X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24359
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

ROK SZKOLNY 2011/2012

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją


1.Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (Karta Nauczyciela, Dziennik Ustaw, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 01.12.2004
. Śledzenie zmian zachodzących w prawie
oświatowym
• Udział w szkoleniu dotyczącym awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
• Sporządzenie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju
zawodowego
• Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego

2.Analizowanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły
• Systematyczna analiza dokumentacji regulującej funckjonowanie szkoły (statut, plan profilaktyki,

plan wychowawczy, plan pracy szkoły, regulamin wewnątrzszkolnego systemu oceniania itp.) oraz włączanie się w działania związane z tworzeniem lub modyfikacją wewnętrznych dokumentów szkoły.
• Bieżące zapoznawanie się z lekturą Dzienników Ustaw i Rozporządzeń MEN.
• Udział w pracach Rady Pedagogicznej.

3.Systematyczne poszerzanie poziomu wiedzy
w zakresie pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły

• Samodzielne rozwijanie swoich wiadomości na temat awansu zawodowego poprzez lekturę publikacji książkowych.
• Bieżące zapoznawanie się z literaturą o tematyce pedagogicznej oraz z zakresu nauczanego przedmiotu.
• Kontakt z doradcą metodycznym.

4. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z potrzebami szkoły oraz własnymi

• Udział w szkoleniach organizowanych w ramach WDN.
• Uczestniczenie w konferencjach metodycznych i warsztatach organizowanych przez wydawnictwa i księgarnie językowe.
• Udział w konferencjach organizowanych przez doradcę metodycznego.

5. Udział w opracowaniu przedmiotowego systemu oceniania z języka angielskiego
• Udział w pracach mających na celu udoskonalenie przedmiotowego systemu oceniania z języka angielskiego.
• Zapoznanie uczniów oraz rodziców z PSO.
Początek każdego roku szkolnego lub wedle potrzeb

6. Udział w pracy organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań

• Aktywna praca w szkolnym zespole przedmiotowym.
• Praca w zespole nadzorującym przebieg

egzaminów gimnazjalnych.


7. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów słabych i zdolnych
• Opracowanie i realizowanie programu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zdolnych.
• Prowadzenie zajęć dla uczniów mająych trudności w nauce.

8. Przeprowadzenie testów diagnozujących poziom znajomości języka angielskiego w klasach pierwszych gimnazjum.
• Przeprowadzenie testów diagnozujących w klasach pierwszych gimnazjum.
• Opracowanie wyników i podział uczniów na grupy zaawansowania w poszczególnych zespołach klasowych.


9. Wzbogacanie warsztatu pracy
• Pozyskiwanie zestawów podręczników dla nauczycieli języka angielskiego.
• Wzbogacanie wyposażenie gabinetu języka angielskiego (plakaty tematyczne, mapy, gazetki okolicznościowe).
• Współpraca z wydawnictwami Longman, Oxford University Press, Macmillan.

10. Współpraca z wychowawcami klas
• Przekazywanie własnych obserwacji dotyczących postępów w nauce bądź problemów wychowawczych.


11. Prowadzenie próbnych egzaminów gimnazjalnych z języka angielskiego
• Udział w przeprowadzeniu próbnych egzaminów gimnazjalnych z języka angielskiego.
• Przygotowanie sprawozdania z w/w egzaminów.

12. Kierowanie i zarządzanie zespołem klasowym i rodzicielskim
• Pełnienie funkcji wychowawcy klasowego.
• Spotkania i zebrania z rodzicami.


§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Sporządzenie dokumentacji z odbytego stażu

• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
• Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

2. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych oraz rozwijanie bazy dydaktycznej

• Korzystanie z informacji umieszczonych na stronach portali edukacyjnych.
• Scenariusze lekcji, testy, sprawdziny, sprawozdania,
• Przygotowywanie gazetek okolicznościowych (Dni Języków Obcych).
• Opracowanie i przeprowadzanie zajęć z języka angielskiego w oparciu o materiały znajdowane w Internecie.
• Wyznaczanie uczniom zadań wymagających wykorzystanie nowych metod komunikacji np. słowników multimedialnych.
• Przechowywanie w bazie komputerowej wypracowanych materiałów w postaci folderów i plików tekstowych.
• Przygotowywanie konkursów przedmiotowych.
Cały okres stażu

3. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej
• Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu, encyklopedii multimedialnych
• Konstruowanie konspektów, testów i innych materiałów za pomocą edytorów tekstów oraz graficzne opracowywanie dodatkowych materiałów dydaktycznych wykorzystywanych na lekcjach.
• Przygotowywanie miesięcznie materiałów związanych z nauką słownictwa i zamieszczanie ich na szkolnej stronie internetowej (konkurs „Omnibus Językowy“).

4. Publikacja materiałów w Internecie
• Publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie.

5. Wykorzystanie Internetu jako źródła materiałów dydaktycznych i wiedzy metodycznej.

• Wyszukiwanie i korzystanie ze stron i portali internetowych jako źródła materiałów dydaktycznych.
Na bieżąco.

6. Posługiwanie się pocztą elektroniczną i faksem.

• Komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej lub faksu z przedstawicielami wydawnictw językowych.
• Korespondencja elektroniczna z instytucjami, z którymi zostanie nawiązana współpraca.

7. Wykorzystanie nośników multimedialnych na zajęciach.

• Wykorzystywanie na zajęciach filmów edukacyjnych na nośnikach multimedialnych.

