X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24309
Przesłano:

Plan awansu zawodowego nauczyciela stażysty

CEL GŁÓWNY:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 6 w Rumi:
przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły,
sposobu prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole,
przepisów dotyczących bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy;
2. Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli oraz omawianie ich z prowadzącym;
3. Prowadzenie zajęć z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyretora szkoły oraz omawianie ich z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone;
4. Uczestniczenie w formach doskonalenia nauczycieli oraz samokształcenie.


§ 6 ust. 2 pkt 1
ZNAJOMOŚĆ ORGANIZACJI, ZADAŃ I FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
SPODZIEWANE EFEKTY
SPOSOBY DOKUMENTACJI
TERMINY REALIZACJI

1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego
- analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego tj. Karta Nauczyciela, Umowa o systemie oświaty, Rozporządzenie MEN

- napisanie wniosku o umożliwienie odbycia stażu; opracowanie planu rozwoju zawodowego
- poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego

- poprawne sformułowanie planu rozwoju zawodowego
- napisanie planu rozwoju zawodowego
Wrzesień
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
- rozmowa i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu

- określenie zasad i form współpracy

- ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych
- pomoc opiekuna w przygotowaniu i realizacji planu rozwojowego

- współpraca z opiekunem stażu

- poznanie zasad wzajemnej współpracy

- potwierdzony
przez dyrektora plan rozwoju zawodowego
- zatwierdzony plan rozwoju zawodowego

- scenariusze, konspekty zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu
Wrzesień 2013
i na bieżąco przez okres stażu
3. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
- Zapoznanie się z podstawowymi dokumentami regulującymi pracę Szkoły:
* Statutem Szkoły
* koncepcją pracy Szkoły
* programem działań wychowawczo-dydaktyczno- opiekuńczym
*wewnątrzszkolnym systemem oceniania
* programem profilaktyki
* regulaminem szkoły
* udział w zebraniach Rad Pedagogicznych
* prowadzenie dzienników i konspektów
- czynny udział w zebraniach Rad Pedagogicznych
- prowadzenie zapisów w dzienniku zajęć

- udział w zebraniach zespołu samokształceniowego oddziałów przedszkolnych

- zapis w dokumentacji przebiegu stażu
- protokół z Rady Pedagogicznej

- zapisy w dzienniku

- konspekty i scenariusze
Od września do maja
4. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi
- udział w szkoleniu BHP

- zapoznanie się z procedurą postępowania
w sytuacjach kryzysowych

- lektura obowiązujących przepisów BHP

- analiza regulaminu p/poż

- analiza obowiązujących regulaminów w Szkole
- poznanie zasad bezpieczeństwa obowiązującego na terenie szkoły
- zapis w dokumentacji przebiegu stażu
Wrzesień
5. Zapoznanie się z zadaniami nauczyciela
- analiza zadań wynikających z obowiązków nauczyciela zawartych w Karcie Nauczyciela, Dzienniku Ustaw

- analiza Podstawy Programowej

- poznanie zadań oraz obowiązków nauczyciela
- zapis w dokumentacji przebiegu stażu
Wrzesień
6. Zapoznanie się z zasadami prowadzenia dokumentacji w szkole
- zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji w szkole: dzienniki, protokoły z Rad Pedagogicznych, ze spotkań zespołu samokształceniowego oddziałów przedszkolnych, Karty Pomocy Psychologicznej, teczki osobowe uczniów itd.

- zapoznanie się z rocznym planem pracy dydaktyczno – wychowawczeo - opiekuńczym

- opracowanie konspektów zajęć
- prawidłowe prowadzenie dokumentacji obowiązującej w placówce
- prowadzenie dokumentacji przebiegu wychowania i nauczania, konspektów, protokołów
Cały okres stażu
7. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego
- gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego
- zgromadzenie potrzebnej dokumentacji
- zaświadczenia, sprawozdania, scenariusze, notatki, itp.
Cały okres stażu
8. Przygotowanie projektu sprawozdania
- opis realizacji sporządzonego planu rozwojowego
- poprawne sprawozdanie z realizacji planu
- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
Czerwiec


§ 6 ust. 2 pkt 2
UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA ZAJĘĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ STATUTOWYCH ZADAŃ PLACÓWKI

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
SPODZIEWANE EFEKTY
SPOSÓB DOKUMENTACJI
TERMIN REALIZACJI
1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela
- hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi

- omowienie zajęć z prowadzącym
- ewaluacja procesu kształcenia

- wzbogacenie własnych pomysłów i warsztatu pracy

- wnioski z obserwacji i hospitacji
- własne notatki, uwagi
Raz w miesiącu
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
- opracowanie własnych scenariuszy zajęć

- analiza zajęć

- konsultacje z opiekunem stażu
- ewaluacja procesu kształcenia

- wzbogacenie własnego warsztatu pracy
- zbiór scenariuszy zajęć
Raz w miesiącu
3. Wzbogacenie własnego warsztatu pracy
- uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in.: w kursach, warsztatach, szkoleniach, konferencjach
- zdobycie nowych doświadczeń i pomysłów

- poszerzenie własnego warsztatu pracy
- zaświadczenia o ukończonych kursach
Cały okres stażu
4. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
- tworzenie i opracowywanie wszelkiego rodzaju dokumentacji, korzystanie z nowoczesnych programów komputerowych; plany pracy zajęć pozalekcyjnych, uroczystości, imprezy okolicznościowe, sprawozdania, ogłoszenia

- konstruowanie tekstów

-przygotowywanie materiałow na spotkania z rodzicami

- wykonywanie wszelkiego rodzaju zaproszeń dla rodziców i gości

- śledzenie informacji dotyczących aktualizacji prawa oswiatowego

- opracowanie dokumentacji związanej z własnym stażem

-korzystanie z poczty elektronicznej, posiadanie własnego adresu e-mail, który pomaga w szybkim przekazywaniu informacji i korespondencji z innymi nauczycielami i rodzicami wychowanków

