X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24373
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

PLAN
ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011r.
Data zakończenia stażu: 31.05. 2014r.

mgr Jadwiga Kępa
nauczyciel kontraktowy
Szkoła Podstawowa nr 92
w Krakowie


Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Jadwiga Kępa
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w
Adres szkoły:
Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
Opiekun stażu: mgr .....
Nauczany przedmiot: Informatyka
Kwalifikacje zawodowe: * studia wyższe magisterskie – kierunek Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa
* studia podyplomowe- kierunek: Informatyka

GŁÓWNE CELE DO REALIZACJI W OKRESIE STAŻU:

I. umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1a Karty Nauczyciela - umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków;

II. umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

III. umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;


IV. umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;

V. umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.


PLAN ROZWOJU NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO


Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 01 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

§ 7 ust.1 pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły
• Udział w pracach Rady Pedagogicznej,
• współpraca z Gronem Pedagogicznym
• Szkolenie Rady Pedagogicznej (różnorodna tematyka) Wg harmonogramu posiedzeń Rady Pedagogicznej
Okres stażu
Lista obecności
Konspekty
2. Współpraca z Samorządem Uczniowskim
• Współ organizacja i opieka podczas dyskotek
• Współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez
Zgodnie z harmonogramem roku szkolnego
Lista obecności, potwierdzenie
3. Realizowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania
• Ocenianie uczniów wg kryteriów w nim zawartych
Cały okres stażu
Notatka
4. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych
• Uczestnictwo w różnych formach upowszechniania kultury (wyjazdy klasowe do teatru, kina, muzeum itp.).
• Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych
Cały okres stażu
Zapisy w dzienniku
5. Zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków uczniom
• Opieka nad uczniami w czasie lekcji i poza lekcjami
• Sprawowanie dyżurów w czasie przerw między lekcjami
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Zapisy w dzienniku
6. Promocja szkoły
• Zajęcia dla przedszkolaków
• Udział w organizacji Dni Otwartych dla przedszkolaków
• Opracowywanie i drukowanie ulotek, folderów, zaproszeń itp.
Cały okres stażu
Ulotki, zaproszenia, foldery
7. Profilaktyka – działalność w zespole ds. profilaktyki
• Zajęcia na temat bezpieczeństwa w sieci. Internet – dobrodziejstwo czy zagrożenie?
• Zwiększenie świadomości rodziców na temat bezpiecznego korzystania z sieci.
• Szkoła z pasją.
• Higiena czasu wolnego
Rok szkolny 2011/2012
Konspekty
8. Praca w zespole ewaluacyjnym
• Ewaluacja – aktywność uczniów
Okres stażu
Sprawozdanie


§7ust.lpkt2
Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia
ustawicznego.

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu
• Uczestnictwo w radach szkoleniowych i kursach organizowanych na terenie szkoły
W okresie trwania stażu
Notatki
2. Udział w pracach zespołu
matematyczno – przyrodniczym
• Wymiana doświadczeń, przygotowanie konkursów i imprez szkolnych
• Przeprowadzenie LEKCJI OTWARTYCH
Cały okres stażu
Okres stażu Notatki
Notatki
3. Udział w różnych formach pozaszkolnego doskonalenia zawodowego
• Udział w konferencjach szkoleniowych i warsztatach metodycznych
• Szkolenie w firmie PROFESJONALNE SYSTEMY INFORMATYCZNE, EXTREMELAB
Okres stażu
Potwierdzenia
4. Tworzenie własnego warsztatu pracy
• Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, czasopism itp.
• Tworzenie bazy łączy do stron WWW z materiałami dydaktycznymi
Cały okres stażu
Segregator z materiałami
Baza łączy
5. Orientacja w nowościach dotyczących nauczania informatyki Lektura czasopism dla nauczycieli informatyki, wykorzystywanie poznanych metod pracy na lekcjach
Cały okres stażu
Notatki, ksero


§7ust.lpkt3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty,(...) z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju
szkoły, w której [nauczyciel] odbywa staż

1. Analiza dokumentacji
• Ustawa o systemie oświaty,
• Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,
• Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego Cały okres stażu wrzesień 2008
Notatki
Notatki
2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego
• Śledzenie i gromadzenie nowych przepisów prawa oświatowego
Cały okres stażu
Notatki
Kserokopie dokumentów


§7ust.2pktl
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a takie oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach(...)

