X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24363
Przesłano:

Program zajęć pozalekcyjnych z piłki ręcznej dla uczennic LO

Program zajęć pozalekcyjnych z piłki ręcznej


ZAŁOŻENIA WSTĘPNE

1. Program przeznaczony jest dla uczniów uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne, mających predyspozycję do uprawiania piłki ręcznej.
2. Zajęcia będą prowadzone w ramach zajęć dodatkowych w wymiarze 2 godz. tygodniowo.
3. Zajęcia będą się odbywały na sali gimnastycznej ,w grupie do 20 osób. Uczniowie wykazujący zainteresowanie piłką ręczną i uczestniczący w zajęciach, będą mogli sprawdzić stopień opanowania swoich umiejętności, uczestnicząc w zawodach sportowych, turniejach i rozgrywkach szkolnych
4. Zajęcia pozalekcyjne mają umożliwić pogłębianie wiadomości i umiejętności związanych z aktywnością fizyczną i dbałością o rozwój i zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne uczniów, zgodne z ich możliwościami, oczekiwaniami i zainteresowaniami.
5. W czasie zajęć uczniowie powinni opanować założone w programie elementy techniki i taktyki piłki ręcznej.
6. Ważnym elementem zajęć jest rozwijanie wśród uczniów zasady "fair play". Uczestnictwo w zajęciach powinno kształtować wśród uczniów postawę prozdrowotną i umiejętność zagospodarowania sobie czasu wolnego.
7. Uczestnictwo w zajęciach powinno przyczynić się do rozwijania poczucia przynależności do zespołu reprezentującego szkołę , integracji grupy, rozwinięcia możliwości wykazania inicjatywy, zdyscyplinowania swojej działalności oraz przyjmowania odpowiedzialności za wynik sportowy.
Cele ogólne:
.
• Popularyzacja i upowszechnienie piłki ręcznej jako jednej z gier zespołowych
• Kształtowanie sprawności ogólnej i specjalnej
• Doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej
• Kształtowanie dojrzałej osobowości uczniów, ukierunkowanej na osiąganie celów
dzięki umiejętności współdziałania i czystego współzawodnictwa.
• Kształtowanie postaw moralnych i społecznych w oparciu o wartości tkwiące w sporcie takich jak: odpowiedzialność ,wytrwałość, systematyczność, samodyscyplina, szacunek dla przeciwnika, umiejętność właściwego zachowania w sytuacji zwycięstwa i porażki
• Kształtowanie pożądanych postaw i zachowań jako kibica sportowego
• Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych, zawodów sportowych
• Kształtowanie potrzeby świadomego uczestnictwa uczniów w różnych formach aktywności fizycznej na kolejnych etapach życia dla zachowania zdrowia psychofizycznego

Cele szczegółowe:

• Doskonalenie motoryki - szybkość, zwinność, skoczność, gibkość, siła, wytrzymałość
• Doskonalenie elementów techniki i taktyki gry
• Eliminowanie błędów technicznych i taktycznych
• Zapoznanie z systemami rozgrywek , organizacją imprez sportowych, zasadami gry
• Pogłębianie wiedzy z zakresu przepisów gry, sędziowania i historii piłki ręcznej
• Inspirowanie uczniów do organizacji i udziału w imprezach sportowo – rekreacyjnych
• Samokontrola i samoocena własnej aktywności na zajęciach i podczas zawodów
sportowych.


Szczegółowe treści kształcenia:

TECHNIKA

1. Postawa
2. Poruszanie się na boisku:
• Krok dostawny (w różnych kierunkach
• Zatrzymanie się
• Starty
• Bieg w przód i w tył
• Zmiana tempa biegu
• Zmiana kierunku biegu
• Skoki w przód i w górę
• Obroty
3. Chwyty i podania
• Półgórne
• Górne
• Na wysokości bioder
• Dolne
• Z podłoża
• Sytuacyjne
4. Rzuty
• W wyskoku w przód i w górę
• Z padem
• Z przeskokiem
• W miejscu
• Z odchylenia
• Sytuacyjne (w biegu, przerzut, dobitka, w tył, z obrotem)
5. Kozłowanie
• Prawą i lewą ręką,
• Zmiany kierunku kozłowania
6. Zwody
• Pojedyncze (z naskoku na obie nogi)
• Podwójne przodem i tyłem
• Z obrotem

7. Technika gry bramkarza
• Postawa
• Poruszanie się (krok dostawany, wyjście, wybiegnięcie)
• Obrona piłki
• Rękami (jednorącz, oburącz)
• Nogami (wypad, szpagat)
• Równoczesna obrona nogą i ręką
• Wyskokiem rozkrocznym
• Chwyty
• Odbicia
• Podania

GRA INDYWIDUALNA W OBRONIE

• Ustawienie się w obronie (przeciwnik – obrońca – bramkarz)
• Blokowanie piłki (jednorącz, oburącz, nogami
• Przechwyt piłki
• Wygarnięcie piłki (przy rzucie lub kozłowaniu)
• Reagowanie na zwody
• Krycie od strony piłki
• Krycie przeciwnika stojącego tyłem do bramki
GRA INDYWIDUALNA W ATAKU

• Wyminięcie
• Zabiegnięcie
• Dobiegnięcie (zasłona)
• Przebiegnięci
• Obiegnięcie
• Wyjście do piłki
• Odejście od piłki


