X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24370
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dowody realizacji

Czynności organizacyjne

1. Poznanie procedury awansu zawodowego, prawa oświatowego regulującego wymogi awansu
oraz sposobu dokumentowania działalności nauczyciela
- Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi reformy oświaty, awansu zawodowego itp.
Ocena własnych umiejętności i możliwości

- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego
- Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
- Sporządzenie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego
VII – IX 2011 r.
1 IX 2011r.
na bieżąco
VI 2014 r.
Znajomość przepisów prawa i poprawne sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego
Teczka „Awans zawodowy”
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego


§ 8. ust.2 pkt 1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1. Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania i organizacji szkoły

2. Systematyczne poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

3. Aktywne uczestnictwo w pracach organów szkoły

4. Dbanie o estetykę i wyposażenie sali lekcyjnej - Dokładna i wnikliwa analiza dokumentów szkolnych – Statut Szkoły, Szkolny Program Wychowawczy, Szkolny Zestaw Programów Nauczania, Program Profilaktyczny

- Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, warsztatach, zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami szkoły
- Aktywna praca w zespole samokształceniowym
- Systematyczne zapoznawanie się z najnowszą literaturą z zakresu pedagogiki i psychologi
- Współtworzenie i aktualizacja dokumentacji szkolnej
- Czynny udział w tworzeniu narzędzi do ewaluacji wewnętrznej szkoły
- Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych
- Dbanie o wystrój, wykonywanie gazetek tematycznych

okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu sprawozdanie
zaświadczenia
sprawozdania ze spotkań
zestawienie bibliografi
wzory dokumentów, sprawozdanie
sprawozdanie


§ 8. ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
2. Korzystanie z programów multimedialnych i Internetu
3. Wykorzystanie z technologii komunikacyjnej i informacyjnej w pracy z uczniami
- Korzystanie z programów komputerowych podczas:
• tworzenia dokumentacji szkolnej,
• przygotowywania pomocy dydaktycznych, testów, sprawdzianów, dyplomów, zaproszeń itp.,
• pisania ocen półrocznych i końcoworocznych,
- Korzystanie z zasobów internetowych portali edukacyjnych, encyklopedii, programów multimedialnych
- Zdobywanie ciekawych materiałów do pracy z dziećmi
- Komunikowanie się z innymi nauczycielami celem wymiany doświadczeń
- Prowadzenie zajęć dla uczniów kl. I – III z wykorzystaniem komputera
okres stażu
okres stażu
okres stażu
wzory dokumentów, przykłady kart pracy, testów, sprawdzianów, zaproszeń itp.
adresy stron:
www.profesor.pl
www.literka.pl
www.interklasa.pl
www.edukator.org.pl
scenariusze zajęć


§ 8. ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
1. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych
2. Praca w zespole przedmiotowym edukacji wczesnoszkolnej
3. Dzielenie się wiedzą z nauczycielami stażystami i kontraktowymi
4. Opublikowanie na portalu internetowym planu rozwoju zawodowego
5. Pedagogizacja rodziców - Opracowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć otwartych
- Aktywny udział w pracach zespołu, wymiana doświadczeń
- Przygotowanie materiałów na radę szkoleniową
- Przygotowanie planu i opublikowanie go na stronie internetowej
- Prowadzenie spotkań z rodzicami – zapoznanie z problemami i specyfiką szkoły oraz problemami i potrzebami uczniów
- Prezentacja osiągnięć uczniów
okres stażu
okres stażu
okres stażu
XI 2011 r.
okres stażu scenariusze zajęć
protokoły ze spotkań
protokoły, referaty
publikacja na stronie internetowej
scenariusze spotkań


§ 8. ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań
- Opracowanie i wdrożenie programu wychowawczego dla kl. I – III zgodnego ze Szkolnym Programem Wychowawczym
- Opracowanie innowacji pedagogicznej Pomaluj swój świat dla uczniów kl. I – III
okres stażu
programy, sprawozdanie

§ 8. ust. 2 pkt 4c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuńczych
1. Rozwijanie zainteresowań uczniów
2. Organizacja uroczystości i konkursów szkolnych
3. Organizacja imprez integracyjnych - Zorganizowanie i nieodpłatne prowadzenie zajęć dla uczniów kl. I – III w ramach innowacji pedagogicznej Pomaluj swój świat
- Organizowanie wyjść i wycieczek dydaktyczno - wychowawczych
- Opracowanie scenariuszy i organizowanie uroczystości Pasowania na ucznia, Dnia Matki, Jasełek itp.
- Organizacja imprez klasowych: Andrzejki, Choinka, Walentynki, Dzień Dziewczyny, Dzień Chłopaka itp.
okres stażu
okres stażu
okres stażu
plany, listy obecności, sprawozdanie
scenariusze, potwierdzenia, zapisy w dzienniku, sprawozdanie
scenariusze, regulaminy, zapisy w dzienniku, sprawozdanie


§ 8. ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1.Podejmowanie współpracy z innymi osobami i instytucjami działającymi
na rzecz rozwoju dziecka - Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Giedlarowej, Komendą Powiatową Policji w Leżajsku, Państwową Strażą Pożarną w Leżajsku, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Leżajsku oraz przedstawicielami Wydawnictwa MAC, pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym, logopedą, pielęgniarką szkolną, rodzicami itp.
okres stażu
potwierdzenia, sprawozdanie


§ 8. ust. 2 pkt5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjnych
- Zdiagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
- Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych
- Podsumowanie i wnioski
okres stażu
opis przypadków

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.