X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24430
Przesłano:

Rozkład materiału nauczania z przedmiotu "Przedsiębiorca w gospodarce rynkowej" dla klasy I technikum ekonomicznego

Lekcja organizacyjna - zapoznanie z podstawą programową , PSO i regulaminem pracowni.
Podstawowe pojęcia ekonomiczne
Obszary zainteresowań ekonomii
Mikro i makroekonomia
Ekonomia pozytywna i ekonomia normatywna
Potrzeby ludzkie i źródła ich powstawania
Zasoby ekonomiczne
Zasada racjonalnego gospodarowania
Systemy gospodarcze
Rola państwa w gospodarce rynkowej
Charakterystyka gospodarki rynkowej
Pojęcie i rodzaje rynku
Elementy i funkcje rynku
Cena i jej funkcje
Pieniądz i jego funkcje
Powtórzenie wiadomości z działu I "Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu".
Sprawdzian wiadomości z działu I
Mechanizm funkcjonowania rynku.
Popyt i czynniki kształtujące popyt
Prawo popytu i krzywa popytu
Wzrost i spadek popytu
Podaż i czynniki kształtujące podaż
Prawo podaży i krzywa podaży
Wzrost i spadek podaży
Równowaga na rynku
Zmiany warunków równowagi
Zmiany warunków równowagi - ćwiczenia
Cenowa elastyczność popytu
Rodzaje cenowej elastyczności popytu
Dochodowa elastyczność popytu
Mieszana elastyczność popytu
Cenowa elastyczność podaży
Przyczyny zróżnicowania cenowej elastyczności podaży
Elastyczność a przychody przedsiębiorstwa
Powtórzenie wiadomości z działu II "Mikroekonomia rynku"
Sprawdzian wiadomości z działu II "Mikroekonomia rynku"
Konsument jako podmiot gospodarujący
Miary użyteczności
Preferencje i krzywe obojętności konsumenta
Prawo malejącej krańcowej stopy substytucji
Ograniczenia budżetowe
Równowaga konsumenta
Zmiany równowagi konsumenta
Koszty alternatywne
Producent jako podmiot gospodarujący
Decyzje producenta
Czynniki stałe i zmienne
Funkcja produkcji w krótkim okresie
Koszty produkcji
Cechy charakterystyczne przedsiębiorstwa i rynku konkurencji doskonałej
Monopol i jego cechy charakterystyczne
Cechy charakterystyczne przedsiębiorstwa i rynku konkurencji monopolistycznej
Cechy charakterystyczne przedsiębiorstwa i rynku konkurencji oligopolistycznej
Współczesne formy monopolu
Powtórzenie wiadomości z rozdziału III "Zachowania konsumenta na rynku"
Sprawdzian wiadomości z rozdziału III "Zachowania konsumenta na rynku"
Rynek czynników wytwórczych
Popyt na pracę
Podaż na pracę
Kapitał a inwestycje
Kapitał finansowy.
Granica możliwości produkcyjnych
Krzywa możliwości produkcyjnych
Agregacja
Obieg okrężny dochodu i produktu w gospodarce
Obieg okrężny dla gospodarki otwartej
Produkt krajowy brutto a Produkt narodowy brutto
podstawowe pojęcia dotyczące rynku pracy i bezrobocia.
Rodzaje bezrobocia w Polsce
Podstawowe pojęcia dotyczące inflacji i jej rodzaje
Przyczyny i konsekwencje inflacji
Polityka fiskalna
Narzędzia polityki fiskalnej
Polityka fiskalna w Polsce
Pieniądz i kreowanie pieniądza bankowego
Rynek pieniężny: popyt i podaż pieniądza
Bank centralny i jego funkcje
Polityka monetarna w Polsce.
Ekonomia gospodarki otwartej
Rynek walutowy. Bilans płatniczy w Polsce.
Powtórzenie wiadomości z rozdziału IV i V
Sprawdzian wiadomości z działu IV i V
Charakterystyka działalności gospodarczej
Przedsiębiorca i jego cechy
Otoczenie przedsiębiorstwa
Działalność gospodarcza w warunkach gospodarki rynkowej
Ochrona własności i ochrona umów. Aparat kontroli państwowej.
System ochrony konkurencji
Pomoc publiczna
Formy i rodzaje pomocy publicznej
Rola organów administracji samorządu terytorialnego
Rola i zadania Krajowego Rejestru Sądowego
Rejestr podmiotów gospodarczych w Centrlnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej
Instytucje kontroli finansowej - Ministerstwo Finansów
Narodowy Bank Polski i Komisja Nadzoru Finansowego
Powtórzenie wiadomości
Sprawdzian wiadomości
Klasyfikacja podmiotów gospodarczych
Formy własności przedsiębiorstw
Spółki prawa cywilnego
Spółki prawa handlowego
Spółki prawa handlowego
Spółki prawa handlowego
Formy współpracy i powiązań przedsiębiorstw
Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw
Powtórzenie wiadomości
Sprawdzian wiadomości
Produkcja i jej rodzaje
Proces produkcji i jego struktura
Cykl produkcyjny w przedsiębiorstwach przemysłowych
Typy produkcji
Techniczne i organizacyjne przygotowanie produkcji
Jakość produkcji
Klasyfikacja kosztów produkcji
Funkcje kosztów produkcji
Produkcja w krótkim okresie
Produkcja w długim okresie
Koszty własne produkcji
Krótkookresowa analiza kosztów
Zasoby produkcyjne
Charakterystyka działalności handlowej
Formy rynków zorganizowanych
Obrót towarowy z zagranicą.
Działalność usługowa
Outsourcing
E-biznes
Działalność budowlana
Specyfika i rodzaje produkcji budowlano-montażowej
Powtórzenie wiadomości
Sprawdzian wiadomości
Rola planowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Cele planowania
Cechy dobrego planu
Podział planów
Podstawowe zasady planowania
Etapy procesu planowania
Metody planowania i prognozowania
Przedmiot i podmiot planowania
Biznesplan - cele jego sporządzania
Elementy składowe konstrukcji biznesplanu
Charakterystyka poszczególnych części biznesplanu
Prezentacja przygotowanych biznesplanów.
Powtórzenie wiadomości
Sprawdzian wiadomości
Godziny do dyspozycji nauczyciela
Godziny do dyspozycji nauczyciela
Godziny do dyspozycji nauczyciela
Godziny do dyspozycji nauczyciela
Godziny do dyspozycji nauczyciela
Godziny do dyspozycji nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.