaci koncertu muzycznego w MGOK Krzyż Wlkp. pt. „Dekalog jak dobry kompas” w wykonaniu Gabriela Fleszara, Koncert Kolęd, akcja „Kocham Cię Życie”, Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej, Święto Wolności).
Moje zaangażowanie sprowadzało się głównie do tworzenia dekoracji, przygotowywania pomieszczeń, poczęstunku, zadbania o istotne szczegóły. Poczynając od zaprojektowania dekoracji, poprzez jej wykonanie, dbałam o przygotowanie przestrzeni tak, aby swobodnie czuli się zarówno gospodarze jak i goście.
Prowadziłam długoterminowe konkursy o tematyce ekologicznej (wspominane już zbiórki surowców wtórnych), konkurs fotograficzny, który również obejmował kilkumiesięczną pracę uczniów oraz byłam współorganizatorem Powiatowego Konkursu Matematycznego. Kilka razy pomagałam innym nauczycielom w przygotowaniu konkursów tematycznych (szkolny konkurs matematyczny, konkurs „Czas na zdrowie”, Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, konkurs „Przedsiębiorczość szansą do sukcesu”, konkurs „Dbałość o higienę gwarancją zdrowia” , konkurs „Mój wymarzony zawód”)

EFEKTY:
- promocja szkoły w środowisku lokalnym
- uatrakcyjnienie zajęć świetlicowych
- ciekawe spędzanie czasu wolnego przez uczniów
- kształtowanie kreatywności i pomysłowości
- nabywanie umiejętności organizacyjnych
- kształtowanie umiejętności w grupie
- współpraca z innym podmiotami


PRACA W ZESPOLE NAUK ŚCISŁYCH
Spotkania Zespołu Nauk Ścisłych odbywały się średnio dwa razy w semestrze. Jako nauczyciel matematyki, chociaż w okresie stażu nie miałam okazji prowadzić lekcji z tego przedmiotu, interesowałam się sprawami związanymi z tym tematem. Systematycznie uczestniczyłam w spotkaniach zespołu, co pozwoliło mi na bieżąco śledzić wszelkie zmiany dotyczące nauczania tego przedmiotu oraz procedury związane z egzaminem maturalnym. Wspólnie z pozostałymi członkami zespołu podjęłam decyzję o wyborze podręczników dla klas technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Spotkania te były również okazją do wspólnego powzięcia trudnego zadania jakim jest motywowanie uczniów do nauki oraz do omówienia wyników testów diagnostycznych w klasach pierwszych technikum. Informacje jakie wyniosłam ze spotkań pozwoliły mi na zmianę podejścia w pracy indywidualnej z uczniem słabym.

EFEKTY:
- integracja nauczycieli przedmiotów ścisłych
- wypracowanie wspólnych celów
- orientacja w sprawach dotyczących nauczania matematyki
- podniesienie jakości pracy szkoły


PRACA W ZESPOLE WYCHOWAWCZYM
Mimo tego, że nie zostałam powołana do grona członków tego zespołu, dwukrotnie uczestniczyłam w pracach zespołu wychowawczego, a oprócz tego starałam się na bieżąco poznawać tematy poruszane podczas spotkań, rozmawiając o tym z przewodniczącą zespołu i jego członkami. Podejmowałam również działania zaplanowane przez zespół wychowawczy, by wspólne próby rozwiązywania problemów dawały większe efekty. Wspólnie z pozostałymi członkami zespołu poruszałam temat niewłaściwego zachowania się uczniów zwłaszcza klas pierwszych, brałam udział w ewaluacji programu wychowawczego, zapoznałam się ze zmianami w rozporządzeniu MEN w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej, opracowałam ankietę dotyczącą zbadania wzrostu bądź też spadku zaangażowania uczniów w życiu szkoły.

EFEKTY:
- integracja zespołu nauczycielskiego
- wypracowanie wspólnych decyzji w sprawach wychowawczych
- poszerzanie wiedzy
- stworzenie dokumentów szkolnych


WSPÓŁPRACA Z BIBLIOTEKĄ SZKOLNĄ
Przez cały okres stażu systematycznie współpracowałam z biblioteką szkolną, wymieniając się swoimi doświadczeniami, pomagając w przygotowaniach do Światowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, wspólnie pracując nad przygotowaniami do obchodów 65-lecia Zespołu Szkół i innych uroczystości. Regularnie korzystałam z księgozbioru bibliotecznego wypożyczając książki, słowniki oraz miesięcznik „Wychowawca”, jak również używając komputera, kserokopiarki i drukarki oraz korzystając z sieci internetowej. W roku 2013 byłam członkiem komisji przeprowadzającej inwentaryzację zasobów bibliotecznych. Przekazywałam do skupu podręczniki wycofane z użytkowania i przeznaczone na makulaturę. Promowałam akcje i konkursy przeprowadzane w bibliotece.

