X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24277
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

Jestem nauczycielką geografii z 12-letnim stażem. Pracę w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach rozpoczęłam 17 listopada 2003 roku. Od 01.09.2004 r. pełnię funkcję wychowawcy klasy (w czerwcu 2007 roku gimnazjum ukończyli moi pierwsi wychowankowie). We wrześniu 2004 roku zaproponowano mi pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Propozycję tę przyjęłam jako swego rodzaju wyróżnienie oraz szansę na rozwój i możliwość nawiązania współpracy z innymi nauczycielami i uczniami gimnazjum.
W pracy najbardziej wartościowe i satysfakcjonujące jest dla mnie zaufanie i sympatia moich uczniów, a także życzliwość oraz docenienie starań przez grono pedagogiczne oraz dyrekcję.
1 września 2011 roku rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, który zakończył się 31 maja bieżącego roku. Swoją pracę w kierunku realizacji uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam od wytyczenia sobie celów, jakie chciałam osiągnąć oraz jakie stawiała przede mną ustawa. Starałam się, by opracowany przeze mnie Plan Rozwoju Zawodowego uwzględniał specyfikę i potrzeby szkoły, a jednocześnie mobilizował mnie do aktywnej pracy i jeszcze skuteczniejszego oddziaływania na uczniów.
Chciałabym zaprezentować mój dorobek zawodowy poprzez pryzmat 5 umiejętności, jakie powinien posiąść nauczyciel mianowany do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Poszczególne zadania zrealizowane przeze mnie znajdują się w niniejszym sprawozdaniu.
§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrażania działań mających na celu doskonalenie pracy własnej
i podniesienia jakości pracy szkoły.

1. Aktywnie uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb szkoły i własnych z zakresu:
- wypełniania i stosowania procedury niebieskiej karty;
- szkoły mediacji;
- zapobieganie uzależnieniom - Unplugged „bez prądu”
Uczestniczyłam także w radach szkoleniowych dotyczących m.in.:
- dostosowania wymagań do potrzeb uczniów;
- metod aktywizujących w profilaktyce agresji i przemocy w szkole itp.
Zdobyte wiadomości i umiejętności staram się wykorzystywać w codziennej pracy.
Dzięki uczestnictwu w różnych formach doskonalenia mogłam rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności pedagogiczne, wychowawcze i dydaktyczne, korygować metody nauczania i dobór środków oraz narzędzi dydaktycznych, planować przyszłe inicjatywy mając do tego potrzebną bazę wiedzy i umiejętności.

2. Przeprowadziłam i opracowałam diagnozy wstępne sprawdzające wiadomości i umiejętności uczniów z geografii po szkole podstawowej. Celem diagnozy było wyłonienie uczniów zdolnych i mających trudności w nauce, aby uwzględnić w dalszym toku nauki ich potrzeby edukacyjne;
3. Organizowałam imprezy ekologiczne takie jak: Dzień Ziemi oraz zbiórkę surowców wtórnych, których głównym celem było kształtowanie postawy odpowiedzialności za stan środowiska, wyrobienie gotowości do działań na rzecz lokalnego otoczenia.
Od początku pracy w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach aktywnie uczestniczyłam w pracach organów szkoły, wykonując zadania wynikające nie tylko z zakresu moich obowiązków, ale również czynności dodatkowe. Pracowałam w różnych zespołach zadaniowych i na bieżąco wykonywałam powierzone mi obowiązki.
Poniżej przedstawię te, które najpełniej przyczyniły się do mojego rozwoju zawodowego i podniosły jakość pracy szkoły:
- jako wychowawca klasy aktywnie brałam udział w zebraniach zespołu wychowawców, podczas których rozwiązywano problemy dotyczące sytuacji dydaktyczno-wychowawczej wychowanków. Dzięki tym spotkaniom miałam możliwość dzielenia się swoją wiedzą i spostrzeżeniami , które są tak bardzo potrzebne w pracy wychowawcy. Korzystałam również z doświadczenia innych nauczycieli wychowawców.
- jako członek zespołu matematyczno - przyrodniczego angażuję się w realizowane przez jego członków działania. Na początku każdego roku szkolnego odbywa się spotkanie zespołu, na którym ustalony zostaje plan działań. Zadania te obejmują głównie modyfikację rozkładów materiału, ustalenie harmonogramu imprez edukacyjnych, zaplanowanie konkursów wewnątrzszkolnych oraz ustalenie harmonogramu spotkań członków zespołu. Nasz zespól zajmuje się również ewaluacją egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych. Zadaniem nauczycieli jest analiza słabych i mocnych stron uczniów piszących egzamin i ustalenie wniosków do dalszej pracy. Wnioski te są następnie przekazywane uczniom na godzinie wychowawczej, ich rodzicom na wywiadówkach, a nauczycielom na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystanie technologii informatycznej i komunikacyjnej.