- szukanie inspiracji do ciekawych zajęć z dziećmi

- poszerzenie i wzbogacenie warsztatu pracy

- sumienne przygotowywanie i opracowywanie swoich artykułów

- ułatwienie pracy

- zwiększenie możliwości dobrego przygotowania do zajęć poprzez przygotowanie odpowiednich pomocy dydaktycznych

- wzbogacenie wiedzy o aktualnie obowiązujących aktach prawnych

- sprawna wymiana informacji, doświadczeń, doskonalenie swoich umiejętności

- zapisanie się do Klubu Nauczyciela np. Wyd. WSiP
-pomoce dydaktyczne

- publikacje w Internecie oraz wiadomości mailowe
Cały okres stażu
5. Poszerzenie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod wychowania
- czytanie różnych pozycji książek, artykułów, czasopism, pedagogicznych stron internetowych
- pogłębienie wiedzy

- zdobycie umiejętności weryfikacji odpowiednich stron i artykułów internetowych
- recenzje przeczytanych książek, artykułów
Cały okres stażu
6. Uczestnictwo w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia
- hospitowanie zajęć koleżeńskich

- uczestniczenie w radach szkoleniowych
- dzielenie się z nauczycielami zdobytymi wiadomościami na kursach

- wzbogacenie własnych pomysłów i warsztatu pracy
- harmonogram i tematyka form doskonalenia
Cały okres stażu
7. Dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi nauczycielami
- publikacja planu zawodowego
w Internecie

- zajęcia otwarte dla nauczycieli
- umiejętność dzielenia się wiedzą oraz ciekawymi pomysłami z innymi
- portale internetowe
- plan dostępny w dokumentacji szkoły
Na bieżąco przez cały okres stażu


§ 6 ust. 2 pkt 3
ZNAJOMOŚĆ ŚRODOWISKA DZIECI, ICH PROBLEMÓW ORAZ UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
SPODZIEWANE EFEKTY
SPOSÓB DOKUMENTACJI
TERMIN REALIZACJI
1. Współpraca z rodzicami
- rozmowy z rodzicami

- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków

-ankiety

- informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniu dziecka

- spotkania z rodzicami i zajęcia otwarte

- spotkania okolicznościowe
- poznanie sytuacji rodzinnej dziecka

- ofiarowanie pomocy ze strony rodziców

- korzyści materialne dla grupy
- plan współpracy z rodzicami

- plan spotkań z rodzicami

- protokoły z odbytych konsultacji z rodzicami

- wpisy w dzienniku
Od września do maja
2. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych dzieci
- stała obserwacja dziecka

- rozmowy indywidualne z dzieckiem

- współpraca z rodzicami

- współpraca ze szkolnym psychologiem, pedagogiem, logopedą

- współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną

- udział w warsztatach szkoleniowych dotyczących różnych problemów rozwojowych dziecka
- prowadzony arkusz obserwacji dziecka

- zaświadczenia o ukończonych kursach
- notatki

- arkusze obserwacji

- zaświadczenia
Cały okres stażu
3. Organizacja i udział w uroczystościach, wycieczkach oraz imprezach szkolnych zamkniętych i otwartych
- włączenie się do organizacji imprez okolicznościowych w szkole

- udział w wycieczkach szkolnych

- przygotowanie dzieci do różnych konkursów
- zdobycie nowych doświadczeń

- współpraca z innymi nauczycielami
- potwierdzenie nauczyciela współpracującego

- zdjęcia
Cały okres stażu


§ 6 ust. 2 pkt 4
UMIEJĘTNOŚĆ OMAWIANIA PROWADZONYCH I OBSERWOWANYCH ZAJĘĆ

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
SPODZIEWANE EFEKTY
SPOSÓB DOKUMENTACJI
TERMIN REALIZACJI
1. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, nauczycieli lub dyrektora
- prowadzenie zajęć w obecności dyrektora lub innych nauczycieli

- omówienie zajęć
- zrealizowanie zamierzonych celów

- przyjmowanie uwag i korygowanie

- notatki

- prowadzenie dokumentacji dotyczącej obserwacji
Cały okres stażu
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli
- obecność i obserwacja na zajęciach

- omówienie zajęć
- zdobycie większego doświadczenia w prawidłowym prowadzeniu zajęć
- notatki własne

- wnioski własne z obserwacji
Cały okres stażu
3. Poznawanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
- rozmowa z opiekunem stażu
- zdobycie umiejętności omawiania zajęć prowadzonych i obserwowanych
- notatki własne

- arkusze obserwacji zajęć opiekuna stażu

- wnioski i uwagi do realizacji
Cały okres stażu
4. Doskonalenie umiejętności własnej oceny prowadzonych i obserwowanych zajęć
- konsultacje i wymiana poglądów z opiekunem stażu

- dokładna analiza sposobu prowadzenia zajęć
- ewaluacja

- zdobycie większego doświadczenia i umiejętności w prowadzeniu zajęć
- notatki własne

- arkusz obserwacji
Cały okres stażu
5. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron
- samoocena

- uwzględnienie opinii opiekuna stażu w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem

- autorefleksja

- ewaluacja

- wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć
- opracowanie scenariuszy zajęć
Cały okres stażu
6. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego, analiza i samoocena swojej pracy
- samoocena
- analiza własnych notatek
- analiza rozmów pohospitacyjnych
- umiejętność określenia dalszego rozwoju zawodowego
- teczka stażysty
Maj


........................................ ........................................
(podpis nauczyciela stażysty) (podpis opiekuna stażu)........................................
(podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.