EFEKTY:
- poszerzanie wiedzy
- integracja zespołu nauczycielskiego
- ułatwienie pracy związanej z działalnością świetlicy szkolnej
- poznanie zasad przeprowadzania inwentaryzacji zasobów bibliotecznych
- wymiana doświadczeń


§8 ust.2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich

NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI AUTORSKIEGO PROJEKTOWNIA WŁASNYCH DZIAŁAŃ
Rok szkolny 2011/2012 był pierwszym rokiem mojego stażu przygotowującego mnie do awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Podjęłam próbę zaplanowania pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy, w której pełnię rolę opiekuna. Stworzyłam program pracy opiekuńczo – wychowawczej, w której głównymi celami było: zaspokojenie potrzeb środowiska szkolnego w zakresie zorganizowanej opieki nad młodzieżą; pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów oraz ich twórczego wykorzystywania; propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych; wpajanie szacunku dla tradycji, historii narodowej oraz symboli narodowych; uczenie właściwych, bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach. Zaplanowałam tematykę zajęć świetlicowych na poszczególne miesiące roku szkolnego. Pomogło mi to w uporządkowaniu działań, które w tego typu szkołach, biorąc pod uwagę czas wolny uczniów, są raczej spontaniczne. Zaplanowane działania zostały w zdecydowanej większości wykonane, chociaż są i takie, które nie udało mi się doprowadzić do skutku (np. akcja „Cała Polska czyta dzieciom” czy konkurs na stroik wielkanocny).
Na początku każdego roku szkolnego, aby ułatwić sobie pracę planowałam tematykę gazetek świetlicowych. W tym celu analizowałam kalendarz pod względem świąt mniej lub bardziej ważnych i wybierałam takie, które uważałam za istotne w podtrzymywaniu ich tradycji (Dzień Edukacji Narodowej, Narodowe Święto Niepodległości, Święto Konstytucji 3 Maja, Rocznica Powstania Wielkopolskiego, Światowy Dzień Walki z AIDS, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Międzynarodowy Dzień Teatru, Wszystkich Świętych, Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca, Andrzejki, Boże Narodzenie, Wielkanoc itp.) lub też takie, które były po prostu ciekawe (Dzień Chłopaka, Dzień Czekolady, Dzień Kobiet, Walentynki, Halloweeen, Dzień Marchewki itp.). Gazetki zawierały również tematy takie jak: zdrowy styl życia, profilaktyka uzależnień, ekologia, przyroda, lecznictwo. Zaplanowałam również cykl gazetek pt. „Napisali o nas w prasie” promujący przedsięwzięcia podjęte przez naszą szkołę, których oddźwięk sięgnął lokalnej prasy.

EFEKTY:
- uporządkowanie i ułatwienie pracy
- promowanie twórczości
- rozwijanie zainteresowań
- poszerzenie wiedzy
- zdobycie doświadczenia