Potrzeba informacji i rozwój technologii informatycznej i komunikacyjnej stały się rzeczywistością, w której znalazła swoje miejsce również szkoła. W procesie wychowawczym i dydaktycznym wykorzystuję technologię informacyjną przygotowując narzędzia pomiaru dydaktycznego jak: testy, prace klasowe, diagnozy, ich analizy i wnioski oraz sprawozdania z podjętych działań. Technikę komputerową wykorzystuję również do projektowania dyplomów, podziękowań czy zaproszeń. Przygotowuję dokumenty do pracy wychowawczej jak: scenariusze zajęć, konspekty lekcji, ankiety, informacje dla rodziców i uczniów (kartki z ocenami, frekwencją i zachowaniem uczniów, karty zachowania itp.).
Od wielu lat przy pomocy programu do drukowania LIBRUS wypełniam świadectwa szkolne. Przy użyciu komputera prowadziłam dokumentację rozwoju zawodowego.
Ponadto internetowa baza danych dostarcza mi różnorodnych informacji poszerzających warsztat pracy.
Ponieważ Internet jest dziś potężnym narzędziem komunikacji, wiele z tego, co dzieje się w naszej szkole jest sukcesywnie umieszczane na stronie internetowej. Organizując różnorakie imprezy w okresie stażu dbałam o to, by zostały one odpowiednio udokumentowane. Współpracowałam z p. T. Wnukiem przy umieszczaniu na stronie internetowej szkoły zdjęcia z imprez oraz opisy kolejnych przedsięwzięć. Promowanie imprez, wydarzeń i uroczystości szkolnych na stronie internetowej przynosi wiele korzyści samej placówce, jak i jej pracownikom. Osoby zainteresowane szczegółami funkcjonowania placówki mogą zapoznać się z ofertą i specyfiką szkoły korzystając ze stron internetowych. Niewątpliwie istotną kwestią jest wzmacnianie w uczniach poczucia własnej wartości. Publikacja zdjęć z ich wizerunkiem jest dla nich swoistą nagrodą, dodaje im pewności siebie, motywuje do dalszego wysiłku i uczy, że warto robić coś ponad przeciętność, przychodzić do szkoły i być aktywnym członkiem jej społeczności.
Z przyczyn technicznych nie mam możliwości wykorzystania komputera na lekcji, ale niejednokrotnie zachęcałam i angażowałam uczniów do tego by, rozwiązywali problemy i zagadki dydaktyczne z użyciem Internetu (szczególnie w ramach pracy domowej). Pozwoliło to uaktywnić się uczniom, którzy prezentowali rozległą wiedzę informatyczną i ukazać, że lekcje w szkole oraz nauka geografii może być ciekawa.
W planach miałam również udział w szkoleniu dotyczącym tworzenia prostych stron internetowych w HTML-u. ze względów finansowych nie udało mi się zrealizować zaplanowanego szkolenia.
Zapoznałam się jednak z podstawową literaturą na ten temat , dzięki czemu udało mi się udostępnić na stronie internetowej naszej szkoły aktualny Program Profilaktyki Szkoły oraz Program Wychowawczy Szkoły na lata 2013-2016, którego jestem współautorem. Na stronie www.edux.pl zamieściłam swój Plan Rozwoju Zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji.


