X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24325
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU
ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA

Imię i nazwisko: Anna Jerwan
Nazwa placówki: Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Kole
Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2014 r.
Opiekun stażu: mgr Kinga .....

Z dniem 1 września 2013r. rozpoczęłam staż na nauczyciela kontraktowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Kole na stanowisku nauczyciela języka angielskiego. Zgodnie z procedurą awansu oraz z pomocą opiekuna stażu napisałam plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zatwierdzony przez pana Dyrektora. Realizowałam zadania zawarte w planie zawodowym, mające na celu ułatwić mi uzyskanie awansu zawodowego.

I. Strefa organizacyjna rozwoju
1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego.
Zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego tj. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393) - § 3 i 4 oraz Ustawa z dnia 26 stycznia – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 ze zm.) – art. 9d ust. 1 i 7, art. 9c ust. 4 i 6. Na podstawie tych dokumentów sporządziłam własny plan rozwoju zawodowego i przedłożyłam go Panu Dyrektorowi do zatwierdzenia.
2. Nawiązanie z opiekunem stażu, ustalenie terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.
Przeprowadziłam rozmowę z opiekunem stażu na temat systemu awansu zawodowego oraz zawarłam z nim kontrakt określający zasady i formy współpracy.
3. Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania i organizacji szkoły (§ 6 ust. 2 pkt 1) oraz obowiązującą w niej dokumentacją; tworzenie dokumentów szkolnych.
Zapoznałam się z następującymi dokumentami:
Statut szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy. Samodzielnie sporządziłam rozkłady materiałów dla poszczególnych klas na rok szkolny 2013/2014. Brałam udział w sporządzaniu Wewnętrznego Systemu Oceniania dotyczącego języka angielskiego. Zapoznałam się z zasadami prowadzenia dokumentacji szkolnej aby prawidłowo zapisywać tematy lekcyjne w dziennikach lekcyjnych jak i dodatkowych.
4. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
Zapoznałam się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i przepisami hieny pracy w szkole. W trakcie trwania stażu odbyłam szkolenie BHP. Uczestnictwo w pracach organów szkoły, związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań. Uczestniczyłam we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Współpracowałam z innymi opiekunami oraz nauczycielami.
5. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Gromadziłam dokumentację z realizacji planu rozwoju zawodowego, tj. zaświadczenia, potwierdzenia, scenariusze lekcji.
6. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Przygotowałam sprawozdanie opisujące przebieg okresu stażu oraz realizację opracowanego planu rozwoju zawodowego.

II Strefa osobista rozwoju zawodowego

1. Wstępna ocena własnych umiejętności.
Przeanalizowałam swoje mocne i słabe strony działalności dydaktyczno-wychowawczej.
Starałam się niwelować słabości jak i wzmacniać mocne strony. Podczas analizy własnych umiejętności bazowałam na wcześniejszych doświadczeniach dydaktycznych.
2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
Opublikowałam swój plan rozwoju zawodowego w internecie oraz sprawozdanie z jego realizacji.
3. Wykorzystanie komputera i internetu w pracy pedagogicznej.
W ramach tego działania korzystałam z internetu oraz komputera w celu tworzenia testów sprawdzających wiedzę uczniów. Prowadziłam lekcje multimedialne z pomocą komputera oraz tablicy interaktywnej. Sporządzałam scenariusze zadań.
4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
Podczas stażu miałam możliwość pogłębiania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestniczenie w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej:
„Nowoczesne technologie w edukacji” zorganizowane przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.
5. Tworzenie własnego warsztatu pracy.
Sporządzałam testy, konspekty jak i pomoce dydaktyczne.
6. Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole, podejmowanie dodatkowych zadań.
Prowadziłam dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla osób słabszych jak i zajęcia przygotowujące do matury podstawowej i rozszerzonej. Brałam udział w organizacji „Dni otwartych” szkoły. Prowadziłam zajęcia dla przedszkolaków, które zagościły w naszej szkole. Podczas wizyty uczniów z Izraela, byłam odpowiedzialna za opiekę nad nimi w trakcie apelu. Przeprowadziłam konkurs „Oxford”. Byłam członkiem komisji maturalnych podczas matur ustnych i pisemnych.

III Strefa dydaktyczna rozwoju zawodowego.

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
Podczas obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu, wymieniałam spostrzeżenia oraz robiłam notatki właściwych reakcji w czasie lekcji.
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i Pana Dyrektora.
Sporządziłam konspekty 9 lekcji monitorowanych przez opiekuna stażu lub Pana Dyrektora.
3. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.
Korzystałam z programów komputerowych oraz urządzeń umożliwiających przeprowadzenie lekcji multimedialnych (tablica interaktywna). Najczęściej korzystałam ze stron internetowych: www.busyteacher.org, www.ang.pl, www.scholaris.pl,www.edukacja.edux.pl.
W marcu rozpoczęłam tworzenie projektu e- twinning na platformie szkolnej. Zadanie to nie zostało uwzględnione w planie rozwoju. Jest to sposób komunikacji między uczniami z naszej szkoły a zaprzyjaźnioną szkoła z Izraela. Opublikowałam tam zadania na poszczególne miesiące.
Aby poszerzyć wiedzę i umiejętności zawodowe oraz poznać interesujące metody pracy, korzystałam również z książek o tematyce metodycznej i pedagogicznej:
- Brown, H. Douglas. 2001. Teaching by principles. An interactive approach to language
pedagogy. Second Edition. White Plains, NY: Pearson Education.
- Richards, Jack C., Rodgers, S. Theodore . 2001. Approaches and methods in
- Languages teaching. Second Edition. Cambridge
- Ur, Penny. 1997. A Course in Language Teaching. Cambridge
IV Strefa opiekuńczo-wychowawcza rozwoju zawodowego.

1. Obserwacja i analiza możliwości uczniów (§ 6 ust. 2 pkt 3).

W ramach tego zadania nawiązałam współpracę z wychowawcami oraz pozostałymi nauczycielami pracującymi w szkole, jak również z pedagogiem szkolnym. Konsultowałam się z nimi w sprawie zachowania uczniów oraz postępów w nauce. Stosowałam się do wydanych zaleceń dotyczących pracy z uczniami chorymi na cukrzycę czy mających dysleksję.
W trakcie comiesięcznych godzin konsultacyjnych służyłam pomocą rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących uczniów, informowałam o ich ocenach, postępach, trudnościach oraz zachowaniu szukając wspólnych rozwiązań na poprawę pracy lub zachowania ucznia. W ramach aktywności opiekuńczo-wychowawczych sprawowałam również opiekę nad uczniami w trakcji jednodniowej wycieczki do Torunia oraz dyskotek szkolnych.
2. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.
Dzięki uczestniczeniu w radach szkoleniowych jak i współpracy z opiekunem stażu jak i nauczycielami wzbogaciłam swój warsztat pracy o nowe, istotne doświadczenia. Wszystkie uwagi oraz napotkane trudności podczas odbywania stażu pozwoliły mi na wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy. Mam nadzieję, że moja współpraca z rodzicami i uczniami zbudowała ufność i wywołała pozytywne opinie. Staż uświadomił mi, że nauczyciel to zawód w którym rozwój i kształcenie powinno odbywać się nieustająco. Będę dążyła do pogłębienia swojej wiedzy oraz poszerzenia swych kwalifikacji. Po zakończeniu stażu zamierzam uczestniczyć w różnego rodzaju szkoleniach oraz kursach poprawiających jakość nauczania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.