§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

ROZWIJNIE ZAINTERESOWAŃ MŁODZIEŻY
Świetlica jest miejscem, w którym uczeń może kształcić i rozwijać swoje zainteresowania, może sprawdzić swoje kompetencje, dokonywać prób. Świetlica jest terenem neutralnym, wspólnym dla wszystkich uczniów, terenem nie przynależnym żadnej klasie, żadnemu przedmiotowi, żadnej pracowni. Jest to miejsce, gdzie można spotkać się z kolegami, odprężyć się, posilić się drugim śniadaniem, zagrać w gry, poczytać. W trakcie organizowanych zajęć świetlicowych zarówno uczeń słaby w nauce, często zniechęcony brakiem osiągnięć, jak i uczeń zdolny, mają szansę na swój rozwój na miarę możliwości jakie posiadają, jak również mają szansę odkrywania swoich zdolności i rozwój zainteresowań.
Na każdym kroku w swojej pracy starałam się dawać uczniom możliwość rozwoju poprzez zaangażowanie ich w różnego rodzaju prace wykonywane na potrzeby świetlicy i szkoły. Było to projektowanie i opracowywanie materiałów na gazetki według zaplanowanego tematu, wycinanie liter, elementów dekoracyjnych, wymiana szablonów liter, wypisywanie informacji na papierze, wykonywanie plakatów okolicznościowych, wykonywanie bilecików na Dzień Edukacji Narodowej i zakończenie roku szkolnego odchodzących klas, wykonywanie kwiatów na Giełdę Edukacyjną, rozetek na Święto Patrona Szkoły i Święto Wolności, kartek i ozdób świątecznych, układanie serwetek, zajęcia w sztuce origami oraz furosziki. Poza tym starałam się dostarczać prasę, krzyżówki, różnego rodzaju łamigłówki, wywieszałam ogłoszenia o konkursach, olimpiadach, spotkaniach pozwalających na rozwój zainteresowań. Prowadziłam zajęcia pozalekcyjne pozwalające na odkrywanie uzdolnień i rozwój zainteresowań, dzielenie się swoimi doświadczeniami oraz nabywanie nowych umiejętności z zakresu papieroplastyki, ozdobnictwa i rękodzieła artystycznego. Prowadziłam cykl spotkań z młodzieżą gimnazjalną pod hasłem „Rozwijamy zainteresowania”, mający na celu wzbudzenie zamiłowania do prac zręcznościowych, tworzenie dzieł artystycznych, zrodzenie motywacji do własnego rozwoju. Zachęcałam młodzież do korzystania z gier planszowych, do zabaw typu „państwa- miasta”, „kółko i krzyżyk”, pozwalających na rozwój wyobraźni. Prowadziłam zajęcia z matematyki, i choć z zajęć tych korzystali zazwyczaj uczniowie słabi z przedmiotu, to przygotowana byłam również na pracę z uczniami zdolnymi.

EFEKTY:
- ciekawa forma spędzenia czasu wolnego
- pozytywny wpływ na młodego człowieka
- nabywanie nowych umiejętności i wymiana doświadczeń
- wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły
- wzbudzenie aktywności twórczej uczniów
- kształtowanie wytrwałości i cierpliwości w dążeniu do celu
- integracja środowiska lokalnego ze środowiskiem szkolnym
- wzrost motywacji do pracy twórczej


WYCHODZENIE NAPRZECIW POTRZEBOM UCZNIÓW
Z moich obserwacji i z rozmów z nauczycielami matematyki wywnioskowałam, że istnieje ogromna potrzeba pracy z uczniami słabymi, nie radzącymi sobie z podstawowymi informacjami z zakresu matematyki. W związku z tym z chęcią prowadziłam takie zajęcia zarówno indywidualne jak i w małych grupkach. Były one na tyle wygodne dla uczniów, że mimo teoretycznie wyznaczonej godziny w określonym dniu tygodnia, poświęcałam uczniom czas zgodnie z ich potrzebami, niejednokrotnie pozostając w szkole poza godzinami mojej pracy. Najważniejsze dla mnie było, aby każda z tych młodych osób miała szansę na poprawienie oceny, zaliczenie tematu, przejście do klasy programowo wyższej.
Bardzo często też pomagałam uczniom w odrabianiu zadań domowych. Polegało to na tym, że proponowałam formę pracy, podpowiadałam kolejność działań, zwracałam uwagę na wielowymiarowość pracy – treść, materiały pomocnicze (rysunki, tabele, wykresy, cytaty, bibliografię) oraz estetykę pracy. Moje działania były zależne od przedstawionego problemu i potrzeby indywidualnej ucznia. Czasami wystarczyło poddać pomysł, a reszta była twórczością zainteresowanego.
Od kilku lat działa w szkole tzw. „sklepik szkolny”. Obsługiwałam ten sklepik, rozliczając się systematycznie z dostawcą kanapek, słodyczy i owoców, a niewielki dochód ze sprzedaży produktów przekazywałam skarbnikowi Samorządu Szkolnego. Uczniowie nie musieli wychodzić poza teren szkoły, by zakupić posiłek. Podobnie można powiedzieć o automatach z ciepłymi i zimnymi napojami oraz słodyczami Możliwość zakupu drugiego śniadania była bardzo wygodnym rozwiązaniem dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
W okresie jesienno – zimowym wraz z członkami Samorządu Szkolnego, którego byłam opiekunem, zorganizowałam darmową ciepłą herbatę dla uczniów. Moja rola sprowadzała się do przygotowywania napoju, aby podczas przerw międzylekcyjnych uczniowie mogli z niego korzystać. Aby taka akcja mogła mieć miejsce, musiałam też znaleźć sponsorów. Do pomocy w znalezieniu sponsorów zaangażowałam członków Samorządu Szkolnego. Z pewnością było to dla nich dobrą lekcją z przedsiębiorczości, kreatywności, umiejętności komunikowania się z ludźmi w różnych sytuacjach.
Z mojej inicjatywy w roku szkolnym 2011/2012 Samorząd Szkolny sfinansował drugie śniadanie w postaci kanapki dla uczennicy klasy drugiej zasadniczej szkoły zawodowej, która z pomocy tej mogła korzystać do ukończenia edukacji w naszej szkole.
W roku szkolnym 2012/2013 na prośbę kilku uczennic klasy drugiej technikum, sprawowałam opiekę nad nimi podczas prób tańca nowoczesnego, które odbywały się w sali gimnastycznej naszej szkoły.
Rola opiekuna Samorządu Szkolnego dała również wiele okazji do wspomagania działań członków samorządu na rzecz społeczności szkolnej i pozaszkolnej.
W ramach dbałości o naszych uczniów pośredniczyłam w zakupie biletów miesięcznych PKS dla uczniów dojeżdżających. Przyjmowałam zamówienia na bilety od uczniów, sporządzałam listę osób zamawiających bilety, którą przekazywałam do PKS - u. Dzięki temu uczniowie nie musieli jeździć po bilety do Czarnkowa, tylko odbierali je ode mnie na miejscu w szkole.