§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przeprowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem potwierdzają następujące działania:
• opracowanie z nauczycielkami: Joanną Maciąg, Izabelą Krawiec scenariuszy z okazji Dnia Ziemi;
• udostępnianie innym nauczycielom geografii opracowanych przeze mnie zadań konkursowych, sprawdzianów, testów, prac klasowych czy scenariuszy lekcji ( w razie potrzeby ich ewaluacji);
• współpraca z nauczycielami zespołu matematyczno- przyrodniczego w ramach realizacji projektów międzyprzedmiotowych np. „Tydzień Edukacji Globalnej”;
• współpraca z wychowawcami w zespole wychowawczym (opracowanie scenariuszy lekcji wychowawczych np.: „O przyjaźni i miłości” i udostępnienie go innym wychowawcom);
• opracowanie i analiza ankiety dotyczącej przyczyn wagarowania naszych uczniów oraz uatrakcyjnienia przerw lekcyjnych;
• przeprowadzenie w swojej klasie cyklu zajęć dotyczących uzależnień – UNPLUGGED;
• opracowanie wraz z Martą Młynarczyk – Klatą, Joanną Maciąg oraz Sylwią Łuszczyk scenariusza festynu szkolnego oraz pełnienie funkcji koordynatora tegoż festynu;
• współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym, w celu wymiany informacji nt.: sytuacji rodzinnej wychowanków, ich problemów, ustaleniu metod postępowania wobec uczniów sprawiających kłopoty wychowawcze.
W okresie mojej pracy systematycznie pogłębiałam wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i metodyki, samodzielnie studiując fachową literaturę oraz wymieniając swoje uwagi z innymi nauczycielami. Lektury okazały się bardzo pomocne w sytuacjach konfliktowych, pokazały jak radzić sobie z agresją uczniów oraz jak rozwiązywać ich problemy emocjonalne.


§ 8 ust. 2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych,
opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną
lub postępowaniem w sprawach nieletnich

W celu spełnienia tego wymagania w ramach profilaktyki wraz z p. Joanną Maciąg zorganizowałyśmy w 2011 roku koncert zespołu Sha i Czu oraz Magdaleny Bandolko (mojej byłej wychowanki) zakończony prelekcją „Dopalacze – twój koniec”. Zaś na początku roku szkolnego 2013/2014 opracowałam wraz z nauczycielkami: Agnieszką Godyń i Andżeliką Siepką Program Wychowawczy i Program Profilaktyki Szkoły na lata 2013-2016. Program został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
W bieżącym roku szkolnym wraz z p. Joanna Maciąg zorganizowałam Dzień Europejczyka w naszej szkole pod hasłem „Przystanek Europa – 10 lat Polski w Unii Europejskiej. Celem tego wydarzenia było promowanie zainteresowania i tolerancji dla kultur innych krajów, ich historii, obyczajów, tradycji. Stoiska poszczególnych krajów okraszone były ciekawostkami kulturalnymi, można było również skosztować przysmaków typowych dla kuchni danego kraju. Obchody tego dnia połączone były z festynem szkolnym, podczas którego uczniowie przygotowani przeze mnie i p. Joannę Maciąg wystąpili w dwóch przedstawieniach: „Jaś i Małgosia” - w wersji eko oraz ekologicznym odcinku „Sami swoi, czyli Kargul i Pawlak”.

§ 8 ust. 2 pkt 4b

Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a przypadku nauczyciel szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.


Na początku stażu w 2011 roku złożyłam wniosek o przyjęcie na szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu. W październiku tegoż samego roku otrzymałam zawiadomienie o zakwalifikowaniu mnie i w pisaniu do ewidencji jako kandydata na egzaminatora z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych w gimnazjum pod numerem ID: 25194. Do dnia dzisiejszego oczekuję na pismo z zaproszeniem na szkolenie.


