X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24311
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.

STAŻYSTA: Agnieszka Pałuczak- Bębenek
OPIEKUN: mgr Sylwia Pankowska
ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W KŁECKU
CZAS TRWANIA STAŻU: 9 miesięcy (01.IX.2013r.-31.V.2014r.)

(Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 01. marca. 2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)


Cel główny:
• Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.


Cele szczegółowe:
• Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły;

• Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole;

• Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w świetlicy;

• Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna i omawianie ich;

• Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku;

• Podniesienie kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach i kursach, oraz poprzez samokształcenie;

• Pomaganie uczniom w nauce i wyrównanie braków szkolnych;

• Pogłębianie kontaktów z rodzicami i innymi nauczycielami.


Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.1.
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.


ZADANIA
FORMY REALIZACJI
OSOBY WSPIERAJĄCE
DOWODY REALIZACJI
TERMIN

1 2 3 4 5

Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego.

Poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
Śledzenie informacji w Internecie i prasie poświęconej oświacie.

Napisanie planu rozwoju zawodowego.

Opiekun stażu
Dyrektor szkoły

Opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego.

Rejestr przeanalizowanych przepisów: Karta Nauczyciela- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r., rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r .

Spis przydatnych stron internetowych poświęconych edukacji.

Wrzesień 2013r


Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu.

Bezpośrednia rozmowa, zawarcie kontraktu z opiekunem.

Opiekun stażu

Opracowanie zasad współpracy.

Spisanie kontraktu.

Wrzesień 2013r.


Ustalenie z opiekunem tematów zajęć obserwowanych i prowadzonych.

Ustalenie terminów spotkań, tematyki zajęć na okres stażu.

Opracowanie tematów zajęć- konspekty.


Opiekun stażuKonspekty potwierdzenie opiekuna stażu.


W trakcie stażu.


Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego.


Gromadzenie dokumentacji, programów, konspektów itp.
Opiekun stażu
Wspomniane dokumenty.
Na bieżąco.

Zapoznanie się z podstawowymi zasadami BHP w placówce.
Szkolenie BHP
Specjalista BHP
Świadectwo ukończenia szkolenia.
Wrzesień 2013r.

Poznanie zasad funkcjonowania organizacji szkoły.


Udział w Radach Pedagogicznych.
Opiekun stażu
Dyrektor
Nauczyciele
Lista obecności na
Radach Pedagogicznych.
W trakcie stażu.

Przygotowanie projektu sprawozdania.
Opis realizacji planu.
Opiekun stażu
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju.
Maj 2014r.

Poznanie:
-dokumentów obowiązujących w szkole: Statut szkoły, program wychowawczy, program profilaktyki
- dokumentów program korelacji ścieżek miedzy przedmiotowych
związanych z zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi: dziennik zajęć wychowawczych, rozkłady zajęć itp.

Analiza dokumentacji, dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników, programu wychowawczego, WSO, WDN.

Opiekun stażu
Dyrektor
Pedagog szkolny

Wpisy w dziennikach.
Notatki.

W trakcie stażu.

Zapoznanie się z programem realizowanym na zajęciach w świetlicy i regulaminem świetlicy oraz określenie zadań wychowawcy świetlicy.

Plan pracy świetlicy dydaktyczno wychowawczo opiekuńczej zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki wychowawczej. Dbałość o
bezpieczeństwo uczniów.
Opiekun stażu

Notatki.
W trakcie stażu.

Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.


Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela.

Obserwacja zajęć
Opiekun stażu

Wnioski z obserwacji i hospitacji
Raz w miesiącu

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora.
Opracowanie konspektu zajęć, konsultacja, analiza.
Opiekun stażu
Dyrektor

Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi.
Raz w miesiącu

Pomoc w nauce i wyrównywaniu braków szkolnych.

Odrabianie z dziećmi zadań domowych, gry, zabawy edukacyjne, uzupełnianie zaległości.

Opiekun stażu
Dyrektor

Potwierdzenie opiekuna stażu.
W trakcie stażu.

Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym.

Udział w Radach pedagogicznych, Udział w kursach, szkoleniach, zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy.

Opiekun stażu
Dyrektor
Bibliotekarka
Zaświadczenia.
W trakcie stażu.

Uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji.

Obrona pracy magisterskiej z zakresu pedagogiki opiekuńczej.

Dyplom.
W trakcie stażu.

Doskonalenie multimedialnych technik pracy.
Publikacja w Internecie planu rozwoju.

Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera.

Opiekun stażu
Nauczyciel informatyki
Teczka stażysty, płyta z zapisem elektronicznym.
W trakcie stażu.

Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.


Poznanie środowiska uczniowskiego, pomoc w rozwiązywaniu problemów.
Rozmowy, praca z uczniami, realizowanie tematów wychowawczych, współpraca z pedagogiem.

Dyrektor
Opiekun stażu
Pedagog szkolny
Nauczyciele
Rodzice

Notatki.
W trakcie stażu.

Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków.

Udział w szkoleniach.

Samodzielna lektura pedagogiczna i psychologiczna.
Opiekun stażu
Bibliotekarki
Osoby prowadzące kursy
Zaświadczenia, prezentacja literatury
Na bieżąco.

Współpraca z poradnią psychologiczno- pedagogiczną, higienistką szkolną.

Rozmowa, wywiad, uczestniczenie w spotkaniach, pogadankach.
Opiekun stażu
Dyrektor
Psycholog
Pedagog szkolny
Higienistka

Spis niezbędnych telefonów do instytucji wspomagających proces wychowawczy.
Na bieżąco.


Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.


Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela.


Obserwacja, omówienie i zapisanie spostrzeżeń.


Opiekun stażu
Inni nauczyciele


Wnioski z obserwacji i hospitacji.

W trakcie stażu.


Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron
Dokumentacja efektów własnej pracy.
Opiekun stażu
Samoocena.
Na bieżąco.

Udział w imprezach okolicznościowych.
Scenariusze uroczystości.

Przygotowywanie dzieci do występów.
Inni nauczyciele.
Potwierdzenia nauczycieli.

Scenariusze.

Zdjęcia.

W trakcie stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.