8. Współpraca z nauczycielami informatyki
• Umieszczanie informacji o bieżących wydarzeniach związanych z językiem angielskim na stronie internetowej szkoły.
• Zajęcia języka angielskiego w pracowni komputerowej.

9. Pedagogizacja rodziców
• Współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów celem rozpoznawania i rozwiązywania trudności szkolnych.
• Informowanie o bieżących sukcesach uczniów
• Informowanie o możliwości uzyskania pomocy (zajęcia dydaktyczne dla uczniów, stypendia itd)
• Informowanie o wynikach egzaminów zewnętrznych.


§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Praca w zespole przedmiotowym

• Aktywny udział w spotkaniach zespołu.
• Realizacja przydzielonych zadań.
• Współtworzenie wymaganej dokumentacji.

2. Sprawowanie opieki nad praktykantami lub nauczycielami stażystami

• Prowadzenie praktyk obserwacyjnych dla studentów lub nauczycieli stażystów.

3. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów

• Dzielenie się spostrzeżeniami, wiedzą
i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach zepołów przedmiotowych.
• Przygotowywanie i gromadzenie materiałów dydaktycznych.
• Współpraca z biblioteką szkolną i pedagogiczną, wymiana opinii i dzielenie się wiedzą.

4. Prowadzenie zajęć otwartych dla chętnych nauczycieli

• Przygotowanie i prowadzenie zajęć.

5. Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
• Pomoc przy tworzeniu wymaganej dokumentacji.
• Wspólne śledzenie zmian w prawie oświatowym.
• Hospitowanie lekcji prowadzonych przez nauczyciela kontraktowego.
• Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczyciela kontraktowego.
• Stworzenie propozycji oceny pracy nauczyciela kontraktowego za okres stażu.

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną, postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Pełnienie funkcji koordynatora ds. wychowawczych w klasach gimnazjalnych
• Opracowanie planu wychowawczego
• Opracowanie programu pracy i działań w roku szkolnym
• Monitorowanie realizcji planu wychowawczego w klasach gimnazjum,
• Koordynowanie spraw wychowawczych
• Współpraca z Pedagogiem i Psychologiem Szkolnym

2. Koordynowanie pracy zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w związku z rozp.MEN (Dz. U. nr 228, poz. 1487)
• Opracowanie Planów Działań Wspierających oraz Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych
• Monitorowanie realizacji w/w planów i programów

3. Opracowanie i wdrożenie do realizacji programu nauki języka angielskiego w wersji rozszerzonej
• Prowadzenie dodatkowych zajęć j.angielskiego dla
uczniów ze specjalnie utworzonej klasy.
• Opracowanie programu.
• Ewaluacja programu.

§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Zorganizowanie przedmiotowych konkursów tematycznych

• Przeprowadzenie konkursów miejskich oraz szkolnych:
a) Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych
b) Konkurs poezji i prozy obcojęzycznej
c) Omnibus językowy

2. Prowadzenie zajęć z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych
• Prowadzenie dodatkowych zajęć wyrównawczych
• Opracowanie planu pracy z uczniem słabym
• Rozpoznanie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, analiza opinii PPP.

3. Organizowanie wycieczek szkolnych
• Organizowanie lub współudział w organizowaniu wycieczek do teatru, kina, muzeum, biblioteki miesjskiej oraz wycieczek krajoznawczych.

4. Rozbudzanie w młodzieży zainteresowań językiem i kulturą angielską

• Zorganizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów biorących udział w konkursach, olimpiadach.
• Prowadzenie dodatkowych zajęć dla osób zainteresowanych nauką języka angielskiego.
• Rozwijanie w uczniach uczucia tolerancji, empatii

5.Poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów.
•Rozmowy z rodzicami lub prawnymi opiekunami uczniów.
• Kontakty i współpraca z pedagogiem szkolnym.

6. Organizowanie wyjść związanych z udziałem w prelekcjach i warsztatach promujących naukę języka angielskiego.
• Organizowanie udziału w warsztatach i szkoleniach językowych.
• Przełamanie barier językowych i obalenie stereotypów.

7. Współpraca z organizacjami propagującymi kulturę
• Korzystanie ze szkoleń innych instytucji (np. NKJO w Tychach)
• Repertuar Kin (np. Światowid- Festiwal Filmów Obcojęzycznych)


§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1.
Organizacja akcji charytatywnych na rzecz pomocy uczniom w trudnej sytuacjji materialnej
• Organizowanie oraz udział w zbiórkach pieniędzy wśród młodzieży i nauczycieli na zakup podręczników uczniom w trudnej sytuacji materialnej.

2.
Współpraca z pielęgniarką szkolną w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz higieny osobistej

• Konsultacje z pielęgniarką.

3.
Współpraca z osobami i instytucjami działającymi na terenie szkoły

• Współpraca z Radą Pedagogiczną, biblioteką szkolną oraz pedagogiem szkolnym.
Cały okres stażu.

4.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
• Kierowanie do PPP bądź uzupełnianie dokumentacji uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi, trudnościami w nauce i podejrzeniem o dysleksję.
• Wdrażąnie zaleceń poradni do pracy z uczniem.
• Korzystanie z porad pracowników Poradni w sprawach dot. Uczniów.


§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudnion

1.
Rozpoznanie i rozwiązanie problemu edukacyjnego lub wychowawczego.
• Identyfikacja problemu.
• Analiza zjawiska.
• Wyciągnięcie wniosków

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.