X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24315
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

I Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach §7ust.2 pkt 1

1.Poznanie procedury awansu zawodowego
Analiza dokumentów prawnych, śledzenie stron internetowych
Plan rozwoju, teczka „awansu zawodowego”
2.Uczestniczenie w różnych instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności
Warsztaty metodyczne, kursy doskonalące, czytanie literatury pedagogicznej, śledzenie stron internetowych
Kontynuacja studiów magisterskich na kierunku „Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna”


3.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, systematyczna współpraca z opiekunem
Rozmowa, ustalenie zasad współpracy
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
Analiza i ocena działań


4. Organizacja własnego warsztatu pracy. Dokonywanie analizy i ewaluacji własnych działań
Przygotowanie i stosowanie pomocy dydaktycznych dla dzieci mających specyficzne problemy edukacyjne.
Opracowanie ciekawych form pracy z dziećmi umożliwiającymi osiągnięcie lepszych wyników
Dbanie o wygląd i porządek w sali oraz dostosowanie jej do potrzeb uczniów
Systematyczne poddawanie samoocenie swojej pracy
Opracowanie form i metod pracy wspierających dzieci z trudnościami wynikającymi z ich zaburzeń.
Wsparcie w czasie lekcji dzieci z orzeczeniami.


5.Aktywne uczestnictwo w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli
Udział w szkoleniach rady pedagogicznej
Udział w szkoleniach pozaszkolnych


6.Obserwacja lekcji i zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli, konsultacja ,wymiana doświadczeń w prowadzeniu zajęć, lekcje koleżeńskie, analiza
Omówienie przebiegu zajęć, wyciagnięcie wniosków do dalszej pracy

7.Prowadzenie dokumentacji szkolnej
Wpisy w dzienniku zajęć, założenie i prowadzenie teczek dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi


II. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych §7 ust.2 pkt 2

1.Diagnoza potrzeb i oczekiwań edukacyjnych uczniów
Wstępna diagnoza poznawcza ucznia( analiza opinii poradni, dokumentacji medycznej, rozmowy z rodzicami
Diagnoza pedagogiczna wstępna i końcowo- roczna
Prowadzenie zajęć logopedycznych
Tworzenie scenariuszy zajęć logopedycznych dla dzieci z wadami wymowy
Stworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych IPET dla uczniów z orzeczeniami

2.Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców

3.Rozwijanie zainteresowań dzieci
Organizacja występów i konkursów okolicznościowych w szkole i środowisku lokalnym
przygotowywanie wystaw prac uczniów ,uczestnictwo w spektaklach teatralnych


4.Organizacja wyjść i wycieczek z uwzględnieniem środowiska lokalnego
Pomoc w organizowaniu wycieczek szkolnych.
Zapoznanie wychowanków z zasadami bezpieczeństwa podczas wspólnych wyjść.

5.Udział w realizacji programów profilaktycznych i programach wspierających integrację.
Uczestnictwo w Dniu Integracji organizowanym przez Stowarzyszenie „Tacy sami”, Udział szkoły w programie „Szkoła bez przemocy”

6.Współpraca ze specjalistycznymi poradniami
Korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga ,psychologa i logopedy w celu rozwiązywania problemów

7.Organizowanie i przygotowywanie imprez szkolnych
Pomoc w organizowaniu imprez integracyjnych, Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez, praca z dziećmi

8.Współpraca z innymi nauczycielami z placówek integracyjnych Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami, wspólne działanie na rzecz integracji

9.Wdrażnie nowatorskich form pracy z dziećmi
Studiowanie literatury, udział w warsztatach ,surfowanie w Internecie

III Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej §7 ust.2 pkt 3

1.Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu ,edytora tekstu, encyklopedii multimedialnych
Korzystanie z informacji umieszczonych na edukacyjnych stronach www
, scenariuszy zajęć planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

2.Publikacje własnych materiałów
Udostępnienie wykonanych pomocy dydaktycznych współpracownikom
Opublikowanie na wybranej stronie planu rozwoju zawodowego

3.Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych
Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego za pośrednictwem Internetu
Korzystanie ze stron www.literka.pl;www.publikacje.edu

4.Wdrażanie uczniów do korzystania ze sprzętu komputerowego Zachęcenie do pracy i nauki z komputerem przy udziale gier i zabaw edukacyjnych
Zastosowanie komputerów do wielozmysłowego poznawania świata

5.Uczestniczenie w
komputerowych kursach doskonalących

IV Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty , pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiazywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań § 7 ust.2 pkt 4

1.Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie Studiowanie literatury przedmiotu

2.Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów
Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej

3.Wspieranie rodziców w działaniach wychowawczych oraz aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych
Rozmowy indywidualne z rodzicami
Pomoc rodzicom w rozwiazywaniu problemów wychowawczych
Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
Rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów


V Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich ,w zakresie funkcjonowania szkoły ,w której nauczyciel odbywała staż §7 ust.2 pkt 5

1.Analiza przepisów prawa oświatowego
Zapoznanie z aktami prawnymi

2.Studiowanie dokumentacji szkolnej, ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela Dokładna analiza dokumentów szkoły-Statutu, Planu Wychowawczego, Planu Profilaktycznego, WSO


3.Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań Organizowanie wycieczek, wyjść z uwzględnieniem obowiązujących przepisów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.