§ 8 ust.2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących
zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.


Od początku mojej pracy w Publicznym Gimnazjum im. M. Skłodowskiej – Curie w Pyrzycach pełnię funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego ( z przerwą na urlop macierzyński). W ramach pełnionej funkcji wykonywałam wiele zadań dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych. Do najważniejszych z nich należą:
- opracowywanie z panią Aleksandrą Wudarczyk (drugim opiekunem SU) ważniejszych dokumentów regulujących działalność Samorządu Uczniowskiego (regulaminu, planu pracy, sprawozdań itp.);
- opieka na gabinetem 311, który został zmodernizowany (zakupiono meble na wymiar, sprzęt komputerowy, drukarkę, aparat cyfrowy itp.);
- organizacja uroczystości i akademii szkolnych:
o rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
o akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
o apel z okazji Odzyskania Niepodległości,
o apel z okazji Dnia Patrona,
o apel z okazji Konstytucji 3-go Maja,
o dyskotek szkolnych, imprez okolicznościowych tj. Walentynki, Tłusty Czwartek, Dni Otwarte Szkoły, Mikołajki;
- organizacja demokratycznych wyborów uzupełniających do RSU, organizacja castingów do pocztu sztandarowego i flagowego;
- udział w akcjach: Góra Grosza, Czapka św. Mikołaja; Piaskownica, Rady na Odpady itp.
- w maju 2009 r. byłam inicjatorką zorganizowania w naszej szkole przedstawień z cyklu: „Nauczyciele dzieciom” – „Kopciuszek”, a w 2012 roku „Księżniczka na ziarnku grochu”.

Ponadto wielokrotnie byłam organizatorem wycieczek szkolnych, na terenie kraju i za granicę. Ich celem było poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii, upowszechnianie form aktywnego wypoczynku, przeciwdziałanie patologii społecznej, oraz organizacja czasu wolnego. W 2012 roku byłyśmy wraz z paniami Martą Młynarczyk – Klatą, Joanną Maciąg oraz Sylwią Łuszczyk z młodzieżą w Kotlinie Kłodzkiej oraz Czechach. W programie wycieczki znalazło się zwiedzanie zamku w Książu, palmiarni w Lubiechowie, Kudowy Zdroju, godzinny pobyt w Aquaparku, Muzeum Żaby i Szczeliniec Wielki, Adrspadskie Skalne Miasto w Czechach, wędrówka po skalnym labiryncie, przeprawa łodzią przez jezioro, twierdza w Kłodzku oraz zwiedzanie Kopalni Złota w Złotym Stoku.
Największą popularnością cieszyły się jednak integracyjne wyjazdy popołudniowe na lodowisko do Gorzowa Wielkopolskiego lub na kręgle do Szczecina. Przy okazji oglądaliśmy filmy w kinie lub wystawy edukacyjne w centrach handlowych.
Wszelkie wyjścia pozaszkolne z klasą, oprócz spełniania swojego zasadniczego celu, jakim jest np. obejrzenie spektaklu, czy zwiedzanie i poznawanie nowych miejsc, niosły ze sobą rozmaite korzyści, które w pracy wychowawczej są nie do przecenienia. Głównym atutem wyjść jest lepsze poznanie wychowanków i analiza sytuacji panującej w klasie, umożliwiająca przedsięwzięcie odpowiednich działań potrzebnych do rozwiązania aktualnych problemów w klasie. Inna jest atmosfera, w której rozmowy dzieci z wychowawcą nie noszą znamiona karcącej nagany, lecz odbywają się na gruncie neutralnym. Znaczną korzyścią jest też zacieśnienie wzajemnych więzi koleżeńskich przez przebywanie na pozaszkolnym gruncie, to sprzyja komunikacji i lepszemu poznawaniu się.


§ 8 ust.2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub
postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami,
instytucjami samorządowymi lub innymi
podmiotami.