TAKTYKA GRY W ATAKU
• Atak szybki
- ustawienie wyjściowe
- fazy atakowania szybkiego
1. wejście w posiadanie piłki i wybiegnięcie do ataku
2. rozegranie sytuacji w strefie środkowej
3. zakończenie ataku
- rozegranie ataku 1x1, 2x1, 3x2, 3x3
• Atak pozycyjny
- ustawienia
- 0 : 0 : 6
- 2 : 0 : 4
- 0 : 2 : 4
- 2 : 0 : 4
- 0 : 1 : 5
- 1 : 2 : 3
- fragmenty atakowania:
- zmiany bez piłki
- zmiany z piłką
- zmiany od piłki
- zasłony
- atak prostopadły między dwóch obrońców
• Stałe fragmenty gry
- rzut wolny
- rzut karny
- wyrzut piłki z rogu, z linii bocznej

TAKTYKA GRY W OBRONIE

• Obrona każdy swego
• Obrona strefowa
- ustawienia
- 6:0
- 5:1
- 4:2
- 3:3
- 3:2:1
• Obrona kombinowana
• Stałe fragmenty gry w obronie:
- obrona przy rzucie wolnym (mur)
- obrona przy rzucie z rogu
- obrona przy rzucie karnym
- obrona w sytuacji osłabienia lub przewagi liczebnej,

TAKTYKA GRY BRAMKARZA
• Ustawienie w czasie gry (współpraca z obroną)
• Ustawienie w czasie rzutu wolnego
• Ustawienie w czasie rzutu karnego


PODSTAWOWE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

1. W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI I SPRAWNOŚCI

Uczeń potrafi:
- Udzielić pierwszej pomocy i właściwie zachować się w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu, przy kontuzjach
- Podporządkować się przepisom i regułom działania
- Dokonać samooceny i kontroli swoich umiejętności ruchowych
- Zorganizować i przeprowadzić zawody sportowe
- Zachować się poprawnie w roli kibica sportowego
- Wykorzystać poznane umiejętności techniczne i taktyczne w grze szkolnej, właściwej
- Wybrać sposób ataku i obrony w zależności od ustawienia drużyny przeciwnej
- Zagrać na pozycji bramkarza
- Zastosować w grze zwód pojedynczy przodem ciałem i piłką
- Wykonać rzut do bramki w zależności od sytuacji i pozycji: w biegu, po przeskoku, z padem,
z miejsca, z wyskoku,
- Wykonać celne podanie sytuacyjne: górne, półgórne, dolne-w miejscu, w biegu

2. W ZAKRESIE WIEDZY

Uczeń zna
- Przepisy gry w piłkę ręczną
- Zasady kulturalnego zachowania się na imprezach sportowych
- Wartość czynnego wypoczynku
- Zasady udzielenia pierwszej pomocy przy najczęstszych urazach w czasie gry
- Zasady bezpieczeństwa, organizacji i uczestnictwa w różnorodnych zabawach, grach, zawodach sportowo-rekreacyjnych
- Ryzyko związane z uprawianiem sportów wyczynowych
- Proste systemy obrony i ataku stosowane w grze
- Systemy rozgrywek, zasady organizowania imprez sportowych


3. W ZAKRESIE WARTOŚĆI, POSTAW, PRZEKONAŃ

Uczeń:
- Stosuje samokontrolę i samoocenę w czasie zajęć, zawodów
- Uzyskuje postęp w rozwoju swoich cech motorycznych
- Wykazuje inicjatywę w organizowaniu imprez sportowo-rekreacyjnych
- Stosuje zasadę „fair play” w czasie zajęć i gry
- Potrafi kulturalnie dopingować drużyny przeciwne
- Wykazuje zainteresowanie wybraną dyscypliną sportu, na bieżąco śledzi wydarzenia sportowe w kraju i na świecie
- Potrafi przeprowadzić rozgrzewkę, przygotowującą organizm do wzmożonego wysiłku fizycznego,
- Potrafi pełnić rolę kapitan drużyny,
- Potrafi dbać o higienę po wysiłku fizycznym,
- Potrafi współdziałać w zespole
- Potrafi dokonać samooceny postępów, sukcesów i porażek


PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

1) Program pozwala na realizację wybranych treści w trakcie zajęć pozalekcyjnych z piłki ręcznej , meczy kontrolnych, zawodów międzyszkolnych, wyjść tematycznych
2) Przy wprowadzaniu kolejnych treści kształcenia należy zwrócić uwagę na indywidualizację nauczania stosowaną w zależności od poziomu sprawności , poziomu umiejętności, mająca na celu zapewnienie wszystkim uczennicom osiągnięcie założonych celów i odniesienie sukcesów indywidualnych i zespołowych
3) Program zakłada stosowanie różnych metod realizacji zadań począwszy od form ścisłych, fragmentów gry, poprzez formy zabawowe do metod twórczych umożliwiających rozwijanie kreatywności uczniów, zachęcających młodzież do samodzielnych działań ,pomysłów
4) Przy realizacji programu należy zwrócić uwagę na budzenie poczucia przynależności do zespołu, integrację zespołu i stworzenie miłej i przyjaznej atmosfery
5) Program przewiduję zwrócenie szczególnej uwagi na stosowanie zasady „fair play”, kulturalnego kibicowania, zdrowego współzawodnictwa, okazywania szacunku wszystkim uczestnikom zawodów
6) Program zakłada przestrzeganie przez uczniów zasad bezpieczeństwa, dbałości o zdrowie własne i innych, przywiązuje wagę do zdobycia umiejętności udzielania pierwszej pomocy w przypadku kontuzji


EWALUACJA:
Po zakończeniu cyklu szkoleniowego i w trakcie jego trwania zakłada się przeprowadzenie ewaluacji poprzez:
- obserwację postępów uczniów,
- analizę wyników testu sprawności specjalnej wg Żarka,
- wyniki sportowe -miejsca zdobyte w zawodach Licealiady Młodzieży, w turniejach
- ankietę o spostrzeżeniach, oczekiwaniach i odczuciach zawodników

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.