EFEKTY:
- wyrównywanie poziomu wiedzy matematycznej uczniów
- niwelowanie zaległości przedmiotowych
- zapewnienie bezpieczeństwa
- dostęp do posiłku i napojów
- rozwijanie zainteresowań
- integracja młodzieży


WDROŻENIE ŚWIETLICY DO AKCJI „CZYTAJĄCE SZKOŁY” ZWIĄZANEJ Z PROGRAMEM „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM’
Tego założenia nie udało mi się zrealizować w takim wymiarze jaki sobie zaplanowałam. Wcześniej, przed rozpoczęciem awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego, wdrożyłam tę akcję, systematycznie odwiedzając z grupą uczennic zasadniczej szkoły zawodowej, dwie grupy przedszkolne z Przedszkola im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wlkp. Dziewczęta czytały dzieciom bajki, baśnie i opowiadania, po czym uczestniczyły w krótkich zabawach zaproponowanych przez dzieci. Tak też planowałam postąpić tym razem. Chociaż nie udało mi się w pełni osiągnąć założonych celów, elementy tej akcji można było zaobserwować podczas lekcji z przedszkolakami zaproszonymi do naszej placówki. Tematem spotkania było segregowanie śmieci, a jednym z zadań było narysowanie miejsca opisanego w głośno przeczytanym fragmencie bajki. Bajki i opowiadania były dzieciom czytane również podczas akcji prozdrowotnej „Kocham cię życie”. Jedną z atrakcji były czytane fragmenty opowiadań, których dotyczyły później zadawane pytania. Zajęcia te wymagały od dzieci skupienia, uważnego słuchania i wyobraźni.

EFEKTY:
- kształtowanie w dzieciach umiejętności słuchania
- kształtowanie wyobraźni i spostrzegawczości
- kształtowanie umiejętności ładnego wypowiadania się
- umiejętność integrowania grupy dzieci
- przekazywanie wartości młodszemu pokoleniu


ORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZANIE KONKURSÓW SZKOLNYCH
W trakcie trwania stażu organizowałam konkursy dotyczące ekologii i ochrony środowiska. Uczniowie przez cały rok szkolny przynosili: plastikowe nakrętki, płyty CD lub DVD, makulaturę, baterie, elektrośmieci oraz używaną odzież. Za udział w akcji otrzymywali wpisywane do dziennika pochwały i oceny z aktywności z wybranych przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, chemii, fizyki). Na koniec roku szkolnego osoby najbardziej aktywne w poszczególnych zbiórkach otrzymywały dyplomy i nagrody. Konkurs ten ma charakter cykliczny i powtarzany jest co roku. Zorganizowałam również całoroczny konkurs fotograficzny polegający na wykonywaniu zdjęć w określonej tematyce w poszczególnych miesiącach. Finałem konkursu było nagrodzenie autorów najlepszych prac.
Oprócz tego pomagałam w organizowaniu konkursów takich jak: „Przedsiębiorczość szansą na sukces”, „Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej”, :Czas na Zdrowie”, „Dbałość o higienę gwarancją zdrowia”, „Mój wymarzony zawód”, szkolny i powiatowy konkurs matematyczny, Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej.