1. Szkolenie na egzaminatora
• Udział w szkoleniu na egzaminatora
Potwierdzenie
2. Współpraca z opiekunem stażu
• Zawarcie kontraktu i ustalenie zasad współpracy.
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem
• Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli - wnioski z obserwacji wrzesień
wrzesień
Raz w miesiącu
Kontrakt, notatka
Plan rozwoju
Harmonogram
Notatki
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - konsultacje, opracowanie konspektów zajęć
• Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności
• Opracowanie projektu sprawozdania Cały okres stażu
Cały okres stażu Cały okres stażu Konspekty
Notatki Sprawozdanie
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
• Analiza programów nauczania
• Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z informatyki
• Stosowanie aktywizujących metod nauczania
• Opracowanie pomocy dydaktycznych - gazetki, postery, testy
• Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania
• Prowadzenie zajęć z Kółka Informatycznego
• Administrowanie stroną internetową www.sp92.krakow.pl
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Przedmiotowy system oceniania
Notatki
Notatki
Segregator z materiałami dodatkowymi
Notatki
4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej
• Terminowe zapisy w dziennikach klasowych, prowadzenie dzienników
Cały okres stażu Notatki


§7ust.2pkt2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Zapoznanie się z potrzebami, problemami i zagrożeniami charakterystycznymi dla wieku rozwojowego uczniów oraz diagnoza problemów społecznych i cywilizacyjnych
• Obserwacja własna
• Rozmowy z uczniami
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Notatki Notatki
2. Przygotowanie gazetek ściennych oraz gazetki szkolnej „W kręgu 92” o różnorodnej tematyce
• Opracowany autorski program kółka dziennikarskiego
Wg harmonogramu Potwierdzenia
Program kółka
3. Współorganizowanie i udział w realizacji projektów edukacyjnych
• Projekt przedmiotowy z prezentacji multimedialnej w Power Point
informatyka – historia
informatyka – j. polski
informatyka - plastyka
Wg harmonogramu
Potwierdzenie, notatki
4. Współpraca z rodzicami
Cały okres stażu Notatki
5. Praca z uczniem zdolnym
• Udział w przygotowywaniu uczniów do konkursów
Cały okres stażu
Notatki
6. Rozmowy z rodzicami
• Spotkania z rodzicami w ramach wywiadówek
Cały okres stażu
Notatki


§7ust.2pkt3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Publikowanie własnych prac
1. Publikowanie własnych prac w Internecie (np. scenariusze lekcji, plan rozwoju zawodowego).
Cały okres stażu Plan rozwoju
2. Wykorzystanie komputera i Internetu
• Przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową
• Udział w życiu portali edukacyjnych
• Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu
• Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku
• Opracowanie przy użyciu różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, dyplomów, zaproszeń itp.
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Segregator z materiałami dodatkowymi, płyty CD-ROM
Płyty CD-ROM
Segregator Dokumentacja
• Przygotowanie zestawienia
Cały okres stażu
Dokumentacja semestralnego oraz świadectw za pomocą programów komputerowych dostępnych w szkole


§7ust.2pkt4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z
zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu
problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Współpraca z biblioteką szkolną
• Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej
• Współpraca przy organizowaniu konkursów (m.in. LOGO biblioteki)
• Przeprowadzenie skontrum (praca w Excelu)
Cały okres stażu
Wrzesień Notatki
2. Udzielanie pomocy rodzicom w zrozumieniu problemów dotyczących Bezpieczeństwa w Sieci
• Przygotowywanie na spotkania z rodzicami pogadanek na tematy Bezpieczeństwa w sieci
Cały okres stażu
Notatki
Scenariusze
3. Udział w pracach zespołów wychowawczych
• Omawianie problemów edukacyjnych uczniów i proponowanie środków naprawczych Cały okres stażu Notatki


§7ust.2pkt5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Dalsze poznawanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
• Analiza przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły, dokumentów prawa wewnątrzszkolnego i dokumentacji szkolnej
• Udział w Radach Pedagogicznych poświęconych tworzeniu i wdrażaniu w/w dokumentów szkolnych
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Notatki
Notatki
2. Dzielenie się wiedzą z koleżankami i kolegami ubiegającymi się o stopień nauczyciela mianowanego • Służenie pomocą, wskazówkami, własną biblioteczką aktów prawa oświatowego i własnymi materiałami multimedialnymi innym nauczycielom będącym w trakcie stażu.
Cały okres stażu
Notatka
3. Posługiwanie się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu
• Stosowanie aktów prawa oświatowego w procesie pisania planu, sprawozdania, przygotowania prezentacji dorobku i przygotowania się do egzaminu kwalifikacyjnego
Cały okres stażu
Notatki
4. Udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych
• Praca w ramach posiedzeń Rady Pedagogicznej
• Konstruowanie planów wynikowych, przedmiotowych systemów nauczania i innych dokumentów nauczania Cały okres stażu
Notatki
5. Udział w pracach różnorodnych komisji - egzaminacyjnej, konkursów przedmiotowych, itp.
Cały okres stażu
Potwierdzenia
6. Realizacja bieżących zadań ogólnoszkolnych
Cały okres stażu
Potwierdzenia


Jadwiga Kępa

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.