Spełniając to wymaganie realizowałam zadania na rzecz oświaty we współpracy z innymi osobami poprzez:
- współtworzenie zespołu do spraw promocji szkoły, opracowanie planu pracy zespołu i aktywną działalność na rzecz szkoły min. poprzez: organizację Mikołajek dla Pyrzyczan, Dnia Kobiet (cukierki z życzeniami), współorganizację bankietu dla sponsorów szkoły, stworzenie makiet pyrzyckich baszt oraz wystawy fotograficznej „Pyrzyce dziś i dawniej”, organizację pierwszego festynu szkolnego, którego byłam koordynatorem itp.;
- nawiązanie współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolnym, a także policją i kuratorami moich wychowanków, w celu znalezienia alternatywnych sposobów rozwiązywania ich problemów dydaktyczno – wychowawczych;
- współorganizacje w Pyrzyckim Domu Kultury akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
- założenie i prowadzenie Dyskusyjnego Klubu Filmowego.

W okresie stażu współpracowałam z PPP w Pyrzycach. Zgodnie z sugestią nauczycieli i na wniosek rodziców kierowałam do poradni uczniów, którzy mieli problemy w nauce lub symptomy
zaburzonego zachowania. Dzięki temu uzyskiwałam specjalistyczną diagnozę oraz opinie dotyczące kierunków, form dalszej opieki i pomocy dla danego wychowanka. Współpraca ta miała na celu dążenie do poszukiwania optymalnych form i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej, wykorzystanych w działaniach profilaktycznych i terapeutycznych.
Ponadto współpracowałam z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Sugerowałam prowadzenie zajęć integracyjnych w celu rozeznania specyficznych problemów uczniów w nauce i kierowania ich na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej, rozwiązywania konfliktów powstałych w zespole klasowym oraz przyczyn wagarów uczniów. Dzięki współpracy z pedagogiem szkolnym na bieżąco rozwiązywałam problemy, z którymi zetknęłam się w mojej pracy wychowawczej. Myślę, że takie współdziałanie usprawnia działalność wychowawczą i znacznie ułatwia pracę nauczycielowi. Jest również korzystne dla młodzieży potrzebującej wsparcia.


§ 8 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

W zawodzie nauczyciela coraz częściej spotykamy się z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze lub mającymi problemy w uczeniu się. Ważną umiejętnością, którą każdy z nas powinien posiadać jest wczesne i prawidłowe zdiagnozowanie problemu. Należy trafnie ustalić metody pracy oraz oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych. W ciągu 12 –to letniej pracy wielokrotnie spotykałam się z takimi jednostkami. Praca z nimi wymagała wiele cierpliwości, systematyczności, a przede wszystkim konsekwencji w wdrażaniu zamierzonych celów. W zdecydowanej większości przypadków udało się osiągnąć sukces.


PODSUMOWANIE

Uważam, że okres stażu był dla mnie sprawdzianem kompetencji zarówno dydaktycznych jak i wychowawczych. Kolejny raz przekonałam się, że zawód nauczyciela wymaga nieustannego samokształcenia, krytycznego oceniania, i bezustannego podnoszenia kwalifikacji. Udało mi się zrealizować zamierzone w planie rozwoju zawodowego zadania, dzięki którym poszerzyłam swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne oraz przyczyniłam się do podniesienia jakości pracy szkoły. Dotychczasowe dokonania są dla mnie inspiracją do działania, kreowania nowych pomysłów i przedsięwzięć, które mam nadzieję w przyszłości zrealizować
Bardzo ważną kwestią okazał się dobrze przemyślany plan pracy, konsekwencja i systematyczność w działaniu. Dużo pomogli mi także nauczyciele, z którymi pracuję, na których doświadczenie i pomoc zawsze mogłam liczyć.
Zakończenie okresu stażu skłoniło mnie do wyciągnięcia wniosków, które z pewnością wykorzystam w dalszej pracy. Chciałabym nadal podnosić swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe, aktywnie współpracować z podopiecznymi oraz stosować nowoczesne metody nauczania, podnosząc tym samym jakość nauczania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.