EFEKTY:
- rozwijanie zainteresowań uczniów
- inspirowanie do rozwijania uzdolnień
- budowanie pozytywnych relacji między szkołą a uczniami
- kreowanie pozytywnego obrazu nauczyciela w środowisku lokalnym
- promowanie szkoły w środowisku lokalnym
- współpraca z innymi podmiotami
- zapewnienie aktywnego wypoczynku


§8 ust.2 pkt. 4.e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ TWORZENIA TRADYCJI SZKOLNEJ
Podejmowane przeze mnie prace wykonywane podczas zajęć świetlicowych z dużym zaangażowaniem młodzieży są działalnością na rzecz podtrzymywania tradycji ogólnie pojętej oraz tradycji naszej szkoły. Były to wszelkie przygotowania do świąt i uroczystości szkolnych, pozaszkolnych, narodowych, kościelnych, lokalnych, jubileuszowych. Często sprawowałam opiekę nad uczniami pełniącymi rolę pocztu sztandarowego czy delegacji z kwiatami podczas różnych uroczystości. Wspomniane czynności pozwoliły wpajać w młode pokolenie wartości jakimi są patriotyzm i tożsamość narodowa.
Od początku mojej pracy w Zespole Szkół zajmowałam się pielęgnowaniem tradycji poprzez pełnienie roli kronikarza szkoły. Starałam się zapisywać w kronice wszystkie ważne wydarzenia związane z życiem szkoły, informacje o osiągnięciach uczniów i nauczycieli. W tym celu śledziłam lokalną prasę oraz strony internetowe placówek współpracujących z naszą szkołą. Współpracowałam również z nauczycielami i dyrekcją Zespołu Szkół w celu uzyskania rzetelnych informacji o konkursach, olimpiadach, zawodach, projektach, wycieczkach, akcjach i innych przedsięwzięciach, w których bierze udział nasza szkoła .Ponadto dbałam o biblioteczkę starych kronik i albumu fotograficznego, a także dbałam o teczkę z materiałami promocyjnymi naszej placówki, w tym przede wszystkim o zdjęcia.

EFEKTY:
- uwrażliwienie uczniów na potrzebę utrzymywania tradycji
- przekazywanie tradycji kolejnym pokoleniom
- pielęgnowanie dorobku starszych pokoleń


POMOC UCZNIOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ
W szkole pełnię funkcję przewodniczącej komisji socjalno – stypendialnej. Na początku każdego roku szkolnego zapoznaję się z regulaminami stypendiów: Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Starosty Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Prezesa Rady Ministrów i przekazuję istotne informacje adresatom tych stypendiów wyjaśniając jakie są kryteria ich otrzymania, jakie dokumenty należy dostarczyć i w jakim terminie. Współpracuję z rodzicami uczniów ubiegających się o tego typu pomoc finansową. Służę pomocą w wypełnianiu wniosków, sprawdzam kompletność dokumentacji, przekazuję wnioski ze stosowną dokumentacją do organu wydającego decyzję o przyznaniu bądź nie przyznaniu stypendium. Ponadto Urząd Miasta i Gminy Krzyż corocznie oferuje możliwość dofinansowania do podręczników uczniom uczącym się według nowej podstawy programowej. W tym przypadku również pomagam w wypełnieniu wniosków i przekazuję te wnioski wraz z wymaganą dokumentacją do urzędu.
Kilkakrotnie, przy okazji różnych imprez szkolnych, obsługiwanych pod moją opieką przez członków Samorządu Szkolnego, dochód ze sprzedaży słodyczy, wypieków czy biletów wstępu przekazywany był uczniowi naszej szkoły – Mateuszowi Francuzikowi, który na własna rękę zbiera pieniądze na operację twarzy.

EFEKTY:
- uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych ludzi
- podniesienie poziomu ekonomicznego uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji


WSÓŁPRACA Z PEDAGOGIEM SZKOLNYM
Moja współpraca z pedagogiem szkolnym przebiegała sprawnie i była bardzo owocna. Często rozmawiałam z panią pedagog – Anetą Sudnik – Masłowską - o problemach związanych z niewłaściwym zachowaniem uczniów w świetlicy, na szkolnych korytarzach, podczas przerw, na terenie szkoły i poza nią. Wspólnie z nią podejmowałam wspominane już ekologiczne zbiórki surowców wtórnych, organizowałam zajęcia z cyklu „Rozwijamy zainteresowania”, których adresatami była młodzież gimnazjalna oraz zajęcia ekologiczne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym. Razem z pedagogiem angażowałam się w akcje propagujące zdrowy tryb życia. Kilkakrotnie uczestniczyłam w zebraniach zespołu wychowawczego, którym przewodniczyła nasza pedagog.

EFEKTY:
- poczucie wsparcia w podejmowanych działaniach
- budowane pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym


WSPÓŁPRACA Z PKS W CZARNKOWIE
Jedną z form pomocy uczniom dojeżdżającym jest pośrednictwo w zakupie biletów miesięcznych PKS. To zadanie należało do mnie. Każdego miesiąca przyjmowałam wpłaty na bilety miesięczne, sporządzałam zamówienie, przekazywałam je za pomocą faxu do PKS w Czarnkowie, następnie bilety przekazywałam uczniom. W celu posiadania bieżących informacji dotyczących cen biletów, zniżek uczniowskich i nauczycielskich, terminów zamówień, zmiany danych uczniów, często kontaktowałam się telefonicznie z pracownikami PKS w Czarnkowie.

EFEKTY:
- ułatwienie uczniom dojeżdżającym dotarcia do szkoły


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (§ 8 ust. 2 pkt 5)

ROZPOZNAWANIE I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW WYCHOWAWCZYCH I
EDUKACYJNYCH

1. Wyrównanie poziomu wiedzy z matematyki ucznia technikum. Opis i analiza problemu edukacyjnego.

Identyfikacja problemu
Analiza dotyczy ucznia klasy pierwszej technikum mającego bardzo słabe wyniki z matematyki. Uczeń uczęszcza do szkoły od 1 września 2011 roku. Na koniec pierwszego semestru klasy pierwszej uczeń otrzymał ocenę niedostateczną.

Geneza i dynamika zjawiska
Patryk zgłosił się do mnie pod koniec pierwszego semestru roku szkolnego 2011/2012, był wtedy uczniem klasy pierwszej technikum handlowego. Jego celem było zaliczenie sprawdzianu z funkcji. Ponieważ uczeń nie wiedział z jakich funkcji chciałby ten sprawdzian zaliczyć, sprawdziłam w dzienniku lekcyjnym klasy Patryka, z którego sprawdzianu otrzymał ocenę niedostateczną. Stwierdziłam, że chłopak ma o wiele większe zaległości niż tylko temat funkcji. W dzienniku pod jego numerem były prawie same oceny niedostateczne.
W tym samym czasie podczas semestralnego zebrania z rodzicami zgłosiła się do mnie mama Patryka z prośbą abym pomogła jej synowi w nadrobieniu zaległości. Z rozmowy z matką dowiedziałam się, że Patryk do naszej szkoły przyszedł po ukończeniu gimnazjum w Drawsku, gdzie nie był uczniem zdolnym matematycznie, ale radził sobie na tyle, aby mieć oceny pozytywne. Nie było też z nim większych problemów wychowawczych. Mama chłopca zauważyła jednak większą ekscytację syna nowymi kolegami i koleżankami, nową klasą i nowym wychowawcą. Według mnie przyczyną zaistniałej sytuacji był lekceważący stosunek do przedmiotu matematyki spowodowany skupieniem się chłopca na integracji z grupą klasową w nowej szkole i nowym środowisku.

Znaczenie problemu
Lekceważący stosunek do przedmiotu matematyki może doprowadzić do pogłębienia problemu, a w konsekwencji do nie zdania do klasy drugiej. Piętrzące się zaległości nie sprzyjają również zdaniu matury z matematyki, która na egzaminie jest przedmiotem obowiązkowym.

Prognoza negatywna
W przypadku nie podjęcia działań zaległości ucznia będą się pogłębiać. Pojawią się trudności z osiągnięciem wymagań z matematyki. Powtarzające się porażki będą piętrzyły niechęć do przedmiotu. Sytuacja taka doprowadzi do nie zdania ucznia do klasy programowo wyższej.

Prognoza pozytywna
W przypadku wdrożenia oddziaływań uczeń nadrobi zaległości wyrównując poziom z rówieśnikami i otrzyma promocję do następnej klasy. W przyszłości uczeń ma też szansę na zdanie egzaminu maturalnego z matematyki.

Propozycje rozwiązania
Próbą rozwiązania problemu były następujące zadania naprawcze:
o rozmowa z uczniem
o współpraca z mamą Patryka
o rozmowa z nauczycielem uczącym przedmiotu i współpraca z nim
o systematyczne spotkania z uczniem – ćwiczenie zaległego materiału
o kontrola ocen z matematyki
o motywowanie ucznia do systematycznej pracy
o włączanie materiału bieżącego

Wdrażanie oddziaływań
W lutym, po feriach zimowych, uczeń zgłosił się do mnie z prośbą o pomoc w zrozumieniu zaległego materiału i tym samym zaliczeniu pierwszego semestru jak również w zrozumieniu materiału bieżącego. Przeprowadziłam rozmowę z Patrykiem na temat jego trudności z matematyką. Interesowało mnie co sprawia mu najwięcej kłopotów w materiale dydaktycznym. Stwierdził, że wszystko. Wskazał nawet przyczynę sytuacji, w której się znalazł. Od początku nie przywiązywał wagi do przedmiotu matematyki, nie uważał na lekcji, nie notował w zeszycie wszystkiego co nauczyciel przekazywał, nie odrabiał systematycznie zadań domowych. Dużym plusem było to, że chłopak miał świadomość własnych błędów i że chciał to naprawić. Wspólnie z chłopcem i jego mamą ustaliłyśmy, że będzie on się do mnie zgłaszał co najmniej raz w tygodniu po jednej godzinie w celu nadrobienia zaległego materiału. Tak też było w rzeczywistości, czasami nawet wykorzystując godziny wolne od zajęć, udało się spotkać więcej jak jeden raz w tygodniu. Partyk faktycznie miał ubogą wiedzę na temat materiału wymaganego w pierwszej klasie technikum, jednak za mocną stronę uznałam to, że znał tabliczkę mnożenia i nie miał problemów z podstawowymi działaniami matematycznymi. Brakowało mu pewności w korzystaniu ze wzorów matematycznych, brakowało również wiedzy z jakich wzorów w danym momencie skorzystać. Od lutego 2012 roku pracowaliśmy systematycznie nad takimi działami jak: liczby rzeczywiste, funkcje i ich własności, wielomiany. Uczeń stopniowo zaliczał kolejne tematy uzyskując oceny pozytywne. Intensywna praca i wiele obliczonych przykładów sprawiły, że chłopak samodzielnie liczył zadania, umiejętnie korzystając ze wzorów, które znał już na pamięć. Zadania były liczone w zdecydowanej większości poprawnie. Drobne błędy, które jeszcze występowały dotyczyły znaków liczbowych. Intensywna praca zniwelowała również wcześniej występujące drobne błędy.
W wyniku systematycznej pracy, w kwietniu Patryk zaliczył semestr pierwszy i mogliśmy przystąpić do intensywnej pracy nad bieżącymi tematami. Chłopak sam zauważył, że zrozumienie poprzedniego materiału pomogło mu w szybszej i skuteczniejszej pracy nad tematyką bieżącą. Zrozumiał, że systematyczność się opłaca i dzięki niej wkłada się mniej wysiłku by być na bieżąco z materiałem. Praca w drugim semestrze faktycznie była o wiele lżejsza. Cieszyło mnie, że zauważył to uczeń.

Efekty oddziaływań
Efektem naszej intensywnej pracy, z dużym wsparciem mamy Patryka, z którą miałam stały kontakt, było to, że uczeń w drugim semestrze otrzymał ocenę dostateczną. Nauczycielka matematyki zauważyła duży wysiłek i intensywność pracy Patryka i nagrodziła go oceną o dwa stopnie wyższą od początkowej.


2. Brak zainteresowania konkursami szkolnymi. Opis i analiza problemu wychowawczego.

Identyfikacja problemu
Analiza dotyczy braku chęci udziału uczniów szkoły w konkursach szkolnych proponowanych przez świetlicę. Organizowane w świetlicy konkursy nie spotkały się z zainteresowaniem młodzieży.

Geneza i dynamika zjawiska
Jako opiekun świetlicy szkolnej, która jest miejscem spędzania czasu wolnego przez uczniów dbałam o to, aby wolny czas spędzany był interesująco i aby młodzież miała szansę na rozwój zainteresowań, na spełnianie się w tym, co najbardziej lubi. Mając na uwadze pobudzenie kreatywności, pomysłowości, ochoty do tworzenia, podejmowałam próby organizowania konkursów na różnego rodzaju wytwory artystyczne (np. jajko wielkanocne, stroik świąteczny, walentynkę). Na tablicy ogłoszeń eksponowałam plakaty zachęcające do udziału w konkursach, rozmawiałam z uczniami proponując im włączenie się do konkursu. Na próżno. Uczniowie twierdzili, że mają dużo zadań zadawanych jako prace do domu i nie starcza im czasu na dodatkowe zajęcia. Wydaje mi się, że przyczyną braku chęci do podejmowania takich wyzwań może być rzeczywiście przeciążony program nauczania, jak też duża ilość przedmiotów, ale również z jednej strony obserwowany przeze mnie brak zdolności manualnych, a z drugiej niechęć do ujawnienia swoich talentów, albo po prostu zwyczajne lenistwo.

Znaczenie problemu
Udział w konkursach sprzyja rozwojowi zainteresowań młodego człowieka, świetlica zaś jest miejscem gdzie spontaniczność ma duże znaczenie i pozwala na otwarcie pokładów kreatywności, pomysłowości, fantazji. Tematyka konkursów ma duże znaczenie wychowawcze. Uczy tradycji, zdrowego stylu życia, poszanowania do przyrody. Brak zainteresowania konkursami zmniejsza efektywność wychowawczą placówki.

Prognoza negatywna
W przypadku nie podejmowania oddziaływań zubożeje oferta świetlicy, zmniejszy się samorozwój uczniów.

Prognoza pozytywna
W przypadku wdrożenia oddziaływań oferta świetlicy nie straci na wartości i znajdą się chętni uczniowie by rozwijać swoje twórcze zainteresowania.

Propozycje rozwiązania
o zmiana tematyki konkursów
o zaangażowanie wychowawców i nauczycieli
o podniesienie wartości konkursów
o nagradzanie za udział

Wdrażanie oddziaływań
Po wielu niepowodzeniach związanych z brakiem zainteresowania oferowanymi przeze mnie konkursami świetlicowymi, postanowiłam zmienić taktykę działania. Skoro uczniowie nie mają potrzeb rozwoju zainteresowań w kierunku, który uparcie oferowałam, to należałoby zmienić ten kierunek. Zaproponowałam, aby zainicjowane przeze nie ekologiczne zbiórki surowców wtórnych, które miały miejsce w naszej szkole odbywały się na zasadzie konkursu i zdrowej rywalizacji między uczniami. Ogłosiłam tę informację uczniom przebywającym w świetlicy, wykonałam plakaty informacyjne z zasadami poszczególnych zbiórek, umieściłam też informację na stronie internetowej naszej szkoły, poprosiłam nauczycieli by wspierali działalność świetlicy i zachęcali uczniów do udziału w zbiórkach. Zaproponowałam nauczycielom by sami przyłączyli się do zbierania surowców wtórnych. Dużym atutem konkursów ekologicznych było to, że pieniądze uzyskane ze zbiórek przekazywane były na rzecz osób potrzebujących, co podniosło wartość konkursów. Jedną z tablic korkowych zawieszonych na ścianie zagospodarowałam do systematycznego eksponowania wyników konkursów. Wywieszałam gazetki o tematyce ekologicznej, prozdrowotnej i profilaktycznej. Konkursom dałam rangę długotrwałości, bowiem zaczynały się we wrześniu, a kończyły w czerwcu. Za udział w konkursach uczniowie otrzymywali pochwały do dziennika, oceny bardzo dobre za aktywność, które mogli wybrać sobie spośród kilku przedmiotów przyrodniczych, a osoby najbardziej zaangażowane w zbiórki na koniec roku szkolnego otrzymywały dyplomy i nagrody.

Efekty oddziaływań
Efektem podjętych oddziaływań jest coraz większe zainteresowanie ekologicznymi zbiórkami jak również podniesienie jakości wychowawczej strony szkoły. Poprzez konkursy ekologiczne wzbogacone informacjami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i zdrowego stylu życia, wzrósł poziom wychowawczy placówki.


SPRAWOZDANIE OPRACOWAŁA: MGR EWA WAWER

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.